Sunteți pe pagina 1din 156

R E P U B L I C A M O L D O V A

N O R M AT I V Î N C O N S T R U C Ţ I I

C.01.12
CLĂDIRI ȘI FUNCȚIONALITATEA LOR

NCM C.01.12:2018
Clădiri civile
Clădiri şi construcţii publice

EDIŢIE OFICIALĂ

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI INFRASTRUCTURII


CHIŞINĂU 2018
NCM C.01.12:2018

NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII NCM C.01.12:2018


CSM 01.120

Clădiri civile
Clădiri şi construcţii publice
CZU

Cuvinte cheie:Instrucţiuni, conţinut metodologic, avizare, aprobare a documentaţiei

Preambul

1 ELABORAT de către "Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări „Urbanproiect”.


Conducător temă – arhitect Vasile Isac.

2 ACCEPTAT de către Comitetul Tehnic pentru Normare Tehnică şi Standardizare în


Construcţii Comitetul Tehnic CT-C C(01- 04) "Clădiri şi funcţonalitatea lor" procesul-
verbal nr. 08 din 29.09.2017.

3 APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii


nr. 208 din 21.04.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 142-148,
art. 588), cu aplicare din 04.05.2018.

4 ELABORAT PENTRU PRIMA DATĂ cu abrogarea pe teritoriul Republicii Moldova a


СНиП 2.08.02-89 „Общественные здания и сооружения“.

MEI, 2018 EDIŢIE OFICIALĂ

II
NCM C.01.12:2018

Cuprins

Introducere..……………………………………………………………………….. IV
1 Domeniu de aplicare...................................................................................... 1

2 Referinţe normative........................................................................................ 1

3 Termeni şi definiţii.......................................................................................... 2

4 Prevederi generale........................................................................................ 4

5 Parametrii optimi de securitate pentru încăperile principale.......................... 9

6 Asigurarea fiabilităţii şi securităţii construcţiilor….......................................... 20


Siguranţa căilor de comunicare………………………………………………….
....................................................... 21
Siguranţa echipamentului …..........................................................................
........................................................................... 29
.........................................................................................
Măsuri de protecţie a clădirilor şi persoanelor…............................................
....................................................................................... 30
Cerinţe faţă de numărul de etaje (regimul de înălţime) .................................
........................................................ 31

7 Asigurarea cerinţelor sanitaro – epidemiologice............................................ 37

8 Cerinţe faţă de echipamentul ethnic…........................................................... 45

9 Durabilitate şi posibilitate de reparaţie…....................................................... 50

Anexa A Lista principalelor grupuri funcţional – tipologice de clădiri şi


(informativă) încăperi publice…............................................................................ 52

Anexa B Regulile de calculare a suprafeţelor totală, utilă şi de referinţă, a


(obligatorie) volumului constructiv, suprafeţei construite şi a regimului de
înălţime a construcţiei publice…...................................................... 54

Anexa C Lista încăperilor care, conform profilului de activitate a


(recomandată) construcţiilor publice, pot fi amplasate în etajele subterane şi
etajele soclu..................................................................................... 57

Anexa D Cerinţe faţă de parametrii sălilor pentru spectatori.......................... 60


(recomandată)

Anexa E Săli sportive şi construcţii descoperite pentru cultură fizică şi sport 63


(recomandată) ale instituţiilor de învăţămînt general...............................................

Anexa F Căile de evacuare a spectatorilor


(recomandată) din sălile pentru festivităţi…............................................................. 65
Anexa G Cerinţe faţă de conducta internă de apă pentru incendiu a
(recomandată) clădirilor instituţiilor de cultură şi agrement, bibliotecilor, arhivelor
şi construcţiilor sportive…................................................................ 69

III
NCM C.01.12:2018

Introducere

Prezentul normativ în construcţii reprezintă adaptarea la condiţiile Republicii Moldova a


Normativului Interstatal MCH 31-03-2013 “Общественные здания и сооружения“ şi
traducerea autentică a textului documentului normativ nominalizat, fiind concomitent
armonizat cu prevederile principale ale directivelor europene, inclusiv a Directivei
2010/30/UE privind performanţa energetică a clădirilor.

Prevederile documentului normativ sunt orientate spre sporirea nivelului de securitate şi


corespunderea clădirilor şi construcţiilor destinaţiei lor funcţionale, conservării resurselor
energetice, utilizarea metodelor unice de determinare a caracteristicilor de exploatare,
precum şi micşorarării numărului de acte normative care reglementează un anumit domeniu
de activitate şi concentrarii prevederilor într-un singur act normative în scopul facilităţii
activităţii proiectanţilor.

Normativul în construcţii NCM С.01.12:2018 „Clădiri şi construcţii publice” stabileşte


reglementările tehnice necesare pentru asigurarea condiţiilor confortabile de aflare în
clădirile publice, condiţiile de securitate şi caracteristicile de exploatare a clădirilor şi
construcţiilor cu destinaţie publică.

Prescripţiile prezentului normativ în construcţii se extind asupra clădirilor noi, a celor supuse
reconstrucţiei, reutilării, modernizării, inclusiv a încăperilor cu destinaţie publică anexate,
încorporate sau încorporat-anexate la clădirile locative.

Parcularităţile esenţiale ale prezentului document normativ sunt:

- prioritatea condiţiilor care vor asigura exploatarea sigură şi inofensivă a clădirilor şi


construcţiilor publice, a sistemelor de distribuţie a gazelor, apă şi canalizare, energie
electrică, curenţi slabi etc.

- apărarea drepturilor şi intereselor protejate de stat ale utiluzatorilor prin reglementarea


caracteristicilor de exploatare a construcţiilor, inclusiv drepturile persoanelor cu
dezabilităţi;

- extinderea posibilităţilor de aplicare a tehnologiilor moderne eficiente, inclusiv energetice,


a noilor materiale şi utilaje performante.

- armonizarea cu documentele normative ale UE.

Prevederile prezentului document normativ se fac parte componentă a cadrului normativ al


sistemului calităţii în construcţii şi sunt în deplină concordanţă cu un şir de acte legislative şi
normative naţionale:

- Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii;

- Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

IV
NCM C.01.12:2018

- Hotărîrea Guvernului RM nr.936 din 16.08.2006 de aprobare a Regulamentului privind


expertiza tehnică în construcţii;

- NCM E.01.02-2004 “Regulament privind stabilirea categoriilor de importanţă a clădirilor”;

- NCM E.03.02-2001 “Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor”;

- NCM E.03.04.2004 “Determinarea categoriilor de pericol de explozie-incendiu şi de


incendiu a încăperilor şi construcţiilor”;

- NCM A.02.02-96 “Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii”;

V
NCM C.01.12:2018

N O R M A T I V Î N C O N S T R U C Ţ I I

Clădiri şi construcţii publice

Общественные здания и сооружения

Public buildings
Data punerii în aplicare: 2018-05-04

1 Domeniu de aplicare

1.1 Prezentul document normativ se referă la proiectarea construcţiilor publice noi, celor
supuse reconstrucţiei şi reparaţiei capitale, cu înălţimea pînă la 55 m, cu etaje subterane
amplasate la o adîncime ce nu depăşeşte 10 m de la nivelul solului.

<*>Aici şi în continuare, cu excepţia unor cazuri speciale, se va utiliza definiţia tehnico – incendiară a înălţimii,
stipulată în capitolul 2 al prezentului document normativ.

1.2 Prevederile prezentului document normativ se referă deasemenea la încăperile cu


destinaţie publică, încorporate în clădirile locative şi în alte construcţii, care corespund
cerinţelor sanitare şi epidemiologice impuse construcţiilor publice.

1.3 Lista grupurilor principale de construcţii şi încăperi cu destinaţie publică, la care se referă
prezentul document normativ, este reflectată în anexa B.

2 Referinţe normative

În prezentul document normativ se face referinţă la următoarele documentele normative:

NCM C.02.02-04 Clădiri de producţie.

NCM C.04.02-2005 Iluminatul natural şi artificial

NCM E.03.02-2014 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor

NCM E.03.03-2014 Dotarea clădirilor şi instalaţiilor cu sisteme automate de


semnalizare şi stingere a incendiilor

NCM G.03.03:2015 Instalaţii interioare de alimentare cu apă şi canalizare

NCM G.05.01:2014 Sisteme de distribuţie a gazelor

CP C.01.02:2014 Proiectarea clădirilor şi construcţiilor cu considerarea


accesibilităţii pentru persoane cu dezabilităţi.
СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование

1
NCM C.01.12:2018

СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и


сельских поселений.

3 Termeni şi definiţii

În prezentul document normativ sunt utilizaţi următorii termeni cu definiţiile respective :

Antresol (mezanin): platformă încadrată în volumul încăperii cu două lumini, deschisă în


această încăpere sau amplasată în limitele etajului cu înălţime sporită, cu dimensiuni care nu
depăşesc 40% din încăperea în care se află.

Atrium: parte a clădirii în formă de spaţiu cu mai multe lumini (trei şi mai multe etaje),
dezvoltată pe verticală, conexă părţilor etajate ale clădirii (galerii, elemente de închidere a
încăperilor ş.a), şi este, de regulă, iluminată de sus.

Atriumul, dezvoltat pe orizontală în formă de trecere cu mai multe lumini (cu lungimea mai
mare decât înălţimea), se numeşte pasaj.

NOTĂ: Necesitatea înzestrării acestora cu ventilaţie antifum se stabileşte conform normelor antiincendiu.

Casele scărilor: spaţiu din interiorul clădirii, construcţiei, de regulă cu goluri în exterior,
deschise sau sticluite, destinat amplasării scărilor (se divizează în două tipuri). Casele
scărilor închise fără goluri în exterior şi casele scărilor cu goluri:
în pereţii exteriori la fiecare etaj – tip Sc 1;în acoperiş – tip Sc 2.

Casele scărilor antifum: casele scărilor destinate evacuării oamenilor în caz de incendiu
(se divizează în trei tipuri).

- cu intrare în casa scării de la etaj prin zona exterioară de aer prin treceri deschise cu
asigurarea protecţiei antifum a trecerii prin zona exterioară de aer – tip SF1;

- cu crearea suprapresiunii aerului în casa scării în caz de incendiu – tip SF2;

- cu ieşire în casa scării de la etaj prin tambur – ecluză cu crearea suprapresiunii aerului
(permanentă sau în caz de incendiu) – tip SF3.

Compartiment al subsolului sau demisolului: spaţiu despărţit cu ecrane de protecţie


contra incendiului (pereţi, pereţi despărţitori, planşeu). În limitele compartimentului încăperile
pot fi delimitate prin pereţi despărţitori cu rezistenţa respectivă la foc.

Densitatea fluxului de persoane: raportul dintre numărul de persoane evacuate din


încăpere şi suprafaţa căii de evacuare (persoane/m2).

Etaj suprateran: etaj cu cota pardoselii încăperilor nu mai joasă de cota de sistematizare a
terenului.
NOTĂ: În cazul cînd cota de sistematizare a terenului variază, etajul se consideră suprateran dacă mai mult de
60% din suprafaţa totală a încăperilor se află nu mai jos de cota de sistematizare a terenului sau ieşirile de la etaj,
necesare conform normelor, au trecere directă orizontală la cota terenului.

2
NCM C.01.12:2018

Sunt posibile şi alte obiecte sanitare şi instalaţii.

Înălţimea clădirii (tehnico - incendiară): distanţa dintre cota accesului rutier pentru maşini
de stins incendii şi limita inferioară a golului (ferestrei) cu deschidere din peretele exterior al
ultimului etaj;

semisuma cotelor pardoselei şi tavanului încăperilor ultimului etaj în cazul golurilor


(ferestrelor) fără deschidere;

limita superioară a barierei de protecţie a acoperişului circulabil.

Încăperi pentru antrenamente şi practicarea culturii fizice: încăperi cu dimensiunile


maxime 12x12 m, destinate gimnasticii atletice şi ritmice, luptelor marţiale, horeografiei etc.

Încăpere cu locuri permanente de lucru: încăpere în care angajatul se va afla minim două
ore coninuu sau minim 50% din timpul de lucru.

Încăpere cu aflarea masivă a persoanelor: încăpere cu suprafaţa minimă de 50 m2


destinată aflării concomitente a unui număr de persoane mai mare de 1 om la 1 m2 (sălile şi
foaerele instituţiilor pentru spectacole, sălile de şedinţe, aulele, sălile de mese, sălile de
casierie, sălile de aşteptare etc.).

Îngrădire la diferenţe de cote: elemente constructive instalate la scări, balcoane, platforme


deschise, antresole, pasaje etc. destinate protecţiei omului împotriva căderii de la înălţime şi
traumării.

Mină curentă: instalaţie pentru favorizarea urcării pe scară sau panta înclinată, precum şi
pentru ajutorul persoanelor cu forţe fizice diminuate în timpul deplasării sau odihnei.

Rampă de scară: construcţie în pantă care uneşte podestele orizontale amplasate la diferite
nivele, compusă, de regulă, din vanguri cu un rînd continuu de trepte deasupra.

Sală de festivităţi: încăpere cu pardo se au a plană pentru desfăşurarea diferitor manifestări


socio - culturale.

Sală pentru practicarea culturii fizice şi sportului: încăpere cu gabaritele mai mari de
12x12 m destinată antrenamentelor, practicării culturii fizice şi sportului fără locuri pentru
spectatori şi petrecerii competiţiilor cu locuri pentru spectatori.

Scări: element funcţional şi constructiv care asigură legătura pe verticală între etajele clădirii
(se divizează în trei grupuri).

- scară interioară – scară amplasată în interiorul clădirii, construcţiei:

amplasată în casa scării – închisă (tip 1);

amplasată în vestibuluri, foaiere etc. – deschisă (tip 2);

3
NCM C.01.12:2018

- scară exterioară – scară pe faţada clădirii pentru evacuarea oamenilor sau cu destinaţie
tehnică (tip 3).

NOTĂ: Scările la intrările în clădire şi de acces spre clădiri se numesc deschise.

Spaţiu, încăpere cu multe lumini: volum în interiorul clădirii care ocupă pe verticală cîteva
etaje.

Subsol: unicul etaj subteran al clădirii cu cota pardoselii încăperilor mai joasă de cota de
sistematizare a terenului mai mult de jumătate din înălţimea încăperilor.

Subsol tehnic: spaţiu între planşeul parterului sau demisolului şi suprafaţa solului, destinat
amplasării reţelelor tehnico – edilitare.

Toaletă: încăpere sanitaro – igienică echipată în mod obligatoriu cu vase de closet în cabine
închise, (pisoare – în toaleta pentru bărbaţi) şi lavoare.

Tribună: structură cu rînduri în creştere de scaune pentru spectatori.

4 Prevederi generale

4.1 Amplasarea construcţiilor publice pe terenul atribuit pentru construcţie se va efectua în


conformitate cu documentaţia de urbanism a localităţii şi va corespunde reglementărilor şi
actelor normative în urbanism.

4.2 Dimensiunile terenurilor clădirilor publice precum şi normele de calcul a instituţiilor şi


întreprinderilor de deservire se vor stabili în conformitate cu СНиП 2.07.01.

4.3 Sistematizarea şi echiparea tehnică a clădirilor, încăperilor, precum şi a terenurilor


instituţiilor, întreprinderilor de profil public, destinate deservirii directe a populaţiei
(vizitatorilor, spectatorilor, cumpărătorilor, elevilor etc.) vor corespunde documentelor
normative în vigoare, inclusiv prevederilor NCM C.01.06 şi CP C.01.02.

4.4 Regulile de calculare a suprafeţei totale, utilă şi de referinţă, volumului constructiv,


suprafaţei construite şi regimului de înălţime al construcţiei publice sunt descrise în Anexa C.

4.5 Înălţimea în lumină a încăperilor (între pardosea şi tavan ) în construcţiile publice nou
proiectate, inclusiv a încăperilor de locuit din staţiuni balneologice, va fi, de regulă, minim
3 m, iar a încăperilor de locuit în clădirile pentru cazare temporară (hoteluri, pensiuni pe lîngă
spitale etc. ) – în conformitate cu documentele normative în vigoare.

În sălile de clasă a instituţiilor de învăţămînt general nou proiectate înălţimea în lumină va fi


3,3 m, dacă caietul de sarcini nu prevede altceva, iar în clădirile şcolilor amplasate în
localităţile rurale, cu o capacitate ce nu depăşeşte 300 elevi – minim 3,0 m. Înălţimea în
lumină a coridoarelor în clădirile de studii, dotate cu tavane suspendate, va fi minim 2,6 m.

Înălţimea încăperilor încorporate de utilitate publică cu capacitatea pînă la 40 persoane, iar a


întreprinderilor de comerţ cu amănuntul cu suprafaţa de comerţ pînă la 250 m2, se permite
de a corespunde înălţimii etajului casei de locuit în care se încorporează.
4
NCM C.01.12:2018

Înălţimea încăperilor, determinată de procese funcţionale, se va stabili conform normelor


tehnologice şi prevederilor respective.

În coridoarele şi încăperile cu funcţii auxiliare faţă de procesele funcţionale se permite


micşorarea înălţimii pînă la 2,2 m; în holurile pentru vizitatori – minim 2,4 m.

NOTĂ: Înălţimea încăperilor administrative şi de serviciu se permite a fi de minim 2,7 m.

4.6 Înălţimea etajului tehnic va fi minim 2,1 m pînă la partea inferioară a elementelor
constructive. Înălţimea în locurile de trecere a personalului de deservire pînă la partea
inferioară a comunicaţiilor, elementelor constructive şi alte elemente proeminente va fi minim
1,8 m.

Pe sectoarele cu lungimea pînă la 2 m se permite micşorarea înălţimii în lumină pînă la


1,6 m. Înălţimea golurilor ieşirilor de evacuare din etagul tehnic va fi minim 1,9 m.

În subsolul tehnic, destinat doar amplasării reţelelor inginereşti cu conducte, izolate cu


materiale din grupul incombustibile (C0), pentru construcţiile noi înălţimea de la pardosea
pînă la tavan va fi minim 1,6 m.

4.7 Cota palierului din faţa intrării în clădire va fi, de regulă, mai sus cu minimum 0,15 m. faţă
de cota trotuarului din faţa intrării. Se permite stabilirea cotei palierului la nivelul pardoselii cu
condiţia evitării pătrunderii precipitaţiilor în încăperi.

4.8 În încăperile subsolurilor şi etajelor subterane finisarea pereţilor şi a tavanelor se va


prevedea din materiale incombustibile. Lista încăperilor permise să fie amplasate în
demisolurile şi subsolurile clădirilor publice este descrisă în Anexa D.

4.9 În construcţiile publice, indicate în schema de amplasare a structurilor protecţiei civile, se


vor prevedea încăperi cu destinaţie dublă în conformitate cu caietul de sarcini.

4.10 În construcţiile publice în calitate de mijloace de comunicare pe verticală, ţinînd cont de


tehnologia funcţionării obiectului proiectat, se vor utiliza ascensoare, escalatoare, platforme
de ridicare pentru persoane cu dezabilităţi locomotorii şi alte mijloace de transportare pe
verticală. Acestea se vor proiecta şi monta ţinănd cont de cerinţele de securitate, stipulate în
actele normative respective şi în instrucţiunile uzinelor producătoare.

4.11 Ascensoare pentru persoane se vor prevedea:

în clădirile publice nou proiectate – dacă cota pardoselei ultimului etaj este la 9,9 m. şi mai
mult faţă de cota pardoselei pareterului;

în sanatorii – profilactorii, hoteluri, centre turistice şi moteluri de categoria „trei stele” nou
proiectate - dacă cota pardoselei ultimului etaj este la 6,6 m. şi mai mult faţă de cota
pardoselei pareterului;

în spitale şi maternităţi, instituţii policlinică - ambulatoriu (cu excepţia instituţiilor cu o


capacitate pînă la 100 vizite în schimb), sanatorii, instituţii de deservire socială a populaţiei,

5
NCM C.01.12:2018

cît şi în hoteluri şi moteluri de categoria „cinci stele” – în cazul a două (P+1) şi mai multe
etaje.

Nu este obligatoriu de a prevede ascensor în cazul supra etajării clădirii existente cu etaj
mansardat, cu condiţia argumentării acestei soluţii în compartimentul tehnologic al
proiectului.

Ascensoare de spital se vor prevedea:

în clădirile spitalelor, maternităţilor, azilurilor, centrelor de reabilitare, internatelor pentru


persoanele cu dezabilităţi şi bătrîni, în sanatorii cînd mai sus de parter sunt amplasate
saloane, camere de locuit şi alte încăperi unde pot fi transportaţi pacienţii pe tărgi cu rotile.

Nu este obligatoriu de a prevede ascensoare pentru persoane dacă construcţia şi sistemul


de gestionare a ascensoarelor de spital sunt adaptate şi pentru transportarea fluxurilor de
pasageri.

4.12 Necesitatea instalării ascensoarelor de mărfuri şi a altor mijloace de transport pe


verticală, care nu sunt indicate în compartimentul dat, se vor prevedea în conformitate cu
cerinţele tehnologice.

4.13 Numărul ascensoarelor de persoane se va determina prin calcul dar va fi minim două.

Se permite substituirea unuia din ascensoare cu ascensor pentru persoane şi mărfuri în care
se permite transportarea persoanelor, dacă conform calculelor necesarului de transport pe
verticală este suficientă instalarea unui ascensor pentru persoane.

Unul din ascensoarele clădirii va avea dimensiunile cabinii de minim 2100x1100 mm pentru
eventuala posibilitate de transportare a persoanei pe targa „ambulanţei”. Dacă golul uşii este
prevăzut pe partea largă a ascensorului, acesta va fi deplasat de la centru într-o parte şi va
avea lăţimea de 1200 mm.

4.14 Distanţa de la uşile celei mai îndepărtate încăperi pînă la uşa celui mai apropiat
ascensor pentru persoane nu va depăşi 60 m.

Lăţimea holului ascensoarelor de persoane va fi minim de:

în cazul amplasării ascensoarelor într-un singur rînd –

2,0 m – cînd adîncimea cabinei ascensorului este pînă la 1500 mm;

2,5 m – de la 1500 pînă la 2000 mm;

1,3 din adîncimea cabinei ascensorului – peste 2000 mm;

în cazul amplasării ascensoarelor în două rînduri cu un hol comun – două adîncimi minime a
cabinei, dar nu mai puţin de 5,0 m.
4.15 Camerele de ventilaţie, puţurile şi camerele de maşini ale ascensoarelor, staţiile de
pompare, încăperile de maşini ale instalaţiilor frigorifice, punctele termice şi alte încăperi cu

6
NCM C.01.12:2018

utilaj generator de zgomot şi vibraţie, de regulă nu vor fi amplasate adiacent, peste sau sub
săli de festivităţi şi repetiţii, scene, săli de aparataj acustic, săli de lectură, saloane de
spital,cabinete ale medicilor, săli de operaţii, încăperi cu aflarea copiilor în instituţiile pentru
copii, săli de clasă, încăperi de lucru şi cabinetele cu aflarea permanentă a persoanelor,
încăperi de locuit, amplasate în construcţiile publice.

Amplasarea adiacentă precum şi peste sau sub încăperile indicate este posibilă în cazul
asigurării în acestea a nivelului normativ de presiune acustică şi vibraţie, fapt ce necesită a fi
demonstrat prin calcule.

4.16 În construcţiile publice se vor prevedea reţele de alimentare cu apă menajeră-potabilă,


împotriva incendiului şi caldă, canalizare şi canale de scurgere a apei atmosferice în
conformitate ce prevederile NCM G.03.03.

Branşamentul reţelei de apă caldă la obiectele sanitare şi utilajul tehnologic se va prevedea


în conformitate cu avizul de racordare, eliberat de furnizor, normele sanitare, cerinţele faţă de
utilaj şicaietul de sarcini.

4.17 În clădirile publice se vor prevedea sisteme de încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat,
care vor asigura temperatura, umiditatea, curăţarea şi dezinfectarea aerului în conformitate
cu prevederile compartimentului tehnologic al proiectului.

Încălzirea, ventilaţia şi climatizarea aerului în construcţiile publice, precum şi evacuarea


fumului în caz de incendiu vor fi proiectate în conformitate cu prevederile СНиП 2.04.05.

4.18 Clădirile publice vor fi înzestrate cu echipament şi iluminat electric, sistem de telefonie
cu racordarea acestuia la reţelele de telefonie de uz comun, reţea de televiziune cît şi reţea
complexă de curenţi slabi care vor comasa translaţiile radio centrale , locale şi de
semnalizare în caz de incendiu sau alte situaţii excepţionale.

În conformitate cu caietul de sarcini complexele de clădiri, unele clădiri sau încăperi separate
pot fi utilate cu instalaţii de ceasoficare, sisteme semnalizare pază, sisteme telefonie locală
(internă), instalaţii locale de televiziune, instalaţii de traducere sincronică a vocii, instalaţii de
semnalizare a timpului, sisteme de informatizare şi amplificare a sunetului, sisteme de
automatizare şi dispecerizare a utilajului tehnic din clădire, sisteme de semnalizare a
gradului de concentrare a gazelor(fumului şi inundaţiei) şi alte sisteme.

Sistemele de semnalizare şi înştiinţare de incendiu se vor prevede în conformitate cu


documentele normative în vigoare.

Clădirile instituţiilor de învăţămînt preşcolar, instituţiilor de învăţămînt secundar general,


azilurilor pentru persoanele cu dezabilităţi şi bătrîni, orfelinatelor pentru copiii cu dezabilităţi,
instituţiilor curative vor fi utilate cu canal de transmitere a informaţiei la pupitrul de
supraveghere centralizată.

4.19 În cazul proiectării în construcţiile publice a încăperilor înzestrate cu calculatoare, cu


terminale de videoconferinţe şi alte mijloace electronice, se va ţine cont de prevederile
normelor sanitare şi de posibilitatea conectării la reţeaua Internet.

7
NCM C.01.12:2018

4.20 Instalaţiile electrotehnice ale construcţiilor publice, cît şi sursele de rezervă de


alimentare cu energie electrică (după necesitate) vor fi proiectate în conformitate cu
standartele în vigoare.

4.21 Protecţia clădirilor împotriva trăsnetelor se va efectua ţinîndu-se cont de antenele de


televiziune şi stălpii de suport ai cablurilor reţelei de telefonie sau a reţelei de transmisie prin
cablu.

4.22 Sistemele de alimentare cu gaze a clădirilor publice se vor prevdea în conformitate cu


NCM G.05.01.

Instalarea utilajului de gazificare în bucătăriile instituţiilor de învăţămînt preşcolar şi general,


în blocurile de alimentare încorporate în instituţiile curative staţionare, în bufetele şi
cafenelele teatrelor şi cinematografelor nu se admite.

În instituţiile curative se va prevede alimentarea centralizată cu gaze pentru necesităţi


medicale.

Distanţa de la instituţiile curative cu un grad de rezistenţă la foc nu mai mic de III pînă la
rezervoarele cu cantitatea sumară de produse lichide obţinute în rezultatul separării aerului
de cel mult 16 t va fi de minim 9 m. Se permite amplasarea acestor rezervoare lîngă
sectoarele oarbe ale pereţilor exteriori la o distanţă de minim 9 m de la ferestre sau goluri.

Buteliile cu oxigen (maxim 10 bucăţi cu capacitatea fiecăreea de 40 l) vor fi instalate în


dulapuri ignifuge speciale lăngă pereţii exteriori ( în intergoluri) la o distanţă de minimum 4 m
de la golurile ferestrelor şi uşilor pe orizontală şi verticală. Pozarea conductelor pentru
transportarea protooxidului de azot şi a oxigenului în casele scărilor şi holurile ascensoarelor
nu se admite. Alimentarea cu gaze se va proiecta în conformitate cu actele normative în
vigoare.

4.23 Golurile străpunse în construcţii la nivelul solului sau parterului (treceri pentru pietoni
sau treceri carosabile care nu sunt prevăzute pentru accesul maşinilor de stins incendii), vor
avea orice configuraţie, cu respectarea gabaritelor necesare pentru circulaţia pietonilor sau a
automobilelor.

Golurile străpunse în clădiri, destinate accesului maşinilor de stins incendii, vor avea o lăţime
(în lumină) minim 3,5 m şi o înălţime minim 4,5 m.

Curţile interioare cu suprafaţa de pînă la 250 m2 în interiorul clădirii nu necesită acces pentru
maşinile de stins incendii.

4.24 La toate intrările în clădiri din exterior prin holuri sau casele scărilor vor fi prevăzute la
nivelul intrărilor vestibuluri de intrare cu adîncimea de minimum 1,8 m şi lăţimea egală cu
lăţimea uşii de intrare plus minimum 0,3 m, sau instalarea perdelelor de aer cald conform
СНиП 2.04.05.

Vestibulurile de intrare exterioare vor avea iluminare naturală.

8
NCM C.01.12:2018

Se permite instalarea uşilor termoizolante fără amenajarea vestibulului de intrare în casele


scărilor,dacă ieşirea din acestea este destinată doar evacuării în corespundere cu
compartimentul tehnologic al proiectului.

4.25 Acoperişurile în pantă se vor proiecta ţinînd cont de următoarele prescripţii pentru
clădiri:

- pînă la două etaje (P+1) inclusiv – se permite scurgerea neorganizată a apei cu instalarea
obligatorie a copertinilor deasupra uşilor de intrare şi balcoanelor etajului P+1, proeminenţa
cornişei în acest caz va fi minim 0,6 m;

- pînă la cinci etaje (P+4 )inclusiv – se va prevede scurgerea organizată a apei, inclusiv
jgheaburi sau canale externe;

- şase (P+5) şi mai multe etaje – se va prevede sistem interior de scurgere a apei.

Clădirile cu trei etaje (P+2) şi mai mult cu acoperiş plan vor fi înzestrate cu sistem intern de
scurgere a apei cu conectare la reţeaua de canalizare pluvială exterioară, iar în cazul lipsei
acesteia – pe suprafaţa amenajată a solului. În acest caz vor fi prevăzute măsuri de
excludere a îngheţării coloanelor de scurgere a apei pe timp de iarnă.

În cazul diferenţei cotelor acoperişului cu mai mult de 1,5 m scurgerea neorganizată a apei
pe nivelul inferior nu se admite.

4.26 În construcţiile publice se permite amplasarea încăperilor de producere şi depozitare,


dictate de procesele tehnologice de activitate a instituţiilor şi sunt parte componentă a
acestora, fiind necesară stipularea acestui fapt în caietul de sarcini.

4.27 Amplasarea în clădirile publice a încăperilor cu altă destinaţie se permite cu condiţia


respectării cerinţelor ecologice, sanitar – epidemiologice şi de securitate a construcţiilor
publice respective.

4.28 La proiectarea construcţiilor publice, pe lîngă prezentul document noemativ, se vor


aplica deasemenea şi prevederile normative sanitare pentru tipuri de clădiri separate.

5. Parametrii optimi de securitate pentru încăperile principale.

5.1 Lista încăperilor şi suprafeţele acestora se vor determina în conformitate cu tehnologia


proceselor funcţionale a tipurilor respective de construcţii publice şi în conformitate cu
normele de calcul, stipulate în prezentul document normativ.

5.2 Micşorarea normelor de suprafeţe, stabilite pentru pentru încăperi separate sau grupuri
de încăperi, nu va depăşi 10%; iar pentru încăperile încorporate în casele de locuit - 15%.
Micşorarea indicată a normelor nu va afecta procesul de activitate în încăperile respective.

5.3 În instituţiile de învăţămînt preşcolar (în continuare - IÎP) lista şi suprafeţele încăperilor
principale a unei celule de grup complete (pentru IÎP tip general), cît şi a celulelor de grup
mici pentru clădirile nou construite se vor aplica conform tabelului 5.1.

9
NCM C.01.12:2018

Tabelul 5.1

Încăperi Celulă de grup completă Celulă de grup


incompletă
universală pentru grupele creşă şi vîrstă preşcolară,pentru
grupele creşă şi mică, pentru un copil, un copil, minim
preşcolare – pentru minim m2, m2,
încăpere, minim m2,
1 2 3 4
Camera de grup 50 2,5 2,0
Dormitor 50 2,5 2,8
Vestiar 18 1,0 1,0
Grup sanitar 16 0,8 0,9
Cameră bufet 3,8 3,8 3,8

Suprafeţele încăperilor principale ale instituţiilor preşcolare de tip compensator, ţinînd cont de
tipul de boală, se vor determina conform documentelor normative sanitare în vigoare.

5.4 Celulele grupelor de vîrstă diferită în IÎP se vor amplasa separat una faţă de alta şi faţă
de alte încăperi.

Vestiarele grupelor de vîrstă preşcolară, amplasate la etajele P+1 sau P+2, pot fi amplasate
la parter.

5.5 Din fiecare celulă de grup se vor prevedea minim două ieşiri de evacuare amplasate
dispersat.

5.6 Suprafaţa încăperilor grupelor cu prezenţa de scurtă durată a copiilor de vărstă


preşcolară amplasate în casele de locuit (grupele de pregătire pentru şcoală şi grupele de
aer liber) şi a grupelor preşcolare de tip familial cu prezenţa ce depăşeşte 5 ore se vor stabili
pentru fiecare grup conform tabelului 5.1 (coloniţele 3 şi 4). În cazul aflării copiilor mai puţin
de 5 ore, dormitoare nu se vor prevedea.

Structura încăperilor va conţine deasemenea o încăpere (vestiar) pentru personal cu toaletă.

5.7 În IÎP de tip general se vor prevede două săli: una pentru muzică şi alta pentru cultură
fizică cu suprafaţa minim 75 m2 fiecare.

5.8 În proiectele IÎP cu capacitatea de pînă la cinci grupe (100 locuri inclusiv) cît şi în clădirile
existente poate fi o singură sală pentru ocupaţii cu muzica şi cultura fizică.
Sălile nu vor avea trecere străpunsă.

Adiacent sălilor vor fi prevăzute cămări pentru păstrarea inventarului de sport şi muzical cu
suprafaţa minim 6 m2.

5.9 Dimensiunile căzilor bazinelor în IÎP de tip general vor fi:lăţimea - 3 - 4 m; lungimea -
6 - 7 m. Adîncimea apei va fi de la 0,6 pînă la 0,8 m. Vor fi respectate cerinţele privind
construirea bazinelor de inot, exploatarea lor, calitatea apei bazinelor de înot şi controlul
calităţii în conformitate cu normele sanitare.

10
NCM C.01.12:2018

Se permite organizarea grupelor pentru copiii de vîrstă preşcolară în instituţiile de învăţămînt


de alte tipuri (cu excepţia celor preşcolare) în cazul cînd acestea dispun de încăperi ce
corespund prevederilor documentelor normative sanitare.

5.10 Secţiile de studii pentru clasa 1 şi clasele 2 . 4 vor fi separate şi fără treceri pentru elevii
grupelor de altă vîrstă.

5.11 Suprafeţele încăperilor principale de studii din instituţiile de învăţămînt general nou
construite (şcoli, gimnazii, licee), instituţiile de învăţămînt profesional (colegii), instituţiile de
învăţămînt profesional superior (în continuare –instituţii de învăţămînt superior) se vor
determina conform tabelului 5.2.

Tabelul 5.2

Suprafaţa
Încăperi pentru un
elev,m2,minim
Clase – cabinete în şcoli:
cu sistem de învăţămînt frontal 2,5
cu sistem de învăţămînt mixt 3,0
cu sistem de învăţămînt în grupuri 3,5
Cabinete speciale şi laboratorii pentru ştiinţe naturale (cu excepţia instituţiilor de 3,0
învăţămînt superior)
Aule pînă la 75 locuri în gimnazii şi licee 1,0
Laboratoare de ştiinţe generale:
în colegii 2,5
în instituţiile de învăţămînt superior 4,0
Laboratoare şi cabinete de profil profesional – tehnic şi special:
în colegii 2,4 <*>
în instituţiile de învăţămînt superior 6,0
Cabinet de informatică şi tehnică de calcul, clasa de computere 4,5
Cabinete lingofonice:
în şcoli, gimnazii, licee, cu excepţia instituţiilor de învăţămînt superior 2,4
în instituţiile de învăţămînt superior 3,0
Cabinete de desen liniar, teze de curs şi diplomă:
în colegii 2,4
în instituţiile de învăţămînt superior 3,6
Aule cu numărul de locuri:
de la12 pînă la 15 2,5
25 2,5
30 1,8
în colegii :
de la 50 pînă la 150 1,2
în instituţiile de învăţămînt superior:
de la 50 pînă la 75 1,5
" 76 " 100 1,3
" 101 " 150 1,2
" 151 " 350 1,1
351 şi mai mult 1,0
Ateliere de instruire prin muncă şi activitate obştească 7,5
<*> În suprafaţa totală a laboratoarelor se va include suplimentar suprafaţa necesară
amplasării utilajului tehnologic conform profilului de instruire

5.12 În cazul proiectării încăperilor de studii în instituţiile de învîţămînt înzestrate cu


calculatoare, se va ghida de documentele normative sanitare.
Este necesar de a prevedea conectărea reţelei locale de computere din clădire la reţeaua
Internet.
11
NCM C.01.12:2018

5.13 Dormitoarele în şcolile – internat şi internatele aferente şcolilor se vor prevedea cu


suprafaţa minim 4 m2 pentru un elev, iar suprafaţa încăperilor pentru autoinstruire – minim
2,5 m2 pentru un elev.
În cazul comasării dormitorului cu camera de joacă pentru elevii clasei întîi în şcoli, suprafaţa
încăperii date se va calcula reieşind din normativul de 2,5 m2 pentru un elev.

5.14 În clădirile şcolilor se vor prevede încăperi medicale, lista şi suprafeţele cărora vor fi
stabilite în caietul de sarcini.

5.15 Încăperile din clădiri cu destinaţie administrativă vor forma următoarele grupuri
funcţionale de bază :

a) birourile organelor de conducere;

b) încăperile de lucru a subdiviziunilor structurale;

c) încăperile pentru şedinţi şi (sau) sălile de conferinţe;

d) încăperile cu destinaţie tehnico – informativă, inclusiv: bibliotecile tehnice, birourile de


proiectare, arhivele etc.;

e) grupul încăperilor de acces, inclusiv vestibulul, avan vestibulul, vestiarul, biroul de


permise, încăperile pazei;

f) încăperile de deservire socială a colaboratorilor;

g) încăperile de deservire tehnică a instituţiei;

h) încăperile de deservire tehnico - edilitară a clădirii.

Suprafeţele birourilor şi a anticamereloror ganelor de conducere a instituţiilor, organizaţiilor şi


a întreprinderilor se vor aplica conform tabelul 5.3.

Tabelul 5.3

Suprafaţa, m2, în dependenţă de numărul


Încăpere
salariaţilor din instituţie, persoane
mai mult de
pînă la 300 300 - 600 600- 1000
1000
Biroul conducătorului instituţiei 27 - 36 36 - 45 45 - 54 54
Biroul prim adjunctului conducătorului 18 - 24 24 - 36 24 - 36 36 - 45
Biroul adjunctului conducătorului 12 - 18 18 - 24 18 - 24 18 - 36
Biroul consilierului conducătorului 12 12 12 12 - 18
Anticamera conducătorului instituţiei 12 18 24 36
Anticamera adjunctului conducătorului 12 12 18 24
NOTĂ: Se permite amenajarea anticamerei comune aferente birourilor conducătorului şi a adjunctului.

5.16 Lista încăperilor grupurilor funcţionale în instituţii, indicate în a), d) şi g) enumerate în


p.5.15 se vor determina în caietul de sarcini, iar suprafaţa lor şi interconexiunea funcţională
se vor stabili conform prevederilor tehnologice.

12
NCM C.01.12:2018

În cazil lipsei unor astfel de normative se va aplica pentru un angajat din încăperile grupului
funcţional b) minim 6 m2.

Suprafaţa birourilor de serviciu a subdiviziunilor structurale se va determina reieşind din


calculul pentru un loc de muncă minim de:

şef secţie, specialist principal, contabil-şef.......................................................................9 m2

adjunctul şefului secţiei (contabilului-şef), inspectorului superior etc...............................7.5 m2

inginer, economist, contabil, inspector...........................................................................6,5 m2

programator, personal de deservire tehnică şi reparaţie, inspector, funcţionar de secretariat,


operator calculatoare........................................................................................................6 m2

Suprafaţa biroului pentru un angajat, ce practică audienţa personală a vizitatorilor (jurişti,


angajaţi ai serviciilor sociale, administratori etc.) va fi minim 12 m2

5.17 În structura subdiviziunilor administrative se vor include servere, staţii de telefonie


automatizată, încăperi ale echipamentelor de copiere şi alte încăperi tehnice care vor
asigurea tehnologii avansate în activitare, reieşind din numărul de angajaţi şi profilul de
activitate al instituţiei.

5.18 Structura şi suprafeţele încăperilor specializate din clădirile creditar-financiare, judiciare


şi alte instituţii se va determina în caietul de sarcini, ţinînd cont de documentele normative
departamentale.

5.19 Suprafaţa încăperilor de aşteptare pentru vizitatori (cu excepţia încăperilor de aşteptare
din instituţiile curative) se va determina din calculul pentru o persoană:

în cazul aflării concomitente a unui număr de vizitatori de pînă la 10 oameni – 2 m2, pînă la
20 oameni – 1,5 m2 şi 1,0 m2 pentru fiecare vizitator următor.

5.20 Laboratoarele şi încăperile de producere de diferită destinaţie în clădirile instituţiilor de


învăţămînt şi administrative se vor proiecta ţinînd cont de prevederile NCM C.02.02.

5.21 La proiectarea încăperilor pentru tehnica de copiere şi multiplicare se va ghida de


documentele normative sanitare în vigoare.

5.22 Capacitatea saloanelor instituţiilor curative va fi maxim patru paturi. Capacitatea


saloanelor pentru nou născuţi, postoperatorii, de reanimare şi terapie intensivă va fi maxim
12 paturi.

Suprafaţa saloanelor în instituţiile curative nou construite se va calcula conform tabelului 5.4.

