Sunteți pe pagina 1din 6

Proprietăţi fizice

În funcţie de masa lor molară, alcanii sunt gazoşi, lichizi sau solizi.
Datorită diferenţei mici de electronegativitate dintre atomii de carbon şi hidrogen, alcanii
conţin numai legături covalente nepolare. De aceea între moleculele alcanilor se exercită
forţe de atracţie van der Waals.
Cu cât molecula este mai mare cu atât energia necesară pentru ruperea forţelor
intermoleculare trebuie să fie mai mare, iar punctele de fierbere corespunzătoare vor creşte.

ALCANI C1-C4 C5- C17 C18, C19,….


Stare de GAZE LICHIDE SOLIDE
agregare ( 25º
C)
Puncte de Cresc cu creşterea masei molare
fierbere
Densităţi Cresc cu creşterea masei molare
( ρalcani < 1

Dintre izomerii de catenă ai unui alcan, cel cu catenă normală are punctul de fierbere cel
mai ridicat, iar izoalcanul cel mai ramificat are punctul de fierbere cel mai scăzut.

Utilizări

Metanul, componentul principal al gazului metan, se foloseşte drept combustibil sau , în


industrie, la obţinerea unor compuşi cu importanţă practică deosebită. Deoarece metanul
este inodor, pentru depistarea scăpărilor de gaze din conducte se adaugă compuşi cu sulf,
urât mirositori.

Acţiune fiziologică

Alcanii sunt substanţe nepolare, deci insolubile în apă, dar care dizolvă alte substanţe
organice nepolare, cum sunt grăsimile solide şi lichide. De aceea inhalarea vaporilor de
benzină afectează plămânii ca urmare a dizolvării grăsimilor din membranele celulare.
Grăsimile lichide menţin umiditatea pielii corpului uman, iar contactul prelungit dintre
alcanii lichizi şi piele are ca efect dizolvarea grăsimilor, producând inflamări sau chiar
arsuri grave.
Alcanii solizi au aplicaţii în farmacie la obţinerea unor preparate pentru protejarea pielii.
Astfel, parafina solidă şi vaselina, constituite majoritar din alcani solizi, sunt utilizate la
obţinerea cremelor.
Proprietăţi fizice

• Starea de agregare a alchenelor poate fi gazoasă, lichidă sau solida în funcţie de masa
lor molară.
• Punctele de fierbere ale alchenelor cresc, în general, cu creşterea masei molare şi sunt
comparabile cu ale alcanilor corespunzători.

• Alchenele sunt insolubile în apă, dar se dizolvă în solvenţi organici.

ALCAN p.f. ( ºC ) ALCHENĂ p.f. ( ºC )


C2H6 - 88,6 C2H4 - 103,9
C3H8 - 42,2 C3H6 - 47,7
n- C4H10 - 0,5 CH2=CH-CH2-CH3 - 6,5

Utilizări

Etena şi propena sunt compuşi organici produşi în cea mai mare cantitate pe plan mondial.

polimerizare
─ CH2 ─(CH2)n ─ CH2 ─ polietilenă

+ H2O
CH3CH2OH OX.. CH3CHO OX.. CH3COOH
polimerizare
CH2=CH2 +Cl2 ClCH2CH2Cl -HCl CH2=CH─Cl PVC

+Cl2
HOCH2CH2Cl
+H2O

+HCl CH3CH2Cl
Acţiunea biologică a alchenelor

• Etena este produsă de plante şi stimulează coacerea fructelor, încolţirea seminţelor şi


maturizarea florilor.
• În emanaţia urât mirositoare a sconcsului apar doi derivaţi ai trans-2-butenei ce
conţin grupe mercaptanice (─ SH) sau de disulfură (─S─S─)
• Feromonii insectelor sunt compuşi organici produşi de insecte în scopul comunicării
între ele. Numeroşi feromoni sunt derivaţi ai olefinelor.

