Sunteți pe pagina 1din 97

MANAGEMENTUL GRUPEI

Condică de evidență a activității și prezenței cadrului didactic la grupă

Acest document este în conformitate cu Ordinul M.E.C.I. nr. 5233/01.09.2008

Caietul este document juridic, înregistrat cu:

Numărul de intrare....................... din .........................

Numărul de iesire ....................... din .........................


MANAGEMENTUL GRUPEI
Condică de evidență a activității și prezenței cadrului didactic la grupă
Acest document este în conformitate cu Ordinul M.E.C.I. nr. 5233/01.09.2008

Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit nr.7


STRUCTURĂ Grădinița cu Program Normal ,,POPA LUPU’’
Localitatea: Sighetu Marmației , jud. Maramureș
Nr. de înregistrare.......................................
Avizat Director prof. înv.preșc. RÎȘCO PAULA
(semnătura și ștampila)

Educatoare: prof. înv. preșc. OROSZ ELENA


Grupa : MARE
An școlar 2017-2018
PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr.ore/tură, din
norma cadrului
Nr.de didactic, dedicate
Intervalul Categorii de activităţi de activităţi/săptămână categoriilor de
de vârstă învăţare activităţi din
ON* OP/OS* planul de
învăţământ
37 – 60 luni Activităţi pe domenii experienţiale 7 +7 2h x 5 zile = 10h
Jocuri si activităţi didactice alese 10 +5 1,5h x 5 zile = 7,5h
(3,1 - 5 ani)
Activităţi de dezvoltare personală 5 + 10 1,5h x 5 zile = 7,5h
TOTAL 22 + 22 25 h
61 – 72 luni Activităţi pe domenii experienţiale 10 + 10 3h x 5 zile = 15h
Jocuri si activităţi didactice alese 10 +5 1h x 5 zile = 5h
(5,1 - 6 ani)
Activităţi de dezvoltare personală 6 + 11 1h x 5 zile = 5h
TOTAL 26 + 26 25 h

Notă: * Abrevieri pentru cele trei tipuri de program din grădiniţe: normal (ON), prelungit (OP) şi săptămânal (OS).
La programul prelungit şi săptămânal numărul de activităţi menţionat reprezintă activităţile care se adaugă în programul de
după-amiază al copiilor (tura a II-a a educatoarei).

ACTIVITĂȚI OPȚIONALE

Nr. Denumirea opționalului Durata Număr de


crt. participanți
1. PUȘCULIȚA FERMECATĂ anul școlar 2018 -2019 25 preșcolari
(la nivelul mai multor domenii experienţiale :
știință / limbă și comunicare / om și societate /
estetic și creativ)
2. MESERII DE AZI, MESERII DE MÂINE anul școlar 2018 -2019 25 preșcolari
(la nivelul mai multor domenii experienţiale :
știință / limbă și comunicare / om și societate /
estetic și creativ)
Notă: Activitățile opționale se desfășoară conform Notificării nr. 41.945/18.10.2000

PROGRAM ZILNIC (ORIENTATIV)*

– GRUPE CU ORAR NORMAL –

REPERE JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ


ORARE DIDACTICE ALESE EXPERIENȚIALE
8,00- 9,00 Jocuri și activități alese Rutină:Primirea copiilor
(formare / dezvoltare de
deprinderi specifice )
9,00-11,30 Activități pe domenii Rutină:Întâlnirea de dimineață (15 min.)
experiențiale Rutină și tranziție: Ne pregătim pentru activități
(deprinderi de igienă individuală și colectivă,
deprinderi de ordine și disciplină, deprinderi de
autoservire)
Rutină: Gustarea (deprinderi specifice)
11,30-13,00 Jocuri și activități recreative Activitate opțională (singura de acest tip la nivelul și
ambele – în zile diferite – la nivelul II)
Rutină și tranziție: În aer liber! (deprinderi de
igienă individuală și colectivă, deprinderi de ordine
și disciplină, deprinderi de autoservire)
13,00 Rutină: Plecarea acasă (formare / dezvoltare de
deprinderi specifice)

PROGRAMUL ZILNIC

STRUCTURĂ Grădinița cu Program Normal AN ȘCOLAR: 2018-2019


,,POPA LUPU ’’ GRUPA: MARE
loc.Sighetu Marmației
jud.Maramureș
ACTIVITATEA REPERE ORARE

Primirea copiilor 7:30-8:30


RUTINĂ
Jocuri și activități alese în centre 8:30 – 9:30
Întâlnirea de dimineață : prezența, calendarul naturii, 9:30 -11:30 D.Ș. : Cunoașterea mediului
scenariulzilei D.E.C.: Domeniulestetic-creativ –desen / pictură / modelaj
D.L.L.: Domeniul limbă și comunicare
Ne pregătim pentru activități. D.E.C.: Domeniul estetic-creativ – educație muzicală
RUTINĂ D.Ș. : Activitate matematică
D.P.M. : Educație fizică
D.Ș.: Activitate matematică
Activități de formare / dezvoltare de deprinderi de Activități D.O.S.: Om și societate
igienă personală și colectivă . Integrate D.L.L.: Domeniu llimbă și comunicare
TRANZIȚIE D.O.S. : Activitate practică

Activități pe domenii experiențiale


RUTINĂ

Gustarea
Jocuri și activități recreative 11:30 -12:30

Plecarea copiilor 12:30 –13:00

NOTĂ: ACTIVITĂȚI CU PĂRINȚII – CONSILIERE:Luni: 12:30 -13:30

DOMENII EXPERIENȚIALE – OBIECTIVE


DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Obiective - cadru:
Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a semnificațiilor structurilor verbale orale.
Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic.
Dezvoltarea capacității de a înțelege și transmite intenții, gânduri, semnificații mijlocite de limbajul scris.
Obiective de referință:
Să participe la activitățile de grup, inclusiv la activitățile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât și în calitate de auditor.
Să înțeleagă și să transmită mesaje simple, să reacționeze la acestea.
Să audieze cu atenție un text, să rețină ideile acestuia și să demonstreze că l-a înțeles.
Să distingă sunetele ce compun cuvintele și să le pronunțe corect.
Să-și îmbogățească vocabularul activ și pasiv pe baza experienței, activității personale și/sau a relațiilor cu ceilalți .
Să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.
Să fie capabil să creeze el însuși (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatizări, utilizând
intuitiv elementele expresive.
Să manifeste interes pentru citit.
Să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date.
Să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificație.
Să înțeleagă semnificația cuvintelor, literelor și cifrelor, învățând să le traseze.
__________________________________________________________________________________________

DOMENIUL ȘTIINȚE
Obiective - cadru:
Dezvoltarea operațiilor intelectuale prematematice.
Dezvoltarea capacității de a înțelege și utiliza numere, cifre, unități de măsură, întrebuințând un vocabular adecvat.
Dezvoltarea capacității de recunoaștere, denumire, construire și utilizare a formelor geometrice.
Dezvoltarea capacităŃii de rezolvare de situaŃii problematice prin achiziŃia de strategii adecvate.
Obiective de referință:
Să-și îmbogățească experienŃa senzorială, ca bază a cunoștințelor matematice referitoare la recunoașterea, denumirea
obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/mulțimi pe baza unor însușiri comune (formă, mărime,
culoare), luate în considerare separat sau mai multe simultan.
Să efectueze operații cu grupele de obiecte constituite în funcție de diferite criterii date, ori găsite de el însuși: triere,
grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantității prin punere în corespondență.
Să înțeleagă și să numească relațiile spațiale relative, să plaseze obiecte într-un spațiu dat, ori să se plaseze corect el
însuși în raport cu un reper dat.
Să înțeleagă raporturi cauzale între acțiuni, fenomene (dacă... atunci) prin observare și realizare de experimente.
Să recunoască, denumească, construiască și utilizeze formele geometrice: cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi în jocuri.
Să efectueze operații și deducții logice în cadrul jocurilor cu piesele geometrice.
Să numere de la 1 la 10, recunoscând grupele cu 1-10 obiecte și cifrele corespunzătoare.
Să efectueze operații de adunare și scădere cu 1-2 unități în limitele 1-10.
Să identifice poziŃia unui obiect într-un șir, utilizând numeralul ordinal.
Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuși.
Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetația, fauna, ființa
umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum și interdependența dintre ele.
Să recunoască și să descrie verbal și/sau grafic anumite schimbări și transformări din mediul apropiat.
Să cunoască elemente ale mediului social și cultural, poziționând elementul uman ca parte integrantă a mediului.
Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.
Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătății și protecției omului și naturii.
_______________________________________________________________________________________
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE
Obiective- cadru:
Cunoașterea și respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilității de a intra în relație cu ceilalți.
Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive (inițiativă).
Dezvoltarea abilității de recunoaștere, acceptare și respect al diversității.
Cunoașterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului român.
Îmbogățirea cunoștințelor despre materiale și caracteristicile lor, precum și despre tehnici de lucru necesare prelucrării
acestora în scopul realizării unor produse simple.
Formarea deprinderilor practic-gospodărești și utilizarea vocabularului specific.
Obiective de referință:
Să cunoască și să respecte normele necesare integrării în viața socială, precum și reguli de securitate personală.
Să negocieze și să participe la decizii comune.
Să aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu norme prestabilite și cunoscute.
Să descrie și să identifice elemente locale specifice țării noastre și zonei în care locuiește(elemente de relief, așezare
geografică, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice).
Să cunoască și să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activități practice.
Să cunoască diferite materiale de lucru din natură ori sintetice.
Să efectueze operaŃii simple de lucru cu materiale din natură și sintetice.
Să-și formeze deprinderi practice și gospodărești.
Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.
______________________________________________________________________________________

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV


Obiective - cadru:
Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje.
Realizarea unor corespondențe între diferitele elemente de limbaj plastic și forme, obiecte din mediul înconjurător
(natură, artă și viață socială).
Cunoașterea marilor valori ale creației muzicale naționale și universale.

Obiective de referință:
Să redea teme plastice specifice desenului.
Să obțină efecte plastice, forme spontane și elaborate prin tehnici specifice picturii.
Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.
Să compună în mod original și personal spațiul plastic, utilizând materiale și tehnici diverse alese de el.
Să interpreteze liber, creativ lucrări plastice, exprimând sentimente estetice.
Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului.
Să intoneze cântece pentru copii.
Să cânte acompaniați de educatoare.
Să asocieze mișcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.
Să exprime într-un joc impresia muzicală.Să improvizeze spontan, liber scurte motive sincretice: text onomatopeic +
melodie, text onomatopeic + mișcare, text onomatopeic + melodie + mișcare.
_______________________________________________________________________________________

DOMENIUL PSIHOMOTRIC
Obiective - cadru:
Formarea și dezvoltarea deprinderilor motrice de bază și utilitar-aplicative.
Stimularea calităților intelectuale, de voință și afective în vederea aplicării independente a deprinderilor însușite.
Cunoașterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menținerea stării de sănătate.

Obiective de referință:
Să fie capabil să execute mișcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, cățărări.
Să cunoască și să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului.
Să cunoască și să aplice regulile de igienă a efortului fizic.
Să-și formeze o ținută corporală corectă (în poziția stând, șezând și în deplasare).
Să perceapă componentele spațio-temporale (ritm, durată, distanță, localizare).
Să se folosească de acțiunile motrice învățate pentru a exprima sentimente și/sau comportamente, pentru a răspunde la
diferiți stimuli (situații), la diferite ritmuri.
Să manifeste în timpul activității atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiție, fair-play.
_______________________________________________________________________________________

COMPONENȚA GRUPEI

Nr. Nume și prenume Data nașterii Nume și prenume părinți Domiciliul Obs.
Crt. telefon
Tata Mama
1 Andreotti Anna Giulia 11.12.2013 Andreotti Stan Rada str. Tractorului nr.32
Enrico Alexandra - 0743709488
2 Borodi Ionuc- Marian 07.08.2013 Ioan Mariana str. Unirii 18/43
0762287223
3 Cora Efraim Andrei 26.02.2013 Ovidiu Ioan Buth Dorina str. Popa Lupu bl. I 3 /9
0746639128
4 Covaci David Ionuţ 09.02.2013 Ioan Anuţa str. Popa Lupu E4 / 24
0752403717
5 Coșa Alessandra Francesca 29.11.2013 Marian Chiorpec str. Bogdan Vodă nr.137
Grigore Veronica 072673006
6 Cziompa Adelaida Cristina 14.08.2013 x Emilia str. Popa Lupu nr.34
Monica 0753462186
7 Cînduleţ Ioan 12.10.2013 Ionuţ Florin Maria str. Lazul Şesului nr.296
0747770165
8 Juratu Andra 21.12.2012 Moiş Ionuţ Moiş Ionela str.Uniriii 23/69
0757295311
9 Mih Beatrice 07.11.2012 Constantin Silvia str. Popa Lupu nr.76
Cornelia 0745322485
10 Mihalca Alexandru Eduard 15.01.2013 Marian Ioana Maria str.General Mociulschi nr.3
Alexandru 0756020245
11 Moldovan Mădălina 17.12.2013 Vișan Nadia str. Popa Lupu nr. 32
0756237374
12 Morocilă David 05.03.2013 Vasile Larisa Maria str.Lazul Şesului nr.28 B
0756237374
13 Motruna Aliana Maria 26.08.2014 Vasile Maria str. Unirii28/58

14 Nyistor Diana 31.01.2012 x Carmen str. Popa Lupu bl.5/13


0753059688
15 Orza Marian Adrian 29.09.2013 Adrian Adela Anuța str.Tepliței nr.92
Gabriel 0757793272
16 Pasere Timotei Gabriel 04.02.2013 Victor Persida Lidia loc.Tisa str.Principală
nr.51D
0745879915
17 Peter David-Marian 30.12.2013 Ioan Maria str. Popa Lupu E9/37
0757157745
18 Pintea Nicoleta Tatiana 11.02.2013 Cornel Melania str. Unirii 1/48
Minodora
19 Pintea Mirela Sorina 06.06.2015 Cornel Melania str. Unirii 1/48
Minodora
20 Pralea Giulia – Maria 26.11.2013 Gheorghe Alina str. Popa Lupu E9/37
Loredana 0747858244
21 Rus Maya Iulia 04.04.2014 Iuliu Mărioara str. Popa Lupu nr.30
Richardo 0753970041
22 Șandor Bârlea Amalia Denisa 21.12.2012 Zoltan Mariana loc. Cornești nr.41
0747321907
23 Tincu Alexandru Sergiu 10.03.2013 Sergiu Maria str. Locul Târgului nr.119
Mihaela 0753930625
24 Trandafir Antonia Narcisa 14.02.2014 Trandafir Pop Sanda str. Unirii 27/1
Tony Narcis 0747527197
25 Țînțaș Ptrior Lucian 14.01.2013 Vasile Mărioara str.Popa Lupu bl. R4/8
Luciana 0757704091

