Sunteți pe pagina 1din 40

curieruladventist.

ro

OCTOMBRIE 2020: Valorile Împărăției şi viața creştină


+ Incomparabilul Isus + Întâlniri care schimbă vieți
+ El face toate lucrurile frumoase + Trăind în timpul sfârşitului

PRELEGERI PENTRU SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE: 27 NOIEMBRIE – 5 DECEMBRIE 2020

Mergeți
în lume!
Credincioșia
în viața creștină

CA_10_prelegeri_2020.indd 1 9/28/2020 12:40:53 PM


3 Vineri • Georgel Pîrlitu
Parfumul unei vieți autentice
Credincioșia în viața creștină
De Ted N.C. Wilson
5 Sabat dimineață • Ted Wilson
„Cuvântul Tău este o candelă
pentru picioarele mele” C hiar înainte de înălțarea Sa, Isus Hristos a dat urmașilor Săi o însărci-
nare importantă: să ajungă la lume pentru El (vezi Matei 28:18-20).
Tema din această săptămână este „Mergeți în lume: Credincioșia
8 Sabat după-amiază • Emil Jigău
în viața creștină”. Care este legătura dintre viața creștină și a merge în
Atunci când salcâmul va străluci
lume pentru Hristos? Există o mare legătură. Pentru că ceea ce sun-
10 Duminică • Audrey Andersson tem noi, ca persoane creștine, se descoperă în modul nostru de a trăi.
Valorile Împărăției și viața creștină Care sunt valorile și prioritățile noastre? Cum ne petrecem timpul și în
ce mod ne consumăm resursele? Ce fel de viață trăim?
12 Luni • Alain Coralie „Ce înseamnă să fii creștin? Să fii ca Hristos”, răspunde Ellen Whi-
Învățarea viețuirii sfinte te.* El este exemplul nostru și doar prin harul și puterea Sa putem
14 Marți • Torben Bergland fi credincioși chemării Sale, pe măsură ce ne
Bucuria vieții depline încredem total în Hristos și Cuvântul Său.
În această săptămână vom explora unele
16 Miercuri • Angel Manuel Rodriguez dintre cele mai importante subiecte, înce-
Incomparabilul Isus pând cu Biblia, ca temelie a viețuirii creștine.
Vom vedea cum valorile creștine transmit
20 Joi • Klaus Popa
altora stilul de viață creștin și cum virtuțile
Întâlniri care schimbă vieți
creștine ne ghidează viața. Sănătatea este
22 Vineri • Gina Wahlen un aspect foarte important al vieții creștine.
El face toate lucrurile frumoase Analizând viața lui Hristos, modelul nostru,
vom fi cu adevărat încurajați și inspirați. Vor
24 Sabat dimineață • Ellen G. White mai fi abordate următoarele subiecte: „Viața
Trăind în timpul sfârșitului creștinului și media” și „Sexualitatea și viețuirea creștină”. Vom încheia
27 Mesaj pentru Darul Săptămânii
această săptămână specială cu prezentarea: „A trăi în timpul sfârșitu-
de Rugăciune • Ioan Câmpian lui: Stilul de viață creștin și evenimentele finale”, de Ellen White.
O „jertfă de mulțumire” Sper să vă alăturați explorării conexiunii dintre viața creștină și
pentru slava lui Dumnezeu misiunea noastră în lume pentru Hristos. Să ne rugăm cu smerenie
pentru ploaia târzie a Duhului Sfânt și pentru puterea pe care numai
28 Sabat după-amiază • Aurel Neațu El ne-o poate da pentru a putea să trăim pentru El.
Discernământ la vremea sfârșitului
G. White, Manuscript Releases (Silver Spring, Md.: Ellen G. White Estate, 1990), vol. 9,
*  Ellen

31 Lecturi pentru copii p. 230, egwwritings.org/?ref=en_9MR.230.1&para=59.129


Linda Mei Lin Koh
Ted N. C. Wilson este președintele Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua
a Șaptea.

„Iată, Eu vin curând...”


Misiunea noastră este să-L înăl­ţăm pe Domnul Isus Hristos prin pre­
zentarea de experienţe ale dragostei Lui nemărginite, de ar­ti­co­le și știri,
ajutându-l astfel pe cititor să-L cunoască mai bine pe Mân­tuito­rul și
să aibă o speranţă vie în apropiata Lui revenire.

Anul XCVII, OCTOMBRIE 2020. Publicaţia oficială a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România.
Apare lunar, sub coordonarea Comitetului Uniunii.
Director Balla Lorand; Redactor-șef Teodor Huțanu; Coordonator ediție limba maghiară Ernest Szasz; Consultanţi: Aurel Neațu, Georgel
Pîrlitu, Emil Jigău, Mihai Maur, Tiberiu Nica, Robert Mandache, Viorel Răducan, Iosif Pașca, Gabriel Ban; Colaboratori speciali: Romică Sîrbu,
Dragoș Mușat, Gelu Poenariu, Florian Ristea, Marius Andrei; Redactor web Marian Mihai; Lectura manuscrisului Adrian Neagu; Redactor-
corector Livia Mihai; Tehnoredactor Irina Toncu; Adresa de corespondenţă: Curierul Adventist, str. Erou Iancu Nicolae nr. 38-38A, Voluntari,
jud. Ilfov, cod 077190; E-mail curierul@adventist.ro; Website www.curieruladventist.ro; Imprimare Tipografia Viață și Sănătate, Şos. Cernica
nr. 101, Pantelimon, jud. Ilfov, Tel. 021/323 00 20; Fax 021/323 00 40
ISSN 1220-6725

2 Curierul Adventist
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 2 9/28/2020 12:40:54 PM


DRAMA UNEI FEMEI
Primul capitol al cărții Rut ne pre-
zintă istoria emoționantă și dramati-
că a unei familii obișnuite. Este forma-
tă din Elimelec (tatăl), Naomi (mama),
Mahlon și Chilion (fiii). Erau efratiți
din Betleemul lui Iuda, o seminție
care număra aproximativ 40 000 de
Vineri
bărbați. Elimelec era un bărbat a că-
rui viață gravita în jurul familiei sale.
Spre deosebire de ceilalți bărbați din
Betleem, el caută o alternativă la peri-

Parfumul unei
oada de foamete pe care o traversau
cu toții. Este un om cu inițiativă, cura-
jos, care își asumă toate inconvenien-
tele și riscurile plecării într-o țară stră-

vieți autentice
ină. Intenția lui era să rămână în țara
Moabului până va trece foametea din
țara lui (Rut 1:1).
Cei patru părăsesc locurile natale
și se stabilesc în țara Moabului (Rut
Viața de credință și misiunea 1:2), bucurându-se de prosperitatea
acestei țări. Tabloul acestei familii, co-
lorat până atunci în culori atât de vii,
GEORGEL PÎRLITU
se întunecă brusc atunci când Elime-
lec încetează subit din viață. Nu știm
care au fost cauzele morții sale, nici
dacă moartea lui a avut legătură cu

A
mutarea în țara Moabului. Cert este
mai trecut un an. Acesta este o nouă dovadă de dragoste din faptul că omul care și-a smuls familia
partea lui Dumnezeu. Este un mare har să putem trăi bucuria de calea foametei încetează din viață.
unei noi săptămâni de rugăciune. Este un privilegiu uriaș să Decesul lui Elimelec este o lovi-
putem uni rugăciunile noastre, să ne cercetăm personal, să tură puternică pentru Naomi. O lovi-
luăm decizii noi și mai ales să începem o viață nouă. tură greu de suportat și la care nu se
Tema principală a acestei săptămâni de rugăciune este viața creș- aștepta. Din câte se pare, Naomi era
tină și misiunea noastră în favoarea celor de lângă noi. Ellen G. White în vârstă, fapt care făcea și mai dificil
scrie: „Dar planul lui Dumnezeu era ca, prin descoperirea caracterului noul ei statut de văduvă. Situația se
Său prin poporul Israel, oamenii să fie atrași către Sine” (Patriarhi și ameliorează puțin atunci când copiii
profeți, p. 3). Timp de o săptămână vom încerca să înțelegem cât de mult ei se căsătoresc. Aceștia iau fete moa-
este influențată misiunea noastră de o viață duhovnicească profundă. bite: una dintre ele se chema Orpa,
Putem avea darul vorbirii, putem cheltui sume imense pentru misiune, iar cealaltă, Rut. După aproximativ
putem oferi timp din timpul nostru, dar, dacă toate aceste eforturi mi-
zece ani de la decesul lui Elimelec,
sionare nu sunt însoțite de o viață creștină autentică, riscurile eșecului
sunt imense. Creștinul care crede că viața creștină și misiunea sunt rea- Naomi primește o nouă lovitură. Cei
lități separate nu doar că trăiește într-o mare confuzie, dar, în loc să fie doi fii, Mahlon și Chilion, au parte de
un reflector al luminii dumnezeiești, va fi o verigă slabă în lanțul iubirii o moarte prematură, la fel ca tatăl lor.
lui Dumnezeu. Naomi pierde totul. Nu întâmplător
Vă invit să observăm legătura strânsă dintre viața creștină și misiu- spune Biblia: „A rămas fără cei doi fii
ne, dintre parfumul unei vieți autentice și decizia unei persoane de a-L și fără bărbat” (Rut 1:5).
urma pe Dumnezeu, așa cum se poate vedea în viața unei femei care, în În noile circumstanțe, Naomi se
ciuda tragediilor prin care viața o trece, reușește performanța de a se vede nevoită să ia o decizie. Nu mai
îndrepta spre Dumnezeu, spre poporul Lui și spre principiile Lui, o per- poate rămâne singură printre străini.
soană idolatră care, din punct de vedere omenesc, nu avea nicio șansă Se gândește la Betleem, la neamul ei,
de a se converti la credința ebraică.

Curierul Adventist 3
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 3 9/28/2020 12:40:55 PM


la siguranța de care s-ar putea bucura
acolo. Între timp aflase că foametea a
O viață autentică și o VIAȚA ȘI FAMILIA NOASTRĂ
Este timpul să ne întrebăm cum
trecut. Mintea ei este asaltată de zeci familie unită rămân este în familiile noastre. Pentru că
de întrebări care rămân fără răspuns. mult mai important decât ce știu cei
Naomi este pregătită să se întoarcă argumente puternice de lângă noi despre casa noastră este
acolo unde știa că este locul ei, dar nu
este ușor să depășească gândul că au în favoarea existenței ce este în casa noastră.
Ca soț, am învățat iubirea, tan-
plecat patru din Betleem, iar acum se
întoarce singură.
lui Dumnezeu drețea, lepădarea de sine și depen-
dența de Dumnezeu? Ca soție, am
REFUZUL LUI RUT
și a valabilității învățat supunerea, respectul, îngă-
duința creș­tină și bunătatea? Ca pă-
Înțelegând că drama nurorilor principiilor Lui. rinți, am învățat răbdarea, umilința și
nu este mai mică decât a ei, Naomi iertarea? Dacă am reușit să învățăm
insistă ca Orpa și Rut să se întoarcă ceva din toate acestea, înseamnă că
la familiile lor. Când le-a vorbit pri- familia noastră stă ca un martor pen-
ma dată despre această perspectivă, numele cărții nu este Naomi, așa cum
ar fi fost normal, ci Rut, în memoria tru Dumnezeu. Dacă nu am învățat,
ambele nurori au spus: „Nu, noi vom este timpul chiar acum să Îl rugăm
merge cu tine la poporul tău” (Rut gestului ei de excepție. Cartea aceas-
ta încearcă să elogieze gestul nefiresc pe Dumnezeu să ne ajute să învățăm
1:10). Când le-a vorbit a doua oară, acestea de la El.
Orpa decide să se întoarcă la familia pe care îl face Rut pentru soacra ei.
Și astăzi, o viață autentică și o fa-
ei, Rut însă nu cedează. Naomi insistă
VIAȚA ȘI FAMILIA LUI NAOMI milie unită rămân argumente puter-
pentru a treia oară, dar și de această
Dincolo de aprecierile pe care, nice în favoarea existenței lui Dum-
dată Rut refuză. În cele din urmă, vă-
pe drept, le putem face în dreptul lui nezeu și a valabilității principiilor
zând hotărârea ei, Naomi acceptă să
Rut, nu trebuie trecută cu vederea Lui. Între trăirea noastră și misiunea
meargă împreună.
Naomi. Decizia neașteptată a lui Rut noastră există o strânsă legătură. Și
Mulți pastori folosesc cuvintele lui
de a nu se întoarce acasă, de a merge azi, parfumul unei vieți de credință
Rut: „Încotro vei merge tu, voi merge
cu Naomi la poporul ei și de a se în- autentice are ca rezultat întoarcerea
și eu. (…)” pentru predicile de la nun-
china Dumnezeului ei, are o legătură oamenilor spre Dumnezeu. El să ne
tă, și nu este greșit, pentru că aceste
strânsă cu Naomi. Nu știm cât de mult ajute să trăim „frumos ca în timpul zi-
cuvinte reprezintă un adevărat anga-
le-a vorbit Naomi nurorilor ei despre lei”, iar prin trăirea noastră, cei care nu
jament de fidelitate. Dar nu trebuie să
uităm că aceste cuvinte sunt spuse de Dumnezeul lui Israel, dar putem intui Îl cunosc pe Dumnezeu să ajungă la
Rut cu referire la soacra ei. Unei tinere cât de mult a vorbit viața ei despre această frumoasă experiență.
îi este ușor să spună aceste cuvinte acest Dumnezeu.
unui tânăr chipeș și drăguț, cu care Oricât de sensibilă, umilă și supu-
vrea să împartă tot restul vieții. Dar să ar fi fost Rut, dacă Naomi ar fi fost o Sugestii pentru
Rut spune aceste cuvinte unei femei femeie pretențioasă, absurdă, părtini- rugăciune
bătrâne, care îi era soacră. Ce viitor toare și lumească, Rut ar fi avut sufici-
1. Să-I mulțumim lui Dumnezeu
îi putea oferi o bătrână? Cum va fi în ente motive să se întoarcă la familia ei.
pentru timpul de har de care încă
Betleem, locul din care plecase aceas- Dar felul de viețuire al acestei soacre a ne bucurăm.
tă familie din cauza foametei? Cu toa- reușit să creeze o relație de suflet atât
2. Să-I mulțumim lui Dumnezeu
te acestea, Rut decide să o urmeze. de puternică, încât Rut a decis altfel pentru că ne aflăm în biserică
Nu avea Rut unde să se ducă? Nu de cum s-ar fi așteptat Naomi. datorită unor persoane care, prin
avea părinți? Nu avea frați? Nu avea Încă din primul verset al cărții Rut viața lor, ne-au câștigat de partea
rude? Nu avea prieteni? Îmi este foar- se vorbește despre Naomi, care a fost Lui.
te greu să cred că Rut nu avea unde să alături de soțul ei în planul mutării 3. Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne
meargă. Probabil că Rut era o femeie din Betleem, fapt care demonstrează ajute să facem din viața și familia
noastră martori ai dreptății și
sensibilă care se îngrijora mai mult că viața lor de familie era caracteriza-
bunătății Sale.
pentru viitorul soacrei sale decât tă de unitate și pace. Probabil că Rut a
pentru viitorul ei. Să-ți închizi viitorul putut vedea diferența dintre familia ei
pentru că o bătrână rămâne singură? și familia în care intrase prin căsătorie.
Gestul făcut de Rut îl întâlnești o dată Familia lui Naomi a fost un argument Georgel Pîrlitu este secretarul Uniunii de
la câteva sute de ani. Nu întâmplător puternic în favoarea Dumnezeului ei. Conferințe a Bisericii Adventiste din România.

