Sunteți pe pagina 1din 9

S.C. VIVA CONSTRUCT S.R.L.

PROCES VERBAL DE CERCETARE


a) DATA ÎNCHEIERII PROCESULUI – VERBAL:
Prezentul proces verbal s-a încheiat în data de 19.07.2021
b) NUMELE PERSOANELOR ŞI ÎN CE CALITATE EFECTUEAZĂ CERCETAREA
EVENIMENTULUI
Comisia de cercetare numită în baza deciziei angajatorului S.C. VIVA
CONSTRUCT S.R.L.nr.1/25.03.2021(vezi Anexa 2 – original decizie interna
nr.1/25.03.2021),în urmatoarea componența :
CRISTESCU ION - președinte comisie - Reprezentant Serviciu Extern de
Prevenire şi Protecție SC RAISA STYLE SRL;
CRISTESCU COSTICĂ - membru - Reprezentant Serviciu Extern de
Prevenire şi Protecție SC RAISA STYLE SRL
MURGU VIORICA – membru - angajat al S.C. VIVA CONSTRUCT S.R.L.
Persoanele numite de către angajator în Comisia de Cercetare a
evenimentului au pregătirea tehnică corespunzătoare,nu sunt implicate în
organizarea și conducerea locului de muncă unde a avut loc evenimentul şi nu au
avut responsabilități în producerea evenimentului ,conform art.116 ale HG
1425/2006 completată si modificată prin HG 955/2010 si HG 1242/2011.
Cercetarea s-a efectuat în baza prevederilor art. 29(1) litera (a) şi art. 5 litera
f) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319 / 2006 și ale art. 116 alin.
1),2),3),4) si 9) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității
și sănătății în muncă nr. 319 / 2006 ,aprobate prin HG 1425/2006 completată si
modificată prin HG 955/2010,HG 1242/2011 si HG 767/2016.
c) PERIOADA DE TIMP ŞI LOCUL ÎN CARE S-A EFECTUAT CERCETAREA:
Cercetarea inițiala a evenimentului s-a efectuat în perioada 25.03.2021-
02.04.2021, 24.06.2021-28.06.2021 si 13.07.2021-19.07.2021 la locul producerii
evenimentului P.L. BALASTIERA VIVA SAULESTI – loc. Saulesti, Oras Simeria,
jud. Hunedoara si sediul administrativ al unitatii din Loc. Deva, str. Depozitelor nr.6,
jud. Hunedoara al SC VIVA CONSTRUCT SRL.
Prin adresa nr.99/02.04.2021 către ITM Hunedoara s-a solicitat prelungirea
termenului de cercetare (vezi Anexa nr. 8- originale + dovezi transmitere) si
avizat prin adresa nr.6052/204/SCSSM DEVA/12.04.2021 (vezi Anexa nr. 9 –
original aviz prelungire ITM Hunedoara) cu condiția anexării la dosarul de
cercetare a documentelor care să probeze data la care a intrat în posesia
documentelor solicitate,iar ultimele documente atasate la dosar sunt
documentele medicale FISA UPU primite la data de 24.06.2021 de la
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA (vezi Anexa 6 – Copii documente
medicale primite de la SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA ).
Dosarul de cercetare finalizat prin proces verbal de cercetare la data de
28.06.2021 a fost transmis spre avizare prin adresa nr.170/29.06.2021, înregistrată
la ITM Hunedoara sub nr.10191/29.06.2021 (vezi Anexa nr. 45- Adresa de
depunere spre avizare dosar la ITM Hunedoara ) și a fost primit înapoi de SC
VIVA CONSTRUCT SRL ,respectiv comisia de cercetare, la data de 12.07.2021,
inclusiv adresa ITM Hunedoara de neavizare înregistrată la ITM sub
nr.10962/379/SCSSM DEVA/ 09.07.2021 (vezi Anexa nr. 46- original Adresa ITM
Hunedoara neavizare dosar cercetare) in vederea completării acestuia şi
refacerea procesului verbal de cercetare.

d) OBIECTUL CERCETĂRII:

