Sunteți pe pagina 1din 30

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE


ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI
3 Martie 2018
PROBA TEORETICĂ SCRISĂ
CLASA a VIII-a
Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I (27 de puncte)

Analizați fragmentul de hartă de mai jos, pe care sunt marcate, cu numere de la 1 la 9, subunități
de relief.

1. Precizați:
a. numărul cu care este marcată subunitatea de relief în care este prezent relieful de măguri
formate din roci dure (șisturi cristaline și roci vulcanice);
b. un tip genetic și un exemplu de lac din subunitatea marcată cu numărul 3;
c. numărul cu care este marcată subunitatea de relief în care se găsesc munți vulcanici;
d. numele râului care delimitează la nord subunitatea de relief marcată cu numărul 5;
e. o influență climatică externă din subunitatea marcată cu numărul 7;
f. un etaj de vegetație din subunitatea de relief marcată cu numărul 6;
g. tipul de roci din care este formată subunitatea de relief marcată cu numărul 8;
h. două deosebiri între relieful subunității marcate cu numărul 4 și relieful subunității marcate cu
numărul 6.
10 puncte

2. Prezentați o cauză a frecvenței producerii alunecărilor de teren în subunitatea de relief marcată,


pe fragmentul de hartă, cu numărul 9. 2 puncte

1
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

3. Imaginile de mai jos, marcate cu litere de la a la c, prezintă elemente geografice din arealul
reprezentat în fragmentul de hartă dat.
Menționați:
a. litera ce marchează imaginea care prezintă un
element geografic din subunitatea marcată, pe
fragmentul de hartă cu numărul 1;
b. litera ce marchează imaginea care prezintă o formă
de relief specifică tipului de munți din care face parte
subunitatea marcată, pe fragmentul de hartă, cu
numărul 4;
c. litera ce marchează imaginea care prezintă elemente
geografice din subunitatea marcată, pe fragmentul de
hartă, cu numărul 6;
d. câte un factor geografic determinant pentru vegetația
prezentată în fiecare dintre imaginile marcate cu literele
b și c.
e. un factor care determină regimul de scurgere a râului
prezentat în imaginea marcată cu litera c.
f. câte un tip de sol pentru fiecare tip de vegetație
prezentat în imaginile a, b și c.
15 puncte

Subiectul II (17 puncte)


Analizați imaginile de mai jos, marcate cu numere de la 1 la 6, în care sunt prezentate tipuri de
vegetație din România.

1. Precizați:
a. tipurile de vegetație prezentate în imaginile marcate cu numerele 1, 2, 3 și 6;
b. intervalul de altitudine, cu aproximație și două exemple de unități de relief, în care se dezvoltă
tipul de vegetație prezentat în imaginea marcată cu numărul 4;
c. două caracteristici fizico-geografice ale unităților de relief în care este specific tipul de vegetație
prezentat în figura marcată cu numărul 5;
d. un argument pentru a explica prezența, în Podișul Dobrogei, a tipului de vegetație prezentat în
imaginea marcată cu numărul 2. 11 puncte

2
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

2. În tabelul de mai jos sunt precizate caracteristici climatice ale unor areale geografice (A,
B și C) din România.

Caracteristici
climatice A B C
Areale
geografice
Temperatura medie anuală 10-11°C 0-6°C Sub 0°C
Precipitații medii anuale ˂450 mm/an 800-1200 mm/an ˃ 1200 mm/an
Amplitudine termică 25-26°C 18-20°C 17-18°C
Vânturi Crivăț brize vânturi puternice

Pentru fiecare areal geografic din tabel precizați numărul unei imagini (dintre cele marcate cu
numere de la 1 la 6) care prezintă tipul de vegetație corespunzător, având în vedere caracteristicile
climatice date. 6 puncte

Subiectul III (15 puncte)


În imaginile de mai jos, sunt: Harta fizică a României, pe care sunt marcate cu numere de la 1 la 5,
unități/subunități de relief; imagini marcate cu litere de la a la d, ce prezintă tipuri genetice de lacuri
de pe teritoriul României.

1. Precizați:
a. tipul de lac prezentat în fiecare
dintre imaginile marcate cu
literele b, c și d;
b. denumirea lacului prezentat în
imaginea marcată cu litera d și
numărul ce marchează, pe
hartă, unitatea de relief în care
acesta este localizat;
c. numărul ce marchează, pe
hartă, subunitatea de relief în
care este specific tipul de lacuri
din imaginea marcată cu litera b
și două exemple de lacuri din
acest tip genetic;
d. pentru unitățile de relief
marcate, pe hartă, cu numerele
3 și 4, câte un tip genetic de lac
și câte un exemplu pentru
fiecare tip.
12 puncte

2. În imaginea marcată cu litera a


este prezentat Lacul Ponoare
(Zăton).
Menționați:
a. numărul ce marchează, pe
hartă, unitatea de relief în care
acesta este localizat;
b. tipul genetic de lac din care face
parte și un factor care a
determinat formarea acestuia.
3 puncte

3
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

Subiectul IV (21 puncte)

Pe harta fizică a României, de mai jos, sunt marcate râuri cu numere de la 1 la 8 și confluențe cu
literele a și b.
1. Scrieți, pe foaia de concurs:
a. numărul ce marchează, pe hartă, râul ce
aparține bazinului hidrografic al Siretului;
b. numele râurilor marcate, pe hartă, cu
numerele 4 și 8 și denumirea orașului în
care se află confluența marcată cu litera
b;
c. numărul ce marchează râul care
străbate Podișul Someșan;
d. numele râurilor a căror confluență este
marcată, pe hartă, cu litera a;
e. numele râului marcat, pe hartă, cu
numărul 6 și unitățile majore de relief
străbătute de acesta, în ordine, dinspre
amonte spre aval;
f. numele a trei unități de relief delimitate
de râul marcat, pe hartă, cu numărul 7;
g. numărul ce marchează, pe hartă, un
afluent al râului Ialomița;
h. numele râului marcat, pe hartă, cu
numărul 5.
17 puncte

2. Menționați două caracteristici ale rețelei râurilor interioare ale României, determinate de
dispunerea treptelor de relief. 4 puncte

Subiectul V (10 puncte)

Pe fragmentul de hartă de mai jos (România – Harta temperaturilor medii anuale) sunt marcate, cu
numere de la 1 la 5, regiuni cu temperaturi medii anuale diferite.
Scrieți pe foaia de concurs:
a. etajul climatic în care se încadrează
regiunea marcată, pe hartă, cu numărul 5;
b. temperatura medie anuală și o influență
climatică externă din regiunea marcată, pe
hartă, cu numărul 2;
c. un factor geografic care determină diferența
de temperatură medie anuală dintre regiunile
marcate, pe hartă, cu numerele 3 și 5,
acestea aflându-se în aceeași zonă
latitudinală;
d. diferența aproximativă între temperatura
medie anuală de la cele mai mari altitudini
din regiunea marcată, pe hartă, cu numărul 1
și temperatura medie anuală din regiunea
marcată, pe hartă, cu numărul 4.
10 puncte

4
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE


ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI
3 martie 2018

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE - PROBA TEORETICĂ SCRISĂ


CLASA a VIII-a
Varianta 1

 Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

Subiectul I: …………………………………………………..………..………………………… 27 puncte


1. Se acordă 10 puncte, astfel:
a. 1 punct pentru răspunsul corect: 2;
b. 2 puncte, câte 1p pentru fiecare răspuns corect: lacuri pe masive de sare/lacuri de baraj
natural (1p); Coștiui/Ocna Șugatag/Gavril/Tăul fără Fund sau Morărenilor (1p);
c. 1 punct pentru răspunsul corect:4;
d. 1 punct pentru răspunsul corect: Someșul Mare;
e. 1 punct pentru răspunsul corect: influențe scandinavo-baltice
f. 1 punct pentru răspunsul corect: păduri de amestec fag-stejar/păduri de stejar/păduri de
fag/păduri de foioase;
g. 1 punct pentru răspunsul corect: roci sedimentare/gresii, marne, argile
h. 2 puncte pentru o deosebire corectă. Exemplu de răspuns: unitatea de relief marcată cu 4 s-a
format prin vulcanism, iar unitatea de relief marcată cu 6 s-a format prin încrețirea scoarței
terestre; unitatea de relief marcată cu 4 este alcătuită din roci vulcanice, iar unitatea de relief
marcată cu 6 este alcătuită din fliș și șisturi cristaline; unitatea de relief marcată cu 4 prezintă
relief vulcanic, iar unitatea de relief marcată cu 6 prezintă relief carstic etc.
Total 1 (a+b+c+d+e+f+g+h) = 10 puncte

