Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect Achiziții Publice

Legalitatea achiziției

Are autoritatea contractantă dreptul legal de a efectua achiziția? *


În baza căror prevederi legale autoritatea contractantă este autorizată să efectueze achiziția în cauză?
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. este o companie
de interes strategic național ce funcționează sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte
de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, pe
bază de gestiune economică și autonomie financiară. C.N.A.D.N.R - S.A. are ca
responsabilități administrarea, exploatarea, întreținerea, modernizarea și dezvoltarea rețelei de
drumuri naționale și autostrăzi de pe teritoriul României.

Pentru realizarea obiectului de activitate, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri


Naționale din România S.A. desfășoară activități industriale, de cercetare, de proiectare, de
construcții, de întreținere, de învățământ, etc. de asemenea, deține în concesiune elementele
infrastructurii autostrăzilor și drumurilor naționale, pe care le administrează, exploatează,
întreține și repară. În vederea realizării obiectului de activitate, infrastructura rutieră de
drumuri naţionale, precum şi bunurile rezultate din investiţii, dezvoltări şi/sau modernizări ale
acesteia, se atribuie direct în concesiune Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România - S.A., fără plata redevenţei, pe o durată de 49 de ani de la data
înfiinţării companiei naţionale pe bază de contract, încheiat cu Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, în conformitate cu Legea nr.219/1998 privind regimul
concesiunilor.

C.N.A.D.N.R. - SA. este autorizată sa efectueze prezenta achiziție cu respectarea


următoarelor prevederi legale:
1. Ordonanța de urgenţă nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

2. OUG nr. 52 / 2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006
privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii.

3. Ordin ANRMAP nr. 302/2011 - Ordin al președintelui Autorității Naționale pentru


Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice privind aprobarea formularelor standard
ale Procesului-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și Raportului procedurii, aferente
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

4. HG nr. 801/2011 - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.


525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

5. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor


referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

6. Legea nr. 47/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003
pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -
S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Administraţia Naţională a Drumurilor din România.

Condiții legale aplicabile *


În vederea realizării prezentei achiziții este necesară respectarea legislației în vigoare cu privire la
dezvoltarea rețelei de autostradă Nădlac-Arad. Se cere respectarea următoarelor acte normative
împreună cu condițiile pe care acestea le impun:

1. Legea nr. 184/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri
prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale. Prezenta lege stabilește cadrul
juridic pentru luarea unor măsuri de pregătire prealabilă a executării lucrărilor de construcție de
drumuri de interes național, județean și local.
2. Ordonanţa nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor. În conformitate cu dispozițiile acestei Ordonanțe privind regimul
drumurilor „Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror
construcții, accesuri, amenajări sau instalații, în orice scop, fără a periclita siguranța circulației, este
permisă pe baza autorizației de construire și doar în condițiile existenței acordului prealabil și a
autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public emise de administratorul drumului
respectiv”. ”Pentru evitarea congestionarii traficului în afara localităților se interzice amplasarea
oricăror construcții care generează trafic suplimentar la o distanță mai mică de 50 m de marginea
îmbracăminții asfaltice, în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres și al drumurilor naționale europene
și 30 m pentru celelalte drumuri de interes național și județean.”

3. Legea nr. 1/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1999 pentru aprobarea
Programului prioritar de construcţie a autostrăzilor din România.

4. LEGEA nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes
național și european.

5. LEGEA nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și
drumuri naționale.

6. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 941/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare


a Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și
drumuri naționale.

7. ORDINUL nr. 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protecția mediului ca urmare a
impactului drum - mediu înconjurător.

Aspecte critice (cheie) și bune practici *


Enunțați unele aspecte cheie privind respectarea principiilor de bază ale achizițiilor publice și lecții ce
trebuie preluate din experiența avansată a unor achiziții similare

Pe parcursul procesului de achiziție publică, la adoptarea oricărei decizii, pentru a se asigura unitatea,
omogenitatea, echilibrul și coerența trebuie avute în vedere următoarele principii:

a. Principiul nediscriminării. În vederea respectării acestui principiu, se are în vedere asigurarea


condițiilor de manifestare a concurenței reale pentru ca orice operator economic, indiferent de
naționalitate, să poată participa la procedura de atribuire și să aibă șansa de a deveni contractant.