4 Curierul Adventist
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 4 9/28/2020 12:40:55 PM


Sabat dimineață

„Cuvântul
Tău este
o candelă
pentru
picioarele
mele” A
m trăit un moment important al vie-
ții mele. După terminarea Academiei
Takoma, în Maryland, Statele Unite,
am decis să-mi continui studiile la
Sierra College (acum a devenit universitate) în
Biblia, ca temelie California, la o depărtare mai mare de 4 100 km.
a viețuirii creștine Odată angajat în această nouă și importantă
fază a vieții, tatăl meu mi-a trimis, într-o scrisoa-
re, un semn de carte cu următorul citat, scris de
TED WILSON mâna lui:

Curierul Adventist 5
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 5 9/28/2020 12:40:56 PM


„Consacră-te în fiecare dimineață lui
Dumnezeu pentru ziua aceea! Supune-I
Atunci când a fost ispitit de Sa-
tana, Isus a spus cu îndrăzneală:
Prin Scriptură
toate planurile tale, ca ele să fie aduse la
îndeplinire sau abandonate, după cum
„Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci și rugăciune,
cu orice cuvânt care iese din gura lui
va hotărî El, în providența Sa. În acest fel,
zi de zi să-ți încredințezi viața în mâinile
Dumnezeu” (Matei 4:4). Aceasta ne noi ajungem
spune că fiecare părticică a Scriptu-
lui Dumnezeu și, astfel, viața ta va fi mo-
delată din ce în ce mai mult după viața rii este importantă. Nu pretindem că să-L cunoaștem
Domnului Hristos.”1 Dumnezeu a dictat Biblia cuvânt cu
cuvânt, dar o acceptăm ca fiind to-
pe Dumnezeu.
Nu numai că am apreciat timpul și
grija pe care tatăl meu le-a demonstrat tal inspirată de Duhul Sfânt. Petru a
cu acest gest, dar a însemnat mult pen- spus acest lucru foarte clar: „Și avem
tru că am primit o așa puternică învăță- cuvântul prorociei făcut şi mai tare, la
tură spirituală din Spiritul Profeției. De care bine faceţi că luaţi aminte, ca la
atunci am început să îndrăgesc scrierile o lumină care străluceşte într-un loc
lui Ellen White. întunecos... Fiindcă mai întâi de toate,
Am ținut acel citat în Biblia mea ani care sunt originea și destinul nostru
să ştiţi că nicio prorocie din Scriptu-
de zile, până când această Biblie prețioa- (Geneza 1:1; Apocalipsa 21:1; 22:17).
să a fost pierdută. Cu câțiva ani în urmă ră nu se tâlcuieşte singură. Căci ni-
cio prorocie n-a fost adusă prin voia Prin Scriptură și rugăciune, noi
i-am cerut tatălui meu să rescrie acel ci-
tat, iar acum am o a doua versiune a lui omului, ci oamenii au vorbit de la ajungem să-L cunoaștem pe Dum-
în Biblia mea. Este un citat atât de valo- Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” nezeu. „Dacă dorești să-L cunoști mai
ros și o aducere aminte a grijii spirituale (2 Petru 1:19-21). bine pe Mântuitorul, studiază Sfintele
pe care tatăl meu a avut-o pentru mine. Scripturi”, ni se spune în Calea către
Niciodată să nu dați la o parte ca fiind ADEVĂR DE BAZĂ Hristos. „Umple-ți inima cu Cuvântul
neimportantă concentrarea pe spirituali- Când s-a rugat pentru ucenicii Săi lui Dumnezeu! El este apa vie care
tate și timpul investit în copiii voștri. Veți stinge setea ta arzătoare. El este pâi-
(și pentru noi), Hristos a menționat
fi răsplătiți prin manifestarea influenței și nea vie venită din cer.”2
puterii Duhului Sfânt în ei. puterea Cuvântului spunând: „Sfin-
țește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Ellen White explică: „Biblia n-a fost
PUTEREA CUVÂNTULUI Tău este adevărul” (Ioan 17:17). scrisă numai pentru cei învățați; dim-
LUI DUMNEZEU Într-o lume în care adevărul este potrivă, ea a fost destinată oamenilor
considerat relativ, bazat pe experien- de rând. Marile adevăruri necesare
Când ne consacrăm pe noi lui
ța proprie de viață, Hristos proclamă pentru mântuirea noastră ne sunt
Dumnezeu și îi predăm Lui în fiecare
cu hotărâre Cuvântul Său – Biblia – ca prezentate tot așa de limpede ca lu-
zi planurile noastre, este important să
fiind adevărul solid, neschimbător. mina zilei; nimeni deci nu va fi dus
ne luăm timp și să-L ascultăm cum ne
vorbește prin citirea Bibliei. „Cuvântul Prin puterea Duhului Său Sfânt, ade- în rătăcire și nu va pierde cărarea, cu
Tău este o candelă pentru picioare- vărul Său lucrează asupra inimii noas- excepția celor care urmează propria
le mele şi o lumină pe cărarea mea” tre, schimbând-o și sfințind-o. lor judecată în loc să urmeze voința
(Psalmii 119:105). De aceea, Biblia este temelia vie­ lui Dumnezeu, care este așa de clar
În lumea de astăzi, mulţi filozofi țu­irii creștine. Ea stabilește ce înseam­ descoperită în Cuvântul Său.”3
umaniști, avizi după atenția noastră, nă să fii urmaș al lui Hristos (vezi Apoi ea ne avertizează: „Nu trebu-
ne conduc pe cărări lăturalnice foarte Matei 5). Ea ne dă exemple de perso- ie să primim învățăturile niciunui om
întunecate. Dar credibilitatea Cuvân- naje evlavioase și ne descoperă cum drept învățături ale Sfintelor Scripturi,
tului lui Dumnezeu este dovedită. Ne „calea celor stricaţi este pietroasă” ci personal trebuie să studiem Cuvân-
luminează calea și ne conduce pe o (Proverbele 13:15). Ea ne asigură înțe- tul lui Dumnezeu.”4
direcție divină, demnă de încredere. lepciunea eternă, „înţelepciunea care
Cuvântul ne furnizează chiar temelia duce la mântuire” (2 Timotei 3:15) și PROPRIUL EI INTERPRET
pentru dezvoltarea și menținerea re- care este destul de simplă, încât și un Această metodă este sprijinită de
lației cu Isus Hristos și descoperirea a copil poate s-o înțeleagă. Prin istorie abordarea biblico-istorică (așa-numi-
ceea ce înseamnă viața pe care El do- și profeție vedem cum Dumnezeu a ta metodă biblico-gramaticală) pen-
rește să o avem. Acesta este cuvântul condus în trecut și suntem asigurați tru a citi Cuvântul lui Dumnezeu, așa
viu al lui Hristos – adevărul veșnic care că ceea ce trebuie să se întâmple se cum este descrisă în „Metode ale stu-
transcende toate culturile umane și ne va întâmpla (Iosua 21:45; 2 Corinteni diului biblic”, document votat de bi-
îndreaptă spre cultura cerului. 1:20). Din paginile Scripturii am aflat serica mondială.5 Această metodă de

6 Curierul Adventist
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 6 9/28/2020 12:40:57 PM


studiu a Bibliei, revizuită cu grijă, per- ra cu Dumnezeu în fiecare zi, știind că noastră va fi luminată de lumina pre-
mite Bibliei să fie propriul ei interpret, El tânjește după comunicarea cu noi! zenței Sale, vom vorbi despre pute-
și nu individul sau cultura, așa cum Încerc să încep fiecare zi prin a în- rea Lui, spunând: «Laudă Domnului!
propun metodele critice ale Bibliei. genunchea imediat ce mă trezesc di- Domnul este bun și bun este cuvân-
Această metodă este explicată mai mineața. Mă așez în mâinile lui Dum- tul Lui» ... Iar aceia care vor fi luați la
pe larg în cartea Tragedia veacurilor: nezeu, cerând înțelepciune și Duhul cer la sfârșitul timpului vor fi aceia
„Limbajul Bibliei trebuie să fie ex- Sfânt în viața mea. Dumnezeu nu dă care au avut comuniune cu Dumne-
plicat după înțelesul lui evident, afară niciodată greș în oferirea ajutorului zeu pe pământ.”9
de faptul că se folosește un simbol Său. Încerc să citesc Biblia într-o ma- Ce privilegiu minunat avem – să
sau o figură de stil. ... Dacă oamenii ar nieră sistematică, urmărind planul de comunicăm cu Dumnezeu în fiecare
lua Biblia așa cum stă scris, dacă n-ar citire al Bibliei: Believe His Prophets8 zi prin metodele pe care El ni le-a in-
fi fost învățători neadevărați care să-i (Credeți în profeții Săi) și din alte părți dicat! Ce bucurie să știm că într-o zi,
rătăcească și să le încurce mințile, s-ar ale Bibliei, urmate de Spiritul Profeți- curând, El va veni să ne ia acasă!
fi îndeplinit o lucrare care ar fi produs ei. Am observat că este util să studiez
bucurie îngerilor și ar fi adus la staulul ghidul Școlii de Sabat adulți și alte
lui Hristos mii și mii de oameni care forme de resurse pentru studiu, care Întrebări pentru
acum pribegesc în rătăcire.”6 întăresc umblarea unei persoane cu reflecție:
Timp de secole, bărbații și femeile Domnul.
1. Cum putem face studiul per-
credincioase și-au asumat riscuri mari Întotdeauna mă rog înainte de a sonal al Bibliei mai antrenant?
acceptând ceea ce scrie în ea. Unii citi Cuvântul lui Dumnezeu, cerând Gândiți-vă la cinci căi de studiu
și-au dat chiar viața pentru că au fost călăuzirea Duhului Sfânt, deoarece al Cuvântului lui Dumnezeu.
credincioși Scripturii. Astăzi, cartea studiul Bibliei nu ar trebui făcut ni- 2. Cum te raportezi la pasajele
aceasta este foarte accesibilă tuturor. ciodată fără rugăciune. Sunt atât de dificile din Scriptură? Care ar fi
În fiecare an sunt tipărite mai mult de recunoscător pentru „Cuvântul scris”, abordarea lui Isus?
100 de milioane de Biblii, iar YouVer- concretizat de „Cuvântul întrupat”, 3. Cum putem noi să transmitem
sion, o aplicație de pe care se poate Isus Hristos. generației viitoare de adventiști
importanța conexiunii cu Cuvân-
descărca Biblia, are mai mult de 100 Fiind creștin adventist de ziua tul lui Dumnezeu?
de milioane de descărcări.7 Aceasta în a șaptea, nu permite nimănui să te
plus față de multe alte versiuni online abată de la studiul zilnic al Cuvântu-
disponibile. lui inspirat al lui Dumnezeu. Bea din 1 Ellen G. White, Calea către Hristos, p. 70.
apa profundă a adevărului Scripturii 2 Ibid., p. 88.
CREZÂND ÎN CUVÂNTUL și a sfaturilor găsite în Spiritul Pro- 3 Ibid., p. 89.

LUI DUMNEZEU feției. Viața ta spirituală va fi îmbo-


4 Ibid.
5 ”Methods of Bible Study” documentul: www.adven-

Cu siguranță, mulţi oameni cred gățită peste măsură. Dacă vom intra tist.org/articles/methods-of-bible-study/
6 Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 598.
că este important să aibă o Biblie, dar în comuniune cu Dumnezeu, El ne 7 “29 Good Bible Sales Statistics,” BrandonGaille Small

câți mai cred că este important să o va transforma, așa cum a făcut-o cu Business & Marketing Advice, https://brandongaille.
citească, să mediteze asupra ei și să-i Enoh, dacă umblăm zilnic cu El. com/27-good-bible-sales-statistics/.
8 Acest plan de studiu poate fi accesat la pagina: www.
urmeze sfaturile? „În mijlocul unei vieți de muncă believehisprophets.org.
Evreii din Bereea așa gândeau. activă, Ehoh a menținut cu stăruință 9 Ellen G. White, Sons and Daughters of God (Washin-

gton, D.C.: Review and Herald Pub. Assn, 1955), p. 20.


„Iudeii aceştia aveau o inimă mai comuniunea sa cu Dumnezeu. Cu cât
aleasă decât cei din Tesalonic. Au pri- era mai mare și mai presantă lucrarea,
mit Cuvântul cu toată râvna şi cerce- cu atât mai continue și mai fierbinți
tau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă erau rugăciunile. ... El se retrăgea Ted. N. C. Wilson este președintele Bisericii
dacă ce li se spunea este aşa” (Faptele Adventiste de Ziua a Șaptea la nivel mondial.
pentru a petrece un timp în singură-
17:11). tate, flămânzind și însetând după cu-
Așa putem și noi să facem. Studiul noștința divină pe care numai singur
zilnic al Bibliei, îmbinat cu rugăciu- Dumnezeu o poate da. Având o astfel
nea, este esențial pentru experiența de comuniune cu Dumnezeu, Enoh a
noastră spirituală. Dacă nu suntem ajuns să reflecte din ce în ce mai mult
conectați cu cerul, este imposibil să chipul divin.”
creștem spiritual (vezi 2 Petru 3:18). „Și noi putem umbla cu Dum-
Ce privilegiu avem ca să luăm legătu- nezeu. Când vom face aceasta, fața

Curierul Adventist 7
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 7 9/28/2020 12:40:57 PM


Conform cu Evrei 10:16, inima
este cea care Îl primește pe Isus, Cu-
vântul viu, tot conținutul voinței lui
Dumnezeu, al adevărului Său deve-
nind astfel chivotul alianței dintre om
și Dumnezeu prin sacrificiul suprem
Sabat după-amiază
al Domnului Isus Hristos.

INIMA CHIVOT
Cum este posibilă producerea

Atunci
acestui miracol divin? Să urmărim
Exodul 25:10-22. Fiecare amănunt
este plin de încărcătură spirituală.
Aspectele vizibile au menirea de a le

când
exprima pe cele transcendentale. De
aceea, respectarea planului și înțele-
gerea semnificațiilor sunt elemente
vitale. Întotdeauna oamenii credinței

salcâmul au căutat să vadă ce se ascunde din-


colo de material. Oprirea la nivel ma-
terial devine idolatrie, scop în sine.

va străluci
Abel vede în blândul miel jertfit pe
Mântuitorul lumii; Avraam saltă de
bucurie văzând ziua Lui; Moise pri-
vește dincolo de avantajele Egiptului
spre cele veșnice.
Inima chivot „Să facă un chivot.” Aici este vorba
de un unicat; nu are corespondent,
EMIL JIGĂU
nu este produsul imaginației ome-
nești. Mântuirea vine de sus printr-un
Mântuitor unic. Adevărul este unic,
n-ai voie să schimbi nimic. Luther afir-

V
ma: „Să nu se-atingă de Cuvânt.”
iața noastră religioasă este puternic legată de locașul de în- Cum ne imaginăm acest chivot?
chinare. Aici este locul de întâlnire cu cerul și de părtășie fră- Un computer din ultima generație?
țească, un loc cu profunde semnificații spirituale. Nu, el este o ladă simplă. Tot ceea ce
În vechime, lucrurile stăteau la fel. Templul nu era doar o
Dumnezeu a creat este simplu, natu-
curiozitate iudaică, ci el reprezenta pedagogia mântuirii. El a fost con-
ral, dar cu valențe profunde... Viorea-
ceput după un plan venit direct din cer: „Să-l faci după chipul care ți s-a
arătat pe munte” (Exodul 26:30). ua discretă și plăpândă își face simțită
Cea mai importantă piesă din sanctuarul Vechiului Testament era prezența prin parfumul suav și natu-
chivotul, pe care-l regăsim și în Noul Testament în forma lui vie, a noului ral pe care îl degajă. În simplitate vor-
legământ – Evrei 10:16: „Iată legământul pe care-l voi face cu ei după bim elocvent despre adevăr.
acele zile, zice Domnul: Voi pune legile Mele în inimile lor și le voi scrie Unicitatea se referă și la unicitatea
în mintea lor.” Aici se află miezul religiozității noastre – „viața creștină” noastră ca ființe umane în care Dum-
(Ted Wilson). Inima noastră reprezintă locuința sfântă a lui Dumnezeu, nezeu lucrează tandru, progresiv, cu
chivotul Celui Preaînalt, casa lui Dumnezeu, focar arzător al dragostei, multă răbdare, conform specificității
noianul tuturor virtuților. Pentru Vechiul Testament, chivotul este sim-
individuale, în vederea transformării
bolul prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului Său. În Noul Testa-
ment, chivotul devine o persoană vie, concretă. Dumnezeu Își propune noastre în cetățeni ai Împărăției Sale.
să locuiască într-o persoană, într-o inimă. În chivot – așa cum știm – erau „De lemn de salcâm.” Salcâm... cu-
păstrate cele două table ale Legii, care manifestau voința lui Dumnezeu rioasă alegere. Lemn dificil, nesupus,
de a menține alianța cu poporul Său, indicându-i condițiile pentru a fi copacul pustiei, noduros, greu de
fidel față de legământul Lui. prelucrat, greu de găsit o scândură

8 Curierul Adventist
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 8 9/28/2020 12:40:57 PM


Îmbrăcarea noastră și cu Fiul” (Ellen G. White, Calea către
Hristos, p. 22).
„Să faci doi heruvimi... la cele
două capete ale capacului ispășirii.”
în neprihănirea „Să pui în chivot mărturia.” Orice O poziție din care pot privi atât spre
religie are obiecte cultice pe care le ve- har, cât și spre lege. O privire ce cu-
Domnului Hristos nerează. Aici, nu obiectul este de pri- prinde perspectiva de ansamblu a
mă valoare, ci conținutul – mărturia. celor două atribute fundamentale ale
ne recomandă Mărturia (sau Cele Zece Porunci) caracterului lui Dumnezeu: dreptatea
pentru comunitatea este darul lui Dumnezeu, mărturisind
cum sunt cei din cer și cum trebuie să
și dragostea.
„Acolo Mă voi întâlni cu tine.” Dum-
cerească. devenim noi. Să vadă toți cum trebuie nezeu vorbește cu noi de la nivelul
să fie. Tema din această săptămână harului. Câtă iubire! De aici primim iz-
este „Mergeți în lume: Credincioșia în băvirea sau sentința de condamnare.
viața creștină”. Care este legătura din- Dreptatea este întotdeauna căutată la
bună. Un simbol perfect pentru omul tre viața creștină și a merge în lume forul suprem. Nu avem pace până nu
firesc, ieșit din pământ, nedemn, aflat pentru Hristos? Există o mare legă- am ajuns aici. Însă odată ajunși aici, ori
într-o permanentă luptă cu el însuși tură. Pentru că ceea ce noi suntem acceptăm salvarea, ori o respingem.
(Romani 7:18-24). Tâmplarul de mo- ca persoane creștine se descoperă
bilă fină din Galileea Se coboară la în modul nostru de a trăi. Care sunt ATUNCI CÂND SALCÂMUL VA
nivelul fiecăruia dintre noi pentru a STRĂLUCI ȘI ÎNĂUNTRU, ȘI AFARĂ
valorile și prioritățile noastre? Cum
realiza marele proces al transformării. ne petrecem timpul și în ce mod ne Suntem confruntați cu lupte inte-
„Să-l poleiești cu aur curat.” A polei consumăm resursele? Ce fel de viață rioare și exterioare. Pe măsură ce ne
cu aur întins în foițe este o operație trăim? apropiem de sfârșitul istoriei acestei
dificilă. Lemnul și aurul reprezintă Numai cei îmbrăcați în aur pot lumi, ele se vor înteți. De unde vom
cele două firi, partea omenească, res­ și vor avea legea morală cuprinsă în putea primi puterea de a înainta?
pectiv remediul ceresc (Apocalipsa existența lor. Lemnul rebel, firesc, tre- Cum vom reuși să îndeplinim porun-
3:18). Când privești la scândura po- buie îmbrăcat mai întâi în aur pentru ca: „Mergeți în lume”? Unde ne vom
leită, vezi aurul, lemnul fiind ascuns a conține și exprima cerințele legii. putea ascunde de furia dușmanului?
în neprihănire. „El ne prezintă Tatălui „Să faci un capac al ispășirii.” De Să ne ascundem între aur (neprihăni-
îmbrăcați în veșmântul alb al propriu- ce este nevoie de capac pentru ocro- re) și capac (al ispășirii) până ce lupta
lui Său caracter și mijlocește înaintea se va sfârși. Cel ascuns în foițele de
tire? Spațiul liber de deasupra chivo-
lui Dumnezeu în favoarea noastră, aur și acoperit de capacul ispășirii va
tului pune în primejdie toți salcâmii
zicând: „Eu am luat locul păcătosu- primi o mântuire sigură. Aceasta este
lumii, o lume condamnată. Undeva
lui. Nu privi la acest fiu încăpățânat, lupta credinței. Aici este apogeul bi-
trebuie să fie o opreliște. Soarta sal-
ci privește la Mine.” (Ellen G. White, ruinței – când salcâmul va străluci și
câmului în fața legii este condamna-
Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 9) înăuntru, dar și în afară.
re, pârjol. Pe cine atinge legea? Isus
„Pe dinăuntru și pe dinafară.” Un a luat asupra Lui condamnarea legii
proces dificil care începe din interior (Isaia 53). De aceea trebuie îmbrăcat
spre exterior, ceea ce Biblia numește cu aur, de aceea este necesar un capac
Întrebări pentru
experiența nașterii din nou. Străluci- al ispășirii. Dacă n-ar fi capacul ispăși- reflecție
rea se manifestă dinăuntru spre afară. rii, ce s-ar întâmpla cu lumea aceasta? 1. De ce este important ca schim-
Doar niște inimi renăscute pot gene- „Un capac al ispășirii de aur curat.” barea vieții să se producă din
ra o viață plină de fapte ale sfințeniei. Capacul nu este din lemn de salcâm interior spre exterior?
Lemnul primește valoare după polei- îmbrăcat în aur, ci din aur curat. Ha- 2. Poți identifica transformările
re. Îmbrăcarea noastră în neprihăni- rul este al lui Hristos. În harul divin nu harului în inima ta?
rea Domnului Hristos ne recomandă este nimic de origine omenească. 3. Care sunt pentru tine
pentru comunitatea cerească. „Să ne Aici avem bine stabilită relația semnificațiile expresiei
folosim deci cât mai mult de mijloa- dintre har și lege. Cele două se justi- „îmbrăcați-vă în Domnul Isus
Hristos”? (Romani 13:14)
cele harului care ne-au fost puse la fică reciproc. Legea condamnă și, im-
dispoziție, ca să fim transformați până plicit, caută harul, iar harul împlinește
la deplina asemănare cu El și pentru a legea. Regele condamnă sau grațiază,
fi readuși în tovărășia îngerilor sluji- dar niciodată nu schimbă articolele Emil Jigău este trezorierul Uniunii de Confe-
tori, în armonie și comuniune cu Tatăl legii. rințe a Bisericii Adventiste din România.