2. Se acordă 2 puncte pentru răspunsul corect. Exemplu de răspuns: prezența stratelor de argilă,
înclinare a stratelor pe direcție NV – SE etc. Total 2 puncte

3. Se acordă 15 puncte, astfel:


a. 2 puncte pentru răspunsul corect: c;
b. 2 puncte pentru răspunsul corect: a;
c. 2 puncte pentru răspunsul corect: b;
d. 4 puncte, câte 2p pentru fiecare răspuns corect;
Exemplu de răspuns:
- pentru imaginea b: altitudinea reliefului, temperatuta medie anuală, etajul climatic;
- pentru imaginea c: surplusul de apă determinat de prezența râului, altitudinea reliefului.

e. 2 puncte pentru răspunsul corect; Ex. de răspuns: cantitatea de precipitații, topirea bruscă a
zăpezilor, perioadele îndelungate de secetă etc.
f. 3 puncte, câte 1p pentru fiecare răspuns corect;
Ex. de răspuns:
- pentru imaginea a: brun acid, podzol, andosol (1 punct);
- pentru imaginea b: brun acid, podzol (1 punct);
- pentru imaginea c: lăcoviști, sol aluvial (1 punct); (3 x 1 punct = 3 puncte);
Total 3 (a+b+c+d+e+f)= 15 puncte

TOTAL SUBIECT I (1+2+3) = 27 puncte

5
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

Subiectul II: …………………………………………………..………………………....……… 17 puncte


1. Se acordă 11 puncte, astfel:
a. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 1- pădure de foioase/pădure de fag;
2 – vegetație de stepă; 3 – pajiști alpine/vegetație alpină/„stepa rece”;
6 – vegetație de luncă (4x1p = 4 puncte);
b. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.
Exemplu de răspuns: 1400 – 1800 m (1p); Carpații Orientali, Carpații Meridionali, Munții
Apuseni (2p) (3x1p = 3 puncte);
c. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect; Ex. de răspuns: relief cu altitudini de 1200-
1400m, climat mai răcoros și umed/climat montan etc. (2x1p = 2 puncte);
d. 2 puncte pentru un argument corect exprimat; Ex. de răspuns: relief cu altitudini sub 200m,
climat de câmpie, cu influențe de ariditate.
Total 1 (a+b+c+d)= 11 puncte

2. Se acordă 6 puncte, astfel:


câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:
A-2 B–4 C–3 (3 x 2 puncte = 6 puncte)

TOTAL SUBIECT II (1+2) = 17 puncte

Subiectul III: ………………………………………………….....……………………………… 15 puncte

1. Se acordă 12 puncte, astfel:


a. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: b – lac glaciar, c – lac antropic/ lac de acumulare/
lac hidroenergetic, d – lac vulcanic (3 x 1p = 3 puncte);
b. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: Lacul Sf. Ana și numărul 1 (se acceptă și Carpații
Orientali/Carpații Moldo-Transilvani/Grupa Centrală a Carpaților Orientali/Munții Harghita/Muntele
Ciomatu) (2 x 1p = 2 puncte);
c. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 2;
Ex. de răspuns: Lacul Bucura, Lacul Zănoaga, Lacul Ana, Lacul Lia, Lacul Florica, Lacul
Pietrele, Lacul Peleaga, Lacul Viorica, Lacul Tău Agățat, Lacul Ștevia, Lacul Gugu
(3x1p = 3 puncte);
d. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
3 – lagune; Ex. Lacul Razim, Lacul Sinoe, Lacul Golovița, Lacul Zmeica, Lacul
Siutghiol/limane maritime; Ex. Lacul Tașaul, Lacul Techirghiol, Lacul Mangalia, Lacul Tuzla/limane
fluviale; Ex.: Lacul Oltina, Lacul Vederoasa (2 x 1p = 2 puncte)
4 – lacuri în masive de sare; Ex. Lacul Ursu, Lacul Negru, Lacul Brâncoveanu, Lacul fară
Fund, Lacul Avram Iancu, Lacul Rândunica, Lacul Horea, Lacul Cloșca, Lacul Crișan, Lacul
Toroc-Cabdic, Lacul Iosif, Lacul Ștefan, Lacul Mina Mare, Lacul Carolina, Lacul Durgău, Lacul
Dulce, Lacul Ocnei, Lacul Rotund, Lacul Sulfuros, Lacul Ocna Mureș etc.
sau
- iazuri și heleștee; Ex.: Lacul Țaga, Lacul Zau de Câmpie, Lacul Brădeni, Lacul Mândra,
Lacul Săcel etc.
(2 x 1p = 2 puncte).
Total 1 (a+b+c+d)= 12 puncte

2. Se acordă 3 puncte, astfel:


a. 1 punct pentru răspunsul corect: 5;
b. 2 puncte, câte 1p pentru fiecare răspuns corect; Ex. de răspuns: lac în depresiune carstică/lac
carstic; prezența calcarelor/dezvoltarea reliefului carstic, cu depresiuni carstice.
Total 2 (a+b)= 3 puncte
TOTAL SUBIECT III (1+2) = 15 puncte

6
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

Subiectul IV....................................................................................................................... 21 puncte


1. Se acordă 17 puncte, astfel:
a. 1 punct pentru răspunsul corect: 2;
b. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: 4 – Târnava Mică, 8 – Târnava Mare, b – Blaj;
(3 x 1p = 3 puncte);
c. 1 punct pentru răspunsul corect: 1;
d. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: Someșul Mare și Someșul Mic;
(2 x 1p = 2 puncte);
e. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: Jiu; Carpații Meridionali – Subcarpații Getici –
Podișul Getic - Câmpia Română; (5 x 1p = 5 puncte);
f. 3 puncte pentru răspunsul corect; oricare trei dintre: Grupa Bucegi, Grupa Făgăraș,
Subcarpații Getici, Subcarpații Curburii, Podișul Getic;
g. 1 punct pentru răspunsul corect: 3;
h. 1 punct pentru răspunsul corect: Strei.
Total 1 (a+b+c+d+e+f+g+h)= 17 puncte
2. Se acordă 4 puncte, câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
Ex. de răspuns: Dispunere radiară/convergentă spre exterior; dipunere circulară pe margini
Total 2 (2 x 2p = 4 puncte);
TOTAL SUBIECT IV (1+2) = 21 puncte

Subiectul V.........................................................................................................................10 puncte

Se acordă 10 puncte, astfel:


a. 2 puncte pentru răspunsul corect: de dealuri joase și podișuri;
b. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 10-11°C; influențe submediteraneene
(2x2p=4puncte);
c. 2 puncte pentru răspunsul corect: altitudinea;
d. 2 puncte pentru răspunsul corect: se acceptă orice valoare între 11°C și 13oC.
Total V (a+b+c+d) = 10 puncte

Total Subiectul I+II+III+IV+V = 90 puncte


Din oficiu: 10 puncte
TOTAL GENERAL: 100 puncte

7
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE


ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI
3 Martie 2018
PROBA TEORETICĂ SCRISĂ
CLASA a IX-a
Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I (14 puncte)

Expediția lui Magellan demonstrează forma sferică a Pământului. Măsurătorile de amănunt au


evidențiat că forma Pământului este mult mai complexă și nu corespunde corpului geometric numit
sferă, așa cum evidențiază schematic desenul de mai jos. Precizați:
1. denumirea corespunzătoare formei
Pământului, sugerată în imagine de
cifrele 1 și 2;
2. abaterea/diferența existentă între
formele identificate la punctul 1;
3. două cauze care determină forma
Pământului sugerată de cifra 2;
4. trei consecințe geografice ale formei
Pământului.