CARACTERIZAREA GRUPEI

(REZULTATELE EVALUĂRII INIȚIALE)


Grupa de preșcolari are un efectiv de 25 copii, din care 14 fete și 11 băieți, între 4 / 5 -6 ani.
Dintre cei 25 copii înscriși, un număr de 18 repetă grupa mare pentru că nu au avut vârsta de școlarizare pentru clasa
pregătitoare.
Un număr de 2 preșcolari sunt cu probleme de autism –având gradul I/ II , sindrom hiperkinetic; întârziere în achiziția
limbajului expresiv și receptiv/ psihomotri corespunzător vârstei ; anemie microcitară hiposideremică ; MPC grad I/ II. ( Pasere
Timotei Gabriel, Tincu Alexandru Sergiu).
Un număr de 2 preșcolari au tulburări de vorbire, adică: întârziere de limbaj expresiv și receptive/ psihomotorii corespun-
zător vârstei; stare de sănătate precară; HQ = 21 / 35 ( Cziompa Adelaida Cristina, Peter David- Marian).
Un număr de 7 copii sunt pentru prima dată înscriși la grădiniță, provenind din familii diferite ca și organizare ( Pintea
Nicoleta Tatiana, Pintea Mirela Sorina, Rus Maya Iulia, Motruna Aliana Maria, Trandafir Antonia Narcisa, Motruna Aliana
Maria, Coșa provin din familii parentale și cu o situație material precară ), iar Alessandra Francesca provine dintr-o familie paren-
tală și cu o situație material foarte bună.
Un număr de 7 copii sunt incluși într-un program diferențiat de terapie logopedică în cadrul instituției noastre, sub îndruma-
rea specialistului ( Morocilă David, Peter David-Marian, Orza Marian Adrian, Rus Maya Iulia, Cziompa Adelaida Cristina,
Mih Beatrice, Pralea Giulia – Maria).
Pintea Nicoleta Tatiana, Pintea Mirela Sorina, Trandafir Antonia Narcisa refuză activitaățile educative.
Toți copii sunt de naționalitate română, din care de etnie: rromă = 1; maghiară= 2.
Copiii provin din familii cu confesiuni diferite: ortodoxă =17; martori lui Iehova = 2; penticostală =2; baptistă= 2; catolică=2.
În anul acesta, copiii provin din două tipuri de organizare: biparentală = 23; monoparentală = 2, iar din punct de vedere
al situației socio-economice: precară = 6; bună = 10; foarte bună =9/
Din numărul de 25 copii, potrivit vârstei, 18 dintre ei vor finaliza programul de grădiniță și vor fi înscriși în clasa pregătitoare,
4 copii vor fi supuși testării pihosomatice pentru a fi validați pentru a putea frecventa școala, iar 3 vor repeta programul de
grădiniță – nu ai vârsta necesară integrării în școală.

RAPORT DE EVALUARE INIȚIALĂ

OBIECTIVE VIZATE:
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE:
Să înțeleagă și să transmită mesaje simple.
Să reacționeze la mezajul primit .
Să găsească semnificația mesajului povestirii audiate /cunoscute.
Să utilizezedesene, simboluri pentru a transmite mesajele.
DOMENIUL ŞTIINŢE:
Să comunice impresii, idei pe baza observării.
Să cunoască elementele mediului social și cultural.
Să recunoască formele geometrice.
Să formeze mulțimi de obiecte /forme geometrice/ lucruri după criteriile date.
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE:
Să cunoască și utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activități practice.
Să enumere cel puțin trei reguli de comportament în grădiniță.
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV:
Să redea temele propuse ,specifice desenului, picturii, modelajului.
Să obțină efecte plastice în redarea culorilor specifice anotimpului toamna.
Să interpreteze corect cântecul cunoscut.
Să participe la jocurile cu cânt propuse.
DOMENIUL PSIHOMOTRIC:
Să execute exercițiile fizice în spațiul existent.
Să execute corect mișcările motrice de bază și cunoscute : mers, alergare.
Să enumere reguli de igienă personală după efortul depus.
Evaluarea iniţială la grupa mare a vizat cunoașterea potențialului psihic şi fizic al fiecărui copil în vederea stabilirii
nivelului de pregătire a vo lumului de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi ,precum observarea capacităţii de integrare în grup şi de
relaţionare cu educatoarea şi cu ceilalţi copii, precum şi observarea comportamentului copiilor la primul contact cu
educatoarea, colegii, sala de grupă.
Obiectivele stabilite pentru evaluarea iniţială au urmărit nivelul la care se află copiii la intrarea în grădiniţă, în ceea ce priveşte:
●Dezvoltarea intelectuală – exprimarea, cunoştinţe despre mediu (culori, animale, obiecte), cunoş-tinţe ce permit înţelegerea
poziţiilor spaţiale, cunoaşterea propriului corp, nivelul de dezvoltare a simţurilor (gust, văz, auz).
●Dezvoltarea fizică – înălţime, greutate, echilibru, indică diferite părţi ale corpului, execută miş-cări simple la comandă.
●Dezvoltare artistică – ţine creionul, desenează linii (chiar şi mâzgălituri), colorează, cântă.
●Dezvoltare socio-emoţională – capacitatea copiilor de a se adapta la regimul de viaţă al grădi-niţei, participarea, stabilitatea
şi autocontrolul în activitate, cooperarea în grupa de copii, rezis-tenţa la efort.
Probe aplicate copiilor a primul contact cu grădiniţa: probe orale, practice, observarea comportamentului în timpul
activităţilor, dialogul cu copiii, şi mai puţin utilizate au fost probele scrise şi studiul produselor activităţii.
Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor două săptămâni ale anului şcolar, unui număr de
20_ copii şi comportamentele urmărite au fost stabilite pe dome-nii de dezvoltare.
Temele de studiu au fost : CINE SUNT / SUNTEM? - GRĂDINIȚA / Subtema :Ce frumoasă-i grădinița mea, în perioada
10.09.2018 14.05.2018 și CÂND / CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? - TOAMNA / Subtema : Zâna Toamnă bate la ușă !, în
perioada 17.09.2018 21.09.20180.
La sfârşitul perioadei de evaluare iniţială se constată că ______% dintre copii (_______ copii) au un comportament
atins în ceea ce priveşte adaptarea la regimul de viaţă al grădiniţei şi îşi ajustează comportamentul şi reacţiile la
circumstanţele sociale,____ copii (____%) manifestă un comportament în dezvoltare, iar ___ copii(___%)
(____________________________________) au nevoie de sprijin pentru a reuşi să se adapteze şi să capete autocontrol şi
stabilitate emoţională.
În ceea ce priveşte limbajul şi comunicarea ____copii (____%) au o exprimare şi o pronun-ţie corectă, ____copii (____
%) întâmpină greutăţi la pronunţarea unor sunete sau în exprimare, iar_____ copii(_____% )
()_________________________________.) au nevoie de sprijin când se exprimă, au dificultăţi în pronunţie, vocabular sărac.
Rezultatele obţinute la dezvoltarea cognitivă arată că _____copii (_____%) sunt capabili să înţeleagă şi chiar să
găsescă soluţii pentru o ,,situaţie - problemă”, _____copii (_____%) întâmpină dificultăţi, dar sunt capabili să înţeleagă şi să
execute o acţiune simplă, iar ______copii (_____%) posedă cunoştinţe minime şi au nevoie de sprijin pentru a cunoaşte
lumea înconjură-toare.
Un număr mic de copii (______%) manifestă capacităţi şi atitudini de învăţare, _______ copii (_____%) întâmpină
greutăţi în trasarea liniilor sau colorare, iar _____ copii (_____%) (______________________________) nu participă la
activităţile de învăţare sau la cele de joc, nu au deprinderea de a ţine creionul în mână şi necesită sprijin.
Din punct de vedere fizic sunt bine dezvoltaţi, îşi coordonează suficient de bine miş-cările pentru nivelul lor de
vârstă (______ copii-_____% au un comportament atins, iar ___copii
_______% au un comportament în dezvoltare), iar ______ copii (______%) necesită sprijin în a respecta comenzile date de
educatoare, în a merge sau alerga în direcţia indicată.
Rezultatele evaluării iniţiale asigură datele necesare pentru stabilirea unor obiective accesibile, elaborarea unei
planificări a activităţilor instructiv-educative care să ţină cont de da-tele culese, utilizarea acelor mijloace, metode, tehnici
de lucru care să formeze copiilor price-perile şi deprinderile de bază, necesare integrării active în activitatea educaţională
din învăţă-mântul preşcolar.
GRUPA MARE - GRUPA SPIRIDUȘILOR CENTRALIZATOR EVALUARE INIŢIALĂ octombrie 2018
Nr. Numele și prenumele 1 2 3 4 5
crt. A B C D
1. Borodi Ionuc- Marian O O O O O O O
2. Covaci David Ionuţ x x x x x x x
3. Cora Efraim Andrei O O O O O O O
4. Cziompa Adelaida Cristina O O O O O O O
5. Cînduleţ Ioan O O O O O O O
6. Juratu Andra O O O O O O O
7. Mih Beatrice O O O O O O O
8. Mihalca Alexandru Eduard O O O O O O O
9. Moldovan Mădălina O O O O O O O
10. Morocilă David O O O O O O O
11. Motruna Aliana Maria O O O O O O O
12. Nyistor Diana x x x x x x x
13. Orza Marian Adrian O O O O O O O
14. Pasere T imotei Gabriel O O O O O O O
15. Peter David-Marian O O O O O O O
16. Pintea Nicoleta Tatiana x x x x x x x
17. Pintea Mirela Sorina x x x x x x x
18. Pralea Giulia – Maria O O O O O O O
19. Stanciu Iasmina Raluca x x x x x x x
20. Șandor Bîrlea Amalia O O O O O O O
21. Tincu Alexandru Sergiu O O O O O O O
22. Trandafir Antonia Narcisa O O O O O O O
23. Țînțaș Ptrior Lucian O O O O O O O
24. Croia Maia x x x x x x x
25. Rus Maya x O O x x O O

CA- Comportament atins = Sarcină realizată O


CD- Comportament în dezvoltare = Sarcină realizată parţial O
CNS- Comportament ce necesită sprijin = Sarcina nerealizată O
1. DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE
2. DOMENIUL ŞTIINŢĂ-
A= activitate matematică
B= cunoaşterea mediului
3. DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE.
C=educaţie pentru societate
D=activitate practică
4. DOMENIUL ESTETIC-CREATIV
E= desen / pictură / modelaj
F= educaţie muzicală
5. DOMENIUL PSIHOMOTRIC

APRECIERI și RECOMANDĂRIi:
RAPORT DE EVALUARE SUMATIVĂ

Dezvoltarea cognitivă:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Dezvoltarea limbajului și a comunicării:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Dezvoltarea socio-emoțională:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Dezvoltarea fizică:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Dezvoltarea capacităților și a atitudinilor de învățare:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Aprecieri și recomandări:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

RAPORT DE EVALUARE FINALĂ

Dezvoltarea cognitivă:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Dezvoltarea limbajului și a comunicării:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Dezvoltarea socio-emoțională:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Dezvoltarea fizică:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Dezvoltarea capacităților și a atitudinilor de învățare:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Aprecieri și recomandări:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

PLANIFICAREA ANUALĂ A TEMELOR DE STUDIU ȘI A PROIECTELOR TEMATICE


TEMA ANUALĂ PERIOADA TEMA PROIECTULUI SUBTEMA/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ OBSERVAȚII
DE STUDIU INDEPENDENTĂ
CINE SUNT / 10.09.2018 xxx GRĂDINIȚA /
SUNTEM? 14.05.2018 Subtema :Ce frumoasă-i grădinița mea!
CÂND / CUM ȘI DE 17.09.2018 xxx TOAMNA /
CE SE ÎNTÂMPLĂ? 21.09.2018 Subtema : Zâna Toamnă bate la ușă !
CÂND / CUM ȘI DE 24.09.2018 Când Zâna Toamna bate la ușă... Coșul fermecat cu fructe
CE SE ÎNTÂMPLĂ? 28.09.2018
CÂND / CUM ȘI DE 01.10.2018 Când Zâna Toamna bate la ușă... Lada cu legume
CE SE ÎNTÂMPLĂ? 05.10.2018
CÂND / CUM ȘI DE 08.10.2018 Când Zâna Toamna bate la ușă... Zarzavaturile preferate
CE SE ÎNTÂMPLĂ? 12.10.2018
CÂND / CUM ȘI DE 15.10.2018 Când Zâna Toamna bate la ușă... Ce frumoase sunt florile tale!
CE SE ÎNTÂMPLĂ? 19.10.2018 (flori de toamnă)
CÂND / CUM ȘI DE 22.10.2018 Când Zâna Toamna bate la ușă... Cerealele sunt cele mai bune
CE SE ÎNTÂMPLĂ? 26/10/2018
VACANȚĂ INTERMEDIARĂ
CÂND / CUM ȘI DE 05.11.2018 XXX Din lumea celor care nu cuvântă (insecte )
CE SE ÎNTÂMPLĂ? 09.11.2018
CUM A FOST ȘI VA 12.11.2018 XXX Orașul meu - toamna
FI AICI PE 16.11.2018
PĂMÂNT ?
CÂND / CUM ȘI DE 19.11.2108 XXX Când vine iarna...
CE SE ÎNTÂMPLĂ? 23.11.2018
CUM ESTE , A 25.11.2018 Țara mea ,e România !
FOSTȘI VA FI PE 30.11.2018
PĂMÂNT?
CINE ȘI CUM 03.12.2018 XXX Îl aşteptăm pe Moş Nicolae !
PLANIFICĂ 07.12.2018
/ORGANIZEAZĂ
O ACTIVITATE ?
CINE ȘI CUM 10.12.2018 Obiceiuri de iarnă la români Pregătir de sărbătorile de iarnă
PLANIFICĂ 14.12.2018
/ORGANIZEAZĂ
O ACTIVITATE ?
CINE ȘI CUM 17.12.2018 Obiceiuri de iarnă la români Dragi spiriduși, vine Moș Crăciun !
PLANIFICĂ 21.12.2018
/ORGANIZEAZĂ
O ACTIVITATE ?
CÂND / CUM ȘI DE XXX Iarnă, eşti frumoasă!
CE SE ÎNTÂMPLĂ?
14.01.2019 Cum este a fost şi va fi aici pe Țara e în sărbătoare.
18.01.2019 pământ?
CÂND / CUM ȘI DE 23.01.2019 XXX Poveștile iernii
CE SE ÎNTÂMPLĂ? 25.01.2019
CÂND / CUM ȘI DE 28.01.2019 XXX Baba iarna face pozne
CE SE ÎNTÂMPLĂ? 01.02.2109
CUM ESTE , A 11.02.2109 XXX Călătorie la Polul Nord
FOSTȘI VA FI PE 15.02.2019
PĂMÂNT?
CUM ESTE , A 18.02.2019 XXX Viața în pădure
FOSTȘI VA FI PE 22.02.2019
PĂMÂNT?
CÂND / CUM ȘI DE 25.02.2019 Când/cum şi de ce se întâmplă? Iarnă să te duci cu bine!...
CE SE ÎNTÂMPLĂ? 01.03.2019
CU CE ȘI CUM 04.03.2019 XXX Îți mulțumesc, iubită mamă!
EXPRIMĂM CEEA 08.03.2019
CE SIMȚIM?
CÂND / CUM ȘI DE 11.03.2019 Primăvară , vino iară ! Surprizele primăverii
CE SE ÎNTÂMPLĂ? 15.03.2019
CÂND / CUM ȘI DE 18.03.2019 Primăvară , vino iară ! Flori de primăvară
CE SE ÎNTÂMPLĂ? 22.03.2019
CÂND / CUM ȘI DE 25.03.2019 XXX Păsări călătoare
CE SE ÎNTÂMPLĂ? 29.03.2019
CUM ESTE , A 01.04.2019 XXX Prietenii noștri, din ograda bunicilor
FOSTȘI VA FI PE 05.04.2019
PĂMÂNT?
CUM ESTE , A 08.04.2019 XXX Secretele naturii
FOSTȘI VA FI PE 12.04.2019
PĂMÂNT?
CU CE ȘI CUM 15.04.2019 ȘCOALA ALTFEL Iată ce pot face două mâini dibace !
EXPRIMĂM CEEA 19.04.2019 SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII
CE SIMȚIM? MAI BUN !
VACANŢĂ DE PRIMĂVARĂ

CUM ESTE , A 06.05.2019 Lumea e mereu în mișcare Cu ce călătorim ?


