Sunteți pe pagina 1din 3

Oferta de a contracta 

Definiţie

 În literatura de specialitate, oferta de a contracta este determinată drept propunerea pe care o

persoană o face altei persoane sau publicului de a încheia un contract în anumite condiţii. în

acest context diferiţi autori privesc diferit acest act. Astfel unii îl consideră ca fiind una din

cele două momente principale, prezenţa cărora determină faptul încheierii contractului, iar

alţii îl consideră drept una din etapele prin care parcurge încheierea contractului, determinând

drept etape separate de ofertă reclama, negocierea etc. Ne permitem a nu fi întru totul de

acord cu cea dea doua viziune asupra problemei având în vedere faptul, că reclama este nu

altceva decât o modalitate sau un tip de ofertă, iar negocierea presupune o perindare de oferte

asupra unui obiect ce va constitui în viitor obiect al contractului. 3

Clasificarea ofertei

Problema clasificării ofertei nu şi-a găsit o largă răspândire în literatura de specialitate, astfel

cum mulţi autori în mod diferit privesc importanţa acestei probleme.

Totuşi, încercăm să relevăm o clasificare, ţinând cont de modalităţile care sunt expuse în

literatura de specialitate.

Astfel, în funcţie de faptul cui îi este adresată oferta, deosebim, oferta adresată unei persoane

determinate, oferta adresată unui grup de persoane şi oferta adresată publicului, fără a

determina careva categorii de persoane.

În funcţie de faptul în ce formă este exprimată oferta, deosebim oferta făcută tacit, verbal şi în

scris. 4

Oferta adresată persoanei determinate în materie de efecte produce efecte doar către cel cui i-a

fost adresată oferta, iar prin urmare doar acela poate s-o accepte sau să renunţe la ea. Oferta

adresată unui grup determinat de persoane presupune, că ofertantul specializează oferta

delimitând cercul potenţialilor persoane ce vor avea capacitatea de a accepta oferta în funcţie

de anumite criterii. Asemenea criterii pot servi domeniul activităţilor profesate, calificarea

(profesionalismul), forma organizatorico-juridică de activitate etc.

Oferta făcută fără termen, constituie acea ofertă, pe care persoana ce o face nu determină

limite în timp în ce priveşte termenul în care urmează a fi făcută acceptarea. Asemenea

categorie de ofertă poate înceta a mai produce efecte doar în momentul în care ofertantul o

retrage sau aceasta devine caducă. Oferta făcută cu termen constituie oferta în care cel ce o

face, stabileşte în ce termen este posibil să fie făcută acceptarea. Importanţa determinării

termenului în care poate fi făcută acceptarea reiese din faptul că după expirarea acestuia

ofertantul nu este obligat să realizeze careva acte suplimentare în vederea retragerii ofertei -

3 Gh. Nedelschi, Curs de drept civil, 1955, p 334.

4 T.R. Popescu, Petre Anca, Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 72
5

aceasta se consideră retrasă la scadenţă. Unii autori, însă, consideră, că expirarea termenului

nu constituie moment al încetării efectelor ofertei, astfel cum ofertantul poate eventual admite

şi o acceptare întârziată. 5

Condiţiile ofertei 

Fiind determinat drept un act juridic esenţial la încheierea contractului, oferta de a contracta

necesită a fi exprimată în anumite condiţii. Astfel, respectarea condiţiilor de înaintare a ofertei

duce la posibilitatea acesteia de a produce efecte juridice. în această ordine de idei

determinăm existenţa următoarelor condiţii ale ofertei.

 Oferta trebuie să îndeplinească condiţiile esenţiale ale consimţământului. Această

condiţie reiese din faptul, că oferta şi acceptarea fiind două elemente esenţiale ale

consimţământului, respectiv, fiecare din ele urmează să corespundă condiţiilor

generale ce ţin de consimţământ.

 Oferta trebuie să fi reală. Acest fapt presupune, că ofertantul urmează a înainta o

ofertă care presupune posibilitatea atât a acceptării ei, cât şi a executării contractului

încheiat. Astfel, propunerea de a executa careva lucrări de construcţie şi amenajare

într-un termen extrem de restrâns, care va afecta calitatea lucrărilor şi securitatea

beneficiarilor obiectului ar constitui un obiectiv nereal.

 Oferta trebuie să fie serioasă.

 Oferta înaintată trebuie să presupună un scop serios, astfel cum aceasta pe lângă faptul

că trebuie să urmărească scopul însăşi a încheierii contractului, mai este necesar de a

presupune şi un obiectiv serios.

 Oferta trebuie să fie conştientă. Ofertantul care a realizat actul de ofertă, dar care nu a

conştientizat acest fapt nu poate fi considerat ofertant. Cele mai dese ori anume

ofertele înaintate într-o formă tacită permite producerea unei aluzii de ofertă.

 Oferta trebuie să fie neviciată, astfel cum impunerea prin metode violente, prin eroare

sau prin violenţă la exprimarea voinţei de a contracta, inclusiv şi în ce priveşte

înaintarea ofertei constituie o condiţie de declarare a nulităţii ofertei.

 Oferta trebuie să fie cu intenţie de a crea efecte, fapt care presupune conştientizarea de

către ofertant a faptului că drept urmare a înaintării ofertei actul de acceptare va

constitui încheierea contractului şi că ofertantul urmăreşte anume aceste efecte.

 Oferta trebuie să fie fermă fapt care presupune încrederea totală a ofertantului în

faptul, că el este interesat a încheia contractul şi a suporta toate efectele acestuia.

Aceasta, însă, nu lipseşte ofertantul de dreptul de a retrage oferta atunci când se

constată dezavantajul său.

 Oferta neechivocă presupune, ca aceasta nu poate fi doar presupusă de acceptant, ci


urmează a fi conştientizată.

 Oferta trebuie să fie precisă şi completă. Această condiţie presupune ca oferta înaintată

să releveze pe deplin limitele obiectului propus spre contractare, excluzând orice

rezerve sau inexactităţi 6 .

5 T.R. Popescu, Petre Anca, Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 72

Efectele ofertei

Vorbind despre efectele oricărui act juridic, inclusiv şi despre ofertă, este necesar de

menţionat, că acesta presupune următoarele categorii de efecte:

 efectele exprimării nevalabile a ofertei;

 efectele exprimării valabile a ofertei;

 efectele revocării ofertei;

 efectele acceptării ofertei;

În continuare ţinem să relevăm pe scurt conţinutul fiecăreia din categoriile de efecte.

Oferta valabil exprimată cu încălcarea condiţiilor de validitate ale acesteia produce are ca

efect nulitatea. Oferta exprimată valabil presupune realizarea unui act juridic unilateral cu

toate efectele ce rezultă din acesta. Principalul efect pe care poate să-1 aibă oferta valabil

exprimată, aceasta este acceptarea ei, iar prin urmare încheierea contractului prin realizarea

consimţământului. 7

Efectele acceptării ofertei.

Principalul şi cel mai important efect al acceptării ofertei constituie realizarea

consimţământului în contract, iar la contractele consensuale şi încheierea contractului.

Natura juridică a ofertei de a contracta

În legătură cu temeiul juridic al angajării răspunderii ofertantului, în doctrina juridică

anterioară intrării în vigoare a actualului cod, au fost elaborate mai multe teorii. O parte din

acestea se dovedesc astăzi inutile, în condiţiile noii reglementări care acordă o importanţă

deosebită actului juridic unilateral, izvor de obligaţii civile, precum şi al unei reglementări

destul de minuţioase a fazei formării contractului.