Sunteți pe pagina 1din 34

Sarcina tehnic ă nr.

Mecanismul de acţionare a malaxorului vertical

1– motor electric (ME);


2– transmisie prin  curea trapezoidală (TD,transmisie deschisă);
3– reductor cu roţi dinţate cilindrice (CIL);
4– cuplaj (C);
5– malaxor (OL, organ de  lucru);
6  – amestec.

Date pentru proiectare Varianta 6


Forţa de tracţiune la bandă F t , kN 1.4
Viteza benzii v,m/s 0.9
Diametrul tamburului D,mm 320
Durata de exploatare L,ani 7

Cuprins

Introducere…………………………………………………………………3

1. ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC SI CALCULUL CINEMATIC AL MECANISMULUI DE


ACTIONARE………………………………………………………………………………………....4
1.1. ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC…………………………………………………………..4
1.2 DETERMINAREA ŞI DISTRIBUIREA RAPORTULUI TOTAL DE TRANSMITERE AL
MA……………………………………………………………………………………………………….5
1.3 DETERMINAREA PARAMETRILOR CINEMATICI ŞI DE FORŢĂ AI ARBORILOR MA…….5
2. CALCULUL DE PROIECT AL ANGRENAJULUI REDUCTORULUI…………………………..7
2.1. ALEGEREA MATERIALULUI ANGRENAJULUI SI DETERMINAREA TENSIUNILOR
LUI…………………………………………………………………………………………………...7
2.2. DIMENSIONAREA ANGRENAJULUI CU ROŢI DINŢATE CILINDRICE……………………..7
2.3. CALCULUL FORŢELOR ÎN ANGRENAJ………………………………………………………..10

BPM 093980 04 06 MC
M o d Coala № d o c u m e n t . S e m n a t Data
hE l a b o r a t Litera Coala Coli
.
Verificat Mecan i sm d e acţi on are a
mal axoru l ui verti cal
(red u ctor ci li n d ri c)
T contr.
Aprobat
2.4. CALCULUL DE VERIFICARE A ANGRENAJULUI…………………………………………....10
3. CALCULUL ARBORILOR…………………………………………………………………………...13
3.1. CALCULUL DE PREDIMENSIONARE………………………………………………………….13
3.2. CALCULUL DE DIMENSIONARE……………………………………………………………….13
3.2.1.ALEGEREA PREALABILĂ A RULMENŢILOR…………………………………………...13
3.2.2.ELABORAREA SCHIŢEI DE DIMENSIONARE…………………………………………...13
3.2.3.CALCULUL DE DIMENSIONARE A ARBORELUI-PINION……………………………..16
3.2.4.CALCULUL DE DIMENSIONARE A ARBORELUI CONDUS…………………………....21
3.3. PROIECTAREA CONSTRUCTIVĂ A ARBORELUI…………………………………………….26
4. CALCULUL RULMENŢILOR……………………………………………………………………….26
4.1. DETERMINAREA DURATEI DE FUNCŢIONARE NECESARĂ PENTRU MA. ……………...27
4.2. DETERMINAREA CAPACITĂŢII DINAMICE PORTANTE NECESARE A
RULMENŢILOR…………………………………………………………………………………...27
4.2.1.CAPACITATEA PORTANTĂ DINAMICA NECESARĂ PENTRU RULMENŢIII
ARBORELUI PNION…………………………………………………………………………27
4.2.2.CAPACITATEA PORTANTĂ DINAMICA NECESARĂ PENTRU RULMENŢII
ARBORELUI CONDUS………………………………………………………………………28
4.3. ALEGEREA FINALA A RULMENŢILOR………………………………………………………..28
5. PROIECTAREA CONSTRUCTIVĂ A ROŢILOR DINTAŢE
CILINDRICE…………………………………………………………………………………………...29
6. CALCULUL ASAMBLARILOR PRIN PANĂ……………………………………………………….30
6.1.CALCULUL ASAMBLĂRII PRIN PANĂ PENTRU ARBORELE-PINION……………………....30
6.2.CALCULUL ASAMBLARII PRIN PANA PENTRU ARBORELE CONDUS…………………….31

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………………..33

Introducere
Evoluţia cursului Organe de maşini influenţează considerabil asupra
progresul rapid al construcţiei de maşini. Construcţia de maşini este o
ramură de bază în industrie. Nivelul său este unul din factorii de bază ce
stabileşte dezvoltarea economiei statului, astfel ea necesită o permanenţă
dezvoltare şi perfecţionare prin introducerea metodelor exacte de
construcţie, automatizarea, implementarea inovaţiilor tehnice şi
tehnologice.
Scopul producerii este satisfacerea nevoilor materiale şi spirituale
ale societăţii.Proiectarea este activitatea tehnică şi grafică, ce are ca scop
elaborarea ideii de proiectare şi concretizarea imaginii grafice în
desenele de execuţie.
Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 2
Transmisia mecanică este realizată de transmisii cu funcţia
transmiterii mişcării de rotaţie dintr-o parte în alta fără a modificarea
raportului dintre viteze şi a modifica direcţia modulului.Mişcarea de la un
element la altul se produce prin două moduri: prin angrenare şi prin
fricţiune.După forma roţilor: cilindrice, conice, cu angrenaj melcat.
Reductorul are ca funcţie m icşorarea vitezei unghiulare cu o
frecvenţă de rotaţie pentru a mări momentul de torsiune.

1. ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC SI CALCULUL CINEMATIC AL


MECANISMULUI DE ACŢIONARE

1.1 Alegerea motorului electric


1.1.1 Determinăm puterea necesar ă a organului de lucru ( OL) din cadrul maşinii
proiectate P o l , [kW]:
Pol =F t⋅v ol ,
unde F t este forţa de tracţiune OL, F t =1,4 [kN];
v o l – viteza liniară a OL, v o l =0.9 [ m/s] [ Sarcina de proiect ]

[kW]
1.1.2 Determinăm randamentul orientativ al mecanismului de acţionare (MA),
ηma :
ηma =ηcurea⋅ηcil⋅η3rul⋅ηc ,
unde
ηcurea - randamentul transmisiei prin curea trapezoidală,
η
acceptăm curea = 0,96;

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 3
ηcil - randamentul angrenajului reductorului ( reductor cu roţi dinţate
η
cilindrice), acceptăm cil =0,97;
ηrul - randamentul unei perechi de rulmenţi, accept ăm ηrul =0 ,99 ;
ηc - randamentul cuplajului, acceptăm ηc =0 , 98 [1, tab. 2.1, pag.12]
.
nec
1.1.3 Determinăm puterea necesară pe arborele motorului electric (ME) Pme ,
Pnec
me ,[ kW ] :

.
1.1.4 Determinăm puterea nominală a ME - nom [kW].
P ,
În conformitate cu recomandările [1,pag. 13] şi în corespundere cu [1, tab. S3,
anexa2], acceptăm în continuare [kW].
1.1.5 Alegem prealabil tipul motorului electric.
Deoarece pentru [kW] îi corespunde mai multe tipuri de ME cu număr
diferit de turaţii, în conformitate cu recomandările [1, pag.13] şi în corespundere cu
[1, tab. S3, anexa2], alegem prealabil următoarele două motoare electrice:

Tabelul 1.1 – C aracteristica tehnică pentru două variante de ME alese prealabil.


Caracteristica tehnica

Puterea Turatia Turatia


Varianta Modelul ME
nominala asincroima nominala
Pnom , [kW] nme , [min - 1 ] nnom , [min - 1 ]

1 4AM90L6Y3 1000 935


1.5
2 4AM80B4Y3 1500 1415
1.2 Determinarea şi distribuirea raportului total de transmitere al MA.

1.2.1 Determinăm turaţia arborelui OL -


n ,
ol [min - 1 ]:
3
60⋅10 ⋅v ol
nol =
π⋅D ol , unde:
v ol este viteza OL, v ol =0.9 [m/s];
Dol -diametrul tamburului , Dol =320 [mm] [Sarcina de proiect]

[min - 1 ].
1.2.2 Determinăm rapoartele de transmitere ale MA pentru ambele variante de ME ,
ima1 şi ima2 :

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 4
.
1.2.3 Determinăm rapoartele de transmitere ale treptelor MA:
i ma=i red⋅i td
unde:
ired⋅¿ ¿ şi itd sunt rapoartele de transmitere ale reductorului şi respectiv ale
transmisiei prin curea. În conformitate cu recomandările [1, pag. 14] şi în
corespundere cu [1, tab. 2.2, pag. 15] acceptăm i r e d =5.0.
Din relaţia de mai sus determinăm valorile
itd 1 ,itd 2 pentru cele două variante
propuse:

,
i
Deoarece valoarea td 2 depăşeşte valoarea maximă recomandată pentru cazul
transmisiei prin curea, în corespundere cu [1,tab. 2.2 pag. 15], acceptăm
prima variantă a motorului electric.
Astfel, în final, alegem motorul electric 4AM90L6Y3 , (P n o m =1.5 [kW];
n n o m =935 [min - 1 ]); rapoartele de transmitere:
 reductorul cilindric
ired =5,0

 transmisia prin curea


itd =3,5

 mecanismul de actionare
ima =17.4

1.3 Determinarea parametrilor cinematici si de forţă ai arborilor MA.

În corespundere cu schema cinematică a MA [sarcina de proiectare] pentru


calculul cinematic vom avea următoarea schemă de calcul:
Motor electric→Transmitere deschisă→Reductor→Cuplaj→Organ de lucru.
Prezentăm un răspuns tabelar pentru acest calcul (tab. 1.2)
Parametrul Consecutivitatea legăturii mecanismului de acţionare
Arbor

conform schemei cinematice.

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 5
Mot or el ect ri c→Tran sm it ere desch i să→redu ct or→cu pl aj →organ de
lu cru

e
me→td→red→c→ol
me
Puterea P,[kW]

II

ol

me
Viteza unghiulară ω,[s - 1 ]
Turaţia n,[min - 1 ]

II

ol

me
Momentul de tosiune

I
T, [Nm]

II

ol

Tabelul 1.2 –Parametrii cinematici şi de forţă ai MA

2 CALCULUL DE PROIECT AL ANGRENAJULUI REDUCTORULUI.

2.1 Alegerea materialului angrenajului şi determinarea tensiunilor


admisibile.

2.1.1 Alegerea materialului, roţilor dinţate, a durităţii şi tratamentului termic.


Alegerea materialului, tratamentului termic şi a duritătii perechii de roţi care
angrenează, poate fi efectuată conform recomandărilor din [1, tab. 3.2, pag. 18],
iar proprietăţile mecanice ale materialului ales - [1, tab. 3.3, pag. 19]
 Conform acestor recomandări alegem marca oţelului pentru fabricarea
pinionului şi roţii dinţate – oţel 40X, duritatea - ≤ 350 HB 1

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 6
Diferenţa durităţilor medii HB 1 m e d – HB 2 m e d = 20...50.
 Proprietăţile mecanice ale oţelului 40X vor fi:
 duritatea: 269...302 HB 1 ;
 tratamentul termic: călire;
 dimensiunile limită ale semifabricatului: D l i m ≤125 [mm];
Determinăm duritatea medie a dinţilor pinionului şi roţii dinţate:
 pinion – HB 1 m e d =(HB m i n + HB m a x )/2 = (269+302)/2 = 285,5;
 roată – HB 2 m e d =285- ( 20…50) 250,0
2.1.2 Determinăm tensiunile admisibile de contact pentru pinion [  ] H 1 şi roata
[  ] H 2 , [N/mm 2 ] conform [ 1, tab. 3.2, pag. 18 ]:
 pinion -[  ] H 1 =1,8 HB 1 m e d +67 = 1,8 ∙ 285,5 +67 = 580,9 [ N/mm 2 ];
 roată -[  ] H 2 =1,8 HB 2 m e d +67 = 1,8 ∙ 250,0 +67 = 517,0 [ N/mm 2 ];
2.1.3 Determinăm tensiunile admisibile de încovoiere pentru pinion [ s ] F 1 şi roată
[  ] F 2 , [ N/mm 2 ] conform [1, tab. 3.2, pag. 18]:
 pinion -[  ] F 1 =1,03 HB 1 m e d = 1,03 ∙ 285,5 = 293,91 [ N/mm 2 ];
 roată -[  ] F 2 =1,03 HB 2 m e d = 1,03 ∙ 250,0 = 257,5 [ N/mm 2 ];
Deoarece transmisia este reversibilă, [ s ] F se micşorează cu 25% [1, pag. 19]:
 pinion -[ s ] F 1 =0,75 ∙ 293,91 = 220,43 [ N/mm 2 ];
 roată - [  ] F 2 =0,75 ∙ 257,5 =193,13 [ N/mm 2 ].
2.1.4 Prezentăm un răspuns tabelar pentru acest calcul:

Tabelul 2.1 - Caracteristicile, mecanice ale materialului transmisiei.

HB 1 m e d [s]H [s]F
Elementul Marca Dlim, Tratament
transmisiei oţelului [mm] termic
HB 2 m e d [ N/mm 2 ]

1.Pinion 285,5 580,9 220,43


40X ≤ 125 Călire
2. Roata dinţată 250 517,0 193,13

2.2 Dimensionarea angrenajului cu roţi dinţate cilindrice


2.2.1 Determinăm distanţa dintre axe
a w ,[mm]:

unde:
a w ≥K a ( i red + 1 )

3 T 2⋅103
2
Ψ a⋅i 2red⋅[ σ ] H 2
⋅K Hβ
,

K a este coeficientul distanţei dintre axe, acceptăm K a =43 ,0 ;


Ψ a - coeficientul lăţimii coroanei danturate, acceptăm Ψ a =0 , 32 ;

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 7
K Hβ - coeficientul neuniformităţii distribuirii sarcinii pe lungimea dintelui,
acceptăm Hβ
K =1,0 ; [1, pag. 22]
i red - raportul de transmitere al reductorului, ; [vezi p.1.2.3, pag.4]
T 2 - momentul de torsiune, care acţionează asupra arborelui condus al

reductorului, [Nm]; [ tab. 1.2, pag.5 ]


[ σ ] H 2 - tensiunea admisibilă de contact a materialului roţii dinţate,
[ σ ] H 2=517 , 0 [N/mm 2 ]; [tab.2.1 pag.6]

[mm].
Conform şirului de numere normale [1, tab. S1, anexa 2], acceptăm [mm].
2.2.2 Determinăm modulul de angrenare m, [mm]:
3
2 K m T 2⋅10
m≥
d2⋅b2⋅[ σ ] F 2 ,
unde:
K m este coeficientul de modul, acceptăm K m=5,8 ; [1, pag.22]
d 2 ,[mm] – diametrul de divizare a roţii:

[mm];
b2 ,[mm] – lăţimea coroanei danturate a roţii, care se determină din relaţia:

[mm]
Conform şirului de numere normale [1, tab.S1, anexa2] ,acceptăm [mm].
[ σ ] F 2 - tensiunea admisibilă de încovoiere a roţii dinţate, [ σ ] F 2=193 , 13 [N/mm 2 ]
[tab.2.1 pag.6]

[mm].
Acceptăm modulul [mm]. [1, tab.41, pag.23]
2.2.3 Determinăm unghiul de înclinare ai dinţilor β min :

2.2.4 Determinăm numărul sumar de dinţi ai pinionului şi roţii dinţate, Z Σ :


[dinti].

Acceptăm [dinţi].

2.2.5 Precizăm valoarea reală a unghiului de înclinare a dinţilor:

.
2.2.6 Determinăm numărul de dinţi ai pinionului, z 1 :

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 8
[dinti].
Acceptăm [dinţi].
2.2.7 Determinăm numărul de dinţi ai roţii dinţate, z 2 :
[dinti]
Acceptăm [dinti].
2.2.8Determinăm raportul de transmitere real
ireal şi verificăm abaterea Δi faţa de
raportul de transmitere ales iniţial
ired :

.
2.2.9 Determinăm valoarea reală a distanţei dintre axe
a w ,[mm]:

[mm].
2.2.10 Determinarea parametrilor geometrici de bază ai transmisiei.

Tabelul 2.2 – Parametri geometrici de bază ai angrenajului cilindric [mm]

Parametru Pinion Roata

Divizare
Diametrul

Exterior

Interior

Lăţimea
coroanei
danturate

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 9
Figura 2.1 – Parametri de bază ai angrenajului cu roţi dinţate cilindrice

2.3 Calculul forţelor în angrenaj


Forţa tangenţială :
 pinion -
Ft 1 =F t2 ;

 roată - [N].

Forţa radială :
 pinion - Fr 1 =F r2 ;

 roată - [N].

Forţa axială:
F a1 =F a2 ; Figura 2.2 – Forţele în
 pinion - angrenajul cilindric cu dinţi
 roată - [N]. înclinaţi

2.4 Calculul de verificare a angrenajului


2.4.1 Verificăm distanţa dintre axe
a w ,[mm]:

[mm].
2.4.2 Verificăm tensiunea de contact [ σ ] H 2 ,[N/mm 2 ]:

unde:
[ σ ] H =K
d 2⋅b2 √
Ft 2 ( i red +1 )
K Hα⋅K Hβ⋅K Hv ≤[ σ ] H
,

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 10
K este un coeficient complex, acceptăm K=376 ; [1, pag.27]
Ft 2 - forţa tangenţială din angrenaj, [N]; [p. 2.3, pag.9]
K Hα - coeficientul distribuirii sarcinii între dinţi. Determinăm prealabil viteza
periferică a roţii dinţate v ,[m/s]:

[m/s].
Stabilim treapta a 9-a de precizie pentru angrenajul proiectat [1, tab. 4.4, pag, 28] si
acceptăm ; [1, fig. 4.2, pag.29]
K Hv - coeficientul sarcinii dinamice, acceptăm K Hν =1 ,01 ; [1, tab.4.4, pag.28]
K
Mărimile T 2 ,[N,m]; [ σ ] H ,[N/mm 2 ]; Hβ ; d 2 ,[mm]; b2 , [mm]; red - [p.2.2.1, pag. 7];
i
w 2 , [s - 1 ] – viteza unghiulară a arborelui condus [tab. 1.2, pag, 5].