FOSTȘI VA FI PE 10.05.2019
PĂMÂNT?
CINE SUNT / 13.05.2019 Când voi fi și eu școlar Școala ne așteaptă
SUNTEM? 17.05.2019
CINE SUNT / 20.05.2019 Când voi fi și eu școlar Rechizitele școlarului
SUNTEM 24.05.2019
CU CE ȘI CUM 27.05.2019 Cu ce şi cum exprimăm ceea ce Aceasta e lumea noastră !
EXPRIMĂM CEEA 31.05.2019 simţim?
CE SIMȚIM?
CU CE ȘI CUM 03.06.2019 XXX Veniți în lumea copilăriei!
EXPRIMĂM CEEA 07.06.2019
CE SIMȚIM?
CÂND / CUM ȘI DE 10.06.2019 XXX Semnele verii
CE SE ÎNTÂMPLĂ? 14.06.2019

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE- SEMESTRUL I


Etapa didactică de dimineață (Tura I) AVIZAT

Săptămâna: 10.09.2018 - 14.05.2018


Tema anuală de studiu: Cine sunt/suntem? Subtema: GRĂDINIȚA / Ce frumoasă-i grădinița mea!
Proiect tematic: xxxx

Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE


Ziua ADP ALA ADE SEMNĂTURA
Luni Întâlnirea de dimineaţă: A.L.A.1 (activitate integrată)
10.09. Bine aţi venit, spiridușilor! Joc de rol: De-a familia / De-a DȘ+ DEC
2018 Gustarea copiilor grădiniţa Ce frumoasă e grădinița!
Rutine: Joc de masă: cunoașterea mediului
Bună dimineața! / La revedere! Alege jucăria preferată şi joacă- Sala mea de grupă ce
Tranziție: te cu prietenii! frumoasă e !
Da,da,copii cuminţi îmi place.., A.L.A.2 ( observare)
(joc cu reguli ) Spiridușii se simt bine împreună Grădinița mea
Moment de înviorare: ( jocuri libere în curtea grădiniței) desen
Bat din palme !
( joc cu cânt )
Marți Întâlnirea de dimineaţă: ALA1 (activitate integrată)
11.09. Vino în lumea copilăriei ! Joc de rol: De-a educatoare / DLC +DEC
2018 Gustarea copiilor De-a familia Mereu veseli și împreună
Rutine: Costrucții: Alege şi construieşte Din nou la grădiniţă
Mereu orodonați.mereu frumoși! ce ştii mai bine! ( lectură după imagine)
Tranziție: A.L.A.2 Grădiniţa mea
Schimbați-vă locurile! (joc de Prinde-mă ! /Fetițe jucăușe / Spiri- ( cântec- repetare )
atenție) dușii sunt acrobații Toamna a sosit!
Moment de înviorare: ( jocuri de mișcare ) ( cântec – repetare )
Spiridușilor, Luați seama bine !
( joc cu cânt )
Activitate opțională 1:
Meserii de azi, meserii de mâine
Miercuri Întâlnirea de dimineaţă: A.L.A.1 (activitate integrată)
12.09. Cum eşti astăzi, spiridușul Artă: DS+DPM
2018 meu? VESEL / TRIST ?! Vopseşte pereţíi grădiniţei ! ( Spiridușilor le place la
Gustarea copiilor pictură ) grădiniță
Rutine: Costrucții: activitate matematică
Te rog să-mi dai! / Poftim! Grădiniţa spiridușilor Alege şi spune ce culoare
Tranziție: A.L.A.2 au piesele grădiniței
Schimbați-vă locurile! Dacă veseli.../1,2,3..; Păpuşa, / spiridușilor!
(joc de atenție) Jocuri libere în curtea grădiniţei ( joc logico- matematic )
Moment de înviorare: ( jocuri cu cânt ) Mers spre o direcţie indi-
Spiridușilor, Luați seama bine ! cată; joc: Spre grădiniţă..
( joc cu cânt ) ( predare )
Activitate opțională 2:
Pușculița fermecată
Joi Întâlnirea de dimineaţă: A.L.A.1 (activitate integrată)
13.09. ,,Cum eşti astăzi,spiridușul Bibliotecă: DS+DOS
2018 meu? VESEL / TRIST?!’’ Cartea mea preferată Spiridușilor le place
Gustarea copiilor (citire de imagini) la grădiniță
Rutine: Construcții: activitate matematică
Mereu orodonați.mereu frumoși! Grădiniţa spiridușilor / Casa mea Grupeză ca și mine !
Tranziție: A.L.A.2 ( joc didactic )
Schimbați-vă locurile! (joc de Poştaşul / Da, da, copii cuminţi Cum și de ce ne compor-
atenție) îmi place.../ Rece- cald tăm în grupă /grădiniţă
Moment de înviorare: ( jocuri cu reguli ) ( convorbire )
Spiridușilor, Luați seama bine ! Furnicuţele îşi aleg prietenii
( joc cu cânt ) ( jocuri pe grupuri mici)
Vineri Întâlnirea de dimineaţă: A.L.A.1 (activitate integrată)
14.09. Ce spui despre prietenul tău...! Joc de masă: DLC+DOS
2018 Gustarea copiilor Alege şi joacă-te cu ele ! Spiridușii sunt cuminți
Rutine: Joc de rol: Ce știi despre grădinița ta?
Mereu orodonați,mereu frumoși! De-a mama şi copilul / De-a ( povestire cu început dat)
Tranziție: educatoarea Grădinița mea
Schimbați-vă locurile! A.L.A.2 ( lipire )
(joc de atenție) Plimbare pe strada grădiniţei ./
Moment de înviorare: Spiridușii au pornit la plimbare.
Spiridușilor, Luați seama bine !
( joc cu cânt )
OBIECTIVE: să transmită mesaje Observații:
simple; să formeze grupuri / mulţimi de
obiecte sau lucruri, pe baza unor însuşiri CONSILIERE PARENTALĂ
comune (formă, mărime, culoare); Data:10.09.2018
să comunice impresii, idei pe baza Tema: Regulile grupei
observărilor efectuate; să redea teme ( lectorat )
plastice specifice desenului; să perceapă
componentele spaţio-temporale ritm(,
durată, distanţă, localizare);
ACTIVITATE METODICĂ:
Întocmirea planificării anuale și a activității de evaluare inițială.
Elaborarea setului de probe scrise și practice pentru evaluarea inițială.
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE- SEMESTRUL I
Etapa didactică de dimineață (Tura I) AVIZAT
Săptămâna: 17.09.2018 21.09.2018
Tema anuală de studiu: Când / cum și de ce se întâmplă? Subtema: TOAMNA / Zâna Toamnă bate la ușă!
Proiect tematic:
Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE
Ziua ADP ALA ADE SEMNĂTURA
Luni Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
17.09. Spiridușii sunt chemmați la ...! Joc de rol: DȘ+ DEC
2018 Gustarea copiilor De-a familia / De-a grădiniţa Un musafir bate la ușă.
Rutine: Construcții: cunoașterea mediului
Mereu curaţi în grădiniţă! Arată-mi ce poţi construi! Aceasta-i Zâna Toamna! (
Tranziție: A.L.A.2 lectură după imagini )
Ce fac eu, să faceţi toţi aşa...! Împreună la distracţie Rochiță pentru Zână
Moment de înviorare – ( teatru de masă –poveste creată pictură
Spiridușilor, Luați seama bine ! de educatoare )
( joc cu cânt )
Marți Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
18.09. Cu ce vrei să te joci ? Construcții: DLC +DEC
2018 Gustarea copiilor Terenul de joacă pentru pitici Secretele Toamnei
Rutine: Bibliotecă: Frunza
Te rog să-mi dai! / Poftim Priveşte în această carte! ( memorizare )
Tranziție: (citire de imagini) Degeţelele
Da,da,copii cuminţi îmi place.. A.L.A.2 ( cântec )
( joc cu cânt ) Ne jucăm’/ ,,Dacă veseli... / Ne jucăm ...
Moment de înviorare: Mişcăm degeţelele / 1,2,3...’ ( joc cu cânt )
Grădinarii sunt ghiduși. ( jocuri cu cânt )
Activitate opțională 1: Jocuri libere în curtea grădiniței
Meserii de azi, meserii de mâine
Miercuri Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
19.09. Care este părerea ta despre Zâna Joc de rol: DS+DPM
2018 Toamnă?’ De-a aprozarul / De-a gospodinele Bogățiile Toamnei
Gustarea copiilor Bibliotecă: activitate matematică
Rutine: Poveștile Zânei Toamna/ Ghicitori Grupează ca și mine!
Așa DA, așa NU ! despe legumele de toamnă (joc didactic)
Tranziție: A.L.A.2 Mers spre o direcţie
Toamna bogată a sosit! Jocuri pe grupuri mici – la alegerea indicată şi atribuire de
( cântec ) copiilor sarcini ; joc:,,Te rog să-
Moment de înviorare mi aduci ... !
Grădinarii sunt ghiduși. (predare )
Activitate opțională 2:
Pușculița fermecată
Joi Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
20.09. Cine ești tu ? Joc de masă: DS+DOS
2018 Gustarea copiilor Din jumătate – întreg / Lotto Frumusețile Toamnei
Rutine: Joc de rol: activitate matematică
Te rog ! Mulțumesc. De-a educatoarea/ De-a grădiniţa Alege și spune ce este!
Tranziție: A.L.A.2 ( joc logico- matematic )
Poștașul Dacăveseli se trăiește.. / 1,2,3.../ Du-te la raft şi alege o
( joc cu reguli ) Suflă vântul frunzele imagine despre...!
Moment de înviorare: ( jocuri cu cânt ) ( convorbire )
Spiridușilor, Luați seama bine ! La sfat cu prietenii mei:
( joc cu cânt ) Ce legumă îmi place/ nu îmi
place? De ce?
(șezătoare literară )
În grădina bunicului Ion. ( Vizită )
Vineri Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
21.09. Spiridușele sunt ascultătoare ! Construcții: DLC+DOS
2018 Gustarea copiilor Jucării fermecate Poveștile Zânei Toamnei
Rutine: Joc de masă: O poveste minunată
Cu toţi prieteni, mereu ! Lotto / Domino ( poveste creată de
Tranziție: A.L.A.2 educatoare )
Spunde unde îți este locul! De-a excursia prin pdure activitate practică
( joc de atenție ) ( joc de rol ) Covorul fermecat
Moment de înviorare: Plimbare în parc. ( lipire)
Spiridușii fac gimnastică mereu!
( exerciții fizice)
OBIECTIVE: să transmită mesaje simple; Observații:
să formeze grupuri / mulţimi de obiecte
sau lucruri, pe baza unor însuşiri comune CONSILIERE PARENTALĂ:
(formă, mărime,culoare); să comunice Data:17.09.2018
impresii, idei pe baza observărilor Tema: De ce mint copiii ?
efectuate; să redea teme plastice specifice ( lectorat )
desenului; ; să perceapă componentele
spaţio-temporale ritm ( durată, distanţă,
localizare);
ACTIVITATE METODICĂ:
Întocmirea planificării activității de consiliere și orientare parentală.
Centralizarea rezultatelor obținute la probele aplicate preșcolarilor în perioada de evaluare inițială.
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE- SEMESTRUL I
Etapa didactică de dimineață (Tura I) AVIZAT
Săptămâna: 24.09.2018 - 28.09.2018
Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă? Subtema: Coșul fermecat cu fructe
Proiect tematic: Când Zâna Toamna bate la ușă...
Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE
Ziua ADP ALA ADE SEMNĂTURA
Luni Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
24.09. Cine bate la ușă ? Joc de rol DȘ+ DEC
2018 Gustarea copiilor De-a familia / De-a aprozarul Surprizele din coșul fermecat
Rutine: Construcții cunoașterea mediului
Bună dimineața! / Salut Lădițe noi pentru .../ Etajere pentru Para și strugurele
prieteni ! cămara bunicii (observare)
Tranziție: A.L.A.2 Ciorchinul de strugure copt
Schimbați-vă lociurile! Spiridușii sunt grădinarii grăbiți / desen ( hașurare )
(joc de atenție) Fugi -Stai ! /Pringrădina fermecată
Moment de înviorare: ( jocuri de mișcare)
Spiridușilor, Luați seama Ghicește ce ne a adus Zâna
bine ! Toamna! /Spune repede ce e!/
( joc cu cânt ) Spridușul gânditor
( jocuri de perspicacitate)
Marți Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
25.09. Ce spui despre...? Artă: DLC +DEC
2018 Gustarea copiilor Colorăm legumele vesele (desen – Bogățiile din livadă
Rutine: colorare ) / Modelăm castraveți Povestea nucii lăudăroase
Mereu spălați pe mâini! Știință: de Vladimir Colin
Tranziție: Spune ce legumă e! ( povestire)
Toamna bogată a sosit! (joc senzorial) Toamna bogată a sosit!
(cântec) Ce ne trebuie pentru salata de...? ( cântec - repetare)
Moment de înviorare: (activitate gospodărească ) La vie
Grădinarii sunt ghiduși. A.L.A.2 (joc cu cânt – predare)
Activitate opțională 1: Mușcă mărul / Rece –cald /
Meserii de azi, Iepurașii jucăuși / Telfonul fără fir
meserii de mâine ( jocuri distractive )
Desene animate – vizionare TV
Camionul cu Legume. Desene
Animate Educative pentru Copii
Miercuri Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 ( activitate -integrată )
26.09. Ce poți să-mi spui Joc de rol: DS+DPM
2018 despre...? De-a aprozarul / De-a gospodinele Culorile legumelor
Gustarea copiilor Bibliotecă: activitate matematică
Rutine: Poveștile Zânei Toamna/ Ghicitori Unde sunt fructele?
Așa DA,așa NU ! despe legumele de toamnă (joc didactic - poziții spațiale)
Tranziție: A.L.A.2 Mers spre o direcție indicată
Toamna bogată a sosit! Ne jucăm cu Așchiuță ! pe un teren variat; joc În
(cântec) ( joc de atenție cu grupa întreagă) livadă după ...(predare )
Moment de înviorare: Ariciul prin grădină
Grădinarii sunt ghiduși. ( teatru de păpuși )
Activitate opțională 2:
Pușculița fermecată
Joi Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 ( activitate integrată )
27.09. Cine ești tu ? Joc de masă: DS+DOS
2018 Gustarea copiilor Puzzle / Din jumătate- întreg Puterea ce o dau fructele
Rutine: Construcții activitate matematică
Te rog ! Mulțumesc. Coșuri pentru ... / Etajere pentru Alege și grupează fructele !
Tranziție: cămara bunicii (joc didactic )
Poștașul (joc cu reguli) A.L.A.2 Cum și de ce?
Moment de înviorare: Dacă veseli se trăiește.. / 1,2,3.../ ( lectură după imagini )
Spiridușilor, Luați seama Suflă vântul frunzele
bine ! ( joc cu cânt ) ( jocuri cu cânt )
La sfat cu prietenii mei:
Ce legumă îmi place/ nu îmi
place? De ce?
(șezătoare literară )
În grădina bunicului Ion.
( Vizită )
Vineri Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
28.09. Ce spui despre...? Joc de masă: DLC+DOS
2018 Gustarea copiilor Alege și joacă-te cu ele! / Din Secretele fructelor
Rutine: jumătăți –întreg. Sfaturile Zânei Toamna
Mereu curați! Joc de rol: (povestire creată de educatoare )
Tranziție: De-a bunicuțele / De-a familia activitate practică
Spunde unde îți este A.L.A.2 Fructele vesele
locul! (joc de atenție) Deschideí urechea bine! / (îmbinare)
Moment de înviorare: Poștașul /Telefonul fără fir
Spiridușii fac gimnastică ( jocuri cu reguli )
mereu! ,,Hora vitaminelor’’
( exerciții fizice) ( șezătoare muzicală )
OBIECTIVE: să transmită mesaje Observații:
simple; să formeze grupuri / mulţimi CONSILIERE PARENTALĂ I
de obiecte sau lucruri, pe baza unor Data: 24.09.2018
însuşiri comune (formă, mărime, Tema: De ce mint copiii ?
culoare); să comunice impresii, idei ( lectorat )
pe baza observărilor efectuate; să
redea teme plastice specifice
desenului; ; să perceapă
componentele spaţio-temporale ritm(,
durată, distanţă, localizare);
ACTIVITATE METODICĂ:
Elaborarea documentației specifice proiectului tematic Când Zâna Toamna bate la ușă...
Întocmirea planificării activității extrașcolare.