13
NCM C.01.12:2018

Tabelul 5.4 Suprafaţa pentru un pat în saloanele cu diferită destinaţie şi capacitate

Suprafaţa
Încăperi
minimă, m2
Saloane pentru un pat
1 Terapie intensivă, inclusiv pentru bolnavii cu arsuri 18
2 Neurochirurgicale, ortopedie - traumatologie, radiologie, de arsuri (cu excepţia
secţiilor terapie intensivă), tratament de restabilire, medico - sociale (inclusiv 14
hospise), saloane de diagnostic, saloane pentru bolnavii cu cărucioare
3 Sală individuală de naşteri cu pat - transformer 24
4 Sală individuală de naşteri 30
5 Pentru nou – născuţi (izolator) 6
6 Pentru copii pînă la şapte ani cu aflarea permanentă a mamelor 12
7 Pentru copii pînă la şapte ani terapie intensivă, reanimare 13
8 Pentru maturi sau copii de peste şapte ani, cu însoţitor 14
9 Alte 12
Saloane pentru două şi mai multe paturi
Pentru maturi şi copii de peste şapte ani
10 Terapie intensivă, reanimare 13
11 Postoperatoare 13
12 Neurochirurgicale, ortopedie - traumatologie, radiologie, de arsuri (cu excepţia
secţiilor terapie intensivă), tratament de restabilire, medico - sociale (inclusiv 9
hospise), saloane de diagnostic, saloane pentru bolnavii cu cărucioare
13 Infecţioase, inclusiv tuberculoză 8
14 Psihiatrie generală şi narcologie 6
15 Supraveghere psihiatrică 6
16 Alte 6
Pentru copii pînă la şapte ani
17 Terapie intensivă, reanimare 13
18 Cu aflarea mamelorîn timpul zilei 8
19 Cu aflarea permanentă a mamelor 12
20 Neurochirurgicale, ortopedie - traumatologie, radiologie, de arsuri (cu excepţia
secţiilor terapie intensivă), tratament de restabilire, medico - sociale (inclusiv
9
hospise), saloane de diagnostic, saloane pentru bolnavii cu cărucioare

21 Infecţioase, inclusiv tuberculoză 7


22 Psihiatrie generală 6
23 Supraveghere psihiatrică 6
24 Alte 6
Pentru copii pînă la un an, inclusiv nou-născuţii
25 Terapie intensivă pentru nou-născuţi 13
26 Pentru copii cu aflarea permanentă a mamelor 10
27 Pentru copii cu aflarea mamelorîn timpul zilei 8
28 În saloane fără aflarea mamelor:
pentru un pat 4,5
pentru o cuveză (incubator) 6

5.23 Sălile de proceduri ale cabinetelor radiologice, cabinetelor şi încăperilor secţiilor de


radioterapie, în care se află surse de radiaţie ionizantă, încăperile laboratoarelor de
diagnostic radioizotopic, unde se vor desfăşura lucrări de clasa I şi II, nu se permite
amplasarea adiacent (pe orizontală sau verticală) cu saloanele pentru gravide şi copii.

5.24 Suprafaţa sălilor de festivităţi se va determina reieşind din indicele de calcul pentru un
loc, m2 pentru următoarele încăperi, nu mai puţin de:

cinematografe cu activitatea anul împrejur – 1,0;

14
NCM C.01.12:2018

cinematografe cu activitatea sezonieră - 0,9;

cluburi - 0,65;

teatre, săli de concerte şi polivalente - 0,7;

teatre mici şi de cameră - 0,9.

Suprafaţa sălii de festivităţi cu balcoane, loje şi mai multe niveluri se va determina în limitele
construcţiilor de închidere:

pentru cinematografe – inclusiv estrada;

pentru cluburi, teatre, săli de concerte şi polivalente –pînă la marginea din faţă a estradei,
scenei, avanscenei, arenei sau balustradei fosei orchestrale.

Înălţimea nivelului planşeului scenei (avanscenei, estradei) faţă de nivelul pardoselei


primului rînd al locurilor pentru spectatori în sălile cu pardosea orizontală va fi mai sus cu
maxim 1,1 m.

5.25 Suprafaţa sălilor de conferinţe se va determina reieşind din indicele de calcul pentru un
loc, m2, minim:

în sălile de pînă la 150 locuri:

cu pupitre la scaune - 1,25;

fără pupitre - 1,1;

în sălile cu 150 şi mai mult locuri:

cu pupitre la scaune - 1,1;

fără pupitre - 1,0;

5.26 Suprafaţa sălii de festivităţi (fără estradă) se va determina reieşind din indicele de
calcul pentru un loc pentru spectator, m2, minim:

în şcoli, gimnazii, colegii - 0,65;

în instituţiile de învăţămînt superior - 0,8.

5.27 Suprafaţa foaierelor se vor determina reieşind din indicele de calcul pentru un loc pentru
spectator în săli, m2, minim:

pe lîngă sălile de festivităţi din colegii .............................................................................0,4;

în teatre, cluburi, săli de concerte, pe lîngă sălile de festivităţi în instituţiile de învăţămînt


superior………………………………………………………………………………………..…….0,6;

15
NCM C.01.12:2018

în cinematografe............................................................................................................... 0,55;

în cinematografele cu săli universale şi în sălile de sport şi spectacole............................. 0,7;

în cinematografele pentru copii .......................................................................................... 0,8.

5.28 Încăperile de recreere în instituţiile de învăţămînt se vor proiecta reieşind din indicele de
calcul pentru un elev, m2, minim:

în şcoli, gimnazii, colegii.......................................................................................................0,6;

în instituţiile de învăţămînt superior.................................................................................... 0,5.

La proiectarea în şcoli a încăperilor de recreere tip sală, suprafaţa se va determina prin


calculul de 2 m2 pentru un elev.

5.29 Parametrii ecranului de cinema şi ai sălii pentru spectatori în instituţiile de cultură şi


spectacole în cazul echipării cu instalaţii de cinema sunt specificaţi în Anexa E.

5.30 Volumul sălilor de spectacole şi aulelor se va determina pentru un loc în sală, m3,
minim:

teatrele dramatice ...........................................................................................................4 – 5;

cinematografe .................................................................................................................4 – 6;

cluburi .............................................................................................................................. 4 – 7;

teatre muzical – dramatice şi teatre de comedie muzicală ..............................................5 – 7;

teatre de operă şi balet ...................................................................................................6 – 8;

auditorii ............................................................................................................................ 4 – 5;

săli de concerte ............................................................................conform caietului de sarcini.

NOTĂ: În funcţie de soluţiile planimetrice şi volumetrice a sălii se permite mărirea sau micşorarea indicilor
specificaţi cu 20%, iar în cazul utilizării unor soluţii tehnice respective – mai mult de 20%.

5.31 Amplasarea sălilor de festivităţi şi de cultură fizică şi sport ale instituţiilor de învăţămînt,
suprafaţa lor totală cît şi lista încăperilor pentru activitate de interese, se vor preciza în
funcţie de condiţiile locale.

5.32 Suprafaţa totală a sălilor şi încăperilor de cultură fizică şi sport (cu excepţia încăperilor
auxiliare) se vor determina reieşind din indicele de calcul pentru o persoană, m2, minim:

şcoli, gimnazii, licee……………………………………………………………………...………...1,2;

colegii…………………………….. ....................................................................................1,0;

16
NCM C.01.12:2018

instituţia de învăţămînt profesional postuniversitar ..........................................................0,2.

Amenajarea sălilor de cultură fizică şi sport şi a încăperilor auxiliare de pe lîngă acestea se


vor determina în conformitate cu prevederile normelor sanitare.

Exemplul listei sălilor de fitness şi sport şi a amenajărilor pentru cultură fizică şi sport la aer
liber în şcoli, gimnazii, licee se prezintă în Anexa F.

Necesitatea construirii piscinei şi a încăperilor de fitness şi sport cu altă destinaţie se vor


stabili prin caietul de sarcini.

5.33 Suprafaţa sălili de lectură în bibliotecile publice va fi minim 2,4 m2 pentru un loc de
lectură (în cazul utilării sălii de lectură cu mese pentru una sau două persoane).

5.34 Suprafaţa încăperilor de depozitare închisă a fondurilor bibliotecare şi a materialelor


arhivistice pe suport de hîrtie vor fi minim 2,5 m2 pentru 1000 unităţi depozitate pe rafturi
staţionare şi minim 1,5 m2 pentru 1000 unităţi depozitate pe rafturi glisante.

Suprafaţa zonei fondurilor cu acces deschis în sălile de lectură şi abonare va fi minim 4,5 m2
la 1000 unităţi depozitate.

5.35 Suprafaţa totală a bibliotecilor instituţiilor de învăţămînt se va determina reieşind din


indicele de calcul pentru un elev (student), m2, minim:

în şcoli şi colegii ..................................................................................................................0,6;

în instituţiile de învăţămîmt superior:

cu profil tehnic .....................................................................................................................1,1;

cu profil umanitar şi medical ................................................................................................1,3;

de cultură .............................................................................................................................2,3.

5.36 Suprafaţa sălii de mese (fără zona de distribuţie) se va determina reieşind din indicele
de calcul a suprafeţii pentru un loc în sală, m2, minim:

în şcoli, gimnazii, licee:

pînă la 80 locuri în sală .................................................................................................0,75;

pentru 80 şi mai multe locuri în sală ................................................................................0,7;

în colegii…………………………………………………….…………………………..…………..1,3;

în instituţiile de învăţămîmt superior ...............................................................................1,8;

în spitale cu tratament - restabilire profil ortopedic şi neurologic, în instituţiile sociale cu


invalizi în cărucioare ………………………………………………………….………………..….2,5;

17
NCM C.01.12:2018

în instituţiile curative şi sociale cu staţionar…………………………………………….……….1,2;

în restaurante ………………………..………………………………………..…………………...1,8;

în restaurante cu estradă şi ring de dans ………………………………………….…………...2,0;

în cantinele publice ........................................................................................................1,8;

în cafenele şi baruri de bere ...........................................................................................1,6;

în cafenele-automat, fast-fooduri şi baruri fără alcool, în cabanele turistice şi adăposturi…1,4;

în taberele pentru copii ....................................................................................................1,0;

în taberele balneologice pentru copii ...............................................................................1,4;

în staţiuni balneologice, sanatorii-profilactorii, case de odihnă (pensiuni), baze de odihnă,


tabere pentru tineret, baze turistice:

cu autodeservire (inclusiv zona de distribuţie).....................................................................1,8;

cu deservire chelneri ...........................................................................................................1,4.

Suprafaţa sălilor de mese în întreprinderile specializate de alimentaţie publică se va


determina în caietul de sarcini.

5.37 Indicele de calcul a suprafeţii camerelor de locuit în staţiuni balneologice, sanatorii –


profilactorii şi instituţiile de odihnă pentru un loc, în clădirile nou construite, se va determina
conform tabelului 5.5., dar suprafaţa camerei de locuit va fi minim 12 m2.

Tabelul 5.5

Suprafaţa
Instituţie pentru un loc,
minim, m2,
Staţiuni balneologice, sanatorii, profilactorii, instituţii de agrement pentru adulţi (sau
9,0
familii cu copii)
Tabere de întremare pentru copii 6,0
Tabere pentru copii tip balneologic 7,0

5.38 Proiectarea hotelurilor şi altor localuri de cazare, inclusiv listele, suprafeţele încăperilor
şi echipamentul acestora, în funcţie de categoria numerelor se va efectua conform unor
documente normative speciale.

5.39 Camerele de locuit pentru elevi, studenţii colegiilor vor fi prevăzute pentru 2 - 3-
persoane. Suprafaţa se determină din calculul de 6 m2 pentru o persoană fără suprafaţa
dulapurilor încorporate.Camerele vor fi netrecătoare, cu o lăţime de minimum 2,2 m, cu
acces direct din coridor sau prin ecluză-antreu. Pentru colegiile primare se permite cazarea
cîte patru oameni în odaie.

18
NCM C.01.12:2018

5.40 În clădirile publice vestibulul va fi de 0,2 – 0,3 m2, vestiarul – 0,15 m2 pentru un vizitator,
dar minim 18 m2 suprafaţă sumară.

Adîncimea cuierului vestiarului în spatele barierei nu va depăşi 6 m. Între barieră şi cuier se


va prevede trecere minim 1 m.

5.41 Amplasarea toaletelor în clădiri în care conform calculelor se pot afla simultan mai puţin
de 50 persoane sau timpul aflării vizitatorilor conform parametrii tehnologici de deservire este
mai mic de 60 min, se va prevedea conform caietului de sarcini. În clădirile instituţiilor
administrative, medicale şi sociale în care are loc audienţa vizitatorilor, amenajarea toaletelor
pentru vizitatori este obligatorie.

Grupurile tehnico – sanitare se vor prevedea separat pentru bărbaţi şi femei. În dependenţă
de specificul tehnologic ţi caietul de sarcini este posibilă amplasarea grupurilor tehnico-
sanitare pentru personalul de deservire (angajaţi etc) şi vizitatori (spectatori etc) cît
autonome atît şi comasate.

La calcularea numărului obiectelor sanitare raportul dintre bărbaţi şi femei va fi de 1:1, dacă
în caietul de sarcini nu este specificat altceva.

Pentru instituţiile în care numărul de personal (angajaţi etc) nu depăşeşte 10 persoane şi


numărul vizitatorilor concomitenţi nu depăşeşte 10 persoane se permite amplasarea unui
grup sanitar comun.

5.42 Sarcina de calcul pentru un obiect sanitar va depinde de tipul construcţiei publice:

bărbaţi – un vas de closet pentru: 20 – 30 angajaţi, elevi, 50 – 60 vizitatori; un pisoar pentru:


15 – 18 angajaţi, 50 – 80 vizitatori; un lavoar la patru vase de closet, dar nu mai puţin de unul
pentru o toaletă;

femei – un vas de closet pentru: 15 angajaţi, 20 eleve, 25 – 30 vizitatori; un lavoar la două


vase de closet, dar nu mai puţin de unul pentru o toaletă;

Numărul cabinelor universale pentru invalizi în toalete şi gabaritele lor vor corespunde
prevederilor documentelor normative în vigoare.

NOTE:1 Numărul de obiecte sanitare se concretizează în funcţie de destinaţia instituţiei.

2 În cazul cînd în clădirea publică există locuri de aplicare a forţei de muncă, se va ţine cont de categoria lor
sanitară, iar la calcularea obiectelor sanitare şi dimensiunilor lor se va ţine cont de documentele normative în
vigoare.

3 Necesitatea instalarii obiectelor sanitare suplimentare şi capacitatea lor în IÎP, staţionarele instituţiilor curative şi
sociale, în clădirile de fitness şi sport se va stabili prin sarcina tehnologică.

5.43 În magazinele alimentare se va prevedea un vas de closet la fiecare 400 m2 suprafaţă


de comerţ, iar în magazinele non – alimentare – la fiecare 600 m2, dar nu mai puţin de două
vase de closet. În întreprinderile de comerţ în care suprafaţa comercială a sălii nu depăşeşte
150 m2 inclusiv se permite a nu prevede grupuri sanitare pentru cumpărători.

19
NCM C.01.12:2018

În complexele şi centrele de comerţ şi agrement se va prevedea camera mamei şi copilului


din calculul un loc pentru 1000 cumpărători (vizitatori), echipată cu masă pentru înfăşat, cuvă
de duş, vas de closet şi lavoar.

Zonele pentru jocul copiilor vor fi plasate nu mai sus de nivelul P+1 şi nu mai departe de
20 m de ieşirea de evacuare.

5.44 În toaletele pentru femei angajate în construcţiile publice; pentru artişti şi personal în
complexele de concerte sau spectacole; în căminele instituțiilor de învățământ; în
pavilioanele de dormitoare ale internatelor; în gări suplimentar, conform caietului de sarcini,
se vor prevedea duşul igienic ( cu furtun), bideu sau alt echipament igienic.

5.45 Toaletele din construcţiile publice (cu excepţia celor sportive în aer liber) vor fi
amplasate la o distanţă maxim 75 m de la cel mai îndepărtat loc de aflare permanentă a
persoanelor.

Pe terenuri plane deschise, la bazele de schi şi canotaj distanţa de la locurile de


antrenament sau tribune pentru spectatori pînă la toalete nu va depăşi 150 m.

Utilizarea sezonieră a construcţiilor publice sau amenajări în aer liber precum şi a


construcţiilor provizorii în zonele necanalizate va necesita locuri speciale pentru instalarea
biotoaletelor.

5.46 Pe lîngă saloanele staţionarelor în instituţiile curative şi sociale se vor prevedea grupuri
sanitare apropiate cu suprafaţa minim 4 m2, accesibile pentru pacienţii în scaune cu rotile.
Uşile grupurilor sanitare se pot deschide în ecluza salonului sau direct în salon.

5.47 În clădiri se vor prevedea încăperi pentru păstrarea, curăţarea şi uscarea inventarului
deridicator, utilate cu sisteme de alimentare cu apă caldă şi rece, şi de regulă, adiacente
toaletelor. Suprafaţa acestor încăperi se va determina din calculul de 0,8 m2 pentru fiecare
100 m2 de suprafaţă utilă a etajului, dar minim 2 m2. În cazul cînd suprafaţa etajului este mai
mică de 400 m2 se va prevedea o încăpere pentru două etaje adiacente.

Încăperile inventarului deridicator în instituţiile medicale vor corespunde normelor sanitare în


vigoare.

6 Asigurarea fiabilităţii şi securităţii construcţiilor

6.1 Construcţia se va edifica şi utila în aşa mod, încît să fie prevenită posibilitatea
traumatizării vizitatorilor şi a lucrătorilor în procesul deplasării în interiorul construcţiei sau
adiacent aceasteia, la intrarea şi ieşirea din clădire, precum şi în cazul utilizării elementelor
mobile şi a echipamentului tehnic din clădire.

6.2 Elementele portante ale construcţiilor se vor proiecta şi edifica în aşa mod, încît în
procesul de construire şi exploatare a acestora să fie exclusă posibilitatea:

degradării construcţiilor în rezultatul atingerii stării de limită de prima categorie, care duc la
necesitatea sistării exploatării clădirilor;

20
NCM C.01.12:2018

diminuării inacceptabile a capacităţilor de exploatare a construcţiilor integral ca, rezultat al


deformărilor sau apariţia fisurilor şi atingerea stării de limită de categoria a doua;

deteriorării elementelor construcţive ce duc la dereglarea parametrilor de calcul a acestora.

6.3 Nivelul de responsabilitate a construcţiilor proiectate se va stabili de documentele


normative în vigoare.

În cazul unui nivel sporit de responsabilitate, se va efectua un calcul privind situaţia de


avarie, determinată în caietul de sarcini, cerinţele faţă de care sunt stabilite prin lege .

6.4 Sistemele tehnico-edilitare a construcţiilor se vor proiecta şi monta ţinînd cont de


prevederile securităţii, indicate în documentele normative respective şi în instrucţiunile
uzinelor -producătoare a echipamentului.

Siguranţa căilor de comunicare

6.5 Podestul din faţa uşii de intrare va fi minim 1,5 lăţimi a tăbliei uşii exterioare care se
deschide în direcţia deplasării vizitatorilor. Pe el se va organizată o pantă de 0,1-0,2% de la
clădire pentru scurgerea apelor pluviale.

Înălţimea balustradei pridvorului cu creştere de trei şi mai multe trepte şi înălţimea de la


nivelul trotuarelor mai mare de 0,45 m. va fi de 0,8 m. Se permite utilizarea şi altor structuri
de îngrădire.

6.6 În cazul variaţiei cotelor de înălţime în clădire sau construcţie se vor prevede scări,
planuri înclinate sau alte instalaţii de ridicare.

Pentru deplasarea pe verticală în interiorul clădirii se folosesc scări. Panta rampelor de scară
în etajele supraterane, destinate vizitatorilor, va fi, de regulă 1:2.

În clădirile utilate cu ascensoare, pentru a doua scară, care nu se utilizează permanent de


vizitatori, se permite ca panta să fie maxim 1:1.

Panta rampelor de scară care duc în subsoluri şi demisoluri, în cerdac precum şi a scărilor
din etajele supraterane, care nu sunt destinate vizitatorilor, se permite a fi 1:1,5.

6.7 Panta planurilor înclinate pentru căile de deplasare a persoanelor, nu va depăşi:

în interiorul clădirii……......................................................................................................... 1:6;

în exterior şi în staţionarele instituţiilor sociale şi curative ...................... de la 1:8 pînă la 1:10.

Parametrii planurilor înclinate, adaptate pentru persoanele cu dezabilităţi locomotorii, se vor


stabili conform NCM C.01.06 şi CP C.01.02.

Planurile înclinate vor fi acoperite cu cauciuc sau alt material antiderapant.

21
NCM C.01.12:2018

6.8 Panta scărilor tribunelor pentru spectatori în construcţiile sportive deschise sau acoperite
nu va depăşi 1:1,6, iar în cazul echipării căilor de evacuare prin scările tribunelor cu bare de
sprigin la o înălţime de minimum 0.9 m (sau alte instalaţii de acest fel) – 1:1,4.

Scări sau trepte în găurile de acces a tribunelor pe căile de evacuare nu se admit.

6.9 Lăţimea rampei de scară în clădiri, m, va fi nu mai mică decît lăţimea ieşirii în casa scării
de la cel mai aglomerat etaj, dar minim:

1,35 – pentru scările construcţiilor cu aflarea a peste 200 persoane la două cele mai
aglomerate etaje învecinate, precum şi pentru clădirile pentru spectacole şi curative,
indiferent de numărul de locuri;

1,2 – pentru scările altor construcţii, cît şi scările din clădirile pentru spectacole, care duc în
încăperi fără spectatori sau vizitatori şi în clădirile instituţiilor curative, care duc în încăperi ce
nu sunt destinate aflării sau vizitei bolnavilor;

0,9 – pentru scările ce duc în încăperea cu aflarea permanentă a unui număr de pînă la cinci
persoane.

Lăţimea rampelor de scară între etajele blocurilor de studii ale instituţiilor de învăţămînt
superior, cînd pe fiecare etaj învecinat se află 200 şi mai mulţi studenţi, va fi minim 1,5 m.

Lăţimea podestelor de scări va fi nu mai mică decît lăţimea rampei.

Lăţimea podestului intermediar în rampa scării va fi de minimum 1 m.

În cazul instalării pe podestele scărilor a radiatoarelor de încălzire indiferent de înălţime se


va asigura lăţimea şi înălţimea normative de trecere.

6.10 Numărul ridicărilor într-o rampă de scară între podeste (cu excepţia scărilor curbe) va fi
de minimum 3 şi maximum 16. Scările cu o singură rampă cît şi o rampă a scărilor cu două
sau trei rampe, în limitele parterului, pot avea maximum 18 ridicări.

6.11 Adîncimea treptelor scărilor va fi de 0,3 m (se permite de la 0,28 pînă la 0,35 m), iar
înălţimea lor – 0,15 m (se permite de la 0,13 pînă la 0,17 m).

Treptele scărilor vor fi drepte, fără ondulări şi cu suprafaţa rugoasă. Muchia treptei va avea o
rotungire cu raza maxim 0,05 m.

Folosirea în limitele unei rampe de scară a treptelor cu parametrii diferiţi de înălţime şi


adîncime nu se permite. În mod de excepţie se permite de a schimba parametrii primelor trei
trepte de jos a scării principale.

NOTĂ: În sălile de festivităţi, în trecerile între rînduri sau la intrarea între rînduri se permit şi alţi parametri ai
treptelor, cu determinare în proiect, ţinînd cont de securitatea spectatorilor.

6.12 În calitate de a doua cale de evacuare în clădirile de toate gradele de rezistenţă la foc
se permite a prevede scări exterioare de tipul 3 cu pantă maximă 1:1.

22
NCM C.01.12:2018

Scările de tipul 3 pentru evacuarea de la etajul P+1 a clădirilor IÎP (cu excepţia instituţiilor
preşcolare, a şcolilor şi şcolilor – internat pentru copiii cu dezabilităţi fizice sau mintale,
staţionarele instituţiilor curative) vor avea o pantă maximă 30°.

Se permite instalarea scărilor de tipul 3 pînă la etajul P+2. Lăţimea acestor scări va fi de
minim 0,8 m iar treptele – minim 0,2 m.

Scările vor fi amplasate la o distanţă minim 1,0 m. de la golurile ferestrelor, cu excepţia


golurilor de uşi – ferestre în cazul ieşirii pe scară de la fiecare etaj.

6.13 În calitate de a doua cale de evacuare de la oricare etaj a clădirii cu mai multe etaje a
instituţiilor de învăţămînt, ştiinţifice sau de proiectare se vor prevedea scări de tipul 3 dacă
numărul persoanelor evacuaţe şi înălţimea de amplasare a etajului corespund prevederilor
tabelului 6.1.

Tabelul 6.1

Clasa Numărul de evacuaţi, persoane, de la un etaj al clădirii în dependenţă de


pericolului de cota de amplasare a etajului, m
incendiu
constructiv a pînă la 5, pînă la 9, pînă la 12,
mai mult de 12
clădirii inclusiv inclusiv. inclusiv.

K0 70 40 20 15
K1 50 35 15 15
K2, K3 30 - - -

6.14 Pe căile de trecere a vizitatorilor în clădiri nu se permit scări cu numărul de trepte mai
mic de trei (cu înălţimea treptei minim 0,12 m). În cazul cînd căderea de înălţime este mai
mică se vor prevedea planuri înclinate cu panta maximă de 1:6.

6.15 În cazul cînd diferenţa cotelor pardoselei în încăpere sau în încăperile învecinate
(neseparate prin pereţi despărţitori) este mai mare de 1.0 m, în scopul preveniriii căderii
oamenilor, pe perimetrul nivelului superior se vor prevedea bariere de protecţie cu înălţimea
minimă de 0,9 m; în încăperile cu copii – 1,1 m.

În cazul cînd diferenţa cotelor pardoselei este mai mică de 1,0 m se permite folosirea altor
instalaţii de protecţie, care vor exclude posibila cădere a oamenilor.

NOTĂ - Prescripţiile indicate nu se referă la partea planşeului scenei, îndreptată spre sala de festivităţi.

6.16 Înălţimea barierelor la căderi periculoase de înălţime pe căile de circulaţie va fi minim


0,9 m, iar a barierelor balcoanelor, loggiilor, galereelor exterioare, teraselor ş.a.-minim 1,2 m.

Înălţimea minelor curente aferente rampelor scărilor va fi în limitele 0,85 – 0,92 m.

Barierele de protecţie vor fi neîntrerupte, înzestrate cu mine curente şi calculate pentru


sarcini de minim 0,3 kN/m.

6.17 Barierele de protecţie în clădirile IÎP, şcoli şi corpurile de învăţămînt din şcolile –
internat, unde sunt amplasate încăperi pentru clasele întîi cît şi în policlinicile şi staţionarele
pentru copii vor corespunde următoarelor cerinţe:
23
NCM C.01.12:2018

înălţimea balustradelor scărilor, utilizate de copii, va fi minim 1,2 m, iar în instituţiile


preşcolare pentru copiii cu dezabilităţi mintale – 1,8 m sau 1,5 m cînd bariera este continuă
din plasă;

scările vor avea bare de sprijin din ambele părţi instalate la două niveluri – la înălţimea de
0,9 m şi o bară suplimentară inferioară la înălţimea de 0,5 m;

spaţiul liber între elementele verticale ale balustradelor scărilor va fi maxim 0,1 m (divizarea
pe orizontală a balustradelor nu se admite).

6.18 În cazul cînd lăţimea calculată a scărilor construcţiilor publice, a trecerilor şi găurilor de
acces la tribunele construcţiilor sportive deschise şi acoperite, depăşeşte 4 m, se vor
prevede bariere de separare cu înălţimea minimă 0,9 m.

6.19 În cazul cînd diferenţa cotelor pardoselelor rîndurilor învecinate pe tribunele


construcţiilor sportive depăşeşte 0,55 m, de-a lungul trecerii fiecărui rînd pentru spectatori se
vor instala bariere cu înălţimea minimă 0,8 m, care nu vor încurca vizibilităţii.

Pe balcoanele şi nivelurile sălilor sportive şi de festivităţi bariera din faţa primului rînd va
avea o înălţime de minimum 0,8 m.

Barierele vor fi înzestrate cu instalaţii de protecţie contra căderii obiectelor în jos.

6.20 În complexul de încăperi ce deservesc scena din clădirile teatrelor se vor prevedea nu
mai puţin de două scări amplasate în casele scărilor de scări închise cu iluminare naturală,
cu acces la cerdac şi pe acoperiş şi două scări din metal tip gratar care vor comunica cu
galeriile de lucru şi gratarele.

Casele scărilor antifum pot fi fără iluminare naturală.

6.21 La calcularea căilor de evacuare numărul maxim de persoane, aflaţi concomitent pe


etaj, se va determina reieşind din capacitatea de calcul a încăperilor etajului dat în care se
pot afla vizitatori (elevi, spectatori etc.).

6.22 Căile de comunicare în clădiri vor asigura evacuarea fără pericol şi la timp a
persoanelor în cazul unei situaţii de urgenţă.

La proiectarea sălilor, timpul necesar evacuării (pentru asigurarea la timp a acesteia), se va


determina în corespundere cu tabelele 6.2 şi 6.3, ţinînd cont de volumul încăperilor şi cel mai
îndepărtat punct al sălii pînă la cea mai apropiată ieşire de evacuare.

24
NCM C.01.12:2018

Tabelul 6.2

Distanţa, m, maximă/timpul necesar


Clasa pericolului
evacuării, min, maxim
de incendiu
Săli volumul de construcţie al încăperii, m3
constructiv al
5001 - 10001 şi
pînă la 5000 clădirii
10000 mai mult
1. De aşteptare pentru vizitatori, 30/2,0 45/3,0 55/3,5 K0
de casierie, expoziţii, dansuri, 20/1,5 30/2,0 - K1
recreere etc. 15/1,0 - - K2, K3

65/2,0 - - K0
2. De mese, de lectură – cu
suprafaţa fiecărei treceri 45/1,5 - - K1
principale calculată minim 0,2 m2
pentru fiecare persoană evacuată
30/1,0 - - K2, K3

3. De comerţ – cu suprafaţa
trecerilor principale de evacuare,
% din suprafaţa sălii:
70/1,5 90/2,0 100/2,5 K0
25 şi mai mult 50/1,0 60/1,5 - K1
35/0,8 - - K2, K3
35/1,5 40/2,0 50/2,5 K0
mai puţin de 25 20/1,0 30/1,5 - K1
15/0,7 - - K2, K3

Tabelul 6.3

Timpul necesar evacuării, min, maxim

Săli volumul<*>încăperii, m3

pînă la 10000 20000 40000 60000


5000
De spectacole în teatre, cluburi, case de cultură etc. cu 1,5 2 2,5 2,5 -
scene cu gratii
De spectacole, concerte, aule, de conferinţe, expoziţii şi 2 3 3,5 4 4,5
alte săli fără scenă cu gratii (cinematografe, construcţii
sportive acoperite, circuri, cantine etc.)
<*>În cazl volumelor intermediare timpul necesar evacuării se va determina prin interpolare.
NOTE:
1. Timpul necesar evacuării persoanelor de pe balcoanele şi tribunele amplasate mai sus de cota echivalentă unei
jumătăţi din înălţimea încăperii, va fi mai mic de două ori comparativ datelor din tabel.
2. Timpul de evacuare a persoanelor din săli şi foieurile sau coridoarele aferente sălilor, va fi egal cu timpul necesar
evacuării persoanelor din săli, conform tabelului, plus 1 min., ţinînd cont de faptul că evacuarea persoanelor din săli
şi foieuri sau coridoare începe simultan.
3. Timpul necesar evacuării persoanelor din încăperile clădirilor cu clasa pericolului de incendiu constructiv K1,
indicate în table, se va micşora cu 30%, iar din încăperile clădirilor cu clasa pericolului de incendiu constructiv K2 şi
K3 – cu 50%.

Timpul necesar evacuării direct afară din clădirile cu clasa pericolului de incendiu constructiv
K0, K1 şi sălile enumerate în tabelul 6.3, va fi de:

5 min – pentru clădirile cu înălţimea pînă la 17 m inclusiv;

10 min – pentru clădirile cu înălţimea peste 17 m pînă la 28 m.

Căile de evacuare a spectatorilor din aceste săli şi în afara acestora se vor proiecta în

25
NCM C.01.12:2018

conformitate cu datele expuse în Anexa G.


Timpul de evacuare prin casele de scări antifum nu se limitează.

6.23 Distanţa de la uşile celor mai îndepărtate încăperi din clădirile publice (cu excepţia
toaletelor, spălătoriilor, fumuarelor, camerelor de baie cu duş şi alte încăperi de deservire),
iar în IÎP – de la ieşirea celulei de grup pînă la ieşirea în exterior, în casa scării sau pe scara
de tipul 3, nu va depăşi cea indicată în tabelul 6.4.

Tabelul 6.4

Clasa Distanţa pînă la ieşirea de evacuare, m, minim


pericolului de densitatea fluxului de oameni, persoane/m2
incendiu
constructiv al mai mult de mai mult de mai mult de mai mult de
pînă la 2
clădirii 2 pînă la 3 3 pînă la 4 4 pînă la 5 5

1 2 3 4 5 6
din încăperile amplasate între casele scărilor şi (sau) ieşirile în exterior
K0<*> 60 50 40 35 20
K1 40 35 30 25 15
K2, K3 30 25 20 15 10
din încăperile cu ieşiri în coridor înfundat sau hol<**>
K0<*> 30 25 20 15 10
K1 20 15 15 10 7
K2, K3 15 10 10 5 5
<*>Distanţele pentru grupa dată de clădiri sunt indicate pentru timpul de evacuare maxim 1 min..
<**>Pînă la ieşirea de evacuare de pe etaj sau intersecţia cu coridorul, din care este posibilă evacuare minim în
două direcţii..

Distanţele indicate în tabelul 6.4 vor fi utilizate pentru clădirile: instituţiilor preşcolare –
conform coloniţei 6; şcolilor, gimnaziilor, liceelor, colegiilor, instituţiilor de învăţămînt superior
de specialitate – conform coloniţei 3; staţionarelor instituţiilor curative – conform coloniţei 5;
hotelurilor – conform coloniţei 4. Pentru celelalte clădiri publice densitatea fluxului de
persoane în coridor se va determina în proiect.

Capacitatea încăperilor cu ieşire în coridor sau hol înfundat în clădirile şcolilor, gimnaziilor,
liseelor, colegiilor cu înălţimea pînă la patru etaje inclusiv va fi maxim 125 persoane. În acest
caz distanţa de la uşile celor mai îndepărtate încăperi pînă la ieşirea în cea mai îndepărtată
casă a scării nu va depăşi 100 m, iar pentru alte tipuri de clădiri se va calcula.

6.24 Distanţa maximă de la oricare punct al sălii pînă la cea mai apropiată ieşire de evacuare
nu va depăşi cea indicată în tabelul 6.5. În cazul comasării trecerilor de evacuare principale
într-o singură trecere, lăţimea acesteia va fi nu mai mică decît lăţimea sumară a trecerilor
comasate.

Tabelul 6.5

Distanţa maximă pînă la ieşirea de evacuare,


Clasa pericolului de
m,
Săli incendiu constructiv
volumul de construcţie a clădirii, m3
al clădirii
до 5000 от 5001 до 10000
De expoziţii, 30 45 K0
conferinţe, 20 30 K1
antrenamente etc, 15 - K2, K3

26
NCM C.01.12:2018

Continuare Tabelul 6.5

Pentru luarea mesei, 65 - K0


de lectură cu
suprafaţa fiecărei
45 - K1
treceri principale
minim 0,2 m2 pentru o
persoană evacuată 30 - K2, K3

6.25 Lăţimea în lumină a uşilor în sala fără locuri pentru spectatori se va determina reieşind
din numărul calculat al persoanelor ce se află concomitent în sală, conform tabelului 6.6, dar
va fi minim 1,2 m cînd numărul de oameni din încăpere este mai mare de 50.

Tabelul 6.6

Clasa Numărul de persoane la 1 m din lăţimea în lumină a golului de uşă pentru


pericolului de evacuare
incendiu volumul de construcţie a încăperii, m3
constructiv al
clădirii pînă la 5000 de la 5001 pînă l 10000 10001 şi mai mult

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K0 165 75 30 220 100 45 275 125 55
K1 115 50 20 155 70 30 - - -
K2, K3 80 40 15 - - - - - -
NOTĂ:Calculul se va efectua: coloniţele 2, 5 şi 8 – pentru întreprinderile de alimentaţie publică şi comerţ cu
suprafaţa căilor principale de evacuare mai mare de 25% din suprafaţa sălii; coloniţele 4, 7 şi 10 – pentru
muzee, expoziţii şi săli de dans; coloniţele 3, 6 şi 9 – pentru celelalte obiecte.

6.26 Lăţimea căilor generale (magistrale) de comunicare va fi nu mai mică de:

1,2 m – pentru trecerile orizontale, planurile înclinate, scările tribunelor construcţilor sportive
cu copertină şi fără;

1,8 m – pentru trapele de evacuare de pe tribunele construcţilor sportive cu copertină şi fără;.

În cazul cînd lăţimea scărilor, trecerilor sau găurilor de acces ale tribunelor construcţilor
sportive cu copertină sau fără depăşeşte 3,6 m, se vor prevedea mîni curente de divizare la
o înălţime de minim 0,9 m.

6.27 Lăţimea coridoarelor clădirilor administrative şi altor instituţii cu sistem analogic de


coridoare va fi minim 1,2 m la o lungime de 10 m; minim 1,5 m la o lungime peste 10 m şi
minim 2,4 m în cazul cînd acestea se utilizează în calitate de culuoare sau încăperi de
aşteptare pentru vizitatori.

6.28 Lăţimea trecerilor principale în sala de comerţ, m, va fi minim:

suprafaţa comercială pînă la 100 m2…………………………………………………..…………1,4;

de la 101 pînă la 150 m2......................................................................................................1,6;

de la 151 pînă la 400 m2.....................................................................................................1,8;

27
NCM C.01.12:2018

de la 401 m2 şi mai mult………………………………………………………..…………….……2,2.

6.29 Lăţimea căilor de ieşire de pe tribune, m, va fi minim:

la trecerile orizontale, planurile înclinate şi scările tribunelor construcţilor sportive cu


copertină şi fără;...................................................................................................................1,0;

în trapele tribunelor construcţiilor sportive acoperite ..... …........................……….……….1,35;

în trapele tribunelor construcţiilor sportive descoperite ...................... ………….…………..1,5.

6.30 Lăţimea trecerii din coridor în casa scării, precum şi lăţimea rampelor scărilor se vor
determina în dependenţă de numărul de persoane, care circulă prin această ieşire, reieşind
din calculul la 1 m de lăţime a ieşirii din clădirile cu clasele de pericol la incendiu:
K0 ……………………………………………………………….……...nu mai mult de 165 oameni;

K1…………………………………………………………………….… nu mai mult de 115 oameni;

K2, K3 ………………………………………………………………..… nu mai mult de 80 oameni.

6.31 În sălile sportive, de concerte şi universale locurile pentru spectatori vor fi divizate în
blocuri de rînduri de locuri, din care oamenii se evacuează printr-o trapă sau ieşire din arena
sălii conform indicaţiilor Anexei G.

Numărul de calcul a persoanelor pentru 1 m de lăţime a căilor de părăsire a tribunelor


construcţiilor sportive deschise se va determina conform tabelului 6.7.

Tabelul 6.7

Numărul de persoane la 1m de lăţime a căii de evacuare clasa de pericol


prin scările trecerilor tribunii prin trapă din trecerile tribunei la incendiu a
în jos în sus în jos în sus construcţiei
600 825 620 1230 K0
420 580 435 860 K1
300 415 310 615 K2, K3

Numărul total de spectatori, ce revin unei trape de evacuare, nu va depăşi:

1500 persoane – pentru tribunele cu limita de rezistenţă la foc a planşeelor de sub tribune
REI 60;

1000 persoane – pentru tribunele cu limita de rezistenţă la foc a planşeelor de sub tribune
REI45;

750 persoane – pentru tribunele cu alte limite de rezistenţă la foc.

6.32 În construcţiile sportive acoperite numărul calculat al spectatorilor, care trec prin fiecare
ieşire (trapă, uşă) din sală, va fi maxim 600 persoane.

În cazul instalării parterului pe arena sportivă şi există doar două ieşiri, distanţa dintre
acestea va fi minim jumătate din lungimea sălii.
28
NCM C.01.12:2018

6.33 Lăţimea în lumină a uşilor încăperilor se va determina în dependenţă de numărul


persoanelor din aceste încăperi:

pînă la 15 persoane ...................se va stabili reieşind din destinaţia funcţională a încăperilor;

de la 15 pînă la 25 persoane ………………………………………………...……… minim 0,9 m;

mai mult de 25 persoane ……………………………………………………………..……… 1,2 m.

În încăperile prevăzute pentru aflarea concomitentă a mai puţin de 50 persoane, se permite


de a prevedea o singură uşă cu respectarea distanţei maxime de 25 m de-a lungul trecerii de
la cel mai îndepărtat loc pînă la ieşire (uşă).

Lăţimea golurilor de uşă la intrarea în sala pentru spectatole va fi minim 1,2 m; în sala pentru
şedinţe – minim 1,6 m, iar pentru intrarea în lojă se permite 0,9 m. Lăţimea foaierului,
vestibulului – minim 2,4 m.

În încăperile neprevăzute pentru aflarea permanentă a persoanelor precum şi în toalete,


prevăzute maxim pentru trei persoane, se va aplica lăţimea golurilor de uşă 0,7 m.

Siguranţa echipamentului

6.34 Distanţa între spetezele jilţurilor, scaunelor sau băncilor rîndurilor sălii de festivităţi va fi
minim 0,9 m.

Numărul continuu de locuri în rîndurile cu ieşirea într-o singură direcţie nu va depăşi 26, iar
în cele cu ieşiri în două direcţii – nu mai mult de 50.

6.35 Locurile staţionare în sălile de festivităţi (cu excepţia balcoanelor şi lojelor cu


capacitatea de pînă la 12 locuri) vor fi înzestrate cu dispozitive de fixare pe pardosea. La
proiectarea sălilor cu locuri pleante pentru spectatori se va prevedea instalarea locurilor
provizorii pentru spectatori (sau segmente ale acestora) înzestrate cu dispozitive ce ar
preveni răsturnarea sau deplasarea acestora în procesul de exploatare.

6.36 Uşile sticluite în clădirile IÎP, şcoli, case de odihnă şi staţiuni balneologice pentru părinţi
cu copii vor fi prevăzute cu grile de protecţie cu înălţimea minimă de 1,2 m de la pardosea .

6.37 Coridoarele, utilizate drept locuri de recreere în clădirile de învăţămînt, vor avea
iluminare naturală conform prevederilor NCM C.04.02.