Subiectul II (16 puncte)

A. Imaginea alăturată reprezintă galaxia Calea Lactee.


Precizați:
1. grupa/tipul/categoria de galaxie din care face parte
Calea Lactee, după formă;
2. cifra care indică poziția Soarelui în cadrul galaxiei;
3. patru caracteristici ale galaxiei noastre.
8 puncte

B. Precizați:
1. denumirea constelațiilor marcate pe
imaginea alăturată cu literele a și b;
a
2. denumirea celei mai strălucitoare
stele din cadrul acestor constelații;
3. un argument pentru a demonstra
importanța geografică a acestei stele. b
8 puncte

8
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

Subiectul III (20 puncte)


În imaginile de mai jos sunt reprezentate două dintre proprietățile fizice ale Terrei: magnetismul
terestru și gravitația.

A B

1. Pentru imaginea A:
a. prezentați cauza formării magnetosferei;
b. precizați componentele de bază ale câmpului magnetic al Terrei;
c. precizați localizarea geografică a polilor magnetici;
d. prezentați importanța declinației magnetice;
e. prezentați importanța magnetosferei. 16 puncte

2. Pentru imaginea B precizați patru consecințe ale acestei proprietăți a Terrei. 4 puncte

Subiectul IV (29 puncte)

A. Analizați imaginea alăturată și


precizați:
1. numele plăcilor tectonice marcate cu
litere de la A la G;
2. tipurile de contacte indicate prin cifrele 1
1 și 2;
3. o formă de relief asociată fiecărui tip 2
de contact;
4. două procese/fenomene geografice
asociate acestor contacte.
17 puncte

B. În imaginile de mai jos sunt prezentate trei tipuri de țărmuri.

a. Precizați tipul de țărm prezentat în fiecare imagine, precum și modul de formare;


b. Exemplificați, pentru fiecare tip de țărm analizat, câte o regiune geografică specifică din
Europa. 12 puncte

9
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

Subiectul V (11 puncte)

Profilul topografic de mai jos este trasat pe linia A-B, vizibilă în imaginile date. Precizați:

A B

a. denumirea lanțului montan traversat de linia de profil A-B;


b. corelația corectă între imaginile de mai jos, marcate cu literele A și B și elementele marcate, pe
profil, cu cifrele 1 și 2;
c. tipul genetic de relief corespunzător elementului marcat, pe profil, cu cifra 1;
d. doi agenți și două procese geomorfologice specifice tipului de relief corespunzător elementului
marcat, pe profil, cu cifra 1;
e. tipul genetic de relief determinat de condițiile climatice, corespunzător elementului marcat, pe
profil, cu cifra 2.

CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE

10
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI


3 martie 2018

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE - PROBA TEORETICĂ SCRISĂ


CLASA a IX-a
Varianta 1

 Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracțiuni de punct.

Subiectul I: ……………....……………………………..………..………………….....………..14 puncte


1. 1- elipsoid de rotație; 2 – geoid 4p
2. + 100/120 m 2p
3. - mișcarea de rotație 2p
- alcătuirea neomogenă a Terrei 2p
4. Se acordă 4 puncte, câte 2p pentru oricare consecință dintre: variația temperaturii pe suprafața
globului; încălzirea diferită a suprafeței terestre; variația unghiului de incidență a radiațiilor solare;
scăderea temperaturii de la Ecuator la Poli; zonalitatea termică a Pământului; meridianele
reprezintă elipse, nu cercuri; valoarea accelerației gravitaționale scade de la poli spre Ecuator.
Total Subiectul I 14 puncte

Subiectul II: ..................................................................................................................... 16 puncte

A. = 8 puncte
1. - galaxie spirală/mai multe brațe -2p

2. - 3 – 2p

3. - aspect de disc ușor bombat – 1p și mai luminos în partea centrală – 1p


- alcătuită din miliarde de stele / peste 150 mld. stele – 1p
- majoritatea stelelor prezintă în jurul lor planete, formând sisteme solare/planetare – 1p

B. = 8 puncte

1. a - Carul Mic//Ursa Mica - 2p


b - Carul Mare/ Ursa Mare - 2p
2. Steaua Polara – 2p
3. 2 puncte pentru un argument corect. Exemplu de răspuns: are o poziție aparentă fixă pe bolta
cerească/este localizată foarte aproape de polul nord ceresc și, ca urmare, indică nordul geografic
în emisfera nordică/emisfera boreală.
Total Subiectul II (A+B) 16 puncte

Subiectul III: ...................................................................................................................(20 puncte)

1. = 16 puncte
a. Magnetismul terestru este rezultatul mişcării materiei aflate în stare lichidă în nucleul extern,
alcătuită predominant din fier, 85% (1p); datorită structurii sale interne, Pământul se comportă ca
un magnet uriaş, cu doi poli magnetici către care se orientează liniile câmpului magnetic (1p);
magnetismul se presupune că se datorează mişcărilor de convecţie ale magmei, liniile de forţă ale
câmpului magnetic terestru străbat suprafaţa Terrei, ieşind în spaţiul înconjurător şi generând
magnetosfera (1p). 3 puncte

b. axa magnetică 2p; - polii magnetici – 2p 4 puncte

11
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

c. - Polul Nord magnetic: în Arhipelagul Canadian/în insula Prințul de Wales /insula Bathurst/
insula Ellesmere/76°12'lat. N și 101° long. V – 2p
- Polul Sud magnetic: în Antarctica/în apropierea Țării Adelie/în zona lanțului muntos
Transantarctic/67°lat.S și 142°long. E - 2p 4 puncte
d. este luată în considerare când se face orientarea cu busola (1p), deoarece acul busolei se
orientează în lungul meridianului magnetic și nu al celui geografic (1p). 2 puncte
e. câmpul magnetic al Terrei acționează ca un înveliș protector: protejează Terra de radiaţiile
solare (1p), captează şi deviază cea mai mare parte a fluxurilor de particule cu sarcină electrică,
transportate cu viteză foarte mare de vântul solar (1p). Particulele care nu sunt deviate sunt
reţinute în două centuri din jurul Terrei, “Centurile de radiaţie Van Allen”. Magnetosfera captează
vântul solar (1p). 3 puncte

2. = 4 puncte
Se acordă 4 puncte, câte 1p pentru oricare consecință dintre (pot fi luate în considerare și altele):
- fenomenul de curgere a apei râurilor prin intermediul pantei;
- Luna se roteşte în jurul Terrei, sistemul Terra-Lună se roteşte în jurul Soarelui;
- relieful muntos nu depăşeşte 8848 m (pe Marte, la o gravitaţie redusă sunt munti mai înalţi);
- distribuţia pe verticală a materiei terestre, dispusă concentric (elemente grele în centru, aerul la
suprafaţă);
- provoacă scufundarea marginii plăcilor tectonice;
- menţine aerul în troposferă, contribuie la formarea vânturilor;
- ordonează procesele dinamice la suprafaţa Terrei (surpări, prăbuşiri, alunecări de teren etc.)
4 puncte
Total Subiectul III (1+2) 20 puncte

Subiectul IV: .............................................................................................................. 29 puncte


A. = 17 puncte
1. - A – Pacifică; B- Cocos; C – Nazca; D – Antarctică; E – Americană; F – Africană;
G – Euroasiatică. Total 1 x 7p = 7p
2. 1 – contact de tip subducție – 2p
2 – contact de tip rift – 2p
3. 1 – fosă oceanică/munți de încrețire/munți vulcanici – 2p
2 – dorsale/munți vulcanici – 2p
4. - erupții vulcanice – 1p; seisme – 1p