Proprietăţi fizice

butadienă izopren
• Stare de agregare: gaz ( p.f.= -4,7ºC) lichid ( p.f.= 34ºC)
• au miros pătrunzător, caracteristic
• sunt compuşi insolubili în apă, dar solubili în solvenţi organici
• termenii inferiori sunt inflamabili

Utilizări

Butadiena reprezintă diena care se fabrică în cantitatea cea mai mare la nivel
industrial, constituind materia primă pentru o gamă largă de produşi.
Izoprenul fabricat industrial este folosit în principal pentru obţinerea cauciucului
sintetic. Se utilizează şi în sinteza unor produşi odoranţi şi farmaceutici.

Cl2 1. NaOH
CH2─CH=CH─CH2 CH2 ─CH2─CH2─CH2
2.H2 -H2O
Cl Cl OH OH

C4H8 Cl2 CH2=CH─CH─CH2 NaOH, EtOH


CH2=CH─C=CH2 polimerizare Neopren
-HCl
Cl Cl Cl
polimerizare
polibutadienă
copolimerizare
cauciuc sintetic
Proprietăţi fizice

• Punctele de fierbere ale alchinelor cresc cu creşterea masei molare şi sunt mai mari
decât ale alchenelor cu acelaşi număr de atomi de carbon.
• Densităţile alchinelor sunt subunitare, dar mai mari decât ale alchenelor
corespunzătoare.
• Cele două legături π creează o densitate electronică (δ-) la atomii de carbon implicaţi
în tripla legătură: Hδ+─Cδ- ≡ Cδ-─ Hδ+
Ca urmare a acestei polarizări a moleculei, acetilena este parţial solubilă în apă.

Utilizări

Acetilena a constituit mult timp una dintre cele mai utilizate materii prime ale industriei
chimice organice.

+HCl +Cl2
CH2=CH─Cl ClCH2─CH2Cl
-HCl
+HCN +HCN +1/2O2
CH2=CH─CN -H2O CH2 ─CH2 H2C─CH2 Ag

OH CN O
C2H2 C2H4
+H2O OX. blândă +H20
CH3CHO CH3 ─CH2 ─OH

CH3 ─COOH CH2 =CH ─OCOCH3

Cl
+HC≡CH +HCl polimerizare
CH2=CH ─C≡CH ( CuCl2) CH2=CH ─C=CH2 cauciuc
cloroprenic
Proprietăţi fizice

Arenele mononucleare sunt lichide, cele polinucleare sunt solide. Sunt insolubile în apă,
dar solubile în diferiţi solvenţi organici. Au miros particular, aromatic, fapt care le-a atras
denumirea de hidrocarburi aromatice. Au o densitate mai mare decât a celorlalte
hidrocarburi, dar în toate cazurile mai mică decât a apei.
Benzenul are p.t. = +6ºC ; p.f. = 80ºC.
Toluenul are p.t. = - 95ºC ; p.f. =110ºC
Benzenul se evaporă uşor, vaporii fiind toxici şi inflamabili.
Naftalina are proprietatea de a sublima.

Utilizări

Benzenul este hidrocarbura aromatică care se fabrică în cantitatea cea mai mare pe plan
mondial datorită numeroaselor sale aplicaţii ( obţinere de fibre sintetice, cauciuc sintetic,
mase plastice).

CAUCIUC SINTETIC
POLISTIREN

STIREN
BUTADIENĂ

ANHIDRIDĂ CICLOHEXAN FIBRE RELON


MALEIC C6H6

MONOCLORBENZEN DDT
p- BENZOCHINONĂ

ACIZI ALCHIL- BENZOSULFONICI

HIDROCHINONĂ

DETERGENŢI
TEHNICĂ FOTOGRAFICĂ
Acţiune fiziologică

Benzenul şi unele hidrocarburi aromatice policiclice sunt substanţe cancerigene.


Hidrocarburile aromatice polinucleare cu nuclee condensate aplicate în cantităţi mici pe
piele provoacă aproximativ o lună cancer. Majoritatea acestora se găsesc în gazele de
combustie de motoarelor, în fumul de ţigară. Cancerul la plămâni, în cazul fumătorilor sau a
celor care locuiesc în zonele urbane aglomerate, se datorează inhalării acestor compuşi.