Curierul Adventist 9
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 9 9/28/2020 12:40:58 PM


CHEMARE LA LOIALITATE
Loialitatea față de Isus este esen­
țială credibilității noastre ca martori
ai Săi. Lipsa loialității înseamnă căde-
re spirituală totală.
Ellen White făcea următoarea afir-
mație: „Lepădăm pe Isus Hristos, Cel
care ia păcatele lumii, dacă, după ce
am acceptat adevărul Său, nu înfăți-
șăm înaintea lumii efectele sfințitoa-
re ale adevărului asupra caracterelor
noastre. Dacă nu suntem oameni mai
buni, dacă nu suntem mai amabili,
mai miloși și mai curtenitori, mai plini
de blândețe și amabilitate, dacă nu
arătăm altora dragostea care L-a con-
dus pe Isus în lumea noastră, în misi-
unea Sa de milă, nu suntem martori ai
puterii lui Isus Hristos înaintea lumii.”1

UN EXEMPLU DE IUBIRE
Nu putem fi convingători în îm-
părtășirea dragostei lui Isus altora
înainte de a o experimenta noi înșine.
Duminică Nu putem da ceea ce nu avem. Lu-
mea este plină de oameni care caută
dragostea și acceptarea, dorindu-și
pacea și fericirea. Ei înțeleg imediat

Valorile
dacă suntem falși. Sinceritatea câști-
gă inimi.
Tom era fiul unor părinți adven-
tiști. El a fost botezat la 15 ani, odată

Împărăției și
cu prietenii lui. Era ceea ce toți se aș-
teptau ca el să facă. S-a căsătorit cu
o frumoasă fată creștină, dar lucrul
acesta nu l-a împiedicat să se unească

viața creștină
cu cei care merg pe calea cea largă ce
duce la distrugere. Mulţi ani mai târ-
ziu, soția lui a invitat un pastor să facă
o grupă de studiu biblic în casa lor.
AUDREY ANDERSSON
Tom nu era interesat, dar nu s-a opus,
pentru că el și pastorul erau prieteni.
În secret, Tom asculta studiile bi-
blice din camera alăturată. După câ-
teva săptămâni s-a alăturat grupului,

A
stând discret lângă ușă. A fost mar-
dventiștii de Ziua a Șaptea se găsesc în cele mai multe țări din tor la schimbarea din viața soției și
lume. Apocalipsa 14:12 ne spune de ce. Acest pasaj apocalip- a câtorva din grup. Lui Tom îi plăcea
tic descrie două valori și adevăruri esențiale după care este onestitatea lor de a admite greșeli-
evaluată viețuirea creștină. Ei păstrează credința în Isus, ca le și schimbările pe care le făceau în
singurul Salvator al umanității, și păzesc poruncile lui Dumnezeu. Aces- viața lor. Într-o noapte a început să
te valori nepieritoare aduc pace, bucurie și fericire în viața omului. plângă. Nu erau lacrimi obișnuite, ci

10 Curierul Adventist
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 10 9/28/2020 12:40:59 PM


Mărturisirea are vineri dimineața. Fără ca studenta să
știe, el a sunat la sediul bisericii și a
care să înfăptuiască ce este drept,
care să se ţină de adevăr”  (Ieremia
putere de convingere întrebat: „Este adevărat că adventiștii 5:1). Astăzi, Dumnezeu încă Se uită
serbează Sabatul de la apusul zilei de după astfel de oameni: aceia care vor
numai când este vineri până la apusul zilei de sâmbă- trata cu onestitate lucrurile descope-
tă?” Aflând că acest lucru este corect, rite în cuvântul scris al lui Dumnezeu,
trăită în viața reală. a schimbat orarul pentru cursul său. aceia care au credința în Isus și țin po-
Drept urmare, a rezultat o dublă runcile Sale.
binecuvântare. A fost nu doar o con- Fiecare dintre noi poate răspun-
firmare a credinței ei, ci l-a influențat de pozitiv lui Dumnezeu spunând:
și pe lector să o trateze cu respect, fa- „Doamne, voi fi o persoană credin-
miliarizându-l cu credința și stilul de cioasă. Ajută-mă să fiu ceea ce ar
viață adventist. trebui să fiu: un adevărat creștin.”
Răspunsul nostru Îi creează lui Dum-
CREAREA OCAZIILOR nezeu ocazii pentru a ne binecuvânta
lacrimi de bucurie și de părere de rău. DE BINECUVÂNTARE pe noi și pe cei cu care venim în con-
El mărturisea: „Nu am înțeles nicioda- tact. Aceasta este bucuria noastră ca
Valorile și adevărurile Împărăției
tă mesajul advent. Ascultând aceste adventiști de ziua a șaptea.
lui Dumnezeu nu aduc automat bi­
studii, L-am văzut pe Isus într-o lu-
ne­cuvântarea asupra celor care le
mină nouă. Dumnezeu mi-a dat o a
cunosc și nici nu îi influențează pe cei
doua șansă și o nouă pereche de ochi. Întrebări pentru
care le află prin ei dacă nu sunt trăite
Acum văd lucrurile diferit.” reflecție:
cu bucurie în viața și comportamen-
El s-a botezat pentru că a des-
tul membrilor bisericii. Mărturisirea
coperit o dragoste care constrânge 1. Cum ne putem trăi viața în așa
are putere de convingere numai când fel încât ea să reflecte credința
prin faptul că este autentică și molip-
este trăită în viața reală. Când facem noastră?
sitoare.
ceea ce este bine, cinstit și adevărat 2. Ce avem nevoie să schimbăm în
ASCULTAREA CARE VINDECĂ și luăm poziție pentru valorile bibli- viață ca mărturia noastră să fie
ce ale Împărăției lui Dumnezeu, noi credibilă pentru alții?
Ascultarea este un adevăr foarte
criticat și înțeles greșit. Ascultarea de creăm posibilitatea ca Dumnezeu nu 3. Numai lucrarea Duhului Sfânt
numai să acționeze în favoarea noas- poate aduce vindecare cu
poruncile lui Dumnezeu conduce la adevărat în viața noastră. Cum
vindecarea umanității și întotdeauna tră, ci să atingă și viețile altora.
putem să găsim curajul de a-I
aduce beneficii celor ce o practică. Să ne gândim la întrebarea psal- permite să facă acest lucru? Ce
Ea este adevărata expresie a dra- mistului: „Doamne, cine va locui în ne-ar determina să nu o facem?
gostei noastre pentru Isus. Ioan scria: cortul Tău? Cine va locui pe muntele
„Căci dragostea de Dumnezeu stă în Tău cel sfânt? (Psalmii 15:1). Răspun-
păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile sul este limpede: „Cel ce umblă în 1Ellen G. White, That I May Know Him, (Washington,
Lui nu sunt grele” (1 Ioan 5:3). neprihănire, cel ce face voia lui Dum- D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1964), p. 306.

O tânără de 18 ani, a plecat de nezeu şi spune adevărul din inimă.


acasă pentru a urma universitatea. Acela nu clevetește cu limba lui, nu
În timpul primei săptămâni, ea a des- face rău semenului său şi nu aruncă Audrey Andresson este secretar executiv al Di-
coperit că unul din cursuri era vineri ocara asupra aproapelui său. El pri- viziunii Trans-Europene a Conferinței Generale
a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.
seara după apus. S-a dus să vorbeas- veşte cu dispreţ pe cel vrednic de dis-
că cu lectorul explicându-i că este ad- preţuit, dar cinsteşte pe cei ce se tem
ventistă de ziua a șaptea și că nu va de Domnul” (v. 2-4).
putea veni la cursurile ținute vineri Lumea noastră este fragmentată
seara. Lectorul și-a exprimat părerea și dezorientată. Acest lucru este vala-
de rău, însă nu a fost dispus să schim- bil oriunde, chiar dacă acolo există și
be programul. În loc să fie intimidată adventiști de ziua a șaptea. Pentru a
de situația dificilă, tânăra a adus pro- ne trăi credința în public, noi trebuie
blema înaintea Domnului. să creștem în privat. Dumnezeu l-a
După o săptămână, lectorul a in­ provocat pe Ieremia să caute un om:
for­mat clasa că a reprogramat cursul „dacă se găseşte, dacă este vreunul

Curierul Adventist 11
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 11 9/28/2020 12:40:59 PM


Apostolul Pavel a fost confruntat
cu o situație similară în Galatia. Unii
creștini credeau că libertatea în Hris-
tos anulează etica viețuirii (Galateni
5:13 – 6:10). Mai erau și cei care cre-
deau că ei pot câștiga favoarea divină
urmând reguli vechi-testamentare
depășite, incluzând circumcizia (Ga-
lateni 1:1 – 5:12).
Pavel a înfruntat ambele poziții.
Acelora care gândeau că faptele sunt
neînsemnate, apostolul le-a subliniat
că poporul lui Dumnezeu va fi judecat
în acord cu faptele săvârșite (Galateni
6:7,8). Acelora care credeau că faptele
puteau câștiga un merit divin, Pavel
le-a spus „că omul nu este socotit ne-
prihănit prin faptele Legii, ci numai
prin credinţa în Isus Hristos” (Galateni
Luni 2:16). Apostolul a socotit că este inu-
tilă o viață de credință creștină care
nu este înrădăcinată în Evanghelie, ea
devenind în cel mai bun caz har ieftin
și, în cel mai grav caz, perfecționism.

Învățarea
Cheia trăirii creștine, conform spu-
selor lui Pavel, stă într-un angajament
total pentru Hristos prin prezența in-
terioară și puterea Duhului Sfânt. În

viețuirii sfinte Galateni 5:22,23, el folosește terme-


nul „roada Duhului” pentru a se referi
la virtuți sau caracteristici produse de
Duhul Sfânt. Pavel face o listă cu nouă
Viața creștină și roadele Duhului virtuți care formează „roada Duhului”.
Aceasta include: „dragostea, bucuria,
pacea, îndelunga răbdare, bunătatea,
ALAIN CORALIE facerea de bine, credincioşia, blân-
deţea, înfrânarea poftelor. Împotriva
acestor lucruri nu este lege.” Toate
aceste virtuți reprezintă caracterul lui
Hristos, pe care suntem chemați să îl

A
r putea exista o asociație numită „Asociația Adventistă a manifestăm ca urmași ai Săi.
Spărgătorilor de Bănci”? O asemenea întrebare, am spune, După cum indică termenul, roada
este ridicolă pentru că sunt anumite stiluri de viață care nu Duhului nu este un produs uman, ci
se pot asocia cu adventismul. Atunci cum ar trebui să ne tră- vine de la Dumnezeu. După cum un
im credința? Această întrebare cere un răspuns biblic; cu toate acestea, măr nu poate face banane și porcul
falsurile abundă. nu poate zbura, tot așa este imposi-
bil pentru omul păcătos să producă
ÎNȚELEGERE GREȘITĂ: DOUĂ FALSURI MAJORE virtuți duhovnicești prin el însuși.
Pentru unii, o viață creștină deosebită nu este relevantă, pentru că ei Numai Dumnezeu poate produce și
refuză să vadă legătura dintre credință și modul de viață, dintre doctri- poate expune caracterul Său în noi.
nă și comportament. Apoi sunt cei care se concentrează doar pe reguli Dar se ridică întrebarea: Împărtășim și
și legi, îndepărtându-L pe Hristos din centrul experienței lor religioase. altora viziunea biblică a viețuirii creș-

12 Curierul Adventist
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 12 9/28/2020 12:41:01 PM


Roada Duhului teni: „Slujiţi-vă unii altora în dragoste”
(Galateni 5:13). Punctul principal este:
Vom face ceea ce se cuvine dacă
vom fi însuflețiți în eforturile noas-
nu este traiul nostru zilnic poate proclama cu tre de puterea divină. Valorile stilului
putere Evanghelia. Ellen White spune: nostru de viață nu se vor asemăna
un produs uman, „Există în viața liniștită, consecventă, sau conforma cu practica generală.
a unui creștin curat, adevărat, o eloc- Atunci când Duhul ne convinge de
ci este dat vență cu mult mai mare decât eloc- alegerile greșite (în ceea ce spunem,
de Dumnezeu. vența cuvintelor. Ceea ce este un om
are mai multă influență decât ceea ce
ce cântăm, ce vizionăm ca divertis-
ment etc.), vom căuta cu umilință ier-
spune. ... Cel mai puternic argument tarea. Pe de altă parte, atunci când se
în favoarea Evangheliei este un creș- pare că facem progrese, ne vom abți-
tin iubitor și iubit.”1 O viață de creștin ne de a face critici sau a deveni mora-
adevărat Îl are pe Hristos în centrul ei. liști cu tovarășii noștri de drum, care
În al doilea rând, noi manifestăm au luptele lor în umblarea cu Dumne-
un stil de viață creștin, de ucenici zeu. Un stil de viață creștin este unul
rodnici, atunci când crucificăm „firea condus de Duhul.
tine? Adevărul este că nu-L putem
înălța pe Hristos în familiile noastre, pământească împreună cu patimile
UN PRINCIPIU ÎN PLUS
în bisericile noastre și în comunitățile și poftele ei” (v. 24). Fiind creștini, nu
putem să îngăduim faptele firii (v. 19- Roada Duhului, pusă zilnic în
noastre decât dacă virtuți ca „dragos-
21) și să pretindem că suntem legați practică, înalță pe Hristos în gândirea,
tea, bucuria, pacea, îndelunga răbda-
de cer. Avem nevoie să murim față de simțămintele și comportarea noastră.
re, bunătatea, facerea de bine, credin-
sine. Dietrich Bonhoeffer scria: „Când Numai o relație vie cu Hristos se poa-
cioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor”
îl cheamă pe om, Hristos îl invită să te concretiza într-un mod de a fi și de
devin parte integrantă a caracterului
vină și să moară.” Credincioșii se an- a trăi care să-L glorifice pe Dumnezeu
și vieții noastre creștine.
gajează să dezrădăcineze toate bu- și să-i atragă pe oameni la El. Con-
ÎNȚELEGERE CORECTĂ: ruienile care amenință să sufoce viața cluzionând, iată ce constituie o viață
TREI ADEVĂRURI VITALE lor spirituală, astfel ca roada Duhului adevărată de creștin: a fi un ucenic
să înflorească. Aceasta înseamnă că rodnic, care reflectă asemănarea cu
Cum poate darul Duhului Sfânt să
orice obicei, orice practică și viciu Hristos în caracter și comportament.
prindă rădăcini în inima noastră și să
Să fie aceasta și experiența noastră!
se manifeste în viața zilnică? În Gala- care hrănesc viața veche de răsfăț și
teni 5:24,25, Pavel ne indică trei căi îngăduință de sine să fie condamnate
corelate în care noi manifestăm ade- la moarte. O adevărată viață creștină
este o renegare de sine. Întrebări pentru
văratul stil de viață creștin, ca ucenici
rodnici. În al treilea rând, noi manifestăm reflecție
În primul rând, noi manifestăm un un stil de viață creștin, de ucenici 1. De ce este important să
stil de viață creștin de ucenici rodnici rodnici, dacă „umblăm prin Duhul” demonstrăm roada Duhului?
atunci când ne reamintim constant (Galateni 5:25). A umbla prin Duhul 2. Poți identifica schimbări specifice
că suntem „ai lui Hristos Isus” (v. 24). înseamnă să fii controlat de Duhul ale stilului de viață pe care Duhul
Pentru a aduce roade, avem nevoie Sfânt în fiecare compartiment al pare să te îndemne să le faci?
să fim zilnic conectați cu Hristos (vezi vieții, începând cu cele mai intime 3. Cum ar fi viața ta dacă ai oferi
Ioan 15:5). În definitiv, a fi creștin în- gânduri și emoții până la relațiile și control absolut Duhului Sfânt?
seamnă mai mult decât crezul doc- interacțiunile noastre zilnice. Aceas-
trinar și acceptarea anumitor reguli; ta implică modelarea și umplerea
înseamnă o transformare radicală cu vitalitatea Cuvântului, rugăciunii, 1 Ellen G. White, Divina vindecare, pp. 469, 470.
a inimii, care duce la ascultarea de închinării, părtășiei și slujirii. Este im-
Dumnezeu prin credință. portant să ținem cont că orice viață
Notați faptul că Pavel așază dra- de creștin care nu este condusă de Alain Coralie este secretar executiv al Diviziu-
gostea în capul listei virtuților, pentru Duhul Sfânt va falimenta lamentabil. nii Africii Est-Centrale a Conferinței Generale
că el vede această supremă virtute ca Pe măsură ce ținem pasul cu Duhul a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.
fiind evidența decisivă care demon- Sfânt, trebuie să facem o alegere con-
strează autenticitatea viețuirii crești- știentă de a înfometa omul vechi și a
ne. În alt loc, el îi îndeamnă pe gala- cultiva roada Duhului.