B. = 12 puncte
a. A – canale/dalmatic/dalmatin – 2p; prin avansarea liniei de țărm, văile și depresiunile/zonele mai
joase au devenit canale, între care culmile au rămas ca insule. – 1p
B - tip fiorduri – 2p; reprezintă vechi văi glaciare invadate de apele mării – 1 p
C – tip riass – 2p; se formează prin pătrunderea apelor mării pe văile largi ale râurilor dintre culmi
muntoase perpendiculare pe linia țărmului – 1p
b. A – E Mării Adriatice/V Pen. Balcanice; B – V Pen. Scandinavia; C - NV Pen. Iberice – 3p
Total Subiectul IV (A+B) 29 puncte

Subiectul V: ..................................................................................................................11 puncte


a. Munții Anzi – 2p
b. A – 2; B – 1; 2p
c. - relief eolian/relief deșertic - 2p
d. vântul, variațiile diurne ale temperaturii, precipitațiile torențiale etc. – 2p
deflație, coraziune, acumulare, dezagregare, alterarea chimică, torențialitate etc. – 2p
e. relieful glaciar/periglaciar – 1p. Total Subiectul V 11 puncte

Total Subiectul I+II+III+IV+V = 90 puncteDin oficiu: 10 puncteTOTAL GENERAL: 100 puncte

CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE

12
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI


3 Martie 2018
PROBA TEORETICĂ SCRISĂ
CLASA a X-a
Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I (26 puncte)

Analizați cu atenție harta alăturată și răspundeți, pe foaia de concurs, următoarelor cerințe.


Precizați:
1. numele orașelor capitală ale statelor marcate,
pe hartă, cu literele: A, B, C, E, I, K, S, U;
2. trei elemente de legătură (strâmtori și canale
maritime) care sunt străbătute pentru a face
legătura, pe cale maritimă, între capitalele statelor
marcate cu literele F și L;
3. tipul de frontieră care separă perechea de state
marcate, pe hartă, cu literele M și V și numele
fluviului care traversează frontiera;
4. forma de guvernământ pentru statele marcate,
pe hartă, cu literele A, J și P;
5. titlul pe care îl poartă conducătorii țărilor
marcate, pe hartă, cu literele L și S;
6. un factor natural care determină valoarea
scăzută a densităţii medii a populaţiei în statul
marcat, pe hartă, cu litera N;
7. familia lingvistică din care fac parte limbile
vorbite în statele marcate, pe hartă, cu literele A
și D;
8. religia predominantă a locuitorilor statelor
marcate, pe hartă, cu literele B, G și J;
9. care dintre statele marcate, pe hartă, cu litere
este membru al NATO;
10. care dintre statele marcate, pe hartă, cu litere
este membru al Uniunii Europene;
11. litera cu care este marcat, pe hartă, statul cu cea mai veche capitală permanent populată.

SUBIECTUL II (17 puncte)

Reprezentările grafice de mai jos semnifică structura populației pe grupe de vârstă și sexe
pentru Germania și Mexic, în anul 2014.
A. Analizați comparativ cele două piramide și răspundeți următoarelor cerințe:
1. Asociați reprezentările grafice notate cu literele A și B cu statele Germania și Mexic.
2. Numiți forma celor două piramide reprezentate pentru anul 2014.
3. Precizați trei caracteristici demografice care diferențiază cele două diagrame.

13
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

B. Analizați datele din tabelul de mai jos în care sunt prezentați indicatori ai dinamicii naturale a
populației din Germania și Mexic.

Denumirea Mortalitate infantilă


Mortalitate (2012) Natalitate (2012)
statului (2012)

Germania 2 616 persoane 899 250 persoane 654 000 persoane

Mexic 32 016 persoane 561 685 persoane 2 134 400 persoane

(Sursa date: http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CDRT.IN)

1. Calculați bilanțul (sporul) natural pentru cele două state.


2. Menționați:
a. tipul de bilanț pentru fiecare dintre state;
b. doi factori care influențează valorile obținute în cele două state.
3. Calculați valorile ratei mortalității infantile pentru cele două state și precizați doi factori
determinanți care să explice discrepanțele dintre valorile obținute.

SUBIECTUL III (16 puncte)

Harta de mai jos prezintă limbile oficiale din statele Americii de Sud.
1. Precizaţi limbile oficiale marcate, pe
hartă corespunzător numerelor 1, 3, 4 și 5.
2. Precizați denumirea familiei lingvistice
din care fac parte limbile oficiale regionale
marcate, pe hartă, cu numerele 6 și 7.
3. Precizați două grupări regionale de
state pe criterii politico-economice
specifice acestui teritoriu.
4. Precizați două cauze pentru care pe
teritoriul reprezentat pe hartă, nu există
monarhii.
5. Pentru statul în care se vorbește limba
marcată pe hartă cu numărul 2 precizați:
a. limbă oficială și grupa de limbi în
care este inclusă;
b. numele a două metropole cu peste 5
milioane locuitori;
c. denumirea habitatului uman ”sub-

14
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

integrat”, dezvoltat spontan la marginea orașelor și două caracteristici ale acestuia.

15
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

SUBIECTUL IV (18 puncte)

Analizați reprezentarea de mai jos în care sunt prezentate imagini și planuri urbane a trei
metropole, una sud-americană și două vest-europene.

Răspundeți următoarelor cerințe:


1. Identificați orașele metropolă notate cu cifrele 1, 2 și 3.
2. Asociați fiecărui oraș identificat anterior planurile urbane notate cu literele a, b și c.
3. Precizați:
a. factorul natural care a condiționat dezvoltarea fiecărui oraș identificat;
b. tipul morfostructural pentru fiecare dintre orașele identificate;
c. două caracteristici ale rețelei stradale prezente în planurile urbane notate cu literele a și c;
d. un avantaj şi un dezavantaj pentru planul urban notat cu litera b.

16
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

SUBIECTUL V (13 puncte)

Interesul pentru regiunile situate la cele două extremități ale Terrei este o problemă care
are o semnificație în perspectivă, fiind regiuni încă insuficient cunoscute. Pe baza imaginii alăturate
răspundeți la următoarele cerințe.

Precizați:
1. numele regiunii prezentate în imagine;
2. numele continentului situat la cea mai
mică distanță de această regiune, precum
și numele strâmtorii ce le desparte;
3. numele liniei geografice imaginare ce
străbate limita exterioară a acestui teritoriu;
4. două motive (geostrategice și
economice) care determină dispute
teritoriale în această regiune;
5. țările care emit pretenții, invocând
principiul proximității asupra acestui
teritoriu;
6. un motiv pentru a susține ideea de a
păstra acest teritoriu ca ”patrimoniul comun
al umanității”, conform unui tratat semnat la
Paris în 1989;
7. numele unui savant, explorator, speolog
și biolog român cu importante contribuții la
cunoașterea acestui spațiu geografic.

17
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE


ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI
3 martie 2018

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE - PROBA TEORETICĂ SCRISĂ


CLASA a X-a
Varianta 1

Subiectul I. Se acordă 26 puncte pentru:


1. 8 puncte: A: Ankara (1p); B: Tbilisi (1p); C: Erevan (1p); E: Nicosia (1p); I: Bagdad (1p);
K: Aman (1p); S: Muscat (1p); U: Asmara (1p);
2. 3 puncte: Canalul Suez (1p); Str. Bab el Mandeb (1p); Str. Ormuz (1p);
3. 2 puncte: Frontieră convențională / astronomică / geometrică (1p); Nil (1p);
4. 3 puncte: A:republică (1p); J: republică islamică (1p); P: monarhie / emirat (1p);
5. 2 puncte: L: emir / prinț (1p); S: sultan (1p);
6. 1 punct: N: climat tropical arid, relieful deșertic etc. (1p);
7. 1 punct: uralo-altaică (1p);
8. 3 puncte: B:creștină (1p); G: mozaică (1p); J: islamică/musulmană (1p);
9. 1 punct: A: Turcia (1p);
10. 1 punct: E: Cipru (1p);
11. 1 punct: Litera H (1p).
Total subiectul I: 26 puncte

Subiectul II. Se acordă 17 puncte pentru:


A. Se acordă 7 puncte astfel:
1. 2 puncte: A – Germania– (1p); B – Mexic– (1p);
2. 2 puncte: amfora / urnă, la Germania – (1p); clopot, la Mexic – (1p);
3. 3 puncte: caracteristicile demografice se pot referi la populația tânără / baza piramidei (1p),
populația matură / adultă / flancurile piramidei (1p) și populația vârstnică / vârful piramidei (1p).