6.38 Pentru asigurarea securităţii în exploatare a sistemelor edilitare se vor respecta


următoarele reguli:

- temperatura la suprafaţă a corpurilor de încălzire şi a conductelor de tur de încălzire,


accesibile pentru persoane, nu va depăşi 70 °C. Se permite 90 °C, iar în instituţiile
preşcolare pînă la 75 °C, dacă sunt prevăzute măsuri care închid accesul către acestea de
către persoane. Temperatura la suprafaţa altor conducte nu va depăşi 40 °C;

29
NCM C.01.12:2018

- temperatura aerului fierbinte la distanţa de 0,1 m de la orificiul de ieşire a corpurilor de


încălzire cu aer cald nu va depăşi 70 °C;

- temperatura apei fierbinţi în sistemul de alimentare cu apă caldă nu va depăşi 60 °C.

6.39 Semineele în clădirile publice vor fi proiectate şi amplasate ţinănd cont de prevederile
normelor antiincendiare.

6.40 Instalaţiile şi dispozitivele, instalate în clădirile construite în zone seismice, deplasarea


cărora poate provoca incendii sau explozii, se vor fixa fiabil.

6.41 În încăperile cu aflarea permanentă a copiilor de vîrstă preşcolară corpurile de încălzire


se vor înzestra cu grile detaşabile ce va asigura nivelul corespunzător de securitate şi va
permite curăţarea regulată a corpurilor de încălzire.

Distanţa de la pardosea pînă la partea inferioară a caloriferelor , instalate în spaţiul de sub


pervaz al încăperilor de grup în IÎP se permite a fi de 0,05 m.

6.42 În cazul cînd muchia frînturii suprafeţei acoperişului mansardei se află la o înălţime de
10 m şi mai mult de la suprafaţa solului, se vor instala bariere de reţinere a zăpezii cu
înălţimea de 0,15 m.

În clădirile cu regimul de înălţime P+8 şi mai mult se va prevedea posibilitatea fixării


schelelor agăţate cu dispozitiv electric pentru repararea şi curăţarea faţadelor fara pericol.

În cazul unui număr de etaje mai mic, necesitatea acestor instalaţii se va stabili în caietul de
sarcini.

6.43 Pe acoperişuriile construcţiilor cu un regim de înălţime mai mare ca P + 9 se vor


prevedea bariere de protecţie în conformitate cu standardele în vigoare.

Măsuri de protecţie a clădirilor şi persoanelor

6.44 În construcţiile publice se vor prevedea sisteme de securitate, destinate prevenirii


acţiunilor criminale şi a consecinţelor acestora, care vor contribui la minimalizarea posibilelor
daune aduse persoanelor, clădirii şi bunurilor materiale în rezultatul apariţiei acţiunilor
criminale în conformitate cu normele de protecţie antiteroristă a construcţiilor. Aceste măsuri
se stabilesc în caietul de sarcini.

6.45 Necesitatea promovării măsurilor de protecţie în alte construcţii publice în conformitate


cu tipul şi gradul de siguranţă a acestora se va stabili în caietul de sarcini.

6.46 În scopul protecţiei contra tentativelor de deturnare a bunurilor materiale şi a informaţiei,


care se păstrează în încăperi speciale, cît şi în alte scopuri, se vor prevedea elemente
construcţive consolidate de închidere a acestor încăperi, precum şi uşi speciale.

6.47 Pentru asigurarea confidenţialităţii tratativelor, uşile şi pereţii cabinetelor şi altor


încăperi, numărul şi destinaţia cărora se stabileşte în caietul de sarcini, se vor căptuşi cu
materiale fonoabsorbante şi se vor prevedea uşi duble.

30
NCM C.01.12:2018

6.48 Pentru o securitate complexă şi protecţie antiteror a instituţiilor de învăţămînt şi a


elevilor, la parter se vor prevedea încăperi pentru pază cu instalarea în acestea a sistemelor
de supraveghere video, semnalizare de pază, incendiu şi a canalului de transmitere a
informaţiilor de alarmă organelor competente.

În încăperile pentru paza tuturor tipurilor de construcţii publice se va prevedea punct de


transmisie radio.

Cerinţe faţă de numărul de etaje (regimul de înălţime).

6.49 Fiecare tronson al subsolurilor sau demisolurilor neventilate (adîncit mai mult de 0,5 m)
cu suprafaţa de la 300 pînă la 700 m2, dacă conform calculelor acolo se pot afla 15 şi mai
multe persoane, va avea minim două gure de ventilaţie cu lăţimea minim 0,6 m şi înălţimea
minim 0,8 m sau două ferestre cu lăţimea minim 0,9 m şi înălţimea minim 1,2 m, cu excepţia
cazurilor stabilite în caietul de sarcini cu acordul autorităţilor protecţiei civile.

6.50 Încăperile instituţiilor preşcolare cu capacitatea peste 25 locuri, în anexă cu clădirea


şcolii (sau încăperile de locuit pentru personal) cu o capacitate sumară peste 50 locuri, vor fi
separate de încăperile şcolii (sau încăperile de locuit pentru personal) prin ecrane de
protecţie contra incendiului cu limita de rezistenţă la foc minim EI 45.

6.51 Din încăperile clădirilor publice, indiferent de destinaţia lor (săli de festivităţi, aule, săli
de clasă sau comerţ, săli de lectură şi altele, cu excepţia depozitelor de materiale inflamabile
şi ateliere) una din ieşirile de evacuare poate fi direct în vestibul, vestiar, holul sau foaierul de
la etaj care au joncţiune cu scara deschisă de tipul 2.

6.52 În cazul amplasării în dermisol sau subsol a foaierelor, vestiarelor, fumuarelor şi


toaletelor se vor prevedea scări separate deschise din subsol şi demisol pînă la parter.

6.53 Numărul maxim de locuri în clădirile IÎP şi amplasarea limită pe etaje a încăperilor
destinate aflării copiilor vor corespunde tabelului 6.8 ţinînd cont de clasa pericolului de
incendiu constructiv al clădirii.

Tabelul 6.8

Etajul limită de amplasare a


Clasa pericolului de incendiu
Numărul de locuri în clădire încăperilor contingentului
constructiv, nu mai jos
principal, nu mai sus
Parter (P) K1 - K3
Pînă la 50
P+1E K1
de la 51 pînă la 100 Parter (P) K1
" 101 " 150 P+1E K1
" 151 " 350 P+2E K0, K1

Indiferent de numărul admisibil de locuri în clădire, aceasta va avea un regim de înălţime nu


mai mare de:

P+1 – clădirile specializate ale IÎP;

P– IÎP pentru copiii cu dereglări vizuale.

31
NCM C.01.12:2018

Clădirile indicate vor avea grad II minim de rezistenţă la foc şi clasa pericolului de incendiu
KO.

6.54 În clădirile IÎP cu regim pe verticală P+2 celulele pentru copiii de creşă vor fi amplasate
la parter.

La nivelul P+2 se permite amplasarea următoarelor încăperi: celulele grupelor superioare,


sălile pentru ocupaţii muzicale şi educaţie fizică, verande de agrement, încăperi de serviciu
(tehnice).

6.55 Din fiecare celulă de grup la nivelurile P+1 şi P+2 se vor prevedea minim două ieşiri prin
două case de scări amplasate dispersat. Una din ieşirile de la nivelul P+1 se permite a se
organiza prin scară exterioară de tipul 3.

6.56 Secţiile cu saloane în spitalele şi blocurile pentru copii (inclusiv saloanele pentru copiii
de pînă la trei ani şi mame) vor fi amplasate nu mai sus de nivelul P+4E, saloanele pentru
copiii cu vîrsta de pînă la şapte ani şi secţiile (saloanele) de psihiatrie pentru copii, secţiile
neurologice cu bolnavi traumaţi la coloana vertebrală şi creer, secţiile heriatrice pentru
îngrijire, secţiile hospis – nu mai sus de P+1E.

6.57 Clădirile taberelor de vară pentru întremarea copiilor, taberelor de întremare a elevilor
claselor superioare şi cabanele turistice se vor prevedea cu un regim maxim de înălţime
P+1E, iar clădirile taberelor pentru întremarea copiilor cu funcţionare anul împrejur – maxim
P+2E.

6.58 În taberele de întremare a copiilor dormitoarele se vor comasa în grupuri separate de


încăperi cu capacitatea de pînă la 40 locuri cu ieşiri separate prin coridor şi casa scării.

Dormitoarele taberelor pentru întremarea copiilor, amplasate în clădiri separate sau


tronsoane antifoc isolate, vor avea o capacitate maximă de 160 locuri.

6.59 În clădirile staţionarelor instituţiilor curative şi sociale (spitale, maternităţi, aziluri etc.)
pentru pacienţii imobilizaţi, ce nu se pot deplasa pe scări, se va prevedea posibilitatea
evacuării în tronsonul antifoc vecin sau în zona de securitate, de unde ei pot fi evacuaţi într-o
perioadă de timp mai îndelungată sau se pot afla acolo pînă la sosirea subdiviziunilor de
salvare.

Dimensiunile zonei de securitate se calculează reieşind din numărul pacienţilor imobilizaţi pe


mijloacele de transport orizontal (tărgi sau paturi cu rotile).

Zona de securitate în clădire va fi tip “antifum” sau va fi separată de alte încăperi prin ecluze
antifum. În caz de incendiu în această zonă sau ecluză se va crea o suprapresiune de la 20
pînă la 40 Pа.

Zona de securitate va avea acces la scara de evacuare sau la un ascensor cu caracteristicile


indicate în p.4.13 al prezentului document normativ.

6.60 Clădirile instituţiilor de odihnă sezoniere cu gradul V de rezistenţă la foc cît şi clădirile
taberelor de însănătoşire a copiilor şi sanatoriile cu gradele IV şi V de rezistenţă la foc se vor
proiecta doar cu parter.
32
NCM C.01.12:2018

6.61 Hotelurile încorporate în clădirile gărilor vor avea căi de evacuare separate cu ieşiri în
casele scărilor sau în coridor, inclusiv în coridorul ce duce în sala comasată pentru pasageri
cu ieşiri direct în exterior, pe o estacadă sau platformă exterioară.

Sala comasată pentru pasageri va avea maxim 50% din casele scărilor sau coridoarele
indicate.

6.62 Pentru asigurarea securităţii contra incendiilor a încăperilor locative din componenţa
unor părţi ale construcţiilor publice se vor respecta prevederile normelor antiincendiare în
vigoare.

6.63 Încăperile aulelor, sălilor de festivităţi şi conferinţe, sălile de cultură fizică şi sport se vor
amplasa în dependenţă de capacitate nu mai sus de nivelul indicat în tabelul 6.9.

Tabelul 6.9

Numărul de locuri în aulă Etajul limită de amplasare a Clasa pericolului de incendiu


sau sală aulei sau sălii constructiv, nu mai jos
Pînă la 300 P+15E K0
De la 301 pînă la 600 P+4E
601 şi mai multe P+2E
Pînă la 300 P+2E K0
" 600 P+1E K1
" 600 P K2
Pînă la 100 P K1 – K3

6.64 Ieşirea spectatorilor de la balcoanele sălilor de sport, concerte sau festivităţi nu se va


efectua prin aceste săli.

6.65 Pentru teatre, cinematografe, săli de concert, cluburi, circuri, construcţii sportive cu
tribune, biblioteci şi alte instituţii cu numărul de calcul a locurilor pentru vizitatori în încăperi
acoperite capacitatea sălilor şi înălţimea de amplasare a acestora se va determina conform
tabelului 6.10 ţinînd cont de clasa pericolului de incendiu constructiv a clădirii.

Tabelul 6.10

Clasa pericolului de incendiu


Numărul de locuri în sală Etajul limită de amplasare constructiv, nu mai jos

Nu se limitează K0
Nu se limitează
P+2E K1
600 P+2E K0
P+1E K1
600 P+1E K0
400 P+1E K1
300 P+1E K0, K1
150 P K2, K3
150 P Nu se limitează

6.66 Încăperea postului – dispecerat de incendiu se va proiecta cu iluminare naturală şi va fi


amplasată la nivelul planşetei scenei (estradei) sau cu un etaj mai jos în apropiere de ieşirea
în exterior sau scară.

Încăperea staţiei de pompare a conductelor de apă pentru incendii şi menageră va fi

33
NCM C.01.12:2018

amplasată adiacent sau sub încăperea postului – dispecerat de incendiu cu comuicare


comodă între acestea.

6.67 Se permite de a prevedea o ieşire de evacuare în încăperile prevăzute aflării


concomitente a maxim 50 persoane (inclusiv amfiteatrul sau balconul sălii pentru spectatori)
cu o distanţă de-a lungul trecerii de la cel mai îndepărtat loc pînă la ieşirea de evacuare
(uşă) de cel mult 25 m. În cazul cînd capacitatea încăperilor indicate este mai mare de 50
persoane se vor prevedea minim două ieşiri de evacuare.

6.68 De pe scenă (estradă), galerii de lucru şi podeste tip “gratar”, din spaţiu tehnic de sub
scenă, fosa orchestrei şi încăpere pentru decoruri în rulouri se vor prevedea minim două
ieşiri de evacuare.

6.69 În cinematografele cu funcţionare pe tot parcursul anului cît şi în cluburile, în sălile


cărora se prevede demonstrarea filmelor din cabina de proiecţie cinematografică, nu se
admite prevederea căilor de acces spre ieşire prin încăperi, care, conform caietului de
sarcini, sunt prevăzute pentru aflarea concomitentă (permanentă) a mai mult de
50 persoane.

În cinematografele fără foaier cu funcţionare sezonieră din sala pentru spectatori se vor
prevedea minim două ieşiri de evacuare. Una din acestea se permite a fi considerată intrarea
în sală.

6.70 În complexul încăperilor pentru spectatori din teatre se permite de a prevede nu mai
mult de două scări deschise (de tipul 2) cu condiţia că celelalte scări (minim două) vor fi
amplasate în case de scări închise. La etajele superioare, din încăperile complexului pentru
spectatori, se vor prevedea treceri de evacuare izolate care vor duce la casele scărilor de tip
închis.

6.71 Construcţiile sportive acoperite cu clasa pericolului de incendiu constructiv nu mai mică
de C1, în cazul amplasării la etajul superior doar a încăperilor auxiliare, se permite a fi
prevăzute cu un regim pe verticală pînă la P+4.
Uşile în pereţii antifoc ai arenei sportive şi tribunelor pentru spectatori vor fi cu autoînchidere
şi etanşare la fum. Se permite fabricarea lor din lemn.

6.72 Clădirile bibliotecilor şi arhivelor se vor proiecta cu un regim de înălţime maxim P+8E.

6.73 Depozitele de cărţi vor fi divizate prin bariere antifoc în secţii cu suprafaţa maximă
600 m2.

6.74 Pentru clădirile întreprinderilor de comerţ regimul de înălţime şi suprafaţa etajului se vor
determina conform tabelului 6.11 ţinînd cont de clasa pericolului de incendiu constructiv.

Tabelul 6.11

Clasa pericolului de incendiu constructiv, nu


Suprafaţa maximă a etajului, m2, în clădiri
mai jos
cu două
cu un nivel cu 3-5 niveluri
niveluri
3500 <*> 3000 <*> │ 2500 <*> K0
2000 <**> 1000 - K1
500 - - K2, K3
<*>Suprafaţa etajului poate fi majorată maxim de două ori în cazul echipării cu sistem automat de stingere a incendiilor
<**>Suprafaţa etajului magazinelor alimentare cu un nivel poate fi majorată de două ori cu condiţia separării sălii de comerţ de
alte încăperi prin perete antifoc

34
NCM C.01.12:2018

6.75 Magaziile produselor inflamabile şi a celor cu ambalaje inflamabile se vor amplasa, de


regulă, la pereţii exteriori separîndu-le de sălile de comerţ cu suprafaţa de 250 m2 şi mai mult
prin pereţi despărţitori antifoc de tipul 1.

6.76 În clădirile cu un singur etaj (parter) cu suprafaţa de comerţ de pînă la 150 m2 -


separate, încoporat – anexate, anexate sau încorporate în clădirile cu altă destinaţie, se va
prevedea o singură ieşire din sală, a doua fiind prevăzută din sala de comerţ prin grupul de
încăperi non-comerciale, cu excepţia magaziilor.

6.77 În clădirile întreprinderilor cu suprafaţa de comerţ pînă la 250 m2 se vor prevedea ieşiri
suplimentare în sala de comerţ din magaziile adiacente pentru furnizarea produselor.

6.78 În cazul amplasării magaziilor, încăperilor de serviciu, sanitare şi tehnice la etajele


superioare ale întreprinderilor de comerţ cu amănuntul, regimul de înălţime poate fi mărit cu
un etaj, dacă clasa pericolului de incendiu constructiv a clădirii este K0.

6.79 Ieşirile din 50% a caselor scărilor precum şi din coridoarele clădirilor gărilor se vor
prevedea în sala comasată pentru pasageri cu ieşiri direct în exterior sau pe estacade sau
platforme exterioare deschise.

6.80 Pentru clădirile prestări servicii regimul de înălţime şi suprafaţa etajului (secţiilor antifoc
pentru vizitatori) se vor determina în funcţie de clasa pericolului de incendiu constructiv a
clădirilor conform tabelului 6.12.

Tabelul 6.12

Suprafaţa maximă a etajului Clasa pericolului de incendiu


Numărul maxim de etaje
<*>, m2 constructive
5 3500 K0
5 2500 K1
2 2000 K0
2 1000 K1
1 500 K1 – K3
<*> Suprafaţa etajului poate fi majorată maxim de două ori în cazul echipării cu sistem automat de stingere a
incendiilor.

6.81 În clădirile întreprinderilor de servicii comunale cu suprafaţa estimată de peste 200 m2


intrările şi scările pentru personalul de deservire vor fi separate de intrările şi scările
destinate vizitatorilor.

6.82 Sălile pentru cultura fizică şi sport din şcolile de cultură generală vor fi plasate nu mai
sus de nivelul P+1 cu condiţia, că ele nu se vor situa peste sălilor de clasă sau cantina fară
tavan suspendat. Încăperile destinate orelor de educaţie fizică pot fi amplasate la nivelul P+1
şi mai sus, asigurînd în acestea un nivel reglementat de presiune fonică şi vibraţie.

6.83 Capacitatea camerei de abur în saunele încorporate va fi maxim 10 locuri.

6.84 Nu se admite amplasarea saunelor încorporate în subsoluri, sub tribune, în corpurile de


dormit ale taberelor de însănătoşire pentru copii şi şcolile – internat, IÎP, staţionarele
spitalelor cît şi sub încăperile şi adiacent acestora, în care se află peste 100 persoane.

6.85 Pentru clădirile şcolilor, instituţiile de educaţie suplimentară a copilor, instituţiile de


învăţămînt profesional primar şi mediu capacitatea şi regimul de înălţime a clădirilor se vor
determina reieşind din clasa pericolului de incendiu constructiv a clădirii sau secţiei antifoc în
corespundere cu tabelul 6.13.
35
NCM C.01.12:2018

Tabelul 6.13

Numărul calculat al elevilor Clasa pericolului de incendiu


Numărul maxim de etaje
în clădire, persoane constructiv, nu mai jos
1 K1, K2, K3
Pînă la 270
2 K0
Pînă la 350 5 <*> K1
Pînă la 600 5 <*> K0
Pînă la 1600 5 <*> K1
Nu se limitează 9 K0
<*>Pentru şcoli şi instituţiile de educaţie suplimentară a copiilor, regimul de înălţime maxim – P+3E.

Sălile de festivităţi în clădirile şcolilor vor fi amplasate nu mai sus de nivelul P+1.

Planşeul sub sala de festivităţi, aulă va fi cu o limită de rezistenţă la foc nu mai jos de
REI 60.

6.86 Clădirile şcolilor specializate şi şcolilor – internat (pentru copiii cu dezabilităţi fizice şi
mintale) vor avea un regim de înălţime maxim P+2.

6.87 În şcolile – internat dormitoarele se vor amplasa în blocuri sau părţi ale clădirii, separate
de alte încăpri cu pereţi antifoc sau pereţi despărţitori nu mai jos de tipul 1.

6.88 Capacitatea şi regimul de înălţime a blocurilor de dormit ale şcolilor – internat şi a


internatelor adiacente şcolilor se vor determina conform tabelului 6.14

Tabelul 6.14

Numărul calculat al elevilor Clasa pericolului de incendiu


Numărul maxim de etaje
în clădire, locuri constructiv, nu mai jos
Pînă la 80 1 K0
Pînă la 140 1 K1
Pînă la 200 3 K0
Pînă la 280 1 K1
Nu se limitează 4 K0

6.89 Edificarea clădirilor şcolilor şi blocurilor de dormit ale şcolilor – internat cu un regim de
înălţime P+3 se recomandă doar în oraşele mari, cu excepţia celor amplasate în raioanele cu
seismicitatea mai mare de 6 grade.

6.90 La nivelul P+3 al clădirilor şcolililor şi blocurilor de studii ale şcolilor - internat nu se vor
amplasa încăperile claselor întîi, iar numărul celorlalte încăperi de studii se recomandă să nu
depăşească 25%.

6.91 Supraetajarea clădirilor şcolilor cu etaj mansardat în cazul reconstruirii se va prevedea


în limitele regimului de înălţime recomandat.

6.92 Clădirile colegiilor se vor prevedea cu un regim maxim de înălţime P+3.

6.93 În clădirile şcolilor atelierul de prelucrare a lemnului şi atelierul comasat de prelucrare a


metalului şi a lemnului se vor amplasa la parter. Este necesar de a prevedea o ieşire
suplimentară separată direct în exterior printr-un vestibul izolat termic sau coridor în care
lipsesc ieşiri din sălile de curs şi laboratoare.

36
NCM C.01.12:2018

6.94 Corpurile de studii ale colegiilor şi instituţiilor de învăţămînt superior vor avea, de regulă,
un regim maxim de înălţime P+8.

6.95 În cazul unui studiu respectiv de fundamentare, clădirile instituţiilor de învăţămînt


superior şi postuniversitar (sporirea calificării) pot avea un regim de înălţime mai mare de
P+8.

7 Asigurarea cerinţelor sanitaro - epidemiologice

7.1 Nivelul iluminării naturale şi artificiale a încăperilor construcţiilor publice va corespunde


prevederilor NCM C.04.02.

7.2 Ilumunare naturală se va prevedea în toate încăperile cu locuri permanente de lucru, cu


excepţia cazurilor permise de legislaţie.

Aria suprafeţelor transparente ale elementelor de închidere a clădirii, de regulă, nu va depăşi


18% din aria totală a pereţilor. Se permite majorarea suprafeţii construcţiilor de închidere
transparente în cazul cînd rezistenţa la transfer termic a construcţiilor date este mai mare de
0,56 m2 x °С /Wt.

7.3 Indiferent de tipul de iluminare (lateral, superior sau combinat) în încăperile de grup a
instituţiilor preşcolare cît şi în încăperile de clasă a tuturor nivelurilor de învăţămînt se va
prevedea repartizarea luminii din partea stîngă.

7.4 Iluminarea naturală superioară (superioară înclinată) se permite în: vestiarele şi toaletele
celulelor de grup, încăperile pentru reabilitarea psihologică a copiilor şi maturilor, încăperile
pentru personal, sălile de muzică şi educaţie fizică, sala cu cada piscinei, camera de
înviorare pe lîngă piscină, încăperile pentru grupuri de copii şi secțiun, spaţiile pentru
comunicare şi agrement.

7.5 În încăperile de grup şi dormitoarele celulelor de grup ale instituţiilor preşcolare se va


prevede aerisire străpunsă sau unghiulară, inclusiv prin coridor sau încăperea adiacentă.

7.6 Iluminare cu lumina a doua poate fi prevăzută în următoarele încăperi:

încăperile care se permite a fi proiectate fără iluminare naturală (cu excepţia magaziilor,
sălilor de comerţ în magazine şi depozitele de cărţi);

toaletele, sala de recepţie a izolatorului şi spălătoria vaselor de bucătărie în IÎP;

vestiarele şi camerele de aşteptare în băi şi complexele de băi cu recuperare.

7.7 Se permite să fie prevăzute fără iluminare naturală următoarele încăperi din construcţiile
publice:

- încăperile, amplasarea cărora este permisă în subsoluri;

- bufetele în IÎP;

37
NCM C.01.12:2018

- sălile sportive cu demonstrări şi agrement;

- sălile sportive su patinoar;

- încăperile instructorilor şi antrenorilor din construcţiile sportive;

- încăperile instituţiilor curative: încăperile de control cu ultrasunet, cabinetele oftalmologului


pentru nou născuţi, încăperile de administrare a cabinetelor de radioterapie şi
radiodiagnostic, sala de intervenţii chirurgicale şi alte încăperi în care organizarea procesului
tehnologic necesită întuneric sau iluminarea naturală nu se solicită;

- saloanele pentru vizitatorii întreprinderilor de prestare servicii (cu excepţia frizeriilor,


cabinetelor cosmetologice etc.);

- încăperile personalului de deservire;

- punctele sanitare de dezinfecţie;

- closetele; vestiarele; camerele de duş; încăperile saunelor; încăperile şi camerele de


proceduri în solarii.

7.8 În încăperile IÎP, şcoli, instituţiile de învăţămînt profesional, de ocrotire a sănătăţii şi


deservire socială cu staţionar insolarea va corespunde prevederilor normelor sanitare.

7.9 Pe teritoriile terenurilor de grup în IÎP, zonelor de cultură fizică şi sport, zonelor de odihnă
ale şcolilor, zonelor de odihnă ale staţionarelor instituţiilor curative şi sociale, durata insolaţiei
va fi minim 3 ore pe 50% din suprafaţa teritoriului.

7.10 În construcţiile publice, încăperile cu aflarea permanentă a persoanelor şi încăperile în


care, conform cerinţelor tehnologice sau igienice, nu se permite pătrunderea razelor solare
sau supraîncălzirea, ferestrele orientate în limitele 130 - 150° vor fi protejate de
supraîncălzire sau pătrunderea razelor solare conform cerinţelor sanitare.

7.11 Parametrii microclimei în încăperi se vor determina în conformitate cu prevederile


prezentului act normativ.

Pentru perioada rece a anului în calitate de parametri de calcul a microclimatuluiei se vor


utiliza cei optimali, iar pentru perioada caldă a anului se permite utilizarea parametrilor admi
şi ai microclimei.

7.12 În unele încăperi de producţie şi tehnice (ateliere, laboratoare, depozite, copiere şi


imprimare etc.) parametrii climatici vor fi cei permişi, ţinînd cont de normele şi standarte şle
sanitare.

7.13 Temperatura de calcul a aerului interior pentru determinarea caracteristicilor


termotehnice a elementelor constructive de închidere se va stabili în conformitate cu
parametrii necesari ai regimului de temperatură, iar în lipsa acestora – se vor stabili de 18 °С
sau conform prevederilor tehnologice.

38
NCM C.01.12:2018

Pentru calcularea sistemelor de încălzire a clădirilor publice, valoarea de calcul a


temperaturii aerului interior în încăperi se va stabili ca egală cu cel mai mic indice al
temperaturii admise şi în conformitate cu normele sanitare stabilite pentru clădirile sau
încăperile respective.

În încăperile clădirilor publice se permite micşorarea indicilor microclimei în afara orelor de


lucru cu condiţia atingerii parametrilor necesari la începutul orelor de lucru. În afara orelor de
lucru se permite menţinerea regimului de temperatură sub normă, dar nu mai jos de 12 °С.

Micşorarea temperaturii în afara orelor de lucru se permite numai în cazul, dacă caietul de
sarcini sau regulamentul nu prevede altceva.

7.14 Perdelele de aer şi aer cald se vor prevedea în următoarele cazuri:

- la golurile din pereţii exteriori ai încăperilor, deschise permanent, precum şi la porţile şi


golurile din pereţii exteriori care nu au tambure şi se deschid mai mult de cinci ori sau nu mai
puţin de 40 min în schimb;

- la uşile exterioare ale vestibulelor construcţiilor publice prin care, timp de o oră, trec 400 şi
mai multe persoane;

- la uşile, porţile şi golurile încăperilor cu aer condiţionat – conform caietului de sarcini.

Căldura, furnizată de perdelele de aer cu activitate periodică, nu va fi inclusă în balanţele de


aer şi căldură ale clădirii.

7.15 Perdelele de aer şi aer cald de lîngă golurile în exterior, porţi şi uşi se va calcula şinînd
cont de presiunea vîntului. Consumul de aer se va determina luînd ca bază temperatura
aerului din exterior şi viteza vîntului cu parametrii B, dar nu mai mult de 5 m/sec. Dacă viteza
vîntului la parametrii B este mai mică ca la parametrii A, încălzitorii de aer se vor verifica
pentru parametrii A. Viteza de emitere a aerului prin fantele sau găurile perdelelor de aer,
m/sec, nu va depăşi:

8 – la uşile exterioare;

25 – la porţi şi golurile tehnologice.

7.16 Pentru vestibulele construcţiilor publice temperatura de calcul a amestecului de aer,


care intră în încăpere prin uşile exterioare, porţi sau goluri, va fi minim 12 °С.

7.17 Temperatura de calcul a aerului şi frecvenţa schimbului de aer în IÎP se vor stabili în
conformitate cu normele sanitare.

7.18 Eliminarea aerului din dormitoarele IÎP, cu aerisire străpunsă sau unghiulară, se permite
a fi prevăzută prin încăperile de grup.

Conductele de aspiraţie a aerului din blocurile alimentare nu vor trece prin încăperile de grup
sau dormitoare.

39
NCM C.01.12:2018

7.19 Temperatura de calcul şi frecvenţa schimbului de aer în clădirile şcolilor se recomandă a


fi aplicate conform tabelului 7.1.

Exactitatea menţinerii temperaturii de calcul în regim de exploatare în dormitoarele


internatelor va fi de +/-1 °C.

Tabelul 7.1

Frecvenţa schimbului de aer


Temperatura de calcul a
Încăperile principale într-o oră, minim
aerului, °C

Încăperile de studii,
laboratoarele, sala de festivitşţi 2, dar minim 20 m3/orăaer din
18
– aula, clasa vocal şi muzică – exterior pentru un loc
încăpere de club,
Ateliere de studii 18 analogic
1,5, dar minim 20 m3/oră aer din
Încăperi activităţi pe interese 18
exterior pentru un loc
Dormitoare în şcolile –
internate şi în internatele 20 analogic
adiacente şcolilor

7.20 În şcoli şi internate adiacente şcolilor, temperatura aerului, menţinută în orele de lucru în
sistemul de încălzire cu aer, nu va depăşi 40 °С.

7.21 Schimbul de aer în cantinele şcolare se va calcula la absorbirea surplusului de căldură,


eliminat de utilajul tehnologic al bucătăriei.

Întroducerea aerului împrospătat în încăperile de producţie ale blocurilor alimentare nu se va


efectua prin sala de mese.

Volumul aerului întrodus din exterior va fi minim 20 m3/oră pentru un loc în sala de mese.

7.22 Temperatura de calcul şi frecvenţa schimbului de aer în clădirile colegiilor şi a


instituţiilor de învăţămînt profesional superior se recomandă a fi aplicate conform
tabelului 7.2.

Tabelul 7.2

Temperatura Frecvenţa schimbului de aer într-


Încăperi de calcul a o oră, minim
aerului, °C Aspirare Eliminare
Aule, cabinete de studii, laboratoare fără emisie 18 2, dar minim 20 m3/oră aer din
de noxe (mirosuri neplăcute),săli pentru proiecta- exterior pentru un loc
rea lucrărilor de curs şi diplomă, săli de lectură,
săli de conferinţe şi festivităţi, încăperi de serviciu
Laboratoare şi alte încăperi cu emisii de noxe şi 18 Se va calcula conform sarcinilor
radioactive, spălătorii adiacente laboratoarelor cu tehnologice
dulapuri de ventilaţie
Laboratoare cu echipament de precizie sporită 20 analogic
Spălătorii pentru vesela de laborator fără 18 4 6
dulapuri de ventilaţie

40
NCM C.01.12:2018

7.23 În cazul utilizării în încăperi a terminalelor video şi a computerilor, se va ţine cont de


prevederile normelor sanitare.

7.24 În sălile de festivităţi şi aulele cu capacitatea de peste 150 locuri în clădirile instituţiilor
de învăţămînt superior se vor stabili parametrii optumi ai mediului aerian.

7.25 Schimbul de aer din sala de mese şi alte încăperi pentru vizitatori va fi maxim izolat de
sistemul de schimbare a aerului din încăperile de producţie ale întreprinderilor de alimentaţie
publică.

7.26 În săli se va utiliza recircularea aerului cu curăţarea şi dezinfectarea acestuia. Sistemul


de curăţare a aerului se va selecta ţinînd cont de eficacitatea şi profitabilitatea lui.

În sala pentru spectatori a clubului sau a teatrului cu scenă adîncă cu gratii volumul aerului
eliminat va constitui 90% din volumul aerului împrospătat (inclusiv recircularea) pentru a
asigura o suprapresiune a aerului în sală de 10%; prin scenă se va deplasa maximum 17%
din volumul de aer eliminat din sală.

7.27 În sălile pentru spectatori din cinematografe, cluburi şi teatre în zonele de amplasare a
spectatorilor parametrii aerului vor fi asiguraţi de sistem de ventilaţie sau aer condiţionat în
conformitate cu prescripţiile tabelului 7.3.

Tabelul 7.3

Încăperi Temperatura Frecvenţa Indicaţii suplimentare


de calcul a schimbului de aer
aerului, °C într-o oră, minim

Săli de spectacole Conform calculelor, În perioada rece a anului:


cu capacitatea 800 dar minim 20 m3/oră pentru încălzirea cinematografelor
locuri şi mai mult cu aer din exterior <*> - 14 °C;
estradă, cu 19 pentru un loc umiditatea relativă - 40 - 45% la
capacitatea 600 temperatura de calcul a aerului din
locuri şi mai mult cu exterior conform parametrilor B.
scenă În perioada caldă a anului:
umiditatea relativă - 50 - 55% la
temperatura de calcul a aerului din
exterior conform parametrilor B.

Săli de spectacole În perioada rece a anului:


cu capacitatea pînă pentru încălzirea cinematografelor
la 800 locuri cu 19 analogic <*> - 14 °C;
estradă, cu <*> -14 °C.
capacitatea pînă la În perioada caldă a anului:
600 locuri cu scenă maxim cu 3°C mai mult decît
temperature aerului din exterior conform
parametrilor A

Scena 20 - -
arierscena,

<*>În cazurile cînd în cinematografe nu sunt prevăzute vestiare pentru spectatori.

41
NCM C.01.12:2018

7.28 În depozite, săli pentru conferinţe şi lectură ale bibliotecilor cu un fond de păstrare de
200 mii unităţi şi mai mult cît şi în depozitele arhivelor se va prevedea recircularea aerului.

Volumul aerului din exterior se va determina prin calcul. În încăperile de depozitare el nu va


depăşi 10% din volumul total de aer întrodus. În sălile de lectură şi conferinţe volumul de aer
din exterior întrodus va fi minim 20 m3/oră pentru o persoană.

7.29 În depozitele bibliotecilor se va prevedea filtrarea aerului din exterior şi a celui recirculat
pînă la concentrarea limită permisă a prafului şi a microorganismelor în aerul încăperilor,
stipulată în sarcina tehnologică a proiectului.

Volumul aerului eliminat se va determina reieşind din calculul de schimb de şase ori în 1 oră
pentru un depozit mare.

În biblioteci şi arhive temperatura de calcul a aerului va fi de 18°C. Frecvenţa schimbului de


aer în 1 oră va fi de 2, dar nu mai puţin de 20 m²/oră de aer din exterior pentru un loc.

Umiditatea relativă a aerului în clădirile bibliotecilor şi arhivelor va fi maxim 55%.

7.30 În magazinele cu suprafaţa de comerţ pînă la 250 m2 se permite ventilaţie naturală.

7.31 Temperatura de calcul a aerului în încăperile magazinelor se va stabili în sarcina


tehnologică a proiectului. Frecvenţa schimbului de aer în magazine va fi de minim 1 pe oră.

7.32 În construcţiile sportive şi fitness mobilitatea aerului în zonele de aflare a


celor care se ocupă, m/sec, nu va depăşi:

în sălile bazinelor de înot (inclusiv înotul curativ şi de instruire a celor ce nu pot înota)…...0,2;

în sălile sportive pentru lupte, tenis de masă, patinoare acoperite. .................................... 0,3;

în alte săli de sport, săli pentru cursuri de instruire în bazine de înot şi încăperi pentru
fitness……………………………………………………………………………………...………...0,5.

7.33 Umiditatea relativă a aerului, %, va fi:

în sălile sportive fără locuri pentru spectatori, în încăperile pentru fitness şi sălile pentru
cursuri pregătitoare în piscine....................................................................................... 30 - 60;

în sălile bazinelor de înot...............................................................................................50 – 60.

Limitele inferioare de umiditate relativă sunt indicate pentru sezonul rece al anului pentru
temperaturi indicate în tabelul 7.4.

42
NCM C.01.12:2018

Tabelul 7.4

Încăperi Temperatura de calcul a Frecvenţa schimbului de aer


aerului, °C şi umiditatea, % într-o oră, minim
1. Săli sportive cu capacitatea În perioada rece a anului: Conform calculelor, dar minim
tribunelor de peste 800 locuri, -18 °C cu umiditatea relativă 80 m³/oră de aer din exterior
patinoare acoperite cu tribune 30 - 45% şi temperatura de pentru un sportiv şi minim
pentru spectatori calcul a aerului din exterior 20 m3/oră pentru un spectator
conform parametrilor В.
În perioada caldă a anului:
- maxim 26 °C (în patinoarele
acoperite maxim 25 °C) cu
umiditatea relativă maxim 60%
(în patinoare maxim 55%) şi
temperatura de calcul a aerului
din exterior conform
parametrilor В.
2. Săli sportive cu capacitatea
tribunelor de 800 locuri şi mai 18 °C - în perioada rece a Analogic
puţin anului
3. Sălile bazinelor (inclusiv
pentru înotul de însănătoşire Cu 1 - 2 °C mai mult decît
şi instruirea începătorilor) cu temperatura apei în bazin "
locuri pentru spectatori sau
fără
4. Săli sportive fărălocuri Conform calculelor, dar minim
pentru spectatori +15 °C 80 m3/oră de aer din exterior
pentru un sportiv
5. Săli pentru lecţii de Analogic
pregătire în bazine, clase +19 °C
pentru horeografie, încăperi
pentru practicarea culturii
fizice de însănătoşire

În calculul termotehnical pereţilor exteriori ai sălilor bazinelor de înot umiditatea relativă a


aerului se va aplica 67% iar temperatura – 27 °C.

7.34 Temperatura de calcul a aerului şi frecvenţa schimbului de aer în încăperile sălilor


sportive se vor aplica conform tabelului 7.4.

În sistemele de încălzire cu aer a sălilor de sport, comasate cu ventilaţia şi climatizarea


aerului, se va permite utilizarea recirculării aerului asigurînd accesul volumului normativ de
aer din exterior, filtrarea şi dezinfectarea aerului recirculat.

7.35 Calculul schimbului de aer în sălile polivalente cu arenă de gheaţă şi cu locuri pentru
spectatori se va efectua pentru următoarele regimuride exploatare:

- competiţii pe arena de gheaţă cu spectatori;

- competiţii sau spectacole cu spectatori fără folosirea gheţii;

- antrenamente pe gheaţă fără spectatori.

În sălile sportive fără gheaţă şi în sălile piscinelor cu locuri pentru spectatori calculul
schimbului de aer se va efectua pentru două rejimuri – cu spectatori şi fără.

43
NCM C.01.12:2018

7.36 Ventilaţia prin aspirare naturală se permite a fi utilizată în încăperile clădirilor


administrative cu numărul de calcul al angajaţilor mai mic de 300 persoane şi cu un regim
maxim de înălţime P+2.

7.37 Sisteme de încălzire se vor prevedea în clădirile de odihnă şi turism cu regim de


funcţionare permanent, cît şi în următoarele încăperi din clădirile cu funcţionare sezonieră
(pe timp de vară):

- izolatoare şi puncte medicale;

- încăperi ale taberelor de întremare a sănătăţii pentru copii.

7.38 În hotelurile de categorie superioară („cinci stele”, „patru stele”) se va prevedea


climatizarea aerului în sălile de mese şi în încăperile de producere ale instituţiilor de
alimentaţie publică cu degajări semnificative de căldură, precum şi ventilaţie prin refulare şi
aspirare în celelalte încăperi de serviciu.

7.39 Ventilaţia în clădirile spitalelor va exclude posibilitatea pătrunderii maselor de aer din
încăperile cu un nivel mai scăzut a cerinţelor faţă de curăţenie în încăperile cu cerinţe mai
superioare faţă de nivelul de puritate a aerului.

În sălile chirurgicale, saloanele de terapie intensivă, saloanele de arsuri şi alte încăperi


similare cu un grad sporit de cerinţe faţă de puritatea aerului se permite utilizarea recirculării
aerului suplimentar volumului normativ de întroducere a aerului proaspăt.

Mobilitatea aerului în saloane şi alte încăperi terapeutice şi de diagnosticare va fi maxim 0,15


m/sec, în zonele fluxului unidirecţional al aerului – în intervalul de la 0,24 pînă la 0,30 m/sec.

7.40 În saloanele secţiilor spitalelor din localităţile rurale umidificarea aerului din instalaţiile
de ventilaţie în suprapresiune se permite a nu fi prevăzute.

7.41 Proiectarea sistemelor de ventilare şi climatizare în gări va asigura parametrii normativi


de puritate, temperatură şi umiditate a aerului.

Aerul recirculant se va utiliza în volum ce nu va depăşi 30% din volumul aerului pompat în
încăpere.

Umiditatea relativă a aerului va fi în limitele de 30 – 60%.

Ventilaţia forţată în suprapresiune va pompa în încăpere minim 30 m3/oră pentru o persoană.

7.42 Pentru încăperile, neechipate cu sistem mecanic de ventilaţie în suprapresiune, se vor


prevedea ferestruici cu deschidere reglată sau clapete de aer pentru întroducerea aerului din
exterior, amplasate la o înălţime de minim 2 m de la pardosea.

7.43 Alimentarea cu aer proaspăt se va prevedea direct în încăperile cu degajări nocive în


volum de 90% din tot volumul de aer, eliminat prin sistemele de evacuare forţată iar
cantitatea de aer rămasă (10%) – în coridor sau hol.