Curierul Adventist 13
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 13 9/28/2020 12:41:01 PM


CĂDEREA
În Grădina Edenului, Adam și Eva
au ales să devieze de la ceea ce Dum-
nezeu plănuise pentru viața lor. Acți-
unile lor au cufundat existența lor și a
restului creației într-o durere și sufe-
rință de neînchipuit. Trebuia doar să
fi ascultat și să fi fost loiali; atunci tot
răul care a urmat ar fi fost evitat. Dar
ei au crezut mai degrabă în ei înșiși
decât în Dumnezeu și au ascultat de
Diavol. De atunci, istoria umanității a
fost una a lipsei de loialitate față de
planul lui Dumnezeu în ce privește
viața, o istorie a necredinței în El, a
durerii, a suferinței și a morții.

SALVAREA
Dar Dumnezeu nu ne-a abando-
nat. Dumnezeu continuă să încer-
ce să ajungă la fiecare persoană din
această lume. Intenția și dorința lui
Marți Dumnezeu pentru bunăstare în lu-
mea și viața aceasta încă mai sunt va-
labile. Însă Diavolul este activ în a ata-
ca tot ce este al lui Dumnezeu – tot

Bucuria vieții
ce Dumnezeu a creat, tot ce este bun,
tot ce reprezintă viață. Noi ne aflăm în
mijlocul controversei dintre Hristos și
Satana, dintre bine și rău, dintre viață

depline și moarte. Hristos caută să ne salveze,


în timp ce Diavolul caută să ne distru-
gă. Toți suntem victimele atacurilor
Diavolului. Toți ne-am rătăcit și am
Trăind principiile sănătoase mers pe propria cale (Isaia 53:6). Dar
orice intenționează Diavolul să dis-
ale lui Dumnezeu trugă, Dumnezeu este gata să caute
și să salveze (Luca 19:10). Dumnezeu
TORBEN BERGLAND
nu ne-a abandonat pe noi sau lumea
noastră.
„Eu am venit ca oile să aibă via-
ţă, şi s-o aibă din belşug”, a spus Isus

S
(Ioan 10:10). Misiunea lui Isus a fost
untem creați pentru o lume mai bună. Suntem creați pentru o și este aceea de a contracara acțiuni-
viață mai bună. Când Dumnezeu a creat această lume, l-a pus le Diavolului și de a-l învinge, căci el
pe om în mijlocul ei. „Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse şi iată „nu vine decât să fure, să înjunghie
că erau foarte bune” (Geneza 1:31). Dumnezeu a plănuit ca lu- şi să prăpădească” (versetul 10). Misi-
mea și viața să fie foarte bune. Noi am fost creați ca să avem o viață care, unea lui Isus în lume este viața, viața
în fiecare acțiune, gând și simțământ, să reflecte, să proclame, să cele- din belșug. Misiunea Diavolului este
breze și să se bucure de bunătatea lui Dumnezeu. Aceasta a fost și este moartea. Nu există viață în cel rău.
intenția și dorința lui Dumnezeu pentru viața noastră în această lume. În el este doar moarte. Viața o putem
Dar ceva nu a mers bine. avea doar în Hristos. Viața o avem

14 Curierul Adventist
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 14 9/28/2020 12:41:02 PM


Numai El, Sfânt ne convinge când citim cu ru-
găciune și reflectăm asupra Scriptu-
„Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi
binele, moartea şi răul. Căci îţi porun-
care a făcut viața, rii sunt rețeta lui Dumnezeu pentru cesc azi să iubeşti pe Domnul Dum-
tine și pentru mine, pe care, dacă o nezeul tău, să umbli pe căile Lui şi
poate prescrie aplicăm, vom avea parte de o viață să păzeşti poruncile Lui, legile Lui şi
de cea mai bună calitate în această rânduielile Lui, ca să trăieşti şi să te
ce este bun. lume. Plecând de la istoria creațiu- înmulţeşti. ... Alege viaţa, ca să tră-
nii la promisiunea unui „cer nou” şi a ieşti, tu şi sămânţa ta, iubind pe Dom-
unui „pământ nou” (Apocalipsa 21:1), nul Dumnezeul tău, ascultând de
de la Geneza la Apocalipsa, omului i glasul Lui şi lipindu-te de El: căci de
s-a arătat ce este bine pentru el (Mica aceasta atârnă viaţa ta” (Deuterono-
6:8 p.p.). El nu ne privează de niciun mul 30:15-20).
bine. Astăzi ne aflăm la hotarul țării pro-
În timp ce noi trăim în mijlocul mise. Trăim ultimele zile înainte de
conflictului dezlănțuit dintre bine și „un cer nou și un pământ nou” (Apo-
rău, cu amintirea Edenului și cu gân- calipsa 21:1). Astăzi și în fiecare zi,
dul la viitorul paradis, avem nevoie provocarea și invitația pentru fiecare
de vindecare și restaurare zilnică. dintre noi este: iubiți pe Dumnezeu,
Dumnezeu a stabilit cum ar trebui să ascultați vocea Sa, umblați în asculta-
trăim. Ellen White reflectă principiile re și țineți-vă tare de El. Astfel vom ști
doar în ceea ce este bun. Viața – viața ce este bine și vom putea alege viața.
acestui stil de viață în cartea Divina
din belșug – o putem avea numai în
vindecare:
credincioșia față de planul lui Dum-
„Aerul curat, lumina solară, cum-
nezeu pentru lume. pătarea, odihna, exercițiul fizic, dieta Întrebări pentru
Încă de la început, Diavolul a fost corespunzătoare, folosirea apei, în- reflecție
și „este mincinos şi tatăl minciunii” crederea în puterea divină – acestea
(Ioan 8:44). Înșelătoria lui cea mare 1. În care aspecte simți că Diavolul
sunt adevăratele remedii.”1 atacă viața ta?
a fost să îi convingă pe bărbați și pe Aceste principii pentru o viață să-
femei că ceea ce el oferă este mai 2. Ce aspecte din stilul tău de
nătoasă sunt sub asediu. Ellen White viață ar vrea Dumnezeu ca tu să
bun, mai de dorit, mai incitant, mai ne sfătuiește: „Ei au nevoie să fie în- schimbi, astfel încât să te poți
satisfăcător. El a făcut ca ceea ce este vățați că fiecare practică ce distruge bucura de o viață mai împlinită?
rău și păcătos să apară ca fiind bine- energiile fizice, mintale sau spirituale 3. Cum poți căuta putere de la
le. Marea lui amăgire este că ceea ce este păcat și că sănătatea trebuie să Dumnezeu și suport de la alții pe
el oferă este gratis și sporește cali- fie asigurată prin ascultarea de legile măsură ce faci schimbări în viață?
tatea vieții și că ceea ce oferă Dum- pe care le-a stabilit Dumnezeu pentru
nezeu limitează și slăbește calitatea binele întregii omeniri.”2 Apoi conti-
vieții. nuă: „Trebuie să fie făcut clar faptul că 1 Ellen G. White, Divina vindecare, p. 127.
2 Ibid., p. 113.
De fapt totul este o minciună. Via- umblarea după poruncile lui Dumne- 3 Ibid., p. 114.
ța reală, adevărata viață, poate exista zeu este o viețuire corectă. Dumne-
doar în cadrul creației, binecuvântării zeu a stabilit legile naturii, însă legile
și dăruirii lui Dumnezeu. Numai ceea Sale nu sunt niște impuneri arbitrare.
Medicul Torben Bergland este director asociat
ce oferă Dumnezeu împlinește nevo- Fiecare «să nu... »”, atât în legea sănă- al Departamentului de Sănătate la Conferin-
ile noastre reale și satisface cele mai tății trupești, cât și în cea morală, im- ța Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a
profunde dorințe. plică o făgăduință. Dacă ne supunem Șaptea.
„Domnul... nu lipseşte de niciun lui, în drumul nostru vom găsi bine-
bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană” cuvântare. Dumnezeu nu ne forțează
(Psalmii 84:11). Dumnezeu este sin- niciodată să facem ceea ce este bine,
gurul dătător, susținător și vindecător dar El caută să ne salveze de la rău și
al vieții. Numai El, care a făcut viața, să ne conducă la bine.”3
poate prescrie ce este bun. Biblia este Atunci când poporul Israel stătea
descoperirea făcută umanității a ceea la granița cu țara promisă, Moise l-a
ce este bun. Principiile de care Duhul îndemnat și îndrumat:

Curierul Adventist 15
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 15 9/28/2020 12:41:02 PM


Miercuri

Incomparabilul Isus
Modelul nostru de stil de viață
ANGEL MANUEL RODRIGUEZ

16 Curierul Adventist
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 16 9/28/2020 12:41:04 PM


B
ătrânul apostol Ioan scria: „Deci ce am văzut şi am auzit, ace-
ea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi păr-
tăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos” (1 Ioan
1:3). Și a mai adăugat: „Cine zice că rămâne în El trebuie să
trăiască şi el cum a trăit Isus” (1 Ioan 2:6). Apostolul îi înfățișează pe
creștini ca fiind cei care trăiesc în Hristos, sau cei care sunt uniți cu
Hristos. Viața creștină constă în umblarea zilnică alături de Domnul.
Pentru a locui în Isus, credincioșii sunt chemați să trăiască așa cum
a trăit Isus. Ioan a definit procesul locuirii în Hristos ca fiind părtășia
cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și cu ceilalți credincioși. Viețuirea creștină
se bazează pe o realitate a sacrificiului lui Isus. Creștinismul este de-
monstrat de felul de viețuire înaintea lui Dumnezeu și a altora.
Viața lui Isus a fost caracterizată de puterea transformatoare.
Noi putem avea acces la ea ascultând ceea ce El a spus („ce am au-
zit”) și aplicând ceea ce El a făcut („ce am văzut cu ochii noștri”) –
cu alte cuvinte, suntem modelați de discursul și de acțiunile Sale. El
este demonstrația absolută a modului în care creștinul ar trebui să
trăiască.

ISUS A CĂUTAT SĂ TRANSFORME OAMENII


Isus a venit ca să transforme radical viețile celor care Îl ascultau și
Îl vedeau. El i-a chemat pe oameni la ucenicie.
Ucenicia nu înseamnă doar memorarea învățăturilor Sale, ci și
permisiunea ca această putere a învățăturilor Sale să genereze o via-
ță nouă (vezi Ioan 3:1-8). Isus, sursa universală a puterii lui Dumne-
zeu, a făcut ucenici învingând lucrarea Diavolului în inima oamenilor.
Apoi, i-a chemat pe aceștia să-L urmeze pe El.
Un om de știință, prin natura îndeletnicirii lui, era nevoit să mear-
gă prin junglă. Deoarece acolo nu erau nici drumuri, nici poteci, a
avut nevoie să ia cu el un ghid local. După ce au parcurs o bucată de
drum, omul i-a spus ghidului său:
– Nu văd nicio cărare, nicăieri. Cum de știi că mergem în direcția
cea bună?
– Eu sunt calea, a răspuns ghidul. Tu doar urmează-mă!
Mulțumim lui Dumnezeu că urmăm pe Cineva care cunoaște ca-
lea! Isus privește la omenirea dezorientată și pierdută și zice: „Eu sunt
Calea, urmează-Mă! (vezi Ioan 14:6). Dacă Îl urmăm, atunci vom trăi
„cum a trăit Isus” (1 Ioan 2:6).

CUVINTELE LUI ISUS


Se subînțelege că Isus a stabilit un standard a ceea ce înseamnă
să fii creștin. Cuvântul Său a fost auzit pe străzile orașelor, în curțile
templului, lângă mare, în timpul călătoriilor Lui, descoperind valorile
și principiile Împărăției lui Dumnezeu. Prin El, vocea lui Dumnezeu a
fost auzită pe planeta căzută, instruind oamenii și dând un nou înțe-
les învățăturilor pe care poporul Israel le aflase din Vechiul Testament.
Predica de pe Munte este reprezentarea a ceea ce trebuie să fie
viața celor care Îl urmează pe Isus și doresc să arate identitatea lor
creștină înaintea lumii.

Curierul Adventist 17
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 17 9/28/2020 12:41:05 PM


Fiecare dintre faptele lui Hristos reflec-
ta identitatea Sa și astfel a fost ilustrat
modul de viețuire al celor care Îl vor
urma și care vor constitui biserica Sa.

În această predică, Isus condamnă În era depresiei și a anxietății ar el a scris: „Căci vestirea pe care aţi au-
uciderea, în mod particular cea care trebui să primim dragostea lui Dum- zit-o de la început este aceasta: să ne
este înfăptuită prin cuvinte de mânie nezeu pentru noi și să credem că El iubim unii pe alţii” (1 Ioan 3:11).
(Matei 5:21,22). El afirmă importanța Se poate îngriji de cele mai profunde
trăirii în pace unii cu alții (v. 23, 24). nevoi ale noastre. Când suntem ispi- ACȚIUNILE LUI ISUS
El afirmă că adulterul nu este doar tiți să-i judecăm pe alții pentru imper- Conform Bibliei, caracterul și iden-
actul în sine, ci și procesul mintal prin fecțiunile lor, Isus ne cere să ne oprim titatea sunt manifestate prin acțiuni.
care pofta este cultivată. Ispita pof- și să recunoaștem că datoria noastră Identitatea lui Isus nu a fost ascunsă
tei în era noastră, cea a internetului, principală este aceea de a trata mai și inaccesibilă pentru alții. El a devenit
ar fi fost o provocare inimaginabilă întâi propriile noastre imperfecțiuni om tocmai pentru a manifesta, prin
pentru cei care au trăit în timpul Lui (Matei 7:1-5). acțiunile Sale, identitatea Sa divină.
(v. 27-30). Isus a reiterat căsătoria și a Învățăturile lui Isus sunt menite să Când a fost închis, Ioan Botezăto-
reamintit ascultătorilor Săi că divorțul dea sens vieții noastre, să ne aducă
rul a trimis mesageri să-L întrebe pe
are complicațiile lui (v. 31, 32). bucurie și să ne înzestreze cu capa-
Isus dacă El era adevăratul Mesia. Isus
El a vorbit despre dreptate, despre citatea de a servi altora. Dragostea
S-a descoperit ucenicilor lui Ioan nu
faptul că mărinimia este preferabilă este în centrul valorilor Împărăției
numai prin ceea ce ei auziseră despre
răzbunării (v. 38-40) și că dragostea lui Dumnezeu. Dragostea pentru
El, ci mai ales prin ceea ce ei L-au vă-
– inclusiv cea față de vrăjmași – este El nu este doar una dintre porunci;
zut făcând (Matei 11:1-6).
unul dintre semnele spiritualității ve- este liantul care păstrează tot edifi-
Caracterul se descoperă prin ac-
ritabile și cea mai clară reflectare a ca- ciul spiritual unit. Dragostea pentru
racterului lui Dumnezeu. Dumnezeu formează baza pentru țiunile unei persoane. Isus a mâncat
Isus a spus că mai degrabă trebu- conformarea cu legea (cf. 1 Corin- cu vameșii și păcătoșii, dându-și ast-
ie să avem grijă de cei care se află în teni 13). Dragostea unul pentru altul fel pe față compasiunea divină (Matei
nevoie decât să ne hrănim propriul o arătăm nu doar celor care ne sunt 9:11-13). El a trăit o viață de supu-
egoism (Matei 6:1-4). El le-a reamintit pe plac, dar și celor care ne sunt vrăj- nere totală față de voia Tatălui (Ioan
ucenicilor Săi că adevărata comoară mași. 5:19) și a întărit această relație având
este cea păstrată în ceruri (v.19-24) Din nefericire, noi adesea găsim comuniune cu Tatăl prin rugăciune
și calitatea vieții spirituale nu depin- că este dificil să îi iubim pe alții; chiar și cunoașterea Scripturilor. El a sfin-
de de bunurile materiale. Dacă noi Îl bisericile pot deveni uneori locuri ale țit Sabatul (Luca 4:16); El a iubit pe
căutăm pe Domnul și Împărăția Sa, conflictului și ale tensiunii, produ- vrăjmași și S-a rugat pentru ei (Matei
cele mai profunde nevoi spirituale, când daune unității și identității hris- 26:51-53; Luca 23:34). El a învins pe
emoționale și materiale ne vor fi îm- tocentrice. Apostolul Ioan trebuie să cel rău când a fost ispitit (Matei 4:1-6)
plinite (Matei 6:25-34). fi fost conștient de aceasta, pentru că și l-a învins prin eliberarea celor care