PV cercetare eveniment din data de 25.03.2021 pag. 1/9


S.C. VIVA CONSTRUCT S.R.L.
Cercetarea are ca scop:
 Stabilirea împrejurărilor şi cauzelor care au condus la producerea
evenimentului;
 Stabilirea reglementărilor legale care au fost încălcate;
 Stabilirea răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru
prevenirea producerii altor cazuri similare;
 Determinarea caracterului accidentului;
 Stabilirea persoanei juridice care înregistrează evenimentul.
e) DATA ŞI ORA PRODUCERII EVENIMENTULUI:
Evenimentul s-a produs la data de 25.03.2021 în jurul orelor 0900.
f) LOCUL PRODUCERII EVENIMENTULUI:
Evenimentul a avut loc in in zona cantar P.L. BALASTIERA VIVA SAULESTI –
loc. Saulesti, Oras Simeria, jud. Hunedoara al SC VIVA CONSTRUCT SRL.
g) DATELE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUI LA CARE S-A PRODUS
EVENIMENTUL, NUMELE REPREZENTANTULUI SĂU LEGAL:
g1.DATE IDENTIFICARE ANGAJATOR VICTIME EVENIMENT
Denumirea unității S.C. VIVA CONSTRUCT S.R.L. (vezi Anexa nr. 15-
copie Certificat Înregistrare ONRC)
Sediul social Loc. Deva,str. Depozitelor nr.6,jud. Hunedoara.
Sediu secundar/P.L. P.L. BALASTIERA VIVA SAULESTI – loc. Saulesti,
Oras Simeria, jud. Hunedoara
Cod Unic de Înregistrare RO 16034220
Forma de proprietate privată
Activitate principală 2363“Fabricarea betonului”
Autorizaţia de funcţionare Conform Raport Furnizare Informatii din 19.03.2021
din punct de vedere al emis de O.N.R.C. Hunedoara pentru SC
securităţii şi sănătăţii în VIVA CONSTRUCT S.R.L. reiese ca pe baza
muncă declaraţiei pe propria răspundere ,conf. art. 17 alin(1)
lit.c) din Legea 359/2004, înregistrată sub nr. 54850
din data de 24.10.2019 in unitate se desfasoara
activitati CAEN 4941 Transporturi rutiere de marfuri
in afara sediului social si a sediilor secundare care
reprezinta autorizatia d.p.d.v. al sănătatii şi securitătii
muncii pentru activitatea victimei in momentul
evenimentului iar activitatile specifice prestate la P.L.
BALASTIERA VIVA SAULESTI sunt autorizate
conform declaratiei nr.59520 din data de 02.12.2019
(vezi Anexa nr. 16- copie Raport Furnizare
Informatii)
Mărimea unităţii 60 Lucrători
Conducătorul unităţii PITEA NICOLAE VIOREL– Administrator (vezi
Anexa nr.17 - copia Cartii de Identitate P.N.V.)
Nr. telefon 0744.510.890
h) DATELE DE IDENTIFICARE ALE ACCIDENTATULUI/ACCIDENTATILOR:
Numele şi prenumele DAŞCHEVICI CORNEL(vezi Anexa
nr.23 - copia Cartii de Identitate D.C.)
Cetățenia Romana
Vârsta 53 ani
Data nașterii 28.03.1968
Locul nașterii Loc. Hunedoara, jud. HUNEDOARA
Starea civilă Casatorit
Numarul de copii minori 0

