Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADITIONAL NR. 1 / zz.ll.

aaaa

la contractul individual de munca incheiat si inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor


sub nr. xxx /zz.ll.aaaa

Angajator,
administrator
si
Salariatul/salariata – dl/dna _________________________ domiciliat in Mun. ______________ str.
_________________ Jud. _______________, posesor al buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria XX
nr. 123456, eliberat/eliberata de SPCLEP ___________ la data de zz.ll.aaaa, CNP xxxxxxxxxxxxx, autorizatie
de munca/permis de sedere in scop de munca seria ________, nr. ___________ din data ___________.

In temeiul art. 41 (1) din legea nr. 53/2003-Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare

Art. 1 Se modifica punctul B. Obiectul contractului: prestarea muncii si plata salariului

Art. 2 Se modifica punctul C. Durata Contractului

Art. 3 Se modifica punctul D. Locul de munca

Art. 4 Se modifica punctul E. Felul muncii

Art. 5 Se modifica punctul F. Atributiile postului

Art. 6 Se modifica punctul G. Conditiile de munca

Art. 7 Se modifica punctul H. Durata muncii

Art. 8 Se modifica punctul I. Concediul

Art. 9 Se modifica punctul J. Salariul

Art. 10 Se modifica punctul K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca

Art. 11 Se modifica punctul L. Alte clauze

Art. 12 Se modifica punctul M. Drepturi si obligatii ale partilor

Art. 13 Se modifica punctul N. Dispozitii finale

Art. 14 Celelalte clauze contractuale raman neschimbate

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi, zz.ll.aaaa, in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, urmand
sa isi produca efectele incepand cu data de 01.ll.aaaa.

ADMINISTRATOR, SALARIAT,

______________________ Semnatura______________