18 Curierul Adventist
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 18 9/28/2020 12:41:06 PM


erau oprimați de demoni și a celor menționat cât de devotați îi sunt ei lui acestora ușa ca să audă și să afle ade-
care erau bolnavi (Marcu 1:32-34). Allah. vărul și înseamnă a umbla în această
Atunci când oamenii au văzut că El m-a întrebat despre religia mea lume cum a umblat Hristos.
Isus face minuni, incluzând vindeca- și i-am răspuns ca sunt adventist de
rea a doi orbi, ei au înțeles că El și-a ziua a șaptea. Atunci el a râs cu bucu-
pus puterea Sa fără egal în slujba al- rie și aproape că a strigat: „Sunt mulţi Întrebări pentru
tora (Ioan 9:33). Fiecare dintre faptele adventiști în satul meu, iar ei sunt reflecție
lui Hristos reflecta identitatea Sa și mai buni musulmani decât sunt eu.
Ei merg la moscheea lor de câteva ori 1. De ce Biblia Îl prezintă pe Hristos
astfel a fost ilustrat modul de viețui- ca exemplu al nostru?
re al celor care Îl vor urma și care vor pe săptămână și petrec sâmbetele în
închinare și făcând fapte bune. Ei sunt 2. De ce trebuie să ne armonizăm
constitui biserica Sa. Întreaga Sa viață viața noastră cu a lui Isus? Pentru
a fost o manifestare a iubirii infinite a oameni pioși care se roagă mai mult
a fi perfecți? Să fim acceptați de
lui Dumnezeu pentru toate creaturi- decât de trei ori pe zi. Ei nu mănâncă Dumnezeu? Să-i putem sluji pe
porc și nu beau băuturi alcoolice!” alții? Sau o combinare a tuturor
le Sale. Crucificarea Sa pentru a ridi-
Oamenii ne cunosc mai întâi după variantelor de mai sus?
ca păcatul nostru este demonstrația
modul în care trăim (după acțiunile 3. Ce crezi: este potrivit ca în anu-
plenară a iubirii lui Dumnezeu pentru
noastre), apoi după modul în care mite circumstanțe să ascundem
umanitate (Ioan 3:14-16; 1 Ioan 4:7-10).
vorbim. Religia lui Hristos nu înseam- identitatea noastră adventistă?
„SUNT CREȘTIN” nă doar un set intelectual de afirmații
sau un sistem teologic, ci trăirea ade- 1 Ellen G. White, în Advent Review and Sabbath
Isus a venit să ne descopere cine vărului care ia în stăpânire întreaga Herald, 5 feb. 1895.
era El, prin cuvinte și acțiuni. Dar oa- persoană. Este un adevăr care trans-
menii L-au recunoscut ca Fiu al lui formă radical modul în care noi gân-
Dumnezeu în special prin purtarea și dim, vorbim și acționăm. Angel Manuel Rodriguez a fost director al
conduita Sa. Ellen White a scris: „Hristos este Institutului de Cercetare Biblică al Conferinței
În timp ce vizitam o țară în care modelul nostru, exemplul perfect Generale din 2001 până în 2011.
musulmani și creștini trăiau împreu- și sfânt care ne-a fost dat ca să Îl ur-
nă, am luat un taxi către o întâlnire. măm. Nu putem egala vreodată mo-
În timpul călătoriei, l-am întrebat pe delul, dar Îl putem imita și ne putem
șofer despre viața lui religioasă. El a asemăna Lui conform cu abilitățile
răspuns cu un zâmbet larg: „Eu sunt noastre.”1
musulman.” I-am povestit despre unii Acest tip de religie văzută de al-
dintre prietenii mei musulmani și am ții prin acțiunile noastre le deschide

Curierul Adventist 19
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 19 9/28/2020 12:41:07 PM


Apoi a făcut iar o pauză. „Ne concen-
trăm noi în special pe ce ar trebui să
Joi
credem și cum ar trebui să ne exerci-
tăm credința și, făcând așa, ne aba-
tem atenția de la defectele, neajuto-
rarea și slăbiciunea noastră? Ne este

Întâlniri care
greu să recunoaștem față de noi înși-
ne sau față de alții că nu suntem nici
buni, cum ne-ar plăcea să fim, și nici
cu o credință ideală, cum ar cere-o ni-

schimbă vieți
velul transmisiunilor noastre.”
Asemenea întrebări cer un răs-
puns personal. Nimeni nu poate să
dea un răspuns pentru altcineva. To-
Viața creștinului și media tuși, mulți dintre noi se confruntă cu
aceeași situație când își împărtășesc
credința. Fiind o comunitate religioa-
K L AU S P O PA să, noi dorim să ajutăm cât mai mulţi
oameni să-L cunoască pe Dumnezeu.
Cu acest scop în minte, este tentant
să ne concentrăm pe ideal, și nu pe
realitate? De ce?

C
În primul rând, fiecare dorește să
ine ești tu, fiule?” (Geneza 27:18) realizeze și să experimenteze idealul.
Mă întreb dacă Iacov a anticipat că tatăl său, Isaac, îi va În al doilea rând, comunicarea idea-
pune această întrebare. El probabil a sperat și chiar s-a rugat
lului pare să aibă un impact major.1
să nu fie atât de multă conversație. Spera ca tatăl să fie cât mai
tăcut posibil, bucurându-se de platoul cu care Iacov îl servea, apoi să-l Istorisirea falimentului și a defectelor
binecuvânteze și să plece din cortul lui. Simplu și fără complicații. Acum, nu este atât de convingătoare pe cât
confruntat cu această întrebare, Iacov era nevoit să răspundă. sunt istoriile de succes, nu-i așa? În al
Dar ce să spună? „Sunt Iacov, fiul tău” ar fi fost răspunsul cinstit, treilea rând, împărtășirea credinței
atunci însă tatăl ar fi știut că urma să fie înșelat. Mai mult de-atât, ce include prezentarea legii lui Dum-
s-ar fi întâmplat cu binecuvântarea mult dorită? S-ar fi transformat în nezeu, a adevărurilor universale și a
blestem? Iacov a decis să mintă: „Sunt Esau, primul tău născut” (v. 19). principiilor care sunt independente
El a pretins că este fratele său pentru a primi binecuvântarea. Se pare de cultură, de timp și de părerile altor
că Isaac nu era chiar convins, astfel a mai făcut câteva încercări de a afla
oameni.2 În al patrulea rând, nu-i așa
cine este cel care îl slujește. În cele din urmă însă, Iacov a reușit să fure
că este vorba doar despre Dumnezeu
identitatea fratelui și Isaac l-a binecuvântat.
și nu despre noi, despre bunătatea și
REALITATEA mila Lui și despre planul lui de mân-
Cu câțiva ani în urmă, am vorbit cu un lider al bisericii despre folo- tuire pentru umanitate? În ultimul
sirea mijloacelor media în evanghelizare. El a slujit timp de 20 de ani în rând, nu vrem ca oamenii să-și piardă
biserică în domeniul media. În mijlocul conversației, el a spus: „Ca ad- încrederea în Dumnezeu și să renunțe
ventiști de ziua a șaptea, am fost mereu pionieri în utilizarea mijloacelor la credință din cauza imperfecțiunilor
mass-media de diferite tipuri în evanghelizarea publică. Pentru a vesti noastre. Toate acestea sunt motive în-
solia celor trei îngeri unei audiențe cât mai vaste, am început să folosim temeiate și rezonabile pentru decizia
evanghelizarea prin satelit în anii ’90, iar câțiva ani mai târziu s-au lan- de a transmite o credință ideală și o
sat canale TV. În curând vom activa cea mai mare rețea de televiziune viață perfectă.
creștină din întreaga lume.”
În același timp, preocuparea noas-
„Folosind diferite tipuri de mijloace media, noi am ajuns și continu-
ăm să ajungem la milioane și milioane de oameni de pe întreg globul cu tră sau chiar teama că oamenii ar pu-
vestea bună a Dumnezeului iubitor. Ce binecuvântare extraordinară!” tea să fie îndepărtați de Dumnezeu
Apoi el s-a oprit pentru moment. „Știți, uneori mă întreb dacă nu cum- când văd slăbiciunea noastră poate
va avem tendința de a pune în undă un «univers al credinței» frumos și să ne determine să ne ascundem
perfect, dar care nu corespunde cu ceea ce suntem noi în viața zilnică.” părțile mai puțin plăcute și, în final,

20 Curierul Adventist
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 20 9/28/2020 12:41:09 PM


Trăim pe alții că omul este perfect și demn de
laudă, ci că Dumnezeu este bun, iubi-
„Iacov”, a răspuns el. În sfârșit a
avut curajul să fie el însuși – Iacov, cel
un tărâm tor și plin de milă. La El, oamenii pri- care apucă de călcâi și cel ce înșală.
mesc acceptare, iertare și viață. Credința este mereu personală,
al unui Când Iacov a plecat spre răsărit, relațională și manifestată în viața
Dumnezeu i S-a revelat ca Salvator al noastră. Credința cuprinde întreaga
„eu sublim lui și l-a binecuvântat. Dumnezeu nu ființă. Împărtășirea credinței și a vie-
imortalizat” a făcut lucrul acesta datorită merite-
lor sale, ci în ciuda a ceea ce el făcuse.
ții într-o manieră holistică cere să fie
prezentate toate deopotrivă: și bine-
pe ecran. El a dorit binecuvântarea, dar nu o me- le, și răul, și succesul, și falimentul,
rita; el a primit-o pentru că Dumnezeu luptele și provocările, dar și dragos-
este milostiv (Geneza 28:10-12). tea și neajutorarea noastră. Biblia nu
Aceste considerații nu sunt va- se teme de vulnerabilitate. Autorii
labile doar pentru cei responsabili Bibliei, în mod deschis și fără ascunzi-
cu slujirea prin mass-media. În „uni- șuri, împărtășesc întreaga istorie, nu
versul social media”, în mijlocul unui numai episoadele convenabile.
ajungem să fim văzuți mai bine de- constant tsunami de cuvinte, imagini În timpul întâlnirii neașteptate cu
cât suntem în realitate. Putem deveni și clipuri, miliarde de oameni din ju- Dumnezeu, Iacov a fost nevoit să se
mai atenți la modul în care suntem rul lumii se găsesc implicați în tensi- confrunte cu el însuși. A decis să ad-
văzuți decât la ce fel de persoane unea dintre sinele real și cel virtual. mită cine este. Avem curajul să mer-
suntem în realitate. Împărtășirea cre- Trăim pe un tărâm al unui „eu sublim gem pe această cale, să ne facem vul-
dinței devine mai mult o problemă imortalizat” pe ecran. Rămâne totuși nerabili, ca alții să ne poată observa?
de aparență decât una legată de cum întrebarea existențială fundamentală: Dragostea lui Dumnezeu, bunătatea
ești în realitate și ce caracter ai, mai „Cine sunt eu?”, o problemă care tre- și harul Său au creat un spațiu răs-
mult o problemă de percepție decât buie negreșit cumpănită. Întrebarea cumpărător pentru Iacov. Dumnezeu
o întâlnire reală și sinceră. Evanghe- provocatoare este: prezentăm lumii este credincios. El ne procură același
lizarea prin media favorizează trans- întregi pe numeroasele platforme so- spațiu și nouă.
formarea credinței într-o proiecție de ciale o sumă de lucruri ireale, mește-
dorit și perfectă mai mult decât într-o șugite și exagerate cu privire la un eu
întâlnire în persoană, pentru că este falsificat? Sau lăsăm să se întrevadă Întrebări pentru
o modalitate mijlocită (TV, radio, soci- o imagine reală a ceea ce suntem cu reflecție
al media etc.) care se interpune între adevărat?
persoane. Putem rămâne cu senzația 1. De ce este atât de dificil să fii real
După 20 de ani, Iacov decide să
și să arăți cum ești cu adevărat?
unei distanțe între experiența spiritu- revină acasă. Cu mare teamă și emo-
ală arătoasă, pusă sub reflectoarele ție, el se pregătește pentru a-l întâlni 2. Care este relația dintre consumul
de media și expunerea proprie pe
platoului de filmare, și credința reală pe fratele lui, Esau. O luptă neaștep- o platformă socială virtuală?
văzută la lumina zilei. tată izbucnește în timpul nopții între
3. Cum putem ajuta generația
Iacov și un străin care se dovedește viitoare de adventiști să
PASUL ÎNAINTE a fi o ființă supranaturală. În mijlocul relaționeze cu mijloacele media
Se pare că teama de respingere stă luptei, Iacov spune: „Nu Te voi lăsa să într-un mod sănătos?
la baza acestui mod de lucru – atât la pleci până nu mă vei binecuvânta.”
nivel individual, cât și colectiv, în ca- Nu era el încă sigur de binecuvânta- 1 Marketingul și publicitatea dovedesc zilnic că, prezen-
drul comunității religioase. De aceea, re după toți acești ani? „Cum îți este tând zâmbetul perfect, corpul perfect, plajele perfecte
și apusurile perfecte, se poate vinde orice: pastă de
concentrarea pe perfecțiunea divină, numele?” a întrebat străinul. Cred că dinți, băuturi răcoritoare, mașini și multe altele.
pe legea lui Dumnezeu și pe adevăru- Iacov a fost surprins, dacă nu chiar 2 Apostolul Pavel scria: „Aşa că Legea, negreşit,

este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună”


rile universale, cât și pe crezuri și prin- șocat, că acest străin l-a confruntat (Rom. 7:12).
cipii poate funcționa ca un element cu aceeași întrebare pe care tatăl său
convenabil de distragere a atenției i-a pus-o cu 20 de ani în urmă. „Cine
sau ca o scuză pentru a nu confrunta, ești?” Va pretinde Iacov din nou că
Klaus Popa este managerul Stimme der Hoff-
accepta și mărturisi imperfecțiunile este altcineva pentru a primi o bine-
nung (Vocea Speranței), Centrul Media Euro-
proprii. Totuși obiectivul împărtășirii cuvântare? Sau va fi onest de această pean al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și
credinței nu este să îi convingem pe dată, indiferent de consecințe? locuiește în Alsbach-Hähnlein, Germania.

Curierul Adventist 21
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 21 9/28/2020 12:41:09 PM


Literatura profetică folosește meta-
fore cu înțeles sexual incluse în me-
sajele judecății lui Dumnezeu din
cauza călcării legământului fidelită-
Vineri ții. Literatura sapiențială deosebește
comportamentul sexual al nebunului
și folosește imagini sexuale pentru a
caracteriza înțelepciunea. Evanghelii-

El face toate
le folosesc cuvintele și faptele lui Isus
pentru a modela comportamentul
și dispoziția sexuală a urmașilor Săi.
Epistolele tratează probleme con-

lucrurile
crete ale comportamentului sexual.
Apocalipsa conține imagini sexuale și
instrucțiuni.”4
Cu asemenea referințe inspirate la

frumoase
îndemână, ar fi bine să studiem ce in-
strucțiuni ni se dau, să luăm seama la
avertizări și să cerem binecuvântările
divine promise.
Sexualitatea și viața creștină La început, Dumnezeu a creat fi-
ințele umane cu identitate sexuală
distinctă: „parte bărbătească şi parte
G I N A WA H L E N femeiască i-a făcut” (Geneza 1:27).
Adam a fost creat din țărâna pămân-
tului, iar Eva, din coasta lui Adam, ară-
tându-se astfel apropierea pe care o
vor avea.

N
„Iată în sfârşit aceea care este os
u era sigură cum s-a întâmplat – însă s-a întâmplat. Monica1
din oasele mele şi carne din carnea
a fost crescută într-un cămin adventist și stilul de viață creș-
mea! Ea se va numi «femeie», pentru
tin era ceva natural pentru ea. Apoi l-a întâlnit pe Mark, un
că a fost luată din om”, a exclamat
coleg, student la un colegiu adventist. Ei au petrecut timp
Adam. „De aceea va lăsa omul pe tatăl
împreună, adesea singuri, și astfel o problemă a atras după ea o alta,
său şi pe mama sa şi se va lipi de ne-
până când cei doi și-au dat seama că sunt implicați într-o relație sexuală
vasta sa şi se vor face un singur trup.
consensuală.
Omul şi nevasta lui erau amândoi goi
Monica știa ce învață Biblia despre relațiile sexuale extramaritale. Ea
încerca adesea să-și adoarmă conștiința întrebându-se cum de ceva care şi nu le era ruşine” (Geneza 2:23-25).
este atât de plăcut poate fi atât de greșit? A fi „un singur trup” însumează
Mark și Monica nu sunt singurii. Conform Centrului Național al Sta- îmbinarea inimii, minții și sufletului a
tisticilor în Sănătate din Statele Unite, în această țară 88,8% dintre fe- doi indivizi distincți. Include unitate
meile cu vârste cuprinse între 15 și 44 de ani și 89,9% dintre bărbații cu fizică, mintală, emoțională și spiritua-
vârste cuprinse între 20 și 44 au raportat că au fost implicați în relații se- lă, iar aceasta este în conformitate cu
xuale premaritale2, vârsta medie a începerii vieții sexuale fiind de 17,3 natura holistică a ceea ce suntem noi,
ani la femei și 17,0 ani la bărbați.3 ca ființe umane.
Desigur, sexul premarital este doar unul dintre păcatele sexuale in-
Isus afirmă că mariajul este gân-
terzise de Biblie. Cu toate acestea, mulți se întreabă cum ar putea fi rău
ceva plăcut. Care este legătura dintre sexualitate și stilul de viață creș- dit să fie o uniune inseparabilă dintre
tin? un bărbat și o femeie (Matei 19:4-6).
Această uniune este menită să aducă
CE NE ÎNVAȚĂ BIBLIA bucurie, plăcere și plenitudine fizică.
Biblia este plină de referințe la sex și sexualitate și este utilă ca ghid În timp ce Biblia vorbește despre bu-
pentru rolurile acestora și relații sănătoase. Primele cinci cărți ale Bibliei curia intimității maritale, ea detaliază
„reglementează activitatea sexuală și stabilesc rolurile sexualității. „exprimările greșite ale sexualității și