PV cercetare eveniment din data de 25.03.2021 pag. 2/9


S.C. VIVA CONSTRUCT S.R.L.
Domiciliul Loc. Hunedoara, Str. Eroilor nr.9, Bl.36,
sc. B, et. 3 ,ap.18, jud. HUNEDOARA
Profesia de bază conducator auto transport rutier de marfuri
Locul de munca la care este incadrat conducator auto transport rutier de marfuri
Ocupatia in momentul accidentarii conducator auto transport rutier de marfuri
Vechimea in munca, in functie sau in 8 luni (vezi Anexa nr.21 - copia CIM)
meserie si la locul de munca
Data efectuării ultimei instruiri SSM 02.03.2021(vezi Anexa nr.22 - extras
FIISSM)
Autorizare interna SSM nu este cazul
i) DESCRIEREA DETALIATĂ A LOCULUI, A ECHIPAMENTULUI DE MUNCĂ, A
ÎMPREJURĂRILOR ŞI MODULUI ÎN CARE S-A PRODUS EVENIMENTUL.
i1) Descrierea detaliată a locului producerii evenimentului :
Evenimentul a avut loc in zona cantar al P.L. BALASTIERA VIVA SAULESTI –
loc. Saulesti, Oras Simeria, jud. Hunedoara al SC VIVA CONSTRUCT SRL.
Cantarul reprezinta o platforma metalica cu inaltimea de aprox. 80 cm cu rampe
de acces la ambele capete ale acestuia, pe lateral fiind prevazut cu 2 cai de acces
tip alee betonate spre scarile betonate special amenajate in vederea coborarii de pe
platforma cantarului ( vezi Anexa 4 – Schite si fotografii).
i2) Descrierea detaliată a echipamentului de muncă :
Nu este implicat echipament de munca in eveniment.
i3) Descrierea detaliată a împrejurărilor :
Conform Certificatului de Inregistrare seria B nr. 4125344, S.C. VIVA
CONSTRUCT S.R.L.,are ca obiect principal de activitate “Fabricarea
betonului”(CAEN 2363),(vezi Anexa nr.15-copie C.Î.).
Conform Conform Raport Furnizare Informatii din 19.03.2021 emis de
O.N.R.C. Hunedoara pentru SC VIVA CONSTRUCT S.R.L. reiese ca pe baza
declaraţiei pe propria răspundere ,conf. art. 17 alin(1) lit.c) din Legea 359/2004,
înregistrată sub nr. 54850 din data de 24.10.2019 in unitate se desfasoara
activitati CAEN 4941 Transporturi rutiere de marfuri in afara sediului social si
a sediilor secundare care reprezinta autorizatia d.p.d.v. al sănătatii şi
securitătii muncii pentru activitatea victimei in momentul evenimentului iar
activitatile specifice prestate la P.L. BALASTIERA VIVA SAULESTI sunt autorizate
conform declaratiei nr.59520 din data de 02.12.2019
În ziua de 25.03.2021 lucratorul DAŞCHEVICI CORNEL desfasura
activitatea de conducator auto transport rutier de marfuri de la P.L. BALASTIERA
VIVA SAULESTI – loc. Saulesti, Oras Simeria, jud. Hunedoara la alte P.L. ale
unitatii (vezi Anexa nr.11 – declaratie D.C.) SC VIVA CONSTRUCT SRL ,în
conformitate cu fişa de post (vezi Anexa nr.25 – copie Fisa Post),
Lucratorii unitatii, inclusiv d-nul DAŞCHEVICI CORNEL, îsi presteaza
activitatea incepand cu orele 0700, 8h/zi , 40h/saptamana.
La inceputul lucrului seful locului de munca stabileste sarcinile de lucru pentru
fiecare lucrator, inclusiv d-nului DAŞCHEVICI CORNEL care a primit sarcini de
lucru transport agregate de la P.L. BALASTIERA VIVA SAULESTI la P.L.
STATIA DE BETOANE VIVA CONSTRUCT SRL, fapt care reiese din declaratia
sefului locului de munca FICA SABIN ALEXANDRU si declaratia victimei.
Soferii mijloacelor de transport agregate care intra si ies din perimetrul P.L.
BALASTIERA VIVA SAULESTI la P.L. STATIA DE BETOANE DEVA VIVA
CONSTRUCT SRL trec pe la cantarul unitatii in vederea cantaririi acestora inainte
de incarcare si dupa incarcare cu agregate. Pe rampa cantarului se opreste mijlocul
auto, apoi soferul coboara din acesta la receptia cantarului in vederea preluarii
avizelor de transport. Pentru coborarea soferilor din rampa cantarului este
prevazuta o scara de acces betonata pe care acestia o utilizeaza iar pana la
acestea rampa este prevazuta cu alei de acce betonate.

