Sunteți pe pagina 1din 4

Nr. ............/..........................

Aprobat
Director General,
Ec. MANOLE Mihai-Alin

CAIET DE SARCINI
„Achiziție criblură sort 8-16 mm pentru tratamente bituminoase”

 cerintele prevazute in caietul de sarcini sunt considerate cerinte minime

1. CONDIȚII PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR

1.1 REFERINŢE NORMATIVE


SR 599:2004 Lucrari de drumuri. Tratamente bituminoase. Conditii tehnce generale
de calitate
SR 667:2001 Agregate naturale și piatră prețucrată pentru lucrări de drumuri.
Condiții de calitate
Normativ AND Mixturi asfaltice executate la cald. Conditi tehnice privind proiectarea,
605/2013 prepararea si punerea in opera
SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea
suprafetelor, utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a
altor zone cu trafic
SR EN 932-1:1998 Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale
agregatelor.
Partea 1: Metode de esantionare
SR EN 932-3:1998 Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale
agregatelor.
Partea 3: Procedura si terminologie pentru descrierea petrografica
simplificata
SR EN 932-3:1998/ Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale
C1:1999 agregatelor.
Partea 3: Procedura si terminologie pentru descrierea petrografica
simplificata
SR EN 932-5:2001 Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale
agregatelor.
Partea 5: Echipament curent si etalonare
SR EN 933-1:2002 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor.
Partea 1: Detrminarea granulozitatii. Analiza granulometrica prin
cernere
SR EN 933-1:2002/ Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
A1:2006 agregatelor.
Partea 1: Determinarea granulozitatii. Analiza granulometrica prin
cernere
SR EN 933-2 :1998 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor.
Partea 2 : Analiza granulometrica. Site de control, dimensiunile
nominale ale ochiurilor
SR EN 933-4 :2002 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor.
Partea 4 : Determinarea formei granulelor. Coeficient de forma.
SR EN 933-5 :2009 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor.
Partea 5: Determinarea procentului de suprafete concasate si
sfaramate din agregatele grosiere
SR EN 933-7 :2001 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor.
Partea 7: Determinarea continutului de elemente cochiliere. Procent de
cochilii in agregate
SR EN 933-8 :2009 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor.
Partea 8 : Evaluarea partilor fine. Determinarea echivalentului de nisip
SR EN 933-9:2009 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor.
Partea 9 : Evaluarea aprtilor fine. Incercarea cu albastru de metilen
SR EN 1097-1:1998 Incercari pentru detrminarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor.
Partea 1 : Determinarea rezistentei la uzura (micro – Deval)
SR EN 1097-2:1998 Incercari pentru detrminarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregaelor.
Partea 2 : Matode pentru determinarea rezistentei la sfaramare
SR EN 1097- Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
6:2002/ A1:2006 agregatelor.
Partea 6 : Determinarea masei reale si a coeficientului de absorbtie a
apei
SR EN 1367– Incercari pentru detrminarea caracteristicilor termice si de
1:2007 alterabilitate ale agregatelor. Determinarea rezistentei la inghet-
dezghet
SR EN 1367– Incercari pentru detrminarea caracteristicilor termice si de
2:2010 alterabilitate ale agregatelor. Incercarea cu sulfat de magneziu

1.2. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Cerinte privind valorile limita ale caracteristicilor fizico-mecanice pentru agregatele


utilizate pentru tratamente bituminoase:

Caracteristica / Sort Conditii de admisibilitate


4-6 6-10 10-14
Conținut de granule care:
 rămân pe ciurul superior (dmax), % max 5
 trec pe ciurul inferior (dmax), % max 10
Conținut de granule alterate, moi, friabile, 5
poroase și vacuolare, % max
Coeficient de formă % max 25
Continut de impurități:
 corpuri straine Nu se admit
 argila (VA), % max Nu se admit
 continut de fractiuni sub 0,1 mm, % 1,50 1,00 0,50
max
Uzura cu masina tip Los Angeles Clasa A 18
(LA), % max Clasa B 20
Clasa C 24
Rezistenta la uzura (micro – Deval), % max 20
Coeficientul de polisaj accelerat (CPA)  0,50
Rezistența la sfărâmare prin compresiune în 65
stare uscată, % min
Rezistenta la inghet – dezghet:
- coeficient de gelivitate, % max 3
- sensibilitatea la inghet, % max 25

Clasa minimă a rocii din care se obțin agregatele naturale de carieră, în funcție de clasa
tehnică a drumului sau categoria tehnică a străzii, trebuie să fie conform SR 667:2001,
respectiv clasele A, B sau C:

Clasa tehnică a drumului


Denumirea I II III IV V
materialului foarte intens intens mediu redus foarte redus
și destinația autostrăzi drum 4 benzi drum 2 benzi drum 2 benzi drum 2 benzi
lui Categoria străzii
I II III IV
Criblură
pentru
A B C
tratamente
bituminoase

Caracteristicile fizico-mecanice ale rocii de proveniență a agregatelor naturale de


carieră trebuie să fie conform SR 667:2001:

Clasa rocii Metode de


Caracteristica A B C D E determinare
Condiții de admisibilitate
Porozitate aparentă la presiune normală, STAS 6200/13
1 3 5 8 10
% max
Rezistența la compresiune în stare STAS 6200/5
160 140 120 100 80
uscată, N/mm2 min
Uzura cu masina tip Los Angeles (LA), % STAS 730
16 18 22 25 30
max
Rezistența la sfărâmare prin compresiune 70 67 65 60 50 STAS 730
în stare uscată, % min
Rezistenta la inghet – dezghet: STAS 730
- coeficient de gelivitate, % max 3
- sensibilitatea la inghet, % max 25

1.3. CERTIFICATE DE CONFORMITATE A CALITATII


La contractarea produselor, furnizorul trebuie sa prezinte certificarea de conformitate a
calitatii produselor livrate.
Fiecare lot de livrare trebuie insotit de documentul de certificare a calitatii si de rapoartele
de incercari, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

2. CONDIȚII PRIVIND LIVRAREA


2.1. DOCUMENTE OBLIGATORII CARE ÎNSOŢESC PRODUSELE
- factura fiscala;
- avizul de expeditie;
- nota de cantarire;
- declaratie de conformitate.

2.2. CONDIŢII DE LIVRARE


 Livrarea se va face in termen de 1 (una) zi de la comanda ferma a beneficiarului, de
la baza de producție sau depozitul furnizorului, pentru o cantitate de 150 tone/zi din
orice sortiment, conform HG nr. 1373/2008.
 Deoarece transportul produselor intră în obligaţia beneficiarului, se solicită ca
ofertantul să dețină o bază de producție (carieră) sau un depozit de agregate de
carieră situat la o distanță de max. 200 km de Târgoviște.

3. CONDIŢII DE TESTARE ȘI RECEPTIE


 Produsele neconforme se vor refuza la recepţie.
 Beneficiarul poate efectua verificările de calitate prevăzute de reglementările
tehnice în vigoare, ori de câte ori consideră necesar, prin încercări proprii.

Întocmit,
Ing. Mihai STOICA