22 Curierul Adventist
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 22 9/28/2020 12:41:11 PM


Sexualitatea este respectată cum se cuvine și este
tratată ca o banalitate, persoana se
Biblia ne spune: „Fugiţi de curvie!
Orice alt păcat pe care-l face omul
este parte va simți disprețuită și călcată în pi- este un păcat săvârșit afară din trup,
cioare.”7 dar cine curvește păcătuiește împo-
integrantă triva trupului său” (1 Corinteni 6:18).
EFECTE DURABILE De aceea, Dumnezeu, în dragos-
a identității Iată ce s-a întâmplat cu Mark și tea Lui pentru noi, a conturat cel mai
noastre. Monica. În timpul perioadei lor ro-
mantice, un amalgam de pasiune și
bun mod de a trăi și ne-a dat instruc-
țiuni precise de îngrijire a acestei
plăceri senzuale a urmat dragostei dimensiuni personale foarte intime
lor ilicite. Dar mai târziu, ei au expe- a vieții noastre. Urmând planul Său,
rimentat vinovăție, păreri de rău, frică noi devenim receptorii desfătărilor
și remușcări, după care s-au despăr- pe care El așteaptă să ni le dea. Pen-
țit; au purtat în ei cicatrici care le-au tru cei care sunt căsătoriți, aceasta
impactul negativ asupra oamenilor lezat ființa lor interioară, afectându-le include bucuria vieții intime. Fie sin-
și asupra societății. Îi avertizează pe percepția de sine și relația cu alții. guri, fie căsătoriți, noi avem satisfac-
oameni în privința comportamente- Vindecarea a venit numai prin pocă- ția siguranței că am fost creați după
lor sexuale distructive ca: desfrâul, ință și întoarcere la Dumnezeu. chipul Său, că El are un plan frumos
adulterul, relații intime homosexuale, Un exemplu clasic de infidelitate și potrivit pentru viețile noastre și că
incestul și poligamia.”5 sexuală se găsește în istoria lui David El va împlini cele mai profunde nevoi
Pentru că aceste comportamente și a Bat-Șebei, consemnată în 2 Sa- ale noastre.
subminează scopul frumos al sexua- muel 11. Dumnezeu l-a binecuvântat
lității umane, noi suntem atenționați pe David într-o măsură uriașă și îm-
să nu ne angajăm în ele (1 Tesaloni- părăția lui s-a întărit. Dar, prin păca- Întrebări pentru
ceni 4:3-5; Romani 1:26, 27; 1 Corin- tele poftei și adulterului, urmate de reflecție
teni 6: 9-11). crimă, David s-a prăbușit într-un abis
1. În ce fel sunt legate identitatea
de mâhnire din care nu s-a recuperat personală și sexualitatea?
IDENTITATEA niciodată total, chiar dacă s-a pocăit
DATĂ DE DUMNEZEU 2. Care este scopul lui Dumnezeu
profund și a primit iertarea lui Dum- pentru sexualitatea umană?
Sexualitatea este parte integran- nezeu (Psalmii 51; 32).
tă a identității noastre. Ea era fun- În contrast cu experiența lui David
damentală „pentru identitatea per- este cea a lui Iosif care, confruntat cu 1 Numele au fost schimbate.
2 National Survey of Family Growth, National Cen-
sonală și viața comunitară, atât în o ispită aproape copleșitoare, a stri- ter for Health Statistics, www.cdc.gov/nchs/nsfg/
timpurile biblice, cât și astăzi.”6 Înțe- gat: „Cum aş putea să fac eu un rău key_statistics/p.htm.
3 Ibid.; www.cdc.gov/nchs/nsfg/key_statistics/s.
legerea a ceea ce suntem este esen- atât de mare şi să păcătuiesc împo- htm#sexualactivity.
țială pentru modul în care relaționăm triva lui Dumnezeu?” (Geneza 39:9). 4 Barry L. Bandstra and Allen D. Verhey, “Sex,

cu alții și cu lumea din jurul nostru. Integritatea lui Iosif, conștiința cu- Sexuality”, International Standard Bible Encyclopedia,
ed. Geoffrey W. Bromiley, rev. ed. (Grand Rapids:
Scriptura în mod clar ne descoperă rată și încrederea în Dumnezeu i-au Eerdmans, 1988), vol. 4, p. 429.
cine suntem și cum ar trebui să trăim. dat putere în zilele întunecate, până 5 “Guidelines for the Seventh-day Adventist Church in

Responding to Changing Cultural Attitudes Regarding


În Grădina Edenului, Dumnezeu când a ajuns la momentul dezvinovă- Homosexual and Other Alternative Sexual Practices,”
le-a dat copiilor Săi două semne ale țirii, al onoarei restabilite și al reabi- voted April 17, 2014,https://tinyurl.com/https-www-
identității lor: 1) Sabatul, care ne litării. adventist-org-art
6 Bandstra and Verhey.
amintește că El este Creator și Domn; 7 David E. Thomas, “Sexuality as Something Sacred”,

2) personalitatea noastră, bărbat și URMÂND PLANUL DIVIN Adventist Review, 20 iunie 2013, p. 26.
femeie, creați după chipul lui Dum- Dumnezeu niciodată nu a intenți-
nezeu. Aceste două semne ale iden- onat ca noi să trecem prin experiența
tității vor fi mereu temelia identității urmărilor negative rezultate din rela- Gina Wahlen este editor și manager de pro-
umane. ții sexuale ilicite și nenaturale. El ne iecte în cadrul Departamentului prezidențial
În articolul său „Sexualitatea ca al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste
avertizează chiar cu privire la efectele
de Ziua a Șaptea în Silver Spring, Maryland,
ceva sacru”, David Thomas arată: nefaste ale gândurilor impure (Matei Statele Unite ale Americii.
„Deoarece sexualitatea este o parte 5:28), cum ar fi pornografia, în toate
intrinsecă sacră a ființei, dacă ea nu formele ei (cf. Psalmii 101:3).

Curierul Adventist 23
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 23 9/28/2020 12:41:11 PM


Al doilea Sabat dimineaţa

Trăind în timpul sfârșitului


Stilul de viață creștin și evenimentele finale
ELLEN G. WHITE

24 Curierul Adventist
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 24 9/28/2020 12:41:12 PM


C
ăci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire care strălucește pe chipul lui Isus
pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o Hristos.
rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să Am văzut că există o clasă de oa-
trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi meni care stabilesc venirea lui Isus
evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei ca fiind departe în timp; dar pentru
marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos. El S-a ei, venirea Sa va fi precum a hoțu-
dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice lui care vine noaptea și ei vor fi luați
fărădelege şi să-Şi curățească un norod care să fie al Lui, plin prin surprindere de distrugere. Cât
de râvnă pentru fapte bune” (Tit 2:11-14). de mulți sunt dispuși să fie balansați
Acest pasaj ne învață câteva lecții diferite de ceea ce ca să adoarmă în leagănul siguranței
prezintă mulți care pretind că cred în Evanghelie. Suntem lumești; dar este timpul să ne trezim
îndemnați să trăim cu cumpătare, dreptate şi evlavie în din somn. Apostolul spune: „De aceea
această lume și să așteptăm glorioasa apariție a Dumneze- să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem
ului și Salvatorului nostru, Isus Hristos. şi să fim treji.”
Unii au obiectat împotriva lucrării mele, pentru că îi în- Ar trebui să fim treji, să putem dis-
văț pe alții că este datoria noastră să așteptăm arătarea per- cerne semnele timpului și să-i averti-
sonală a lui Isus pe norii cerului. Ei au spus: „Ai crede că ziua zăm pe oameni. Sunt mulți în lume
Domnului ar fi chiar în următoarele momente dacă ne-am care caută să-i liniștească pe semenii
lua după discursul doamnei White cu privire la venirea lui lor spunând: „Pace! Pace!” Şi totuşi nu
Hristos; ea vorbește continuu despre acest subiect de pa- este pace. Dar noi ar trebui să adop-
truzeci de ani, iar Domnul încă nu a venit.” tăm atitudinea inversă. Sunt mulți
Aceeași obiecție putea fi adusă și cuvintelor lui Hristos. care spun celor ce s-au redeșteptat:
El a spus prin gura ucenicului iubit: „Iată, Eu vin curând”, „Nu vă deranjați fără rost, continuați
iar Ioan răspunde: „Amin! Vino, Doamne Isuse!” Isus a rostit în necredință, în glorificarea propriei
aceste cuvinte pentru a avertiza și încuraja pe poporul Său. persoane și în viața de plăceri. Ziua
De ce nu am lua seama la ele? Domnul a spus că cel credin- Domnului nu este aproape.”
cios va fi cel care va fi găsit veghind și așteptându-L pe El. Nu a avut Hristos în vedere acest
Timpul exact al revenirii lui Hristos nu este descoperit. obiectiv al pregătirii pentru revenire
Isus a spus: „Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu când a zis: „Iată, Eu vin curând”? Nu
ştie nimeni.” Dar El a dat semne ale revenirii Sale spunând: văzuse El că biserica ar avea nevoie
„Tot aşa şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi de menținerea acestui solemn eve-
că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.” El a poruncit: niment în minte? Să ne alăturăm noi
„Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi oare batjocoritorilor de la sfârșitul
în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră timpului întrebând: „Unde este făgă-
se apropie.” duinţa venirii Lui? Căci, de când au
În vederea acestor lucruri, apostolul scria: „Dar voi, fraţi- adormit părinţii noştri, toate rămân
lor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prin- aşa cum erau de la începutul zidirii!”
dă ca un hoţ. Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi Nu aș dori să fac parte din această
nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.” Deoarece noi nu clasă de oameni. Vreau să-i trezesc pe
cunoaștem ora venirii lui Hristos, trebuie să trăim cu cum- oameni cu mesajul revenirii în curând
pătare, dreptate şi evlavie în acest veac, „aşteptând fericita a lui Hristos.
noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumne-
zeu şi Mântuitor Isus Hristos”. O MARE RESPONSABILITATE
Hristos Și-a dat viața pentru noi, ca să ne răscumpere din Cei care au cunoștință despre
nelegiuire și să ne curețe ca popor special al Său, zelos pen- adevărul prezent au o mare respon-
tru fapte bune. Credincioșii trebuie să păstreze caracterul sabilitate înaintea lumii. Ei au dato-
Său deosebit, ca reprezentanți ai Săi. ria să-i avertizeze pe oameni despre
Este de lucru pentru fiecare dintre ei. Bogații ar trebui judecata iminentă. Ei au datoria să-L
să ofere banii lor, cei cu vază, influența lor, cei învățați, în- reprezinte pe Hristos înaintea lumii.
vățătura lor, cei săraci, virtutea lor. Dacă vor să fie lucrători Ei nu ar trebui să se autocompăti-
eficienți împreună cu Dumnezeu, trebuie să intre într-o re- mească pe cale, vorbind de răutatea
lație adecvată cu El, ca să reflecte caracterul Lui și lumina lor, murmurând și plângându-se de

Curierul Adventist 25
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 25 9/28/2020 12:41:12 PM


Spuneți despre dragostea lui Hristos, și moartea; totuși, acum El este viu.
Este un Salvator viu. S-a ridicat la cer
vorbiți despre puterea Lui, și veți putea trăi ca să mijlocească pentru noi.
Chiar înainte de crucificare, El S-a
ca în cer chiar și aici, în această lume. rugat ca ucenicii Săi să fie una cu
El, cum El era una cu Tatăl Său. Este
într-adevăr posibil ca un om păcătos,
căzut, să poată fi adus într-o relație
atât de înălțată cu Hristos? O astfel de
uniune cu Hristos va aduce lumină,
asprimea cărării. Ei trebuie să-și ridice cu totul voii Sale. Sunt mulți cei care pace și liniște sufletului nostru. Atunci
gândul către Dumnezeu, să-și deschi- par să creadă că preocupările pentru când S-a înălțat la cer, El a spus uceni-
dă ușa inimii înaintea lui Isus și să-L Dumnezeu și lucrurile cerești tind să-l cilor: „Vă este de folos să Mă duc, căci,
lase să intre ca să locuiască împreună facă pe om posomorât și nefericit și dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu
cu ei. că nu este benefic pentru sănătate să va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L
Noi trebuie să-L așezăm pe Hristos permiți minții să se ocupe de subiec- voi trimite.” Cine nu ar dori un Mângâ-
pe tronul inimii noastre, iar templul te religioase. ietor în vremuri de necaz? ...
sufletului să fie curățit de orice mur- Când, în tinerețea mea, Dumne- Spuneți despre dragostea lui
dărie. Venirea în curând a Salvatoru- zeu mi-a deschis Scripturile, dân- Hristos, vorbiți despre puterea Lui și
lui trebuie să fie o realitate vie pentru du-mi lumină asupra adevărurilor din veți putea trăi ca în cer chiar și aici,
noi. Întrebarea cea mai importantă Cuvântul Său, am pornit să proclam în această lume. Reflectați lumina
pentru acest timp sună astfel: „Care altora prețioasa veste a mântuirii. lui Dumnezeu și veți fi ca o grădină
este starea sufletului meu? Împlinesc Fratele meu mi-a scris: „Te rog, nu ne udată; sănătatea voastră va înflori cu
eu cuvintele lui Hristos? Îi învăț eu dezonora familia! Fac orice pentru rapiditate; lumina voastră va răsări
pe copiii mei că ei au suflete de sal- tine, numai nu pleca să predici.” în întuneric și gloria Domnului va fi
vat și că pacea și sfințenia trebuie să „Dezonorez familia?” am răspuns atmosfera care vă va însoți.
facă parte din viața lor? Îi învăț eu pe eu. „Cum pot dezonora familia dacă
ei să-și pună mâinile în mâinile lui predic despre Hristos cel răstignit?
Hristos, ca El să-i poată ghida?” Nici dacă mi-ai da aur cât ar intra în- Întrebări pentru
Avem de făcut cea mai serioasă tr-o casă nu voi înceta să dau măr- reflecție
lucrare și nu avem timp de pierdut turie pentru Dumnezeu. Îți respect
bând din fântânile secate, care nu au părerea, dar nu voi tăcea, pentru că 1. Ce înseamnă să trăiești „cu
apă. Să venim la Hristos fără întârzi- cumpătare, dreptate şi evlavie”?
atunci când Dumnezeu îmi dă lumina
În acest context, apropierea
ere și să bem apa vieții. Să studiem Sa, El dorește ca eu să o împart altora, revenirii lui Hristos ne face mai
cu sârguință Biblia. Studiul ei este de conform cu abilitățile mele.” inclusiviști sau mai exclusiviști?
cea mai mare importanță pentru noi. Nu au venit preoții și conducă- 2. Întrezărind revenirea lui Hristos,
Scripturile îl pot face pe om înțelept torii la ucenici și le-au poruncit să care pasaje din Biblie sunt cele
pentru mântuire, totuși cât de puțini înceteze cu predicarea în numele lui mai utile în pregătirea pentru a
găsesc timp pentru a cerceta Cuvân- Hristos? I-au închis pe acești oameni reflecta caracterul lui Hristos celor
din jurul nostru?
tul lui Dumnezeu! credincioși în temniță, dar un înger
Bărbați și femei sunt absorbiți de al Domnului a venit și i-a eliberat ca 3. Pe o scară de la 1 la 10, cât de
încrezător ești că vei fi salvat dacă
lucrurile pieritoare ale pământului. Ei să poată spune oamenilor cuvintele
Hristos ar veni astăzi? Fii cinstit.
își construiesc speranțele pe temelii vieții. Aceasta este lucrarea noastră. ...
fără valoare și își gravează numele în
nisip. Chiar și cei care pretind că sunt ADEVĂRUL,
urmași ai lui Hristos desconsideră AȘA CUM ESTE ÎN ISUS
chemarea Lui. ... Noi trebuie să prezentăm adevă- Adventiștii de Ziua a Șaptea cred că Ellen
Dumnezeu ne dă binecuvântările rul așa cum este el în Isus. Hristos a G. White (1827–1915) a exercitat darul biblic
Sale bogate pentru a ne bucura de venit în această lume ca să-i salveze al profeției de-a lungul celor peste 70 de
ani de slujire publică. Acest fragment este
ele și Se așteaptă ca noi să aducem pe păcătoși. A trăit pe pământ treizeci preluat dintr-o scrisoare scrisă de Ellen White,
roade pentru gloria Sa, dar mulți ne- de ani pentru a ne fi exemplu. El a în- publicată mai târziu în Semnele timpului
glijează lucrarea Sa. Ei nu se predau durat insulta, rușinea, reproșul, ocara din 24 iunie 1889.

26 Curierul Adventist
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 26 9/28/2020 12:41:13 PM


O „jertfă de mulțumire”
pentru slava lui Dumnezeu

S
ăptămâna de Rugăciune este Ce dorește cu adevărat Dumne- gratitudine. Nu El are nevoie de darul
un timp special de consacrare zeu de la poporul Său? Iată, răspunsul nostru, ci noi avem nevoie să ne ex-
pentru Biserica Adventistă din se găsește tocmai în centrul acestui primăm într-un mod tangibil, chiar al
întreaga lume. Într-un fel am pu- psalm: „Adu ca jertfă lui Dumnezeu sacrificiului, gratitudinea pentru tot
tea spune că întreaga săptămână este mulțumiri și împlinește-ți juruințele ce ne-a dăruit prin Fiul Său.
o trăire a ceea ce poporul Israel experi- făcute Celui Preaînalt. Cheamă-Mă în Privind în urmă la anul care cu-
menta cu ocazia Zilei Ispășirii. La sfârșitul ziua necazului și Eu te voi izbăvi, iar rând se va încheia, an plin de încer-
acestei sărbători, israeliții puteau avea tu Mă vei proslăvi (Psalmii 50:14-15). cări, este timpul să ne cercetăm dacă
certitudinea că păcatele lor au fost ier- Sunt trei lucruri pe care Dumne- sunt rămâneri în urmă la capitolul
tate, iar Dumnezeu le-a oferit harul unui zeu le așteaptă de la noi prin aceste „daruri” sau „jertfe de mulțumire”
nou început. Sunt multe pasaje biblice cuvinte: gratitudine, credincioșie și pentru slava lui Dumnezeu. Sunt
care evocă solemnitatea acestei sărbă- încredere că El răspunde la rugăciu-
tori, dar de această dată să ne oprim la convins că cei mai mulți membri au
nile noastre. căutat să fie credincioși în dăruirea
Psalmul 50. În acest psalm, poporul este A-L lăuda pe Dumnezeu este ceva
somat să se prezinte la o judecată preli- zecimii, chiar dacă o perioadă des-
natural atunci când vedem cine este tul de lungă nu am avut ocazia să
minară, dar nu pentru a fi condamnat, ci El cu adevărat, ce a făcut în trecut și
pentru o reînviorare morală și spirituală ne închinăm prin zecimile și darurile
continuă să facă în prezent și în viitor
a închinării lor. Ceremoniile de la templu noastre la casa de rugăciune. Ce pu-
pentru noi. Gratitudinea în schimb
își urmau cursul, jertfele erau aduse, și tem spune în schimb despre „daruri”
nu se rezumă doar la cuvinte, este cu
totuși Dumnezeu este întristat pentru sau „jertfa de mulțumire”? Sunt ră-
mult mai profundă, este cu adevărat
că ele își pierduseră semnificația. „Mulți mâneri în urmă? Dacă considerăm
o jertfă. În vechime, rolul „jertfei de
socoteau darurile de jertfă tot așa cum că acum este timpul să ne împlinim
mulțumire” era să exprime totala de-
priveau păgânii la jertfele lor — ca da- „juruințele făcute Celui Preaînalt” (v.
pendență față de Dumnezeu și harul
ruri prin care să înduplece Divinitatea. 14), să folosim această ocazie. Nimeni
Dumnezeu dorea să-i învețe că din iubi- Său. Esența jertfei era exprimată toc-
mai prin umilința și dependența în- nu știe dacă vom mai avea astfel de
rea Lui avea să pornească darul care avea privilegii. Prin Darul Săptămânii de
să-i împace cu Sine” ( DA p. 113 ). Imagi- chinătorului, recunoscând că nu me-
rită absolut nimic, ci totul vine de la Rugăciune, care este un dar mondial,
nea cu privire la natura și caracterul lui se pot extinde granițele Împărăției lui
Dumnezeu era deteriorată, iar motivele Dumnezeu. Atât de mare nevoie este
să facem ordine în gândirea noastră Dumnezeu. Este darul care susține
închinării deveniseră impure. Noi putem
și în relația cu Dumnezeu atunci când vestirea Evangheliei în toată lumea,
avea impresia că suntem scutiți de astfel
ne exprimăm recunoștința prin da- așa cum Mântuitorul a cerut prin ulti-
de înțelegeri teologice greșite pentru că
sistemul jertfelor a fost abrogat la crucea rurile noastre și chiar prin darul pe mele Sale cuvinte înainte de înălțare
de la Golgota prin jertfa Mântuitorului. care vrem să-l aducem lui Dumnezeu (Matei 28:19-20).
Dar să nu uităm că principiul jertfirii este în această săptămână de rugăciune. Dumnezeu să binecuvânteze con-
esența adevăratului creștinism și o dova- Dumnezeu este cel care ne vorbeș- sacrarea prin dăruirea fiecăruia!
dă că harul lui Dumnezeu este eficient în te: „Căci a Mea este lumea și tot ce
viața noastră (Romani 12:1). Adevărata cuprinde ea” (v. 12). Ce putem să-i
închinare și astăzi are în centrul ei jertfa, oferim cuiva care are absolut totul? Ioan Câmpian, directorul Departamentului
iar fără jertfă închinarea nu există. Putem să-i oferim iubire, ascultare și Isprăvnicie și Spiritul Profetic EUD