PV cercetare eveniment din data de 25.03.2021 pag. 3/9


S.C. VIVA CONSTRUCT S.R.L.
i4) Descrierea detaliată a modului în care s-a produs evenimentul:
Din declarația victimei DAŞCHEVICI CORNEL (vezi Anexa 11– declarație
DAŞCHEVICI CORNEL), declarația sefului locului de munca FICA SABIN
ALEXANDRU (vezi Anexa 12– declarație FICA SABIN ALEXANDRU),
declaratiiile colegei si martorului la eveniment d-na GLODEAN ANDREEA-
ANASTASIA (vezi Anexele 14 si 47– declarații GLODEAN ANDREEA-
ANASTASIA) si schițe si fotografiile realizate la fata locului (vezi Anexa 4 – Schite
si fotografii ale evenimentului), modul în care s-a putut produce evenimentul
constă in următoarele:
 În dimineata zilei de 25.03.2021 lucratorul DAŞCHEVICI CORNEL
,conducator auto transport rutier de marfuri in cadrul S.C. VIVA CONSTRUCT
S.R.L. s-a prezentat la serviciu incepand cu orele 07 00 si a primit sarcini de lucru
pentru ziua respectiva de la seful locului de munca FICA SABIN ALEXANDRU sa
transporte agregate de la P.L. BALASTIERA VIVA SAULESTI la P.L. STATIA DE
BETOANE DEVA VIVA CONSTRUCT SRL.
 In jurul orelor 0900 lucratorul DAŞCHEVICI CORNEL a parcat mijlocul
auto HD39VVA incarcat ,alocat in acea zi, pe rampa cantarului in vederea cantaririi
acestuia, a coborat din acesta si s-a deplasat spre receptia cantarului pe aleile
betonate ale rampei spre scarile de acces in vederea preluarii avizelor. Dupa
preluarea avizelor de transport agregate predate de catre operatorul cantarului ,d-
na GLODEAN ANDREEA-ANASTASIA l-a rugat pe DAŞCHEVICI CORNE sa
transporte un sac de materiale de aproximativ 5 kg la STATIA DE BETOANE
DEVA VIVA CONSTRUCT SRL unde urma sa transporte agregatele din mijlocul
auto, acesta a luat sacul in maini si sa deplasat spre mijlocul auto aflat in rampa in
vederea depozitarii in spatele cabinei acestuia, iar in momentul cand a lasat sacul
in spatele cabinei sa dezechilibrat si a cazut de pe rampa cantarului care avea
aproximativ 80 cm inaltime provocandu-si leziuni la piciorul stang, fara sangerari.
 Operatorul cantarului d-na GLODEAN ANDREEA-ANASTASIA a
observat victima DAŞCHEVICI CORNEL cazuta in zona receptiei cantarului si a
vazut ca nu are rani deschise apoi a anuntat serviciile de ambulanta si pe seful de
P.L. d-nul FICA SABIN ALEXANDRU care nu se afla pe amplasament
 Serviciile de ambulanta au sosit in cca. 10 minute, au acordat
primul ajutor apoi a transportat victima la SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
DEVA in vederea acordarii ingrijirilor medicale de specialitate unde nu a ramas
internat.
j) URMĂRILE EVENIMENTULUI ŞI URMĂRILE SUFERITE DE PERSOANA
ACCIDENTATĂ.
Conform documentelor medicale eliberate de SPITALUL JUDETEAN DE
URGENTA DEVA (vezi Anexa 7 – Copii documente medicale primite de la
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA ),rezultă că pentru victima
DAŞCHEVICI CORNEL diagnosticul medical este urmatorul:“FRACTURA
PLATOU TIBILA EXTERN. FRACTURA DIAFIZARA AMBE OASE GAMBA
STANGA ”.
Victima DAŞCHEVICI CORNEL a beneficiat, pana la data prezentului
proces verbal, de 116 zile de concediu medical (vezi Anexa nr. 10 – copii
Concedii medicale DAŞCHEVICI CORNEL), fara spitalizare.
k) CAUZA PRODUCERII EVENIMENTULUI
Cauza producerii evenimentului care a avut loc în in zona cantar al P.L.
BALASTIERA VIVA SAULESTI – loc. Saulesti, Oras Simeria, jud. Hunedoara al SC
VIVA CONSTRUCT SRL, care a produs incapacitatea temporară de muncă a
lucratorului DAŞCHEVICI CORNEL, angajat al SC VIVA CONSTRUCT SRL, în funcția
de CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI, s-a datorat
nerespectării obligațiilor în domeniul sănătății și securităţii muncii de către lucratorul