B. Se acordă 10 puncte astfel:


1. 2 puncte: Germania: BN = N – M = 654 000 – 899 250= - 245 250 pers. (1p);
Mexic: BN = N – M = 2 134 400 – 561 685 = + 1 572 715 pers. (1p);

2. a. 2 puncte: pentru Germania: bilanț negativ (1p); pentru Mexic: bilanț pozitiv (1p);
b. 2 puncte: factorii pot fi: valoarea scăzută / ridicată a natalității, nivelul de dezvoltare
economică, mediul de viață, speranța de viață, structura pe grupe de vârstă, condiția femeii în
societate etc. (2x1p=2p);
3. 4 puncte, astfel:
 Germania: Rmi= m0-1an / n x 1000 = 2616/654400 = 4‰ (1p);
 Mexic: Rmi= m0-1an / n x 1000 = 32016/2134400 = 15‰ (1p);
 identificarea a doi factori care explică diferențele: mediul de viață, nivelul de dezvoltare
economică, gradul de educație, progresele din domeniul sănătății și al igienei, angajarea
femeilor în viața economică și emanciparea acestora etc. (2 x 1p = 2p).
Total subiectul II (A+B): 17 puncte

Subiectul III. Se acordă 16 de puncte pentru:


1. 4 puncte: câte 1p pentru identificarea corectă a fiecărei limbi oficiale:
1 – limba spaniolă; 3 – limba franceză; 4 – limba engleză; 5 – limba olandeză;

2. 1 punct: amerindiană (1p);

3. 2 puncte: câte 1p pentru oricare două răspunsuri corecte dintre: MERCOSUR, APEC,
Comunitatea Andină.

18
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

4. 2 puncte: câte 1 punct pentru oricare două răspunsuri corecte dintre:


- statele Americii de Sud s-au constituit în epoca modernă (fiind foste colonii ale marilor
imperii europene);
- nu există o tradiţie monarhică în spaţiul sud-american;
- obţinerea independenţei a fost însoţită de revoluţii burghezo-democratice care au ca ţel al
formei de guvernământ republica.

5. 7 puncte: câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:


a. 2 puncte: portugheza (1p); grupa de limbi latine/romanice (1p);
b. 2 puncte: oricare 2 metropole corecte (2p): Rio de Janeiro, Sao Paolo, Brasilia, Belo
Horizonte etc.;
c. 3 puncte: favellas (1p); oricare două caracteristici (2p): lipsa echipării urbane (aducțiunea
de apă, electricitatea, evacuarea apelor uzate și a deșeurilor urbane), lipsa școlilor și a
spitalelor, construcții din materiale ușoare: carton, prefabricate din lemn, materiale
plastice etc.
Total subiectul III: 16 de puncte

Subiectul IV. Se acordă 18 puncte pentru:

1. 3 puncte: 1. Paris (1p); 2. Rio de Janeiro (1p); 3. Amsterdam (1p);


2. 3 puncte: 1-c (1p); 2-a (1p); 3-b (1p);
3. Se acordă 12 puncte astfel:
a. 3 puncte: 1 – relief de câmpie (1p); 2 – ocean (1p); 3 – fluviu (1p);
b. 3 puncte: 1 – radiar concentric (1p); 2 – rectangular (1p); 3 – semicircular (1p);
c. 4 puncte: a – străzile perpendiculare, se întretaie în unghiuri drepte (2p); c – înspre
centru pleacă radiar arterele care întretaie străzile circulare (2p);
d. 2 puncte: avantaj: ușurință în circulație/accesibilitate spre zona centrală/concentrarea
principalelor obiective socio-culturale și administrative în centru etc. (1p); dezavantaj: blocaje în
circulație pe arterele principale, se lungesc distanțele datorită canalelor și podurilor, timpi mai lungi
la intervenții de urgență etc. (1p).
Total subiectul IV: 18 puncte

Subiectul V. Se acordă 13 puncte pentru:

1. 1 punct: Antarctica/Antarctida (1p);


2. 2 puncte: America de Sud (1p); str.Drake (1p);
3. 1 punct: Cercul Polar de Sud (1p);
4. 2 puncte: câte 1 p pentru oricare două răspunsuri corecte:
- resursele marine din apele antarctice;
- resursele minerale de pe continent;
- resurse de apa dulce concentrată în calota glaciară.
5. 4 puncte: Argentina (1p), Chile (1p), Australia (1p), Noua Zeelandă (1p);
6. 2 puncte: pentru un motiv corect precizat. Exemplu de răspuns: Este un mediu
unicat/Deranjarea echilibrului elementelor de mediu poate avea consecințe dezastruoase/Ar trebui
să rămână o regiune liberă tuturor statelor pentru cercetări științifice/etc.
7. 1 punct: Emil Racoviță.
Total subiectul V: 13 de puncte

Total I+II+III+IV+V=90 puncte


Oficiu 10 puncte
Total general 100 puncte
CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE

19
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI


3 Martie 2018
PROBA TEORETICĂ SCRISĂ
CLASA a XI-a
Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

Subiectul I (12 puncte)

Graficul alăturat redă evoluția cantității de CO2 în atmosfera terestră, începând cu anul 1700.

Sursa: NOAA
1. Analizați evoluția concentrației de dioxid de carbon din atmosfera terestră, pentru perioadele
1700 –1850, 1850-1950 și 1950 – 2017.
2. Menționați două cauze naturale și trei cauze antropice ale creșterii concentrației de dioxid de
carbon din atmosferă după anul 1850.
3. Menționați patru consecințe ale creșterii concentrației dioxidului de carbon din atmosferă asupra
componentelor mediului natural.

Subiectul II (14 puncte)

Factorii geoecologici care se


manifestă la nivelul unui peisaj geografic
implică analiza interacțiunii a trei componente
fundamentale: abiotică, biotică și antropică.
Pe baza imaginii alăturate, precizați:
1. tipul de peisaj din imagine;
2. trei elemente naturale favorabile și două
dezavantaje ale peisajului identificat în
imagine, rezultate din analiza factorilor
geoecologici abiotici;

20
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

3. o oportunitate și o amenințare pentru peisajul geografic identificat, rezultate din analiza factorilor
geoecologici;
4. impactul antropic pe care l-ar avea valorificarea economică a oportunității precizate la punctul c;
5. o măsură ce poate fi implementată pentru diminuarea impactului asupra unei componente a
mediului.

Subiectul III (30 puncte)


Analizați harta și diagramele climatice de mai jos, care se referă la un tip de mediu geografic.

Precizați:
1. denumirea mediului geografic din regiunile marcate, pe hartă, cu litere de la A la E;
2. denumirea formațiunii vegetale cu ierburi înalte, tufișuri spinoase și/sau arbori rari din regiunile
marcate, pe hartă, cu literele A și E;
3. patru tipuri de peisaje geografice naturale din cadrul mediului identificat la punctul 1, în cadrul
cărora elementul dominant este vegetația;
4. două caracteristici climatice specifice mediului geografic identificat la punctul 1;
5. valoarea maximă a cantității de precipitații și luna în care se înregistrează, pentru localitățile
Mangalore și Darwin;
6. o cauză care determină succesiunea diferită a sezoanelor climatice în localitățile Mangalore și
Darwin;
7. câte două specii de animale endemice din regiunile marcate, pe hartă, cu literele C și D;
8. câte două specii de arbori din regiunile marcate, pe hartă, cu literele B și C;
9. două tipuri de soluri specifice mediului geografic identificat la punctul 1;
10. patru hazarduri naturale din regiunile marcate, pe hartă, cu literele B și C.