Curierul Adventist 27
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 27 9/28/2020 12:41:13 PM


Al doilea Sabat după-amiază

Discernământ la
vremea sfârșitului
A U R E L N E AȚ U

28 Curierul Adventist
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 28 9/28/2020 12:41:14 PM


Î
n vremurile noastre, veștile cir- nu are școală sau că nu respectă tra-
culă cu repeziciune. Ne actuali- diția bătrânilor. Ideea că Isus încălca
zăm mai rapid decât oricând in- Sabatul – un fake news al acelor zile
formațiile despre starea vremii, – a fost atât de șiret ticluită, încât face
starea prietenilor plecați peste hotare ravagii până astăzi. Afirmația Domnu-
sau evoluția unui eveniment. Totuși, lui despre distrugerea Templului și re-
vestea cea bună că Isus Se întoarce zidirea lui a fost răstălmăcită (Marcu
repede nu a ajuns în toată lumea. 14:56-59). Se spunea că din Galileea
Avantajele comunicării la distanță și nu s-a ridicat niciun proroc, când de
toate instrumentele comunicării mo- fapt prorocul Iona trăise în aceeași
derne nu ne-au ajutat prea mult în regiune.
acest sens. Când a făcut primele minuni de
Una dintre cauze este aceea că înviere, fariseii au scornit știri false,
veștile neadevărate au o viteză de dar după învierea lui Lazăr și-au dat
propagare mult mai mare. Specialiș- seama că, „cu toată iscusința lor, nu
tii avertizează că veștile neadevărate puteau să înlăture o asemenea dova-
circulă de șase ori mai repede decât
dă” (Ellen White, Hristos, Lumina lumii,
informațiile corecte. Numărul șase
p. 537). Spre sfârșitul vieții, valurile de
are o semnificație cunoscută celor
care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu și simpatie ale poporului față de Dom-
studiază vremea sfârșitului. Diavolul, nul creșteau permanent. Dușmanii au
tatăl minciunii, îi ține pe oameni ocu- lansat acuzații de înaltă trădare față
pați cu răspândirea minciunii. Drept de neamul iudeilor, spunând că, dacă
urmare, „izbăvirea s-a întors îndărăt şi lucrurile rămân așa, „vor veni romanii”
mântuirea a stat  deoparte, căci ade- (Ioan 11:48) și le vor nimici locul și
vărul s-a poticnit în piaţa de obşte şi neamul. Și dezinformarea a continuat
neprihănirea nu poate să se apropie” și după învierea Domnului. Mai-ma-
(Isaia 59:14). rii și soldații au lansat zvonul care a
Astăzi avem nevoie de discernă-
persistat „până în ziua de astăzi” că
mânt, o calitate indispensabilă celor
ucenicii au furat trupul Mântuitorului
care urmează să treacă prin „noaptea
strâmtorării lui Iacov”. Să fim tari în (Matei 28:15).
credință și să ne împotrivim Diavo-
lului, pentru că el dorește să semene ORICINE POATE FI AFECTAT
confuzie și îndoială, mai ales printre Să nu credem că urmașii Dom-
cei aleși. nului erau imuni în fața închipuirilor
sau a adevărurilor trunchiate. Într-o
„VOR VENI ROMANII” noapte, Petru Îl privea pe Domnul și
Vă invit să învățăm din exemplul credea că vede o nălucă. A fost nevo-
Mântuitorului nostru. Persoana și în- ie de o minune ca să fie încredințat
vățăturile Sale au fost subiectul unor că nu e așa (Matei 14:25-21). După
atacuri bine țintite, având ca scop o înviere, aceiași ucenici, plini de spai-
campanie de denigrare publică. Sata- mă, credeau că văd un duh. Când au
na dorea ca Hristos să nu fie recunos- văzut urmele rănilor, s-au bucurat,
cut ca Mesia și, prin agenții lui, a lan- dar „nu credeau și se mirau”. Ca să îi
sat tot felul de zvonuri: că atunci când convingă, Domnul a mâncat de față
va veni Mesia, oamenii nu vor ști de cu ei (Luca 24:36-43).
unde este (Ioan 7:27), că Isus este din Se pare că este firesc să crezi min-
Galileea, și nu din Betleem, după cum ciuna în locul adevărului. Mai târziu,
indicase profeția (Ioan 7:40-43) sau că unii ucenici credeau că apostolul Ioan
Isus ar fi născut din adulter (Ioan 8:41), va trăi veșnic (Ioan 21:23). Chiar și ca-
făcând aluzie la controverse legate de petele încoronate se amăgeau singu-
nașterea Lui (Matei 1:19). Mai târziu, re, crezând în plăsmuiri. Un exemplu
circulau vorbe despre Mântuitorul că este cârmuitorul Irod, care spunea

Curierul Adventist 29
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 29 9/28/2020 12:41:15 PM


Astăzi avem nevoie hotărât în eforturile sale pentru a-i
înfrânge. Bărbați și femei se vor ridica
ULTIMA LOVITURĂ
Al doilea atac diabolic îndreptat
de discernământ, pretinzând că au o lumină nouă sau împotriva bisericii va veni asupra tu-
niște descoperiri noi, cu tendința de turor acelora care au rămas în picioa-
o calitate a zdruncina credința în vechile sem- re după primul atac. Profetul bisericii
indispensabilă ne de hotar. Învățăturile lor nu vor
suporta proba Cuvântului lui Dumne-
dezvăluie în cartea Tragedia veacuri-
lor (p. 614) că adventiștii vor fi subiect
celor care zeu și, cu toate acestea, suflete vor fi universal de fake news, în același fel
cum, pe vremuri, Domnul Hristos a
înșelate. Vești neadevărate vor fi pur-
urmează să treacă tate dintr-o parte în alta și unii vor fi fost ținta unei campanii denigratoa-
prinși în cursa aceasta. Ei vor crede re organizate de mai-marii iudeilor.
prin „noaptea aceste zvonuri și, la rândul lor, le vor Ellen White descrie viitorul în cuvin-
strâmtorării repeta, iar în felul acesta se va forma
un lanț ce-i va lega de arhiînșelătorul.
tele următoare: „Aceia care cinstesc
Legea lui Dumnezeu au fost acuzați
lui Iacov”. Acest sfârșit nu va fi manifestat tot- că au adus nenorocirile peste lume și
vor fi priviți ca fiind cauza convulsiilor
deauna într-o sfidare deschisă a solii-
lor pe care Dumnezeu le trimite, dar o îngrozitoare ale naturii, a discordiei
necredință categorică este exprimată și a vărsării de sânge dintre popoa-
re, care umplu pământul de durere.
în multe feluri. Fiecare declarație falsă
slujitorilor săi că Isus este de fapt Ioan Puterea care a însoțit ultima avertiza-
care este făcută hrănește și întărește
Botezătorul „înviat din morți” (Ioan re i-a umplut de mânie pe nelegiuiți,
această necredință, iar prin aceste
14:2, vezi și un caz din Vechiul Testa- mânia lor s-a aprins împotriva tuturor
mijloace, multe suflete vor fi îndrep-
ment în 2 Samuel 13:30). acelora care au primit solia, iar Satana
tate într-o direcție greșită.” 
va provoca spiritul de ură și de perse-
ÎN LANȚ CU DIAVOLUL Același volum ne oferă și sfaturile cuție cu o și mai mare intensitate.”
Autorul Epistolei către Evrei ne care ne salvează din ispite înșelătoa- Din fericire, știm că necazul acesta
spune că nu e ușor să deosebești re. „Dacă este cineva în comunitate va fi scurtat, tocmai spre salvarea ce-
binele de rău. În lumea cunoștin- care exercită o influență contrară iu- lor neprihăniți. Să ne rugăm lui Dum-
ței binelui și răului, doar cei care se birii și bunăvoinței dezinteresate pe nezeu ca, în vremea sfârșitului, să
antrenează pot detecta informații- care Domnul Isus le manifestă față avem discernământ. Încă de pe acum
le amăgitoare. Apostolul afirma că de noi, dacă ei trag separat de frații putem să ne deprindem să deosebim
„hrana tare este pentru oamenii mari, lor, cei credincioși trebuie să se ocu- binele de rău.
pentru aceia a căror judecată s-a de- pe cu multă înțelepciune de aceste
prins, prin întrebuinţare, să deose- cazuri, lucrând pentru sufletele lor și,
bească binele şi răul” (Evrei 5:14). cu toate acestea, fiind foarte atenți ca Întrebări:
Cum poți dezvolta discernămân- influența lor să nu-i atingă și pe alții
și astfel biserica să fie dusă în rătăcire 1. Ce poți face din punct de vedere
tul de a separa pleava de grâu și practic pentru a dezvolta
adevărul de minciună? Răspunsul e de nemulțumirea lor și de vești sau discernământul atât de necesar în
de mare folos, întrucât Ellen White rapoarte neadevărate. Unii sunt plini vremea sfârșitului?
prevede că, la vremea sfârșitului, po- de mulțumire de sine. Sunt puțini cei 2. Cum înțelegi afirmația Domnului
porul lui Dumnezeu va fi supus unui despre care ei gândesc că sunt drepți, Isus din Matei 5:11?
atac îndoit al dezinformărilor atât din căci ei pun la îndoială și găsesc greșeli 3. Cum te ajută sfatul din 1 Timotei
interior, cât și din exterior. Loviturile în fiecare faptă sau lucrare a celorlalți. 4:6-7 în vremea când suntem
dinăuntru vor fi subtile și îi vor afecta Acestor persoane nu trebuie să li se bombardați cu tot felul de teorii
asupra realității înconjurătoare,
pe mulți. Un paragraf din cartea Măr- îngăduie să pună în primejdie inte- fără vreo legătură cu misiunea
turii pentru comunitate, volumul V, p. resele bisericii. Pentru a ridica nivelul bisericii noastre?
295 descrie lucrul acesta. moral al bisericii, fiecare ar trebui să
„Satana speră să implice rămășița simtă că este de datoria lui să caute
poporului lui Dumnezeu în ruina ge- să aibă o experiență personală spiri-
nerală ce stă să vină asupra pământu- tuală, prin practicarea unor principii Aurel Neațu este președintele Bisericii Adven-
tiste de Ziua a Șaptea din România.
lui. Pe măsură ce venirea Domnului se biblice stricte, ca înaintea unui Dum-
apropie, el va fi mai categoric și mai nezeu sfânt (p. 480). 

30 Curierul Adventist
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 30 9/28/2020 12:41:16 PM


LECTURI PENTRU COPII

Credincioșia
în stilul de
viață creștin
d e LI N DA M E I LI N KOH ,
d ire cto r a l M is iu n ii C o p iil o r
l a C o n fe r in ţ a G e n e r a l ă

Curierul Adventist 31
Ilustrații de Xuan Le
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 31 9/28/2020 12:41:17 PM


Primul Sabat te! Îmi cere să fiu bun cu dușmanii
mei; să întorc obrazul stâng dacă
sunt lovit peste cel drept; să mă
gândesc întâi la alții; să mă rog
fără încetare. Nici nu îmi imaginez
O carte ce ar spune prietenii mei! exclamă
Keke.

ciudată — Ce te-a apucat? s-au înfuri-


at prietenii lui Keke. Ne-ai părăsit
și nu te mai joci cu noi, s-au plâns
ei. Nu mai faci glume și pozne. Nu
Perlă biblică: „Toată Scriptura
mai mănânci carne de porc. Nu
este insuflată de Dumnezeu
mai ești amuzant!
și de folos ca să învețe, să
mustre, să îndrepte, să dea Câteva luni mai târziu, Keke
înțelepciune în neprihănire” s-a dus la profesorul lui cu o cere-
(2 Timotei 3:16). re neobișnuită.
— Pastore Thompson, trebuie
să vorbesc cu dumneavoastră

K
chiar acum. Cred în Isus, în Biblie
eke s-a înscris la cursurile
și în tot ceea ce ea conține. Vreau
acestei școli creștine „ciu-
să fiu botezat! a declarat Keke cu
date” pentru a învăța limba
fermitate.
engleză. Profesorii americani erau — Slavă Domnului! a exclamat
foarte buni și răbdători cu el. Dar i pastorul Thompson.
se părea că foloseau mereu o carte
Duminică
neagră pentru a preda lecțiile.
— Domnule, de ce este cartea SĂ APROFUNDĂM
aceasta neagră atât de specială?
• Cum te-a ajutat Biblia în viață,
a întrebat Keke curios. Nu am mai
acasă și la școală?
văzut-o niciodată.
— Este Biblia! Este Cuvântul
lui Dumnezeu, care ne învață să
• Ce versete biblice vorbesc direct
inimii tale? Un tată
fim buni, i-a răspuns pastorul
Thompson.
• Crezi că este dificil să continui să
citești Biblia? De ce? iertător
— Chiar așa? Trebuie să o • Este posibil să ne trăim viața în
citesc. Poate mă va ajuta să mă conformitate cu ceea ce ne învață Perlă biblică: „Îngăduiți-vă unii
schimb și să fiu bun. Mama ar fi Biblia?
pe alții și, dacă unul are pricină
foarte bucuroasă dacă aș face să se plângă de altul, iertați-vă
asta, a adăugat Keke cu ochii unul pe altul. Cum v-a iertat
APLICAȚIE PRACTICĂ
sclipind. Hristos, așa iertați-vă și voi”
Imediat ce și-a terminat Scrie o poezie sau un cântec (Coloseni 3:13).
temele, Keke a deschis cartea nea- despre Biblie și valoarea ei și
gră împrumutată de la pastorul împărtășește cu prietenii de la

J
Thompson. Trebuie să știu ce biserică și de la școală. uni se pregătea de culcare
conține, a murmurat Keke. Alcătuiește un calendar când a auzit pașii grei ai
— Nu mai citi acea carte, i-a personal pentru studiul regulat al tatălui urcând scările. Corpul
poruncit mama. Nu îți umple Bibliei. a început să îi tremure de frică și s-a
mintea cu idei ciudate de la acești ascuns sub pat. Apoi a simțit două
creștini. Nu uita! Noi suntem mâini puternice trăgându-l de sub pat.
budiști, l-a amenințat mama — Ajutor! Ajutor! a strigat Juni
mânioasă. în timp ce încerca să se elibereze
— Îmi place cartea aceasta de- din mâinile tatălui. Nu mă lovi! Te
oarece are idei ciudate și amuzan- rog, nu mă lovi!

32 Curierul Adventist
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 32 9/28/2020 12:41:17 PM


Înainte ca Juni să se poată Juni a fost recunoscător să își — Îmi pare rău, fiule, pentru
elibera, tatăl l-a lovit. petreacă următorii ani din adoles- tot răul pe care ți l-am făcut, spu-
— Doar nu crezi că scapi de cență cu Lolo și Lola. Fără bătăi! se tatăl plângând.
mine! Ha! Ha! Ha! Ești la fel ca Fără frică! Fără lovituri și vânătăi! — Te iert, tată, te iert! a spus
mama ta! Femeie rea! Femeie rea! După mai mulți ani, Juni a Juni cu lacrimi în ochi. A fost o re-
a țipat tatăl în timp ce era să cadă, absolvit colegiul. Într-o zi, bunicii vedere fericită! Iertarea vine doar
prea beat ca să îi pese. Ești un au venit la el cu o cerere ciudată. prin Isus Hristos.
băiat rău! Un băiat rău! — Juni, nu ți-am spus mai
A doua zi, după ce s-a trezit devreme. Tatăl tău este în închi-
din beție, tatălui i-a părut rău că soare și este foarte bolnav. Nu vrei SĂ APROFUNDĂM
l-a lovit pe Juni. Acum era calm, să mergi să-l vizitezi? l-au întrebat • Ce a vrut Isus să spună când a
dar Juni era prea îngrozit ca să se Lolo și Lola. afirmat că trebuie să iertăm de
apropie de el. — Ce? Vreți să-l vizitez? În șaptezeci de ori câte șapte (Matei
Trecuseră doi ani de când niciun caz! Nu este tatăl meu și 18:21,22)?
mama lui Juni îi părăsise, și tatăl nu vreau un tată ca el, spuse Juni • De ce este bine pentru noi să
lui Juni își îneca necazul în alcool. mânios. iertăm, chiar dacă este dificil?
Credea că poate așa nu va mai — Indiferent ce a făcut, este
simți lipsa soției, dar alcoolul nu încă tatăl tău. A început să bea
îl ajuta. În schimb, îl bătea pe Juni doar după plecarea mamei tale, a APLICAȚIE PRACTICĂ
noapte de noapte. Bietul băiat! explicat Lolo. Trebuie să-l ierți. Roagă-te pentru prietenii sau
— Lolo, Lola, vă implor lă- — Ne vom ruga ca Dumnezeu colegii care nu se poartă frumos
sați-mă să locuiesc cu voi. Nu mai să te ajute să-l ierți, a spus Lola, cu tine, ca să înveți să fii bun cu ei.
pot rezista. O să mă omoare în ținând Biblia în mână. Scrie un mesaj de încurajare
curând! se ruga Juni de bunicii lui. După luni de luptă cu sine, unei persoane pe care nu o placi
— Săracul de tine, trebuie să a venit ziua ca Juni să-și viziteze în mod special.
te scoatem din mâinile tatălui tatăl în închisoare. Când s-au
tău, au spus Lolo și Lola cu fermi- văzut, tată și fiu s-au îmbrățișat
tate. plângând.