PV cercetare eveniment din data de 25.03.2021 pag. 4/9


S.C. VIVA CONSTRUCT S.R.L.
DAŞCHEVICI CORNEL, respectiv operatiuni de incarcare cu materiale mijloc auto aflat
pe rampa cantarului.
Acest lucru a fost posibil ca urmare a existenței următoarelor abateri:
1) Nerespectarea prevederilor legale - art.22 și art.23, alin.(1), lit.h) din Legea
nr.319/2006 (modificată):
Art.22 “Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu
pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea
angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire
profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de
acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă”;
Art.23, alin.(1) ”În mod deosebit în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art.22,
lucrătorii au următoarele obligatii:
h) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul SSM și
măsurile de aplicare a acestora”;
2) Nerespectarea prevederilor interne - din Fișa Postului (vezi Anexa nr.25 - copie
Fișă Post DAŞCHEVICI CORNEL ):
“………………………………………………………………………………………………………
Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul SSM și
măsurile de aplicare a acestora
Să desfasoare activitatea in asa fel încât să nu expună la pericol de accidentare
sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane
participante la procesul de muncă
………………………………………………………………………………………………………

3) Nerespectarea prevederile interne – pct. 4 din INSTRUCTIUNE PROPRIE DE
SANATATEPRIVIND TRANSPORTUL INTERN, cod IP 10 (vezi Anexa nr.33 – IP
10/22.02.2012 INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SANATATE SI SECURITATE IN
MUNCA PRIVINDTRANSPORTUL INTERN ):
” ……………………………………………………………………………………………………
La parcarea mijlocului auto in rampe de incarcare-descarcare/rampe cantar se
interzic lucrari de reparatii la mijlocul auto sau operatiuni manipulari de
incarcare-descarcare materiale in/din mijloacele auto.
…………………………………………………………………………………………………… “;
l) ALTE CAUZE CARE AU CONCURAT LA PRODUCEREA EVENIMENTULUI.
Din vizita pe amplasament si fotografiile realizate la locul producerii
evenimentului ( vezi Anexa 4 – Schite si fotografii) reise ca suprafata parapetului
de beton a rampei utilizata ca traseu de circulatie/alee pietonale pe care se
deplaseza conducatorul auto spre cabina mijlocului auto are o latime
necorespunzatoare si nu are balustrade de protectie, scarile de acces in rampa
sunt amplasate prea indepartate de cabina statiei operatorului cantarului iar
semnalizarea cailor de acces este insuficienta.
m) ALTE CONSTATĂRI FĂCUTE CU OCAZIA CERCETĂRII EVENIMENTULUI
1) La verificarea modului în care se desfăşoară activitatea de prevenire şi
protecţie la S.C. VIVA CONSTRUCT S.R.L. s-au constatat următoarele:
 Organizarea activitatii de prevenire si protectie se realizează prin
infiintare serviciu intern de prevenire si protectie conform deciziei interne
16/13.11.2018 a administratorului unității (vezi Anexa nr. 26- copie decizie)
și in conformitate cu art.19 alin. (2) ale HG 1425/2006, iar fiindca
conducatorul serviciului intern PITEA CARMEN (lipsa diplome in
domeniul SSM – este in curs de obtinere certificari) nu are aptitudinile
necesare efectuarii tuturor activitatilor de prevenire s-a apelat la serviciul
extern de prevenire si protectie SC RAISA STYLE SRL abilitat în conditiile
legii (vezi Anexa 44- copie Certificat Abilitare 14052/18.02.2013), conform