21
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

Subiectul IV (22 puncte)

Analizați harta de mai jos ce redă repartiția unui fenomen geografic din zona intertropicală.
Precizați:
1. denumirea fenomenului de tip hazard redat pe hartă;
2. categoria de hazarduri în care acesta este inclus;
3. gradele de latitudine între care se desfășoară fenomenul identificat la punctul 1;
4. două cauze care determină formarea fenomenului;
5. o cauză care determină manifestarea fenomenului în perioade diferite, în emisfera nordică față
de emisfera sudică;
6. trei denumiri specifice fenomenului de tip hazard pentru diferite areale geografice în care se
manifestă;
7. trei consecințe ale fenomenului de tip hazard asupra societății omenești;
8. două zone costiere afectate mai intens de fenomenul de tip hazard, din cadrul fiecărui bazin
oceanic.

Subiectul V (12 puncte)

Citiți cu atenție următorul text:


„Când cineva achiziționează, cu 20.000 €, să zicem, un autoturism considerat un produs
american, fabricat de o companie americană (precum un ”Pontiac” de la General Motors)
sunt puține șanse ca această persoană (cumpărătorul) să știe unde ajung banii pe care i-a
dat: 6.000 € merg în Coreea de Sud pentru operațiuni de rutină și cele de asamblare, 3.000
€ în Japonia pentru componentele principale – motor, planetare, componente electronice,
1.500 € în Marea Britanie pentru serviciile de reclamă și marketing și circa 1.000 € în Irlanda
și Barbados pentru prelucrarea datelor.”
Precizați:
1. tipul companiei economice care a construit autoturismul;
2. patru domenii în care activează companiile economice cu cele mai multe filiale
internaționale/cea mai mare cifră de afaceri;
3. două state în care își au sediul central un număr mare de companii economice de acest tip;
4. ce se înțelege prin sintagma „delocalizarea principalelor activități economice” și trei urmări
ale acestei acțiuni.

CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE

22
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI


3 martie 2018

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE - PROBA TEORETICĂ SCRISĂ


CLASA a XI-a
Varianta 1

 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

Subiectul I ……………...........................………………….……………………….......… 12 puncte

1. Se acordă 3 puncte, astfel: 1 punct pentru precizarea: creștere lentă în perioada 1700-1850, de
la circa 275 ppm la circa 285 ppm; 1 punct pentru precizarea: creștere moderată în perioada 1850-
1950 de la circa 285 ppm la 310 ppm; 1 punct pentru precizarea: creștere rapidă / accentuată/
accelerată în perioada 1950- 2017 de la 310 ppm la circa 405 ppm.
2. Se acordă 5 puncte, câte 1 punct pentru oricare două cauze naturale: activitatea vulcanică,
manifestări postvulcanice, descompunerea materiei organice, respirația organismelor, fenomenul
El Niño – crearea unei zone excesiv de calde și secetoase în lungul Pacificului conduce la secetă,
care limitează nivelul CO2 preluat de plante etc.; câte 1 punct pentru oricare trei cauze antropice:
arderea combustibililor fosili; arderea lemnului, activități industriale; defrișarea (reducerea activității
de fotosinteză).
Se acordă 4 puncte, câte 1 punct pentru oricare patru consecințe: efectul de seră, încălzire
globală, modificarea regimului precipitațiilor, accentuarea fenomenului de secetă, aridizare,
creșterea nivelului oceanului planetar, schimbări în regimul producerii scurgerii râurilor, schimbări
biogeografice, modificări pedogeografice etc.
Total Subiectul I (1+2+3) = 12 puncte

Subiectul II ………………………………..………………....................….....………….....… 14 puncte

1. Se acordă 1 punct pentru precizarea: peisaj montan.


2. Se acordă 5 puncte, câte 1 punct pentru fiecare element natural favorabil sau dezavantaj;
3 elemente naturale favorabile: calitatea aerului, calitatea mediului ambiant, varietatea
resurselor etc;
2 dezavantaje: versanți înclinați, accesibilitate redusă, lipsa spațiului construibil.
3. Se acordă 4 puncte, 2 puncte pentru o oportunitate: valorificarea turistică a peisajului prin
amenajarea unui domeniu schiabil, a unei stațiuni montane, a unei activități economice
sezoniere etc. și 2 puncte pentru o amenințare: reducerea biodiversității, declanșarea unor
procese geomorfologice, posibilitatea manifestării unor hazarduri etc.
4. Se acordă 2 puncte pentru: degradarea terenurilor prin construcția căilor de acces, a clădirilor
și infrastructurii, afectarea habitatelor naturale, degradarea calității aerului.
5. Se acordă 2 puncte pentru: sisteme de gestionare și management a peisajului prin:
colectarea/evacuarea/reciclarea deșeurilor, epurarea apelor uzate, elaborarea planurilor de
urbanism, încadrarea construcțiilor în arhitectura regiunii.
Total Subiectul II (1+2+3+4+5) = 14 puncte

Subiectul III …………………….......................….……….…………….....………….....… 30 puncte


1. Se acordă 1 punct pentru denumirea: mediul tropical umed cu două anotimpuri.
2. Se acordă 2 puncte, câte1 punct pentru oricare denumire precizată: A – llanos = savana cu
ierburi înalte din Venezuela, E – campos/campo cerrado/caatinga = savana cu tufișuri spinoase
xerofite din Brazilia.

23
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

3. Se acordă 4 puncte, câte1 punct pentru precizarea oricărui tip de peisaj geografic natural dintre:
peisajul pădurilor tropicale care își păstrează frunzele; peisajul pădurilor galerii; peisajul
pădurilor cu frunze căzătoare; peisajul pădurilor musonice; peisajul de savană.
4. Se acordă 4 puncte, câte2 puncte pentru fiecare caracteristică climatică: se diferențiază două
sezoane climatice: unul cald și secetos, cu temperaturi medii de 10-20/25 ºC, precipitații rare și
sub formă de averse și unul cald și ploios, cu temperaturi medii între 20-25/30 ºC, precipitații
până la 1500 mm (mai ridicate în zona musonică); vânturi specifice: alizeele în Africa, America
de Sud, Australia, vânturile musonice în India, Asia de SE.
5. Se acordă 4 puncte, câte 1 punct pentru precizarea valorii maxime a cantității de precipitații și
1 punct pentru precizarea lunii în care se înregistrează, pentru cele două localități:
Mangalore: 1025/1030 mm, iulie; Darwin: 340 mm, ianuarie.
6. Se acordă 1 punct pentru precizarea: mișcarea de revoluție/înclinarea axei terestre față de
planul orbitei duce la încălzirea inegală a emisferelor nordică și sudică în timpul unui an,
anotimpurile fiind inversate în cele două emisfere/deplasarea ecuatorului termic spre N și S.
7. Se acordă 4 puncte, câte 1 punct pentru fiecare animal endemic: 2 specii din regiunea C –
elefantul indian, rinocerul indian/ cu corn, gavialul, cobra indiană, leul asiatic etc.; 2 specii din
regiunea D – emu, cangurul, koala, casuarul, ornitoringul etc.
8. Se acordă 4 puncte, câte 1 punct pentru fiecare arbore endemic din cele 2 regiuni: 2 specii din
regiunea B – baobab, acacia, palmierul; 2 specii din regiunea C – santal, teck, abanos,
palisandru indian, smochin indian.
9. Se acordă 2 puncte, câte 1 punct pentru fiecare tip de sol: soluri roșii și soluri galbene de
savană, soluri lateritice.
10. Se acordă 4 puncte pentru 4 hazarduri naturale, câte 1 punct pentru fiecare hazard din regiunile
B și C: secete, incendii naturale, erupții vulcanice, cutremure, cicloni tropicali, invazii de lăcuste,
epidemii etc.
Total Subiectul II (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) = 30 puncte

