Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA ŞI GESTIONAREA RISCULUI OPERAŢIONAL

Pentru o mai bună gestinare a riscurilor, pe lângă normele emise cu privire la riscurile
bancare, Banca Naţională a Republicii Moldova, a înfiinţat în cadrul ei Centrala
Riscurilor Bancare (CRB). Ea reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea şi
centralizarea informaţiilor privind expunerea fiecărei persoane declarante (instituţie de
credit sau instituţie financiară nebancară înscrisă în Registrul special) din Republica
Moldova faţă de acei debitori care au beneficiat de credite şi/sau angajamente al căror
nivel cumulat depăşeşte suma limită de raportare (80.000 lei), precum şi a informaţiilor
referitoare la fraudele cu carduri produse de către posesori. 1
Sisteme similare de gestiune a informaţiilor de credit funcţionând cu succes în ţări din
Uniunea Europeană cu un grad ridicat de intermediere financiară, cum sunt: Austria,
Belgia, Franţa, Germania, Italia, Portugalia, Spania.
Baza de date a Centralei Riscurilor Bancare este organizată în patru registre:
1. Registrul central al creditelor (RCC) conţine informaţii de risc bancar raportate de
persoanele declarante şi este actualizat lunar;
2. Registrul creditelor restante (RCR) conţine informaţii de risc bancar referitoare la
abaterile de la graficele de rambursare din cel mult ultimii şapte ani şi este alimentat
lunar de Registrul central al creditelor;
3. Registrul grupurilor de debitori (RGD) conţine informaţii despre grupurile de
persoane fizice si/sau juridice care reprezintă un grup de debitori si este alimentat
lunar de Registrul central al creditelor;
4. Registrul fraudelor cu carduri (RFC) conţine informaţii despre fraudele cu carduri
produse de către posesori raportate de persoanele declarante şi este actualizat on-line.
Schimbul de informaţii de risc bancar se realizează electronic prin Reţeaua de
Comunicaţii Interbancară.

2.1. Riscul operaţional în acordul Basel II

Concept intens vehiculat în cadrul problematicii Acordului Basel II, riscul operaţional se
regăseşte la nivelul mediului bancar românesc anterior adoptării noului Cadru de
adecvare a capitalului (International Convergence of Capital Measurement and Capital
Standards - a Revised Framework), cunoscut sub numele de Acordul Basel II. Mai precis,
conceptul de risc operaţional este definit în principalul act normativ emis de Banca

1
Stoica Maria – Management bancar – Editura Economică, Chișinău, 1999
Naţională a Moldovei prin care sunt stabilite reperele administrării riscurilor
semnificative bancare şi este considerat ca fiind riscul înregistrării de pierderi sau al
nerealizării profiturilor estimate, care este determinat de factori interni (derularea
neadecvată a unor activităţi interne, existenţa unui personal sau a unei probleme
necorespunzătoare etc.) sau de factori externi (condiţii economice, schimbări în mediul
bancar, progrese tehnologice etc.). Alături de riscul de credit şi de piaţă, riscul operaţional
este considerat o categorie de risc semnificativ bancar.2
Conform Comitetului de la Basel : “Riscul operational 3 reprezinta riscul de pierderi
directe sau indirecte datorate unor procese interne inadecvate sau defectuoase, datorate
persoanelor sau sistemelor interne sau evenimentelor externe.”
Acordul Basel II introduce şi obligativitatea calculării capitalului minim al băncilor şi în
funcţie de riscul operaţional, se compune din trei piloni care se sprijină mutual:
 Pilonul 1 reglementează cerinţele minime de capital necesare pentru acoperirea
unor riscuri specifice activităţi bancare: risc de credit, risc de piaţă şi risc
operaţional;
 Pilonul 2 este reprezentat de procesul de supraveghere prudenţială, care impune
autorităţilor de supraveghere naţionale să se asigure că băncile dispun de
proceduri interne sănătoase de evaluare a riscurilor proprii;
 Pilonul 3 urmăreşte întărirea disciplinei de piaţă prin creşterea transparenţei
financiare a băncilor.

2
Dardac Nicolae – Management bancar – Editura Economică, Chișinău, 2002
3
https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-tehnicile-de-diminuare-riscului-de-credit-utilizate-de-
banci