Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECȚIE

Profesor: Vasiliu Iulian Cătălin


Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “Sfântul Andrei” Tăcuta
Clasa: a VII-a
Data: 22.02.2021
Disciplina: Religie Ortodoxă
Unitatea de învăţare: Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului
Subiectul lectiei: Biserica locaș de închinare și de sfințire a omului
Tipul lectiei: Sistematizare, consolidare a cunoştinţelor
Scopul lectiei: Sistematizarea cunoştinţelor despre Biserică, locașul de închinare și de sfințire a omului .

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 - Utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase în diferite contexte
O2 - Manifestarea valorilor și a cunoștințelor religioase în propriile atitudini și comportamente.
COMPETENŢE SPECIFICE:
CS 1.1 - Utilizarea în diferite contexte a expresiilor și a noțiunilor religioase reamintite, realizând corelații interdisciplinare
CS 2.1 – Prezentarea formelor de artă religioasă existente în Biserica Ortodoxă
OBIECTIVE FORMATIV – EDUCATIVE: la sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
O1 - Să definească Biserica
O2 - Să precizeze forma Bisericii
O3 - Să precizeze care sunt stilurile principale în care au fost construite Bisericile
O4 – Să explice rolul Bisericii în viața credinciosului ortodox și rolul credinciosului în viața Bisericii
O5 – Să conștientizeze importanța comuniunii omului cu Dumnezeu.
Strategie didactică:
1. Metode și procedee: explicaţia, descrierea, conversaţia, argumentarea, observarea dirijată, lectura, meditația religioasă
2. Mijloace de învățământ: manual, laptop, video-proiector, fișe de lucru,
3. Forme de organizare a activității: activitate frontală, activitate individuală,
Resurse:
1. Oficiale:
- Programa școlară pentru disciplina Religie, clasa a VII-a
- Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VII-a;
2. Temporale:
- număr de lecții: 1
- durată: 50 minute
3. Bibliografie:
1. ***Biblia sau Sfânta Scriptură, ed. I.B.M.B.O.R., București, 2010.
2. Mihaela Maria Guicin, Florina Despina Mihala, Mioara Dobre, Elena Ispas Religie Cultul Ortodox, Manual pentru clasa a VII-a, Ed. Litera, București, 2019.
3. Dulfu, Petre, Iisus Mântuitorul, ed. Blassco, București, 2005 (1926).
4. Muha, Camelia, Mocanu, Elena, Religiei creștin-ortodoxă: caiet pentru elevi: clasa a VII-A ed. Sf. Mina, Iași 2009.
5. Șebu, Preot prof. univ. dr. Sebastian, Opriș, Prof. Monica, Opriș, Prof. Dorin, Metodica predării Religiei, ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
SCENARIUL DIDACTIC
Ti Mijloace
Etapele Ob. mp Metode și de Forme de
Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare
lecției op. procedee învățămân organizare
t

Momentul Salutul
2’ Salutul
Rugăciunea Activitate
organizatoric Rugăciunea
Răspund cerințelor frontală
Notarea absenţelor
Pregătirea materialele solicitate
Organizează materialele și clasa
Se așează la locurile indicate
Activitate Apreciere
Captarea 3’
Vă aduceţi aminte despre ce lecţie am vorbit frontală verbală
atenției - Elevii răspund la întrebarea Conversaţia
noi, ora trecută?
profesorului

Anunţarea Activitate
subiectului 2’ Se anunță titlul lecției Biserica locaș de Elevii notează pe caiete titlul frontală
închinare și de sfințire a omului, apoi îl
lecției lecției și sunt atenți la explicațiile
notez pe tablă.
profesorului. Explicația
Se precizează obiectivele lecției.
și prezentarea
obiectivelor
propuse

Sistematizarea Se prezintă elevilor un filmulet de 10 minute


consolidarea, despre Biserica - Elevii privesc și își aduc aminte Video-
fixarea 20’ de lectia predată proiector
cunoştinţelor Profesorul adresează câteva întrebări pe baza
O1 - Elevii răspund la întrebări Conversația
asimilate filmulețului:
- Ce este bisrica?
anterior - Ce formă poate avea biserica? - cruce, corabie
- Din punct de vedere arhitectural, care sunt - bizantin, gotic, romanic
cele trei stiluri în care au fost construite
bisericile?
- trei parti
- În câte părți se împarte biserica?
- le puteti numi? - pronaos, naos și altar

- elevii identifică partile


Profesorul desenează pe tablă o biserică și le
cere elevilor să identifice parțile ei Conversația

O2 - Ce scene sunt reprezentate in pictura - scene din Vechiul Testament și


pronaosului? sfinți mucenici
- Ce scene sunt reprezentate in pictura - scene din Noul Testament,
naosului? pranznice împărătești și diverse
categorii de sfinți
- Dați exemple de sfinți care sunt pictați în - Maica Domnului, Sfinți ierarhi
altar? (Nicolae, Spiridon, Ioan Gură de
Explicația Video-
Aur, Vasile cel Mare etc..)
proiector
- Cum se numește peretele despărțitor dintre - catapeteasmă sau iconostas
O3 naos și altar
- Cum sunt distribuite icoanele pe
catapeteasmă? - la nivelul usilor sunt icoanele
impărătești (a Mântuitorului, a
Maicii Domnului, a hramului și a
unui sfânt important)
- în partea superioarăsunt dispuse Conversația
trei rânduri a câte 12 icoane,
reprezentând Praznicele
Împărătești, Sfinții Apostoli și
Sfinții Proroci.
O4 - iar pe cel mai înalt loc se află
Sfânta Cruce, având de-o parte și
de alta pe Maica Domnului și
Sfântul Ioan Evanghelistul.
- Dați exemple de obiecte care se păstrează în - Sfânta evanghelie, Sfânta Cruce, Conversația
altar? Sfintele Vase, Cadelnița

Obţinerea Fisa de
Elevi vor primi o fisă de lucru pe care o vor - Elevi rezolva fisa de lucru Meditația Activitate
performanţelo 8’ lucru anexa
O5 completa apoi vor oferi răspunsuri religioasă individuală
r 1

Asigurarea
-Elevii sunt rugați să deschidă manualul la Activitate
retenţiei şi a 10’ Elevii rezolvă exercițiile Conversația
pagina 48 și să rezolve exercițiile 2 și 3 frontală
transferului

Activitate Aprecieri
Evaluarea 3’ Se fac aprecieri și se notează elevii care au Explicația
contribuit în mod semnificativ la lecție. frontală verbale

Încheierea Elevii rostesc rugăciunea, apoi Activitate


2’ - Rostirea rugăciunii
lecţiei - Salutul.
răspund la salut. frontală
Anexa nr 1.

Completează ,,ciorchinele,, de mai jos, folosind cunoștințele acumulate până acum:

Slujbe Părți
componente

Biserica

Obiecte Sfinte Stiluri