b. Principiul tratamentului egal. Prin tratament egal se înțelege stabilirea și aplicarea pe parcursul
procedurii de atribuire, de reguli, cerințe și criterii identice pentru toți operatorii economici, astfel
încât aceștia să beneficieze de șanse egale de a deveni contractanți.
c. Principiul transparenței. Prin acest principiu se înțelege aducerea la cunoștința publicului a tuturor
informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire. Orice operator economic interesat are
dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă are obligaţia
de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare
solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei
astfel de solicitări din partea operatorului economic. Efectele obținute sunt:

• posibilitatea anticipării succesiunii activităţilor pe parcursul derulării unei proceduri;

• asigurarea „vizibilităţii” regulilor, oportunităţilor, proceselor, înregistrărilor datelor de ieşire şi


rezultatelor;

• claritatea documentelor elaborate pe parcursul derulării procesului de achiziţie.

• înţelegerea de către potenţialii condidaţi/ofertanţi a necesităţilor obiective ale autorităţii contractante


şi a modului în care aceste necesităţi se reflectă în cadrul cerinţelor din DEPO.

d. Principiul proporționalității. Respectarea acestui principiu conduce la asigurarea corelației între


necesitatea autorității contractante, obiectul contractului de achiziție publică și cerințele solicitate a fi
îndeplinite.

e. Principiul asumării răspunderii. Prin asumarea răspunderii se înțelege determinarea clară a sarcinilor
și responsabilităților persoanelor implicate în procesul de achiziție publică, urmărindu-se asigurarea
profesionalismului, imparțialității și independenței deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui
proces.

f. Principiul confidenţialităţii, respectiv garantarea protejării secretului comercial şi a dreptului de


proprietate intelectuală a ofertantului. Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea
contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să
determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. Efecte obţinute:

• evitarea actelor de concurenţă neloială

• evitarea impunerii de solicitări abuzive.

g. Principiul eficienței utilizării fondurilor publice. Prin eficiența utilizării fondurilor publice se
înțelege folosirea sistemului concurențial și a criteriilor economice pentru atribuirea contractului cu
scopul de a obține valoare pentru banii cheltuiți. Exemplu: În vederea asigurării implementării
programelor de dezvoltare unitară a reţelei de drumuri publice în concordanţă cu strategia guvernului,
sectorul lucrărilor de construcţii de drumuri a beneficiat de sume considerabile alocate de la bugetul
statului, din fonduri europene şi împrumuturi externe, însă din diverse motive rezultatele nu au fost
cele așteptate. Din punctul de vedere al stării tehnice a drumurilor publice, la sfârşitul anului 2012,
46,5% din lungimea drumurilor modernizate şi 52% din cea a drumurilor cu îmbrăcăminţi uşoare
rutiere aveau durata de serviciu depăşită.
(http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id8693/raport.pdf)

h. Principiul recunoașterii reciproce. Acest principiu presupune acceptarea produselor, serviciilor,


lucrărilor oferite în mod licit pe piața U.E.; diplomelor, certificatelor și a altor documente emise de
autoritățile competente din alte state; specificațiilor tehnice echivalente cu cele solicitate la nivel
național.

Trebuie evitate următoarele greșeli frecvent întâlnite:

— Utilizarea criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” cu
includerea unor factori de evaluare nerelevanți și/sau necuantificabili. Exemplu: utilizarea ca factor de
evaluare a „timpului de remediere a defecțiunilor”, deși perioada necesară remedierii diferă în funcție
de natura și tipul defecțiunii și nu poate fi estimată la momentul procedurii de atribuire.

— Excluderea automată a ofertantului cu prețul cel mai scăzut pentru a compensa/a justifica
eventualele probleme care pot apărea în derularea ulterioară a contractului, fapt care denotă că
proiectul a fost conceput și pregătit insuficient sau prost. Autoritatea contractantă trebuie să verifice
ofertele din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse și din punctul de vedere al aspectelor
financiare pe care le implică. Autoritatea contractantă, înainte de a lua o decizie de respingere a unei
oferte ce prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează să fie executat, are
obligația de a solicita clarificări precum și de a verifica răspunsurile care justifică respectivul preț.

— Definirea specificațiilor tehnice astfel încât să conducă către un anumit operator economic sau către
un anumit produs.