Curierul Adventist 33
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 33 9/28/2020 12:41:18 PM


Luni

Micuțul
misionar
al lui Isus
Perlă biblică: „Roada Duhului,
dimpotrivă, este: dragostea,
bucuria, pacea, îndelunga
răbdare, bunătatea, facerea de
bine, credincioșia, blândețea,
înfrânarea poftelor. Împotriva
acestor lucruri nu este lege”
(Galateni 5:22,23).

M
amă, sunt atât de mulți
copii în jurul locuinței
noastre care nu știu
despre Isus, oftă Elena. Pot să fac
ceva pentru ei? Isus îi iubește pe toți
copiii, spuse Elena cu entuziasm.
— Ce idee minunată! zise
mama. Ce vrei să faci?
— Ce crezi? Abia mi-am primit
Talking Backpack*. Pot alcătui un
grup mic și pot împărtăși vestea
cea bună cu ei. Îi pot învăța cân-
tece despre Isus și o să le spun po-
vești din Biblie, spuse Elena. Haide
să începem imediat! O să-mi invit
prietenii să vină acasă la noi în
fiecare vineri seara, adăugă ea.
Elena invită un prieten special
și prietenul ei invită alți copii și tot
așa. În prima seară, la ea acasă au
venit 12 copii. Le-a spus povestiri
biblice și le-a dăruit o insignă
pe care scria „Isus te iubește”. A
ajutat-o pe mama să pregătească
prăjituri pentru copii. Câtă bucu-
rie și încurajare pentru Elena!

* TalkingBackpack este o inițiativă creată de


Diviziunea Inter-Americană. Vizitează www.inte-
ramerica.org/project/the-talking-backpack/.

34 Curierul Adventist
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 34 9/28/2020 12:41:19 PM


— Mamă, vin atât de mulți Marți — Bine, voi încerca să lucrez
copii în fiecare săptămână! Am cu Katrina în privința asta, o asi-
încetat să îi mai număr, dar le gură mama pe profesoară.
plac foarte mult povestirile — Katrina, sunt foarte dez-
despre Isus. O să mă rog ca ei să amăgită de spusele profesoarei
Îl accepte pe Isus ca prieten al lor,
exclamă Elena bucuroasă.
Somnoroasa tale. Știi că trupul tău este templul
lui Dumnezeu? Dacă îl distrugi
La un an de la începerea micu- prin a dormi doar trei sau patru
lui grup, câțiva dintre prietenii ei Perlă biblică: „Nu știți că voi ore pe noapte, îți vei pierde ener-
L-au acceptat pe Isus și au fost bo- sunteți templul lui Dumnezeu gia și puterea de a gândi, spuse
tezați. O mare bucurie i-a umplut și că Duhul lui Dumnezeu locu- mama.
inima Elenei! iește în voi? Dacă nimicește — Îmi pare rău, mamă. O să
cineva templul lui Dumnezeu, încerc să mă culc mai devreme.
pe acela îl va nimici Dumnezeu, Ai vrea să te rogi pentru mine? o
SĂ APROFUNDĂM căci templul lui Dumnezeu este imploră Katrina.
sfânt, și așa sunteți voi” — Da, trebuie să Îl rugăm pe
• Care roadă a Duhului ți se pare (1 Corinteni 3:16,17).
dificil de pus în practica de zi cu zi? Isus să te ajute să îți planifici ziua
De ce? mai bine. Îți poți termina temele

K
și să ai timp și pentru prieteni. Îți
• În lumea de astăzi, plină de vio-
lență, frică, terorism, mai poți avea atrina Foster, știi ce oră este? voi lua telefonul în fiecare seară
pace în inimă? Găsește un verset Treci în pat acum, porunci înainte de culcare, spuse mama
care ne arată cum putem găsi mama. hotărâtă.
pacea. — Imediat, dar trebuie să îmi — Nu poți face asta! imploră
• Este posibil să îți iubești dușmanii termin proiectul. Nu îți face griji, Katrina. Presupun că nu am de
sau pe cineva care îți face rău? De voi fi bine, răspunse Katrina. ales, așa e?
ce? De ce nu? — Oh, draga mea, sunt — Da! răspunse mama zâm-
îngrijorată pentru tine. O să îți bind.
distrugi sănătatea, spuse mama
APLICAȚIE PRACTICĂ temătoare.
— Sunt bine, o asigură ime­ SĂ APROFUNDĂM
Discută cu părinții sau cu
instructorul de la Școala de Sabat diat Katrina. • De ce afirmă Pavel că trupul
un proiect prin care le puteți arăta — Nu poți începe proiectul nostru este templul lui Dumnezeu
dragoste și bunătate celor mai mai devreme? Ai toată du- (1 Corinteni 3:16)?
puțin norocoși. pă-amiaza la dispoziție, dar pe- • De ce nu ne face bine lipsa somnu-
Roagă-te pentru copiii ai căror treci prea mult timp pe Instagram lui?
părinți sunt în închisoare. Află trimițând mesaje prietenilor,
• De ce este Dumnezeu preocupat
numele unor astfel de familii și spuse mama nemulțumită.
de sănătatea copiilor Lui?
scrie-le felicitări de încurajare. — Sunt bine, mamă! Mamele
se îngrijorează degeaba! adăugă
Katrina. APLICAȚIE PRACTICĂ
După câteva săptămâni, Katri-
na începu să adoarmă în timpul Alcătuiește un program zilnic
orelor. Adormise de patru ori în al activităților de după școală și
timpul unei săptămâni. Profesoara urmează-l.
ei, dna Bouchett, era îngrijorată. Cu ajutorul părinților, plănu-
— Doamnă Foster, trebuie să îi iește un meniu săptămânal cu
controlați orele de somn ale Katri- alimente hrănitoare.
nei, îi spuse dna Bouchett mamei.
A adormit la ore de patru ori
săptămâna aceasta! Este morocă-
noasă și se ceartă des cu colegii.

Curierul Adventist 35
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 35 9/28/2020 12:41:19 PM


Miercuri — Domnule Janu, puteți dona
niște legume și fructe următorul
Sabat pentru ca noi să putem pre-
găti mâncare pentru copiii străzii?
îl întrebară fetele pe prezbiter.
A fi — Ce idee minunată, fetelor!
Sunt bucuros să vă ajut la pro-

mâinile iectul vostru. O să o rog pe soția


mea să vă ajute la gătit, sugeră

lui Isus
prezbiterul.
Duminică, Sarinne și Larinee,
cu ajutorul mamei, al dnei Janu
și al altor femei din biserică, au
Perlă biblică: „Să iubești pe pregătit opt oale de supă. Tatăl,
Domul Dumnezeul tău cu toată împreună cu câțiva prezbiteri și
inima ta, cu tot sufletul tău, diaconi au ajutat la transportarea
cu toată puterea ta și cu tot hranei în parc, unde s-au întâlnit
cugetul tău și pe aproapele tău cu copiii străzii. Ce zi plină de
ca pe tine însuți” (Luca 10:27). agitație a fost!
— Îți mulțumim, Isuse, pentru

M
că ne-ai ajutat! Am hrănit 80 de
amă, putem pregăti niște copii înfometați! exclamară geme-
mâncare pentru copiii nele cu zâmbete pe față. Vrem să
străzii din jurul bisericii? fim ca Isus!
întrebară gemenele Larinee și
Sarinee.
— Ce idee bună, fetelor! excla- SĂ APROFUNDĂM
mă mama. Dar de câți bani avem
• Citește Matei 25:31-41 și discutați
nevoie pentru a-i hrăni pe toți? de ce este dificil de urmat modelul
întrebă mama. lui Isus de servire a celor din jur.
— Poate putem cere fiecărui
• Studiind parabola bunului
membru să doneze ingrediente samaritean (Luca 10:25-37), cum
ca să le putem folosi. Sigur că și ei putem deveni samariteni ai zilelor Joi
vor să ajute, răspunseră gemenele noastre?
la unison. Nu asta ne-a spus Isus
să facem? Care este versetul în
care ne spune ceva cu privire la APLICAȚIE PRACTICĂ
ajutatul celorlalți? întrebă Larinee.
— Da, în Matei 25, Isus a spus
Împreună cu părinții sau in-
structorul Școlii de Sabat, identi-
Mărturia
lui Brian
că atunci când ajutăm pe cineva,
ficați un proiect prin care puteți
oferind hrană săracilor, vizitân-
sluji precum Isus în comunitatea
du-i și rugându-ne pentru cei din
voastră.
închisoare, facem aceste lucruri
Găsește doi sau trei prieteni Perlă biblică: „Deci, fie că
pentru El. Isus este modelul
și mergeți în jurul comunității mâncați, fie că beți, fie că faceți
nostru de servire a celor din jur,
pentru a vă ruga pentru familiile altceva, să faceți totul pentru
explică tatăl.
de acolo. slava lui Dumnezeu” (1 Corin-
În următoarele două zile,
Larinee și Sarinee au fost foarte teni 10:31).
ocupate dând telefoane mem-

B
brilor pentru a le cere donații de
legume și fructe pentru proiectul ăieți, ați văzut ultimul film
lor special. Harry Potter? întrebă Zach
entuziasmat.

36 Curierul Adventist
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 36 9/28/2020 12:41:19 PM


Este uimitor felul în care acele Brian hotărât. Dacă ne umplem pe Isus, spuseră cei patru prieteni
creaturi ciudate pot zbura! mintea cu aceste povești neade- la unison.
— Cum se numește? întrebară vărate, cu vrăjitori și magicieni,
Jamie și Jeannie simultan. Poate vom ajunge să credem mai mult SĂ APROFUNDĂM
ar trebui să îl vedem și noi. în ele decât în puterea lui Isus.
— Cred că ar trebui să fim — Cred că Brian are dreptate! • Ce înseamnă să facem totul spre
precauți cu privire la filmele pe În Biblie, Pavel spune undeva în slava lui Dumnezeu (1 Corinteni
10:31)? Poți identifica unele dintre
care le vizionăm, îi atenționă Corinteni că ceea ce vedem, citim
aceste lucruri?
Brian pe prietenii lui. Creaturile sau facem trebuie să fie spre slava
care zboară și au abilități nu sunt lui Isus, spuse Jamie. Haide să • Este ușor să ai un stil de viață
creștin acasă, la școală, la biserică
reale. căutăm versetul!
sau în comunitate?
— Ne uităm doar pentru amu- — Știu asta, prieteni, aprobă
zament și distracție, spuse Zach. Zach. Aceste filme științifico-fan- • Ce a vrut să spună Pavel când
Trebuie să avem imaginație, nu-i tastice te fac dependent și nu te ne-a îndemnat să ne punem toată
armura lui Dumnezeu (Efeseni
așa? adăugă el făcând cu ochiul. poți opri din a le viziona.
6:10-18)?
— Ți-a spus mama ta să nu — Haideți să ne rugăm unul
vizionezi aceste filme? întrebă pentru altul, ca să alegem să citim
Jeannie curioasă. cărți bune, să vizionăm filme APLICAȚIE PRACTICĂ
— Da, dar nu e vorba numai bune și să ne jucăm pe calculator Ia-ți o zi pentru a face cură-
de mama; este din Biblie! explică jocuri educative pentru a-L onora țenie în cameră. Aruncă toate

Curierul Adventist 37
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 37 9/28/2020 12:41:20 PM


DVD-urile, cărțile și CD-urile care Vineri — Poate se uită la fete goale,
nu te ajută în viața creștină. spuse sora mai mică, Joni. De asta
Împreună cu doi sau trei ne avertizează profesorii cu privi-
prieteni, alcătuiți o listă de jocuri re la pericolul pornografiei.
video bune, cărți bune și progra- — Ray și Joni, haideți să vor-
me TV bune, care sunt potrivite
pentru voi. Apoi rugați-vă
Fă curat în bim despre asta, ca să înțelegeți
ce înseamnă și de ce nu este bună
împreună, pentru a-I cere lui
Dumnezeu să vă ajute să faceți
alegeri bune.
mintea ta pentru noi, explică tatăl. Știți ce
este pornografia? întrebă tatăl
serios, iar ambii copii răspunseră
Perlă biblică: „Omorâți mădu- că nu știu. Pornografia înseamnă
larele voastre care sunt pe imagini sau filme cu oameni care
pământ: curvia, necurăția, sunt îmbrăcați sumar sau sunt
patima, pofta rea și lăcomia, dezbrăcați. Ne arată oameni care
care este o închinare la idoli” fac anumite lucruri care trebuie
(Coloseni 3:5). făcute doar în privat, continuă
tatăl. Acești oameni sunt plătiți să
facă asta.

T
atăl și mama pregăteau — Ce rușinos! spuse Joni.
familia pentru altarul de — Știți care este pericolul
seară, când au observat că pentru copii? întrebă tatăl. Nu
Raymond era încă la calculator. reprezintă dragostea adevărată
— Ray, nu știi ce activitate și intimitatea. Tratează femeile și
urmează? întrebă mama nerăbdă- bărbații ca pe niște obiecte. Dacă
toare. Te așteptăm cu toții. priviți astfel de imagini, puteți
— Bine, bine, vin, spuse Ray. deveni dependenți ca de un drog.
La terminarea altarului, tatăl — Nu am știut că este atât de
i-a rugat pe copii să mai rămână; periculos, spuse Ray. Am crezut că
avea ceva important de spus. sunt doar niște imagini.
— Ce se întâmplă, Ray? Am — Știți că Pavel ne sfătuiește
observat că petreci mult timp să ne gândim la lucruri care sunt
la calculator, îl întrebă tata pe bune, curate, adevărate, frumoase
adolescent. și respectabile? le reaminti tatăl

38 Curierul Adventist
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 38 9/28/2020 12:41:21 PM


copiilor (Filipeni 4:8). Dar Diavolul Sabatul al doilea Belen. Spune că cei care au murit
este gata să ispitească pe oricine, Îl vor întâlni primii pe Isus și că
inclusiv pe copii, să petreacă timp cei care sunt în viață vor fi luați ca
cu lucruri nepotrivite. să se întâlnească cu Isus pe nor,
— Îți mulțumesc că ne-ai spus, spuse Paulo entuziasmat.
tată. Roagă-te cu noi ca să fim
puternici pentru a nu mai privi la
În viață — Mergi mâine și împărtă-
șește această veste minunată
imagini nepotrivite, spuse Ray. cu prietenii tăi, îl încurajă mama
Perlă biblică: „Iată că El vine zâmbind.
pe nori. Și orice ochi Îl va
SĂ APROFUNDĂM vedea; și cei ce L-au străpuns.
Și toate semințiile pământului SĂ APROFUNDĂM
• Studiază Marcu 9:47. Ce a vrut
Isus să ne spună când a zis să ne se vor boci din pricina Lui”
• Compară 1 Tesaloniceni 4:16,17
scoatem un ochi dacă ne face să (Apocalipsa 1:7).
cu 1 Corinteni 15:51,52 și Ioan
privim la imagini nepotrivite? Ce 5:28,29. De ce este a doua venire a

M
ne-a spus El cu privire la modul în lui Isus atât de importantă pentru
care să trăim? amă, bunicul lui Carlos noi în ce privește moartea? Este
• Care sunt tentațiile sexuale cu care este foarte bolnav și ei această făgăduință primită bine de
te confrunți? Cum te poți lupta spun că mai are câteva cei care nu cred în El?
cu ele ca să duci o viață de creștin zile de trăit, spuse Paulo cu tristețe. • Care este avertizarea dată în Luca
victorios? — Da, dragule. Este foarte 21:34-36 cu privire la modul în
trist. Este trist să pierzi pe cineva care trebuie să trăim în ultimele
drag. zile?
APLICAȚIE PRACTICĂ
— Am observat că Belen și
Scrie un eseu pe care să-l Carlos plâng mult atunci când
APLICAȚIE PRACTICĂ
prezinți colegilor cu privire la vorbesc despre bunicul lor, îi
pericolele pornografiei (lucrează spuse Paulo mamei lui. Roagă-te cu părinții și/sau cu
împreună cu profesorii la acest — Nu fi trist. Există speranță doi prieteni pentru cei care au
proiect). pentru noi toți! spuse mama cu pierdut pe cineva drag, ca să se
Împrumută câteva cărți care bucurie. Spune-le prietenilor tăi. încreadă în făgăduința lui Isus că îi
învață despre sexualitatea crești- — Ce speranță mai este după vor vedea iar.
nă și citește-le. Identifică modul ce mori? întrebă Paulo nedumerit. Decorează cinci sau șase
în care aceste cărți răspund la — Biblia ne spune că Isus va cartonașe (7,5×12,5 cm) cu texte
întrebările pe care le ai cu privire reveni curând să îi trezească pe biblice care ne dau speranța învie-
la sexualitate. Discută cu părinții cei care au murit crezând în El, rii când Isus va reveni. Împarte-le
despre acest subiect. spuse mama. Haide să căutăm celor care au pierdut pe cineva
1 Tesaloniceni 4:16,17 pentru a citi drag.
această făgăduință biblică.
— Minunat, mamă! excla-
mă Paulo. Vreau să împărtășesc
această speranță cu Carlos și

Curierul Adventist 39
octombrie 2020

CA_10_prelegeri_2020.indd 39 9/28/2020 12:41:21 PM


Consultă broșura strategiei misionare a Uniunii de Conferințe
pentru anul Anul Copiilor și al Tinerilor (2020–2021).

URMEAZĂ-MĂ!

57293

CA_10_prelegeri_2020.indd 40 9/28/2020 12:41:33 PM