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE- SEMESTRUL I


Etapa didactică de dimineață (Tura I) AVIZAT
Săptămâna: 01.10.2018 05.10.2018
Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă? Subtema: Lada cu legume
Proiect tematic: Când Zâna Toamna bate la ușă...
Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE
Ziua ADP ALA ADE SEMNĂTURA
Luni Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
24.09. Cine bate la ușă ? Joc de rol DȘ+ DEC
2018 Gustarea copiilor De-a familia / De-a aprozarul Din darurile Zânei
Rutine: Construcții cunoașterea mediului
Mereu orodonați.mereu Lădițe noi pentru .../ Etajere pentru Ardeiul și castravetele
frumoși! cămara bunicii (observare)
Tranziție: A.L.A.2 pictură
Schimbați-vă locurile! Spiridușii sunt grădinarii grăbiți / Tava cu ardeii copți
(joc de atenție) Fugi -Stai ! /Pringrădina fermecată
Moment de nviorare: ( jocuri de mișcare)
Spiridușilor, Luați seama Ghicește ce ne a adus Zâna
bine ! Toamna! /Spune repede ce e!/
( joc cu cânt ) Spridușul gânditor
( jocuri de perspicacitate)
Marți Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
25.09. Ce poți să-mi spui Artă: DLC +DEC
2018 despre...? Colorăm legumele vesele (desen – Savoarea din legume
Gustarea copiilor colorare ) / Modelăm castraveți Povestea legumelor lăudăroase
Rutine: Știință: de ( povestire)
Mereu spălați pe mâini! Spune ce legumă e! Ciorba de legume
Tranziție: (joc senzorial) ( cântec- predare) /
Toamna bogată a sosit! Ce ne trebuie pentru salata de...? La vie
(cântec) (activitate gospodărească ) (joc cu cânt – repetare)
Moment de înviorare: A.L.A.2
Grădinarii sunt ghiduși. Mușcă mărul / Rece –cald / Iepurașii
Activitate opțională 1: jucăuși / Telfonul fără fir
Meserii de azi, ( jocuri distractive )
meserii de mâine Desene animate –vizionare TV
Camionul cu Legume. Desene
Animate Educative pentru Copii
Miercuri Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
26.09. Ce poți să spui despre...? Joc de rol: DS+DPM
2018 Gustarea copiilor De-a aprozarul / De-a gospodinele Culorile legumelor
Rutine: Bibliotecă: activitate matematică-
Așa DA, așa NU ! Poveștile Zânei Toamna/ Ghicitori Formează repede și bine ! (joc
Tranziție: despe legumele de toamnă didactic –
Toamna bogată a sosit! A.L.A.2 poziții spațiale)
(cântec) Ne jucăm cu Așchiuță ! Mers spre o direcție indicată
Moment de înviorare: ( joc de atenție cu grupa întreagă) pe un teren variat; joc În
Grădinarii sunt ghiduși. Ariciul prin grădină grădina de legume după ...
( exerciții fizice) ( teatru de păpuși ) (predare )
Activitate opțională 2:
Pușculița fermecată
Joi Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 activitate integrată)
27.09. Cine ești tu ? Joc de masă: DS+DOS
2018 Gustarea copiilor Puzzle / Din jumătate- întreg activitate matematică
Rutine: Construcții Alege și grupează legumele!
Te rog ! Mulțumesc. Coșuri pentru ... / Etajere pentru (joc didactic )
Tranziție: cămara bunicii Mereu proaspete și spălate
Poștașul (joc cu reguli) A.L.A.2 ( convorbire )
Moment de înviorare: Dacă veseli se trăiește.. / 1,2,3.../
Spiridușilor, Luați seama Suflă vântul frunzele
bine ! ( joc cu cânt ) ( jocuri cu cânt )
La sfat cu prietenii mei:
Ce legumă îmi place/ nu îmi place?
De ce?
(șezătoare literară )
În grădina bunicului Ion.
( Vizită )
Vineri Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
28.09. Ce spui despre ... ? Construcții: DLC+DOS
2018 Gustarea copiilor Lădițe noi pentru ... / Temă la Murături asortate
Rutine: alegere - construcții plane - legume
Mereu curați! Joc de rol: Sfaturile Zânei Toamna
Tranziție: De-a familia / De-a aprozarul (povestire cu început dat )
Spunde unde îți este A.L.A.2 activitate practică
locul! (joc de atenție) Deschideí urechea bine! / Cu coșurile pline
Moment de înviorare: Poștașul /Telefonul fără fir ( lipire )
Spiridușii fac gimnastică ( jocuri cu reguli )
mereu! ( exerciții fizice) ,,Hora vitaminelor’’
( șezătoare muzicală )
OBIECTIVE: să transmită mesaje Observații:
simple; să formeze grupuri / mulţimi CONSILIERE PARENTALĂ I
de obiecte sau lucruri, pe baza unor Data:24.09.2018
însuşiri comune (formă, mărime, Tema: Copilul între calculator şi şotron
culoare); să comunice impresii, idei ( consiliere curentă )
pe baza observărilor efectuate; să
redea teme plastice specifice
desenului ; să perceapă componen-
tele spaţio-temporale ritm(, durată,
distanţă, localizare);
ACTIVITATE METODICĂ
Elaborarea documentației specifice pentru proiectului de parteneriat cu familia.
Ordonarea lucrărilor realizate realizate de copii în potofolii personale.

