Sunteți pe pagina 1din 2

Var 1

IP NR.
INSTRUCŢIUNI PROPRI PENTRU EXPLOATAREA GRUPULUI
ELECTROGEN
Instrucţiunile proprii pentru exploatarea grupului electrogen au fost elaborate ţinând cont de
reglementările existente în domeniul securităţii muncii precum şi pe baza studierii proceselor de muncă
şi stabilirii pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol, normele să cuprindă cel puţin o
măsură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.
Structura acestor prevederi este făcută pe tipuri de lucrări, pentru fiecare tip de lucrare prevederile
urmărind o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al executantului în procesul de lucru.
Respectarea conţinutului acestei instrucţiuni nu absolvă persoanele juridice şi persoanele fizice,
implicate in procesul de munca, de răspunderile, conform legislaţiei in vigoare, pentru lipsa de prevedere
şi asigurare a oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a
activităţii respective.

1. Conţinut, scop
1. Instrucţiunile proprii pentru exploatarea grupului electrogen, cuprind măsuri de prevenire a
accidentelor de muncă.
2. Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele instrucţiuni au ca scop eliminarea factorilor
periculoşi existenţi în sistemul de muncă, propriu fiecărui element component al acestuia (executant
sarcină de muncă mijloace de producţie mediu de muncă).

2. Domeniul de aplicare
Prezentele instrucţiuni se aplică pentru exploatarea grupului electrogen. Prevederile prezentelor
instrucţiuni se aplică cumulativ cu prevederile celorlalte acte normative din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă.

3. Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă


1. Personalul admis pentru exploatarea grupului electrogen va fi numit prin decizie de conducerea
societăţii, după ce a fost instruit din prevederile prezentelor instrucţiuni proprii. Instructajul de protecţie
a muncii se va face pe faze in conformitate cu prevederile cap V din Normele metodologice de aplicare
ale Legii nr 319/2006. Durata între două instructaje va fi de 3(trei) luni.

4. Prevederi de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat în


instalaţii fixe.

1. Punerea în funcţiune a grupului electrogen sa va face numai atunci când a fost întreruptă
alimentarea cu energie electrică a societăţii (avarii, întreruperi programate ale alimentării cu
energie, etc.)
2. Este interzisă punerea în funcţiune a grupului electrogen dacă acesta are defecte.
3. Punerea în funcţiune a grupului electrogen se va face numai după trecerea comutatorului de pe
poziţia REŢEA pe poziţia GRUP ELECTROGEN pentru separarea instalaţiei electrice a SC
VALENCIA TRADING SRL de reţeaua de alimentare cu energie electrică ( este interzisă
realizarea conexiunii în paralel a grupului electrogen cu reţeaua de alimentare).
4. Este interzis să se toarne petrol, benzină sau alt lichid uşor inflamabil în cilindrii motoarelor
diesel, pe supapelor lor sau în conductele de aspiraţie, pentru a uşura pornirea. Este interzisă
pornirea motoarelor diesel sub sarcină. Un motor diesel trebuie să funcţioneze fără sarcină circa
5 minute după pornire, apoi sarcina trebuie mărită treptat, pe măsură ce se încălzeşte motorul.
Tot odată, timp de cca. 15 min. de la pornirea la rece, nu se recomandă să se încarce motorul cu
sarcini ce trec de 75% din puterea lui nominală.
5. La revenirea alimentării cu energie electrică din reţea se deconectează echipamentele electrice
respectându-se în acest sens măsurile de securitate necesare, se opreşte grupul electrogen, după
care se trece comutatorul de pe poziţia GRUP ELECTROGEN pe poziţia REŢEA.
6. Manevrele de la punctele 2 şi 3 vor fi efectuate numai de personal numit prin decizie de către
conducerea societăţii.
7. Încăperea grupului electrogen va fi bine aerisită pentru a preîntâmpina exploziile la pornirea
grupului sau la conectarea sarcinii.
8. Sala în care se păstrează rezerva de combustibil va fi, permanent, bine aerisită.
9. Este interzis să se intre în încăperea grupului electrogen cu haine îmbibate de ulei, grăsimi,
benzină sau orice altă substanţă inflamabilă. De asemenea este interzisă spălarea hainelor sau a
echipamentului de protecţie cu benzină sau petrol.
10. Este interzisă depozitarea recipientelor cu combustibil sau a materialelor inflamabile (în afara
rezervorului de alimentare a grupului) în încăperea grupului electrogen
11. În timpul funcţionării grupului electrogen personalul care pătrunde în încăperea grupului va avea
echipamentul de lucru bine strâns pe corp. Se este permisă purtarea fularelor sau a hainelor cu
mâneci largi. Este interzisă îmbrăcarea sau dezbrăcarea lângă maşină în funcţiune sau agăţarea
îmbrăcămintei lângă maşină ventilator etc.
12. Locul de lucru în jurul unui grup electrogen trebuie să fie uscat şi curat, iar podeaua trebuie să
fie nealunecoasă şi acoperită cu covoare electroizolante.
13. Instalaţia electrică a grupului electrogen trebuie să fie prevăzută cu îngrădiri de protecţie şi cu
inscripţii care să indice locurile periculoase.
14. Toate părţile metalice ale grupului şi ale cablurilor electrice de forţă vor fi legate la centura de
legare la pământ.
15. Toate întrerupătoarele, comutatoarele şi prizele electrice aflate în încăperea grupului vor fi
capsulate.
16. Uşile de la încăperea grupului electrogen se vor deschide înspre afară.
17. Se interzice alimentarea cu combustibil a grupului în timpul funcţionării. În cazul opririi
motorului pentru verificare sau pentru reparaţii se vor lua măsuri care să înlăture posibilitatea
pornirii lui până la completa terminare a lucrărilor ( închiderea robinetului de motorină,
desfacerea legăturilor dintre instalaţia de aer comprimat şi demaror, montarea de indicatoare de
securitate „ NU MANEVRAŢI, SE LUCREAZĂ! „ .
18. Este interzisă curăţirea cu benzină a maşinilor şi instalaţiilor.
19. Este interzisă folosirea oxigenului la pornirea motorului, în locul aerului comprimat. Dacă
rezervorul de aer este defect, pentru pornirea motorului se vor folosi, până la repararea
rezervorului de aer comprimat-butelii de bioxid de carbon.
20. Este interzisă ungerea maşinii în mers, în afara maşinilor prevăzute cu un dispozitiv special de
ungere, unde nu există pericolul producerii de accidente. Nu se va porni grupul până ce acesta nu
a fost gresat şi lucrătorul care a realizat această operaţie nu s-a îndepărtat de maşină.
21. Este interzisă montarea cu mâna a curelelor de transmisie în timpul funcţionării.
22. Ţeavă de evacuare a gazelor arse (eşapament) trebuie să aibă garnituri bune, etanşe şi să permită
evacuarea gazelor în exteriorul clădirii.
23. Este interzisă pătrunderea sau staţionarea persoanelor neautorizate în camera grupului electrogen
aflat în stare de funcţionare.
24. Nu se admite acumularea pe podea a uleiului de ungere care se scurge din motor sau din
instalaţiile anexe. Scurgerile de ulei vor fi colectate în tăvi speciale, care se vor goli periodic.
25. Este interzisă curăţirea rotorului excitatricei sau a periilor colectoare în timpul funcţionării
grupului electrogen.