— Includerea în conținutul documentațiilor de atribuire specificații de care autoritatea contractantă nu


are nevoie, pentru a se limita în mod artificial concurența.

— Solicitarea unor criterii de calificare și selecție care nu sunt prevăzute în legislație (nu se pot cere
dovezi suplimentare nerezonabile).

— Publicarea parțială a criteriilor de calificare în anunțul de participare în raport cu informațiile


cuprinse în documentația de atribuire, documentație ce cuprinde fișa de date a achiziției și caietul de
sarcini.

— Solicitarea unor criterii prin raportare la o anumită arie geografică restrânsă (de exemplu: o unitate
de producție stabilită în România sau în zona de referință a proiectului, o stație de asfalt situată în
limitele județului).
— Restrângerea artificială a concurenței prin solicitarea de experiență similară specifică unui anumit
tip de construcție (de exemplu, construirea de poduri în loc de construirea de drumuri și autostrăzi).

— Solicitarea unor cerințe cu caracter discriminatoriu: garanția să fie emisă de o bancă din România,
experiență în proiecte implementate în România, instruiri efectuate în România, aprovizionarea pe
lângă furnizori cu sediul în România, angajarea de personal român etc.

— Solicitarea de dovezi nerezonabile pentru demonstrarea îndeplinirii unui anumit criteriu de


calificare (de exemplu, copia facturilor pentru dovedirea îndeplinirii unui anumit nivel al cifrei de
afaceri în domeniul construirii/reabilitării/modernizării de drumuri și autostrăzi).

— Restricționarea competiției prin solicitarea unor certificate sau autorizații care nu sunt relevante
pentru îndeplinirea contractului.

Condiții de eligibilitate/calificare

Condiții de eligibilitate/calificare *
Enumerați condițiile de eligibilitate/calificare și argumentele pentru acestea având în vedere că acestea
pot contraveni principiului nediscriminării sau principiului proporționalității

Printre condițiile de eligibilitate, se numără:

1. Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul


comerțului sau al profesiei

1.1. Situația personală a ofertantului

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor de calificare:

A. Persoanele juridice române trebuie să prezinte: - certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea
obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor locale și alte venituri ale bugetului local; - certificat de
atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de
asigurări sociale la bugetul general consolidat (Agentia Națională de Administrare Fiscală – Direcția
Generală a Finanțelor Publice).

B. Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile
autorizate ale țării de origine (certificate de atestare fiscală, caziere judiciare, alte documente
echivalente, etc.) prin care să dovedească faptul că și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor,
taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația națională a
țării de origine a ofertantului unic/ ofertantului asociat sau a țării în care ofertantul unic/ ofertantul
asociat este stabilit.

Se poate observa că acest proiect de achiziție publică este adresat oricărui operator economic,
indiferent de naționalitate. Se asigură astfel condițiile de manifestare a concurenței reale și se respectă
principiul nediscriminării, orice agent economic având posibilitatea să poată participa la procedura de
atribuire și să aibă șansa de a deveni contractant.

Certificatele/ documentele edificatoare vor demonstra că ofertantul unic/ ofertantul asociat nu are
datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a
ofertelor, în conformitate cu Notificarea ANRMAP nr. 149/ 24.09.2013 și Ordinul ANRMAP nr.509/
2011. Operatorii economici care prin certificatele/ documentele edificatoare nu fac dovada achitării
obligațiilor de plată scadente în luna anterioară celei în care este prevazut termenul limită de depunere
a ofertelor, VOR FI EXCLUȘI din prezenta procedură de achiziție publică.

Autoritatea contractantă VA EXCLUDE din procedură orice ofertant care se află în următoarea
situație: Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terțul susținător are drept membri în cadrul
consiliului de administrație/ organ de conducere sau de supervizare și/ sau are acționari ori asociați
persoane care sunt soț/ soție, rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relații
comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificările și
completările ulterioare, cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

