Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU NUME CEORCAN

FACULTATEA DE DREPT PRENUME OANA


GRUPA 104

EXAMEN

DREPT CIVIL. PERSOANELE


- semestrul al II-lea –
- ZI –

Adresa de transmitere a grilei de examen: carmen.todica@prof.utm.ro


Interval orar de transmitere: 16:00 – 16:45 (25 mai 2020)

Răspunsuri posibile: 1 sau 2; se acordă 1 pct. din oficiu

Încercuiţi litera/marcați cu bold/evidențiați printr-o culoare răspunsul sau răspunsurile pe care


le consideraţi corecte.

1. Prescripţia extinctivă a dreptului la acţiune în anularea actului juridic pentru violenţă începe
să curgă:
a) de la data încheierii actului juridic,
b) cel mai târziu de la împlinirea a 18 luni de la încheierea actului juridic,
c) de la data încetării violenţei.

2. Instanţa de tutelă poate, pentru motive temeinice, să recunoască minorului capacitatea de


exerciţiu anticipată:
a) la împlinirea vârstei de 14 ani;
b) la împlinirea vârstei de 16 ani;
c) la împlinirea vârstei de 18 ani.

3. De regulă, cine încheie actele juridice ale minorului cu capacitate de exerciţiu restrânsă?
a) minorul personal şi singur;
b) reprezentantul legal;
c) minorul, cu încuviinţarea prealabilă a ocrotitorului legal.

4. Forma este cerută ad probationem în cazul:


a) contractului de mandat,
b) contractului de locaţiune,
c) actelor juridice cu o valoare mai mare de 250 de lei.

5. Potrivit Codului civil, dreptul la acţiunea în anulare sau în reducerea obligaţiilor pentru
leziune se prescrie:
a) în termen de 1 an de la data încheierii contractului;
b) în termenul general de prescripţie de 3 ani pentru acţiunile personale;
c) în termenul general de prescripţie de 10 ani, pentru acţiunile reale.

6. În cazul în care s-a executat obligaţia după expirarea termenului de prescripţie:


1
a) debitorul are dreptul să ceară restituirea prestaţiei;
b) debitorul nu are dreptul să ceară restituirea prestaţiei;
c) creditorul este obligat să restituie prestaţia.

8. Drepturile personal nepatrimoniale, în general, sunt:


a) imprescriptibile,
b) prescriptibile în termen de 30 de ani,
c) prescriptibile în termen de 3 ani,
d) prescriptibile în termen de 6 luni.

9. Are ca efect considerarea prescripţiei ca fiind neîmplinită, deşi termenul a expirat:


a) suspendarea prescripţiei extinctive,
b) întreruperea prescripţiei extinctive,
c) împlinirea prescripţiei extinctive,
d) repunerea în termenul de prescripţie extinctivă.

10. Nulitatea absolută a unui act juridic:


a) este prescriptibilă în termen de 3 ani;
b) este imprescriptibilă;
c) poate fi invocată numai de persoana ocrotită prin dispoziţia legală;
d) poate fi invocată de orice persoană interesată

11. Reprezintă o cauză de întrerupere a prescripţiei extinctive:


a) cât timp cel împotriva căruia curge prescripţia este împiedicat de un caz de forţă majoră
să facă acte de întrerupere;
b) pe timpul cât creditorul sau debitorul fac parte din forţele armate ale României, aflate pe
picior de război;
c) recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie, făcută de cel în folosul căruia curge
prescripţia;
d) recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie, făcută de cel împotriva căruia curge
prescripţia.

12. Repunerea în termenul de prescripţiei extinctivă:


a) se poate solicita în termen de 30 de zile de la încetarea cauzelor care justifică depăşirea
termenului;
b) este o sancţiune aplicată titularului dreptului la acţiune;
c) se poate solicita în termen de 1 lună de la încetarea cauzelor care justifică depăşirea
termenului;
d) este un beneficiu acordat de lege celui împotriva căruia curge termenul de prescripţie
extinctivă.

13. Drepturile de creanţă sunt:


a) de regulă, prescriptibile în 3 de ani;
b) de regulă, imprescriptibile;
c) prin excepţie, imprescriptibile;
d) de regulă, prescriptibile în 30 de ani.

14. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice ia sfârşit:


a) la data la care persoana devine majoră;
2
b) la data morţii constatată fizic;
c) la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti declarative de moarte;
d) în ultima zi a teremenului după care se poate cere declararea judecătorească a morţii.

15. La încheierea căsătoriei, soţii:


a) sunt obligaţi să aleagă un nume comun,
b) pot să aleagă un al treilea nume,
c) pot să-şi păstreze numele dinaintea căsătoriei,
d) pot să ia ca nume comun, numele lor reunite.

16. Numele de familie al copilului găsit se stabileşte:


a) de primar, prin dispoziţie;
b) de primărie, prin decizie;
c) de persoana care l-a găsit;
d) de autoritatea tutelară.

17. Sunt atribute de identificare ale persoanei fizice:


a) numele, porecla, domiciliul, starea civilă şi reşedinţa;
b) numele, starea civilă, reşedinţa şi porecla;
c) numele, domiciliul, starea civilă şi codul numeric personal;
d) numele şi porecla, domiciliul, starea civilă, codul numeric personal.

18. În vederea declarării judecătoreşti a morţii, în ipoteza în care o persoană este dispărută și
există indicii că a încetat din viață, se cere condiția ca:
a) să existe, în prealabil, o hotărâre declarativă a dispariţiei, irevocabilă, care să fi fost
afişată 30 de zile pe uşa instanţei şi a primăriei ultimului domiciliu al celui dispărut;
b) de la data ultimelor ştiri din care rezultă că persoana dispărută era în viaţă, să fi trecut
cel puţin 4 ani;
c) de la data ultimelor ştiri din care rezultă că persoana dispărută era în viaţă, să fi trecut
cel puţin 2 ani;
d) de la data dispariţiei persoanei să fi trecut cel puţin 4 ani.

S-ar putea să vă placă și