44
NCM C.01.12:2018

7.44 Eliminarea aerului din încăperile de lucru cu suprafaţa mai mică de 35 m2 se va


prevedea din contul scurgerii aerului în coridor.

7.45 Necesitatea recirculării aerului în încăperile cu aflarea permanentă a persoanelor se


stabileşte prin caietul de sarcini pentru cazurile cînd aceasta se solicită prin procesul
tehnologic.

7.46 În atelierele de machete şi alte încăperi, în care este posibilă emanarea în aer a prafului
şi aerosolilor, volumul aerului, eliminat prin dulapul de ventilaţie, se va determina în funcţie
de viteza de deplasare a aerului prin golul de calcul al dulapului conform tabelului 7.5.

Tabelul 7.5

Clasa de pericol a substanţelor nocive în Viteza de deplasare a aerului prin golul de


zona de activitate calcul al dulapului, m/sec, minim
4 0,5
3 0,7
1 şi 2 1

În cazil lucrărilor cu emanări în aer a substanţelor explozive, viteza deplasării aerului prin
golul de calcul al dulapului de ventilaţie va fi de 1 m/sec.

7.47 În cazul instalării conductei de evacuare a gunoiului, aceasta va fi echipată cu un


dispozitiv de spălare, curăţare, dezinfectare şi sprincletare periodică a tubului.

Tubul conductei de gunoi va fi etanşat şi izolat fonic de elementele constructive ale clădirii.
Acesta nu va fi adiacent încăperilor de servciu cu aflarea permanentă a persoanelor.

Camera de colectare a gunoiului nu se amplasează sub încăperile cu aflarea permanentă a


persoanelor sau adiacent acestora.

7.48 Sistemul de colectare şi prelucrare a deşeurilor medicale, alimentare şi menagere se


vor proiecta în conformitate cu normele sanitare în vigoare.

8 Cerinţe faţă de echipamentul tehnic

8.1 Punctele termice individuale automatizate (PTI), instalate la intrarea reţelelor termice în
clădire, vor fi prevăzute pentru clădirile cu consumul de calcul a căldurii pe perioada de
încălzire de 1000 GDj şi mai mult cu posibilitatea reglării furnizării cantităţilor de căldură
pentru încălzire pe zone tehnologice separate şi faţade, caracterizate prin influenţe de
acelaşi tip a factorilor exteriori (soare, vînt) şi interiori (emanare de căldură).

Alimentarea cu energie termică a sistemelor de încălzire, ventilare şi apă fierbinte se va


prevedea prin conducte separate de la punctul termic.

8.2 PTI, încorporate în clădirile pe care le deservesc, vor fi proiectate ţinînd cont
documentele normative în vigoare. Se permite comasarea PTI cu încăperile unde sunt
amplasate instalaţiile de ventilare şi aer condiţionat. PTI va fi amplasat lîngă peretele exterior
cu ieşirea din încăpere direct în exterior sau prin coridor la o distanță maxim 12 m de la ieşire
în exterior.
45
NCM C.01.12:2018

Înălţimea încăperilor PTI va fi minim 2,2 m de la pardosea pînă la elementele constructive


proeminente.

În sistemele tehnice ale clădirii se va prevedea reglarea automată sau manuală a


temperaturii aerului.

În cazul alimentării centralizate cu apă rece şi caldă, energie electrică, gaze şi căldură şi
prezenţa cîtorva grupuri de încăperi care aparţin diferitor organizaţii sau proprietari, fiecare
grup de încăperi va fi înzestrat cu dispozitive de contorizare autonomă a energiei şi apei.

Alimentarea cu căldură a clădirii sau a unor grupuri separate de încăperi poate fi efectuată
de la surse de căldură centralizate, autonome sau individuale.

Generatoarele de căldură pe bază de gaz, care se vor instala în clădiri, vor avea cuptorul
(focarul) de tip închis şi instalaţiile arzătoarelor de gaze reglabile.

8.3 Braşamente separate ale sistemelor de încălzire cu apă cu instalaţii de deconectare


amplasate în afara încăperilor în cauză se vor prevedea pentru următoarele încăperi:

sala de conferinţe; sala de mese în cantinele cu încăperile de producere conexe (se permite
a nu prevedea braşamente separate pentru sălile de conferinţe cu 400 locuri şi sălile de
mese pentru 160 locuri în cantine dacă acestea sunt amplasate în unul şi acelaşi volum al
clădirii); sala de concerte , inclusiv estrada; scena (estradă universală); vestibul, foaier,
culuare; sala de dans; sălile mici în clădirile teatrelor, cluburilor, inclusiv scena;

biblioteci cu fondul de păstrare 200 mii unităţi şi mai mult (pentru sălile de lectură, sălile de
conferinţe şi depozite);

întreprinderile de comerţ cu amănuntul (pentru încăperile de descărcare şi sălile de comerţ


cu suprafaţa de comerţ 400 m2 şi mai mult);

încăperile locative din componenţa clădirilor publice.

8.4 Pardosele încălzite vor fi prevăzute la parterul sălilor de grup din toate tipurile de IÎP, cît şi
în dormitoarele şi vestiarele IÎP, organizaţiile curative şi sociale pentru copiii cu deficienţe
locomotorii.

Temperatura medie în încăpere va fi întreţinută în limitele de 23°C.

8.5 În calitate de corpuri de încălzire pentru scene în teatre şi cluburi se recomandă a fi


utilizate radiatoare.

Corpurile de încălzire se vor amplasa nu mai sus de 0,5 m de la nivelul planşeului scenei pe
peretele din spate al scenei sau arierscene.

8.6 Eliminarea aerului din sălile de clasă în şcoli se va prevedea prin încăperile de recreaţie
şi grupurile sanitare, cît şi din contul exfiltraţiei prin geamuri exterioare ţinînd cont de
prevederile СНиП 2.04.05.

46
NCM C.01.12:2018

În cazul ventilaţiei în suprapresiune cu acţionare mecanică sau aflux decentralizat în


încăperile de clasă se va prevede ventilaţie naturală de evacuare prin aspiraţie cu schimbul
volumului de aer minimum o dată pe oră.

În cazul încălzirii cu aer canale de evacuare a aerului din sălile de clasă nu se vor prevede.

8.7 În clădirile şcolilor pentru încălzirea cu aer, comasată cu ventilaţia, se va prevedea


comandă automată a sistemelor, inclusiv menţinerea în timpul orelor de lucru în încăperi a
temperaturii de calcul şi umidităţii relative în limitele 40 – 60%, cît şi asigurarea temperaturii
de minimum 15 °C în afara orelor de instruire.

8.8 În şcolile cu numărul de elevi pînă la 200 se permite instalarea ventilaţiei fără aflux
mecanizat organizat.

8.9 Sistemele de ventilaţie mecanică se vor prevedea separate pentru încăperile


complexelor de spectacole şi concerte, încăperile de deservire a scenei (estradei), precum şi
a încăperilor administrative, atelierelor şi depozitelor.
În cinematografele cu demonstrare în continuu a filmelor şi în localele de cultură cu o
capacitate totală pînă la 375 oameni se permite a nu prevede separarea indicată a
sistemelor.

8.10 În tezaurele de cărţi rare şi manuscrise, cît şi în depozitele bibliotecilor cu volumul


fondului de păstrare de 1 mln. unităţi şi mai mult şi în depozitele arhivelor se va prevedea aer
condiţionat.

8.11 În depozitele аctelor de valoare şi de rarităţi conform cerinţelor de păstrare se va


prevede aer condiţionat de clasa 3.

8.12 În sălile de lectură şi de conferinţe cît şi în încăperile de depozitare ale bibliotecilor


ştiinţifice cu un fond de păstrare de 200 mii şi mai mult unităţi se permite folosirea încălzirii
cu aer, comasată cu ventilaţia în suprapresiune sau cu sistemul de aer condiţionat.

8.13 În încăperile depozitelor arhivelor cu capacitatea de peste 300 mii unităţi de păstrare se
va utiluza, de regulă, încălzire cu aer comasată cu ventilaţia în suprapresiune sau cu
sistemul de aer condiţionat. În restul încăperilor clădirilor arhivelor se va prevedea încălzire
cu apă.

8.14 În încăperile de depozitare, sălile de lectură şi conferinţe în clădirile bibliotecilor cu un


fond de 200 mii şi mai mult unităţi de păstrare se vor prevedea sisteme de ventilaţie în
suprapresiune separate.

8.15 În bibliotecile publice cu fondul pînă la 50 mii unitîţi de păstrare cînd zona locurilor
pentru lectură şi zona fondurilor de cărţi şi deservire a cititorilor sunt amplasate în aceia şi
încăpere, precum şi în arhivele cu capacitatea pînă la 300 mii unităţi de păstrare, se permite
instalarea ventilaţiei naturale cu schimbul de aer de cel puţin o dată.

8.16 În aule, sălile de lectură şi depozitare din biblioteci, se permite instalarea ventilaţiei prin
aspirare naturală.

47
NCM C.01.12:2018

8.17 Se permite echiparea cu un sistem unificat de aer în suprapresiune a tuturor încăperilor,


cu excepţia sălilor de conferinţe, încăperilor înteprinderilor de alimentaţie publică, cabinei de
proiecţie a filmelor şi camerei acumulatoarelor, pentru care este necesar de a prevede
sisteme de ventilaţie în suprapresiune separate.

8.18 Pentru încăperile care nu sunt echipate cu sistem mecanic de ventilaţie în


suprapresiune, se vor prevedea ferestrui ci cu deschidere reglabilă sau clapete pentru
aspiraţia aerului din exterior, amplasate la o înălţime de minim 2 m de la pardosea.

8.19 Sisteme independente de ventilaţie prin aspiraţie se vor prevede pentru următoarele
încăperi:

grupuri sanitare;

încăperile întreprinderilor de alimentaţie publică;

încăperile de producere, tehnice şi de depozitare;

laboratoare, inclusiv cele de studii şi alte încăperi în conformitate cu prevederile


СНиП 2.04.05.

8.20 Ventilaţia prin aspiraţie din dormitoarele sanatoriilor şi a instituţiilor de odihnă se


recomandă a fi prevăzută naturală.

8.21 Eliminarea aerului din camerele de locuit şi numerele de hotel cu grup sanitar, se va
prevedea prin grupul sanitar cu instalarea gratarelor în partea de jos a grupurilor sanitare.

8.22 Ventilaţie prin aspiraţie naturală se permite a fi prevăzută în încăperile clădirilor cu


numărul de calcul pînă la 300 persoane şi regimul pe verticală P – P+2E.

8.23 Pentru a asigura cerinţele de reglementare privind presiunea admisibilă a apei la


obiectele sanitare, utilizarea rațională a resurselor de apă și de energie, este necesar de a
prevedea:

pompe cu dispozitiv de acţionare reglabil (a numărului de turaţii a motorului);

schema de alimentare cu apă monozonală cu instalarea pe etaje a regulatoarelor de


presiune.

8.24 Presiunea hidrostatică în reţeaua de alimentare cu apă menageră şi tehnologică şi în


conducta de apă pentru incendii la nivelul celui mai jos amplasat obiect sanitar va fi de
maximum 4 atm. În conducta de apă pentru incendii pe perioada stingerii incendiului se
permite mărirea presiunii maximum pînă la 6 atm la nivelul celui mai jos amplasat obiect
sanitar.

8.25 Presiunea hidrostatică la nivelul celui mai jos amplasat robinet de incendiu în sistemul
separat a conductei de apă pentru incendii, cît şi în schemele, în care coloanele de incendiu
se utilizează pentru furnizarea prin tranzit a apei menagere şi tehnologice la cel mai superior

48
NCM C.01.12:2018

etaj (în schemele cu distribuţie superioară), nu va depăşi 9 atm. în regim de stingere a


incendiilor.

8.26 Cerinţele faţă de conducta interioară de apă pentru incendiu a clădirilor instituţiilor de
cultură şi divertisment, biblioteci, arhive şi structuri sportive sunt stipulate în Anexa H.

8.27 Instalarea separatoarelor de grăsimi la gurile de evacuare a apelor reziuale se va


prevede pentru următoarele întreprinderi de alimentaţie publică:

care activează în baza semifabricatelor – cu minim 500 locuri în sala de mese;

care activează în baza materiei prime – cu minim 200 locuri în sala de mese.

Blocurile alimentare ale instituţiilor de învăţămînt preşcolar şi mediu vor fi dotate cu


separatoare de grăsimi în baza caietului de sarcini.

8.28 În clădirile publice se va prevedea sistem de curăţare de gunoi şi praf, păstrare


temporară (în limitele normelor sanitare) a gunoiului şi posibilitatea evacuării acestuia.

În clădirile şi complexele publice necesitatea instalarii sistemelor pneumatice de evacuare a


gunoiului se va determina în caietul de sarcini în baza fezabilităţii exploatării acestora.

Mijloacele de evacuare a gunoiului din clădire se vor în concorda cu sistemul de salubrizare


a localităţii în care este amplasată clădirea dată.

8.29 Conducte de evacuare a gunoiului (în lipsa sistemului pneumatic de evacuare a


gunoiului) se vor prevedea în construcţiile:

cu regimul de înălţime P+2E şi mai mare a instituţilor de învăţămînt superior, hoteluri şi


moteluri pentru 100 şi mai multe locuri;

cu regimul de înălţime P+4E şi mai mare cu altă destinaţie.

Necesitatea instalării conductelor de evacuare a gunoiului în alte clădiri publice se va


determina în caietul de sarcini.

În cazul supra structurării clădirii existente cu un etaj mansardat sistemul de evacuare a


gunoiului poate rămîne neschimbat.

Spre uşile camerelor de preluare a gunoiului se va asigura acces pentru camionul de


salubritate. În cazul imposibilităţii organizării accesului direct la camera de preluare a
gunoiului, se va prevede un loc (platformă) pentru amplasarea containerelor de gunoi.

Pentru clădirile, care nu sunt echipate cu conducte pentru evacuarea gunoiului, se va


prevedea o cameră de preluare a gunoiului sau o platformă (în mod obligatoriu cu
îmbrăcăminte rigidă) pentru colectarea separată a gunoiului.

8.30 Sistem centralizat sau combinat de colectare prin vid a prafului se va prevede în
următoarele clădiri (încăperi):

49
NCM C.01.12:2018

- teatre, săli de concerte, muzeu;

- săli de lectură şi conferinţe, depozite de cărţi pentru 200 mii şi mai mult unităţi de păstrare
în biblioteci;

- magazine cu suprafaţa comercială 6500 m2 şi mai mult;

- hoteluri, sanatorii, instituţii de odihnă şi turism, staţionarele instituţiilor curative pentru


500 locuri şi mai mult;

- în clădirile specializate cu cerinţe sanitaro – igienice sporite (conform caietului de sarcini în


instituţiile curative).

Necesitatea instalării sistemului centralizat sau combinat de colectare prin vid a prafului în
alte clădiri se va prevedea prin caietul de sarcini.

8.31 Pentru sistemul combinat de colectare a prafului prin vacuum raza de deservire a unei
clapete recipiente va fi de maximum 50 m.

8.32 În lipsa unui sistem centralizat sau combinat de colectare a prafului, nivelul de
amenajarea camerei de curăţare a filtrelor aspiratoarelor de praf se va determina prin caietul
de sarcini.

8.33 Soluţiile constructive ale elementelor clădirii (inclusiv amplasarea golurilor, metodele de
ermetizare a locurilor de trecere a conductelor prin elementele constructive, aranjarea
găurilor de ventilaţie, instalarea izolaţiei termice e.t.c.) vor prevedea protecţia împotriva
pătrunderii animalelor rozătoare.

9 Durabilitate şi posibilitate de reparaţie

9.1 Proiectul clădirii va ţine cont de necesitatea păstrării rezistenţei şi stabilităţii construcţiilor
portante pe perioada stabilită în caietul de sarcini, cu condiţia deservirii tehnice sistematice,
respectarea regulilor de exploatare şi reparaţie a clădirii.

9.2 Elementele de construcţii, detaliile şi materialele de finisare se vor confecţiona din


materiale rezistente la posibilele acţiuni de umiditate, temperaturi joase şi ridicate, mediu
agresiv şi alţi factori nocivi, se vor proteja de corozie.

9.3 Sevor prevedea măsuri de protecţie a clădirii de pătrunderea apelor pluviale, de la


topirea zăpezii şi freatice în elemental constructive portante şi de închidere a clădirii, cît şi de
formarea condensatului în elementele constructive exterioare de închidere sau pe instalaţiile
de ventilare a spaţiilor închise sau a straturilor izolatoare de aer.

În conformitate cu prevederile documentelor normative se vor utiliza componenţi şi straturi de


protecţie.

50
NCM C.01.12:2018

9.4 Nodul de asamblare a elementelor prefabricate şi a celor în mai multe straturi se vor
calcula ţinînd cont de deformaţiile termice şi forţele ce apar în cazul tasării ne uniforme a
terenului de fundaţie şi a altor acţiuni de exploatare.
Materialele de compactare şi ermetizare a îmbinărilor vor păstra proprietăţile de elasticitate şi
adezivitate în cazul acţiunii temperaturilor negative, umezirii şi vor fi rezistente la acţiunile
razelor ultrafiolete.

Materialele de ermetizare vor fi compatibile cu straturile de protecţie şi decorative a


elementelor constructive în locurile îmbinărilor cu acestea.

9.5 Se va prevedea posibilitatea accesului la utilaj, accesorii şi obiectele sistemelor tehnico-


edilitare, inclusiv a punctelor de racordare, precum şi la elementele constructive portante ale
acoperişului clădirii pentru revizuirea, deservirea tehnică, reparaţia şi înlocuirea acestora.

51
NCM C.01.12:2018

ANEXA A
(informativă)

Lista principalelor grupuri funcţional – tipologice de clădiri şi încăperi publice

Tabelul A.1

A. Clădiri prestări servicii către populaţie


1 Clădiri şi încăperi cu destinaţie educaţională
1.1 Instituţii de învăţămînt şi pregătire a cadrelor
1.1.1 Instituţile de învăţămînt preşcolar
1.1.2 Instituţiile de învîţămînt general (şcoli, gimnazii, licee,
colegii, şcoli – internat etc.)
1.1.3 Instituţile de învîţămînt profesional:
colegii
superior şi postuniversitar
1.2 Instituţii extraşcolare (pentru elevi şi tineret)
1.3 Instituţii specializate (aerocluburi, şcoli auto etc.)

2 lădiri şi încăperi de ocrotire a sănătăţii şi deservire socială a populaţiei


2.1 Instituţii de ocrotire a sănătăţii:
2.1.1 Instituţii curative cu staţionar, centre medicale etc
2.1.2 Instituţii de ambulatoriu şi policlinică
2.1.3 Farmacii,bucătării de lapte
2.1.4 Instituţii de reabilitare şi corecţie, inclusiv pentru copii
2.1.5 Staţii de transfuzie a săngelui, staţii de salvare etc.
2.1.6 Instituţii balneo - sanatoriale
2.2 Instituţii de deservire socială a populaţiei:
2.2.1 Instituţii fără staţionar
2.2.2 Instituţii cu staţionar, inclusiv aziluri pentru persoane cu dezabilităţi şi
bătrîni, pentru copii cu dezabilităţi etc.

3 Clădiri şi încăperi de prestare a serviciilor către populaţie


3.1 Întreprinderi de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, inclusiv
complexe de comerţ şi agrement
3.2 Întreprinderi de alimentaţie (reţea deschisă şi închisă)
3.3 Obiecte nonproducţie de deservire publică şi comunală a populaţiei:
3.3.1 Întreprinderi servicii publuce pentru populaţie
3.3.2 Instituţii gospodărie comunală, destinate deservirii directe a populaţiei
3.3.3 Instituţii de ceremonii civile
3.4 Obiecte de comunicare, destinate deservirii directe a populaţiei
3.5 Instituţii de transport,destinate deservirii directe a populaţiei
3.5.1Clădirile gărilor tuturor tipurilor de transport
3.5.2 Instituţiile de deservire a pasagerilor, agenţiile de
transport, agenţiile de turism
3.6 Construcţii şi încăperi cu destinaţie social – sanitară

4 Construcţii şi încăperi pentru activităţi culturale şi de agrement a populaţiei, servicii religioase


4.1 Obiecte pentru cultura fizică, sport şi petrecerea activă a timpului liber:
cu spectatori
fără spectatori
4.2 Clădiri şi încăperi cu destinaţie cultural-educaţională şi ale instituţiilor religioase:
4.2.1 Biblioteci şi săli de lectură
4.2.2 Muzee şi expoziţii
4.2.3 Instituţii religioase pentru populaţie
4.3 Instituţii pentru spectacole şi agrement:
4.3.1 Înstituţii pentru spectacole (teatre, cinematografe, săli de concerte, circuri etc.)

52
NCM C.01.12:2018

Tabelul A.1 (continuare)

5 Clădiri şi încăperi de şedere temporară


5.1 Hoteluri, moteluri etc.
5.2 Instituţii de odihnă şi turism (pensiuni,baze turistice pentru anul împrejur, tabere de vară, inclusiv
pentru copii şi tineret etc.)
5.3 Căminele instituţiilor de învăţămînt şi pavilioanele de dormitoare
ale internatelor

B Clădiri pentru deservirea societăţii şi statului


1 Clădiri administrative
1.1Instituţiile organelor de conducere
1.2 Instituţii administrative, subdiviziunile administrative ale firmelor,organizaţiilor, întreprinderilor,
precum şi firme şi agenţii etc.
2 Clădiri
2.1 Organizaţii de creditare şi financiare, companii de asigurare, bănci
2.2 Judecătorii şi procuraturi, instituţii notariale şi juridice
2.3 Organizaţii de protejare a legii (autorităţi fiscale, poliţie, vama)
2.4 Instituţii de protecţie socială a populaţiei (asistenţă socială, burse de mucă etc.)

3 Clădirile instituţiilor producătoare de mărfuri


3.1 Instituţii ştiinţifice şi de cercetări(cu excepţia structurilor mari şi speciale)
3.2 Instituţii de proiectare
3.3 Instituţii redactoriale, editoriale şi publicitate (cu excepţia tipografiilor)

NOTE:
1. Prezenta anexă se aplică cît pentru tipurile de înstituţii ţi încăperi indicate, atît şi pentru cele nou-aparente în
cadrul acestor grupuri de încăperi funcţional – tipologice.
2. Grupurile indicate de încăperi cu diferită destinaţie pot fi parte componentă a clădirilor de locuit, de producere
şi altora, cît şi a complexelor multifuncţionale.

53
NCM C.01.12:2018

ANEXA B
(obligatorie)

Regulele de calculare a suprafeţelor totală, utilă şi de referinţă, a volumului


constructive, suprafeţii construite şi a regimului de înălţime a construcţiei publice

B.1 Suprafaţa totală a clădirii – suma suprafeţelor tuturor etajelor (inclusiv cel tehnic,
mansarda, demisolul şi subsolul).

În suprafaţa totală a clădirii se vor include suprafeţele antresolelor, galeriilor şi balcoanelor


sălilor de spectacole şi altor săli, verandelor, loggiilor şi galeriilor cu geamuri, cît şi trecerilor
în alte clădiri.
.
În suprafaţa totală a clădirii se va indica separat suprafaţa elementelor de sistematizare
deschise neîncălzite (inclusiv suprafaţa acoperişului exploatabil, galeriilor exterioare
deschise, loggiilor deschise etc.).

Suprafaţa încăperilor cu multe lumini, a spaţiului dintre rampele scărilor mai mare decît
lăţimea rampei precum şi golurile din planşeuri care depăşesc 36 m2 se vor include în
suprafaţa totală a clădirii numai în limitele unui etaj.

Suprafaţa etajului se va măsura la nivelul pardoselei în limita suprafeţelor interioare (finisate)


ale pereţilor exteriori.

Suprafaţa etajului în cazul pereţilor exteriori înclinaţi se va măsura la nivelul pardoselei.

Suprafaţa mansardei se calculează în limitele suprafeţelor interioare ale pereţilor exteriori şi


pereţilor mansardei, adiacenţi timpanelor podului, ţinînd cont de prescripţiile punctului B.5.

B.2 Suprafaţa utilă a clădirii se va defini ca suma suprfeţelor tuturor încăperilor, amplasate în
clădire, precum şi a balcoanelor, antresolurilor din săli, foaiere etc., cu excepţia caselor
scărilor, puţurilor ascensoarelor, scărilor interioare deschise şi a planurulor înclinate.

B.3 Suprafaţa de referinţă a clădirii se va defini ca suma suprafeţelor încăperilor, amplasate


în clădire, cu excepţia:

coridoarelor, vestibulelor, pasajelor, caselor scărilor, scărilor interioare deschise şi a planelor


înclinate;

puţurilor ascensoarelor;

încăperilor destinate amplasării echipamentelor şi comunicaţiilor edilitare.

B.4 În suprafeţele totală, utilă şi calculată nu se vor include suprafeţele cerdacului, subsolului
tehnic (cerdacului tehnic) cu înălţimea de la pardosea pînă la partea inferioară a elementelor
constructive proeminente mai mică de 1,8 m, precum şi a vestibulelor exterioare,
balcoanelor, portalelor şi platformelor de intrare exterioare, a scărior exterioare deschise şi a
planurilor înclinate.

54
NCM C.01.12:2018

B.5 Suprafaţa încăperilor clădirii se va determina reieşind din dimensiunile acestora,


măsurate între suprafeţele finisate ale pereţilor la nivelul pardoselei (fără plinte). Suprafaţa
încăperilor mansardei se va calcula cu un coieficient de reducere 0,7 pe sectorul din limitele
înălţimii tavanului (peretelui) înclinat cu panta de 30° - pînă la 1,5 m, de 45° - pînă la 1,1 m,
de 60° şi mai mult – pînă la 0,5 m.

B.6 Volumul constructiv al clădirii se va determina ca suma volumului constructiv superior


cotei 0,00 (partea supraterană) şi celui inferior acestei cote (partea subterană).

Volumul constructiv al părţilor supraterane şi subterane ale clădirii se va determina în limitele


suprafeţelor de încadrare cu includerea elementelor de închidere, luminatoarelor, cupolelor
ş.a., începînd cu cota pardoselii finite a fiecărei părţi a clădirii, excluzând părţile proeminente
ale elementelor arhitecturale şi structurale, canalele subterane, pridvoarele, terasele,
balcoanele, volumele acceselor şi a spaţiului de sub clădire pe suporturi.

B.7 Suprafaţa construită a clădirii se va determina ca suprafaţa secţiunii orizontale a clădirii


pe conturul exterior la nivelul soclului, inclusiv elementele proeminente (platformele de
intrare şi treptele, verandele, terasele, curţile de lumină în faţa ferestrelor de la subsol,
intrările în subsol).

Zona de sub clădire (porţiunea clădirii) situată pe piloni, pasajele sub clădire cît şi părţile
proeminente ale clădirii care ies sub formă de consolă la o înălţime mai mică de 4,5 m se va
include în suprafaţa construită.

Suplimentar se va indica suprafaţa construită a parcării subterane care se extinde dincolo de


conturul proiecţiei clădirii.

B.8 La determinarea regimului de înălţime a clădirii în numărul de etaje supraterane se vor


include şi etajul tehnic, mansarda şi etajul soclu (demisolul) dacă cota de sus a planşeului
acestuia depăşeşte cota medie de sistematizare a solului cu minim 2 m.

Mezaninul, care ocupă mai mult de 40% din spaţiu, se va considera etaj.

Subsolul clădirii, indiferent de înălţimea lui, cît şi spaţiul dintre etaje şi cerdacul tehnic cu
înălţimea mai mică de 1,8 m, nu se vor include în numărul etajelor supraterane.

La determinarea numărului de etaje se vor include toate etajele, inclusiv etajul subteran,
subsolul, demisolul, etajele supraterane, cel tehnic, mansarda etc.

În cazul cînd diferite părţi ale clădirii au un număr diferit de etaje, precum şi în cazul
amplasării clădirii pe un teren cu pantă şi numărul de etaje sporeşte din contul pantei,
numărul de etaje al clădirii se determină separat pentru fiecare parte a acesteia.

La determinarea numărului de etaje ale clădirii pentru efectuarea calculelor structurale sau
altele, etajele tehnice se vor lua în considerare în funcție de caracteristicile acestor calcule,
stabilite de normele respective.

La calcularea numărului de ascensoare cerdacul tehnic nu se va lua în considerare.

55
NCM C.01.12:2018

Etajul tehnic, amplasat în mijlocul clădirii, se va lua în considerare doar pentru determinarea
cotei de ridicare a ascensorului.

B.9 Suprafaţa comercială a magazinului se va determina ca suma suprafeţelor sălilor


comerciale, încăperilor pentru primirea şi eliberarea comenzilor, salii de cofetării, suprafeţelor
pentru acordarea unor servicii suplimentare clienţilor.

56
NCM C.01.12:2018

ANEXA C
(recomandată)

Lista încăperilor care, conform profilului de activitate a construcţiilor publice, pot fi


amplasate în etajele subterane şi etajele soclu

C.1 Etaje subterane

C.1.1 Încăperi pentru boilere; staţii de pompare a reţelelor de alimentare cu apă şi


canalizare; camere de ventilaţie şi climatizare a aerului; noduri de comandă şi alte încăperi
destinate instalării şi menagementului echipamentului tehnico - edilitar; secţii de maşini ale
ascensoarelor; încăperi pentru echipamentul sistemului de stingere a incendiului.

C.1.2 Parcări auto (nu mai jos de 10 m de la nivelul solului).

C.2 Primul etaj subteran sau subsol.

Pentru toate clădirile

C.2.1Toate încăperile, amplasarea cărora este permisă în etajele subterane.

C.2.2 Vestibulul în cazul organizării ieşirii din acesta prin intermediul parterului; vestiare,
toalete, lavoare, camere de duş, fumoare, garderobe, încăperile solariurilor.

C.2.3 Încăperile personalului de serviciu, antrenorilor, instructorilor, încăperile de odihnă,


luarea mesei etc.

C.2.4 Săli pentru spectacole, conferinţe şi festivităţi, aule cu capacitatea de pînă la


300 locuri.

C.2.5 Depozite pentru cărţi, arhive şi fişe medicale etc.

C.2.6 Magazii şi depozite (cu excepţia încăperilor pentru stocarea lichidelor inflamabile şi
combustibile de categoriile A şi B); ateliere care nu se asociază cu stocarea materialelor
inflamabile; spălătorii, încăperi pentru călcatul şi curăţarea hainelor, păstrarea lengeriei;
încăperi pentru uscarea îmbrăcămintei ţi încălţămintei; sala compresoarelor.

C.2.7 Încăperi pentru descărcare, încărcare şi despachetare; expediţia diferitor instituţii,;


încăperi pentru păstrarea, descărcarea şi sortarea bagajjelor, încăperi pentru colectarea şi
împachetarea maculaturii.

C.2.8 Încăperi tehnico-edilitare (puncte termice, săli pentru pompe şi compresoare, camere
de ventilare, ateliere pentru exploatarea clădirilor, săli pentru servere).

Suplimentar, în funcţie de tipul clădirilor:

C.2.9 În clădirile instituţiilor preşcolare: cămară pentru legume, cămară pentru unelte de
livadă, bufeturi.

57
NCM C.01.12:2018

C.2.10 În clădirile instituţiilor de învăţămîmt: laboratoare şi auditorii pentru studierea unor


cursuri speciale cu echipament special; cabinete de muncă şi tehnica securităţii; ateliere,
neinterzise de normele sanitare şi antiincendiare.

C.2.11 În instituţii curative:

а) încăperile personalului (încăperi de studii pentru personal, brigăzi mobile);

b) încăperile serviciilor auxiliare, depozitul central de lengerie, încăperile de pregătire a


soluţiilor de dezinfectare, spălătorii, inclusiv pentru pacienţi, secţiile centrale de sterilizare şi
dezinfectare, încăperile pentru păstrarea şi îmbrăcarea cadavrelor, sala de ceremonii
funerare, încăperile de prelucrare a deşeurilor medicale, camerele de dezinfectare a
persoanelor, încăperile sanitare, încăperile de păstrare a lucrurilor bolnavilor, încăperile
pentru reparaţia utilajului, farmaciile.

c) camere de tratament şi diagnostic cu radioterapie (reontghen, rezonanţă magnetică),


încăperi de conducere adiacente acestora şi alte încăperi care constituie cu ele un proces
funcţional unic;

d) încăperi şi cabinete pentru tratament de reabiltare (piscine terapeutice, încăperi de


hidroterapie, cabinete de masaj).

C.2.12 Încăperile magazinului alimentar sau ale celui de mărfuri nonalimentare cu suprafaţa
de comerţ pînă la 400 m2 (cu excepţia magazinelor şi secţiilor de realizare a materialelor
inflamabile, lichidelor combustibile); încăperile de colectare a veselei din sticlă.

C.2.13 Încăperile întreprinderilor de alimentaţie publică şi a blocurilor alimentare (autonome


şi a altor instituţii), cu excepţia instituţiilor preşcolare şi celor de învăţămînt mediu general.

C.2.14 Saloanele pentru vizitatorii întreprinderilor prestări servicii către populaţie (cu excepţia
frizeriilor, cabinetelor cosmetice etc). Punctele complexe de prestări servicii către populaţie;
sălile de demonstrare, atelierele foto cu laboratoare; încăperile punctelor de închiriere; sălile
sărbătorilor de familie; atelierele permise spre amplasare de normele sanitare şi
antiincendiare.

C.2.15 Noduri de radiou; laboratoare de cinema şi foto; încăperile sistemelor închise de


televiziune e.t.c.

C.2.16 Săli de sport (fără tribune pentru spectatori), prezentări şi spectacole; săli de sport cu
patinoar; tiruri pentru tragere cu gloanţe; încăperi pentru antrenamente şi fitness; încăperi
pentru păstrarea schiurilor; săli de biliard; încăperi pentru tenis de masă, popicării.

C.2.17 Săli de expoziţii cu aflarea concomitentă pînă la 300 vizitatori; încăperi pentru
ocupaţia în secţii a maturilor, foaiere.

C.2.18 Săli pentru repetiţii cu aflarea concomitentă a cel mult 100 persoane în fiecare
tronson; încăperi pentru jocuri de masă, saloane internet, cafenele video; discoteci pînă la
50 perechi de dansatori (finisarea pereţilor şi tavanelor se va prevede cu materiale
incombustibile).

58
NCM C.01.12:2018

C.2.19 Spaţiul tehnic sub scenă, estradă şi arenă, fosa de orchestră.

C.3 Etaj soclu

C.3.1 Toate încăperile permise spre amplasare în subsoluri.

C.3.2 Încăperi administrative, de oficiu şi de serviciu ale instituţiilor preşcolare şi medicale.

C.3.3 Bazinele IÎP şi pentru tratament; secţii de hidroterapie şi tratament cu nămol;


laboratoare pentru pregătirea apelor cu rodon şi hidrosulfurate în secţiile de hidroterapie.

C.3.4 Săli de mese şi vestiare – garderobe în instituţiile de învăţămînt general.

C.3.5 Birouri de permise şi informaţii, recepţii, case de bilete pentru transportul feroviar şi
aerian, agenţii de transport.

C.3.6 Săli de operaţii şi casele instituţiilor bancare, puncte de schimb valutar.

C.3.7 Încăperi de externare a bolnavilor; camere centralizate pentru lengerie.

C.3.8 Încăperi pentru serviciile de copiere şi multiplicare.

C.3.9 Săli pentru registraturi.

C.3.10 Încăperi de producere ale obiectelor de alimentaţie (inclusiv blocurile alimentare în


staţionare), cu excepţia clădirilor cu clasa pericolului de incendiu funcţional F1.3.

C.3.11 Bazine sportive.

C.3.12 Băi cu abur uscat (saune).

C.3.13 Atelier de tîmplărie.

NOTE:
1. În etajul soclu, pardoseala căruia este amplasată mai jos de cota trotuarului sau a pereului nu mai mult de 0,5
m., se permite amplasarea tuturor încăperilor, cu excepţia încăperilor pentru copii în instituţiile preşcolare, sălilor
de clasă pentru studii teoretice ale instituţiilor de învăţămînt general şi învăţămînt profesional primar, saloanele de
spital, cabinetelor de electrofototerpie, sălilor de naşteri, de operaţii şi tratamente, cabinetelor medicilor,
încăperilor de locuit.

2. Lista încăperilor publice, care sunt permise spre amplasare în etajele soclu şi subsolurile caselor de locuit se
stabileşte în documentele normative în vigoare.

3. Posibilitatea amplasării în etajele subteranea încăperilor specializate, caracteristice unui anumit tip de instituţii,
cum ar fi , spre exemplu, încăperile pentru inculpaţi în clădirile judecătoriilor generale, tezaurul înstituţiilor
bancare, sestabileşte în documentele normative respective.

59
NCM C.01.12:2018

ANEXA D
(recomandată)

Cerinţe faţă de parametrii sălilor pentru spectatori

D.1 Parametrii sălii pentru spectatori şi ai ecranului în cazul demonstrării tradiţionale a


filmelor

Locurile pentru spectatori în săli în cazul demonstrării tradiţionale a filmelor se vor prevedea
în limitele zonei indicate pe desenul D.1, unde:

L – lungimea pe axă a sălii de la ecran pînă la speteaza scaunelor ultimului rînd;

A – distanţa pe axa sălii de la ecran pînă la speteaza scaunelor primului rînd; A = 0,36L

Desenul D.1 Parametrii sălii şi ai ecranului în cazul demonstrării filmelor


În sălile cinematografelor şi cele polivalente

Dimensiunile ecranului de cinema sunt indicate pe desenul D.1, unde:

C – lăţimea cîmpului de lucru al ecranului (a celui curbliniar – pe hoardă);

H - înălţimea cîmpului de lucru al ecranului.

Raporturile dintre C şi H vor fi:


𝐻𝑓 : 𝐶𝑓 = 1: 2,2
𝐻𝑙 : 𝐶𝑙 = 1: 2,35
𝐻𝑠 : 𝐶𝑠 = 1: 1,37

<1>Indicii paremetrilor C, H şi A indică:

60
NCM C.01.12:2018

f – format lat; l - lat, s - simplu.

Lăţimea ecranului C în dependenţă de lungimea sălii pentru spectatori L se recomandă a fi:


𝐶𝑓 = 0,6𝐿(0,54𝐿)
𝐶𝑙 = 0,43𝐿(0,39𝐿)
𝐶𝑠 = 0,25𝐿(0,22𝐿)
<2>Datele din paranteze - pentru cinematografele cu activitate sezonieră, cluburi şi teatre.

Distanţa de la ecran pînă la speteaza scaunelor din primul rînd A în dependență de lăţimea
ecranului C se recomandă a fi:
𝐴𝑓 ≥ 0,6𝐶𝑓
𝐴𝑙 ≥ 0,84𝐶𝑙
𝐴𝑠 ≥ 1,44𝐶𝑠
Raza curbei ecranului de cinema va fi nu mai mică de L.

Parametrii sălii pentru spectatori la instalarea utilajului de proiecţie sunt indicaţi pe desenul
D.1, unde:

D–distanţa de proiecţie<3> - nu mai mică de 0,85L;

 - unghiul de abatere a axei optice a proiectorului de la normală în centrul ecranului de


cinema:
г
<4> - maxim 7°;
<3>*n cluburi şi teatre se permite a fi de minim 9°.
в
- maxim 8°;
н
- maxim 3°;

K – distanţa de la raza superioară de proiecţie pînă la cele mai apropiate suprafeţe ale
tavanului - minim 0,6 m;

D – distanţa de la raza inferioară de proiecţie pînă la pardosea în zona locurilor pentru


spectatori;

D>= 1,9 m;

Т – adîncimea spaţiului din spatele ecranului<1>:

În cazul ecranului lat - 0,9 m;

În cazul ecranului de format lat - 1,5 m;

Р – distanţa de la marginea ecranului pînă la perete:

În cazul ecranului plat - minim 0,985 m;

În cazul ecranului de formă curbă - minim 0,1m.

61
NCM C.01.12:2018

La trasarea vizibilităţii spre punctul de calcul supravegheat <2> raza de vizibilitate, îndreptată
spre acest punct, va depăşi cota nivelului ochilor spectatorului din faţă cu 0,14 m (în cazul
reconstrucţiei se permite 0,12 m).

<1> În cazul reproducerii sunetului printr-un singur canal sau amplasării difuzorului lateral
ecranului se permite 0,1 - 0,3 м.

<2> În cinematografe – linia de jos a ecranului .

Cota nivelului ochilor spectatorului aşezat de la nivelul pardoselei - 1,2 m.