Pe parcursul procedurii de atribuire, Autoritatea Contractantă va efectua toate demersurile necesare


pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și sau manifestarea
concurenței neloiale în conformitate cu prevederile art. 66, 67, 68 din OUG nr. 34/ 2006 cu
modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile contractuale. În acest sens: a.
Autoritatea Contractantă va verifica pentru fiecare ofertant dacă acesta deține pachetul majoritar de
acțiuni la alte firme/ operatori economici participanți în cadrul aceleiași proceduri de achiziție publică;
b. Autoritatea Contractantă ARE DREPTUL DE A EXCLUDE din procedura de atribuire orice
ofertant care se află în următoarea situație “ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractorul/ terțul
susținător are relații cu Supervizorul de natură să afecteze imparțialitatea Supervizorului/
Consultantului în derularea contractului (relații comerciale, membrii în consiliul de
administrație/organul de conducere, părți sociale, părți de interes, acțiuni, acționari, acționari persoane
fizice)”. c. Autoritatea Contractantă va verifica respectarea dispozițiilor privind relațiile între
antreprenor și supervizor/ consultant de natură să afecteze imparțialitatea supervizorului/
consultantului. Ofertanții vor prezenta o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul
legal, privind absența conflictului de interese dintre aceștia și supervizor/ consultant, persoana juridică
căreia i s-a încredințat supervizarea lucrărilor. În cazul unei Asocieri, această declarație va fi
prezentată de fiecare membru al Asocierii și va fi semnată de reprezentantul legal al fiecărui membru.;
d. Autoritatea Contractantă VA EXCLUDE din procedura de atribuire orice ofertant/ ofertant asociat/
subcontractant (persoană fizică sau juridică) care participă direct în procesul de verificare/ evaluare a
ofertelor; e. Autoritatea Contractantă VA EXCLUDE din procedura de atribuire orice ofertant care a
participat la întocmirea documentației de atribuire, sau care are ca ofertanți asociați, subcontractanți,
terți susținători, experți, persoane fizice sau juridice implicate în elaborarea documentației de atribuire,
persoane menționate de Autoritatea Constractantă în Fișa de Date a Achiziției, numai în cazul în care
implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire este de natură să distorsioneze concurența;

1.2. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Ofertantul trebuie să demonstreze că are capacitate de exercitare a activității profesionale. Ofertantul


unic/ Ofertantul asociat va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de
pe lângă Tribunalul Teritorial din care să rezulte obiectul de activitate al contractului, datele de
identificare, acționarii/ asociații, organele de conducere, administratorii, cotele de participare.

2. Capacitatea economică și financiară

Cerința nr. 1. Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pentru anii 2011, 2012 si 2013 trebuie să
fie în valoare de minim 100.000.000 Lei.

Participarea la prezenta procedură de atribuire ESTE DESCHISĂ TUTUROR OPERATORILOR


ECONOMICI INTERESAȚI. Ofertanții din categoria întreprinderilor mici și mijlocii (I.M.M) care
îndeplinesc prevederile legislației în vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificata si completata prin O.G. nr. 27/2006)
beneficiază de reducere cu 50% a nivelului minim al cifrei de afaceri, al valorii garanției de participare
și al valorii garanției de bună execuție solicitate prin documentația de atribuire. Pentru a beneficia de
această facilitate, ofertanții încadrați în categoria IMM vor depune obligatoriu, odată cu oferta,
documente prin care dovedesc că se încadrează în prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările și
completările ulterioare.

3. Capacitatea tehnică

Cerința nr. 1 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat si dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani cel
mult 2 contracte de lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau reabilitare si/ sau largire de
drumuri nationale si/ sau autostrazi si/ sau drumuri expres si/ sau drumuri judetene in care participarea
ofertantului la aceste contracte sa fi fost in valoare de minim: 100.000.000 Lei fara TVA.

Cerinta nr. 2 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a elaborat in ultimii 3 ani cel mult 2 Proiecte
Tehnice pentru lucrari de constructie noua si/ sau reabilitare si/ sau modernizare si/ sau largire de
drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi si/ sau drumuri judetene, in lungime totala
cumulata de minim 15 km.
Cerinta nr. 3 Ofertantul are drept de folosinta sau detine laborator autorizat (gradul I sau gradul II)
cu profile corespunzatoare (G.T.F; M.B.M; B.Ba.Bp; A.N.C.F.D; M.D; D.) pentru lucrarile de
infrastructura de transport rutier, conform prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltarii si
Turismului nr. 1497/2011.

Nota: G.T.F – Geotehnica si teren de fundare; M.B.M – Materiale pentru betoane si mortare; B.Ba.Bp
– Beton, Beton Armat, Beton Precomprimat; A.N.C.F.D – Agregate naturale pentru lucrari de CF,
drumuri; M.D – Materiale pentru drumuri; D – Drumuri.