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE - SEMESTRUL I


Etapa didactică de dimineață (Tura I) AVIZAT
Săptămâna: 08.10.2018- 12.10.2018
Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă? Subtema: Zarzavaturile preferate
Proiect tematic: Când Zâna Toamna bate la ușă...
Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE
Ziua ADP ALA ADE SEMNĂTURA
Luni Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
01.10. Cine bate la ușă ? Joc de rol DȘ+ DEC
2018 Gustarea copiilor De-a familia / De-a aprozarul Bunătățile din coș
Rutine: Construcții cunoașterea mediului
Mereu cu prietenii Lădițe noi pentru ... gulia și morcovul
Tranziție: A.L.A.2 (observare)
Schimbați-vă locurile! Spiridușii sunt grădinarii grăbiți / modelaj
(joc de atenție) Fugi - Stai ! / Printre straturile cu Tava cu morcovi
Moment de înviorare: zarzavaturi (jocuri de mișcare)
:Spiridușilor, Luați seama Ghicește ce ne a adus Zâna Toamna!
bine ! ( joc cu cânt ) / Spune repede ce e!/ Spridușul
gânditor (jocuri de perspicacitate)
Marți Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
02.10. Ce poți să-mi spui Joc de rol: DLC +DEC
2018 despre...? De-a precupețele / De-a familia Aroma din zarzavaturi
Gustarea copiilor Joc de masă Povestea legumelor
Rutine: Jocul umbrelor //Puzzle lăudăroase
Ordonează cât mai A.L.A.2 (povestire)
frumos! Mușcă mărul / Rece –cald / Ciorba de legume
Tranziție: ( jocuri distractive ) ( cântec-repetare) /
Toamna bogată a sosit! Desene animate – vizionare TV Românașul
(cântec) Camionul cu Legume. Desene (joc cu cânt – repetare)
Moment înviorare: Animate Educative pentru Copii
Grădinarii sunt ghiduși.
( exerciții fizice)
Activitate opțională 1:
Meserii de azi,
meserii de mâine
Miercuri Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
03.10. Cine bate la ușă ? Artă: DS+DPM
2018 Gustarea copiilor Colorăm zarazavaturile preferate / Culorile zarzavaturilor
Rutine: Modelăm gulii / păstârnaci activitate matematică
Așa Da, Așa Nu! Știință: Alege și grupează
Tranziție: Spune ce legumă e! (joc senzorial) / zarzavaturile!
Da, da, copii cuminți îmi Ce ne trebuie pentru salata de...? (joc didactic )
place ! (joc cu reguli) (activitate gospodărească) Mers spre o direcție indicată
Moment de înviorare: A.L.A.2 pe un teren variat; joc În
Bat din palme! Ne jucăm cu Așchiuță ! grădina după ... (predare )
( joc cu cânt ) ( joc de atenție )
Ariciul prin grădină
( teatru de păpuși)
Joi Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 activitate integrată)
04.10. Cine ești tu ? Bibliotecă DS+DOS
2018 Gustarea copiilor Cartea cu rețetele bunicii - citire Vitaminele din zarzavaturi
Rutine: imagini / Ghicitori despe zarzavaturi activitate matematică-
Te rog frumos ./ A.L.A.2 Formează repede și bine !
Mulțumesc. Dacă veseli se trăiește.. / 1,2,3.../ Suflă (joc didactic formare de
Tranziție: vântul frunzele ( jocuri cu cânt ) mulțimi în limitele 1-5)
Poștașul (joc cu reguli) La sfat cu prietenii mei: De ce mereu proaspete și
Moment de înviorare: Ce legumă îmi place/ nu îmi place? spălate ?
Spiridușilor, Luați seama De ce? ( convorbire )
bine ! ( joc cu cânt ) (Vizită) În grădina bunicului Ion.
Vineri Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
05.10. Ce spui despre acest pom ? Joc de masă: DLC+DOS
2018 Gustarea copiilor Puzzle / Din jumătate- întreg Sfaturile Zânei Toamna
Rutine: Joc de rol: (povestire cu început dat )
Împreună la toate! De-a bunicuțele / De-a piața activitate practică
Tranziție: A.L.A.2 morcovelul fermecat
Spunde unde îți este Deschideți urechea bine! /Poștașul / ( lipire )
locul! (joc de atenție) Telefonul fără fir
Moment de înviorare: ( jocuri cu reguli )
Spiridușii fac gimnastică Hora vitaminelor
mereu! ( exerciții fizice) ( șezătoare muzicală )
OBIECTIVE: să transmită mesaje Observații:
simple; să formeze grupuri / mulţimi
de obiecte sau lucruri, pe baza unor
însuşiri comune (formă, mărime,
culoare); să comunice impresii, idei CONSILIERE PARENTALĂ:
pe baza observărilor efectuate; să Data: 01.10.2018
redea teme plastice specifice Tema: Copilul meu creşte frumos şi sănătos!
desenului; ; să perceapă activitate cu psihologul grădiniţei
componentele spaţio-temporale
ritm(, durată, distanţă, localizare);
ACTIVITATE METODICĂ:
Studiu individual privind CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIE TIMPURIE (copii de la naștere la 6 ani) -2017-.
Pregătirea materialului individual pentru activitățile de învățare.
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE - SEMESTRUL I
Etapa didactică de dimineață (Tura I) AVIZAT
Săptămâna: 15.10.2018 – 19.10.2018
Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă? Subtema: Ce frumoase sunt florile tale! (flori de toamnă)
Proiect tematic: Când Zâna Toamna bate la ușă...
Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE
Ziua ADP ALA ADE SEMNĂTURA
Luni Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
15.10, Dansul florilor Joc de rol: DȘ+ DEC
2018 Gustarea copiilor La florărie / De-a familia Buchetul Zânei Toamana
Rutine: Construcții: Cunoașterea mediului
Aşa DA, aşa NU! Ghivece /vaze pentru florile Zânei Crizantema și dalia
Tranziție: A.L.A.2 (observare)
Poștașul Spiriduşii în poieniță Pictură
( joc cu reguli ) (jocuri libere pe grupuri mici) Vaza pentru crizanteme
Moment de înviorare Aşchiuţă îi necăjit că nu ştie să
,,Suflă vântul frunzele.. aleagă florile Zânei Toamna ...
(joc cu cânt) ( teatru de masă)
Marți Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
16.10. Ce spuneţi spiriduşilor Joc de rol: DLC +DEC
2018 despre ... ? De-a grădinarii / de-a familia Floarea preferată a Zânei
Gustarea copiilor Știință: Crizantema
Rutine: De ce se ofilesc florile? (memorizare)
Ordonează cât mai (convorbire) Grădinarii
frumos! A.L.A.2 ( joc cu cânt – predare )
Tranziție: Șezătoarea florilor A,a,a, acum e toamnă, da!
Toamna bogată a sosit! ( activitate muzicală) (cântec- repetare)
(cântec) Jocuri pe grupuri de fete şi băieți -
Moment înviorare la alegere
Grădinarii sunt ghiduși.
Activitate opțională 1:
Meserii de azi,
meserii de mâine
Miercuri Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
17.10. Lada mea cu multe… Artă: DS+DPM
2018 Gustarea copiilor Colorează numai...! / Floarea Culorile florilor de toamnă
Rutine: preferată ( desen) activitate matematică
Te rog să-mi dai! /Poftim! A.L.A.2 Aşează florile în vază !
Tranziție: Jocuri cu cânt : Dacă veseli...; ( joc didactic)
Poştaşul (joc cu reguli) 1,2,3..; Ploaia; La vie Mers spre o direcţie indicată
Moment de înviorare Zânei noi îi mulţumim pe un teren variat; joc:,,În
Bat din palme! ( jocuri pe grupuri de fete şi băieţi ) grădină după...
( joc cu cânt ) (predare )
Activitate opțională 2:
Pușculița fermecată
Joi Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
18.10. Cine ești tu ? Bibliotecă: DS+DOS
2018 Gustarea copiilor Cartea cu rețetele bunicii - citire Secretele florilor
Rutine: imagini / Poveștile Zânei Toamna De toamnă
Mereu împreună ! activitate matematică
Tranziție: Joc de masă Aşează florile în vază !
Poștașul (joc cu reguli) 1.Jocul umbrelor ( joc didactic)
Moment de înviorare – 2.Puzzle Cum și de ce?
Spiridușilor, Luați seama ( lectură după imagini )
bine ! ( joc cu cânt ) A.L.A.2
Jocuri de mişcare:,,Fluturii vin la
flori ! ”;,,Buburuzele se ascund
sub o floare”
Vizită : La florărie
Vineri Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
19.10.2018 Ce spui despre această Artă: DLC+DOS
floare ? Tabloul bunicii ( pictură ) Frumusețea florilor
Gustarea copiilor Vaza cu dalii (desen) de toamnă
Rutine: Construcții: Eu spun una,tu spui multe.
Aşa DA, aşa NU! Parcul / Rondouri cu crizanteme ( joc didactic )
Tranziție: A.L.A.2 activitate practică
Dacă veseli... O poveste am să vă spun Vaza cu flori
( joc cu cânt ) ( Şezătoare literără ) ( lipire)
Moment de înviorare – Jocuri pe grupuri de fete şi băieţi –
Spiridușii fac gimnastică la alegere
mereu! ( exerciții fizice)
OBIECTIVE: să transmită mesaje Observații:
simple; să formeze grupuri / mulţimi de
obiecte sau lucruri, pe baza unor
însuşiri comune (formă,mărime, culoa-
re); să comunice impresii, idei pe baza CONSILIERE PARENTALĂ I
observărilor efectuate; să redea teme Data: 15.10.2018
plastice specifice desenului; ; să Tema:
perceapă componentele spaţio- Copilul între posibilităţile sale şi aşteptările
temporale ritm(, durată, distanţă, familiei - discuţii libere
localizare);
ACTIVITATE METODICĂ:
Elaborarea proiectării didactice săptămânale.
Confecționarea materialului didactic necesar desfășurării activităților de învățare
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE- SEMESTRUL I
Etapa didactică de dimineață (Tura I) AVIZAT
Săptămâna: 22.10.2018 - 26.10.2018
Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă? Subtema: Cerealele sunt cele mai bune.
Proiect tematic: Când Zâna Toamna bate la ușă...
Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂȚARE
Ziua ADP ALA ADE SEMNĂTURA
Luni Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
22.10. Cine bate la ușă ? Joc de rol: DȘ+ DEC
2018 Gustarea copiilor De-a aprozarul / De-a gospodinele Secretele cerealelor
Rutine: Mereu cu prietenii ! Construcții: Cunoașterea mediului
Lădițe noi pentru.../ Coșulețe colorate Porumbul și Orezul
Tranziție:
A.L.A.2 (observare)
Schimbați-vă locurile!
Spiridușii sunt cercetători. Modelaj
(joc de atenție)
(jocuri de masă pe grupuri mici). Ștuleții copți de porumb
Moment de înviorare
Spiridușilor, Luați seama Teatru de masă ,,Așchiuță- fericit!’’
bine! ( joc cu cânt )
Marți Întâlnirea de dimineaţă: A.L.A.1 (activitate integrată)
23.10. Ce spuneți despre..? Joc de rol: DLC +DEC
2018 Gustarea copiilor De-a precupețele / De-a familia Bunătățile din lan
Rutine: Joc de masă: În lanul de porumb
Ordonează cât mai frumos! Din jumătăți –întreg / Lotto (lectură după imagini)
Tranziţie: A.L.A.2 Activitate muzicală
Toamna bogată ( cântec) La piață ( joc de rol colectiv) La păpușoi
Moment de înviorare Desene animate –vizionare TV (joc cu cânt - predare )
Spiridușii fac gimnastică Desene Animate Educative pentru Dacă vesel ...
mereu! (exerciții fizice) copii – la alegere. (joc cu cânt - repetare)
Activitate opțională 1:
Meserii de azi, meserii de
mâine
Miercuri Întâlnirea de dimineaţă: A.L.A.1 (activitate integrată)
24.10. Coșul meu e cu...? Artă: Colorează numai ...! / Boabele DS+DPM
2018 Gustarea copiilor de orez din ciorbă (desen) Culorile cerealelor
Rutine: Te rog să-mi dai ! / Știință: Activitate matematică
Poftim . Vreau să fiu isteț! / De ces unt așa? Alege și spune ce culoareau
Tranziţie:Poștașul (exerciții senzoriale) .!( joc didactic )
( joc cu reguli) A.L.A.2 Mers spre o direcție indi-
Activitate opțională 2: Cine încarcă știuleții mai repede? ; cată pe un teren variat.
Mâncăcioșii ; Ghici unde e…!( jocuri
Pușculița fermecată joc ,,În lan după...
distractive )
(predare )
Joi Întâlnirea de dimineaţă A.L.A.1 (activitate integrată)
25.10. O, ce gustos e...! Bibliotecă: DS+DOS
2018 Gustarea copiilor Cartea mea preferată / Revista Ștefi Vitaminele din cereale
Rutine: (citire de imagini) Activitate matematică
Te rog să-mi dai ! / Poftim . Scrie cât mai frumos! (elemente Formează ca și mine!
Tranziţie: grafice în caietul cu pătrățele) (joc logico-matematic)
Poștașul ( joc cu reguli) A.L.A.2 La păpușoi; Dacă vesel ...; De ce și cum le folosim?
Degețelele (jocuri cu cânt) (convorbire)
Vineri Întâlnirea de dimineaţă (activitate integrată)
Ce ne-a adus Zâna Toamna? Joc de rol: DLC+DOS
Gustarea copiilor De-a precupețele / De-a gospodinele Bunătăți din cereale
Joc de masă: Spune după mine!
Rutine: Împreună la toate ! Alege și joacă-te cu ele!; Lotto (joc didactic) activitate
Tranziţie:Da,da,da,copii practicăCereale cu lapte / cu
cuminți îmi place.( joc cu ...(activitate gospodărească)
reguli)
OBIECTIVE: să transmită mesaje simple; Observații:
să formeze grupuri / mulţimi de obiecte
sau lucruri, pe baza unor însuşiri comune
(formă,mărime, culoa-re); să comunice
impresii, idei pe baza observărilor CONSILIERE PARENTALĂ:
efectuate; să redea teme plastice Data: 22.10.2018
specifice desenului; ; să perceapă Tema: Copilul meu creşte frumos şi sănătos!
componentele spaţio-temporale ritm(, ( activitate cu psihologul grădiniţei )
durată, distanţă, localizare);
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE- SEMESTRUL I
Etapa didactică de dimineață (Tura I)
AVIZAT

Săptămâna: 05.11.2018 – 09.11.2018


Tema anuală de studiu: Când / cum și de ce se întâmplă? Subtema: Din lumea celor care nu cuvântă (insecte)
Proiect tematic: XXX
Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE
Ziua ADP ALA ADE SEMNĂTURA
Luni Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
05.11. Cine sunt aceștia ,spiridușilor? Bibliotecă: DȘ+ DEC
2018 Gustarea copiilor Cartea mea preferată (citire de Tainele pământului
Rutine: Nu striga când te joci! imagini) / Drumul furnicuței, Cunoașterea mediului
etc... (elemente grafice) Lumea insectelor
Tranziție:
Construcții: (lecturî după imagini)
Rece -cald!
Mușuroaie pentru../.Adăpostul... Pictură
(joc distractiv )
A.L.A.2 Greierașul vesel
Moment de înviorare
Spiridușilor, Luați seama bine! Spiridușii sunt cercetători.
( joc cu cânt) (jocuri de masă pe grupuri
mici).
Teatru de masă Prieteni mereu
Marți Întâlnirea de dimineaţă: A.L.A.1 (activitate integrată)
06.11. Unde locuiesc eu..? Dar tu...? Joc de rol: DLC +DEC
2018 Gustarea copiilor De-a furnicușele harnice / De-a Insectele și toamna
Rutine: cercetătorii Gîndăcelul de
Mereu așa să fi ! Joc de masă: Elena Farago
Tranziţie: Din jumătăți –întreg / Lotto (memorizare)
Toamna bogată ( cântec) A.L.A.2 Activitate muzicală
Moment de înviorare Jocuri distractive – la cererea La păpușoi
Spiridușii fac gimnastică copiilor (joc cu cânt - repetare)
mereu! (exerciții fizice) Desene animate –vizionare pe Cântă ca și mine !
Activitate opțională 1: Calcu-lator / TV Greierele și (joc cu cânt - predare)
Meserii de azi, furnica / Împărăteasa furnicilor
meserii de mâine / Găinușa cea isteață
Miercuri Întâlnirea de dimineaţă: A.L.A.1 (activitate integrată)
07.11. Ce mi-a povestit ....? Artă: Colorează numai ...! / DS+DPM
2018 Gustarea copiilor Căsuțe pentru... (desen) Culorile insectelor
Rutine: Te rog să-mi dai! / Știință: Activitate matematică
Mulțumesc. Vreau să fiu isteț! / De ce sunt Alege și spune ce
Tranziţie: Poștașul așa? culoareau .!( joc
( joc cu reguli) (exerciții senzoriale) didactic )
Activitate opțională 2: A.L.A.2 Deplasare cu
Pușculița fermecată Furnicuțele sau fluturașii?; transportare de obiecte
Cântăreții Ghici unde e…! ( jocuri joc ,, În șir după...
distractive )
(predare )
Joi Întâlnirea de dimineaţă A.L.A.1 (activitate integrată)
08.11. Cum este...! Bibliotecă: DS+DOS
2018 Gustarea copiilor Cartea mea preferată / Revista Secretele insectelor
Rutine: Ștefi Activitate matematică
Mereu așa! Mereu împreună! (citire de imagini) Formează perechi!
Tranziţie: Scrie cât mai frumos! (elemente (joc logico-matematic)
Zboară,zboară... grafice în caietul cu pătrățele) Ce mi-a povestit un
( joc distractiv) Construcții: Drumuri către .../ greier mic ?
Mușuroiul nou (povestire)
A.L.A.2 Muzicanții; Dacă
vesel ...; Degețelele (jocuri cu
cânt)
Vineri Întâlnirea de dimineaţă (activitate integrată)
09.11. Ce ne-a adus Zâna Toamna? Joc de rol: DLC+DOS
2018 Gustarea copiilor De-a furnicuțele / De-a pădurarii Bunătăți din cereale
Rutine: Împreună la toate ! Joc de masă: Caravana sunetelor
Tranziţie: Da,da,da,copii cuminți Alege și joacă-te cu ele!; Lotto (joc didactic)
îmi place. ( joc cu activitate practică
reguli) Stupul cu miere ( lipire)
OBIECTIVE: să transmită mesaje simple; să CONSILIERE PARENTALĂ Observații:
formeze grupuri / mulţimi de obiecte sau Data: 05.11. 2018
lucruri, pe baza unor însuşiri comune Tema:
(formă,mărime, culoa-re); să comunice Surse de stres în viaţa mea.De ce
impresii, idei pe baza obser-vărilor efectuate; este în cruntat copilul meu ? (
să redea teme plastice specifice desenului; impactul factorilor sociali, culturali,
să perceapă compo-nentele spaţio-temporale economici şi de mediu asupra stilului
ritm ( durată, distanţă, localizare); de viaţă.)
lectorat

ACTIVITATE METODICĂ:
-Întocmirea planificării activității instructiv-educative
- Selectarea materialului mărunt pentru activitățile propuse.
-Selectarea cântecelor , jocurilor cu cânt și a versurilor pentru programul ,,Balul Toamne ’’ – realizat în parteneriat cu familia -Împreună pentru
cei mici.