Subiectul IV ……………………….………………..….................................………….....… 22 puncte


1. Se acordă 1 punct pentru precizarea: ciclon tropical sau altă denumire corectă.
2. 2. Se acordă 1 punct pentru precizarea: hazarduri naturale (exogene)/climatice.
3. Se acordă 1 punct pentru precizarea: 5-15o/5-20o latitudine nordică și sudică.
4. Se acordă 2 puncte, câte 1punct pentru fiecare cauză: supraîncălzirea aerului de deasupra
oceanelor, din zonele tropicale; evaporarea unei mari cantități de apă care generează sisteme
noroase cu mare extindere pe verticală; scăderea presiunii atmosferice dinspre exterior spre
interior, unde este atras aerul din zonele învecinate; existența Forței Coriolis etc.
5. Se acordă 2 puncte pentru: înclinarea axei terestre față de planul orbitei duce la încălzirea
inegală a emisferelor nordică și sudică în timpul unui an, anotimpurile fiind inversate în cele
două emisfere.
6. Se acordă 3 puncte, câte 1 punct pentru fiecare denumire dintre: taifunuri - Oceanul
Pacific/Asia de E și SE/Japonia; typhonuri - Oceanul Pacific/Asia de SE/Filipine, uragane/hurricane
– Oceanul Atlantic/America de Nord; cicloni tropicali/hurricane în Oceanul Indian/Australia; willy
willy – Oceania etc.
7. Se acordă 6 puncte câte 2 puncte pentru fiecare consecință: vânturile puternice și inundațiile
provoacă victime omenești, distrugeri ale clădirilor, căilor de comunicație, porturilor, sistemelor
energetice etc.
8. Se acordă 6 puncte, câte 1 punct pentru fiecare zonă costieră:
- în Oceanul Atlantic: coastele din jurul Golfului Mexic, Peninsulei Florida, Insulelor Caraibe, estul
SUA etc.;
- în Oceanul Pacific: coastele din Japonia, Taiwan, Coreea de Sud, China, Filipine, NE Australiei
etc.;
- în Oceanul Indian: coastele din Golful Bengal (Bangladesh, India), NV Australiei, E
Madagascarului, Strâmtoarea Mozambic etc.
Total Subiectul IV (1+2+3+4+5+6+7+8) = 22 puncte

24
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

Subiectul V ……………………….…………..…………….............................….....….....… 12 puncte

1. Se acordă 2 puncte pentru precizarea: Societăți Transnaționale/Corporații multinaționale.

2. Se acordă 4 puncte, câte1 punct pentru oricare domeniu de activitate: construcții de mașini,
produse farmaceutice, telecomunicații/electronice/IT, transporturi, activități financiar-bancare.

3. Se acordă 2 puncte, câte1 punct pentru fiecare stat: SUA., Franța, Germania.

4. Se acordă 4 puncte astfel:


- 1 punct pentru înțelesul sintagmei „delocalizarea principalelor activităție conomice” – o parte
dintre activitățile industriale (extractive sau de prelucrare) care fac obiectul de activitate al
unei societăți/firme cu sediul într-o țară sunt transferate pe teritoriul altei țări prin
deschiderea de către firma respectivă a unor filiale (întreprinderi subordonate firmei
„mamă”); ţările puternic dezvoltate economic, pentru a-şi proteja mediul de factorii poluanţi
relochează industriile puternic poluante în ţări subdezvoltate, transfer mascat sub forma
„transferului tehnologic”;

- câte 1 punct pentru fiecare urmare/consecință:


influență pozitivă asupra economiei mondiale – asigurarea de locuri de muncă pentru
populație, creșterea veniturilor populației – favorizarea accesului populației la servicii
educaționale, medicale; diminuarea numărului de șomeri/persoane fără loc de muncă;
statele puternic dezvoltate au impulsionat trecerea propriilor economii spre activităţi
cuaternare şi chiar pentice (informaţie/decizie), care sunt nepoluante; s-a structurat
economia mondială;
consecințe negative manifestate asupra mediului – supraexploatarea resurselor;
statele puternic dezvoltate şi-au degrevat economiile de ramurile energofage şi poluante,
creșterea gradului de poluare; creșterea riscului de producere a unor accidente în cazul
industriilor poluante; s-a adâncit şi mai mult discrepanţa dintre ţările dezvoltate şi cele
subdezvoltate etc.
Total Subiectul V (1+2+3+4) = 12 puncte

Total Subiectul I+II+III+IV+V = 90 puncte


Din oficiu: 10 puncte
TOTAL GENERAL: 100 puncte

CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE

25
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI


3 Martie 2018
PROBA TEORETICĂ SCRISĂ
CLASA a XII-a
Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

Subiectul I (24 puncte)


Analizaţi harta şi imaginile de mai jos.

1. Precizați tipurile genetice de relief din imaginile numerotate de la 1 la 8.


2. Corelaţi fiecare tip genetic de relief, din imagini, cu unitatea/subunitatea de relief
corespunzătoare.
3. Precizati trei tipuri genetice de lacuri din subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B.
4. Precizați două resurse minerale din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A.
5. Precizați trei caracteristici ale vegetației, faunei și solurilor din subunitatea marcată, pe hartă,
cu litera H (câte una pentru fiecare).

Subiectul II (17 puncte)


Pe teritoriul României, această unitate de relief are o suprafață de 22 200 km², se suprapune
peste un fundament foarte vechi, este alcătuită la suprafață din roci sedimentare, inclusiv argilă, ce
favorizează o dinamică activă a proceselor geomorfologice actuale.
a. Pentru unitatea de relief descrisă în textul de mai sus, precizaţi:
1. numele unităţii de relief;
2. două tipuri genetice de relief;
3. două cauze care determină cantitatea mai ridicată de precipitații în partea NV față de
partea SE;
4. două bazine hidrografice care se găsesc în această unitate de relief;
5. un tip genetic de lac şi un exemplu;
6. două procese geomorfologice determinate și de prezența argilei în substrat.

26
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

b. Pentru cel mai mare oraş, ca număr de locuitori, din această unitate de relief, precizaţi:
1. numele oraşului;
2. artera hidrografică care străbate orașul;
3. două aspecte ale evoluţiei istorice şi teritoriale;
4. două funcții specifice acestui oraș.

Subiectul III (24 puncte)

1. Fiecărei imagini îi corespunde o caracterizare geografică cuprinsă în textele de mai jos. Realizați
corespondența dintre imaginile notate cu litere de la x la z și textele notate cu litere de la A la C.

A. Apare ca un lanț montan, sub formă de șiruri paralele, pe direcție nord-sud. În partea centrală,
prezintă altitudini de peste 2900 m, în nord sunt prezente alunecări de teren, iar în sud apar
versanți prăpăstioși și defileee. În partea centrală, în craterele unor vulcani stinși s-au instalat
lacuri vulcanice.

B. Este o câmpie situată pe un fundament faliat și căzut în trepte, deasupra căruia se dezvoltă
compartimente mai joase (sub 150 m) sau mai înalte (150-300 m) dominate de masive cristaline și
munți insulari.

C. Lanț montan cu o lungime de peste 400 km, având ca trăsături de bază altitudinea maximă de
3404 m, relief glaciar și o masivitate remarcabilă.