4. Capacitatea profesională

Cerinta nr. 1 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul personal cheie :

I. Coordonator proiect

a) minim 3 ani experienta profesionala generala in contracte de lucrari de constructie noua si/ sau
reabilitare si/ sau modernizare si/ sau largire de drum national si/ sau drum expres si/ sau drum
judetean si/ sau autostrada

b) experienta profesionala specifica in pozitia de Coordonator proiect si/ sau Director proiect si/ sau
Manager proiect si/ sau Adjunct director proiect si/ sau Adjunct manager proiect

II. Inginer asigurarea calitatii - Responsabil calitate

a) detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/
sau poduri si/ sau tunele

b) minim 3 ani experienta profesionala generala in contracte de lucrari de constructie noua si/ sau
reabilitare si/ sau modernizare si/ sau largire de drum national si/ sau drum expres si/ sau drum
judetean si/ sau autostrada

c) experienta profesionala specifica in pozitia de Responsabil control calitate si/ sau Responsabil
tehnic cu calitatea si/ sau Responsabil cu asigurarea calitatii si/ sau Inginer calitate intr-un contract in
cadrul caruia au fost executate astfel de lucrări

III. Inginer de cantitati

a) detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/
sau poduri si/ sau tunele

b) minim 3 ani experienta profesionala generala in contracte de lucrari

c) experienta profesionala specifica in pozitia de Inginer cantitati si/ sau Responsabil cantitati
IV. Sef Echipa proiectare

a) minim 2 ani experienta profesionala in contracte de realizare a unui Studiu de Fezabilitate si/ sau
Proiect Tehnic pentru executia de astfel de lucrari de constructie

b) experienta profesionala in pozitia de Sef echipa proiectare si/ sau Director echipa proiectare si/ sau
Sef proiectare

V. Sef de santier

a) minim 3 ani experienta profesionala generala in contracte de astfel de lucrari de constructie

b) experienta profesionala specifica in pozitia de Sef de santier/ Adjunct sef de santier

INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII SI TERTII SUSTINATORI. În cazul în care


ofertantul va subcontracta o parte din contract, acesta are obligatia de a preciza partea/ partile din
contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de
identificare ale subcontractantilor propusi. De asemenea, daca ofertantul beneficiaza de sustinere in
vederea indeplinirii unui/ unor criteriu/ii de calificare, acesta are obligatia de a preciza datele de
identificare ale tertului/ilor sustinator/i, precum si sustinerea acordata de acesta/ acestia (capacitate
economico-financiara/ capacitate tehnica/ capacitate profesionala).

5. Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Cerința nr. 1 Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine
certificare ISO 9001 sau echivalent.

Cerința nr. 2 Ofertantul va demonstra ca respecta standardele privind protectia mediului, respectiv
detine certificare ISO 14001 sau echivalent.

Garanții de participare

Garanții de participare *
Precizați dacă se cer garanții de participare, forma și cuantumul acestora și argumentați soluția prin
raportare la principiile achizițiilor publice

Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă


faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată
până la încheierea contractului.
Autoritatea Contractantă solicită garanție de participare eliberată în numele ofertantului, care va fi
emisă de către o societate bancară/ societate asigurări, în cuantum de 2.100.000 lei. Garanția de
participare poate fi eliberată în numele ofertantului și în Euro, în cuantum de 470.640,97 Euro,
calculat la un curs mediu afisat de BNR. Pentru calculul valorii garanției de participare, în cazul în
care ofertantul dorește să prezinte garanția de participare în altă monedă decât euro se va utiliza cursul
mediu aferent publicat pe
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm. Perioada de
valabilitate a garanției de participare va fi cel putin egală cu perioada de valabilitate a ofertei și trebuie
sa fie irevocabilă.

Garanția de participare trebuie să prevadă explicit daca plata garanției se va executa: a) condiționat,
respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau b)
necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate. Ofertele care nu sunt insotite de garanția de participare, în cuantumul, forma și
perioada de valabilitate solicitate în Documentația de Atribuire vor fi respinse în cadrul ședintei de
deschidere a ofertelor.