D.2 Prescripţii impuse parametrilor sălilor polivalente de sport şi festivităţi

Tabelul D.1

Depărtarea
Dimensiunile Amplsarea punctului de control limită de la
Felul de sport arenei, centrat (focusat) F punctul de
piscinei, m control
centrat
(focusat) F, m
Înot, sărituri în apă, polo 21 x 50 La suprafaţa apei pe axa instalaţiei 60
de apă, înot sincronizat pentru sărituri sau celei mai apropiate
de tribună piste
Hochei, patinaj artistic 30 x 61 Lîngă cea mai apropiată margine a 70
arenei la cota superioară a bordului
Box, lupte, atletică grea 12 x 18 Pe marginea cea mai apropiată de 60
tribună a suprafaţii podiumului
Jocuri sportive 18 x 36, Pe marginea cea mai apropiată de 60
22 x 42 tribună a cîmului de joc
Gimnastică sportivă şi 22 x 42 Pe marginea cea mai apropiată de 60
artistică tribună a suprafaţii podiumului
Fotbal şi atletica uşoară 75 x 126 La înălţimea 0,5 m pe axa celei mai 90
apropiate piste

62
NCM C.01.12:2018

ANEXA E
(recomandată)

Săli sportive şi construcţii descoperite pentru cultură fizică şi sport ale instituţiilor de
învăţămînt general
Tabelul E.1

Componenţa şi suprafeţele, m2, în funcţie de numărul claselor


Şcoala de bază Şcoala medie
Obiecte pentru 1 clasă în 2 clase în 3 clase în 1 clasă în 2 clase în 3 clase în Mai mult
cultură fizică şi paralel paralel paralel paralel paralel paralel de 3 clase
sport şi în paralel
dimensiunile lor
9 18 21 11 22 33 Mai mult
(225 pers.) (450 pers.) (524 (275 pers.) (550 pers.) (825 pers.) de 33 clase
pers.) (mai mult
de 900
pers.)
E.1 Săli şi încăperi pentru cultură fizică şi sport

Sală sportivă - - - - - - 1440


48,0 x 30,0 m
(h >= 8 m)
Sală sportivă - - - - 1008 1008 -
42,0 x 24,0 m
(h >= 8 m)
Sală sportivă - 540 540 540 - - -
30,0 x 18,0 m
(h >= 7 m)
Sală sportivă 288 - - - - - -
24,0 x 12,0 m
(h >= 6 m)
Sală pentru - 315 315 - 315 315 315
gimnastică,
jocuri,
horeografie,
fitness
21,0 x 15,0 m
(h >= 6 m)
Sală de forţă - - - 144 144 144 144
12,0 x 12,0 m
(h >= 4 m)
Sală pentru 144 144 144 144 144 144 144
ocupaţie cu copiii
din grupa
medicală
specială
12,0 x 12,0 m
(h >= 4 m)

Total: 432 999 999 828 1611 1611 2043


E.2 Structuri descoperite pentru cultură fizică şi sport

Stadionul şcolii 4200 4200 4200 4200 4200 5260 5260


(pistă de alergări
în cerc minim
250 m, comasată
cu pista de
alergări liniară
minim 110 m,
teren mixt pentru
jocuri sportive cu
două sectoare
pentru sărituri)

63
NCM C.01.12:2018

Tabelul E.1 (continuare)

Teren pentru jocuri - - 1728 1728 1728 1728 1728


sportive
(48,0 x 36,0 m)
Teren pentru jocuri 1008 1008 - - - - -
sportive
(42,0 x 24,0 m)
Cort de tenis - - - - 648 648 648
(36,0 x 18,0 m)
Teren pentru jocuri 200 200 400 200 400 600 600
moble şi exerciţii
de dezvoltare
generală
Total: 5408 5408 6328 6128 6976 8236 8236

64
NCM C.01.12:2018

ANEXA F
(recomandată)

Căile de evacuare a spectatorilor din sălile pentru festivităţi

F.1 Repartizarea spectatorilor conform direcţiilor de deplasare de la locurile pentru spectatori n


în rîndurile m spre ieşirile din sală se va efectua conform schemelor indicate în desenul
F1 (а, b).

Repartizarea persoanelor după ieşirea din sală pe sectoare cu lăţimea “nelimitată”


(vestibuluri, foieuri etc.) sa va determina conform schemelor indicate în desenul F2.

а)

65
NCM C.01.12:2018

b)
а – cu treceri laterale (longitudionale);
b – cu trecere transversală

Desenul F.1 Direcţionarea deplasării fluxelor de persoane la evacuarea


din sălile de spectacol

а)

b)
а – evacuarea prin trecerea comună orizontală la nivelul arenei; b–evacuarea în sus printr-o
uşă sau pe secţiunea orizontală
66
NCM C.01.12:2018

Desenul F.2 Schemele divizării locurilor în blocuri pe tribunele sălilor de sport, festivităţi şi
polivalente în cazul amplasării trapelor

F.2 Numărul de rînduri, din care spectatorii au posibilitatea de a se evacua (desenul G.2), a)
( m1  0 , 6 m ) (m 2  0, 4 m )
în jos sau în sus cînd numărul sumar al acestora este m.

F.3 Rîndurile locurilor pentru spectatori pe tribune, evacuarea din care poate avea loc prin
trape, amplasate în două niveluri (desenul F.2, б), vor fi divizate în două părţi separate prin
bariere cu înălţimea de minim 0,7 m, care nu vor afecta vizibilitatea.Evacuarea persoanelor
din rîndurile fiecărei părţi se va efectua separat: din rîndurile nivelului superior 𝑚𝑠 (de la
pardoseala nivelului pînă la la ultimul rînd din tribune) – prin trapele de sus, din rîndurile
tribunelor nivelului inferior 𝑚𝑖 - prin trapele inferioare, amplasate de partea cealaltă a trecerii
comune a blocului de locuri.

F.4 Numărul de blocuri M, în care este raţională divizarea rîndurilor din nivelurile tribunelor
cu numărul de locuri din acestea N, şi timpul permis pentru evacuare se va determina prin
formule:

în cazul deplasării pe trecerea comună a blocului în jos pe scară

𝑀 = 0,01 𝑁𝐾/𝑡𝑠𝑢𝑝𝑙 ; (F.1)

în cazul deplasării pe trecerea comună a blocului în sus pe scară

𝑀 = 0,07 𝑁𝐾/𝑡𝑠𝑢𝑝𝑙 . (F.2)

F.5 Numărul de rînduri (𝑚𝑠 sau 𝑚𝑖 ) în cazul lungimii probabile a tribunei L se va calcula
conform formulei

m = 0,45NK/L (F.3)

F.6 Timpul de referinţă de deplasare a persoanelor din blocul de locuri pentru spectatori
𝑡𝑟.𝑏𝑙 în cazul evacuării preventive va corespunde raportului

𝑡𝑟.𝑏𝑙 ≤ 𝑡𝑠𝑢𝑝𝑙 − 0,04(𝑙𝑡𝑟 + 5), (F.4)

unde 𝑙𝑡𝑟 - lungimea trecerii comune de la ieşirea din cel mai îndepărtat rănd pînă la ieşirea din
sală.

F.7 Lăţimea trecerii comune (trans versal răndurilor) în blocul locurilor 𝑏𝑏𝑙 de la parter sau din
tribune în cazul numărului acestora 𝑁𝑏𝑙 va fi nu mai mică de

𝑏𝑏𝑙 = 𝑁𝑏𝑙 /𝑞𝑡𝑟.𝑏𝑙 , (F.5)

unde q va fi egal cu:

80 –dacă trecerea duce în jos pe scară, este orizontală sau prin plan înclinat;

50 - dacă trecerea duce în sus pe scară.

F.8 Alegerea direcţiei de deplasare ulterioară a persoanelor, ieşiţi din sală, se va determina
conform datelor, indicate în desenul F.3.

67
NCM C.01.12:2018

а–schema de divizare a fluxului cu un număr N de persoane;


б–influenţa raportului dintre distanţele pînă la ieşiri asupra divizării numărului de persoane
din fluxul total, care se îndreaptă:
l
1 –spre una din două ieşiri identice 1 :
În exterior, în casele scărilor, spre scările deschise;
l1 l2
2 –spre scara deschisă sau în casa scării

Desenul F.3 Repartizarea numărului de spectatori între ieşiri

F.9 Schema fluxului de persoane în cazul deplasării printr-un sector cu lăţimea nelimitată
(vestibul, foaier, culoare etc.) spre ieşirea din acesta este indicată în desenul F.3.

În cazul deplasării prin sectoare cu lăţimea nelimitată, lăţimea fluxului b depinde de numărul
de persoane N şi lungimea l a sectorului: b = 4 m cînd N < 100 pers. şi l <= 6 m; b = 6 m – în
celelalte cazuri.

F.10 Capacitatea de treceere prin punctele automate de control este de 1200 pers./oră.

Capacitatea de trecere prin detectoarele de metal este indicată în paşaportul utilajului


respectiv.

Capacitatea optimă de transportare a scării rulante se va determina în dependenţă de viteza


de mişcare a benzii scării rulante: în cazul vitezei 0,6 – 0,8 m/sec capacitatea de
transportare constizuie 7750 – 7840 pers./oră.

68
NCM C.01.12:2018

ANEXA G
(recomandată)

Cerinţe faţă de conducta internă de apă pentru incendiu a clădirilor instituţiilor de


cultură şi agrement, bibliotecilor, arhivelor şi construcţiilor sportive

G.1 În clădirile instituţiilor de cultură şi agrement se va prevedea:

- în cinematografe şi cluburi cu scene în cazul capacităţii sălii pînă la 700 locuri – robinete
de incendiu; peste 700 locuri cu prezenţa barelor de grătar – robinete de incendiu şi
instalaţii tip “drencer” conform G.9 din anexa dată;

- în cluburile cu dimensiunile scenelor 12,5x7,5 m; 15 x 7,5 m; 18 x 9 m; 21 x 12 m şi


capacitatea sălii pînă la 700 locuri – robinete de incendiu şi instalaţii tip “drencer”;

- în cluburile cu dimensiunile scenelor 18 x 9 şi 21 x 12 m şi capacitatea sălii peste


700 locuri, cu scenele 18 x 12 şi 21 x 15 m, indiferent de capacitate, cîtprecum şi în
teatre – robinete de incendiu, instalaţii tip “drencer” şi splinkler;

- în complexele pentru demonstraţii ale teatrelor cu capacitatea de 600 şi mai multe locuri
cu scene panoramice, de tip lateral sau central – instalaţii de stingere a incendiilor.

G.2 În încăperile de producere şi depozitele de rezervă, amplasate într-o clădire separată pe


terenul clădirii teatrului sau în cazul amplasării încăperilor auxiliare şi de producere în
clădirea teatrului se vor prevedea robinete interioare de incendiu şi instalaţii sprinkler în
conformitate cu prevederile G.4 şi G.11 ale anexei date.

În cazul amplasării încăperilor de producere şi a depozitelor de rezervă într-o clădire


separate, în afara terenului clădirii teatrului, instalaţiile sprinkler se vor prevedea în
conformitate cu prevederile G.11 a anexei date iar consumul de apă a robinetelor de
incendiu va corespunde prevederilor normelor antiincendiare.

G.3 Consumul de apă pentru stingerea internă a incendiilor cu robinete de incendiu se va


aplica în clădirile:

- cinematografelor şi cluburilor cu estrade cu capacitatea sălii pentru spectatori pînă la


300 locuri inclusiv – două jeturi cu consumul minim 2,5 l/sec, peste 300 locuri – două
jeturi cu consumul minim 5 l/sec fiecare;

- cluburilor cu scene şi teatrelor, indiferent de capacitatea lor – două jeturi cu consumul


minim 2,5 l/sec şi două jeturi cu consumul minim 5 l/sec fiecare.

G.4 Robinetele de incendiu se instalează lăngă intrările în sala pentru spectatori şi pe scenă
sau estradă, lăngă intrările în casele scărilor.

În clădirile cluburilor cu dimensiunile scenelor 18 x 12, 21 x 12, 21 x 15 m, precum şi în


clădirile teatrelor se vor instala robinete de incendiu suplimentare cu diametrul 65 mm cu
jetul de apă 19 mm şi lungimea furtunului 10 m pe planşeul scenei.

69
NCM C.01.12:2018

Robinete de incendiu cu diametrul 50 mm cu jetul de apă 16 mm şi lungimea furtunului 10 m


se vor instala pe grătarele şi galeriile de lucru; la fel şi în toate celelalte încăperi ale teatrului,
dar cu lungimea furtunului de 20 m.

G.5 Pe planşeul scenei cu suprafaţa pînă la 500 m2 se vor instala 3 robinete de incendiu, iar
pentru suprafaţă mai mare – 4.

Pe fiecare galerie de lucru şi grătar se vor instala minim două robinete de incendiu, cîte unul
de partea dreaptă şi stîngă a scenei.

Se permite instalarea deschisă, fără dulapuri, a robinetelor.

G.6 Robinetele de incendiu se vor fi instala în aşa mod, ca fiecare punct al încăperii să poată
fi stropit cu două jeturi de apă.

G.7 Reţeaua internă a robinetelor de incendiu va avea sens închis şi se va conecta cu două
braşamente: la reţeaua exterioară şi la regleta de distribuţie a sistemelor sprinkler şi
drencer. Vanele de separare în reţea se vor instala reieşind din necesitatea deconectării
sectoarelor cu maxim două ramificaţii. În paretea inferioară a coloanelor de apă, înzestrate
cu mai mult de două robinete de incendiu, se vor instala ventile sau vane.

G.8 În robinetele de incendiu se va prevedea o presiune liberă, astfel încît jetul compact de
apă obţinut să poată stropi cea mai înaltă parte a încăperii calculate. Presiunea robinetelor
de incendiu de pe planşeul scenei va asigura obţinerea jeturilor compacte cu o înălţime ce
depăşeşte cu 2 m distanţa de la planşeu pînă la podina de gratar.

G.9 Instalaţiile drencer se amplasează sub grătarele scenei şi arierscenei sub nivelul inferior
al galeriilor de lucru şi podeţele inferioare de trecere care le unesc, în safeul decoraţiilor
înfăşurate şi în toate golurile scenei, inclusiv golurile portalului, nişelor scenei şi arierscenei,
cât şi în porţiunea spaţiului tehnic sub scenă, ocupată de utilajul încorporat al scenei şi a
instalaţiilor de ridicare – coborâre.

Stropirea cortinei contra incendiului se va efectua din partea scenei.

G.10 Cu instalaţii sprincler se vor echipa:


acoperişurile scenei şi arierscenei, toate galeriile de lucru şi podeţele de trecere, cu excepţia
celor inferioare, spaţiul tehnic sub scenă (cu excepţia utilazului încorporat al scenei), nişele
scenei, arier scena, cît şi încăperile de depozitare, magaziile, atelierele, încăperile pentru
decoraţii, camera de desprăfuire.

G.11 Aranjarea dispozitivelor de stropire ale instalaţiilor drencer şi sprinkler se va efectua


reieşind din următoarele condiţii:

- suprafaţa pardoselei, apărate de un dispozitiv, va fi maxim 9 m2 în cazul intensităţii


medii de stropire minim 0,1 l/sec pentru m2 de suprafaţă a pardoselei;

- consumul de apă pentru stropirea golurilor scenei va fi 0,5 l/sec pentru un gol, pentru
stropirea portalului scenei – minimum 0,5 l/sec pentru 1m de lăţime a portalului cu
înălţimea de 7,5 m şi 0,7 l/sec pentru un metru cînd înălţimea depăşeşte 7,5 m.

70
NCM C.01.12:2018

- Presiunea liberă în cel mai îndepărtat şi cel mai superior dispozitiv de stropire va fi
minim 500 GPa (5 m a coloanei de apă).

- Diametrul gurilor de ieşire a tuturor dispozitivelor de stropire, amplasate în una şi


aceia şi clădire, va fi identic.

G.12 Administrarea instalaţiilor drencer se va prevedea:

- electrică şi hidraulică din două locuri de pe planşeul scenei şi din încăperea postului de
incendiu pentru secţiile de protecţie a scenei, arierscenei şi a golurilor scenei;

- electrică şi hidraulică prin telecomandă din locurile menţionate şi automată de la


detectorii nodului de comandă a instalaţiilor sprinkler a scenei pentru perdeaua drencer a
portalului scenei;

- prin telecomandă din încăperea unde este instalată regleta de distribuire – pentru secţia
de protecţie a safeului decoraţiilor înfăşurate.

G.13 Instalaţiile drencer ale gratarelor scenei şi arierscenei, nivelului inferior al galereilor de
lucru şi a podeţelor de trecere ce le unesc se vor comasa în una sau mai multe secţii.

Instalaţiile drencer montate deasupra golurilor de uşă ale scenei şi golului arierscenei se vor
comasa într-o singură secţie, iar instalaţiile drencer ale portalului scenei şi safeului
decoraţiilor înfăşurate se vor separa în două secţii diferite.

G.14 Instalaţiile sprinkler, care se vor instala pe scenă, arierscenă, în nişele laterale, spaţiul
tehnic sub scenă, se vor comasa într-o secţie unică cu administrare separată. Se va permite
conectarea robinetelor de incendiu de pe galereele de lucru ale scenei la coloanele de apă
ale sistemului sprinkler al scenei.

G.15 Consumul de calcul sumar al apei se va accepta cel mai superior din două cazuri de
funcţionare a mijloacelor interne de stingere a incendiilor:

- a instalaţiilor sprinkler ale scenei (acoperişul scenei, toate galeriile de lucru şi


podeţele de trecere), funcţionării simultane a două robinete de incendiu pe planşeul
scenei cu un consum total minim 10 l/sec şi a două robinete pe galereele de lucru
superioare cu un consum total 5 l/sec, precum şi funcţionarea secţiei instalaţiilor
drencer ale portalului scenei;

- a tuturor instalaţiilor dren cer sub grătarele scenei şi arierscenei, nivelului inferior al
galereelor de lucru şi podeţele care le unesc, funcţionării simultane a două robinete
de incendiu pe planşeul scenei cu un consum total minim 10 l/sec şi a două robinete
pe galereele de lucru superioare cu un consum total 5 l/sec, precum şi funcţionarea
secţiei instalaţiilor drencer ale portalului scenei.

G.16 În cazurile, cînd presiunea în reţeaua exterioară este insuficientă pentru asigurarea
funcţionării calculate a instalaţiilor antiincendiare, se va prevede instalarea pompelor,
punerea în funcţiune a cărora se va proiecta:

- prin telecomandă de la butoanele instalate lîngă robinetele de incendiu – în cazul


lipsei instalaţiilor sprinkler şi drencer;

71
NCM C.01.12:2018

- automată – în cazul instalării echipamentelor sprinkler şi drencer, cu dublare prin


telecomandă (pentru pornire şi oprire) din incinta postului de incendiu şi încăperii
instalaţiilor de pompare.

G.17 Agregatele de pompare antiincendiare vor avea o rezervă de 100% şi se vor instala în
încăperi separate încălzite cu ieşiri în exterior sau în casa scărilor. În clădirile
cinematografelor şi cluburilor, înzestrate doar cu robinete de incendiu, se permite instalarea
pompelor în hala cazanelor.

G.18 Pentru conectarea furtunurilor pompelor mobile de incendiu de la linia de presiune


dintre pompe şi regleta de distribuire a instalaţiilor sprinkler şi drencer se vor scoate în afară
două ştuţuri cu diametrul 80 mm cu clapete reversibile şi capete de cuplare incendiare
standardizate.

G.19 Pompele de alimentare cu apă menajeră – potabilă vor fi instalate pe fundaţii cu izolare
contra vibraţiilor şi separate de braşamente şi reţeaua interioară prin tronsoane cu conexiuni
elastice.

G.20 În cazul dacă reţelele exterioare de apă au o capacitate insuficientă de alimentare cu


apă, conform volumului de calcul pentru stingerea incendiului, sau conectarea se prevede la
reţele terminale de distribuire, se va prevedea instalarea rezervoarelor subterane,
capacitatea cărora va asigura:

- funcţionarea numărului de calcul al robinetelor interne de incendiu cu un consum de


calcul a apei pe parcursul a 3 ore;

- funcţionarea instalaţiilor sprinler şi drencer cu un consum de calcul a apei pe


parcursul a 1 oră;

- consumul de apă pentru stingerea incendiului exterior pe parcursul a 3 ore.

G.21 Alimentarea cu apă contra incendiului în clădirile bibliotecilor şi arhivelor se va


prevedea în cazul dacă volumul clădirii este de 7500 m3. şi mai mult. Normele consumului de
apă şi numărul de jeturi pentru stingerea interioară a incendiilor vor corespunde normativelor
conform NCM E.03.03.

G.22 În clădirile cu destinaţie sportivă intensitatea stropirii în cazul utilizării instalaţiilor


sprinkler va fi de 0,08 l/sec pentru m2 reieşind din calculul stropirii concomitente a suprafeţii
de 120 m2 cu durata de funcţionare a sistemului 30 min.

72
NCM C.01.12:2018

Traducerea autentică a documentului normativ în limba rusă

Начало перевода

1 Область применения

1.1 Настоящий нормативный документ распространяется на проектирование новых,


реконструируемых и капитально ремонтируемых общественных зданий, в том числе
высотой до 55 м <*>, с подземными этажами глубиной не более 10 м от уровня земли.
--------------------------------
<*> Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, принимается пожарно-техническое
определение высоты, приведенное в разделе 2 настоящего нормативного документа.

1.2 Требования настоящего свода правил распространяются также на помещения


общественного назначения, встраиваемые в жилые здания и в другие объекты,
соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям к общественным
зданиям.

1.3 Перечень основных групп зданий и помещений общественного назначения, на


которые распространяется настоящий свод правил, приведен в Приложении В.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие


нормативные документы:

NCM C.01.06:2014 Общие требования по безопасности строительных объектов


при их использовании и доступности для маломобильных
групп населения.

NCM C.02.02-04 Производственные здания.

NCM C.04.02-2005 Естественное и искусственное освещение.

CP C.01.02:2014 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности


для маломобильных групп населения. Общие положения.

NCM E.03.02-2014 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

NCM E.03.03-2014 Оборудование зданий и сооружений автоматическими


установками пожаротушения и пожарной сигнализацией.

NCM G.03.03:2015 Внутренний водопровод и канализация.

NCM G.05.01:2014 Газораспределительные системы.

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование

73
NCM C.01.12:2018

СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и


сельских поселений.

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими


определениями:

Актовый зал: помещение с плоским полом для проведения различных массовых


мероприятий.

Антресоль: площадка в объеме двусветного помещения, открытая в это помещение


или расположенная в пределах этажа с повышенной высотой, размером менее 40%
площади помещения, в котором она находится.

Атриум: часть здания в виде многосветного пространства (три и более этажей),


развитого по вертикали, смежного с поэтажными частями здания (галереями,
ограждающими конструкциями помещений и т.п.), как правило, имеет верхнее
освещение.

Атриум, развитый по горизонтали в виде многосветного прохода (при длине более


высоты), называется пассажем.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимость устройства в них противодымной вентиляции устанавливается


противопожарными нормами.

Высота здания (пожарно-техническая): расстояние между отметкой поверхности


проезда для пожарных машин и нижней границей открывающегося проема (окна) в
наружной стене верхнего этажа;

полусуммой отметок пола и потолка помещений верхнего этажа при неоткрывающихся


окнах (проемах);

верхней границей ограждения эксплуатируемой кровли здания.

Лестницы: функциональный и конструктивный строительный элемент,


обеспечивающий вертикальные связи между этажами здания (подразделяются на три
типа):

лестница внутренняя - лестница внутри здания, сооружения:

размещаемая в лестничной клетке - закрытая (тип 1);

размещаемая в вестибюлях, фойе и т.п. - открытая (тип 2);

лестница наружная - лестница на фасаде здания для эвакуации людей или


технических целей - тип 3.

ПРИМЕЧАНИЕ - Лестницы у входов в здания и на подходах к ним называются открытыми.


74
NCM C.01.12:2018

Лестничные клетки: пространство внутри здания, сооружения, как правило, с


остекленными или открытыми наружными проемами, предназначенное для
размещения лестниц (подразделяются на два типа). Лестничные клетки закрытые без
наружных проемов и лестничные клетки с проемами:

в наружных стенах на каждом этаже – тип Sc1;

в покрытии – тип Sc2.

Незадымляемые лестничные клетки: лестничные клетки, предназначенные для


эвакуации людей при пожаре (подразделяются на три типа):

незадымляемая лестничная клетка с входом в лестничную клетку с этажа через


наружную воздушную зону по открытым переходам, при незадымляемости перехода
через воздушную зону - тип SF1;

незадымляемая лестничная клетка с подпором воздуха в лестничную клетку при


пожаре - тип SF2;

незадымляемая лестничная клетка с выходом в лестничную клетку с этажа через


тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре) - тип SF3.

Лестничный марш: наклонная конструкция, соединяющая горизонтальные площадки


на разных уровнях, состоящая, как правило, из коссоуров с непрерывным рядом
ступеней сверху.

Многосветное пространство, помещение: объем внутри здания, занимающий по


высоте несколько этажей.

Ограждение на перепаде высоты: строительные конструкции, сооружаемые на


лестницах, балконах, открытых площадках, антресолях, переходах и т.п. для
предохранения человека от падения с высоты и травмы.

Отсек подвального или цокольного этажа: пространство, ограниченное


противопожарными преградами (стенами, перегородками, перекрытием). В пределах
отсека помещения могут быть выделены перегородками с соответствующим пределом
огнестойкости.

Плотность людского потока: отношение числа эвакуирующихся из помещений к


площади пути эвакуации (чел./м²).

Помещения для физкультурных занятий и тренировок: помещения с габаритами


12 x 12 м и менее, предназначенные для тренажеров, ритмической гимнастики,
единоборств, хореографии и т.п.

Помещение с постоянными рабочими местами: помещение, в котором сотрудник


должен находиться не менее двух часов непрерывно или не менее 50% рабочего
времени.

75
NCM C.01.12:2018

Помещение с массовым пребыванием людей: помещение с количеством людей


более 1 чел. на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более (залы и фойе зрелищных
учреждений, залы совещаний, лекционные аудитории, обеденные залы, кассовые
залы, залы ожидания и др.).

Поручень: устройство для создания удобства при подъеме по лестнице, пандусу, а


также помощи при передвижении и отдыхе ослабленных людей.

Техническое подполье: пространство между перекрытием первого или цокольного


этажа и поверхностью грунта для размещения трубопроводов инженерных систем.

Трибуна: сооружение с повышающимися рядами мест для зрителей.

Уборная: санитарно-гигиеническое помещение, оборудованное в обязательном


порядке унитазами в закрытых кабинках (писсуарами - в мужской уборной) и
умывальниками.

Физкультурно-спортивные залы: помещения с габаритами более 12 x 12 м для


проведения тренировок, физкультурно-спортивных занятий без мест для зрителей и
соревнований с местами для зрителей.

Этаж надземный: этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки


земли.

ПРИМЕЧАНИЕ - При переменных планировочных отметках земли этаж считается надземным при условии,
что более 60% общей площади помещений находится не ниже планировочной отметки уровня земли или
необходимые по нормам эвакуационные выходы с этажа имеют непосредственный горизонтальный проход
на отметку земли.

Этаж подвальный: единственный подземный этаж здания с отметкой пола помещений


ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений.

Этажи подземные: этажи с помещениями, расположенными ниже планировочной


отметки земли на всю высоту помещения.

4 Общие требования

4.1 Размещение общественных зданий и сооружений на отведенном для строительства


участке должно соответствовать градостроительным нормам и правилам.

4.2 Размеры земельных участков общественных зданий, а также нормы расчета


учреждений и предприятий обслуживания принимаются в соответствии с СНиП 2.07.01.

4.3 Планировка и оборудование зданий, помещений, а также участков учреждений,


организаций, предприятий общественного назначения, предназначенных для
непосредственного обслуживания населения (посетителей, зрителей, покупателей,
учащихся и т.д.), должны соответствовать требованиям NCM C.01.06 и CP C.01.02.

76
NCM C.01.12:2018

4.4 Правила подсчета общей, полезной и расчетной площадей, строительного объема,


площади застройки и этажности общественного здания приведены в Приложении С.

4.5 Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь проектируемых


общественных зданий, в том числе жилых помещений санаториев, следует принимать,
как правило, не менее 3 м, а жилых помещений зданий для временного проживания
(гостиницы, пансионаты при больницах и т.п.) в соответствии с действующими
нормативными документами.

Для учебных помещений вновь проектируемых общеобразовательных учреждений


высота в чистоте должна быть 3,3 м, если другое не оговорено в задании на
проектирование, а для зданий малокомплектных и сельских школ, вместимостью не
более 300 учащихся - не менее 3,0 м. Высота коридоров учебных зданий,
оборудованных подвесными потолками, должна быть в чистоте не менее 2,6 м.

Высоту встраиваемых помещений объекта общественного назначения общей


вместимостью до 40 человек, а предприятий розничной торговли торговой площадью
до 250 м2, допускается принимать по высоте этажа жилого здания, куда они
встраиваются.

Высоту помещений, определяемую функциональными процессами, следует


устанавливать по соответствующим технологическим нормам и требованиям.

В коридорах и помещениях, вспомогательного по отношению к функциональным


процессам назначения, допускается уменьшение высоты, до 2,2 м; в холлах для
посетителей - не ниже 2,4 м.

ПРИМЕЧАНИЕ - Высоту административных и служебных помещений допускается принимать не менее


2,7 м.

4.6 Высота технического этажа должна составлять не менее 2,1 м до низа


строительных конструкций. Высота в местах прохода обслуживающего персонала до
низа выступающих коммуникаций, конструкций и других элементов должна быть не
менее 1,8 м. На участках протяженностью до 2 м допускается уменьшение высоты в
чистоте до 1,6 м. Высота проемов эвакуационных выходов из технического этажа
должна составлять не менее 1,9 м.

В техническом подполье, предназначенном для размещения только инженерных сетей


с трубопроводами, имеющими изоляцию из материалов группы НГ, для нового
строительства высота от пола до потолка должна быть не менее 1,6 м.

4.7 Отметка площадки перед входом в здание должна быть, как правило, выше отметки
тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку
площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания
осадков.

4.8 В помещениях подземных и подвальных этажей следует предусматривать отделку


стен и потолков из негорючих материалов. Перечень помещений, которые допускается
располагать в цокольном и подвальном этажах общественных зданий, приведен в
Приложении D.
77
NCM C.01.12:2018

4.9 В общественных зданиях, определяемых по схеме размещения сооружений


гражданской обороны, следует предусматривать помещения двойного назначения в
соответствии с заданием на проектирование.

4.10 В общественных зданиях в качестве средств вертикального транспорта, с учетом


технологии функционирования проектируемого объекта, следует использовать лифты,
эскалаторы, платформы подъемные для инвалидов и другие устройства вертикального
транспортирования. Они должны быть запроектированы и смонтированы с учетом
требований безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных документах
и в инструкциях заводов-изготовителей.

4.11 Пассажирские лифты предусматриваются:

- во вновь проектируемых общественных зданиях - при отметке пола верхнего этажа


9,9 м и более от уровня первого этажа;

- во вновь проектируемых санаториях-профилакториях, в гостиницах, туристических


базах и мотелях разряда "три звезды" - при отметке пола верхнего этажа 6,6 м и более
от уровня первого этажа;

- в зданиях больниц и родильных домов, амбулаторно-поликлинических учреждений


(кроме учреждений мощностью до 100 пос./смена), санаториев учреждений
социального обслуживания населения, а также в гостиницах и мотелях разрядов "пять
звезд" - при наличии двух этажей и более.

Допускается не предусматривать установку лифта в случае надстройки существующего


здания мансардным этажом при обосновании в технологической части проекта.

Больничные лифты следует предусматривать:

в зданиях больниц, родильных домов, хосписов, реабилитационных центров, домов-


интернатов для инвалидов и престарелых, в санаториях при расположении выше
первого этажа палатных, жилых и других отделений (помещений), куда могут
транспортировать пациентов на каталке.

Пассажирские лифты допускается не устанавливать, если конструкция и система


управления больничных лифтов приспособлены также и для транспортирования
пассажиропотоков.

4.12 Необходимость установки грузовых лифтов и других средств вертикального


транспорта, не указанных в настоящем разделе, следует предусматривать в
соответствии с технологическими требованиями.

4.13 Число пассажирских лифтов определяется расчетом и должно быть не менее


двух.

Допускается второй лифт заменять грузопассажирским, в котором разрешено


транспортировать людей, если по расчету вертикального транспорта в здании
достаточно установки одного пассажирского лифта.

78
NCM C.01.12:2018

Один из лифтов в здании должен иметь размеры кабины не менее 2100 x 1100 мм для
возможности транспортирования человека на носилках "скорой помощи". Если дверной
проем предусматривается на широкой стороне лифта, он должен быть сдвинут от
центра в сторону и иметь ширину 1200 мм.

4.14 Расстояние от дверей наиболее удаленного помещения до двери ближайшего


пассажирского лифта должно быть не более 60 м.

Ширина лифтового холла пассажирских лифтов должна быть не менее:

при однорядном расположении лифтов –

2,0 м - при глубине кабины лифта до 1500 мм;

2,5 м - свыше 1500 до 2000 мм;

1,3 глубины кабины лифта - свыше 2000 мм;

при двухрядном расположении с общим лифтовым холлом - удвоенной наименьшей


глубины кабины, но не менее 5,0 м.

4.15 Вентиляционные камеры, шахты и машинные отделения лифтов, насосные,


машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты и другие помещения с
оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, как правило, не следует
располагать смежно, над и под зрительными и репетиционными залами, сценами,
звукоаппаратными, читальными залами, палатами, кабинетами врачей,
операционными, помещениями с пребыванием детей в детских учреждениях,
учебными помещениями, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным
пребыванием людей, жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях.

Смежное размещение, а также над и под указанными помещениями допустимо при


обеспечении в них нормативных уровней звукового давления и вибрации, что должно
быть подтверждено расчетами.

4.16 В общественных зданиях следует предусматривать хозяйственно-питьевое,


противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки в соответствии с
требованиями NCM G.03.03.

Точки подводки горячей воды к санитарно-техническим приборами технологическому


оборудованию должны предусматриваться в соответствии с санитарными нормами и
требованиями к оборудованию, а в иных случаях - по заданию на проектирование.

4.17 В общественных зданиях следует предусматривать системы отопления,


вентиляции и кондиционирования, обеспечивающие температуру, влажность, очистку и
обеззараживание воздуха, соответствующие требованиям технологической части
проекта.

79
NCM C.01.12:2018

Отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха общественных зданий, а также


дымоудаление во время пожара следует проектировать в соответствии с требованиями
СНиП 2.04.05.

4.18 В общественных зданиях следует предусматривать электрооборудование,


электроосвещение, систему телефонной связи с выходом на телефонные сети общего
пользования, сеть приема телевидения, а также комплексную электрослаботочную
сеть, объединяющую центральное, местное радиовещание и оповещение о пожаре и
других стихийных бедствиях.

В соответствии с заданием на проектирование комплексы зданий, отдельные здания


или помещения могут оборудоваться электрочасовыми установками, системой
охранной сигнализации, устройствами местной (внутренней) телефонной связи,
местными установками телевидения, синхронного перевода речи, установками
сигнализации времени, системами информатизации и звукофикации, системами
автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования здания, устройствами
сигнализации загазованности (задымления и затопления) и другими системами.

Системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре должны предусматриваться в


соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Здания дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных


учреждений, домов-интернатов для инвалидов и престарелых, домов для детей-
инвалидов, лечебных учреждений должны быть оборудованы каналом передачи
информации на пульт центрального наблюдения.

4.19 При проектировании в общественных зданиях помещений, оснащенных ПЭВМ,


видеодисплейными терминалами и другими средствами вычислительной техники,
следует учитывать требования санитарных норм и предусматривать возможность
подключения к сети Интернет.

4.20 Электротехнические устройства общественных зданий, а также резервные


источники электроснабжения (в необходимых случаях) следует проектировать в
соответствии с действующими стандартами.

4.21 Молние защита зданий выполняется с учетом наличия телевизионных антенн и


трубостоек телефонной сети или сети проводного вещания.

4.22 Системы бытового газоснабжения общественных зданий следует предусматривать


в соответствии с NCM G.05.01.

Установка газового оборудования в кухнях дошкольных и общеобразовательных


учреждений, во встроенных в медицинские стационары пищеблоках, буфетах и кафе
театров и кинотеатров не допускается.

В лечебных учреждениях должно быть предусмотрено централизованное медицинское


газоснабжение.

Разрыв от зданий лечебных учреждений не ниже степени огнестойкости III до


резервуаров с суммарным количеством жидких продуктов разделения воздуха не более
80
NCM C.01.12:2018

16 т следует принимать не менее 9 м. Допускается размещать такие резервуары у


глухих участков наружных стен при расстоянии до окон или проемов не менее 9 м.

Баллоны с кислородом (не более 10 шт., вместимостью 40 л каждый) следует


устанавливать в специальных несгораемых шкафах у наружных стен (в простенках) на
расстоянии не менее 4 м от оконных и дверных проемов по горизонтали и вертикали.

Прокладка трубопроводов для транспортирования закиси азота и кислорода в


лестничных клетках и лифтовых холлах не допускается. Газоснабжение следует
проектировать в соответствии с действующими нормами.

4.23 Сквозные проемы в зданиях и сооружениях на уровне земли или первого этажа
(пешеходные проходы или проезды, не предназначенные для проезда пожарных
машин), допустимо делать любой конфигурации при соблюдении габаритов,
необходимых для беспрепятственного прохода или проезда.

Сквозные проезды в зданиях, предназначенные для проезда пожарных машин, следует


принимать шириной (в свету) не менее 3,5 м и высотой не менее 4,5 м.

Внутренние дворы площадью менее 250 м2 внутри здания не требуют проезда


пожарных машин.

4.24 В зданиях при всех наружных входах в вестибюль и лестничные клетки следует
предусматривать на уровне входа тамбуры глубиной не менее 1,8 м и шириной, равной
ширине входной двери плюс не менее 0,3 м, или устройство воздушно-тепловых
завеспо СНиП 2.04.05-91. Наружные тамбуры должны иметь естественное освещение.

Допускается устройство утепленных дверей без устройства тамбура в лестничных


клетках, если выход из них предназначен только для эвакуации согласно
технологической части проекта.

4.25 Покрытия со скатной кровлей следует проектировать с учетом следующих


требований для зданий:

до двух этажей включительно - допускается неорганизованный водосток при


обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос
карниза при этом должен быть не менее 0,6 м;

до пяти этажей включительно - должен быть предусмотрен организованный, в том


числе наружный водосток;

шесть и более этажей - должен быть предусмотрен внутренний водосток.

Здания высотой три этажа и более с плоской кровлей должны быть оборудованы
системой внутренних водостоков с отводом воды в наружную дождевую канализацию,
а при отсутствии последней - на благоустроенную поверхность земли. В этом случае
должны быть приняты меры, предотвращающие замерзание стояков в зимнее время.

81
NCM C.01.12:2018

На перепадах высот кровли более 1,5 м неорганизованный сброс на нижележащий


уровень не допускается.

4.26 В общественных зданиях допускается предусматривать производственные и


складские помещения, требуемые технологией деятельности учреждений и входящие в
их состав, что должно быть отражено в задании на проектирование.

4.27 Размещение в общественных зданиях помещений иного назначения допускается


при условии соблюдения экологических, санитарно-эпидемиологических требований и
требований по безопасности, соответствующих общественным зданиям.

4.28 При проектировании общественных зданий, кроме настоящего нормативного


документа, следует также применять санитарные нормативные требования на
отдельные типы зданий.

5 Оптимальные безопасные параметры основных помещений

5.1 Состав помещений и их площади определяются в соответствии с технологией


функциональных процессов соответствующих типов общественных зданий и в
соответствии с расчетными нормами, приведенными в настоящем нормативном
документе.

5.2 Снижение норм площадей, установленных для отдельных помещений или групп
помещений, не должно превышать 10%; а для помещений, встроенных в жилые дома, -
15%. Указанное снижение норм не должно ухудшать процесс деятельности в данных
помещениях.

5.3 В дошкольных образовательных организациях (в дальнейшем - ДОО) состав и


площади основных помещений полнокомплектной групповой ячейки (для ДОО общего
типа), а также малокомплектных групповых ячеек для вновь строящихся зданий
принимаются по таблице 5.1.

Таблица 5.1

Помещения Полнокомплектная Малокомплектная


групповая ячейка групповая ячейка
универсальная для младенческая и дошкольная - на
ясельной и дошкольной раннего возрастана одного ребенка,
группы - на помещение, одного ребенка,м2, не м2,не менее
м2, не менее менее
1 2 3 4
Групповая 50 2,5 2,0
Спальня 50 2,5 2,8
Раздевальная 18 1,0 1,0
Туалетная 16 0,8 0,9
Буфетная 3,8 3,8 3,8

Площади основных помещений дошкольных учреждений компенсирующего типа с


учетом вида заболеваний следует принимать по действующим санитарным
нормативным документам.
.
82
NCM C.01.12:2018

5.4 Групповые ячейки разновозрастных групп ДОО следует размещать обособленно


друг от друга и других помещений.

Раздевальные групп дошкольного возраста, размещенных на втором или третьем


этажах, могут предусматриваться на первом этаже.

5.5 Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух рассредоточенных


эвакуационных выходов.

5.6 Площадь помещений для групп кратковременного пребывания дошкольников при


жилых домах (подготовительные к школе и прогулочные группы) и семейных
дошкольных групп с пребыванием более 5 ч следует принимать для каждой группы по
таблице 5.1 (графы 3 и 4). При пребывании детей менее 5 ч спальня не
предусматривается.

В состав помещений должна входить также комната (гардеробная) персонала с


уборной.

5.7 В ДОО общего типа следует предусматривать два зала: один для музыкальных,
другой для физкультурных занятий площадью не менее 75 м2 каждый.

5.8 В проектах ДОО вместимостью до пяти групп (100 мест включительно) и в


существующих зданиях допускается один общий зал для музыкальных и
физкультурных занятий. Залы не должны быть проходными.

При залах оборудуются кладовые для хранения физкультурного и музыкального


инвентаря площадью не менее 6 м2.

5.9 Размеры ванн бассейнов в ДОО общего типа следует принимать шириной 3 - 4 м,
длиной 6 - 7 м. Глубина воды должна быть от 0,6 до 0,8 м. Должны быть соблюдены
требования к устройству плавательных бассейнов, их эксплуатации, качеству воды
плавательных бассейнов и контролю качества в соответствии с действующими
санитарными нормами.

Допускается организация группы для детей дошкольного возраста в образовательных


учреждениях других типов (помимо дошкольных) при наличии в них помещений,
отвечающих требованиям санитарных нормативных документов.

5.10 Учебные секции для 1-го класса и 2-х - 4-х классов должны быть обособленными и
непроходными для учащихся других возрастных групп.

5.11 Площади основных учебных помещений для вновь строящихся


общеобразовательных учреждений (в дальнейшем – начальные школы, гимназии,
лицеи), учреждений профессионального образования (колледжи), учреждений высшего
профессионального образования (в дальнейшем - высшие учебные заведения) следует
принимать по таблице 5.2.

83
NCM C.01.12:2018

Таблица 5.2

Площадь на
одного
Помещения учащегося,
м2, не менее
Классы-кабинеты школ:
при фронтальных формах занятий 2,5
при смешанных формах занятий 3,0
при групповых формах занятий 3,5
Специальные кабинеты и лаборатории по естественным наукам 3,0
(кроме высших учебных заведений)
Лекционные аудитории до 75 мест в гимназиях и лицеях 1,0
Лаборатории общетеоретического (общеобразовательного) профиля:
в учреждениях среднего профессионального образования 2,5
в высших учебных заведениях 4,0
Лаборатории и кабинеты профессионально-технического и специального
профиля:
в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 2,4 <*>
образования
в высших учебных заведениях 6,0
Кабинет информатики и вычислительной техники, компьютерный класс 4,5
Лингафонные кабинеты:
во всех образовательных учреждениях, кроме высших учебных заведений 2,4
в высших учебных заведениях 3,0
Кабинеты черчения, курсового и дипломного проектирования:
в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 2,4
образования
в высших учебных заведениях 3,6
Аудитории с количеством мест:
от 12 до 15 2,5
25 2,5
30 1,8
в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования:
от 50 до 150 1,2
в высших учебных заведениях и учебных комбинатах:
от 50 до 75 1,5
" 76 " 100 1,3
" 101 " 150 1,2
" 151 " 350 1,1
351 и более 1,0
Мастерские трудового обучения и общественно-полезного труда (кроме учебно- 7,5
производственных мастерских) в школах
<*> В общую площадь лаборатории необходимо дополнительно включатьплощадь для размещения
технологического оборудования по профилю обучения.