2. Pentru imaginea x, precizați:


a. denumirea unității de relief și a vârfului cu cea mai mare altitudine;
b. denumirea statului pe teritoriul căruia se află acest lanț montan;
c. numele unui lac vulcanic;
d. temperatura medie pe acest vârf (știind că la poalele lor, pe țărm, temperatura medie este
în jur de 14°C);
e. patru mări ce pot fi văzute de pe culmile lor;
f. un stat enclavă situat la poalele acestui lanț montan în partea de nord-est.

3. Pentru imaginea y, precizați:


a. denumirea unității de relief și a vârfului cu cea mai mare altitudine;
b. denumirea și forma de guvernământ a unui stat situat în partea central estică a acestui lanț
montan.

4. Pentru imaginea z, precizați:


a. denumirea unității de relief;
b. denumirea a doi munți insulari situați în partea nord-vestică a acestei unități de relief;
c. două capitale europene situate la limitele acestei câmpii;
d. un lac de origine tectonică;
e. tipul de vegetație preponderent.

27
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

Subiectul IV (16 puncte)


Europa a fost tot timpul o destinaţie turistică importantă pentru persoanele atrase de cultura sa
bogată şi de moştenirea istorică, turismul şi cultura fiind mereu în strânsă legatură.
În imaginile de mai jos sunt obiective turistice culturale renumite din două oraşe europene.
1. Precizaţi, pentru fiecare oraş:
a. denumirea;
b. perioada apariţiei;
c. numele arterei hidrografice care îl traversează;
d. denumirea obiectivelor turistice din imagini;
2. Realizați corespondența dintre numele celor două orașe identificate și piramidele vârstelor
notate cu literele a și b.
3. Precizați câte trei caracteristici demografice pentru fiecare stat, rezultate din analiza piramidei
vârstelor corespunzătoare.

Subiectul V (9 puncte)
Două dintre imaginile de mai jos corespund unei unități de relief.

1. Precizați:
a. numele unității de relief;
b. trei factori care au contribuit la formarea acestei unități de relief;
c. două resurse naturale specifice;
d. o minoritate etnică.

2. Explicați faptul că una dintre cele trei imagini nu poate fi regăsită în unitatea de relief identificată.
CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE

28
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

ETAPA JUDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ BUCUREŞTI


3 martie 2018

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE - PROBA TEORETICĂ SCRISĂ


CLASA a XII - a
Varianta 1

 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.

Subiectul I …………………………………….………………..……….…….....………...... 24 puncte

1. Se acordă 8 puncte, câte 1p pentru fiecare tip de relief corect identificat: 1–relief glaciar/vale
glaciară; 2–relief petrografic dezvoltat pe nisip; 3–relief litoral/deltaic; 4–relief fluvial/luncă;
5–relief magmatic/ vulcanic/coloane de bazalt; 6–relief eolian/dezvoltat pe conglomerate; 7–relief
structural monoclinal/de tip cuestă; 8–relief carstic/Podul Natural de la Ponoare.
Total 8 puncte
2. Se acordă 8 puncte, câte 1p pentru fiecare asociere corectă: 1-F; 2-B; 3-D; 4-H; 5-A; 6-G; 7-C;
8-E.
Total 8 puncte
3. Se acordă 3 puncte, câte 1p pentru fiecare tip genetic de lac: limane fluviale, lacuri între dune
de nisip; lacuri hidroenergetice/de acumulare (3x1p=3p); Total 3 puncte

4. Se acordă 2 puncte, câte 1p pentru: minereuri neferoase, minereuri auro-argintifere; bauxită


(2x1p=2p); Total 2 puncte
5. Se acordă 3 puncte, câte 1p pentru fiecare răspuns corect: vegetație azonală de luncă; faună
piscicolă/mamifere-mistreț, vidra; soluri azonale de luncă/hidromorfe (3x1p=3p) Total 3 puncte

Total Subiectul I (1+2+3+4+5) = 24 puncte

Subiectul II …………………………….………………..……….......…...…......…….......… 17 puncte

Se acordă 17 puncte pentru răspunsuri corecte, după cum urmează:


a. Se acordă 11 puncte, astfel:

1. Podișul Moldovei - (1p);


2. relief structural monoclinal/de tip cuestă (1p); relief fluvial/terase (1p)
3. în NV-altitudinea este mai ridicată, peste 600m (1p); influențe climatice scandinavo-baltice
în NV, iar în rest continentale/de ariditate (1p);
4. bazinul hidrografic al Siretului (1p); bazinul hidrografic al Prutului (1p);
5. iazuri/heleștee (1p) – ex. Dracșani (1p) sau hidroenergetice – Stânca Costești;
6. procese de ravenare/șiroire/torențialitate (1p); alunecări de teren (1p)
Total 11p
b. Se acordă 6 puncte, astfel:
1. Iași (1p)
2. Bahlui (1p)
3. A fost atestat după anul 1350/a devenit capitală a Moldovei în secolul al XVI-lea (1p);
în secolul al XIX-lea orașul avea o formă tentaculară, cu dezvoltare spre sud și vest, după
care s-a produs o compactare/zonele funcționale sunt urmare a urbanismului dirijat (1p);
4. funcție administrativă, universitară, culturală/istorică, industrială, comercială, turistică
(2x1p=2p)
Total 6p
Total Subiectul II (a+b) = 17 puncte

29
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 

Subiectul III ………………….………………..………..….........…...….....…….....……..… 24 puncte

Se acordă 24 puncte astfel:


1. Se acordă 3 puncte pentru asocierea corectă: x-A; y-C; z-B (3x1p=3p);
2. Se acordă 10 puncte, câte 1p pentru:
a. Munții Apenini (1p); vf. Gran Sasso d'Italia (1p)
b. Italia (1p);
c. Lacul Bolsena/Bracciano/Trasimeno (1p)
d. temperatura medie de -4oC / -4,5⁰C (1p)
e. Marea Tireniană, Marea Ionică, Marea Ligurică, Marea Adriatică (4x1p=4p). Se acceptă și
Marea Mediterană;
f. San Marino (1p).
3. Se acordă 4 puncte pentru:
a. Munții Pirinei (1p) - Vf. Pic d'Aneto (1p)
b. Andorra (1p); principat (1p)
4. Se acordă 7 puncte pentru:
a. Câmpia Panonică (1p)
b. Munții Mecsek, Munții Matra, Munții Buck (2x1p=2p)
c. Viena-NV; Zagreb –SV; Belgrad-SE (2x1p=2p)
d. Lacul Balaton (1p)
e. stepă (pustă) (1p)
Total Subiectul III (1+2+3+4) = 24 puncte

Subiectul IV …………………………………….………………..………..………….....…… 16 puncte


Se acordă 16 puncte astfel:
1. Se acordă 8 puncte, câte 1p pentru:
a. 1- Paris (1p); 2-Moscova (1p)
b. Paris - perioada antică (1p); Moscova - perioada medievală (1p);
c. Paris - Sena (1p); Moscova - râul Moscova (1p);
d. Luvru (1p); Kremlin (1p)
2. Se acordă 2 puncte pentru: 1-a; 2-b.
3. Se acordă 6 puncte pentru trei caracteristici demografice, pentru fiecare stat, rezultate din
analiza piramidei vârstelor corespunzătoare (3x2p=6p)
Total Subiectul IV (1+2+3) = 16 puncte

Subiectul V ........................................................................................................................ 9 puncte

1. Se acordă 7 puncte pentru:


a. Delta Dunării (1p);
b. trei factori care au contribuit la formarea unității de relief (ex.platformă continentală extinsă;
curenții circulari din Marea Neagră; lipsa mareelor; oscilațiile climatice din cuaternar;
aluviunile aduse de Dunăre) 3x1p=3p
c. două resurse naturale specifice: stuf, resurse piscicole etc. (2x1p=2p)
d. o minoritate etnică: ruși lipoveni (1p)
2. Se acordă 2 puncte pentru o explicație corectă.
Total Subiectul V (1+2) = 9 puncte
Total Subiectul I+II+III+IV+V = 90 puncte
Din oficiu: 10 puncte
TOTAL GENERAL: 100 puncte

30