Garanțiile de participare care au un cuantum mai mare decat cel solicitat de Autoritatea Contractantă
vor fi acceptate la prezenta procedură de achiziție publică cu condiția respectării atât a prevederilor
legale în vigoare cât și a cerințelor Documentației de Atribuire. Garanția de participare poate fi
constituită: • fie prin virament bancar in conturile CNADNR SA. In acest caz, Ordinul de Plata, cu
viza bancii emitente, va fi prezentat in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea « conform
cu originalul », intr-un plic sigilat exterior atasat pachetului ce contine oferta. Ofertantul trebuie sa
realizeze viramentul bancar in timp util, luand in calcul, daca este cazul, si durata transferurilor
interbancare. Autoritatea Contractanta va verifica ulterior sedintei de deschidere a ofertelor existent
sumelor in contul CNADNR. Ordinul de plata emis in alta limba decat romana va fi insotit de
traducerea autorizata in limba romana. • fie prin instrument de garantare, care se prezinta in original,
in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in Documentatia de atribuire. Garantia
de participare trebuie eliberată în numele ofertantului si va fi emisa la solicitarea unuia dintre asociati,
mai multor asociati sau a tuturor asociatilor. In cazul unei garantii de participare emise de catre o
societate de asigurari se va prezenta si polița de asigurare/ contractul de asigurare in original insotita
de dovada plății intehrale a politei de asigurare/ contractului de asigurare. Polita de asigurare/
contractul de asigurare precum si dovada platii integrale a politei de asigurare/ contractului de
asigurare emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. In
cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici, este obligatorie
completarea in continutul garantiei de participare la sectiunea „ofertant – denumire/ numele” a
numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de
Asociere. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi
insotita de traducerea autorizata in limba romana. Garantia de participare va fi prezentata separat, intr-
un plic sigilat, nefiind inclusa in coletul sigilat ce contine oferta, aceasta atasandu-se la coletul sigilat.

Aspecte contractuale

Tipul de contract *
Precizați tipul de contract ales

Contractul este unul de tip lucrări - proiectare si executie, iar lucrările principale din cadrul acestui
contract constau în remedierea lucrărilor existente și finalizarea celor rămase de executat aferente
tronsonului de autostradă "Nădlac – Arad și drum de legătură lotul 2, km 22+218 – km 38+882".

Riscuri contractuale *
Enumerați riscurile asociate executării contractului

Realizarea oricărui obiectiv de infrastructură, precum o autostradă, necesită un timp îndelungat pentru
finalizare, sectorul lucrărilor de construcţii de drumuri este considerat un sector economic cu risc
ridicat. În timpul necesar finalizării proiectului, din punct de vedere al ofertei, pot apărea o serie de
riscuri:

1. Riscul modificării proiectului în sensul prelungirii duratei de construcție a autostrăzii.

2. Riscul apariției unor lucrări suplimentare

3. Riscul apariției unor variaţii majore ale preţurilor materialelor de construcţii

4. Riscul intrării în faliment a ofertantului pe parcursul derulării contractului

5. Riscul climatic - condițiile climatice joacă un rol foarte important în respectarea duratei de
finalizare a lucrărilor de construcție a autostrăzii.

6. Riscul creșterii costurilor fixe - Caracterul sezonier al lucrărilor de construcţii de drumuri, precum şi
dependenţa acestora de disponibilităţile bugetelor publice centrale şi locale pentru proiecte de
infrastructură antrenează o serie de costuri fixe mari pentru menţinerea unei părţi a forţei de muncă,
întreţinerea utilajelor şi conservarea şantierului.

7. Riscul de suspendare a lucrărilor - acest risc poate apărea în cazul în care societatea contractantă nu
efectuează plațile conform clauzelor contractuale.
Garanții privind execuția *
Precizați dacă se cer garanții, forma și cuantumul acestora; justificați soluția prin raportare la
principiile achizițiilor publice

Pe lângă prezentarea Garanției de participare se cere și o Garantie de bună execuție. Ofertantul


declarat câștigător va trebui să pună la dispoziția Autorității Contractante o garanție de bună execuție a
contractului, în original, în cuantum de 10% din valoarea de contract acceptată, fără TVA, constituită
în conformitate cu prevederile art. 90, alin (1) din HG 925/2006. Garanția de bună execuție se va
prezenta Autorității Contractante în termen de maxim 15 zile de la semnarea contractului.