5.12 При проектировании учебных помещений образовательных учреждений,


оснащенных вычислительной техникой, следует руководствоваться действующими
санитарными нормативными документами.

Необходимо предусматривать выход локальной компьютерной сети здания в сеть


Интернет.

5.13 Спальные комнаты в школах-интернатах и интернатах при школах следует


предусматривать площадью из расчета не менее 4 м2 на одного учащегося, а площадь
помещений для самоподготовки - не менее 2,5 м2 на одного учащегося.

84
NCM C.01.12:2018

Площадь спальной-игровой комнаты для учащихся 1-го класса школ следует


принимать из расчета не менее 2,5 м2 на одного учащегося.

5.14 В зданиях школ следует предусматривать медицинские помещения, состав и


площадь которых устанавливаются в задании на проектирование.

5.15 Помещения в зданиях административного назначения составляют следующие


основные функциональные группы:

a) кабинеты руководства;

b) рабочие помещения структурных подразделений;

c) помещения для совещаний и (или) конференц-залы;

d) помещения информационно-технического назначения, в том числе: технические


библиотеки, проектные кабинеты, архивы и др.;

e) входная группа помещений, в том числе вестибюль, аван-вестибюль, гардероб, бюро


пропусков, помещение охраны;

f) помещения социально-бытового обслуживания сотрудников;

g) помещения технического обслуживания учреждения;

h) помещения инженерного обслуживания здания.

Площадь кабинетов и приемных руководства учреждений, организаций и предприятий


рекомендуется принимать по таблице 5.3.

Таблица 5.3

Площадь, м², при численности сотрудников


Помещение в учреждении, чел.

До 300 300 - 600 600- 1000 Св. 1000


Кабинет руководителя учреждения 27 - 36 36 - 45 45 - 54 54
Кабинет первого заместителя
18 - 24 24 - 36 24 - 36 36 - 45
руководителя
Кабинет заместителя руководителя 12 - 18 18 - 24 18 - 24 18 - 36
Кабинет помощника руководителя
12 12 12 12 - 18
(референт)
Приемная руководителя учреждения 12 18 24 36
Приемная заместителя руководителя 12 12 18 24
ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается устройство общей приемной при кабинетах руководителя и его
заместителя.

5.16 Состав помещений функциональных групп в учреждениях, указанных в


перечислениях а) - d) и g) 5.15, устанавливается в задании на проектирование, а их
площадь и функциональная взаимосвязь определяются технологическими
требованиями.

85
NCM C.01.12:2018

При отсутствии подобных нормативов следует принимать на одного работника в


помещениях функциональной группы b) не менее 6 м2.

Площадь рабочих комнат структурных подразделений следует определять из расчета


на одно рабочее место, не менее:

начальник отдела, главный специалист, главный бухгалтер ...................................... 9 м2;

заместитель начальника отдела (главного бухгалтера),старший инспектор............7,5 м2;

инженер, экономист, бухгалтер, инспектор ................................................................ 6,5 м2;

программист, персонал по техническому обслуживанию и ремонту, инспектор, дело


производитель,оператор ЭВМ...................................................................................... 6 м2.

Площадь кабинета для одного сотрудника, ведущего индивидуальный прием


посетителей (юристы, работники органов социальной службы, администраторы и т.п.),
должна быть не менее 12 м2.

5.17 В состав административных подразделений включаются серверные, АТС,


помещения множительной техники и другие технические помещения, обеспечивающие
современные технологии работы, исходя из численности сотрудников и профиля
деятельности организации.

5.18 Состав и площади специализированных помещений зданий кредитно-


финансовых, судебно-юридических и других учреждений определяются в задании на
проектирование с учетом ведомственных нормативов.

5.19 Площадь помещений ожидания для посетителей (кроме помещений ожидания


лечебных учреждений) принимается из расчета на одного человека: при
единовременной численности посетителей до 10 человек - 2 м2, до 20 человек - 1,5 м2 и
1,0 м2 на каждого следующего посетителя.

5.20 Лабораторные и производственные помещения различного назначения в зданиях


образовательных и административных учреждений следует проектировать с учетом
требований NCM C.02.02.

5.21 При проектировании помещений копировально-множительной техники следует


руководствоваться действующими нормативными документами.

5.22 Вместимость палат лечебных учреждений должна быть не более четырех коек.
Вместимость палат для новорожденных, послеоперационных палат реанимации и
интенсивной терапии должна быть не более 12 коек.

Площадь в палатах вновь строящихся лечебных учреждений следует рассчитывать по


таблице 5.4.

86
NCM C.01.12:2018

Таблица 5.4

Площадь, м2,
Помещения
не менее
Палаты на одну койку
1. Интенсивной терапии, в том числе для ожоговых больных 18
2. Нейрохирургические, ортопедо травматологические, радиологические,
ожоговые (кроме отделений интенсивной терапии), восстановительного
14
лечения, медико-социальные(в том числе в хосписах), диагностические
палаты, палаты для больных, передвигающихся с помощью кресел-колясок
3. Индивидуальная родовая палата с кроватью-трансформером 24
4. Индивидуальная родовая палата 30
5. Для новорожденных (изолятор) 6
6. Для детей до семи лет с круглосуточным пребыванием матерей 12
7. Для детей до семи лет интенсивной терапии, реанимации 13
8. Для взрослых или детей старше семи лет, с сопровождающим 14
9. Прочие 12
Палаты на две койки и более
Для взрослых и детей старше семи лет
10. Интенсивной терапии, реанимации 13
11. Послеоперационные 13
12. Нейрохирургические, ортопедо-травматологические, радиологические,
ожоговые (кроме отделений интенсивной терапии), восстановительного
9
лечения, медико-социальные(в том числе в хосписах), диагностические
палаты, палаты для больных, передвигающихся с помощью кресел-колясок
13. Инфекционные, в том числе туберкулезные 8
14. Психиатрические общего типа и наркологические 6
15. Психиатрические надзорные 6
16. Прочие 6
Для детей до семи лет
17. Интенсивной терапии, реанимации 13
18. С дневным пребыванием матерей 8
19. С круглосуточным пребыванием матерей 12
20. Нейрохирургические, ортопедо травматологические, радиологические,
ожоговые (кроме отделений интенсивной терапии), восстановительного
9
лечения, медико-социальные(в том числе в хосписах), диагностические
палаты, палаты для больных, передвигающихся с помощью кресел-колясок
21. Инфекционные, в том числе туберкулезные 7
22. Психиатрические общего типа 6
23. Психиатрические надзорные 6
24. Прочие 6
Для детей до одного года, в том числе для новорожденных
25. Интенсивной терапии для новорожденных 13
26. Для детей с круглосуточным пребыванием матерей 10
27. Для детей с дневным пребыванием матерей 8
28. В палатах без пребывания матерей:
на одну кроватку 4,5
на один кювез 6

5.23 Процедурные рентгеновских кабинетов, кабинетов и помещений отделений


лучевой терапии, в которых находятся источники ионизирующих излучений, помещения
лабораторий радиоизотопной диагностики, где ведутся работы классов I и II, не
допускается размещать смежно (по горизонтали или вертикали) с палатами для
беременных и детей.

5.24 Площадь зрительных залов следует определять по расчетному показателю


площади на одно место, м2, не менее, для следующих помещений:

87
NCM C.01.12:2018

кинотеатры круглогодичного действия............................................................................1,0;

кинотеатры сезонного действия.......................................................................................0,9;

клубы ................................................................................................................................ 0,65;

театры, концертные и универсальные залы ................................................................... 0,7;

малые, камерные театры.................................................................................................. 0,9.

Площадь зрительного зала с балконами, ложами и ярусами следует принимать в


пределах ограждающих конструкций:

для кинотеатров - включая эстраду;

для клубов, театров, концертных и универсальных залов - до передней границы


эстрады, сцены, авансцены, арены или барьера оркестровой ямы.

Высота уровня планшета сцены (авансцены, эстрады) над уровнем пола первого ряда
зрительских мест в залах с горизонтальным полом должна быть не более 1,1 м.

5.25 Площадь конференц-залов следует принимать по расчетному показателю


площади на одно место, м2, не менее:

в залах до 150 мест:

с пюпитрами у кресел ..................................................................................................... 1,25;

без пюпитров ..................................................................................................................... 1,1;

в залах на 150 мест и более:

с пюпитрами у кресел ....................................................................................................... 1,1;

без пюпитров ..................................................................................................................... 1,0.

5.26 Площадь актового зала (без учета эстрады) следует принимать по расчетному
показателю на одно зрительское место, м2, не менее:

в школах, гимназиях, лицеях, колледжах...................................................................... 0,65;

в высших учебных заведениях ......................................................................................... 0,8.

5.27 Площадь фойе следует принимать по расчетному показателю площади на одно


зрительское место в залах, м2, не менее:

при актовых залах образовательных в колледжах……………….....................................0,4;

88
NCM C.01.12:2018

в театрах, клубах, концертных залах, при актовых залах высших учебных


заведений........................................................................................................................... 0,6;

в кинотеатрах .................................................................................................................. 0,55;

в кинотеатрах с универсальным залом и в спортивно-зрелищных залах..................... 0,7;

в детских кинотеатрах........................................................................................................ 0,8.

5.28 Рекреации образовательных учреждений проектируют из расчета на одного


учащегося, м2, не менее:

в школах, гимназиях, лицеях, колледжах..........................................................................0.6;

в высших учебных заведениях.......................................................................................... 0,5.

При проектировании в школах зальных рекреационных помещений площадь


устанавливают из расчета 2 м2 на одного учащегося.

5.29 Параметры киноэкрана и зрительного зала в культурно-зрелищных учреждениях


при оборудовании киноустановками приведены в Приложении E.

5.30 Объем зрительных залов и аудиторий рекомендуется принимать на одно


зрительское место, м3, не менее:

драматических театров .................................................................................................. 4 - 5;

кинотеатров ..................................................................................................................... 4 - 6;

клубов .............................................................................................................................. 4 - 7;

музыкально-драматических театров и театров музыкальной комедии ......................5 – 7;

театров оперы и балета ................................................................................................. 6 - 8;

аудиторий......................................................................................................................... 4 - 5;

концертных залов по заданию на проектирование.

ПРИМЕЧАНИЕ - В зависимости от объемно-планировочного решения зала допускается увеличение или


уменьшение указанных величин на 20%, а при применении соответствующих инженерных решений - более
чем на 20%.

5.31 Размещение актовых и физкультурно-спортивных залов учебных заведений, их


общую площадь, а также набор помещений для клубной работы следует уточнять в
зависимости от местных условий.

5.32 Общую площадь физкультурно-спортивных залов и помещений (без учета


вспомогательных помещений при них) следует принимать из расчета на одного
занимающегося, м2, не менее:
89
NCM C.01.12:2018

школы, гимназии, лицеи.....................................................................................................1,2;

колледжи............................................................................................................................ 1,0;

учреждение после вузовского профессионального образования................................. 0,2.

Устройство физкультурно-спортивных залов и вспомогательных помещений при них


определяются в соответствии с требованиями санитарных норм.

Примерный набор физкультурно-спортивных залов и открытых физкультурно-


спортивных сооружений, школ, гимназий, лицеев дан в Приложении F.

Необходимость устройства бассейна и физкультурно-спортивных помещений другого


назначения устанавливается заданием на проектирование.

5.33 Площадь читального зала в массовых библиотеках следует принимать не менее


2,4 м2 на одно читательское место (при оборудовании читального зала одно- или
двухместными столами).

5.34 Площадь помещений закрытого хранения библиотечных фондов и архивных


материалов на бумажных носителях следует принимать не менее 2,5 m2 на 1000
единиц хранения со стационарными стеллажами и не менее 1,5 м2 на 1000 единиц
хранения с передвижными стеллажами.

Площадь зоны фондов открытого доступа читальных залов и абонемента должна быть
не менее 4,5 м2 на 1000 единиц хранения.

5.35 Общую площадь библиотек учебных заведений следует принимать по расчетному


показателю площади на одного учащегося (студента), м2, не менее:

в школах и колледжах........................................................................................................0,6;

в высших учебных заведениях:

технического профиля...................................................................................................... 1,1;

гуманитарного и медицинского профиля........................................................................ 1,3;

культуры ............................................................................................................................. 2,3.

5.36 Площадь обеденного зала (без раздаточной) следует принимать по расчетному


показателю площади на одно посадочное место в зале, м2, не менее:

в школах, гимназиях, лицеях :

до 80 мест в зале............................................................................................................. 0,75;

на 80 и более мест в зале................................................................................................. 0,7;

90
NCM C.01.12:2018

в колледжах........................................................................................................................ 1,3;

при высших учебных заведениях...................................................................................... 1,8;

при больницах восстановительного лечения ортопедического и неврологического


профилей, при социальных учреждениях с инвалидами на креслах-колясках........... 2,5;

при лечебных и социальных учреждениях со стационаром ......................................... 1,2;

в ресторанах....................................................................................................................... 1,8;

тоже с эстрадой и танцплощадкой.................................................................................. 2,0;

в столовых общедоступных............................................................................................... 1,8;

в кафе и пивных барах...................................................................................................... 1,6;

в кафе-автоматах, предприятиях быстрого обслуживанияи безалкогольных


барах, в туристских хижинах............................................................................................ 1,4;

в детских оздоровительных лагерях .................................................................................1.0;

в санаторных детских оздоровительных лагерях ........................................................... 1,4;

в санаториях, профилакториях, домах (пансионатах) отдыха, базах отдыха,


молодежных лагерях, туристических базах:

при самообслуживании (включая раздаточную линию) ................................................. 1,8;

при обслуживании официантами...................................................................................... 1,4.

Площадь обеденных залов в специализированных предприятиях общественного


питания следует принимать по заданию на проектирование.

5.37 Расчетный показатель площади жилых комнат в санаториях, санаториях-


профилакториях и учреждениях отдыха на одно место для вновь строящихся зданий
следует принимать по таблице 5.5. при этом площадь жилой комнаты должна быть не
менее 12 м2.

Таблица 5.5

Площадь на
Учреждения одно место,
м2
, не менее
Санатории, санатории-профилактории, а также учреждения отдыха для
9,0
взрослых (или семей с детьми)
Детские оздоровительные и оздоровительные лагеря старшеклассников 6,0
Санаторные детские оздоровительные лагеря 7,0

5.38 Проектирование гостиниц и других средств размещения, в том числе состав и


площади помещений и их оборудование, в зависимости от категории номеров следует
осуществлять по специальным нормативным документам.

91
NCM C.01.12:2018

5.39 Жилые комнаты для учащихся, студентов колледжей следует предусматривать на


2 - 3 человека. Площадь определяется из расчета 6 м2 на одного человека без
площади встроенных шкафов. Комнаты должны быть непроходными, шириной не
менее 2,2 м, с выходом в коридор непосредственно или через шлюз-переднюю. Для
общежитий учреждений начального профессионального образования (колледжeй)
допускается заселение по четыре человека.

5.40 В общественных зданиях вестибюль принимается 0,2 - 0,3 м2, гардероб - 0,15 м2
на одного посетителя, но не менее 18 м2 суммарной площади.

Глубина вешалки гардеробной за барьером не должна превышать 6 м. Между


барьером и вешалкой следует предусматривать проход не менее 1 м.

5.41 Устройство уборных в здании, где по расчету одновременно может находиться


менее 50 человек или время нахождения посетителей по технологическим параметрам
обслуживания менее 60 мин, предусматривается по заданию на проектирование. В
административных, медицинских и социальных учреждениях, где проводится прием
посетителей, устройство уборных для посетителей обязательно.

Санитарно-бытовые помещения следует предусматривать раздельно мужские и


женские. При этом для обслуживающего персонала (работающих и т.п.) и для
посетителей (зрителей и т.п.) возможно устройство как автономно, так и общих
санитарно-бытовых помещений в зависимости от технологических особенностей и
задания на проектирование. При расчете санитарных приборов соотношение мужчин и
женщин принимается 1:1, если иное не указано в задании на проектирование.

Для учреждений с числом персонала (сотрудников и т.п.) не более 10 человек и числом


единовременных посетителей не более 10 человек допускается устройство одного
общего санузла на объект.

5.42 Расчетная нагрузка на один санитарный прибор принимается в зависимости от


типа общественного здания:

мужчины - один унитаз на: 20 - 30 сотрудников, школьников, 50 - 60 посетителей; один


писсуар на: 15 - 18 сотрудников, 50 - 80 посетителей; 0,5 лоткового писсуара на
30 школьников; один умывальник на четыре унитаза, но не менее одного на уборную;

женщины - один унитаз на: 15 сотрудников, 20 школьниц, 25 - 30 посетителей; один


умывальник на два унитаза, но не менее одного на уборную.

Доля универсальных кабин для инвалидов в уборных и их габариты принимаются по


действующим нормативным документам.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Конкретное количество приборов уточняется в зависимости от назначения учреждения.

2. При наличии в общественном здании мест приложения труда следует учитывать их санитарную
категорию и вести расчет санитарных приборов и их размеры с учетом действующих нормативных
документов.

3. Набор дополнительных санитарных приборов и их пропускная способность в зданиях ДОО, стационаров


лечебных и социальных учреждений, в физкультурно-спортивных сооружениях устанавливается
технологическим заданием.

5.43 В продовольственных магазинах предусматривается один унитаз на каждые


400 м2 торговой площади, а в непродовольственных магазинах - на каждые 600 м2, но
не менее двух унитазов. Для торговых предприятий площадью торгового зала не более
150 м2 включительно санузлы для покупателей допускается не предусматривать.
92
NCM C.01.12:2018

В торгово-развлекательных комплексах и центрах следует предусматривать комнату


матери и ребенка из расчета одно место на 1000 покупателей (посетителей),
оборудованную пеленальным столом, душевым поддоном, унитазом и умывальником.

Детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 м от


эвакуационного выхода.

5.44 В женских уборных общественных зданий для сотрудников; для артистов и


персонала зрительского или клубного комплексов; в общежитиях учебных заведений; в
спальных корпусах интернатов; на вокзалах дополнительно по заданию на
проектирование предусматриваются гигиенический душ (на шланге), биде или другое
гигиеническое оборудование.

5.45 Помещения уборных в общественных зданиях и сооружениях (кроме открытых


спортивных сооружений) следует размещать на расстоянии, не превышающем 75 м от
наиболее удаленного места постоянного пребывания людей.

На открытых плоскостных сооружениях, лыжных и гребных базах расстояние от мест


занятий или трибун для зрителей до уборных не должно превышать 150 м.

При сезонном использовании общественных зданий или открытых сооружений и во


временном сооружении в неканализованных районах следует оборудовать
специальные места для установки биотуалетов.

5.46 При палатах стационаров лечебных и социальных учреждений следует


предусматривать приближенные санитарные узлы, площадью не менее 4 м2,
доступные для пациентов на кресле-коляске. Двери санузлов могут открываться как в
шлюз при палате, так и непосредственно в палату.

5.47 В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки


уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения
и, как правило, смежные с уборными. Площадь этих помещений следует принимать из
расчета 0,8 м2 на каждые 100 м2 полезной площади этажа, но не менее 2 м2. При
площади этажа менее 400 м2 следует предусматривать одно помещение на два
смежных этажа.

Помещения для уборочного инвентаря медицинских учреждений принимаются по


действующим санитарным нормам.

6 Обеспечение надежности и безопасности зданий

6.1 Здание должно быть возведено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить
возможность получения травм посетителями и работающими в нем при передвижении
внутри и около здания, при входе и выходе из здания, а также при пользовании его
подвижными элементами и инженерным оборудованием.

6.2 Несущие конструкции зданий должны быть запроектированы и возведены таким


образом, чтобы в процессе их строительства и эксплуатации была исключена
возможность:

разрушений конструкций вследствие достижения предельного состояния первой


группы, приводящих к необходимости прекращения эксплуатации зданий;

недопустимого ухудшения эксплуатационных свойств конструкций или зданий в целом


вследствие деформаций или образования трещин и достижения предельного

93
NCM C.01.12:2018

состояния второй группы;

повреждений конструкций, нарушающих их расчетные параметры.

6.3 Уровень ответственности проектируемых зданий или сооружений определяется


действующими нормативными документами.

При повышенном уровне ответственности должен быть проведен расчет на аварийную


ситуацию, определенную в задании на проектирование, требования к которой
определены законом.

6.4 Инженерные системы зданий должны быть запроектированы и смонтированы с


учетом требований безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных
документах, а также указаний, инструкций заводов - изготовителей оборудования.

Безопасность коммуникаций

6.5 Входная площадка перед наружной дверью должна быть не менее 1,5 ширины
открывающегося полотна наружной двери по направлению движения посетителей. На
ней должен быть уклон 0,1 - 0,2% от здания для стока дождевой воды.

Высота ограждения крыльца при подъеме на три и более ступеньки и высотой от


уровня тротуаров более 0,45 м должна быть не менее 0,8 м.Допустимо применение
иных ограждающих устройств.

6.6 При перепаде высот в здании или сооружении следует предусматривать лестницы,
пандусы или иные подъемные устройства.

Для вертикального передвижения в здании используются лестницы. Уклон маршей


лестниц в надземных этажах, предназначенных для посетителей, следует принимать,
как правило, 1:2.

Допускается в зданиях с лифтами для второй лестницы, не используемой постоянно


посетителями, применять уклон не круче 1:1.

Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также


лестниц в надземных этажах, не предназначенных для использования посетителями,
допускается принимать 1:1,5.

6.7 Уклон пандусов на путях передвижения людей не должен превышать:

внутри здания..................................................................................................................... 1:6;

снаружи и в стационарах социальных и лечебныхучреждений................... от 1:8 до 1:10.

Параметры пандусов, приспособленных для инвалидов на креслах-колясках, следует


принимать по CP C.01.02.

Пандусы должны иметь резиновое или иное нескользкое покрытие.

6.8 Уклон лестниц трибун для зрителей открытых или крытых спортивных сооружений
не должен превышать 1:1,6, а при наличии вдоль путей эвакуации по лестницам
трибун поручней на высоте не менее 0,9 м (или иных устройств, их заменяющих) -
1:1,4.

Наличие лестниц или ступеней в люках на путях эвакуации не допускается.

94
NCM C.01.12:2018

6.9 Ширина лестничного марша в зданиях, м, должна быть не менее ширины выхода
на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее:

- 1,35 - для лестниц зданий с числом пребывающих в двух смежных наиболее


населенных этажах более 200 человек, а также для зданий зрелищных и лечебных
учреждений независимо от числа мест;

- 1,2 - для лестниц остальных зданий, а также в зданиях зрелищных учреждений,


ведущих в помещения, не связанные с пребыванием в них зрителей и посетителей, и в
зданиях лечебных учреждений, ведущих в помещения, не предназначенные для
пребывания или посещения больных;

- 0,9 - для лестниц, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем


до пяти человек.

Ширина лестничных маршей между этажами в учебном, учебно-лабораторном и


лекционно-аудиторном корпусах высших учебных заведений, где на каждом соседнем
этаже находится не менее 200 студентов, должна быть не менее 1,5 м.

Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.

Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее


1 м.

При установке на лестничных площадках радиаторов отопления на любой высоте


должны обеспечиваться нормативные ширина и высота прохода.

6.10 Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением


криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых
лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого
этажа допускается не более 18 подъемов.

6.11 Размер проступей лестниц должен быть 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м), а
размер подступенок - 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м).

Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью.


Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м.

Применение в пределах марша ступеней с разными параметрами высоты и глубины не


допускается. В порядке исключения допускается изменять рисунок трех нижних
ступеней главной лестницы.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зрительных залах в проходах и при входе в ряд допускаются иные размеры ступеней,
определяемые по проекту, но с учетом безопасности зрителей.

6.12 В качестве второго эвакуационного выхода в зданиях всех степеней огнестойкости


во всех климатических зонах допускается предусматривать наружные открытые
лестницы (лестницы 3-го типа) с уклоном не круче 1:1.

Лестницы 3-го типа, используемые для эвакуации со второго этажа в зданиях ДОО
(кроме зданий ДОО, школ и школ-интернатов для детей с нарушениями физического и
умственного развития, стационаров лечебных учреждений), следует предусматривать
с уклоном не более 30°.

Допускается устройство лестниц 3-го типа на высоту до третьего этажа, а для


климатической зоны IV - до пяти этажей включительно. Ширина таких лестниц должна
быть не менее 0,8 м, а сплошные проступи их ступеней - не менее 0,2 м. Лестницы
95
NCM C.01.12:2018

должны располагаться не ближе 1,0 м от оконных проемов, не считая оконно-дверных


блоков, при поэтажных выходах на лестницу.

6.13 В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания


учебного заведения, научной или проектной организации допускается использовать
лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа
соответствуют требованиям таблицы 6.1.

Таблица 6.1

Класс Число эвакуируемых, чел., с одного этажа здания при высоте


конструктивной расположения этажа, м
пожарной
опасности до 5 включ. до 9 включ. до 12 включ. более 12
здания
K0 70 40 20 15
K1 50 35 15 15
K2, K3 30 - - -

6.14 На путях движения посетителей не допускаются лестницы высотой менее трех


ступеней (при высоте ступеней не менее 0,12 м). На перепадах меньшей высоты
следует предусматривать пандус с уклоном, который не должен превышать 1:6.

6.15 При перепаде отметок пола более 1,0 м в одном или в смежных помещениях (не
отделенных перегородкой) для защиты от падения по периметру верхнего уровня
необходимо предусматривать ограждение высотой не менее 0,9 м; в помещениях с
детьми - 1,1 м. При перепаде отметок пола менее 1,0 м допустимо применение иных
устройств, исключающих возможность падения людей.

ПРИМЕЧАНИЕ - Требование этого пункта не распространяется на сторону планшета сцены, обращенную к


зрительному залу.

6.16 Высота ограждений опасных перепадов на путях движения должна быть не менее
0,9 м, а ограждений балконов, лоджий, наружных галерей, террас и т.п.- не менее 1,2 м.

Высота поручней, лестничных маршей должна быть в пределах 0,85 - 0,92 м.

Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на


восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м.

6.17 Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебных корпусов школ-интернатов, где


расположены помещения первых классов, а также детских поликлиник и стационаров
должны отвечать следующим требованиям:

высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в


дошкольных организациях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 м или
1,5 м при сплошном ограждении сеткой;

лестницы должны иметь двусторонние поручни, которые устанавливаются на двух


уровнях, - на высоте 0,9 м и дополнительный нижний поручень на высоте 0,5 м;

96
NCM C.01.12:2018

в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м


(горизонтальные членения в ограждениях не допускаются).

6.18 При расчетной ширине лестниц, проходов или люков на трибунах открытых и
крытых спортивных сооружений более 4 м следует предусматривать разделительные
поручни высотой не менее 0,9 м.

6.19 На трибунах спортивных сооружений при разнице отметок пола смежных рядов
более 0,55 м вдоль прохода каждого зрительного ряда следует устанавливать
ограждение высотой не менее 0,8 м, не мешающее видимости.

На балконах и ярусах спортивных и зрительных залов перед первым рядом высота


барьера должна быть не менее 0,8 м.

На барьерах следует предусматривать устройства, предохраняющие от падения


предметов вниз.

6.20 В зданиях театров в комплексе помещений обслуживания сцены следует


предусматривать не менее двух лестниц в закрытых лестничных клетках с
естественным освещением, имеющих выходы на чердак и кровлю, и две колосниковые
лестницы, сообщающиеся с рабочими галереями и колосниками.

Незадымляемые лестничные клетки могут быть без естественного освещения.

6.21 Наибольшее число людей, одновременно пребывающих на этаже, при расчете


путей эвакуации необходимо определять исходя из расчетной вместимости помещений
на данном этаже, в которых могут находиться посетители (учащиеся, зрители и т.п.).

6.22 Коммуникационные пути в зданиях должны обеспечивать в случае экстремальной


ситуации безопасную и своевременную эвакуацию по ним людей.

При проектировании зальных помещений необходимое время эвакуации (для


обеспечения ее своевременности) с учетом их объема и расстояний от наиболее
удаленной точки зала до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по
таблицам 6.2 и 6.3.

Таблица 6.2

Расстояние, м, не более/
необходимое время эвакуации, мин, Класс
не более конструктивной
Залы при строительном объеме пожарной
помещения, м3 опасности
5001 - 10001 и здании
до 5000
10000 более
1. Ожидания для посетителей, 30/2,0 45/3,0 55/3,5 K0
кассовые, выставочные, 20/1,5 30/2,0 - K1
танцевальные, отдыха и т.п.
15/1,0 - - K2, K3

2. Обеденные, читальные - при


65/2,0 - - K0
площади каждого основного
прохода из расчета не менее
45/1,5 - - K1
97
NCM C.01.12:2018

Таблица 6.2 (продожение)

0,2 м3 на каждого эвакуирую-


щегося по нему человека 30/1,0 - - K2, K3

3. Торговые - при площади


основных эвакуационных
проходов, % площади зала:

25 и более 70/1,5 90/2,0 100/2,5 K0


50/1,0 60/1,5 - K1
35/0,8 - - K2, K3
менее 25 35/1,5 40/2,0 50/2,5 K0
20/1,0 30/1,5 - K1
15/0,7 - - K2, K3

Таблица 6.3

Необходимое время эвакуации,


мин, не более
Залы
при объеме <*> помещения, м3

до 10000 20000 40000 60000


5000
Зрительные в театрах, клубах, домах культуры и 1,5 2 2,5 2,5 -
другие залы с колосниковой сценой
Зрительные, концертные, лекционные и залы 2 3 3,5 4 4,5
собраний, выставочные и другие залы без колосни-
ковой сцены (кинотеатры, крытые спортивные
сооружения, цирки, столовые и др.)

<*> При промежуточных объемах необходимое время эвакуации следует определять интерполяцией.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Необходимое время эвакуации людей с балконов, а также с трибун, размещенных выше отметки,
равной половине высоты помещения, уменьшается вдвое по сравнению с данными, приведенными в
таблице.
2. Время эвакуации людей из залов и фойе или коридоров, обслуживающих залы, принимается равным
необходимому времени эвакуации людей из залов, приведенному в таблице, увеличенному на 1 мин. При
этом следует учитывать, что эвакуация людей из залов и фойе или коридоров начинается одновременно.
3. Необходимое время эвакуации людей из помещений зданий класса конструктивной пожарной опасности
K1, приведенное в таблице, уменьшается на 30%, а из помещений зданий классов конструктивной
пожарной опасности K2 и K3 - на 50%.

Необходимое время эвакуации непосредственно наружу из зданий классов


конструктивной пожарной опасности K0, K1 с залами, перечисленными в таблице 6.3,
следует принимать:

5 мин - для зданий высотой до 17 м включительно;

10 мин - для зданий высотой свыше 17 до 28 м.

Маршруты эвакуации зрителей из этих залов и за их пределами следует проектировать


в соответствие с данными, приведенными в Приложении G.

98
NCM C.01.12:2018

Время эвакуации по незадымляемым лестничным клеткам не нормируется.

6.23 Расстояние от дверей наиболее удаленных помещений общественных зданий


(кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих
помещений), а в ДОО - от выхода из групповой ячейки до выхода наружу, на
лестничную клетку или на лестницу 3-го типа должно быть не более указанного в
таблице 6.4.

Таблица 6.4

Класс Расстояние до эвакуационного выхода, м, не менее


конструктивной при плотности людского потока, чел./м2
пожарной
опасности
до 2 св. 2 до 3 св. 3 до 4 св. 4 до 5 св. 5
зданий

1 2 3 4 5 6
из помещений, расположенных между лестничными клетками и (или) наружными выходами
K0<*> 60 50 40 35 20
K1 40 35 30 25 15
K2, K3 30 25 20 15 10
из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл <**>
K0<*> 30 25 20 15 10
K1 20 15 15 10 7
K2, K3 15 10 10 5 5

<*> Расстояния для данной группы зданий приведены при времени эвакуации не более 1 мин.
<**> До эвакуационного выхода с этажа или пересечения с коридором, из которого возможно
эвакуироваться по крайней мере в двух направлениях.

Расстояния, приведенные в таблице 6.4, следует принимать для зданий: ДОО - по


графе 6; школ, гимназий, лицеев, колледжей, учреждений высшего профессионального
образования - по графе 3; стационаров лечебных учреждений - по графе 5; гостиниц -
по графе 4. Для остальных общественных зданий плотность людского потока в
коридоре определяется по проекту.

Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл зданий школ,


гимназий, лицеев, колледжей высотой не более четырех этажей, должна быть не более
125 человек.

При этом расстояние от дверей наиболее удаленных помещений до выхода в дальнюю


лестничную клетку должно быть не более 100 м, в других типах зданий принимают по
расчету.

6.24 Наибольшее расстояние от любой точки зального помещения до ближайшего


эвакуационного выхода должно быть не более указанного в таблице 6.5. При
объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна
быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов.

99
NCM C.01.12:2018

Таблица 6.5

Расстояние до ближайшего
Класс конструктив-
эвакуационного выхода, м, не более
Залы ной пожарной
при строительном объеме помещения, м3
опасности зданий
до 5000 от 5001 до 10000
Выставочные, 30 45 K0
конференц-залы, 20 30 K1
тренажерные и т.п. 15 - K2, K3
Обеденные,
читальные при 65 - K0
площади каждого
основного прохода из 45 - K1
расчета не менее
0,2 м² на каждого 30 - K2, K3
эвакуирующегося

6.25 Ширину дверей в свету в помещение зального типа без мест для зрителей следует
определять по единовременной расчетной численности людей в зале по таблице 6.6,
но не менее 1,2 м при количестве человек в помещении более 50.

Таблица 6.6

Класс Количество человек на 1 м ширины эвакуационного дверного прохода


конструктивной в чистоте
пожарной при строительном объеме помещения зального типа, м3
опасности
зданий до 5000 от 5001 до 10000 10001 и более

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K0 165 75 30 220 100 45 275 125 55
K1 115 50 20 155 70 30 - - -
K 2, K 3 80 40 15 - - - - - -
ПРИМЕЧАНИЕ - Расчет производят: по графам 2, 5 и 8 - для предприятий питания и торговли при
площади основных эвакуационных проходов более 25% площади зала; по графам 4, 7 и 10 - для музеев,
выставок и танцзалов; по графам 3, 6 и 9 - для остальных объектов.

6.26 Ширина общих (магистральных) коммуникационных путей, м, должна быть, не


менее:

- 1,2 - горизонтальных проходов, пандусов, лестниц трибун крытых и открытых


спортивных сооружений;

- 1,8 - в эвакуационных люках выходов с трибун крытых и открытых спортивных


сооружений.

При ширине лестниц, проходов или люков на трибунах открытых и крытых спортивных
сооружений более 3,6 м следует предусматривать разделительные поручни на высоте
не менее 0,9 м.

6.27 Ширина коридоров административных зданий и иных учреждений с аналогичной


коридорной планировкой должна быть не менее 1,2 м при длине 10 м; не менее 1,5 м -
при длине свыше 10 м и не менее 2,4 м - при использовании их в качестве кулуаров
или помещений ожидания для посетителей.

100
NCM C.01.12:2018

6.28 Ширина основных проходов в торговом зале, м, должна быть, не менее:

при торговой площади до 100 м2 .................................................................................... 1,4;

" " " от 101 до 150................................................................................................ 1,6;

" " " от 151 " 400 м2............................................................................................. 1,8;

" " " 401 м2 и более........................................................................................... 2,2.

6.29 Ширина путей выхода с трибун, м, должна быть, не менее:

- на горизонтальных проходах, пандусах и лестницах трибун крытых и открытых


спортивных сооружений ................................................................................................... 1,0;

- в люках трибун крытых спортивных сооружений ...................................................... 1,35;

- в люках трибун открытых спортивных сооружений ..................................................... 1,5.

6.30 Ширину прохода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей


лестниц следует устанавливать в зависимости от числа людей, проходящих через этот
выход, из расчета на 1 м ширины выхода в зданиях классов пожарной опасности:

K 0 ........................................................................................................не более 165 человек;

K 1 ........................................................................................................не более 115 человек;

K 2, K 3 ..................................................................................................не более 80 человек.

6.31 В спортивно-зрелищных и универсальных залах зрительские места следует


делить на блоки рядов мест, с которых люди эвакуируются через один люк или выход с
арены зала, согласно указаниям Приложения G.

Расчетное число людей на 1 м ширины путей для покидания трибун открытых


спортивных сооружений следует принимать по таблице 6.7

Таблица 6.7

Число людей на 1 м ширины пути эвакуации, ведущего Класс


по лестницам проходов трибуны через люк из проходов трибуны конструктивной
вниз вверх вниз вверх пожарной
опасности
зданий
600 825 620 1230 K0
420 580 435 860 K1
300 415 310 615 K 2, K 3

Общее число зрителей, приходящееся на один эвакуационный люк, не должно


превышать:

101
NCM C.01.12:2018

1500 человек - при трибунах с пределом огнестойкости перекрытий под трибунами


REI 60;

1000 человек - при трибунах с пределом огнестойкости перекрытий под трибунами


REI 45;

750 человек - при трибунах с другими пределами огнестойкости перекрытий.

6.32 В крытых спортивных сооружениях расчетное число зрителей, проходящих через


каждый выход (люк, дверь) из зального помещения, должно быть не более
600 человек.

При устройстве партера на спортивной арене при наличии только двух выходов
расстояние между ними должно быть не менее половины длины зала.

6.33 Ширина дверей помещений, в чистоте, с расчетным числом людей в них:

до 15 человек ..........................определяется функциональным назначением помещений;

от 15 до 25 человек ........................................................................................не менее 0,9 м;

более 25 человек.............................................................................................................1,2 м.

В помещениях, рассчитанных на единовременное пребывание менее 50 человек,


допускается предусматривать одну дверь при соблюдении расстояния вдоль прохода
от наиболее удаленного места до выхода (двери) не более 25 м.

Ширина дверных проемов входа в зрительный зал должна быть не менее 1,2 м, в залах
собраний - не менее 1,6 м, а для входа в ложи допускается 0,9 м. Ширина фойе,
вестибюля - не менее 2,4 м.

В помещениях, не предназначенных для постоянного пребывания людей, а также в


санузлах, рассчитанных не более чем на трех человек, допускается ширину проема
двери предусматривать 0,7 м.

Безопасность оборудования

6.34 Расстояние от спинки до спинки между рядами кресел, стульев или скамей в
зрительном зале должно составлять не менее 0,9 м.

Число непрерывно установленных мест в ряду не должно превышать 26 при


одностороннем выходе из ряда, а при двустороннем выходе - не более 50.

6.35 Стационарные места в зрительных залах (кроме балконов и лож вместимостью до


12 мест) должны быть с устройствами для крепления к полу. При проектировании залов
с трансформируемыми местами для зрителей следует предусматривать установку
временных мест для сидения зрителей (или звеньев из них) с обеспечением устройств,
предотвращающих их опрокидывание или сдвижку при эксплуатации.

102
NCM C.01.12:2018

6.36 На остекленных дверях в зданиях ДОО, школ, домов отдыха и санаториев для
родителей с детьми должны быть предусмотрены защитные решетки высотой от пола
не менее 1,2 м.

6.37 Коридоры, используемые в качестве рекреации в учебных зданиях, должны иметь


естественное освещение по NCM C.04.02.

6.38 Для обеспечения безопасности при эксплуатации инженерных систем необходимо


соблюдать следующие правила:

температура поверхностей доступных для людей частей нагревательных приборов и


подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70 °C. Допускается 90 °C, а
в ДОО до 75 °C, если приняты меры для предотвращения касания их человеком,
температура поверхностей других трубопроводов не должна превышать 40 °C;

температура горячего воздуха на расстоянии 0,1 м от выпускного отверстия приборов


воздушного отопления не должна превышать 70 °C; температура горячей воды в
системе горячего водоснабжения не должна превышать 60 °C.

6.39 Камины в общественных зданиях следует проектировать и размещать с учетом


требований противопожарных норм.

6.40 Агрегаты и приборы, смещение которых может привести к пожару или взрыву, в
зданиях, возводимых в сейсмических районах, должны быть надежно закреплены.

6.41 В помещениях с постоянным пребыванием детей дошкольного возраста


нагревательные приборы должны быть защищены съемными, обеспечивающими
требуемый уровень безопасности решетками, позволяющими проводить регулярную
очистку прибора.

В подоконном пространстве групповых помещений всех типов ДОО расстояние


радиаторов от уровня пола до низа прибора допускается принимать 0,05 м.

6.42 При высоте здания от уровня земли до перелома поверхности ломаной


мансардной крыши 10 м и более следует предусматривать ограждения со
снегозадерживающими устройствами высотой 0,15 м.

В зданиях высотой девять этажей и более для безопасного ремонта и чистки фасадов
следует предусматривать возможность крепления строительных люлек с
электроприводом.

При меньшей этажности необходимость подобных устройств устанавливается


заданием на проектирование.

6.43 На крыше зданий выше 10 м следует предусматривать ограждение в соответствии


действующими стандартами.

103
NCM C.01.12:2018

Мероприятия по защите зданий и посетителей

6.44 В общественных зданиях должны быть предусмотрены системы безопасности,


направленные на предотвращение криминальных проявлений и их последствий,
способствующие минимизации возможного ущерба людям, зданию и имуществу при
возникновении противоправных действий в соответствии с нормами по обеспечению
антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Эти мероприятия
устанавливаются в задании на проектирование.

6.45 Необходимость охранных мероприятий в других общественных зданиях в


соответствии с типом объекта по его значимости и степени защищенности
устанавливается в задании на проектирование.

6.46 В целях защиты от посягательств на ценности и информацию, хранящихся в


специальных помещениях, и в других целях должны быть предусмотрены усиленные
ограждающие конструкции этих помещений, а также специальные двери и проемы.

6.47 Для защиты конфиденциальности переговоров двери и стены кабинетов и других


помещений, количество и назначение которых определяется заданием на
проектирование, следует облицовывать звукопоглощающим материалом и
предусматривать двойные двери.

6.48 Для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности


учреждений образования и их учащихся следует предусматривать на первом этаже
помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и
охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в компетентные
органы.