[N/mm 2 ].
Aşa cum σ H 2 < [ σ ] H 2 , iar această suprasarcina nu depăşeste 10%, putem trece la
următoarea etapă a calculului de verificare.
2.4.3 Verificăm tensiunile de încovoiere a dinţilor [ σ ] F ,[N/mm 2 ]:
Ft 2
[ σ F 2 ]=Υ F 2⋅Υ β⋅b ⋅m ⋅K Fα⋅K Fβ⋅K Fv ≤ [ σ ] F 2
2 ;
σ F 1 =σ F 2⋅Υ F 1 /Υ F 2 ≤[ σ ] F 1 ,
unde:
m , [mm] – este modulul angrenării;
b2 , [mm] – lăţimea coroanei dinţate a roţii;
Ft , [N] – forţa tangenţială din angrenaj [tab.2.2 şi p.2.3];
K Fα - coeficientul distribuirii sarcinii între dinţi,

acceptăm
K Fα =1,0 ; [1, tab. 4.4,pag.30]
K Fβ - coeficientul distribuirii neuniforme a sarcinii pe lungimea dintelui,
acceptăm Fβ
K =1,0 ; [1, pag.29]
K Fv - coeficientul sarcinii dinamice, acceptăm K Fv =1, 04 ; [1, tab.4.4,
pag.28]
Υ F 1 si Υ F 2 - coeficienţii de formă ai dinţilor pinionului şi roţii dinţate, care se

determină în dependentă de numărul de dinţi echivalenţi v1


z si z v2 :

; .
Deci acceptăm şi Υ F 2=3 ,60 ; [1, tab.4.7, pag.30]
Υ β - coeficientul ce ţine de cont de înclinarea dinţilor,

;
[ σ ] F 1 si [ σ ] F 2 - tensiunile admisibile de încovoiere ale pinionului şi roţii dinţate,
[N/mm 2 ]. [tab.2.1, pag.5]

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 11
[N/mm 2 ];

[N/mm 2 ].

2.4.4 Prezentăm un răspuns tabelar pentru acest calcul:

Tabelul 2.3 – Rezultatele calculului de dimensionare a angrenajului cu roţi dinţate


cilindrice.

C alculul de dimensionare a angrenajului

Parametrul Valoarea Parametrul Valoarea

Distanţa dintre axe


aw
125,0 Modulul m ,[mm] 2,0
[mm]
Forma dintelui Diametrul cercului de
înclinat
divizare:
Unghiul de inclinare a pinion, d1 42.8
10,26 º
dintelui, β roata, d2 208.2
Lăţimea coroanei Diametrul cercului
dinţate,[mm]: exterior:
44,0
pinion, b1 da 1 46.8
pinion,
40,0
roata, b2 d 212.2
roata, a2
Numărul de dinţi: Diametrul cercului
interior:
z1 21 df 1 38
pinion, pinion,
z2 102 df 2 203.2
roata, roata,
Calculul de verificare a angrenajului

Parametrul Valori admisibile Valori calculate Nota


Tensiunile de contact
σ H 2 ,[N/mm 2 ] 517,0 488.8 ≈-5%

σ F2 220,43 101.9 ≈-54%


Tensiunile de
încovoiere,
σF2
[N/mm 2 ] 193,13 92.2 ≈-52%

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 12
3 CALCULUL ARBORILOR

3.1 Calculul de predimensionare


Din condiţia de rezistenţă la răsucire şi în conformitate cu recomandările [1,
pag.55] determinăm prealabil diametrele minime ale arborilor:

Tabelul 3.1 – Determinarea prealabilă a diametrelor arborilor,[mm].


Arbore - pinion Arboreal rotii dintate

[mm] [mm]
Acceptam [mm] Acceptam [mm]
unde: T 1 si T 2 ,[N/mm 2 ] – tensiunea admisibilă la răsucire [tab.1.2];
[ τ ] k =12. . .20 [N/mm 2 ] – tensiunea admisibilă la răsucire [1, pag.55]

3.2 Calculul de dimensionare


3.2.1 Alegerea prelabilă a rulmenţilor
În conformitate cu recomandările [1, tab. 6.1, pag. 57] alegem prealabil următorii
rulmenţi [1, tab. S5, anexa 2]:
Tabelul 3.2 – Alegerea prealabilă a rulmenţilor

Dimensiunile, mm
Schema rulmentului
Simbolizarea α
(GOST 831-75)
D D B

36206 30 62 16

12º

36209 40 80 18

3.2.2 Elaborarea schiţei de dimensionare a reductorului cilindric


În corespundere cu schema cinematică a reductorului cilindric [sarcina tehnica]
elaborăm schiţa acestuia, luînd în consideraţie recomandările [1, pag. 58 - 65].

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 13
Efectuînd măsurarile (calculele) corespunzătoare pe schiţa elaborată a reductorului
(fig.3.1, a si b), determinăm valorile distanţelor între reazeme, necesare pentru
calculul arborilor:
l=L−2 a [mm],
unde:
a ,[mm] este distanţa de la partea frontală a rulmentului pînă la punctul de aplicare
a reacţiunilor, care se determină din relaţia:

(
a=0 .5 B+
d+D
2
tgα),
valorile d , D , B si α sunt prezentate in tab. 3.2

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 14
Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 15
Figura 3.1 - Schiţa reductorului cilindric
Deci pentru arborele-pinion şi arborele condus vom avea următoarele valori ale
distanţelor de aplicare a reacţiunilor:

[mm] [mm].
Astfel,
[mm]
[mm]

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 16
3.2.3 Calculul de dimensionare a arborelui-pinion
Date iniţiale :
[mm] – diametrul cercului de divizare; [tab.2.3, pag.11]
[N], [N], [N] – forţele în angrenaj; [pag.9]
[mm] – distanţa de aplicare a reacţiunilor în reazeme.[pag.14]

