Sunteți pe pagina 1din 2

IInformatica , Limbajul PASCAL, 2019 CEITI

Laborator2. Unitățile lexicale ale unui limbaj de programare la nivel înalt. Alfabetul limbajului.
Vocabularul limbajului. Unități lexicale: simboluri speciale; cuvinte cheie; identificatori; separatori; numere;
șiruri de caractere.

Considerații Teoretice.

Cele mai simple elemente , alcă tuite din caractere și înzestrate cu semnificație lingvistică , se numesc lexeme sau unități
lexicale. Acestea formează vocabularul limbajului PASCAL. Distingem urmă toarele unități lexicale:
 Simboluri speciale și cuvinte-cheie;  Șiruri de caractere;
 Identificatori;  Etichete;
 Numere;  Directive.

Simbolurile speciale sunt formate din unul sau două caractere:

Rețineți!

1. Dacă un simbol special este alcă tuit din două caractere, de exemplu <= sau :=, între ele nu trebuie să apară niciun
spațiu.

Cuvintele- cheie sunt formate din două sau mai multe litere:

Identificatorii sunt unită ți lexicale care desemnează variabile, constante, funcții, proceduri etc. Un identificator
începe cu o literă , care poate fi urmată de orice combinație de litere și cifre.
Amintim formulele BNF care definesc unitatea lexicală <Identificator>:
<Cifră>::=0|1|2|3|4|5|6|7|8|9
<Literă>::=a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z|
Exemple de identificatori: x, y, x1, lista, listatelefoanelor, z01b etc.
Rețineți!
1. În contrucțiile gramaticale ale limbajului PASCAL, cu excepția șirurilor de caractere, literele mari și mici
se consideră echivalente.
Exemple: X, Y, X1, LisTa, ListaTelefoanelor, Z01b sau z01B etc.
Numerele pot fi întregi sau reale. Exemple de numere întregi: 23, -23, 00318, +023, -00199 etc.
1
IInformatica , Limbajul PASCAL, 2019 CEITI
în cazul numerelor reale, partea fracționară se separă de partea întreagă prin punct. Punctul zecimal trebuie să fie
precedat și urmat de cel puțin o cifră zecimală . Exemple de numere reale: 3.1415, +3.04, 28.17, +0.0001, -256.19 etc.
Rețineți!

1. În scrierea numerelor reale se poate utiliza și un factor scală. Acesta este un numă r întreg precedat de
litera e (sau E), care indică că numă rul urmat de factorul scală se înmulțește cu 10 la puterea
respectivă .

Exemple:

Forma uzuală Notația în PASCAL


-5
8,12·10 812e-5
-0,0823·10-12 -0.0823e-12
3250,4·106 3250.4e06
Șirurile de caractere sunt șiruri de caractere imprimabile, delimitate de apostrof. În șirul de caractere apostroful
apare dublat.
Rețineți!
1. În cazul șirurilor de caractere literele mari și mici apar drept caractere distincte.
Exemple: ´Variabila x´; ´Apostroful " este dublat ´;´Suprafață´ etc.
Unitatea lexicală <Șir de caractere> se definește cu ajutorul urmă toarelor formule BNF:

Orice program PASCAL constă din lexeme și separatori. Separatorii folosiți în limbaj sunt spațiul, sfâ rșitul de linie (tasta
Enter) și comentariul. Exemple: x div y; not x; begin ....end.
Activități practice individuale

1. Transcrieți din forma uzuală în notația PASCAL numerele:


a) 3,14 d) 523
b) +0,000001 e) 35728,345454·10-8
c) 614,45·10-12 f) -984,52

2. Care din secvențele de mai jos sunt conforme definiției unită ții lexicale <Număr real>:
a) 2.514e+5 d) 2514e+2
b) 59123 e) .000382
c) -658.14e-6 f) 28130E-2

3. Care din secvențele de mai jos sunt conforme definiției unită ții lexicale <Identificator>:
a) iI d) R1
b) abc e) A1x
c) X1 f) Luna

4. Indicați unită țile lexicale din programul ce urmează :

Exemplu: Program – cuvâ nt-cheie; TA1 – identificator; ; - simbol special; var – cuvâ nt –cheie etc.
5. Indicați antetul, partea declarativă și partea executabilă ale programului TA1.
2