В помещениях охраны всех типов общественных зданий следует предусматривать


наличие радиотрансляционной точки.

Требования по этажности

6.49 В каждом отсеке невентилируемых подвальных или цокольных (заглубленных


более чем на 0,5 м) этажей площадью от 300 до 700 м2, если по расчету там может
находиться 15 человек и более, должно быть не менее двух люков размерами в
чистоте - ширина не менее 0,6 м и высота не менее 0,8 м или двух окон шириной не
менее 0,9 м и высотой не менее 1,2 м, кроме случаев, оговоренных органами
гражданской обороны в задании на проектирование.

6.50 Помещения ДОО вместимостью более 25 мест, сблокированные со зданием


школы (или жилыми помещениями для персонала), при общей вместимости 50 мест и
более, следует отделять от помещений школы (или жилых помещений для персонала)
противопожарными преградами пределом огнестойкости не ниже EI 45.

6.51 Из помещений общественных зданий независимо от их назначения (зрительных


залов, аудиторий, учебных и торговых помещений, читальных залов и других, кроме
кладовых горючих материалов и мастерских) один из эвакуационных выходов может

104
NCM C.01.12:2018

быть непосредственно в вестибюль, гардеробную, поэтажный холл или фойе,


примыкающие к открытой лестнице 2-го типа.

6.52 При размещении в цокольном или подвальном этаже фойе, гардеробных,


курительных и уборных можно предусматривать отдельные открытые лестницы из
подвального или цокольного этажа до первого этажа.

6.53 Наибольшее число мест в зданиях ДОО и предельное размещение помещений,


предназначенных для пребывания детей, по этажам следует принимать по таблице 6.8
с учетом класса конструктивной пожарной опасности здания.

Таблица 6.8

Предельный этаж
Класс конструктивной
расположения помещений
Количество мест в здании пожарной опасности,
для основного контингента,
не ниже
не выше
1-й K1–K3
До 50
2-й K1
От 51 до 100 1-й K1
" 101 " 150 2-й K1
" 151 " 350 3-й K 0, K 1

Независимо от допустимого числа мест в здании оно должно быть высотой не более:

двух этажей - для специализированных ДОО компенсирующего вида;

одного этажа - для ДОО для детей с нарушением зрения.

Указанные здания должны быть не ниже степени огнестойкости II и класса К 0.

6.54 В трехэтажных зданиях ДОО групповые ячейки для детей ясельного возраста
следует располагать на первом этаже.

На третьем этаже допускается располагать следующие помещения: групповые ячейки


старших возрастных групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий,
прогулочные веранды, служебно-бытовые помещения.

6.55 Из каждой групповой ячейки на втором и третьем этажах должны быть не менее
двух рассредоточенных выходов на две лестничные клетки. Один из выходов со
второго этажа допускается предусматривать по наружной открытой лестнице 3-го типа.

6.56 Палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты для детей
до трех лет с матерями) следует размещать не выше пятого этажа, палаты для детей в
возрасте до семи лет и детские психиатрические отделения (палаты), неврологические
отделения для больных со спинно-мозговой травмой, гериатрические отделения по
уходу, отделения хосписов - не выше второго этажа.

6.57 Здания летних детских оздоровительных лагерей, оздоровительных лагерей


старшеклассников и туристические хижины следует предусматривать высотой не
более двух этажей; а здания детских оздоровительных лагерей круглогодичного
использования - не более трех этажей.

6.58 В детских оздоровительных лагерях спальные помещения следует объединять в


отдельные группы помещений до 40 мест, имеющих самостоятельные выходы через
коридор с лестничной клеткой.
105
NCM C.01.12:2018

Спальные помещения детских оздоровительных лагерей в отдельных зданиях или


выделенных пожарных отсеках следует предусматривать не более чем на 160 мест.

6.59 В зданиях стационаров лечебно-профилактических и социальных учреждений


(больниц, родильных домов, хосписов и т.п.) для лежачих людей, не способных
перемещаться по лестницам, следует предусматривать возможность горизонтальной
эвакуации в соседний пожарный отсек или зону безопасности, из которой они могут
быть эвакуированы за более продолжительное время или находиться в ней до
прибытия спасательных подразделений.

Размеры зоны безопасности определяются расчетным числом лежачих больных на


средствах горизонтального транспортирования (каталках, кроватях).

Зона безопасности в здании должна быть незадымляемой или отделяться от других


помещений незадымляемыми шлюзами. При пожаре в ней или шлюзе должно
создаваться избыточное давление от 20 до 40 Па.

В зону безопасности должны выходить эвакуационная лестница или лифт с


характеристиками, указанными в 4.13 настоящих норм.

6.60 Здания учреждений отдыха летнего функционирования степени огнестойкости V,


а также здания детских оздоровительных лагерей и санаториев степеней
огнестойкости IV и V следует проектировать только одноэтажными.

6.61 Встроенные гостиницы вокзалов должны иметь самостоятельные пути эвакуации,


ведущие в лестничные клетки или в коридор, в том числе ведущий в объединенный
пассажирский зал, имеющий выходы непосредственно наружу, на наружную открытую
эстакаду или платформу.

Для объединенного пассажирского зала допускается предусматривать не более 50%


указанных лестничных клеток или коридоров.

6.62 Для обеспечения пожарной безопасности жилых помещений в составе частей


общественных зданий следует соблюдать действующие противопожарные требования.

6.63 Помещения аудиторий, актовых залов и конференц-залов, залов собраний и


зальные помещения физкультурно-спортивных сооружений следует размещать в
соответствии с вместимостью не выше этажа, указанного в таблице 6.9.

Таблица 6.9

Предельный этаж Класс конструктивной


Число мест в аудитории
размещения аудитории или пожарной опасности, не
или зале
зала ниже
До 300 16-й K0
От 301 до 600 5-й
601 и более 3-й
До 300 3-й K0
" 600 2-й K1
" 600 1-й K2
До 100 1-й K1–K3

6.64 Выход зрителей с балкона спортивного, актового или зрительного залов не должен
осуществляться через эти залы.

6.65 Для театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков, спортивных


сооружений с трибунами, библиотек и других учреждений с расчетным числом
106
NCM C.01.12:2018

посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях вместимость залов и


высоту их расположения следует принимать по таблице 6.10 с учетом класса
конструктивной пожарной опасности здания.

Таблица 6.10

Класс конструктивной
Предельный этаж
пожарной опасности
Число мест в зале расположения зала в
здания,
здании
не ниже
Не нормируется K0
Не нормируется
3-й K1
600 3-й K0
2-й K1
600 2-й K0
400 2-й K1
300 2-й K 0, K 1
150 1-й K 2, K 3
150 1-й не ограничен

6.66 Помещение пожарного поста-диспетчерской следует проектировать с


естественным освещением и располагать на уровне планшета сцены (эстрады) или
этажом ниже вблизи наружного выхода или лестницы.

Помещение насосной пожарного и хозяйственного водопровода должно размещаться


смежно или под помещением пожарного поста-диспетчерской с удобным сообщением
между ними.

6.67 Допускается предусматривать один эвакуационный выход в помещениях,


рассчитанных на единовременное пребывание не более 50 человек (в том числе
амфитеатр или балкон зрительного зала), при расстоянии вдоль прохода от наиболее
удаленного места до эвакуационного выхода (двери) не более 25 м. При вместимости
указанных помещений более 50 человек следует предусматривать не менее двух
эвакуационных выходов.

6.68 Со сцены (эстрады), рабочих галерей и колосникового настила, из трюма,


оркестровой ямы и сейфа скатанных декораций следует предусматривать не менее
двух эвакуационных выходов.

6.69 В кинотеатрах круглогодичного действия, а также в клубах, в залах которых


предусматривается кинопоказ из кинопроекционной, не допускается предусматривать
пути, ведущие к выходу из зрительного зала, через помещения, которые по заданию на
проектирование рассчитаны на единовременное (постоянное) пребывание более 50
человек.

В кинотеатрах сезонного действия без фойе из зрительного зала должно быть не


менее двух эвакуационных выходов. Одним из них допускается считать вход в
зрительный зал.

6.70 В комплексе зрительских помещений театров открытыми (2-го типа) допускается


предусматривать не более двух лестниц, при этом остальные лестницы (не менее
двух) должны быть в закрытых лестничных клетках. На последующих этажах из
помещений зрительского комплекса следует устраивать изолированные
эвакуационные проходы, ведущие к закрытым лестничным клеткам.

6.71 Здания крытых спортивных сооружений класса конструктивной пожарной


опасности не ниже С1 при размещении на верхнем этаже только вспомогательных
107
NCM C.01.12:2018

помещений допускается предусматривать высотой до пяти этажей.

Двери в противопожарных стенах спортивной арены и трибун для зрителей должны


быть самозакрывающимися с плотным притвором. Допускается их выполнять из
древесины.

6.72 Здания библиотек и архивов следует проектировать высотой не более девяти


этажей.

6.73 Книгохранилища должны быть разбиты противопожарными преградами на отсеки


площадью не более 600 м2.

6.74 Для зданий предприятий торговли этажность и площадь этажа следует принимать
по таблице 6.11 с учетом класса конструктивной пожарной опасности.

Таблица 6.11

Класс конструктивной пожарной


Площадь этажа не более, м², для зданий
опасности, не ниже
1-этажных 2-этажных 3 - 5-этажных
3500 <*> 3000 <*> │ 2500 <*> K0
2000 <**> 1000 - K1
500 - - K 2, K 3
<*> Площадь этажа может быть увеличена не более чем вдвое при наличии автоматического
пожаротушения
<**> Площадь этажа в одноэтажных зданиях магазинов продовольственных товаров может быть
увеличена вдвое при условии отделения торгового зала от других помещений магазина противо-
пожарной стеной.

6.75 Кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке следует, как правило,
размещать у наружных стен, отделяя их противопожарными перегородками 1-го типа от
торгового зала площадью 250 м2 и более.

6.76 В одноэтажных магазинах торговой площадью до 150 м2 - отдельно стоящих,


встроено-пристроенных, пристроенных или встроенных в здания иного назначения,
допускается предусматривать один выход из зала, другой допускается
предусматривать из торгового зала через группу неторговых помещений, исключая
кладовые.

6.77 В зданиях предприятий с торговой площадью до 250 м2 допускается


предусматривать дополнительные выходы в зал для подачи товаров из кладовых,
смежных с торговым залом.

6.78 При размещении кладовых, служебных, бытовых и технических помещений на


верхних этажах предприятий розничной торговли, если класс конструктивной пожарной
опасности здания K 0, высота зданий может быть увеличена на один этаж.

6.79 Выходы из 50% лестничных клеток, а также из коридоров зданий вокзалов


допускается предусматривать в объединенный пассажирский зал, имеющий выходы
непосредственно наружу или на наружную открытую эстакаду или платформу.

108
NCM C.01.12:2018

6.80 Для зданий организаций бытового и коммунального обслуживания этажность и


площадь этажа (пожарных отсеков для посетителей) следует принимать в зависимости
от класса конструктивной пожарной опасности зданий по таблице 6.12.

Таблица 6.12

Этажность здания, не Площадь этажа <*>, м2, не Класс конструктивной


более более пожарной опасности
5 3500 K0
5 2500 K1
2 2000 K0
2 1000 K1
1 500 K1–K3
<*> Площадь этажа может быть увеличена не более чем вдвое при наличии автоматического
пожаротушения.

6.81 В зданиях предприятий бытового обслуживания расчетной площадью более


200 м2 входы и лестницы для обслуживающего персонала должны быть отделены от
входов и лестниц для посетителей.

6.82 Физкультурно-спортивные залы общеобразовательных школ следует размещать


не выше второго этажа при условии, что они не будут располагаться над учебными
помещениями или столовой, не имеющей подшивного потолка.

Помещения для физкультурных занятий допустимо размещать на втором этаже и выше


при обеспечении в них нормативных уровней звукового давления и вибрации.

6.83 Вместимость парильной во встроенных саунах должна быть не более 10 мест.

6.84 Не допускается размещение встроенных саун в подвалах, под трибунами, в


спальных корпусах детских оздоровительных лагерей и школ-интернатов, ДОО,
стационарах больниц, а также под помещениями и смежно с ними, в которых находится
более 100 человек.

6.85 Для зданий школ, образовательных учреждений дополнительного образования


детей, учреждений начального и среднего профессионального образования
вместимость и этажность здания следует принимать с учетом класса конструктивной
пожарной опасности здания или пожарного отсека по таблице 6.13

Таблица 6.13

Класс конструктивной
Расчетное число
Этажность здания, не более пожарной опасности, не
учащихсяв здании, чел.
ниже
1 K 1, K 2, K 3
До 270
2 K0
До 350 5 <*> K1
" 600 5 <*> K0
" 1600 5 <*> K1
Не нормируется 9 K0
<*> Для школ и образовательных учреждений дополнительного образования детей предельная
этажность зданий - четыре этажа.

Актовые залы в зданиях школ следует размещать не выше второго этажа.

109
NCM C.01.12:2018

Перекрытие под актовым залом, лекционной аудиторией должно быть пределом


огнестойкости не ниже REI 60.

6.86 Здания специализированных школ и школ-интернатов (для детей с нарушениями


физического и умственного развития) должны быть не выше трех этажей.

6.87 В школах-интернатах спальные помещения должны быть размещены в блоках или


частях здания, отделенных от других помещений противопожарными стенами или
перегородками не ниже 1-го типа.

6.88 Вместимость и этажность зданий спальных корпусов школ-интернатов и


интернатов при школах следует принимать по таблице 6.14.

Таблица 6.14

Класс конструктивной
Расчетное количество
Этажность здания,не более пожарной опасности, не
учащихся в здании, мест
ниже
До 80 1 K0
" 140 1 K1
" 200 3 K0
" 280 1 K1
Не нормируется 4 K0

6.89 Строительство четырехэтажных зданий школ и учебных корпусов школ-интернатов


рекомендуется только в крупных городах, кроме расположенных в районах
сейсмичностью более 6 баллов.

6.90 На четвертом этаже зданий школ и учебных корпусов школ-интернатов не следует


размещать помещения для первых классов, а остальных учебных помещений по
количеству рекомендуется предусматривать не более 25%.

6.91 Надстройку зданий школ мансардным этажом при реконструкции следует


предусматривать в пределах рекомендованной этажности.

6.92 Здания колледжей предусматриваются не выше четырех этажей.

6.93 В зданиях школ мастерская по обработке древесины и комбинированная


мастерская по обработке металла и древесины должны размещаться на первом этаже.
Необходимо предусмотреть дополнительный обособленный выход непосредственно
наружу через утепленный тамбур или коридор, в котором отсутствует выход из классов,
кабинетов и лабораторий.

6.94 Учебные корпуса учреждений среднего и высшего профессионального


образования следует предусматривать, как правило, не выше девяти этажей.

6.95 Для зданий образовательных учреждений высшего и послевузовского


профессионального образования (повышения квалификации) этажность учебных
корпусов может быть более девяти этажей при соответствующем градостроительном
обосновании.

110
NCM C.01.12:2018

7 Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований

7.1 Уровень естественного и искусственного освещения помещений в общественных


зданиях должен соответствовать требованиям NCMC.04.02.

7.2 Естественное освещение должно предусматриваться во всех помещениях с


постоянными рабочими местами, кроме законодательно разрешенных случаев.

Площадь светопрозрачных поверхностей ограждающих конструкций здания, как


правило, не должна превышать 18% общей площади стен. Допускается увеличивать
площадь светопрозрачных ограждающих конструкций при приведенном сопротивлении
теплопередаче указанных конструкций более 0,56 м² x °C/Вт.

7.3 Независимо от освещения (бокового, верхнего или комбинированного) в групповых


дошкольных учреждениях, а также в учебных помещениях всех уровней образования
следует предусматривать левостороннее светораспределение.

7.4 Освещать естественным верхним (верхне-наклонным) светом допускается:


раздевальные и туалетные групповых ячеек, комнаты психологической разгрузки детей
и взрослых, комнаты персонала, залы для музыкальных и физкультурных занятий, зал
с ванной бассейна, зал разминки при бассейне, помещения детских кружков и секций,
коммуникационно-рекреационное пространство.

7.5 В помещениях групповых и спальнях групповых ячеек дошкольных учреждений


должно быть предусмотрено сквозное или угловое проветривание, в том числе через
коридор или смежное помещение.

7.6 Освещение только вторым светом можно предусматривать в следующих


помещениях:

помещения, которые допускается проектировать без естественного освещения (кроме


кладовых, торговых залов магазинов и книгохранилищ);

туалетные, приемная изолятора и моечной кухонной посуды ДОО;

раздевальные и ожидальни бань и банно-оздоровительных комплексов.

7.7 Помещения общественных зданий которые допускается предусматривать без


естественного освещения:

помещения, размещение которых допускается в подвальных этажах;

буфетные ДОО;

спортивно-демонстрационные и спортивно-зрелищные залы;

спортивные залы с ледовым покрытием;

комнаты инструкторского и тренерского состава спортивных сооружений;

111
NCM C.01.12:2018

помещения лечебных учреждений: манипуляционные под УЗИ-контролем, кабинеты


офтальмолога для новорожденных, комнаты управления кабинетов лучевой терапии и
диагностики, операционная и другие помещения, в которых организация
технологического процесса требует затемнения или естественное освещение не
требуется;

салоны для посетителей предприятий бытового обслуживания (кроме парикмахерских,


косметических кабинетов и т.п.);

комнаты обслуживающего персонала;

санитарные пропускники;

уборные; раздевалки; душевые; помещения бань сухого жара; помещения и


процедурные соляриев.

7.8 В помещениях ДОО, школ, образовательных учреждений профессионального


образования, здравоохранения и социального обслуживания со стационаром
инсоляция должна соответствовать требованиям действующих санитарных норм.

7.9 На территориях групповых площадок ДОО, физкультурно-спортивных зон и зон


отдыха школ, зон отдыха стационаров лечебных и социальных учреждений
продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3 ч на 50% площади
участка.

7.10 В общественных зданиях, помещения с постоянным пребыванием людей и


помещения, где по технологическим и гигиеническим требованиям не допускается
проникновение солнечных лучей или перегрев, при ориентации световых проемов в
пределах 130 - 315° должны быть защищены от перегрева или проникновения
солнечных лучей с учетом требований действующих санитарных норм.

7.11 Параметры микроклимата в помещениях следует принимать в соответствии с


настоящим нормативным документом.

При этом для холодного периода года следует принимать в качестве расчетных
оптимальные параметры микроклимата, для теплого периода года допускается
принимать допустимые параметры микроклимата.

7.12 В отдельных помещениях производственно-технического назначения (мастерские,


лаборатории, складские, копировально-печатные и т.п.) параметры микроклимата
следует принимать допустимыми с учетом действующих санитарных норм.

7.13 Расчетную температуру внутреннего воздуха для расчета теплотехнических


характеристик ограждающих конструкций следует принимать в соответствии с
требуемыми параметрами температурного режима, а при их отсутствии - принимать
равной 18 °C или по технологическим требованиям.

Для расчета систем отопления общественных зданий расчетную величину температуры


внутреннего воздуха в помещениях следует принимать равной минимальной из

112
NCM C.01.12:2018

допустимых показателей температур, приведенных в стандартах и санитарных нормах


на соответствующие здания или помещения.

В помещениях общественных зданий допускается в нерабочее время снижение


показателей микроклимата при условии обеспечения требуемых параметров к началу
рабочего времени. В нерабочее время возможно поддержание температурного режима
ниже нормы, но не ниже 12 °C.

Снижение температуры во внерабочее время допускается только в случае, если иное


не оговорено в техническом задании или регламенте.

7.14 Воздушные и воздушно-тепловые завесы следует предусматривать в следующих


случаях:

у постоянно открытых проемов в наружных стенах помещений, а также у ворот и


проемов в наружных стенах, не имеющих тамбуров и открывающихся более пяти раз
или не менее чем на 40 мин в смену;

у наружных дверей вестибюлей общественных зданий - в зависимости от расчетной


температуры наружного воздуха и количества людей, проходящих через двери в
течение 1 ч: от минус 15 °C до минус 25 °C - 400 человек и более; от минус 26 °C до
минус 40 °C - 250 человек и более; ниже минус 40 °C - 100 человек и более;

у ворот, дверей и проемов помещений с кондиционированием по заданию на


проектирование.

Теплоту, подаваемую воздушными завесами периодического действия, не следует


учитывать в воздушном и тепловом балансах здания.

7.15 Воздушные и воздушно-тепловые завесы у наружных проемов, ворот и дверей


следует рассчитывать с учетом ветрового давления. Расход воздуха следует
определять, принимая температуру наружного воздуха и скорость ветра при
параметрах B, но не более 5 м/с. Если скорость ветра при параметрах B меньше, чем
при параметрах А, то воздухонагреватели следует проверять на параметры А.
Скорость выпуска воздуха из щелей или отверстий воздушно-тепловых завес, м/с,
следует принимать не более:

8 - у наружных дверей;

25 - у ворот и технологических проемов.

7.16 Расчетную температуру смеси воздуха для вестибюлей общественных зданий,


поступающего в помещение через наружные двери, ворота или проемы, следует
принимать не менее 12 °C.

7.17 Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в ДОО следует


принимать по санитарным нормам.

113
NCM C.01.12:2018

7.18 Удаление воздуха из помещений спален ДОО, имеющих сквозное или угловое
проветривание, допускается предусматривать через групповые помещения.

Вытяжные воздуховоды из пищеблоков не должны проходить через групповые или


спальные помещения.

7.19 Расчетную температуру и кратность воздухообмена в зданиях школ рекомендуется


принимать по таблице 7.1. Точность поддержания расчетной температуры в
эксплуатационном режиме в спальных комнатах интернатов должна быть +/- 1 °C.

Таблица 7.1

Расчетная температура воздуха, Кратность воздухообмена


Основные помещения
°C в 1 ч, не менее
Классные помещения,
учебные кабинеты,
2, но не менее 20 м³/ч
лаборатории, актовый зал
18 наружного воздуха на одно
- лекционная аудитория,
место
класс пения и музыки -
клубная комната
Учебные мастерские 18 То же
1,5, но не менее 20 м³/ч
Кружковые помещения 18 наружного воздуха на одно
место
Спальные комнаты школ-
интернатов и интернатов 20 То же
при школах

7.20 В школах и интернатах при школах температура воздуха, поддерживаемая в


рабочее время в системе воздушного отопления, не должна превышать 40 °C.

7.21 Воздухообмен в школьных столовых надлежит рассчитывать на поглощение


избытков тепла, выделяемого технологическим оборудованием кухни. Подачу
приточного воздуха в производственные помещения пищеблока не следует
осуществлять через обеденный зал.

Объем подаваемого наружного воздуха должен быть не менее 20 м3/ч на одно место в
обеденном зале.

7.22 Расчетную температуру воздуха и воздухообмен в образовательных учреждениях


начального профессионального образования рекомендуется принимать по таблице 7.1,
а среднего и высшего профессионального образования - по таблице 7.2.

Таблица 7.2

Расчетная Кратность воздухообмена


Помещения температура в 1 ч, не менее
воздуха, °C
Приток Вытяжка
Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории 18 2, но не менее 20 м3/ч
без выделения вредных веществ (неприятных наружного воздуха
запахов), залы курсового и дипломного на одно место
проектирования, читальные залы, конференц
-залы, актовые залы, служебные помещения

114
NCM C.01.12:2018

Таблица 7.2 (продолжение)

Лаборатории и другие помещения 18 По расчету


с выделением вредных и радиоактивных в соответствии
веществ, моечные при лабораториях с технологическими
с вытяжными шкафами заданиями
Лаборатории с приборами повышенной 20 То же
точности
Моечные лабораторной посуды 18 4 6
без вытяжных шкафов

7.23 При использовании в помещениях видеодисплейных терминалов и ПЭВМ следует


учитывать требования действующих санитарных норм.

7.24 В актовых залах и аудиториях на 150 мест и более зданий высших учебных
заведений, следует принимать оптимальные параметры воздушной среды.

7.25 Воздухообмен обеденного зала и других помещений для посетителей следует


максимально изолировать от воздухообмена производственных помещений
предприятий общественного питания.

7.26 Для зальных помещений следует применять рециркуляцию воздуха с его очисткой
и обеззараживанием, при выборе систем очистки воздуха следует руководствоваться
эффективностью и экономичностью.

В зрительном зале клуба или театра с глубинной колосниковой сценой количество


удаляемого воздуха должно составлять 90% приточного (включая рециркуляцию) для
обеспечения 10% подпора в зале; через сцену следует удалять не более 17% общего
объема удаляемого из зала воздуха.

7.27 В зрительных залах кинотеатров, клубов и театров в зонах размещения зрителей


параметры воздуха должны быть обеспечены системой вентиляции или
кондиционирования воздуха в соответствии с требованиями таблицы 7.3.

Таблица 7.3

Расчетная Кратность
Помещения температура воздухообмена Дополнительные указания
воздуха, °C в 1 ч,
не менее
Зрительный зал 19 По расчету, В холодный период года:
вместимостью но не менее для отопления кинотеатров
800 мест 20 м³/ч <*> -14 °C;
и более притока относительная влажность -
с эстрадой, наружного 40 - 45% при расчетной
вместимостью воздуха на температуре наружного воздуха
600 мест одного зрителя по параметрам B.
и более В теплый период года:
со сценой относительная влажность -
50 - 55% при расчетной
температуре наружного воздуха
по параметрам B

115
NCM C.01.12:2018

Таблица 7.3 (продолжение)

Зрительный зал 19 То же В холодный период года:


вместимостью для отопления кинотеатров
до 800 мест <*> -14 °C.
с эстрадой, В теплый период года: не более чем
вместимостью на 3 °C выше температуры
до 600 мест наружного воздуха по параметрам А
со сценой (в климатическом районе IV для
залов вместимостью 200 мест и
более по аналогии со зрительным
залом на 600 мест и более)
Сцена, 20 - -
арьерсцена,
карман
<*> В случаях, когда в кинотеатрах не предусматривается гардероб для зрителей.

7.28 В хранилищах, лекционных и читальных залах библиотек с фондом 200 тыс.


единиц хранения и более, а также в хранилищах архивов следует предусматривать
рециркуляцию воздуха.

Объем наружного воздуха надлежит определять расчетом. В помещениях хранилищ он


не должен превышать 10% общего объема подаваемого воздуха. В читальных и
лекционных залах объем притока наружного воздуха должен быть не менее 20 м³/ч на
одного человека.

7.29 Для хранилищ библиотек должны быть предусмотрены фильтрация наружного и


рециркуляционного воздуха до предельно допустимой концентрации пыли и
микроорганизмов в воздухе помещения, определенной технологическим заданием.

Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч


по большому хранилищу.

В библиотеках и архивах расчетную температуру воздуха следует принимать равной


18 °C. Кратность воздухообмена в 1 ч следует принимать 2, но не менее 20 м3/ч
наружного воздуха на одно место. Относительная влажность воздуха в зданиях
библиотек и архивов должна быть не более 55%.

7.30 В магазинах торговой площадью до 250 м2 допускается предусматривать


вентиляцию с естественным побуждением.

7.31 Расчетная температура воздуха в помещениях магазинов принимается по


технологическому заданию. Кратность воздухообмена в магазинах следует принимать
не менее 1 в 1 ч.

7.32 В спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружениях подвижность воздуха


в зонах нахождения занимающихся, м/с, не должна превышать:

в залах ванн бассейнов (в том числе оздоровительного плавания и обучения


не умеющих плавать) ........................................................................................................ 0,2;

в спортивных залах для борьбы, настольного тенниса, крытых катках….................... 0,3;


116
NCM C.01.12:2018

в остальных спортивных залах, залах для подготовительных занятий в бассейнах и


помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий.............................................0,5.

7.33 Относительную влажность воздуха, %, следует принимать:

в спортивных залах без мест для зрителей, в помещениях для физкультурно-


оздоровительных занятий и залах для подготовительных занятий в бассейнах
........................................................................................................................................30 - 60;

в залах ванн бассейнов (в том числе гребных) .........................................................50 - 60.

Нижние пределы относительной влажности приведены для холодного периода года при
температурах, указанных в таблице 7.4.

Таблица 7.4

Помещения Расчетная температура Кратность воздухообмена


воздуха и влажность, % в 1 ч, не менее
1. Спортивные залы с трибунами В холодный период года: - По расчету, но не менее 80 м3/ч
более 800 мест, крытые катки с 18 °C при относительной притока наружного воздуха на
трибунами для зрителей влажности 30 - 45% и одного занимающегося и не
расчетной температуре менее 20 м3/ч на одного зрителя
наружного воздуха по
параметрам воздуха В.
В теплый период года - не
выше 26 °C (на крытых
катках не выше 25 °C) при
относительной влажности
не более 60% (на катках не
более 55%) и расчетной
температуре наружного
воздуха по параметрам В.

2. Спортивные залы с трибунами на 18 °C - в холодный период То же


800 мест и менее года
3. Залы ванн бассейнов (в т.ч. для На 1 - 2 °C выше "
оздоровительного плавания и температуры воды в ванне
обучения не умеющих плавать) с
местами для зрителей или без них
4. Спортивные залы без мест для +15 °C По расчету, но не менее 80 м3/ч
зрителей притока наружного воздуха на
одного занимающегося
5. Залы для подготовительных +19 °C То же
занятий в бассейнах, хореогра-
фические классы, помещения для
физкультурно-оздоровительных
занятий

При теплотехническом расчете ограждающих конструкций залов ванн бассейнов


относительную влажность следует принимать 67%, а температуру - 27 °C.

7.34 Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в помещениях


физкультурно-спортивных залов следует принимать по таблице 7.4.

В системах воздушного отопления спортивных залов, совмещенных с вентиляцией и


кондиционированием воздуха, допускается применение рециркуляции воздуха при
обеспечении подачи нормативных объемов наружного воздуха, а также фильтрации и
обеззараживания рециркуляционного воздуха.

117
NCM C.01.12:2018

7.35 Расчет воздухообмена в универсальных залах с ледовой ареной и с местами для


зрителей следует выполнять для следующих эксплуатационных режимов
функционирования:

соревнование на ледовой площадке со зрителями;

соревнование или зрелище со зрителями без использования льда;

тренировка на льду без зрителей.

В спортивных залах безо льда и в залах ванн бассейнов с местами для зрителей
расчет воздухообмена следует выполнять для двух режимов - со зрителями и без.

7.36 Вытяжную вентиляцию с естественным побуждением допускается


предусматривать в помещениях административно-офисных зданий с расчетным
количеством сотрудников менее 300 человек и высотой 1 - 3 этажа.

7.37 Системы отопления следует предусматривать для зданий и сооружений отдыха и


туризма круглогодичного функционирования, а также следующих помещений зданий
летнего функционирования:

изоляторов и медицинских пунктов;

помещений детских оздоровительных лагерей.

7.38 В гостиницах высших разрядов ("пять звезд", "четыре звезды") должны быть
предусмотрены кондиционирование воздуха в обеденных залах и в производственных
помещениях предприятий общественного питания при значительных тепловыделениях,
а также приточно-вытяжная вентиляция в остальных служебных помещениях.

7.39 Вентиляция в зданиях больниц должна исключать перетоки воздушных масс из


помещений с более низкими требованиями к чистоте в помещения с более высокими
требованиями к чистоте воздуха.

В помещениях операционных, палат интенсивной терапии, ожоговых палат и подобных


помещений с высокими требованиями к чистоте воздуха допускается использовать
рециркуляцию воздуха дополнительно к нормативному объему подачи свежего воздуха.

Подвижность воздуха в палатах и других лечебных и диагностических помещениях


должна быть не более 0,15 м/с, в зонах однонаправленного воздушного потока - в
пределах от 0,24 до 0,30 м/с.

7.40 В палатах отделений больниц в сельских населенных пунктах увлажнение воздуха


в приточных вентиляционных установках допускается не предусматривать.

7.41 Проектирование систем вентиляции и кондиционирования вокзалов должно


обеспечивать нормативные параметры чистоты, температуры и влажности воздуха.

118
NCM C.01.12:2018

Рециркуляционный воздух следует использовать в объеме, не превышающем 30%


подаваемого в помещение воздуха.

Относительная влажность воздуха должна быть в пределах 30 - 60%.

Механическая приточная вентиляция должна подавать в помещение не менее 30 м3/ч


наружного воздуха на одного человека.

7.42 Для помещений, не оборудованных системой механической приточной


вентиляции, следует предусматривать открывающиеся регулируемые форточки или
воздушные клапаны для подачи наружного воздуха, размещаемые на высоте не менее
2 м от пола.

7.43 Подачу приточного воздуха следует предусматривать непосредственно в


помещения с выделениями вредных веществ в объеме 90% количества воздуха,
удаляемого вытяжными системами, остальное количество воздуха (10%) - в коридор
или холл.

7.44 Удаление воздуха из рабочих помещений площадью менее 35 м2 допускается


предусматривать за счет перетекания воздуха в коридор.

7.45 Необходимость рециркуляции воздуха в помещениях с постоянным пребыванием


людей устанавливается заданием на проектирование для тех случаев, когда это
требуется по технологическому процессу.

7.46 В макетных мастерских и других помещениях, где возможно выделение в воздух


пыли и аэрозолей, объем воздуха, удаляемого через вытяжной шкаф, следует
определять в зависимости от скорости движения воздуха в расчетном проеме шкафа
согласно таблице 7.5.

Таблица 7.5

Класс опасности вредных веществ в Скорость движения воздуха в расчетном


рабочей зоне проеме шкафа, м/с, не менее
4-й 0,5
3-й 0,7
1-й и 2-й 1

При работах, связанных с выделением в воздух взрывоопасных веществ, скорость


движения воздуха в расчетном проеме вытяжного шкафа следует принимать 1 м/с.

7.47 При устройстве мусоропровода его следует оборудовать устройством для


периодической промывки, очистки, дезинфекции и спринклерования ствола.

Ствол мусоропровода должен быть воздухонепроницаемым и звуконепроницаемым от


строительных конструкций. Он не должен примыкать к служебным помещениям с
постоянным пребыванием людей.

Мусоросборную камеру не допускается располагать под помещениями с постоянным


пребыванием людей или смежно с ними.

119
NCM C.01.12:2018

7.48 Систему сбора и переработки медицинских, пищевых и бытовых отходов следует


проектировать по действующим санитарным нормам.

8 Требования к инженерному оборудованию

8.1 Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (ИТП), оборудованные на


вводах тепловых сетей в здание, следует предусматривать для зданий с расчетным
расходом теплоты за отопительный период 1000 ГДж и более с возможностью
регулирования в них отпуска теплоты на отопление по отдельным технологическим
зонам и фасадам, характеризующимся однотипным влиянием внешних (солнце, ветер)
и внутренних (тепловыделение) факторов.

Подачу тепла для систем отопления, вентиляции и для горячей воды следует
предусматривать по раздельным трубопроводам из теплового пункта.

8.2 ИТП, встроенные в обслуживаемые ими здания, следует проектировать с учетом


действующих норм. Допускается совмещать ИТП с помещениями установок
вентиляции и кондиционирования воздуха. ИТП следует размещать у наружной стены с
выходом из помещения непосредственно наружу или до выхода наружу по коридору не
далее 12 м.

Высота помещений ИТП должна быть нe менее 2,2 м от пола до низа выступающих
конструкций.

Инженерные системы здания должны иметь автоматическое или ручное регулирование


температуры воздуха.

При централизованном снабжении холодной и горячей водой, электроэнергией, газом и


теплом и при наличии в здании нескольких групп помещений, принадлежащих разным
организациям или собственникам, каждая группа помещений должна быть оснащена
приборами автономного учета расхода энергии и воды.

Теплоснабжение здания или отдельных групп помещений может быть осуществлено от


централизованных, автономных или индивидуальных источников теплоты согласно
действующих норм.

Pазмещаемые в зданиях теплогенераторы на газовом топливе должны быть с


закрытыми топками (горелками) и регулируемыми газогорелочными устройствами.

8.3 Отдельные ветви систем водяного отопления с отключающими устройствами вне


этих помещений предусматриваются для следующих помещений:

конференц-зал; обеденный зал столовых с производственными помещениями при них


(при конференц-залах с числом мест до 400 и обеденных залах столовых с числом
мест до 160 при размещении их в общем объеме здания отдельные ветви допускается
не предусматривать); зрительный зал, включая эстраду; сцена (универсальная
эстрада); вестибюль, фойе, кулуары; танцевальный зал; малые залы в зданиях
театров, клубов, включая сцену;

120
NCM C.01.12:2018

библиотеки с фондом 200 тыс. единиц хранения и более (для читальных, лекционных
залов и хранилищ);

предприятия розничной торговли (для разгрузочных помещений и торговых залов


площадью 400 м2 и более);

жилые помещения в составе общественных зданий.

8.4 Обогреваемые полы следует предусматривать на первом этаже групповых всех


типов ДОО, а также в спальных и раздевальных в ДОО, медицинских и социальных
организаций для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Средняя температура в помещении должна поддерживаться в пределах 23 °C.

8.5 В качестве нагревательных приборов для отопления сцены в театрах и клубах


рекомендуется применять радиаторы.

Нагревательные приборы следует размещать не выше 0,5 м над уровнем планшета


сцены на задней стене сцены или арьерсцены.

8.6 Удаление воздуха из учебных помещений школ следует предусматривать через


рекреационные помещения и санитарные узлы, а также за счет эксфильтрации через
наружное остекление с учетом требований СНиП 2.04.05.

При приточной вентиляции с механическим побуждением или децентрализованным


притоком в учебных помещениях следует предусматривать естественную вытяжную
вентиляцию из расчета однократного и более воздухообмена в 1 ч.

При воздушном отоплении вытяжные каналы из учебных помещений не


предусматриваются.

8.7 Для воздушного отопления в школьных зданиях, совмещенного с вентиляцией,


следует предусматривать автоматическое управление системами, в том числе
поддержание в рабочее время в помещениях расчетной температуры и относительной
влажности в пределах 40 - 60%, а также обеспечение в неучебное время температуры
воздуха не ниже 15 °C.

8.8 В школах с числом учащихся до 200 допускается устройство вентиляции без


организованного механического притока.

8.9 Системы приточно-вытяжной вентиляции следует предусматривать раздельными


для помещений зрительного и клубного комплексов, помещений обслуживания сцены
(эстрады), а также административно-хозяйственных помещений, мастерских и складов.

В кинотеатрах с непрерывным кинопоказом и клубах общей вместимостью до 375


человек указанное разделение систем допускается не предусматривать.

121
NCM C.01.12:2018

8.10 В хранилищах редких книг и рукописей, а также в хранилищах библиотек с


объемом фонда 1 млн. единиц хранения и более и в хранилищах архивов группы I
следует предусматривать кондиционирование воздуха.

8.11 В хранилищах ценных документов и депозитариях по требованиям условий


хранения следует предусматривать кондиционирование воздуха 3-го класса.

8.12 В читальных, лекционных залах и помещениях хранилищ научных библиотек с


фондом 200 тыс. единиц хранения и более допускается применять воздушное
отопление, совмещенное с приточной вентиляцией или с системой кондиционирования
воздуха.

8.13 В помещениях хранилищ, архивов вместимостью более 300 тыс. единиц хранения
следует применять, как правило, воздушное отопление, совмещенное с приточной
вентиляцией или с системой кондиционирования воздуха. В остальных помещениях
зданий архивов следует предусматривать водяное отопление.

8.14 Для помещений хранилищ, читальных и лекционных залов в зданиях библиотек с


фондом 200 тыс. единиц хранения и более следует предусматривать раздельные
приточные системы вентиляции.

8.15 В массовых библиотеках с фондом до 50 тыс. единиц хранения при размещении


зоны читательских мест совместно с зоной книжных фондов и обслуживания читателей
в одном помещении и в архивах вместимостью до 300 тыс. единиц хранения
допускается устройство естественной вентиляции из расчета не менее однократного
воздухообмена.

8.16 Для лекционных залов, читальных залов и хранилищ библиотек допускается


устройство вытяжной вентиляции с естественным побуждением.

8.17 Единой системой приточной вентиляции допускается обеспечивать все


помещения, за исключением конференц-залов, помещений предприятий
общественного питания, киноаппаратной и аккумуляторной, для каждого из которых
необходимо предусматривать самостоятельные системы приточной вентиляции.

8.18 Для помещений, не оборудованных системой механической приточной


вентиляции, следует предусматривать открывающиеся регулируемые форточки или
воздушные клапаны для подачи наружного воздуха, размещаемые на высоте не менее
2 м от пола.

8.19 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для


следующих помещений:

- санузлы;

- помещения предприятий общественного питания;

- помещения производственно-технического назначения и складских;

122
NCM C.01.12:2018

- лаборатории, в том числе учебные и другие помещения в соответстиии с


требованиями СНиП 2.04.05.

8.20 Вытяжную вентиляцию из спальных комнат санаториев и учреждений отдыха


рекомендуется предусматривать с естественным побуждением.

8.21 Удаление воздуха из жилых комнат и номеров, имеющих санузлы, следует


предусматривать через санузлы с устройством переточных решеток в нижней части
санузлов.

8.22 Вытяжную вентиляцию с естественным побуждением допускается


предусматривать в помещениях зданий с расчетным количеством менее 300 человек и
высотой 1 - 3 этажа.

8.23 Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у


санитарно-технических приборов, рационального использования воды и
энергетических ресурсов необходимо предусматривать:

насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя);

однозонную схему водоснабжения с установкой этажных регуляторов давления.

8.24 Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого и хозяйственно-


противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-
технического прибора должен быть не более 4 атм. В системе хозяйственно-
противопожарного водопровода на время тушения пожара допускается повышать
напор не более чем до 6 атм на отметке наиболее низко расположенного санитарно-
технического прибора.

8.25 Гидростатический напор на отметке наиболее низко расположенного пожарного


крана в системе раздельного противопожарного водопровода, а также в схемах, где
пожарные стояки используются для подачи транзитных хозяйственно-питьевых
расходов воды на верхний этаж (в схемах с верхней разводкой), не должен превышать
9 атм в режиме пожаротушения.

8.26 Требования к внутреннему противопожарному водопроводу зданий культурно-


зрелищных учреждений, библиотек, архивов и спортивных сооружений приведены в
Приложении H.

8.27 Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует


предусматривать для следующих предприятий общественного питания:

работающих на полуфабрикатах - при количестве мест в залах 500 и более;

работающих на сырье - при количестве мест в залах 200 и более.

Пищеблоки дошкольных и общеобразовательных учреждений жироуловителями


оборудуются по заданию на проектирование.