Figura 3.2 –Schema de calcul a arborelui-pinion

3.2.3.1 Determinăm forţele de reacţiune în reazemele A şi B (fig. 3.2).


Planul vertical ( YOZ)

d1
F r ¿ l1 p −F a ¿
d1 2
ΣM A V =0⇒ RBv =( l 1 p + l2 p ) −F r ¿ l1 p + F a ¿ =0 ⇒ R Bv = ,
2 l 1 p + l2 p

[N]
d1
F r ¿ l2 p + F a ¿
d1 2
ΣM B =0 ⇒−R Av =( l 1 p + l 2 p ) + F r ¿ l2 p + F a ¿ =0 ⇒ R Av = ,
v 2 l1 p + l2 p

[N]
Verificare:

Planul orizontal ( XOZ)


Ft ¿ l 1 p
ΣM AO =0⇒ RBo ¿ ( l1 p +l2 p ) −Ft ¿l1 p =0 ⇒ R Bo = ,
l1 p +l2 p

[N]

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 17
Ft ¿ l 2 p
ΣM B =0⇒−R Ao ¿ ( l 1 p +l 2 p ) +F t ¿ l 2 p =0⇒ R Ao = ,
O l 1 p +l 2 p

[N]
Verificare:
Reacţiunile sumare în reazemele A si B vor fi:

[N],

[N],

3.2.3.2 Construirea diagramelor momentelor încovoietoare (fig. 3.3), [Nm].


Planul vertical ( YOZ)
Sectorul I 0<Z I <l 1 p
[N].
ΣM i =0⇒−R Av ¿ Z 1 + M v =0 ⇔ M v =R Av ¿ Z 1
V .
Pentru Z I =0 , →M v (0 )=R Av⋅0=0 ;

Pentru
Z I =l 1 p → ,

[Nm].

Sectorul II l 1 p <Z I I <(l 1 p + l 2 p )


[N].
d1
ΣM i =0 ⇒−R Av ¿ Z II + F r ( Z II −l 1 p )+ F a ¿ −M v =0
V 2
d
⇔ M v =−R Av⋅Z II + Fr ( Z II −l 1 p )+ F a⋅ 1 .
2 .

Pentru
Z II =l 1 p , →

→ [Nm];

Pentru Z II =(l1 p +l2 p ) , →

Planul orizontal ( XOZ)

Sectorul I 0<Z I <l 1 p


[N].

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 18
ΣM i =0⇒−R Ao ¿ Z 1 + M o =0 ⇔ M o =R Ao ¿ Z 1
O .
Pentru Z I =0 , →M o ( 0 )=R Ao⋅0=0 ;

Pentru
Z I =l 1 p , →

[Nm];

Sectorul II l 1 p <Z I I <(l 1 p + l 2 p )

[N].
ΣM i =0 ⇒−R Ao ¿ Z II + F t ( Z II −l 1 p )−M o =0
O

⇔ M o =−R Ao⋅Z II + Ft ( Z II −l 1 p ). .

Pentru
Z II =l1 p , →

[Nm];

Pentru Z II =(l1 p +l2 p ) , →

3.2.3.3 Determinăm momentul de încovoiere rezultant (fig. 3.3) în secţiunile


caracteristice ale arborelui (1...3)
M rez ,[Nm] în conformitate cu relaţia:
M rez=√ M 2o + M 2v ,
M rez 1= M rez 3= √ M 2o 1 +M 2v 1= √ M 2o 3 +M 2v 3 =0 ;

[Nm];

[Nm].
3.2.3.4 Construim diagrama momentului de torsiune pentru arborele-pinion, care
este egala cu [Nm] si acţionează pe porţiunea arborelui de la intrare pînă la
locul fixării roţii dinţate (fig. 3.3).
3.2.3.5 Determinăm şi construim diagrama momentelor de încovoiere echivalente
(fig. 3.3) în secţiunile caracteristice (1...3)
M ech , [Nm]:
M ech=√ M 2rez +(0 , 75⋅T )2 ,

[Nm];

[Nm];

[Nm];
M ech 3 =√ M 2rez 3 +(0 , 75⋅T 3 )2 =0

3.2.3.6 Verificăm diametrul arborelui-pinion în secţiunea cea mai solicitată.

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 19
Conform momentului echivalent de încovoiere maxim, precizăm valoarea
diametrului în secţiunea critică a arborelui din condiţia de rezistentă la încovoiere:

d≥

3 M ech⋅103
0,1⋅[ σ ]i ,[mm]

unde: [ σ ] i este tensiunea admisibilă la încovoiere. În conformitate cu ciclul de


funcţionare pulsator , acceptăm [ σ ] i=75 ,0 [N/mm 2 ]; [1, tab.S2, anexa 2]
M ech - momentul echivalent la încovoiere în secţiunea cea mai solicitată care
corespunde valorii maxime [Nm].
Deci, pentru secţiunea 2 (valoare diametrului determinată prealabil pentru acest
sector corespunde
d 1 p =30 [mm] [tab.3.1, pag.12]) vom avea:

[mm] [mm]>19.56[mm].
Condiţia se respectă. În acelaşi timp, în conformitate cu recomandările [1, pag. 76],
diametrul arborelui-pinion
d 1 p [mm] trebuie majorat cu cca 5%.
'
Deoarece în construcţia arborelui-pinion d 1 p ,[mm] va corespunde treptei arborelui
sub rulment şi garnitură, acesta se precizează în conformitate cu diametrul inelului
interior al rulmentului. Astfel, conform [1, tab. S5, anexa 2] acceptăm
[mm]

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 20
3.2.4 Calculul de dimensionare a arborelui condus
Date initiale :
[mm] – diametrul cercului de divizare; [tab.2.3, pag.12]
[N], [N], [N] – forţele în angrenaj; [pag.11]
[mm] – distanţa de aplicare a reacţiunilor. [pag.14]

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 21
Figura 3.4–Schita de calcul a arborelui condus

