Sunteți pe pagina 1din 6

TEST DE EVALUARE

TRANSMISII MECANICE
Clasa a XI a
Subiectul. I. ____ ___ Total: 30 puncte
A. Alegeți răspunsul corect: 10p

1. Transmisia prin lanţ se utilizează la:


a. ambreiaje;
b. transportoare cu bandă;
c. cutia de viteze la autoturisme ;
d. antrenarea arborilor din cadrul mecanismului de distribuţie a motoarelor termice.
2. Constituie dezavantaj al transmisiilor prin fricțiune :
a. sunt simple ;
b. cost realativ redus ;
c. necesită forțe de apăsare mari ;
d. asigură protecția transmisiei în cazul aparției unor suprasarcini în funcționare.
3. În figura alăturată este reprezentat un:
a. angrenaj conic ;
b. transmisie cu cremalieră ;
c. angrenaj melc- roată melcată ;
d. transmisie cu roţi necirculară.
4. Asigură un raport de transmitere constant :
a. transmisiile prin cablu ;
b. transmisiile prin curea ;
c. transmisiile prin roți dințate ;
d. transmisiile prin roți de fricțiune.
5. Mecanismul prezentat în figura alăturată reprezintă :
a. mecanism de transmitere a mișcării de rotație cu roți de fricțiune ;
b. mecanism de transmitere a mișcării de rotație cu roți dințate ;
c. variator de turație cu roți conice ;
d. variator de turație cu roți dințate.

B. Citiţi cu atenţie enunţurile de mai jos. Notaţi cu A dacă afirmaţia este adevărată şi cu F dacă
afirmaţia este falsă. 10p
1. Raportul de transmitere la o transmisie cu curea este variabil.
pag. 1
2. Dacă înnădirea cablurilor se face prin despletire şi împletire, rezistenţa acestora rămâne aceeași.
3. Mecanismele cu roţi dinţate care micşorează viteza unghiulară a arborelui condus se numesc
reductoare.
4. Transmisiile cu lanțuri sunt utilizate pentru antrenarea arborilor care lucrează în condiții grele,
situați la distante mici de 0,5 – 5 m unul de altul.
5. Condiţia pentru ca două roţi să angreneze este să aibă acelaşi pas sau modul.

C. Realizați asocierea dintre transmisiile mecanice înscrise în coloana A și tipul transmisiei din coloana B:
10p
A. Transmisii mecanice B. Tipul transmisiei mecanice Răspuns:
1. transmisie cu curea 1-
2. transmisie cu lanț 2-
3. transmisie cu cablu a. transmisie cu contact direct 3-
4. transmisie cu roți de fricțiune b. transmisie cu contact indirect 4-
5. transmisie cu roți dințate 5-

Subiectul II. _________________ Total: 30 puncte

A. Completaţi spaţiile goale cu noţiunile corespunzătoare astfel încât afirmațiile de mai jos să fie
corecte: 15 p

1. Lanţurile maşinilor de ridicat sunt elemente de tracţiune formate din ............. articulate între ele.
2. Măsurarea jocului flancurilor dinţilor conjugaţi se face cu…………………………………….
3. Transmisia cu roţi dinţate se numeşte şi ................fiind formată dintr-o roată condusă şi una
conducătoare.
4. Roţile dinţate sunt organe de maşini având la periferie .................. prin care se transmit puterea şi
turația la roata cu care angrenează.
5. Pentru o flexibilitate mai mare, toroanele de sârmă se răsucesc în jurul împrejurul unei inimi
……………….., ce va fi impregnată cu ulei.

B. Stabiliţi tipurile de angrenaje din figurile următoare: 9p

1……………….................. 

2…………………………. 
1. 2. 3.

pag. 2
C. În figura alăturată sunt reprezentate elementele geometrice ale unei roți dințate. Identificați denumirile
mărimilor notate cu simbolurile: 6p
1. h………………….
2. Sg………………….
3. Sd………………….
4. Z………………….
5. p…………………..
 
6. m………………….
Subiectul III. ______ Total: 30 puncte
A. Se dă un angrenaj cu două roți dințate cilindrice cu
raportul de transmisie de i=2 și Z2=60dinți.
Să se calculeze numărul de dinți al roții 1 (Z1). 9p
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
B. 1) Precizaţi sensul de rotire al fiecărei roţi din figura următoare dacă motorul se roteşte în sensul
acelor de ceasornic, tăind varianta greşită (din tabel) din dreptul fiecărei roţi; 14p
2) Precizaţi tipurile de transmisii mecanice care apar în figură, completând în coloana a treia din
tabel, cu tipul roții. 7p
Roata Sensul de rotire al roții Tipul roții
I Sensul acelor de ceas/ Sens
trigonometric
II Sensul acelor de ceas/ Sens
trigonometric
III Sensul acelor de ceas/ Sens
trigonometric
IV Sensul acelor de ceas/ Sens
trigonometric
V Sensul acelor de ceas/ Sens
trigonometric
VI Sensul acelor de ceas/ Sens
trigonometric
VII Sensul acelor de ceas/ Sens
trigonometric

pag. 3
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE
TEST DE EVALUARE
TRANSMISII MECANICE
Modulul: Transmisii mecanice și mecanisme
Clasa: a XI-a
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate în barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu
ideile precizate în barem.

Subiectul. I. ______________Total: 30 puncte


A. 10p.
1. d
2. c
3. c
4. c
5. c

B. 10p.
1.A; 2.F; 3.A; 4.A; 5.A.
C. 10p.
1-b; 2-b; 3-b; 4-a; 5-a.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

Subiectul. II. ______________Total: 30 puncte


A. 15p.
1. zale.
2. cu calibre de interstiții (sau folosind o sârmă de plumb aşezată în lungul dinţilor).
3. angrenaj.
4. dinți.
5. vegetale.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
B. 9p.
1. angrenaj cu roți dințate conice
pag. 4
2. angrenaj cu roți dințate cilindrice
3. angrenaj melcat.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0
puncte.

C.
6p.
1. h-înălțimea dintelui;
2. sd-lățimea dintelui;
3. sg-lățimea golului;
4. Z-nr. de dinți;
5. p-pasul dintelui;
6. m-modulul roţii
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0
puncte.
Subiectul III. _________ __ Total: 30 puncte
A. 9p
Se acordă 3 p pentru scrierea formulei raportului de transmitere:
௡ଵ ௓ଶ
i= = = ct.
௡ଶ ௓ଵ

Se acordă 3 p pentru scrierea relației de calcul al numărului de dinți Z2:


௓ଶ
Z1=

Se acordă 3p pentru calculul numărului de dinți al roții 1:


଺଴
Z1= = 30 dinți

Pentru fiecare răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

B. 21p
1. 7x2p=14p
Pentru precizarea sensului de rotire al unei roți se acordă câte 2 p. Pentru răspuns incorect sau lipsă se
acordă 0 puncte.

Roata Sensul de rotire al roții Tipul roții


I Sensul acelor de ceas/ Sens trigonometric de curea
II Sensul acelor de ceas/ Sens trigonometric de curea
III Sensul acelor de ceas/ Sens trigonometric dințată

pag. 5
IV Sensul acelor de ceas/ Sens trigonometric dințată
V Sensul acelor de ceas/ Sens trigonometric de curea
VI Sensul acelor de ceas/ Sens trigonometric de curea
VII Sensul acelor de ceas/ Sens trigonometric dințată

2. 7x1p=7p

Pentru precizarea tipului roții se acordă câte 1p. Pentru răspuns incorect sau lipsă se acordă 0 puncte

pag. 6