123
NCM C.01.12:2018

8.28 В общественных зданиях следует предусматривать систему очистки от мусора и


пылеуборку, временного (в пределах санитарных норм) хранения мусора и
возможность его вывоза.

В общественных зданиях и комплексах устройство пневматических систем


мусороудаления следует определять заданием на проектирование исходя из технико-
экономической целесообразности их эксплуатации.

Средства удаления мусора из здания должны быть увязаны с системой очистки,


принятой в населенном пункте, где здание размещено.

8.29 Мусоропроводы (при отсутствии пневматической системы мусороудаления)


следует предусматривать в зданиях:

- 3-этажных и выше зданиях высших учебных заведений, гостиниц и мотелей на


100 мест и более;

- 5-этажных и выше зданиях другого назначения.

Необходимость устройства мусоропроводов в других общественных зданиях


устанавливается заданием на проектирование.

При надстройке существующего здания мансардным этажом имеющуюся систему


мусороудаления допускается не изменять.

К дверям мусорной камеры здания должен быть обеспечен подъезд мусоросборной


машины. В случае невозможности организации подъезда непосредственно к
мусоросборной камере необходимо предусмотреть место (площадку) для размещения
мусоросборных контейнеров.

Для зданий, не оборудованных мусоропроводами, следует предусматривать


мусоросборную камеру или хозяйственную площадку (обязательно с твердым
покрытием) для раздельного сбора мусора.

8.30 Централизованную или комбинированную систему вакуумной пылеуборки следует


предусматривать в зданиях:

- театров, концертных залов, музеев;

- читальных и лекционных залов, книгохранилищ библиотек на 200 тыс. единиц


хранения и более;

- магазинов торговой площадью 6500 м2 и более;

- гостиниц, санаториев, учреждений отдыха и туризма, стационаров лечебных


учреждений на 500 мест и более;

- в специализированных зданиях с повышенными санитарно-гигиеническими


требованиями (по заданию на проектирование в лечебных учреждениях).

124
NCM C.01.12:2018

Необходимость центральной или комбинированной системы вакуумной пылеуборки в


других зданиях следует устанавливать заданием на проектирование.

8.31 Для комбинированной системы вакуумной пылеуборки радиус обслуживания


одним приемным клапаном должен быть не более 50 м.

8.32 При отсутствии централизованной или комбинированной пылеуборки устройство


камеры чистки фильтров пылесосов определяется по заданию на проектирование.

8.33 Конструктивные решения элементов здания (в том числе расположение пустот,


способы герметизации мест пропуска трубопроводов через конструкции, устройства
вентиляционных отверстий, размещение тепловой изоляции и т.д.) должны
предусматривать защиту от проникновения грызунов.

9 Долговечность и ремонто пригодность

9.1 Проект здания должен учитывать сохранение прочности и устойчивости несущих


конструкций в течение срока, установленного в задании на проектирование, при
условии систематического технического обслуживания, соблюдения правил
эксплуатации и ремонта здания.

9.2 Конструкции, детали и отделочные материалы должны быть выполнены из


материалов, обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких и
высоких температур, агрессивной среды и других неблагоприятных факторов,
защищены от коррозии.

9.3 Необходимо предусмотреть меры по защите здания от проникновения дождевых,


талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих конструкций здания, а также
образования конденсационной влаги в наружных ограждающих конструкциях или по
устройству вентиляции закрытых пространств или воздушных прослоек.

В соответствии с требованиями нормативных документов должны применяться


необходимые защитные составы и покрытия.

9.4 Стыковые соединения сборных элементов и многослойные конструкции должны


быть рассчитаны на восприятие температурных деформаций и усилий, возникающих
при неравномерной осадке оснований и при других эксплуатационных воздействиях.

Используемые в стыках уплотняющие и герметизирующие материалы должны


сохранять упругие и адезионные свойства при воздействии отрицательных температур
и намокании и быть устойчивыми к ультрафиолетовым лучам.

Герметизирующие материалы должны быть совместимыми с материалами защитных и


защитно-декоративных покрытий конструкций в местах их сопряжения.

9.5 Должна быть обеспечена возможность доступа к оборудованию, арматуре и


приборам инженерных систем здания и их соединениям, а также к несущим элементам
покрытия здания для осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены.

125
NCM C.01.12:2018

ПРИЛОЖЕНИЕ A
(информативное)

Перечень основных функционально-типологических групп зданий помещений


общественного назначения

Таблица A.1

A. Здания для объектов, обслуживающих население


1. Здания и помещения учебно-воспитательного назначения
1.1 Учреждения образования и подготовки кадров
1.1.1 Дошкольные образовательные организации
1.1.2 Общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи, колледжи,
школы-интернаты и т.п.)
1.1.3 Учреждения профессионального образования:
колледжи высшего и постуниверситетского
1.2 Внешкольные учреждения (школьников и молодежи)
1.3 Специализированные учреждения (аэроклубы, автошколы, и.т.п.)
2. Здания и помещения здравоохранения и социального обслуживания населения
2.1 Учреждения здравоохранения:
2.1.1 Лечебные учреждения со стационаром, медицинские центры и т.п.
2.1.2 Амбулаторно-поликлинические учреждения
2.1.3 Аптеки, молочные кухни
2.1.4 Медико-реабилитационные и коррекционные учреждения,в том
числе для детей
2.1.5 Станции переливания крови, станции скорой помощи и др.
2.1.6 Санаторно-курортные учреждения
2.2 Учреждения социального обслуживания населения:
2.2.1 Учреждения без стационара
2.2.2 Учреждения со стационаром, в том числе дома-интернаты для
инвалидов и престарелых, для детей-инвалидов и т.п.

3. Здания и помещения сервисного обслуживания населения


3.1 Предприятия розничной и мелкооптовой торговли, в том числе торгово-
развлекательные комплексы
3.2 Предприятия питания (открытая и закрытая сеть)
3.3 Непроизводственные объекты бытового и коммунального обслуживания
населения:
3.3.1 Предприятия бытового обслуживания населения
3.3.2 Учреждения коммунального хозяйства, предназначенные для
непосредственного обслуживания населения
3.3.3 Учреждения гражданских обрядов
3.4 Объекты связи, предназначенные для непосредственного обслуживания
населения
3.5 Учреждения транспорта, предназначенные для непосредственного
обслуживания населения:
3.5.1 Здания вокзалов всех видов транспорта
3.5.2 Учреждения обслуживания пассажиров, транспортные агентства,
туристические агентства
3.6 Сооружения, здания и помещения санитарно-бытового назначения
4. Сооружения, здания и помещения для культурно-досуговой деятельности
населения и религиозных обрядов
4.1 Объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения:
со зрителями
без зрителей
4.2 Здания и помещения культурно-просветительного назначения и
религиозных организаций:

126
NCM C.01.12:2018

Таблица A.1 (продолжение)

4.2.1 Библиотеки и читальные залы


4.2.2 Музеи и выставки
4.2.3 Религиозные организации и учреждения для населения
4.3 Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения:
4.3.1 Зрелищные учреждения (театры, кинотеатры, концертные залы, цирки и т.п.)
4.3.2 Клубные и досугово-развлекательные учреждения
5. Здания и помещения для временного пребывания
5.1 Гостиницы, мотели, и т.п.
5.2 Учреждения отдыха и туризма (пансионаты, туристические базы круглогодичные и летние
лагеря, в том числе для детей и молодежи, и т.п.)
5.3 Общежития учебных заведений и спальные корпуса интернатов
B здания объектов по обслуживанию общества и государства
1. Здания административного назначения
1.1 Учреждения органов управления
1.2 Административные учреждения, административные подразделения фирм,
организаций, предприятий, а также фирмы и агентства и т.п.
2. Здания
2.1 Кредитно-финансовые и страховые организации, банки
2.2 Суды и прокуратура, нотариально-юридические учреждения
2.3 Правоохранительные организации (налоговые службы, милиция, таможня)
2.4 Учреждения социальной защиты населения (собесы, биржи труда и др.)
3. Здания организаций, производящих продукцию
3.1 Научно-исследовательские организации (за исключением крупных и специальных
сооружений)
3.2 Проектные и конструкторские организации
3.3 Редакционно-издательские и информационные организации (за исключением типографий)
Примечания:
1. Настоящее приложение распространяется как на приведенные типы учреждений и помещений, так и на
вновь создаваемые в рамках данных функционально-типологических групп помещений.
2. Перечисленные группы помещений различного назначения могут входить в состав жилых,
производственных и других зданий, а также многофункциональных комплексов.

127
NCM C.01.12:2018

ПРИЛОЖЕНИЕ B
(обязательное)

Правила подсчета общей, полезной и расчетной площадей,


строительного объема, площади застройки и этажности общественного здания

B.1 Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей (включая
технический, мансардный, цокольный и подвальный).

В общую площадь здания включается площадь антресолей, галерей и балконов


зрительных и других залов, веранд, наружных застекленных лоджий и галерей, а также
переходов в другие здания.

В общей площади здания отдельно указывается площадь открытых неотапливаемых


планировочных элементов здания (включая площадь эксплуатируемой кровли,
открытых наружных галерей, открытых лоджий и т.п.).

Площадь многосветных помещений, а также пространство (a) между лестничными


маршами, более ширины марша и проемы в перекрытиях более 36 м2 следует
включать в общую площадь здания в пределах только одного этажа.

Площадь этажа следует измерять на уровне пола в пределах внутренних поверхностей


(с чистой отделкой) наружных стен.

Площадь этажа при наклонных наружных стенах измеряется на уровне пола.

Площадь мансардного этажа измеряется в пределах внутренних поверхностей


наружных стен и стен мансарды, смежных с пазухами чердака с учетом С.5.

B.2 Полезная площадь здания определяется как сумма площадей всех размещаемых в
нем помещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе и т.п., за исключением
лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов.

B.3 Расчетная площадь здания определяется как сумма площадей входящих в него
помещений, за исключением:

коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, внутренних открытых лестниц и


пандусов;

лифтовых шахт;

помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и


инженерных сетей.

B.4 В общую, полезную и расчетную площади здания не включаются площади чердака,


технического подполья (технического чердака) при высоте от пола до низа
выступающих конструкций менее 1,8 м, а также наружных тамбуров, наружных
балконов, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов.

128
NCM C.01.12:2018

B.5 Площадь помещений здания определяется по их размерам, измеряемым между


отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов).

Площадь помещения мансардного этажа учитывается с понижающим коэффициентом


0,7 на участке в пределах высоты наклонного потолка (стены) при наклоне 30° - до
1,5 м, при 45° - до 1,1 м, при 60° и более - до 0,5 м.

B.6 Строительный объем здания определяется как сумма строительного объема выше
отметки 0.00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).

Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах


ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых
фонарей, куполов и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без
учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных
каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на
опорах.

B.7 Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по


внешнему обводу здания по цоколю, включая выступающие части (входные площадки
и ступени, веранды, террасы, приямки, входы в подвал). Площадь под зданием (часть
здания), расположенном на столбах, проезды под зданием, а также выступающие части
здания, консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 м
включаются в площадь застройки.

Дополнительно указывается площадь застройки подземной автостоянки, выходящая за


абрис проекции здания.

B.8 При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все
надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж,
если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не
менее чем на 2 м.

Антресоль, занимающую более 40% пространства, следует считать этажом.


Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное
пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей
не включаются.

При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный,


подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.

При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания
на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность
определяется отдельно для каждой части здания.

При определении этажности здания для конструктивных или иных расчетов


технические этажи учитываются в зависимости от особенностей этих расчетов,
устанавливаемых соответствующими нормативными документами.

129
NCM C.01.12:2018

При расчете количества лифтов технический чердак, расположенный над верхним


этажом, не учитывается.

Технический этаж, расположенный в средней части здания, учитывается только в


высоте подъема лифтов.

B.9 Торговая площадь магазина определяется как сумма площадей торговых залов,
помещений приема и выдачи заказов, зала кафетерия, площадей для дополнительных
услуг покупателям.

130
NCM C.01.12:2018

ПРИЛОЖЕНИЕ C
(рекомендуемое)

Перечень помещений, размещение которых по процессу деятельности


общественных зданий допускается в подземных и цокольном этажах

C.1 Подземные этажи

C.1.1 Бойлерные; насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и


кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и
управления инженерным и техническим оборудованием зданий; машинное отделение
лифтов, помещения для оборудования системы пожаротушения.

C.1.2 Автостоянки (не ниже 10 м от уровня земли).

C.2 Первый подземный или подвальный этаж


Для всех зданий

C.2.1 Все помещения, размещение которых допускается в подземных этажах.

C.2.2 Вестибюль при устройстве выхода из него наружу через первый этаж;
гардеробные, уборные, умывальные, душевые; курительные; раздевальные;
помещения соляриев.

C.2.3 Комнаты обслуживающего персонала, тренерские, инструкторские, помещения


отдыха, приема пищи и т.п.

C.2.4. Зрительные залы, конференц-залы, актовые залы, лекционные аудитории - с


числом мест до 300.

C.2.5 Книгохранилища; архивохранилища; медицинские архивы и т.п.

C.2.6 Кладовые и складские помещения (кроме помещений для хранения


легковоспламеняющихся и горючих жидкостей категорий А и B); мастерские, не
связанные с хранением горючих материалов; постирочная (стиральная), комнаты
глажения и чистки одежды, бельевые; помещения для сушки одежды и обуви;
компрессорные.

C.2.7 Разгрузочные, загрузочные, распаковочные; экспедиция для разных учреждений,


организаций; помещения хранения, разгрузки и сортировки багажа, помещения для
сбора и упаковки макулатуры.

C.2.8 Технические и инженерные помещения (тепловые пункты, насосные,


компрессорные, вентиляционные камеры, мастерские по эксплуатации зданий,
серверные).

Дополнительно по типам зданий:

131
NCM C.01.12:2018

C.2.9 В зданиях дошкольных организаций: кладовая овощей, кладовая садового


инвентаря, буфетные.

C.2.10 В зданиях образовательных учреждений: лаборатории и аудитории для изучения


специальных предметов со специальным оборудованием; кабинеты труда и техники
безопасности; мастерские, не запрещенные санитарными и противопожарными
нормами.

C.2.11 В лечебных учреждениях:

а) помещения персонала (помещения для занятий персонала, выездных бригад);

b) помещения вспомогательных служб, термостатная, комната приготовления сред,


центральные бельевые, помещения приготовления рабочих дезинфекционных
растворов, моечные, в том числе для пациентов, центральных стерилизационных,
дезинфекционных отделений, помещения хранения и одевания трупов, траурный зал,
помещения обработки медицинских отходов, санитарные пропускники, санитарные
комнаты, помещения хранения вещей больных, помещения ремонта оборудования,
аптеки;

c) процедурные лучевой терапии и лучевой диагностики (рентгеновской, магнитно-


резонансной), комнаты управления при них и другие помещения, составляющие с ними
единый функциональный процесс;

d) помещения и кабинеты восстановительного лечения (залы ЛФК, лечебные бассейны,


помещения водолечения, массажные кабинеты).

C.2.12 Помещения магазина продовольственных товаров или магазина


непродовольственных товаров торговой площадью до 400 м (за исключением
2

магазинов и отделов по продаже легковоспламеняющихся материалов, горючих


жидкостей); помещения приема стеклопосуды.

C.2.13 Помещения предприятий питания и пищеблоков (самостоятельные и других


организаций), за исключением дошкольных и общеобразовательных учреждений.

C.2.14 Салоны для посетителей предприятий бытового обслуживания (кроме


парикмахерских, косметических кабинетов и т.п.). Комплексные приемные пункты
бытового обслуживания; демонстрационные залы, залы фотоателье с лабораториями;
помещения пунктов проката; залы семейных торжеств; мастерские, разрешенные к
размещению санитарно-эпидемиологическими и противопожарными нормами.

C.2.15 Радиоузлы; кино-фотолаборатории; помещения для замкнутых систем


телевидения и т.п.

C.2.16 Спортивно-демонстрационные и спортивно-зрелищные залы; спортивные залы


с ледовым покрытием; тиры для пулевой стрельбы; спортивные залы и помещения
тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий (без трибун для зрителей);
помещения для хранения лыж; бильярдные; комнаты для игры в настольный теннис,
кегельбаны.

132
NCM C.01.12:2018

C.2.17 Выставочные залы с единовременным количеством посетителей до 300;


помещения для кружковых занятий взрослых, фойе.

C 2.18 Репетиционные залы при числе единовременных посетителей в каждом отсеке


не более 100 человек; помещения для настольных игр, интернет-залы, видеокафе;
дискотеки до 50 пар танцующих (при этом следует предусматривать отделку стен и
потолков из материалов группы НГ).

C 2.19 Трюм сцены, эстрады и арены, оркестровая яма, комната оркестрантов.

C.3 Цокольный этаж

C.3.1 Все помещения, размещение которых допускается в подвалах.

C.3.2 Административные, офисные и служебно-бытовые помещения дошкольных и


медицинских учреждений.

C 3.3 Бассейны ДОО и лечебные; водо- и грязелечебницы; лаборатории для


приготовления радоновых и сероводородных вод в водолечебницах.

C.3.4 Обеденные залы и раздевалки-гардеробы общеобразовательных учреждений.

C.3.5 Бюро пропусков, справочные, регистратуры, кассы по продаже железнодорожных


и авиабилетов и другие, транспортные агентства.

C.3.6 Операционные и кассовые залы банковских учреждений, пункты обмена валюты.

C.3.7 Помещения выписки больных; центральные бельевые.

C.3.8 Помещения копировально-множительных служб.

C.3.9 Регистрационные залы.

C.3.10 Производственные помещения объектов питания (в том числе пищеблоки


стационаров), кроме зданий класса функциональной пожарной опасности F1.3.

C.3.11 Спортивные бассейны.

C.3.12 Бани сухого жара (сауны).

C.3.13 Столярная мастерская.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В цокольном этаже, пол которого расположен ниже планировочной отметки тротуара или
отмостки не более чем на 0,5 м, допускается размещать все помещения, кроме помещений для
пребывания детей в дошкольных учреждениях, учебных помещений для теоретических занятий
общеобразовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования,
палатных отделений, кабинетов электросветолечения, родовых, операционных, процедурных и
кабинетов врачей, жилых помещений.

133
NCM C.01.12:2018

2. Перечень общественных помещений, которые разрешается размещать в цокольном и


подвальном этажах жилых зданий, следует принимать по действующим нормативным
документам.
3. Возможность размещения в подземных этажах специализированных помещений,
характерных для определенных видов учреждений, например камер для подсудимых в зданиях
судов общей юрисдикции, кладовых ценностей банковских учреждений, устанавливается
соответствующими нормативными документами.

134
NCM C.01.12:2018

ПРИЛОЖЕНИЕ D
(рекомендуемое)

Требования к параметрам зрительных залов

D.1 Параметры зрительного зала и киноэкрана при традиционной кинодемонстрации

Места для зрителей в зрительных залах при традиционной кинодемонстрации


рекомендуется предусматривать в пределах зоны, изображенной на рисунке D.1, где:

Д - длина зрительного зала по его оси от экрана до спинки последнего ряда;

Г - расстояние по оси зрительного зала от киноэкрана до спинки первого ряда;


Г = 0,36Д.

Рисунок D.1 Параметры зрительного зала и киноэкрана


при кинодемонстрации в залах кинотеатров
и универсальных залах

Размеры киноэкрана показаны на рисунке D.1, где:

Ш - ширина рабочего поля киноэкрана (криволинейного - по хорде);

В - высота рабочего поля экрана.

Соотношения В и Ш принимаются:
Вф : Ш ф
 1 : 2, 2
<1>;
Вш : Ш  1 : 2, 35
ш
;
Вк : Ш  1 : 1, 6 6
к ;
Во : Ш  1 : 1, 3 7
о
.
135
NCM C.01.12:2018

<1> Индексы при параметрах Ш, В и Г обозначают экраны: ф - широкоформатный, ш -


широкий, к - кашетированный, о - обычный.

Ширину экрана Ш в зависимости от длины зрительного зала Д рекомендуется


принимать:

Ш ф
 0, 6 Д (0, 5 4 Д )
<2>;
Ш ш
 0, 4 3Д (0, 3 9 Д )
;
Ш  0, 3 4 Д (0, 3Д )
к ;
Ш  0 , 2 5 Д (0 , 2 2 Д )
о .
--------------------------------
<2> Данные в скобках - для кинотеатров сезонного действия, клубов и театров.

Расстояние от экрана до спинки первого ряда Г в зависимости от ширины экрана Ш


рекомендуется принимать:
Г ф  0, 6 Ш ф
;
Г ш  0, 84 Ш ш ;
Г о  1, 4 4 Ш
. о

Радиус кривизны киноэкрана принимается не менее Д.

Параметры зрительного зала при установке кинопроекционного оборудования


показаны на рисунке D.1, где:

П - проекционное расстояние <3> - не менее 0,85Д;

 - угол отклонения оптической оси кинопроектора от нормали в центре


киноэкрана:
г
<4> - не более 7°;
--------------------------------
<3> При использовании отечественного кинопроекционного оборудования - не более
34,5 м.

<4> В клубах и театрах допускается принимать не более 9°.


в
- не более 8°;
н
- не более 3°;

K - расстояние от верхнего проекционного луча до ближайших поверхностей потолка -


не менее 0,6 м;

Л - расстояние от нижнего проекционного луча до пола в зоне зрительных мест;

Л >= 1,9 м;

Т - глубина за экранного пространства <1>:

при широком экране - 0,9 м;


при широкоформатном экране - 1,5 м;

Р - расстояние от края экрана до стены:

136
NCM C.01.12:2018

при плоском экране - не менее 0,985 м;


при закругленном экране - не менее 0,1Ш.

При построении видимости на расчетную точку наблюдения <2> превышение луча


зрения, направленного на эту точку, над уровнем глаза впереди сидящего зрителя
рекомендуется принимать 0,14 м (при реконструкции возможно 0,12 м).
--------------------------------
<1> При одноканальном воспроизводстве звука или при расположении
громкоговорителя по сторонам экрана допускается 0,1 - 0,3 м.

<2> В кинотеатрах - нижняя кромка киноэкрана.

Высота уровня глаза сидящего зрителя над уровнем пола принимается 1,2 м.

D.2 Требования к параметрам многофункциональных спортивно-зрелищных залов

Таблица D.1

Виды спорта Размер Размещение контрольной Предельное


арены, фокусной точки F удаление от
бассейна, фокусной
м точки F, м
Плавание, прыжки в воду, 21 x 50 На поверхности воды по оси 60
водное поло, синхронное устройства для прыжков или
плавание дорожки, ближайшей к трибуне
Хоккей, фигурное 30 x 61 У ближайшего края арены 70
катание по верху борта
Бокс, борьба, тяжелая 12 x 18 На поверхности помоста по 60
атлетика краю, ближайшему к трибуне
Игровые виды спорта 18 x 36, На поверхности поля по его 60
22 x 42 границе, ближайшей к трибуне
Гимнастика спортивная 22 x 42 На поверхности помоста по 60
и художественная краю, ближайшему к трибуне
Футбол и легкая атлетика 75 x 126 На высоте 0,5 м по оси 90
ближайшей дорожки

137
NCM C.01.12:2018

ПРИЛОЖЕНИЕ E
(рекомендуемое)

Физкультурно-спортивные залы и открытые физкультурно-спортивные


сооружения обще образовательных учреждений

Таблица E1

Состав и площади, м2, при количестве классов (чел.)


Физкультурно-
Основная школа Средняя школа
спортивные
объекты и их 1 класс 2 класса 3 класса 1 класс 2 класса 3 класса Более
размеры в в в в в в 3
парал- парал- парал- парал- парал- парал- классов
лели лели лели лели лели лели в парал-
лели
9 18 21 11 22 33 Более
(225 чел.) (450 чел.) (524 чел.) (275 чел.) (550 чел.) (825 чел.) 33
классов
(более
900 чел.)
E.1. Физкультурно-спортивные залы и помещения
Спортивный зал - - - - - - 1440
48,0 x 30,0 м
(h >= 8 м)
Спортивный зал - - - - 1008 1008 -
42,0 x 24,0 м
(h >= 8 м)
Спортивный зал - 540 540 540 - - -
30,0 x 18,0 м
(h >= 7 м)
Спортивный зал 288 - - - - - -
24,0 x 12,0 м
(h >= 6 м)
Зал для - 315 315 - 315 315 315
гимнастики,
подвижных игр,
хореографии,
фитнес-
аэробики
21,0 x 15,0 м
(h >= 6 м)
Тренажерный - - - 144 144 144 144
зал
12,0 x 12,0 м
(h >= 4 м)
Зал для занятий 144 144 144 144 144 144 144
с детьми,
отнесенными
по состоянию
здоровья
к специальной
медицинской
группе
12,0 x 12,0 м
(h >= 4 м)
Итого: 432 999 999 828 1611 1611 2043

138
NCM C.01.12:2018

Таблица E.1 (продолжение)

E.2. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения


Школьный 4200 4200 4200 4200 4200 5260 5260
стадион
(круговая
беговая
дорожка не
менее 250,0 м,
совмещенная с
прямой беговой
дорожкой не
менее 110,0 м,
комбинирован-
ное поле для
спортивных игр
с двумя
секторами
для прыжков)
Площадка для - - 1728 1728 1728 1728 1728
спортивных игр
(48,0 x 36,0 м)
Площадка для 1008 1008 - - - - -
спортивных игр
(42,0 x 24,0 м)
Теннисный - - - - 648 648 648
корт
(36,0 x 18,0 м)
Площадка для 200 200 400 200 400 600 600
подвижных игр
и общеразви-
вающих
упражнений
Итого: 5408 5408 6328 6128 6976 8236 8236

139
NCM C.01.12:2018

ПРИЛОЖЕНИЕ F
(рекомендуемое)

Маршруты эвакуации зрителей из зрительных залов

F.1 Распределение зрителей по направлениям движения со зрительских мест n в


рядах m к выходам из зала следует принимать согласно схемам, приведенным на
рисунке F.1 (а, б). Распределение людей после выхода из зала на участки
"неограниченной" ширины (вестибюли, фойе и т.п.) следует определять согласно
схемам, приведенным на рисунке F.2.

а)

140
NCM C.01.12:2018

б)

а - с боковыми (продольными) проходами;


б - с поперечным проходом

Рисунок F.1 Маршрутизация движения людских потоков


при эвакуации из зрительных залов

а)

141
NCM C.01.12:2018

б)

а - при эвакуации в общий горизонтальный проход


на уровне арены; б - при эвакуации вверх
через дверной проем или на горизонтальный участок

Рисунок F.2 Схемы разделения мест на блоки на трибунах


спортивно-зрелищных и универсальных залов
при расположении люков

F.2 Количество рядов, из которых зрители имеют возможность эвакуироваться


( m1  0 , 6 m ) (m 2  0, 4 m )
(рисунок F.2, а) вниз или вверх при их общем количестве m.

F.3 Ряды зрительских мест на трибунах, эвакуация с которых может происходить через
люки, размещенные на двух уровнях (рисунок F.2, б), следует разделять на две
самостоятельные части ограждениями высотой не менее 0,7 м, не мешающими
видимости. Эвакуация людей из рядов каждой части производится раздельно: рядов

верхнего уровня (от пола уровня до последнего ряда трибун) - в верхние люки, из

рядов трибун нижнего уровня - в нижние люки или выходы, расположенные против
общего прохода блока мест.

F.4 Число блоков M, на которые целесообразно подразделить ряды ярусов трибун с


числом мест на них N, и допустимое время эвакуации определяется по формулам:
при движении по общему проходу блока вниз по лестнице
M  0 , 0 1 N K / tдоп
; (И.1)
при движении по общему проходу блока вверх по лестнице
M  0 , 0 7 N K / t доп
. (И.2)
m mн
F.5 Число рядов ( в или ) при предполагаемой длине трибун L следует
рассчитывать по формуле
m = 0,45NK/L. (И.3)
( t р .б л )
F.6 Расчетное время движения людей из блока зрительских мест при
превентивной эвакуации должно удовлетворять соотношению
t р .б л  t д о п  0 , 0 4 ( l п р  5 )
, (И.4)
lпр
где - длина общего прохода от выхода из наиболее удаленного ряда до выхода из
зала.
bбл
F.7 Ширина общего прохода (поперек рядов) в блоке мест в партере или на трибуне
N бл
при их количестве должна быть не менее

142
NCM C.01.12:2018

b б л  N б л / q t р .б л
, (И.5)
где значение q следует принимать равным:

80 - если проход ведет вниз по лестнице, горизонтальный или идет по пандусу;

50 - если проход ведет вверх по лестнице.

F.8 Выбор направления дальнейшего движения людьми, вышедшими из зала,


определяется согласно данным, приведенным на рисунке F.3.

а - схема распределения потока численностью N, чел.;


б - влияние соотношения между расстояниями до выходов
на распределение численности людей из общего потока,
направляющихся:
l
1 - к ближайшему из двух одинаковых выходов 1 :
наружу, в лестничные клетки, на открытые лестницы;
l1 l2
2 - к открытой лестнице или в лестничную клетку

Рисунок F.3 Распределение численности зрителей


между выходами

F.9 Схема людского потока при движении по участку неограниченной ширины


(вестибюль, фойе, кулуары и т.п.) к выходу с него приведена на рисунке F.3.

При движении по участкам неограниченной ширины ширина потока b зависит от


численности людей N и длины l участка: b = 4 м при N < 100 чел. и l <= 6 м; b = 6 м - в
остальных случаях.

F.10 Пропускная способность автоматических контрольно-пропускных пунктов


составляет 1200 чел./ч.
Пропускную способность металлообнаруживателей следует принимать по паспортным
данным на конкретное изделие.

Оптимальную провозную способность эскалатора следует определять в зависимости


от скорости движения эскалаторного полотна: при скорости 0,6 - 0,8 м/с провозная
способность составляет 7750 - 7840 чел./ч.

143
NCM C.01.12:2018

ПРИЛОЖЕНИЕ G
(рекомендуемое)

Требования к внутреннему противопожарному водопроводу зданий культурно-


зрелищных учреждений, библиотек, архивов и спортивных сооружений

G.1 В зданиях культурно-зрелищных учреждений следует предусматривать:

в кинотеатрах и клубах с эстрадами при вместимости зрительного зала до 700 мест -


пожарные краны; более 700 мест при наличии колосников - пожарные краны и
дренчерные установки согласно Л.9 настоящего приложения;

в клубах со сценами размером 12,5 x 7,5 м; 15 x 7,5 м; 18 x 9 м и 21 x 12 м при


вместимости зрительного зала до 700 мест - пожарные краны и дренчерные установки;
в клубах со сценами размером 18 x 9 и 21 x 12 м при вместимости зрительного зала
более 700 мест, со сценами 18 x 12 и 21 x 15 м независимо от вместимости, а также в
театрах - пожарные краны, дренчерные и спринклерные установки;

в демонстрационных комплексах театров вместимостью 600 мест и более со сценами


панорамного, трехстороннего и центрального типов - установки пожаротушения.

G.2 В производственных помещениях и резервных складах, размещаемых в отдельном


корпусе на участке здания театра, или при размещении подсобно-производственных
помещений в здании театра следует предусматривать внутренние пожарные краны и
спринклерные установки в соответствии с требованиями G.4 и G.11 настоящего
приложения.

При размещении производственных помещений и резервных складов в отдельном


корпусе вне участка здания театра спринклерные устройства предусматриваются в
соответствии с требованиями G.11 настоящего приложения, а расходы воды
пожарными кранами принимаются в соответствии с требованиями противопожарных
норм.

G.3 Расходы воды внутреннего пожаротушения из пожарных кранов следует принимать


в зданиях:

кинотеатров и клубов с эстрадами при вместимости зрительного зала до 300 мест


включительно - две струи с расходом не менее 2,5 л/с, более 300 мест - две струи с
расходом не менее 5 л/с каждая;

клубов со сценами и театров независимо от вместимости - две струи с расходом не


менее 2,5 л/с и две струи с расходом не менее 5 л/с каждая.

G.4 Пожарные краны устанавливают у входов в зрительный зал и на сцену или эстраду,
у входов на лестничные площадки.

В зданиях клубов со сценами размеров 18 x 12, 21 x 12, 21 x 15 м, а также в зданиях


театров дополнительные пожарные краны диаметром 65 мм со спрыском 19 мм и
длиной рукава 10 м устанавливают на планшете сцены.

144
NCM C.01.12:2018

Пожарные краны диаметром 50 мм со спрыском 16 мм и длиной рукава 10 м


устанавливают на колосниках и рабочих галереях; то же во всех остальных
помещениях театров, но с длиной рукава - 20 м.

G.5 На планшете сцены при его площади до 500 м2 устанавливают 3, а при большей
площади - четыре пожарных крана.

На каждой рабочей галерее и колосниках размещают не менее двух пожарных кранов,


по одному с правой и левой стороны сцены.

Установка кранов допускается открыто без шкафов.

G.6 Пожарные краны следует располагать так, чтобы любая точка помещения
орошалась двумя струями.

G.7 Внутренняя сеть пожарных кранов должна быть кольцевой и присоединяться двумя
вводами: к наружной сети и к распределительной гребенке спринклерной и дренчерной
систем. Разделительные задвижки на сети устанавливают из расчета отключения
участков, имеющих не более двух ответвлений. У основания стояков, имеющих более
двух пожарных кранов, устанавливают вентили или задвижки.

G.8 Свободный напор пожарных кранов следует предусматривать таким, чтобы


получаемая компактная струя орошала наиболее высокую часть расчетного
помещения. Напор пожарных кранов на планшете сцены должен обеспечивать
получение компактных струй высотой, превышающей на 2 м расстояние от планшета
до колосникового настила.

G.9 Дренчерные установки размещают под колосниками сцены и арьерсцены, под


нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными
мостиками, в сейфе скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы
портала, карманов и арьерсцены, а также в части трюма, занятой конструкциями
встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств.

Орошение противопожарного занавеса следует предусматривать со стороны сцены.

G.10 Спринклерными установками оборудуются: покрытия сцены и арьерсцены, все


рабочие галереи и переходные мостики, кроме нижних, трюм (кроме встроенного
оборудования сцены), карманы сцены, арьерсцена, а также складские помещения,
кладовые, мастерские, помещения декораций, камера пылеудаления.

G.11 Расстановку дренчерных и спринклерных оросителей производят исходя из


следующих условий:

площадь пола, защищаемая одним оросителем, принимается не более 9 м2 при


средней интенсивности орошения не менее 0,1 л/с на 1 м2 площади пола;

расход воды на орошение проемов сцены принимается 0,5 л/с на 1 м проема, на


орошение портала сцены - не менее 0,5 л/с на 1 м ширины портала при его высоте до
7,5 м и 0,7 л/с на 1 м при высоте более 7,5 м.

145
NCM C.01.12:2018

Свободный напор в наиболее удаленном и высокорасположенном оросителе должен


быть не менее 500 ГПа (5 м вод. ст.).

В одном здании диаметр выходных отверстий у всех оросителей должен быть


одинаковым.

G.12 Управление дренчерными установками следует предусматривать:

электрическое и гидравлическое из двух мест на планшете сцены и из помещения


пожарного поста для секций защиты сцены, арьерсцены и сценических проемов;

дистанционное электрическое или гидравлическое из вышеупомянутых мест и


автоматическое от датчиков на узле управления спринклерными установками сцены
для дренчерной завесы сценического портала;

дистанционное из помещения установки распределительной гребенки - для секции


защиты сейфа скатанных декораций.

G.13 Дренчерные установки колосников сцены и арьерсцены, нижнего яруса рабочих


галерей и соединяющих их переходных мостиков объединяют в одну или несколько
секций.

Дренчерные установки над дверными проемами сцены и проемом арьерсцены


объединяют в одну секцию, а дренчерные установки портала сцены и сейфа скатанных
декораций выделяют в две отдельные секции.

G.14 Спринклерные установки, устанавливаемые на сцене, арьерсцене, в боковых


карманах, трюме сцены, следует объединять в одну секцию с отдельным управлением.
Допускается присоединение пожарных кранов на сценических рабочих галереях к
стоякам спринклерной системы сцены.

G.15 Суммарный расчетный расход воды принимается большим из двух случаев


работы средств внутреннего пожаротушения:

спринклерных установок сцены (покрытие сцены, все рабочие галереи и переходные


мостики), одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с
общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с общим
расходом 5 л/с, а также работы секции дренчерных установок портала сцены;

всех дренчерных установок под колосниками сцены и арьерсцены, нижним ярусом


рабочих галерей и соединяющими их рабочими мостиками, одновременного действия
двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух
кранов на верхних рабочих галереях с расходом 5 л/с, а также работы секции
дренчеров установки портала сцены.

G.16 В тех случаях, когда напор в наружной сети недостаточен для обеспечения
расчетной работы противопожарных устройств, следует предусматривать установку
насосов, пуск которых следует проектировать:

146
NCM C.01.12:2018

дистанционным от кнопок у пожарных кранов - при отсутствии спринклерных и


дренчерных установок устройств;

автоматическим - при наличии спринклерных и дренчерных установок, с


дистанционным дублированием (для пуска и установки) из помещений пожарного поста
и насосной.

G.17 Пожарные насосные агрегаты должны иметь 100%-ный резерв и устанавливаться


в отдельных отапливаемых помещениях, имеющих выходы непосредственно наружу
или в лестничную клетку. В зданиях кинотеатров и клубов, оборудованных только
пожарными кранами, допускается установка насосов в котельной.

G.18 Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов от напорной линии


между насосами и распределительной гребенкой спринклерной и дренчерной
установок должны быть выведены наружу два патрубка диаметром 80 мм с обратными
клапанами и стандартными соединительными пожарными головками.

G.19 Насосы хозяйственно-питьевого водоснабжения следует устанавливать на


виброизолирующих основаниях и отделять от вводов и внутренней сети эластичными
вставками.

G.20 В случае если мощность наружных водопроводных сетей недостаточна для


подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к
тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство подземных резервуаров,
емкость которых должна обеспечивать:

- работу расчетного количества внутренних пожарных кранов с расчетным расходом


воды в течение 3 ч;

- работу спринклерных или дренчерных установок с расчетным расходом воды в


течение 1 ч;

- расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 ч.

G.21 Противопожарное водоснабжение в зданиях библиотек и архивов следует


предусматривать при объеме здания 7500 м3 и более. Нормы расхода воды и
количество струй на внутреннее пожаротушение надлежит принимать по NCM E.03.03.

G.22 В зданиях спортивного назначения интенсивность орошения при использовании


спринклерных установок следует принимать 0,08 л/с на 1 м2 исходя из расчета
одновременного орошения площади до 120 м2 с продолжительностью работы системы
30 мин.

147
NCM C.01.12:2018

Содержание

1 Область применения...................................................................................................... 73

2 Нормативные ссылки...................................................................................................... 73

3 Термины и определения................................................................................................. 74

4 Общие требования......................................................................................................... 76

5 Оптимальные безопасные параметры основных помещений.................................... 82

6 Обеспечение надежности и безопасности зданий ……………………………………… 93

ззданийбезопасности.....................................................................................................
Безопасность коммуникаций………………………………………………...……………… 94
................зданий.......................................................
Безопасность оборудования ........................................................................................ 102

Мероприятия по защите зданий и посетителей........................................................... 104

Требования по этажности…………………………........................................................... 104


....................................................

7 Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований……………………………. 111

8 Требования к инженерному оборудованию.................................................................. 120

9 Долговечность и ремонто пригодность…………........................................................... 125

Приложение A Перечень основных функционально-типологических групп зданий 126


(информативное) помещений общественного назначения………………………………....

Приложение B Правила подсчета общей, полезной и расчетной


(обязательное) площадей,строительного объема, площади застройки и этажности
общественного здания........................................................................... 128

Приложение C Перечень помещений, размещение которых по процессу


(рекомендуемое) деятельности общественных зданий допускается в подземных и
цокольном этажах................................................................................... 131

Приложение D Требования к параметрам зрительных залов...................................... 135


(рекомендуемое)

Приложение E Физкультурно-спортивные залы и открытые физкультурно-


(рекомендуемое) спортивные сооружения обще образовательных
учреждений............................................................................................. 138

Приложение F Маршруты эвакуации зрителей из зрительных залов………………… 140


(рекомендуемое)

Приложение G Требования к внутреннему противопожарному водопроводу


(рекомендуемое) зданий культурно-зрелищных учреждений, библиотек, архивов и
спортивных сооружений....................................................... 144

148
NCM C.01.12:2018

Membrii Comitetului tehnic pentru normare tehnică şi standardizare în construcţii CT-C(01- 04)
"Clădiri şi funcţionalitatea lor" care au acceptat proiectul documentului normativ:

Preşedinte: Povar Iurie Inginer-arhitect

Secretar, Eremeev Petru Inginer-constructor-tehnolog


membru:

Membrii: . Liunenko Iurie Inginer-constructor, dr.tehnic

Şevcenco Alexandru Inginer-constructor

Homa Stepan Inginer-arhitect

Popov Grigore Inginer-constructor

Zolotuhina Svetlana Inginer-proiectant

Carlov Vladimir Inginer-constructor

Alcaz Vasile Inginer-fizician, dr.habilitat

Damaschin Igor Inginer-arhitect

Tărăcilă Irina Inginer-constructor

Bunduchi Elena Medic-igienist

Reprezentant al
Ministerului

149
NCM C.01.12:2018

Utilizatorii standardului sînt răspunzători de aplicarea corectă a acestuia.


Este important ca utilizatorii documentelor normative să se asigure că sînt în posesia ultimei
ediţii şi a tuturor amendamentelor.
Informaţiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării etc.) sînt
publicate în „Monitorul oficial al Republicii Moldova”, Catalogul documentelor normative în
construcţii, în publicaţiile periodice ale organului central de specialitate al administraţiei
publice în domeniul construcţiilor, pe Portalul Naţional „e-Documente normative în
construcţii” (www.ednc.gov.md), precum şi în alte publicaţii periodice specializate (numai
după publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu prezentarea referinţelor la
acesta).

Amendamente după publicare:


Indicativul amendamentului Publicat Punctele modificate

150
NCM C.01.12:2018

Ediţie oficială
NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII
NCM С.01.12:2018 ”Clădiri şi construcţii publice.”
Responsabil de ediţie ing. G. Curilina

Tiraj 100 ex. Comanda nr. _____

Tipărit ICŞC ”INCERCOM” Î.S.


Str. Independenţei 6/1
www.incercom.md

151

S-ar putea să vă placă și