3.2.4.1 Determinăm forţele de reacţiune în reazeme (fig. 3.4).


Planul vertical ( YOZ)
d2
d2 F r ¿ l 1a + F a ¿
2
ΣM C =0 ⇒−R Dv =( l 1 a +l 2 a ) + Fr ¿ l 1 a + F a ¿ =0 ⇒ R Dv = ,
V 2 l 1 a +l 2 a

[N]
d2
d2 −F r ¿ l 2 a + F a ¿
2
ΣM D =0 ⇒−R Dv =( l 1 a +l 2 a ) −F r ¿l 2 a + F a ¿ =0 ⇒ R Cv = ,
v 2 l 1 a +l 2 a

[N]
Verificare:
Planul orizontal ( XOZ)
F t ¿ l1 a
ΣM C =0 ⇒−R Do ¿ ( l 1 a +l 2 a ) +F t ¿ l 1 a =0 ⇒ R Do = ,
O l 1 a +l 2 a

[N]
F ¿l
ΣM D =0 ⇒ R Co ¿ ( l1 a +l 2 a ) −Ft ¿ l 2 a =0 ⇒ RCo = t 2 a ,
O l 1 a +l2 a

[N]
Verificare:
Rezultantele reacţiunilor vor fi:

[N],

[N],

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 22
3.2.4.2 Construirea diagramelor momentelor încovoietoare (fig. 3.4), [Nm].
Planul vertical ( YOZ)
Sectorul I 0<Z I <l 1 a
[N].
ΣM i =0⇒−RCv ¿ Z 1 + M v =0 ⇔ M v =RCv ¿ Z1
V .
Pentru Z I =0 , →M v (0 )=RCv⋅0=0 ;
Pentru
Z I =l 1a ,

[Nm].

Sectorul II l 1 a <Z I I <(l 1 a + l 2 a )


[N].
d2
ΣM i =0 ⇒−RCv ¿ Z II −F r ¿( Z II −l 1 a )+ F a ¿ −M v =0
V 2
d
⇔ M v =−RCv⋅Z II −F r⋅( Z II −l 1 a )+ F a⋅ 2 .
2 .
Pentru
Z II =l 1 a , →

[Nm];
Pentru Z II =(l1 a +l 2 a ) , →

Planul orizontal ( XOZ)

Sectorul I 0<Z I <l 1 a


[N].
ΣM i =0⇒ RCo ¿ Z 1 −M o =0 ⇔ M o =RCo ¿ Z1
O .
Pentru Z I =0 , →M o (0 )=RCo⋅0=0 ;
Pentru
Z I =l 1a , →

[Nm];

Sectorul II l 1 a <Z I I <(l 1 a + l 2 a )

[N].

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 23
ΣM iO =0 ⇒ RCo ¿ Z II −F t ¿(Z II −l1 a )−M o =0
⇔ M o =RCo⋅Z II −F t⋅( Z II −l1a ). .

Pentru
Z II =l 1 a , →

[Nm];
Pentru Z II =(l1 a +l 2 a ) , →

3.2.4.3 Determinăm momentul de încovoiere rezultant (fig. 3.5) în secţiunile


caracteristice ale arborelui (1...3)
M rez ,[Nm] în conformitate cu relaţia:
M rez=√ M 2o + M 2v ,
M rez 1= M rez 3= √ M 2o 1 +M 2v 1= √ M 2o 3 +M 2v 3 =0 ;

[Nm];

[Nm].
3.2.4.4 Construim diagrama momentului de torsiune pentru arborele codus, care
este egală cu [Nm] şi acţionează de la locul fixării roţii dinţate cilindrice
în direcţia ieşirii fluxului de putere (fig. 3.5).
3.2.4.5 Determinăm si construim diagrama momentelor de încovoiere echivalente
(fig. 3.5) în secţiunile caracteristice (1...3)
M ech ,[Nm] din relaţia:
M ech=√ M 2rez +(0 , 75⋅T )2 ,
M ech 1= √ M 2rez 1 +(0,75⋅T 1 )2 =0 ;

[Nm];

[Nm];

[Nm].
3.2.3.7 Verificăm diametrul arborelui în secţiunea cea mai solicitată.
Conform momentului echivalent de încovoiere maxim, precizăm valoarea
diametrului în secţiunea critică a arborelui din condiţia de rezistenţă la încovoiere:

d≥

M ech⋅103
3

0,1⋅[ σ ]i ,[mm]

unde: [ σ ] i este tensiunea admisibilă la încovoiere. În conformitate cu ciclul de


funcţionare pulsator , acceptăm [ σ ] i=75 ,0 [N/mm 2 ]; [1, tab.S2, anexa 2]
M ech - momentul echivalent la încovoiere în secţiunea cea mai solicitată care
corespunde valorii maxime [Nm].
Deci, pentru secţiunea 2 (valoare diametrului determinată prealabil pentru acest
sector corespunde [mm] [tab.3.1, pag.11]) vom avea:

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 24
[mm] [mm]>28.96[mm].
Condiţia se respectă. În acelaşi timp, în conformitate cu recomandările [1, pag. 76],
diametrul arborelui-pinion
d 1 a ,[mm] trebiue majorat cu cca 10%.
'
Deoarece în construcţia arborelui-pinion d 1 a ,[mm] va corespunde treptei arborelui
sub rulment şi garnitură, acesta se precizează în conformitate cu diametrul inelului
interior al rulmentului. Astfel, conform [1, tab. S5, anexa 2] acceptăm
[mm] (fig.3.6) .

