Sunteți pe pagina 1din 3

TESTUL 3

1. Unitatea de proprietate individuala reprezinta :


a) numai proprietatea individuala ;
b) proprietatea individuală împreună cu cota parte indiviză din proprietatea comună;
c) numai cota parte indiviza.
2. O persoana are capacitate deplina de exercitiu atunci cand:
a) a implinit 18 ani;
b) are discernamant.
3. În scopul exercitării drepturilor şi obligaţiilor ce le revin asupra proprietăţii comune, în cazul
condominiilor:
a) se pot constitui asociaţii de proprietari, care se organizează şi funcţionează conform prevederilor
legii nr.196/2018;
b) se constituie asociaţii de proprietari, care se organizează şi funcţionează conform prevederilor
legii nr.196/2018.
4. Proprietarii din condominii au obligaţia să notifice preşedintelui orice schimbare intervenită în
structura şi numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau naşteri, persoanele luate
în spaţiu, precum şi locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării
locuinţei.în scris în termen de:
a) 10 zile de la schimbarea intervenită, de la luarea în spaţiu, respectiv de la semnarea contractului
de închiriere/comodat;
b) 20 zile de la schimbarea intervenită, de la luarea în spaţiu, respectiv de la semnarea contractului
de închiriere/comodat;
c) 30 zile de la schimbarea intervenită, de la luarea în spaţiu, respectiv de la semnarea contractului
de închiriere/comodat.
5. Modificările suprafeţelor construite sau utile se comunică preşedintelui asociaţiei de proprietari
şi organului fiscal local:
a) în termen de 20 zile de la încheierea lucrărilor;
b) în termen de 30 zile de la încheierea lucrărilor;
c) în termen de 60 zile de la încheierea lucrărilor.
6. Comitetul executiv are următoarele atribuţii:
a) convoacă adunarea generală a asociaţiei de proprietari cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori este
necesar;
b) ia măsuri pentru recalcularea cotelor-părţi indivize rezultate în urma modificării suprafeţelor utile
ale locuinţelor sau spaţiilor cu altă destinaţie din condominiu;
c) supraveghează desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul asociaţiei de proprietari, inclusiv
situaţia încasărilor şi plăţilor lunare.
7. Preşedintele poate delega atribuţiile sale unui membru al comitetului executiv, fără a fi exonerat
de răspundere juridical:
a) pentru cel mult 30 de zile pe an;
b) pentru cel mult 60 de zile pe an;
c) pentru cel mult 90 de zile pe an.
8. În vederea facilitării comunicării dintre autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de
proprietari, preşedintele asociaţiei de proprietari este obligat să transmită compartimentelor
prevăzute la art.10 datele de contact actualizate privind preşedintele, membrii comitetului
executiv, membrii comisiei de cenzori sau, după caz, cenzorul şi administratorul:
a) în termen de 20 de zile de la data modificării;
b) în termen de 30 de zile de la data modificării;
c) în termen de 60 de zile de la data modificării.
9. Administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, reabilitarea şi/sau modernizarea, după caz,
a proprietăţii comune aferente condominiului sunt în sarcina:
a) asociaţiei de proprietari;
b) comitetului executiv;
c) administratorului de condominii.
10. Imposibilitatea exercitării activităţii de administrare a condominiilor este determinate de:
1
a) Expirarea;
b) Suspendarea;
c) retragerea atestatului.
11. Atestatul obtinut in baza legii nr. 196/2018 are o valabilitate:
a) nelimitata;
b) de 4 ani si poate fi reinnoit in aceleasi conditiim in care a fost emis;
c) de 10 ani.
12. Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii:
a) administrează imobilul, propune şi supraveghează lucrări având ca scop conservarea şi
întreţinerea acestuia;
b) organizează şi conduce contabilitatea în partidă simplă şi activitatea de casierie;
c) are obligaţia prezentării tuturor datelor, documentelor şi informaţilor privind conţinutul şi
respectarea contractului de administrare, precum şi a acordurilor de plată în rate a
cheltuielilor anuale, a cuantumului prestaţiilor convenite, la solicitarea oricărui proprietar.
13. Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii:
a) gestionează, conform hotărârilor adunării generale sau comitetului executiv, fondul de rulment şi
fondul de reparaţii constituite la dispoziţia asociaţiei de proprietari, precum şi alte fonduri
constituite de către aceasta;
b) calculează, întocmeşte, supune verificării cenzorilor/comisiei de cenzori, supune aprobării
comitetului executiv şi afişează la avizier lista lunară a cheltuielilor de întreţinere, întocmită
conform reglementărilor în vigoare, în termen de maximum 5 zile de la primirea ultimei facturi
de la furnizorii de servicii;
c) prestează serviciile prevăzute în contractul de administrare cu responsabilitate şi în mod
professional.
14. Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii:
a) întocmeşte lunar şi depune semestrial la compartimentul specializat în sprijinirea şi îndrumarea
asociaţiilor de proprietari pe a cărei rază teritorială se află condominiul, situaţia soldurilor
elementelor de activ şi pasiv;
b) afişează lunar, la avizier, lista de venituri şi cheltuieli ale asociaţiei, care cuprinde inclusiv
veniturile obţinute din exploatarea proprietăţii comune;
c) asigură, prin controale periodice, respectarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor
la utilizarea părţilor comune, funcţionalitatea permanentă, la gabaritele proiectate, a căilor de
evacuare în caz de incendiu şi a celor de acces, intervenţie şi salvare şi comunică de urgenţă
preşedintelui asociaţiei de proprietari/comitetului executiv neregulile identificate.
15. Asociatia de proprietari este obligată să deţină:
a) un singur cont bancar;
b) doua conturi bancare;
c) trei conturi bancare.
16. Pentru protejarea intereselor proprietarilor şi ale asociaţiei de proprietari împotriva riscurilor
aferente activităţii de administrare într-un condominiu, administratorii, la solicitarea
asociaţiilor de proprietari:
a) sunt obligaţi să încheie, pe cheltuială proprie, poliţe de asigurare de răspundere civilă
profesională;
b) pot să încheie, pe cheltuială proprie, poliţe de asigurare de răspundere civilă profesională;
c) nu sunt obligaţi să încheie, pe cheltuială proprie, poliţe de asigurare de răspundere civilă
profesională.
17. Anul fiscal şi exerciţiul financiar al asociaţiei de proprietari:
a) este anul calendaristic;
b) este intre 15.03.N-14.03.N+1;
c) este intre 01.07.N-30.06.N+1.
18. Cheltuielile asociaţiilor de proprietari, în funcţie de modul de calcul şi de criteriile de
repartizare pe proprietăţi individuale sunt următoarele:
a) cheltuieli pe număr de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în proprietăţi individuale;
b) cheltuieli pe consumuri individuale;
c) cheltuieli pe cota-parte indiviză, în funcţie de suprafaţa utilă a proprietăţii individuale;

2
d) cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar
prin intermediul asociaţiei de proprietari;
e) cheltuieli pe consumatori tehnici;
f) cheltuieli de altă natură.

S-ar putea să vă placă și