Sunteți pe pagina 1din 3

TESTUL 4

1. Asociaţia de proprietari este o formă de asociere autonomă şi fără scop lucrativ a proprietarilor
dintr-un condominiu, având ca scop:
a) administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, reabilitarea si modernizarea proprietăţii
comune;
b) menţinerea în stare bună a imobilului;
c) respectarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor de către toţi proprietarii.
2. Cota-parte indiviza :
a) Reprezinta cota-parte de proprietate comună forţată, exprimată procentual, care îi revine fiecărui
proprietar individual;
b) este calculată ca raportul între suprafaţa utilă a proprietăţii individuale şi suma suprafeţelor utile
ale tuturor proprietăţilor individuale din condominiu;
c) este calculată ca raportul între suprafaţa totala a proprietăţii individuale şi suma suprafeţelor
totale ale tuturor proprietăţilor individuale din condominiu.
3. Afirmatia “În cazul modificării suprafeţei utile a unei proprietăţi individuale, toate cotele-părţi
indivize din condominiu se modifică proportional” este:
a) adevarata;
b) falsa;
c) nu stiu.
4. Proprietarul este obligat să permită accesul preşedintelui sau al unui membru al
comitetului executiv, administratorului şi al unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de
construcţii/reparaţii, după caz, în proprietatea sa individuală, atunci când este necesar să se
inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate
avea acces numai din respectiva proprietate individuală:
a) cu un preaviz de 5 zile;
b) in cazurile de urgenţă cu preaviz de 24 de ore;
c) fara preaviz.
5. Organele asociaţiei de proprietari sunt:
a) adunarea generală;
b) comitetul executiv;
c) preşedintele;
d) administratorul;
e) cenzorul sau comisia de cenzori.
6. Adunarea generală a proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari are următoarele
atribuţii:
a) adoptă hotărâri privind executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii, modernizare, consolidare şi
reabilitare termică şi eficienţă energetică a condominiului;
b) adoptă hotărâri asupra fondului anual de salarii şi indemnizaţii;
c) stabileşte sistemul de penalizări pentru restanţele afişate pe lista de plată ce privesc cheltuielile
asociaţiei de proprietari, conform prevederilor legale în vigoare.
7. Comitetul executiv este format din:
a) preşedintele asociaţiei şi un număr par de membri, nu mai mare de patru;
b) preşedintele asociaţiei şi un număr impar de membri;
c) preşedintele asociaţiei şi un număr par de membri.
8. Comitetul executiv are următoarele atribuţii:
a) îşi asumă obligaţii, în baza hotărârii adunării generale, în numele proprietarilor membri ai
asociaţiei de proprietari, în ceea ce priveşte administrarea condominiului, luând toate măsurile
legale necesare;
b) este consultat în legătură cu toate activităţile care implică asociaţia de proprietari;
c) asigură urmărirea comportării în timp a construcţiei, pe toată durata de existenţă a acesteia.
9. Preşedintele asociaţiei de proprietari are următoarele atribuţii:

1
a) afişează la avizier hotărârile adunării generale şi ale şedinţelor comitetului executiv în termen de
maximum 7 zile de la data la care au avut loc acestea;
b) afişează la avizier lista contractelor asociaţiei de proprietari cu furnizorii de utilităţi publice, cu
administratorul şi cu personalul angajat sau contractual al asociaţiei;
c) afişează la avizier lista şi datele de contact ale instituţiilor cu atribuţii de inspecţie şi control la
care pot fi sesizate eventualele nereguli legate de activitatea organelor de conducere ale asociaţiei
de proprietari, ale administratorului, respectiv ale membrilor asociaţiei.
10. Cenzorul/comisia de cenzori a asociaţiei de proprietari are, în principal, următoarele atribuţii:
a) cel puţin o dată pe an, întocmeşte şi prezintă adunării generale, rapoarte asupra activităţii sale şi
asupra gestiunii asociaţiei de proprietari, propunând măsuri;
b) execută controale inopinate, împreună cu 2 membri ai comitetului executiv pentru verificarea
contabilităţii şi a activităţii de casierie, şi consemnează rezultatele controalelor în registrul unic
de procese-verbale al asociaţiei de proprietari;
c) participă la adunările generale ale asociaţiei şi ale comitetului executiv, asigurând legalitatea
desfăşurării acestora.
11. În vederea facilitării comunicării dintre autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de
proprietari, preşedintele asociaţiei de proprietari este obligat să transmită compartimentelor
prevăzute la art.10 datele de contact actualizate privind preşedintele, membrii comitetului
executiv, membrii comisiei de cenzori sau, după caz, cenzorul şi administratorul:
a) în termen de 20 de zile de la data modificării;
b) în termen de 30 de zile de la data modificării;
c) în termen de 60 de zile de la data modificării.
12. Administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, reabilitarea şi/sau modernizarea, după caz,
a proprietăţii comune aferente condominiului sunt în sarcina:
a) asociaţiei de proprietari;
b) comitetului executiv;
c) administratorului de condominii.
13. Prin grija administratorului la data intrării în vigoare a contractului de administrare:
a) se afişează atestatul;
b) se afişează cazierul judiciar;
c) se afişează numarul de telefon al administratorului.
14. Imposibilitatea exercitării activităţii de administrare a condominiilor este determinate de:
a) Expirarea;
b) Suspendarea;
c) retragerea atestatului.
15. Atestatul obtinut in baza legii nr. 196/2018 are o valabilitate:
a) nelimitata;
b) de 4 ani si poate fi reinnoit in aceleasi conditiim in care a fost emis;
c) de 10 ani.
16. Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii:
a) gestionează, conform hotărârilor adunării generale sau comitetului executiv, fondul de rulment şi
fondul de reparaţii constituite la dispoziţia asociaţiei de proprietari, precum şi alte fonduri
constituite de către aceasta;
b) calculează, întocmeşte, supune verificării cenzorilor/comisiei de cenzori, supune aprobării
comitetului executiv şi afişează la avizier lista lunară a cheltuielilor de întreţinere, întocmită
conform reglementărilor în vigoare, în termen de maximum 5 zile de la primirea ultimei facturi
de la furnizorii de servicii;
c) prestează serviciile prevăzute în contractul de administrare cu responsabilitate şi în mod
professional.
17. Asociatia de proprietari este obligată să deţină:
a) un singur cont bancar;
b) doua conturi bancare;
c) trei conturi bancare.
18. Pentru protejarea intereselor proprietarilor şi ale asociaţiei de proprietari împotriva riscurilor
aferente activităţii de administrare într-un condominiu, administratorii, la solicitarea
2
asociaţiilor de proprietari:
a) sunt obligaţi să încheie, pe cheltuială proprie, poliţe de asigurare de răspundere civilă
profesională;
b) pot să încheie, pe cheltuială proprie, poliţe de asigurare de răspundere civilă profesională;
c) nu sunt obligaţi să încheie, pe cheltuială proprie, poliţe de asigurare de răspundere civilă
profesională.

S-ar putea să vă placă și