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 25
3.3 Proiectarea constructivă a arborilor
Calculul final de dimensionare are ca scop determinarea dimensiunilor geometrice
ale fiecarei trepte în conformitate cu recomandările [1, tab.6.2, pag.78]
Tabelul 3.3 – Determinarea dimensiunilor arborilor [mm]
Arborele-pinion Arboreal condos
Treapta arborelui
(fig.3.6, a) (fig.3.6, b)

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 26
I-a
sub pinion d1
sau sub
roata dinţată l1 l1 se determină graphic
II - a
sub rulmenti d2
(pag. 18) (pag. 22)
si garbitura
l2 l2 se precizează grafic; l 4 =B (unde B-lăţimea rulmentului)

III - a d3
sub un
element al În conformitate cu În conformitate cu
transmisiei l3 [1, tab.S10, anexa 2], [1, tab.S10, anexa 2],
deschise l3 p =36 ,0 l3a =58, 0
acceptăm acceptăm
IV - a
umărul de d5 Nu se construieşte
acceptam
d 5 a =45 ,0
sprijin
pentru roţile
dandurate l 5 =(8...10) mm

CALCULUL RULMENŢILOR
4.1 Determinarea duratei de funcţionare pentru MA
L
Pentru determinarea duratei de funcţionare necesare h , [ore] este nevoie de durata
de funcţionare L,[ani] a mecanismului de acţionare prezentă în sarcina tehnica.
Astfel durata de funcţionare calculată în ore
Lh ,[ore]:

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 27
[ore],
unde:
[ani];
K z=0,7 - coeficientul zilelor lucrătoare; [1, pag.81]
K h =0 , 66 - coeficientul orelor lucrătoare. [1, pag.81]
4.2 Determinarea capacităţii dinamice portante necesare a rulmenţilor
3.3.3 Capacitatea portantă dinamica necesară pentru rulmenţii arborelui-pinion:
3

√ Lh
Crc =R Ep 573⋅ω1 6
10 [N]. unde:
[s - 1 ] este viteza ungiulară a arborelui pinion; [tab.1.2, pag.5]
R Ep ,[N] este sarcina echivalentă a arborelui pinion.
Relaţia pentru determinarea sarcinii dinamice echivalente depinde de raportul:

<

> , unde:
Ra ,[N] este sarcina axială a rulmentului [1, tab. 7.4, pag.85], care se determină în
dependenţă de componenţa axială a sarcinii radiale a rulmentului R s ,(N), [1, tab.7.1,
pag.81]:
[N];
[N];
[N];
[N].
[N] – forţa axialî în angrenaj; [p. 2.3, pag.9]
R R ,[N] – sarcina radială a rulmentului, care corespunde forţei de reacţiune sumare

din reazeme. Acceptăm [N], [N];


e – coeficientul influenţei solicitării axiale, care se determină în dependenţă de
raportul ( se determină din [1, tab.S5, anexa2], în
conformitate cu diametrul treptei pentru rulment şi seria uşoară). Conform [1, tab.
7.3, pag.84], acceptăm ;
V =1,0 - coeficientul de rotire pentru cazul rotirii inelului interior.
În conformitate cu recomandările [1, pag. 80] alegem următoarele relaţii pentru
determinarea sarcinilor dinamice echivalente pentru cazul arborelui-pinion
R Ep ,[N]:
[N]
[N],
unde:
X este coeficientul sarcinii radiale, acceptam X =0 , 45 ; [1,tab.7.1,pag.82]
Y - coeficientul sarcinii axiale, accept ăm ; [1,tab.7.3,pag.84]
K s - coeficientul de siguranţă, acceptăm K s =1,2 ; [1, pag.82]

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 28
K t - coeficientul de temperature, acceptăm K t =1,0 . [1, pag.82]

[N].

4.2.2 Capacitatea portantă dinamica necesară pentru rulmenţii arborelui condus:

unde:
3

√ Lh
Crc =R Ea 573⋅ω2 6
10 [N].

[s - 1 ] este viteza ungiulară a arborelui pinion; [tab.1.2, pag.5]


R Ea ,[N] este sarcina echivalentă a arborelui pinion.
Relaţia pentru determinarea sarcinii dinamice echivalente depinde de raportul:

< e=0,34

> e=0,34 , unde:


Ra ,[N] este sarcina axială a rulmentului [1, tab. 7.4, pag.85],(similar pinion):
[N];
[N];
[N];
[N].
R R ,[N] – sarcina radială a rulmentului, care corespunde forţei de reacţiune sumare

din reazeme. Acceptăm [N], [N];


e – coeficientul influenţei solicitării axiale, care se determină în dependenţă de
raportul ( se determină din [1, tab.S5, anexa2],
în conformitate cu diametrul treptei pentru rulment şi seria uşoară. Conform [1, tab.
7.3, pag.84], acceptăm e=0,34 ;
V =1,0 - coeficientul de rotire pentru cazul rotirii inelului interior.
În conformitate cu recomandările [1, pag. 80] alegem următoarele relaţii pentru
determinarea sarcinilor dinamice echivalente pentru cazul arborelui-pinion
R Ea ,[N]:
[N]
[N],
unde:
Y - coeficientul sarcinii axiale, acceptăm Y =1,62 ; [1,tab.7.3,pag.84]

[N].
4.3 Alegerea finală a rulmenţilor
În conformitate cu diametrele sub rulmenţi şi capacităţile portante determinate
anterior alegem următorii rulmenţi pentru arborii reductorului cilindric:

Tabelul 3.2 – Alegerea finală a rulmenţilor [1, tab.S5, anexa2]


Simbolizarea Dimensiunile, [mm] Capacitatea portanta, [kN]
(GOST 831-75) d D B R Cr Cor

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 29
36305 25 62 17 2,0 22.0 16.2
36207 35 72 17 2,0 24.0 15.3
5 PROIECTAREA CONSTRUCTIV Ă A ROŢII DINŢATE CILINDRICE
Luînd în consideraţie recomandarile [1, pag.89-91] alegem metoda de obţinere a
semifabricatului prin forjare, iar amplasarea butucului rotii dinţate faţă de reazeme
să fie simetrică (fig.5.1).

Tabelul5.1 – Det ermi narea paramet ri l or const ruct i vi ai roţi i di nţ at e ci li ndri ce [mm].
ELEM ENTUL
P AR AMETR UL R ELAŢIA DE C ALC UL
R OŢII
Di am et rul cercul ui
ext eri or ( cal cul ul angrenaj ul ui , t ab.2.3pag.11).