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE- SEMESTRUL I


Etapa didactică de dimineață (Tura I) AVIZAT
Săptămâna: 12.11.2018 – 16.11.2018
Tema anuală de studiu: Cum a fost și va fi aici pe pământ ? Subtema: Orașul meu - toamna
Proiect tematic: XXX
Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE
Ziua ADP ALA ADE SEMNĂTURA
Luni Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
12.11. Bine ați venit, spiridușilor în Artă: Casa mea / Blocul unde DȘ+ DEC
2018 orașul meu! locuiesc Secretele unui oraș
Gustarea copiilor ( desen) / Complectează Cunoașterea mediului
desenul ! Orașul meu
Rutine:
( desen – colorare ) (lecturî după imagini)
Sortează și joacă-te cu ...!
Construcții: Desen
Tranziție:
Casa mea / Cartierul nou Pe strada
Degețelele (joc cu cânt )
A.L.A.2 grădiniței mele
Moment de înviorare
Spiridușilor, Luați seama bine! ( Spiridușii sunt plimbăreți
joc cu cânt) (plimbare prin cartier).
Teatru de masă Veciniii mei
Marți Întâlnirea de dimineaţă: A.L.A.1 (activitate integrată)
13.11. Eu locuiesc ..? Dar tu...? Joc de rol: DLC +DEC
2018 Gustarea copiilor De-a familia / De-a turiștii Frumusețile
Rutine: Joc de masă: orașului meu
Jucați-vă frumos! Din jumătăți –întreg / Lotto Plimbare prin orașul meu
Tranziţie: A.L.A.2 natal
Un copil politicos (cântec) Jocuri distractive – la cererea ( poveste creeată de
Moment de înviorare copiilor educatoare)
Spiridușii fac gimnastică Vizionare pe Calculator / Activitate muzicală
mereu! (exerciții fizice) TV Orașul meu Cântă ca și mine !
Activitate opțională 1: (joc cu cânt - repetare)
Meserii de azi, Câtui Maramureșul ,
meserii de mâine nu-i oraș ca Sighetu
(cântec- audiție )
Miercuri Întâlnirea de dimineaţă: A.L.A.1 (activitate integrată)
14.11. Ce mi-a povestit bunicul? Artă: Colorează numai ...! / DS+DPM
2018 Gustarea copiilor Orașul meu ... (desen) Trecutul orașului meu
Rutine: Mereu cu prietenii Știință: Activitate matematică
Tranziţie: Da,da, copii cuminți Ştiaţi că ? ( discuţii cu 1-2 Numără și spune câte sunt.!
îmi place ! copii pe tema trecutul ( joc didactic )
( joc cu reguli) orașului meu ) Mers în direcții diferite pe un
Activitate opțională 2: A.L.A.2 teren variat joc ,, Prin oraș...
Pușculița fermecată În vizită la… (predare)
Joc colectiv Prin orașul
nostru
Joi Întâlnirea de dimineaţă A.L.A.1 (activitate integrată)
15.11. Cum mă comport pe Bibliotecă: DS+DOS
2018 stradă? Album despre orașul meu / Secretele vestigiilor
Gustarea copiilor Revista Ștefi (citire de din orașul meu
Rutine: imagini) Activitate matematică
Mereu așa! Mereu împreună ! Scrie cât mai frumos! Formează perechi!
Tranziţie: (elemente grafice în caietul cu (joc didactic)
Ghici, unde s-a ascuns...? pătrățele) Spune-mi ce știi despre...!
( joc distractiv) Construcții: Drumuri noi în (povestire creată de copii)
cartier.../ Sala de spectacol
A.L.A.2 Muzicanții;
Dansatorii; Dacă vesel...;
Degețelele;
( jocuri cu cânt)
Vineri Întâlnirea de dimineaţă Joc de rol: (activitate integrată)
16.11. Ce ne-a adus Zâna Toamna? De-a musafirii / De-a DLC+DOS
2018 Gustarea copiilor gospodinele Orașul meu - toamna
Rutine: Împreună mereu! Joc de masă: Toamna prin orașul meu
Tranziţie: Alege și joacă-te cu ele!; (convorbire)
Da,da,da, copii cuminți îmi Lotto activitate practică
place. ALA2 Album - orașul meu
( joc cu reguli) Programul ,,Balul Toamne ’’ – ( lipire)
realizat în parteneriat cu
familia -Împreună pentru
cei mici.
OBIECTIVE să transmită mesaje simple; Observații:
să formeze grupuri / mulţimi de obiecte CONSILIERE PARENTALĂ
Data: 12.11.2018
sau lucruri, pe baza unor însuşiri comune
(formă,
Tema: Mofturile la masă. Copilul care nu mănâncă.
mărime, culoare); să comunice impresii,
discuţii libere
idei pe baza observărilor efectuate; să
redea teme plastice specifice desenului;
să perceapă componentele spaţio-tempo-
rale ritm ( durată, distanţă,localizare);
ACTIVITATE METODICĂ
- Întocmirea planificării activității instructiv-educative
- Selectarea materialului mărunt pentru activitățile propuse.
-Amenajarea spațiului educațional cu decor de toamnă.

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE- SEMESTRUL I


Etapa didactică de dimineață (Tura I) AVIZAT

Săptămâna: 19.11.2108 - 23.11.2018


Tema anuală de studiu: Când / cum ți de ce se întâmplă ? Subtema: Când vine iarna...
Proiect tematic: XXX
Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE
Ziua ADP ALA ADE SEMNĂTURA
Luni Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
19.11. De vorbă cu fiicele anului. Joc de masă: Din jumătăți-întreg! DȘ+ DEC
2018 Iarnă, bine ai venit la noi! Alege și spune ce este pe imagine ! Tainele naturii
Gustarea copiilor Construcții: Cunoașterea mediului
Rutine: Fii mereu bun ! Drumuri și poduri / Semnele iernii
Tranziție: A.L.A.2 (lecturî după imagini)
Prima zăpadă (cântec ) Spiridușii sunt cercetători. Modelaj
Moment de înviorare (jocuri de masă pe grupuri mici). Steluțe de zăpadă
Spiridușilor, Luați seama Teatru de masă Prieteni mereu
bine! ( joc cu cânt)
Marți Întâlnirea de dimineaţă: A.L.A.1 (activitate integrată)
20.11. De vorbă cu Vântul. Bibliotecă: Selectăm şi citim DLC +DEC
2018 Gustarea copiilor imagini din cărţi şi reviste cu Culorile iernii
Rutine: fenomene ale naturii / Scriem Povestea fulgului de
Mereu așa să fi ! grafisme după model (elemente zăpadă
Tranziţie: grafice în caietul cu pătrățele) ( lectura educatoarei )
A,a, a, acum e iarnă, da! Joc de masă: Activitate muzicală
( cântec) Din jumătăți –întreg / Lotto Prima zăpadă
Moment de înviorare A.L.A.2 (cântec -predare)
Spiridușii fac gimnastică Jocuri distractive – la cererea Cântă ca și mine !
mereu! (exerciții fizice) copiilor (joc cu cânt - predare)
Activitate opțională 1: Desene animate –vizionare pe
Meserii de azi, Calcu-lator / TV Crăiasa
meserii de mâine Zăpezii / Cadoul iernii /
videoactivități de iarnă-
desene

Miercuri Întâlnirea de dimineaţă: A.L.A.1 (activitate integrată)


21.11. Ce mi-a povestit ....? Artă: Cărticica mea în culori şi DS+DPM
2018 Gustarea copiilor forme despre anotimpul preferat Frumusețea iernii
Rutine: Te rog ! / Învăţ să-mi (semne grafice Activitate matematică
cer iertare. pentru copertă, decupare şi lipire Formează perechi între
Tranziţie: Poștașul semen grafice pentru titlul cărţii / elementele mulţimii
( joc cu reguli) Tabloul anotimpului (desen- (exerciţii cu material
Activitate opțională 2: colorare) individual)
Pușculița fermecată Știință: Pași de dans în doi timpi .
Vreau să fiu isteț! / De unde vine joc
iarna? (convorbire cu 1-2 copii) La horă (predare )
A.L.A.2
Furnicuțele sau
fluturașii?;Cântăreții; Ghici unde
e…!( jocuri distractive )
Joi Întâlnirea de dimineaţă A.L.A.1 (activitate integrată)
22.11. Cum este...! Bibliotecă: Cartea mea preferată / DS+DOS
2018 Gustarea copiilor Revista Ștefi(citire de imagini) Secretele insectelor
Rutine: Scrie cât mai frumos! (elemente Activitate matematică
Mereu împreună! grafice în caietul cu pătrățele) Formează perechi!
Tranziţie: Joc de rol: La cumpărături (joc logico-matematic)
Rece , cald ! (îmbrăcăminte de sezon / De-a Ce mi-a povestit un
( joc distractiv) familia greier mic ?
A.L.A.2 (povestire)
Vizionare emisiune „Discovery
şi Animal Planet - pe
calculator
Vineri Întâlnirea de dimineaţă Ştiinţă: De ce se aburesc (activitate integrată)
23.11. Ce ne-a adus Zâna Toamna? geamurile? DLC+DOS
2018 Gustarea copiilor Unde se transform apa ? (citire de Bunătăți din cereale
Rutine: Împreună lat oate! imagini ) Caravana sunetelor
Tranziţie:Da,da,da,copii Joc de masă: (joc didactic)
cuminți îmi place.( joc cu Alege și joacă-te cu ele!; Lotto activitate practică
reguli) ALA2 Stupul cu miere ( lipire)
Șezătoare :Povestim cu prietenii /
Ghici, ghicitoarea mea!” (fenomene
ale naturii);
OBIECTIVE: să transmită mesaje CONSILIERE PARENTALĂ Observații:
simple; să formeze grupuri / mulţimi de Data: 19.11.2108
obiecte sau lucruri, pe baza unor Tema: Principiile unui părinte în relaţia
însuşiri comune (formă,mărime, cu copilul
culoare); să comunice impresii, idei pe lectorat
baza observărilor efectuate; să redea
teme plastice specifice desenului; să
perceapă componentele spaţio-temporale
ritm
( durată, distanţă, localizare);
ACTIVITATE METODICĂ
- Întocmirea planificării activității instructiv-educative
- Selectarea materialului mărunt pentru activitățile propuse.
- Ordonarea lucrărilor copiilor în portofoliile personale.

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE- SEMESTRUL I


Etapa didactică de dimineață (Tura I) AVIZAT

Săptămâna: 25.11.2018 - 29.11.2018


Tema anuală de studiu: Cum este, a fost și va fi pe pământ? Subtema: Țara mea , e România !
Proiect tematic: XXX
Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE
Ziua ADP ALA ADE SEMNĂTURA
Luni Întâlnirea de dimineață: A.L.A.1 (activitate integrată)
25.11. Eu sunt româncă Tu ești:....? Bibliotecă: DȘ+ DEC
2018 Gustarea copiilor Album cu frumuseţile ţării Un pământ numit,
Rutine: Nu striga când te joci! (selectăm şi citim imagini); / România
Tranziție: Scriem după model numele Cunoașterea mediului
Rece -cald! ţării, capitalei şi a localităţii Frumuseţile şi bogăţiile
(joc distractiv ) Construcții: ţării mele
Moment de înviorare Conturul / Castele României (lecturî după imagini)
Spiridușilor, Luați seama bine! A.L.A.2 Pictură
( joc cu cânt) Spiridușii sunt dansatori Țara mea
(jocuri cu cânt / dansuri
populare).
Vizionare TV România, te
iubesc!
Marți Întâlnirea de dimineaţă: A.L.A.1 (activitate integrată)
26.11. Unde locuies eu..? Dar tu...? Joc de rol: DLC +DEC
2018 Gustarea copiilor De-a meșterii / De-a istoricii Am fost și eu la Alba
Rutine: Joc de masă: Iulia
Mereu așa să fi ! Din jumătăți –întreg / Lotto (lectura educatoarei);
Tranziţie: A.L.A.2 Hora Unirii
Toamna bogată ( cântec) Jocuri distractive – la cererea (cântec -predare)
Moment de înviorare copiilor Hora Unirii
Spiridușii fac gimnastică Vizionare pe Calculator / TV (joc cu cânt –predare)
mereu! (exerciții fizice) Legende istorice
Activitate opțională 1:
Meserii de azi, meserii de mâine
Miercuri Întâlnirea de dimineaţă: A.L.A.1 (activitate integrată)
27.11. Ce mi-a povestit ....? Artă: Colorează numai ...! / DS+DPM
2018 Gustarea copiilor Căsuțe pentru... (desen) Culorile patriei mele,
Rutine: Te rog să-mi dai! / Știință: România
Mulțumesc. Ştiaţi că ? (discuţii libere, în Activitate matematică
Tranziţie: Poștașul grup Tabloul tricolor
( joc cu reguli) restrâns, în funcţie de ( joc logico-matematic )
Activitate opțională 2: interesul copiilor ) Deplasare în ritm
Pușculița fermecată A.L.A.2 numărat
Furnicuțele sau fluturașii?; joc Soldații
Cântăreții ; Ghici unde e…! ( predare )
( jocuri distractive )
Joi Întâlnirea de dimineaţă A.L.A.1 (activitate integrată)
28.11. Cum este...! Bibliotecă: DS+DOS
2018 Gustarea copiilor Limba românească de G. Secretele României
Rutine: Sion (memorizare); Activitate matematică
Mereu așa! Mereu împreună! Decorăm fota /costumul Grupează steguleţele
Tranziţie: popular (elemente grafice) după
Zboară,zboară... Construcții: Drumuri către .../ cum îţi arată cifra!
( joc distractiv) Mușuroiul nou (exerciţii cu material
A.L.A.2 individual, fişe de
Campionii României (jocuri lucru); „
de mişcare ) Legenda tricolorului
(povestire)
Vineri Întâlnirea de dimineaţă Joc de rol: (activitate integrată)
29.11. „România, la mulţi ani!” De-a precupețele / De-a DLC+DOS
2018 Gustarea copiilor gospodinele Darurile istoriei
Rutine: Împreună la toate ! Joc de masă: României mari
Tranziţie:Da,da,da,copii cuminți Alege și joacă-te cu ele!; Lotto Limba noastră”.
îmi place.( joc cu reguli) ALA2 (convorbire )
Cartea fermecată a istoriei activitate practică
(Șezătoare literar -muzicală între Stegulețe tricolore
partenerii implicaţi pentru pentru paradă
celebrarea a 100 de ani de la ( lipire)
prima Unire a românilor)- în
parteneriat cu Școala George
Coșbuc -Sighetu Marmației -
Tainele școlii
OBIECTIVE: să transmită mesaje simple; CONSILIERE PARENTALĂ I Observații:
să formeze grupuri / mulţimi de obiecte sau Data: 25.11.2018
lucruri, pe baza unor însuşiri comune
(formă,mărime, cu-loare); să comunice Tema: Mofturile la masă. Primele
impresii, idei pe baza observărilor semne de boală- simptome şi atitudini
efectuate; să redea teme plastice specifice parentale
desenului; să perceapă componentele spaţio-
temporale ritm ( durată, distanţă,localizare);

ACTIVITATE METODICĂ
Întocmirea planificării activității instructiv-educative
- Selectarea materialului mărunt pentru activitățile propuse.
-Amenajarea spațiului educațional adecvat temi din acesată săptămână.
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE- SEMESTRUL I
Etapa didactică de dimineață (Tura I) AVIZAT
Săptămâna:
Tema anuală de studiu: Subtema:
Proiect tematic:
Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE
Ziua ADP ALA ADE SEMNĂTURA
Luni A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine A.L.A.2

tranziţie

Marți A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie

Miercuri întâlnirea de dimineaţă A.L.A.1


rutine

tranziţie A.L.A.2

Joi A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie
Vineri A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Observații:


Data:
Tema:

ACTIVITATE METODICĂ

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE- SEMESTRUL I


Etapa didactică de dimineață (Tura I) AVIZAT

Săptămâna:
Tema anuală de studiu: Subtema:
Proiect tematic:
Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE
Ziua ADP ALA ADE SEMNĂTURA
Luni A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine A.L.A.2

tranziţie

Marți A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie

Miercuri întâlnirea de dimineaţă A.L.A.1


rutine

tranziţie A.L.A.2

Joi A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie

Vineri A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Observații:


Data:
Tema:

ACTIVITATE METODICĂ

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE- SEMESTRUL I


Etapa didactică de dimineață (Tura I) AVIZAT
Săptămâna:
Tema anuală de studiu: Subtema:
Proiect tematic:
Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE
Ziua ADP ALA ADE SEMNĂTURA
Luni A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine A.L.A.2

tranziţie

Marți A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie

Miercuri întâlnirea de dimineaţă A.L.A.1


rutine

tranziţie A.L.A.2

Joi A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie
Vineri A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Observații:


Data:
Tema:

ACTIVITATE METODICĂ

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE- SEMESTRUL I


Etapa didactică de dimineață (Tura I) AVIZAT

Săptămâna:
Tema anuală de studiu: Subtema:
Proiect tematic:
Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE
Ziua ADP ALA ADE SEMNĂTURA
Luni A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine A.L.A.2

tranziţie

Marți A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie

Miercuri întâlnirea de dimineaţă A.L.A.1


rutine

tranziţie A.L.A.2

Joi A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie

Vineri A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Observații:


Data:
Tema:

ACTIVITATE METODICĂ
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE- SEMESTRUL I
Etapa didactică de dimineață (Tura I) AVIZAT

Săptămâna:
Tema anuală de studiu: Subtema:
Proiect tematic:
Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE
Ziua ADP ALA ADE SEMNĂTURA
Luni A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine A.L.A.2

tranziţie

Marți A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie

Miercuri întâlnirea de dimineaţă A.L.A.1


rutine

tranziţie A.L.A.2

Joi A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie

Vineri A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Observații:


Data:
Tema:

ACTIVITATE METODICĂ
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE- SEMESTRUL I
Etapa didactică de dimineață (Tura I) AVIZAT

Săptămâna:
Tema anuală de studiu: Subtema:
Proiect tematic:
Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE
Ziua ADP ALA ADE SEMNĂTURA
Luni A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine A.L.A.2

tranziţie

Marți A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie

Miercuri întâlnirea de dimineaţă A.L.A.1


rutine

tranziţie A.L.A.2

Joi A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie

Vineri A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Observații:


Data:
Tema:

ACTIVITATE METODICĂ
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE- SEMESTRUL I
Etapa didactică de dimineață (Tura I) AVIZAT

Săptămâna:
Tema anuală de studiu: Subtema:
Proiect tematic:
Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE
Ziua ADP ALA ADE SEMNĂTURA
Luni A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine A.L.A.2

tranziţie

Marți A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie

Miercuri întâlnirea de dimineaţă A.L.A.1


rutine

tranziţie A.L.A.2

Joi A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie

Vineri A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Observații:


Data:
Tema:

ACTIVITATE METODICĂ
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE- SEMESTRUL I
Etapa didactică de dimineață (Tura I) AVIZAT

Săptămâna:
Tema anuală de studiu: Subtema:
Proiect tematic:
Data ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE
Ziua ADP ALA ADE SEMNĂTURA
Luni A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine A.L.A.2

tranziţie

Marți A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie

Miercuri întâlnirea de dimineaţă A.L.A.1


rutine

tranziţie A.L.A.2

Joi A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie

Vineri A.L.A.1
întâlnirea de dimineaţă
rutine
A.L.A.2
tranziţie

OBIECTIVE: CONSILIERE PARENTALĂ I Observații:


Data:
Tema:

ACTIVITATE METODICĂ
AVIZAT
PROIECT TEMATIC 1

TEMA PROIECTULUI: Când Zâna Toamna bate la ușă...


Perioada: 24.09.2018 - 26/10/2018
Subteme (Direcții de dezvoltare):

1._____ Coșul fermecat cu fructe


2._____ Lada cu legume
3._____ Zarzavaturile preferate
4._____ Ce frumoase sunt florile tale! (flori de toamnă)
5.______ Cerealele sunt cele mai bune

Obiective de referință vizate:


Domeniul Limbă şi comunicare:
să participe la activităţile de grup,inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor,cât şi în calitate de auditor;
să transmită mesaje simple;
să audieze cu atenţie un text;
să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte;
Domeniul ştiinţe:
să recunoască, denumească obiectele,lucrurile percepute şi cantitatea lor,
să formeze grupuri/mulţimi de obiecte sau lucruri, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime,culoare)luate în
considerare sau în mai multe simultan;
să recunoască, denumească şi să utilizeze forma geometrică cerc,pătrat, triunghi în jocurile şi activităţile desfășşurate;
să numere de la 1 la 5 ,recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.
Domeniul om şi societate:
să cunoască şi respecte normele necesare integrării în viaţa socială şi reguli de securitate personală;
să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute;
să cunoască şi utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.
Domeniu estetic şi creativ:
să intoneze cântece despre anotimpul toamna specifice nivelului de vârstă;
să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului sau liniei melodice al jocului cu cânt cu ritmul acestuia;
să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată;
să redea teme plastice specifice desenului;
să obţină efecte plastice, forme spontane şi creative prin t ehnici specifice picturii;
să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
Domeniul psihomotric:
să cunoască şi aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului personal;
să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare);

Centre de interes deschise și materialele puse la dispoziția copiilor:

BIBLIOTECĂ CONSTRUCŢII ARTĂ


- cărţi şi reviste, - creioane colorate
- fişe de lucru,siluete, - truse: Arco, , tempera, pensule,
- enciclopedii, atlase Lego, - plastilină, suport de lucru,
- imagini în power point pe Combino, - hârtie carton, foarfece, lipici,
calculator, Rotodisc, - cărţi de colorat,
- jetoane, Logi II - fişe de lucru.
- planşe, -maşinuțe
JOC DE ROL ŞTIINŢĂ JOC DE MASĂ
-Jocuri creative pentru fetiţe, - imagini, - puzzle,
-păpuşi, haine pentru păpuşi - enciclopedii,album - joc „Alegeţi şi grupaţi”, ,,Lotto”
-trusă „Mica gospodină”, „De-a - jetoane, - fişe de lucru,
doctorul” - calendarul naturii - jetoane ilustrate despre: toamnă,fructe,
legume,flori.

Inventar de probleme
Ce știu copiii despre temă:
Toamna începe programul la grădiniță.
-Suntem îmbrăcaţi mai gros.
-Frunzele se îngălbenesc şi cad formând un covor
-Fructele au vitamine.
Ce nu știu copiii despre temă și vor să afle:
De ce trebuie să ne îmbrăcăm adecvat pentru sezonul rece?
-De ce îngălbenesc frunzele toamna ?
-De ce pleacă păsărilor călătoare ?
-Care sunt părțile comestibile ale unei plante (legumă,fruct)

Ce au învățat copiii în cadrul proiectului:


Importanta consumării legumelor şi fructelor proaspete ,dar și conservate.
- Ce lucrează: mama,bunica şi tata,bunicul în acest anotimp ?
- Care sunt florile specifice acestui anotimp, rolul lor decorat

Inventar de resurse:

a) materiale-obtinerea de materiale necesare:


-existente:frunze,crengi cu frunze îngălbenite, castane, conuri de brad, jetoane, planşe,cărţi şi reviste cu poveşti, aparatura
audio-video, reviste,fructe, legume,flori de toamnă;
-de care avem nevoie: albume ,fotografiisau imagini din calendare cu aspecte specifice toamnei, plante uscate, semințe
„interesante”, ştuleţide porumb,frunze de toamna deosebit colorate sau cu o formă specială, cărţi şi reviste ilustrate despre
toamnă, casete audio cu cântece despre anotimpul toamna , costume de carnaval specifice, surprize dulci .
b) umane: 25 de preşcolari, educatoarea, părinţii,bunicii.
c) metode didactice:observaţia conversaţia, explicaţia,demonstraţia,execitiul,jocul,învăţarea prin descoperire, munca în
grup şi în pereche,apreciera verbală ,turul galeriei.

EVIDENȚA ACTIVITĂȚII DIDACTICE PE PERIOADA VACANȚELOR


DATA ACTIVITĂȚI ORGANIZATE- ACTIVITĂȚI ORGANIZATE- SEMNĂTURA
Tura I Tura I
I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

PARTICIPARE LA CERC PEDAGOGIC


DATA TEMA ACTIVITĂȚII LOCAȚIA

PARTICIPARE LA COMISIA METODICĂ

DATA TEMA ACTIVITĂȚII LOCAȚIA

AVIZAT
PROIECTE ȘI PARTENERIATE EDUCAȚIONALE
A) Programe / proiecte locale (inițiate de unitate / ISJ)

PERIOADA TEMA ACȚIUNILE PROPUSE FORMA DE EVALUARE

B) Programe / proiecte naționale, internaționale (inițiate de ISJ/MEN)

PERIOADA TEMA ACȚIUNILE PROPUSE FORMA DE EVALUARE


ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

DATA ACTIVITĂȚI PARTENERI LOCAȚIA


Nr. LUNA TEMA PROPUSĂ
crt.

Probleme organizatorice
1. SEPTEMBRIE (alegerea comitetului de părinți; selectarea auxiliarelor didactice; alegerea activităților
opționale )
OCTOMBRIE Cine este copilul meu?
2. (rezultatele evaluării iniţiale, cum le interpretăm;
comunicarea dintre părinţi şi copii)

3. DECEMBRIE Importanța jocului în viața copiilor


(masă rotundă)
4 FEBRUARIE Rolul părinţilor în formarea bunelor deprinderi
(cei 7 ani de-acasă)
(discuții; exemple de bune practici )

MARTIE Importanța metodelor interactive de grup


5. (discuții; exemple de bune practici )

6. MAI Alimentația corectă a copiilor noștri


(masă rotundă)
7. IUNIE Evaluare: ce pot spune despre copilul meu şi rolul grădiniţei?
( Chestionare finale)

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN PARTENERIAT (FAMILIE, ȘCOALĂ, COMUNITATE)


CU FAMILIA : Împreună pentru cei mici
DAT ACTIVITĂȚI OBIECTIVE Modalităţi de OBSERVAȚII LOCAȚIE
A realizare Responsabilităţi
RESURSE
21.09. ,,Cum e copilul meu luarea la cunoştinţă a Întâlnire cu părinţii Dirijarea întâlnirii-
2018 acasă /grădiniță ?” regulilor şi obli-gaţiilor părinți / bunici / educatoare Sala de grupă
fiecărui membru în parte; educatoare Prezentarea temelor
din proiect-preșe-dintele
comitetului de părinți
19.10. ,,Spiridușii sunt isteți ‘’ Organizarea unei Activitate deschisă Coordonarea activităţii Sala de grupă
2018 activităţi interactive părinţii şi bunicii derulată împreună cu
împreună cu părinţii educatoare /copii părinţii- educatoarea
,,Balul Toamnei“ activitate Recitări / Jocuri cu Coordonarea activităţii. Sala de grupă
16.11. literar / muzicală cânt și dans
2018 părinţii şi bunicii
educatoare /copii
14.12. ,,Pentru cei mai -realizarea unui program Serbarea de Organizarea programului Sala de grupă
2018 bunicopii vine Moș artistic cu ocazia Crăciun/ Expoziție artistic.-educatoarea
Crăciun!’’ sărbătorilor de iarnă cu vânzare Prezentarea temei pentru
părinţii şi bunicii luna următoare.- membru
educatoare /copii din comitetul de părinți
25.01. ,,Trăistuța fermecată “ prezentarea unui pachet de Activitate Organizarea activității Sala de grupă
2019 activităţi din doeniul interactivă tematice -educatoarea
educației financiare Chestionare
pentru părinţi
părinţii şi bunicii
educatoare /copii
22.02. ,,Așa DA, așa NU !” -cunoaşterea unor noutăţi Discuţii pe tema Lecturarea unor referate- Sala de grupă
2019 pe teme de sănătate fizică propusă educatoarea
preşcolarilor Dezbateri
părinţii şi bunicii
educatoare /copii
08.03. ,,Pentru cea mai dragă - program muzical Serbare în cinstea Dăruirea mamelor unor Grădiniţă
2019 ființă” coregrafic mamelor surprise special
părinţii şi bunicii confecţionate –membrii
educatoare /copii comitetului de părinți

11.04. ,,Îl așteptăm să vină -învățarea de obiceiuri Vizită la biserica Observarea unor Biserică
2017 iepurașul fermecat...’’ pascale specifice zonei din localitatea.... particularităţi specifice
părinţii şi bunicii bisericii - membrii
educatoare /copii comitetului de părinți
27.05. ,,Când ne vin oaspeți la -discutarea unor probleme Masă rotundă Participarea la dezbatere Sala de grupă
2019 noi!’’ de comportament; Expuneri Idei noi referitoare la
- lecturarea unui referat Relatări reguli de comportament
părinţii şi bunicii
educatoare /copii
01.06. ,,Hai în parcul central al -program recreativ în Program recreativ Organizarea de jocuri pe Parcul din
2017 orașului” parc Discuţii grupuri mici centrul
părinţii şi bunicii -educatoarea orașului
educatoare /copii

CU ȘCOALA: GEORGE COȘBUC-SIGHETU MARMAȚIEI - Tainele școlii


DATA ACTIVITĂȚI OBIECTIVE Modalităţi de OBSERVAȚII LOCAȚIE
realizare Responsabilităţi
RESURSE
12.10. Ziua educației. Vizită la clasa a IV-a. Activitate Dirijarea întâlnirii- Școala Gimnazială
2018 Înțelegerea rolului educației și interactivă educatoarea / ,,George Coșbuc’’
a școlii. învățătoarea, învățătoarea / loc.Sighetu M.
bibliotecara bibliotecara
educatoare /copii
23.11. Cartea fermecată a Șezătoare literar -muzicală Activitate comună Dirijarea întâlnirii- Grădiniţa cu
2018 istoriei între partenerii implicaţi învățătoarea, educatoarea Program Normal
- pentru celebrarea a 100 de ani bibliotecara ,,POPA LUPU’’
de la prima Unire a românilor. educatoare /copii loc. Sighetu M.
14.12. „Farmecul Stabilirea de contacte părinţii şi bunicii Dirijarea întâlnirii- Școala
2018 Crăciunului” interpersonale şi de inter învățătoarea, educatoare / Gimnazială
cunoaștere. bibliotecara învățătoarea ,,George Coșbuc’’
Schimb de cadouri. educatoare /copii loc.Sighetu M.
25.01. Cum știi să citești Vizionarea - expoziţie de părinţii şi bunicii Dirijarea întâlnirii - Grădiniţa cu
2019 povestea? cărți confecționate de învățătoarea, educatoarea Program Normal
preșcolari și școlari bibliotecara ,,POPA LUPU’’
educatoare /copii loc.Sighetu M.
22.02. „Taina cărții” Vizionarea unui film învățătoarea, Dirijarea întâlnirii- Bibliotecă -
2019 documentar. bibliotecara bibliotecara Școala
educatoare /copii Gimnazială
,,George Coșbuc’’
loc.Sighetu M.
01.03. Legenda Activitate practică de Activitate practică Dirijarea întâlnirii - Grădiniţa cu
2019 Mărțișorului confecționare de mărţişoare învățătoarea, învățătoarea Program Normal
şi felicitări pentru prietenii bibliotecara ,,POPA LUPU’’
noștri. educatoare /copii loc. Sighetu M.
22.04. Cartea mea Vizită la bibliotecă învățătoarea, Dirijarea întâlnirii- Bibliotecă - Școala
2019 preferată bibliotecara bibliotecara Gimnazială
educatoare /copii ,,George Coșbuc’’,
loc. Sighetu M.
24.05. Drumul cărții Șezătoare literară Activitate în comun Dirijarea întâlnirii- Grădiniţa cU
2019 părinţii şi bunicii educatoare / Program
învățătoarea, învățătoarea Normal ,,POPA
bibliotecara LUPU’’
educatoare /copii loc. Sighetu M.