Lăţ i m ea (cal cul ul angrenaj ul ui , t ab.2.3 pag.11)


Coroana
dant urat ă Grosi m ea În corespunder e cu şi rul norm al i zat de di m ensi uni
li ni are [1, t ab.S .1, anexa 2], accept ăm S=8,0 .

Teşi t ura ,
accept ăm f =1,5 .
Di am et rul int eri or (const rucţ i a arbori l or fi g.3.6).

Di am et rul ext eri or În corespunder e cu şi rul norm al i zat de di m ensi uni


B ut ucul
l i ni are accept ăm .

Lăţ i m ea În corespunde re cu şi rul norm al i zat de di m ensi uni


li ni are accept ăm .
Di scul Grosi m ea C≥0 ,25 b2 ,
Di n consi derent e const ruct i ve şi î n corespunder e cu
şi rul norm al i zat de di m ensi uni li ni are, accept ăm
C=12 ,0 .

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 30
R aza de rot unj i re R≥5 [mm] accept am preal abi l R=6,0 .
d o ≥25 [mm] accept ăm preal abi l
d o =30 [mm] , no =6
Găuri
gauri .
6 CALCULUL ASAMBLĂRILOR PRIN PANĂ

6.1 Calculul asamblărilor prin pană pentru arborele-pinion


Date initiale:
[mm] si sînt diametrul şi lungimea treptei arborelui, pe care este
instalată pana; [fig.3.6]
[N] – este forţa tangenţială în angrenaj. [pag.9]

Fig. 6.1 – Asamblarea prin pana paralela pe arboreal-pinion

6.1.2 Predimensionarea penei


d
În conformitate cu diametrul 3 p [mm] conform [1, tab.S9, anexa2] stabilim
dimensiunile secţiunii transversale ale penei (fig.6.1):
[mm]; [mm]; [mm]; [mm].
Lungimea penei l ,[mm] se stabileşte în dependenţă de lungimea treptei arborelui, pe
care este instalată pana
l3p [mm]:

[mm],
acceptăm conform şirului de lungimi ale penei standartizat – [mm].
deci alegem prealabil urmatoarea pană:

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 31
Pana 6×6×28 GOST 23360-78.

6.1.2 Calculul de verificare a penei


Penele paralele, utilizate la proiectarea reductoarelor, sunt verificate la strivire:
Ft
σ s= ≤[ σ ]s
As ,
unde:
A s ,[mm 2 ]este suprafaţa de strivire, care se determină din relaţia:

[mm 2 ];
lef ,[mm] – lungimea de lucru efectivă a penei cu suprafeţele frontale rotunjite:
[mm];
[ σ ] s [N/mm 2 ] – tensiunea admisibilă la strivire. Pentru bucşă de oţel şi sarcini
liniştite [ σ ] s =110 .. . 190 [N/mm 2 ]

[N/mm 2 ]< [ σ ] s .
Deoarece tensiunea de strivire nu depăşeste limita de strivire, acceptăm urmatoarea
pană:
Pana 6×6×28 GOST 23360-78 .

6.2 Calculul asamblării prin pană pentru arboreal condus

Date iniţiale:
[mm] si 3a
l =58,0
sunt diametrul si lungimea treptei arborelui sub butucul
elementului transmisiei deschise; [fig.3.6]
[mm] si [mm] – diametrul interior şi lungimea butucului roţii
dinţate; [ tab.5.1]
[N] – este forţa tangenţială în angrenaj. [pag.9]

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 32
Fig.6.2 – Asamblările prin pană ale arborelui condus.
6.2.1 Predimensionarea penelor
Secţiunea A-A . În conformitate cu diametrul
d 1a ,[mm] stabilim dimensiunile
secţiunii transversale ale penei (fig.6.2):
[mm]; [mm]; [mm]; [mm]
Lungimea penei l 1 ,[mm] se stabileste în dependenţă de lungimea butucului roţii
dinţate –
lbut [mm]:

[mm].
Acceptăm conform şirului de lungimi ale penei standartizat - [mm].
Deci prealabil alegem urmatoarea pană:

Pana 12×9×40 GOST 23360-78

d
Secţiunea B-B . În conformitate cu diametrul 3 a ,[mm] conform [1, tab.S9, anexa2]
stabilim dimensiunile secţiunii transversale ale penei (fig.6.2):
[mm]; [mm]; [mm]; t 2=3,3 [mm]
Lungimea penei
l3 ,[mm] se stabileşte în dependenţă de lungimea treptei arborelui,
l
pe care este instalată pana – 3a [mm]:
l 3 =l3a −( 5 . .. 10 )=58 , 0−( 5. . .10 ) =53. . . 48 [mm].
Acceptăm conform şirului de lungimi ale penei standartizat - l=50 ,0 [mm].
Deci prealabil alegem urmatoarea pană:
Pana 8×7×50 GOST 23360-78.
6.2.2 Calculul de verificare al penelor
Condiţia de rezistenţă la forfecare:
F
σ s= t ≤[σ ]s
As
unde:
A s ,[mm 2 ]este suprafaţa de forfecare:

Secţiunea A-A [mm 2 ];


Secţiunea B-B [mm 2 ];
lef ,[mm] – lungimea de lucru efectivă a penei cu suprafeţele frontale rotunjite:
Secţiunea A-A [mm 2 ];
Secţiunea B-B [mm 2 ].
Astfel,

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 33
Secţiunea A-A [N/mm 2 ];

Secţiunea B-B [N/mm 2 ].


Deoarece tensiunile de strivire pentru ambele secţiuni nu depăşesc [ σ ] s , acceptăm
urmatoarele pene:
Secţiunea A-A Pana 12×8×40 GOST 23360-78
Secţiunea B-B Pana 8×7×50 GOST 23360-78.

Bibliografie:

1.Mecanica aplicată :Îndrumar de proiectare. V.Dulgheru, R.Ciupercă, I.


Bondariuc, I.Dicusară.Chisinau. :”Tehnica-Info”,2008.

2.Bazele proiectării maşinilor. Ion Bostan,Anatol Oprea. Ch. ”Tehnico-Info”.2

Coala
BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data 34

S-ar putea să vă placă și