14.06. Copilul și școala Expoziție de denese și pictură Activitate practică Dirijarea întâlnirii- Bibliotecă - Școala
2019 despre școală părinţii şi bunicii educatoare Gimnazială
învățătoarea, ,,George Coșbuc’’,
bibliotecara loc. Sighetu M.
educatoare /copii

CU ȘCOALA: Gimnazială nr.10 SIGHETU MARMAȚIEI - Cu prietenii - școlarii


DATA ACTIVITĂȚI OBIECTIVE Modalităţi de OBSERVAȚII LOCAȚIE
realizare Responsabilităţi
RESURSE
10.10. „Caravana Întâlnire între partenerii Activitate Dirijarea întâlnirii- Grădiniţa cu
2018 prieteniei” implicaţi şi definitivarea interactivă educatoarea / Program Normal
programului de acţiuni învățătoarea, învățătoarea / ,,POPA LUPU’’
educatoare /copii loc. Sighetu M.
20.11. „Să ne Stabilirea de contacte Activitate comună Dirijarea întâlnirii- Şcoala Gimnazială
2018 împrietenim în interpersonale şi de inter învățătoarea, educatoarea nr.10 loc. Sighetu
ajun de sărbători” cunoaștere educatoare /copii Marmaţiei
20 .12. Cum aţi petrecut Vizionarea serbărilor din cele învățătoarea, Dirijarea întâlnirii- Grădiniţa cu
2018 sărbătorile de două unităţi educatoare /copii educatoarea / Program Normal
iarnă ? învățătoarea ,,POPA LUPU’’,
loc. Sighetu M.
25.01. „Noi şi oaspeţii Familiarizarea copiilor şi a învățătoarea, Dirijarea întâlnirii - Şcoala Gimnazială
2019 noştri” părinţilor cu tema şi educatoare /copii educatoarea nr.10 loc. Sighetu
obiectivele proiectului, Marmaţiei
precum şi a locaţiilor celor
două unităţi preşcolare
22.02. Mărţişorul - simbol Mărţişoare şi felicitări pentru învățătoarea, Dirijarea întâlnirii- Grădiniţa cu
2019 al prieteniei prietenii noştri educatoare /copii educatoare / Program Normal
învățătoarea ,,POPA LUPU’’,
loc. Sighetu M.
01.03. Lumină, sunet şi Schimburi de albume cu Activitate practică Dirijarea întâlnirii - Şcoala Gimnazială
2019 culoare lucrări plastice între copii învățătoarea, învățătoarea nr.10, loc. Sighetu
educatoare /copii Marmaţiei

22.04. Obiective turistice Vizită la Muzeul Satului învățătoarea, Dirijarea întâlnirii- Grădiniţa cu
2019 Plimbare educatoare /copii educatoare / Program Normal
învățătoarea ,,POPA
LUPU’’,loc.
Sighetu M.
24.05. ,,Ziua Șezătoare literară Activitate în comun Dirijarea întâlnirii- Şcoala Gimnazială
2019 Internaţională învățătoarea, educatoare / nr.10 loc. Sighetu
Jocuri sportive educatoare /copii învățătoarea Marmaţiei
14.06. „Caravana Expoziție de denese și pictură Activitate practică Dirijarea întâlnirii- Grădiniţa cu
2019 prieteniei” despre școală părinţii şi bunicii educatoarea Program Normal
Întâlnire între învățătoarea, ,,POPA LUPU’’
partenerii implicaţi educatoare /copii loc. Sighetu M.

TEMATICĂ ANUALĂ DE CONSILIERE PARENTALĂ AVIZAT


Semestrul I

DATA TEMA
10.09.2018 Cum se adaptează copilul meu la grupul de joacă?
14.09.2018 consiliere curentă
17.09.2018 Regulile grupei
21.09.2018 lectorat
24.09.2018 De ce mint copiii ?
28.09.2018 lectorat
01.10.2018 Copilul între calculator şi şotron
05.10.2018 consiliere curentă
08.10.2018 Copilul meu creşte frumos şi sănătos!
12.10.2018 activitate cu psihologul grădiniţei
15.10.2018 Copilul între posibilităţile sale şi aşteptările familiei
19.10.2018 discuţii libere
22.10.2018 Copilul meu creşte frumos şi sănătos!
26.10.2018 activitate cu psihologul grădiniţei
VACANȚĂ INTERMEDIARĂ
05.11.2018 Surse de stress în viaţa mea.De ce este în cruntat copilul meu ?( impactul factorilor sociali, culturali, economici
09.11.2018 şi de mediu asupra stilului de viaţă.)
lectorat
12.11.2018 Mofturile la masă. Copilul care nu mănâncă.
16.11.2018 discuţii libere
19.11.2108 Principiile unui părinte în relaţia cu copilul
23.11.2018 lectorat
25.11.2018 Primele semne de boală- simptome şi atitudini parentale
30.11.2018 discuţii libere
03.12.2018 Cum alegem jucăriile? Şi de ce? (arta de a oferi daruri)
07.12.2018 discuţii libere
10.12.2018 Sacul lui Moș Crăciun e mai mare !(activitate comună de colectare de haine şi jucării pentru copii defavorizaţi.)
14.12.2018 activitate de tip voluntariat
17.12.2018 Recompensa. Tipuri de recompensă
21.12.2018 discuţii libere
VACANȚĂ DE IARNĂ
14.01.2019 Când să nu-l disciplinezi: când e mânios şi frustrat, în stare de şoc, bolnav?
18.01.2019 lectorat
23.01.2019 Comportamentul adecvat al copiilor în diverse situaţii (exemple de bună purtare)
25.01.2019 consiliere curentă
28.01.2019 Şi iarna copiii au nevoie de jocuri în aer liber ( exemple de activități și jocuri adecvate vârstei)
01.02.2109 discuţii libere

Semestrul II

DATA TEMA
11.02.2109 Corectarea comportamentelor negative ale copiilor
15.02.2019 masă rotundă
18.02.2019 Figura maternă în creaţiile copilului (exemple din munca preșcolarilor)
22.02.2019 discuţii libere
25.02.2019 Copilul şi violenţa infantilă
01.03.2019 referat, dezbateri
04.03.2019 Cât de bine îmi cunosc copilul?
08.03.2019 chestionar
11.03.2019 Rolul bunicilor în educaţia copilului
15.03.2019 discuţii libere
18.03.2019 Mâncarea sănătoasă. Mâncarea nesănătoasă ( exemple de efecte asupra copilului)
22.03.2019 consiliere curentă
25.03.2019 Şi copilul poate face treabă...( antrenarea copilului în activităţi specifice vârstei şi posibilităţilor sale)
29.03.2019 consiliere curentă
01.04.2019 Lista succeselor copilului meu
05.04.2019 chestionar
08.04.2019 Obezitatea la copii, o problemă tot mai des întâlnită
12.04.2019 lectorat
15.04.2019 Rivalitatea dintre fraţi- strategii de împăcare (exemple de bune practici)
19.04.2019 discuţii libere
VACANŢĂ DE PRIMĂVARĂ
06.05.2019 Accidentele şi siguranţa copilului în casă, la joacă, la grădiniţă
10.05.2019 consiliere curentă
13.05.2019 Copilul este aşa cum îl vezi ?! ( corespondenţa dintre atitudinile izolate ale copilului şi dezvoltarea lui globală)
17.05.2019 lectorat
20.05.2019 Ce –am învăţat de la copilul meu?
24.05.2019 chestionar
27.05.2019 Cum să procedez? Gestionarea situaţiilor de criză în socializarea copilului preşcolar ( ce sunt normele şi
31.05.2019 regulile, cum învaţă copilul regulile, intervenţii în situaţiile de criză).
discuţii libere
03.06.2019 Fii un model bun pentru copilul tău
07.06.2019 discuţii libere
10.06.2019 Ce-am învăţat împreună?
14.06.2019 discuţii libere

TEMA OPȚIONALULUI _____ PUȘCULIȚA FERMECATĂ


TIPUL DE ACTIVITATE OPȚIONALĂ _____la nivelul mai multor domenii experienţiale
DOMENII EXPERIENȚIALE VIZATE: ______știință / limbă și comunicare / om și societate / estetic și creativ

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR OPȚIONALE

Semestrul I
DATA DENUMIREA ACTIVITĂȚII FORME ȘI MIJLOACE DE
REALIZARE
12.09.2018 Spune repede și bine (să identifice elemente financiar –bancare și rolul – joc didactic
acestora în viața noastră: ex. Monedele și bancnotele; sediul unei bănci;
cardurile și bancomatele)
19.09.2018 Ce sunt banii și ce rol au în viața noastră - convorbire
26.09.2018 Povestea banilor– soft educațional – lecție interactivă
03.10.2018 Trocul - memorare
10.10.2018 Povestea monedei – lectura educatoarei
24.10.2018 Monede și bancnote - observare
VACANȚĂ INTERSEMESTIALĂ
07.11.2018 Monede și bancnote – desen
14.11.2018 Moneda națională a României și a altor țări – lectură după imagini
21.11.2108 Am muncit și bănuți eu am primit – ex cu material individual
27.11.2018 La magazinul alimentar – vizită
05.12.2018 De-a magazinul – joc de rol
12.12.2018 Câți bani ai și ce cumperi cu ei ? – joc didactic
19.12.2018 La monetăria statului – modelăm monede
16.01.2019 Banul muncit de Al. Mitru - dramatizare
25.01.2019 Ce putem / ce nu putem cumpăra cu bani? – sortare de imagini
30.01.2019 Oare la ce ne folosesc banii? – evaluare sumativă
Semestrul II
DATA DENUMIREA ACTIVITĂȚII FORME ȘI MIJLOACE DE
REALIZARE
13.02.2109 Pușculița - confecționare
20.02.2019 Băncile din orașul meu - vizită
27.02.2019 De-a banca - joc de rol
06.03.2019 Cu pușculița la bancă să-mi păstrez economiile ( contul bancar) convorbire cu suport intuitiv
13.03.2019 Bănuțul de Ilinca Ioniță - memorare
20.03.2019 Povestea lui Bănuț - poveste creată
27.03.2019 La supermarchet - joc de rol
03.04.2019 Achităm facturi la ghișeul băncii BCR - activitate în sediul băncii
08.04.2019 La magazinul de haine – joc de rol
17.04.2019 Facem diferența între nevoi și dorințe - convorbire
VACANŢĂ DE PRIMĂVARĂ
08.05.2019 Bănuțul de Ilinca Ioniță - memorizare - memorizare
15.05.2019 Ghici ciupercă ce-i ? – concurs de ghicitări cu temă financiară
22.05.2019 La restaurant – joc de rol cu scop de anteprenoriat

30.05.2019 De-a brutarii - joc de rol cu scop de anteprenoriat


06.06.2019 Dăruind vom deveni mai buni – facem donații
12.06.2019 Micul bancher
TEMA OPȚIONALULUI _____ MESERII DE AZI, MESERII DE MÂINE
TIPUL DE ACTIVITATE OPȚIONALĂ _____la nivelul mai multor domenii experienţiale
DOMENII EXPERIENȚIALE VIZATE: ______știință / limbă și comunicare / om și societate / estetic și creativ

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR OPȚIONALE


Semestrul I

DATA DENUMIREA ACTIVITĂȚII FORME ȘI MIJLOACE DE


REALIZARE
11.09.2018 Ce este o mesrie (convorbire)
18.09.2018 Recunoaște meseria! (fișe de lucru- desen)
25.09.2018 Salata de fructe ( activitate gospodărească )
02.10.2018 Meserii şi unelte (joc didactic)
09.10.2018 La piață ( joc de rol )
23.10.2018 Grădinarii și prietenii lui ( șezătoare muziclă )
Gopodinele bunicii ( joc de rol colectiv )
06.11.2018 Sortăm alimente ( activitate practic-gospodărească )
13.11.2018 La magazin ( joc didactic – formule de adresare )

20.11.2108 Construim hambare ( joc de rol colectiv)


26.11.2018 Un corn, mai multe,mai puţine cornuri (joc didactic)
04.12.2018 Noi suntem artiști ( program artistic)
11.12.2018 Ce știi despre acestă meserie? ( conversație)
18.12.2018 Vânzătorii de suveniruri ( joc de rol colectiv)
15.01.2019 Uneltele meseriașului preferat ( modelaj )
24.01.2019 La dispensar ( joc de rol / dramatizare)
29.01.2019 Spiridușii au talent ( concurs )
Atelierul de tâmplarie ( observare / lectură după imagini)
Semestrul II

DATA DENUMIREA ACTIVITĂȚII FORME ȘI MIJLOACE DE


REALIZARE
12.02.2109 Fabrica de pâine ( observare –vizită)
19.02.2019 Brutarii ( cântece – activitate recreativă )
26.02.2019 Meșterim și dăruim (confecționare)
05.03.2019 Figurine colorate - prăjiturele de la copii (activitate gospodărească )
12.03.2019 Ce meseria are mama ta? (convorbire)
19.03.2019 Dă-i cui ce-i trebuie! ( fișe de lucru - desen)
26.03.2019 Banul muncit (lectura educatoarei)
02.04.2019 Cel mai bun bucătar ( concurs –activitate interactivă)
07.04.2019 Nu te juca cu focu l Pompierii vă sfătuiesc! (povestirea educatoarei)
17.04.2019 Cum ne ferim de accidente? ( convorbire )
VACANŢĂ DE PRIMĂVARĂ
07.05.2019 Despre meseria tatălui meu/ bunicului meu (vizionare TV)
14.05.2019 Petrică și pâinea (lectura educatoarei)
21.05.2019 Reporterul - Ce voi fi cand voi fi mare? ( joc de rol)
29.05.2019 Versuri despre meserii (memorizare)
05.06.2019 Împreună noi lucrăm/ Munca o valorizăm! (deprinderea de a lucra în echipă)
11.06.2019 Ce-am învățat despre meserii? (convorbire)