PV cercetare eveniment din data de 25.03.2021 pag. 5/9


S.C. VIVA CONSTRUCT S.R.L.
contract nr. 16100701/07.10.2016 (vezi Anexa nr. 43- copie contract
16100701/07.10.2016)
- Unitatea SC VIVA CONSTRUCT SRL a apelat la Serviciu Extern de
Prevenire si Protecţie SC RAISA STYLE S.A. ,in vederea participarii unui
reprezentant al acestuia in funcția de președinte al comisiei de cercetare la
evenimentului prin act aditional din data de 25.03.2021 la contractul
16100701/07.10.2016 (vezi Anexa nr. 43- copie contract
16100701/07.10.2016);
 Prin Decizia nr.19/10.01.2017 s-au stabilit duratele instruirilor şi intervalul
dintre două instruiri periodice ca fiind semestrială(vezi Anexa nr. 27 – copie
decizia 19/10.01.2017);
 Exista progam anual de instruire-testare la nivelul unității în domeniul
sănătații si securitatii muncii pe anul 2021 (vezi Anexa nr. 28- copie Program
Anual 2021);
 Exista tematica pentru Instruirea Introductiv Generală (vezi Anexa nr.
29- copie tematica instruire), Instruirea la locul de muncă (vezi Anexa nr.
30- copie tematica instruire) şi Instruirea Periodică (vezi Anexa nr. 31-
copie tematica instruire);
 Fișele individuale de instruire privind sănătatea şi securitatea în muncă
se completează corespunzător cu pix,imediat după verificarea instruirii, ultima
instruire fiind cea periodica din data de 02.03.2021 (vezi Anexa nr. 22-
copie F.I.I.S.S.M);
 Sunt elaborate instructiuni proprii de sănătate şi securitate în muncă
privind activitatile desfaşurate (vezi Anexa nr.32 - Copie dupa Lista
instructiunilor de sanatate si securitate in munca elaborate in cadrul
unitatii) ,inclusiv cele din momentul producerii evenimentului ,in speta IP
08/22.02.2012 - INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SANATATE SI
SECURITATE IN MUNCA PRIVIND CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR SI
TRANSPORTUL MARFURILOR si IP 10/22.02.2012 INSTRUCTIUNE
PROPRIE DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA PRIVIND
TRANSPORTUL INTERN (vezi Anexa nr.33- Copii după IP 08/22.02.2012 -
INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
PRIVIND CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR SI TRANSPORTUL
MARFURILOR si IP 10/22.02.2012 INSTRUCTIUNE PROPRIE DE
SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA PRIVINDTRANSPORTUL
INTERN);
 Activitatea de evaluare a riscurilor la locurile de muncă este
realizată,prezentându-se fișa de evaluare a postului de lucru ”
CONDUCATOR AUTOVEHICULE ” (vezi Anexa nr. 34- Copie după fişa
de evaluare loc de munca – CONDUCATOR AUTOVEHICULE);
 Există un plan de prevenire si protecție compus din măsuri tehnice,
sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care
sa îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii (vezi Anexa
nr. 35 - copie Plan de Prevenire si Protectie);
 Există fişa postului si Anexa la Fisa postului pentru ;ucratorul
DAŞCHEVICI CORNEL care cuprinde obligatiile si responsabilitatile în
domeniul securităţii muncii (vezi Anexa nr. 25- copie Fisa de Post);
 Exista completata fişa de expunere la riscuri profesionale la angajare
pentru l;ucrătorul accidentat(vezi Anexa nr. 18- copie F.E.R.P);
 Există decizie privind acordarea primului ajutor in cadrul unității și
personalul desemnat în vederea acordării primului ajutor în cadrul unității
(vezi Anexa nr. 40 – Copie decizie) care este instruit corespunzator prin
cabinet de medicina muncii (vezi Anexa nr. 42 – copie Raport Instruire
Prim Ajutor);

PV cercetare eveniment din data de 25.03.2021 pag. 6/9


S.C. VIVA CONSTRUCT S.R.L.
 Exista instructiuni de acordare a primului ajutor , cod IPA
014/22.02.2012 (vezi Anexa nr. 41 – Copie INSTRUCTIUNI DE
ORGANIZARE A ACTIVITATILOR DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR);
 Prin Decizia nr.27/09.12.2020 este actualizata componenta comitetului
de sănătate și securitate în muncă (vezi Anexa nr. 38 – Copia deciziei
CSSM in unitate);
 Comitetul de sănătate și securitate în muncă functioneaza conform
prevederilor legale prin sedințe trimestriale periodice (vezi Anexa nr. 39 –
Copie ultim PV CSSM nr.17/25.03.2021 si Copii adrese/dovada
transmitere corespondenta ITM Hunedoara);
 Lucratorul DAŞCHEVICI CORNEL a fost testat la angajare si periodic
(vezi Anexa 28 - Copie dupa Programul anual de instruire-testare la
nivelul unitatii pe anul 2021) in domeniul cunostintelor în domeniul sănătatii
şi securităţii muncii, fapt consemnat in fisa individuala de instruire a acestuia
(vezi Anexa 22 – copie fisa de instruire SSM DAŞCHEVICI CORNEL),
testul la angajare si testul anual al victimei nu au putut fi identificate in arhivele
unitatii, dovada testarilor reiese din fisa de instruire a acestuia.
 Din declaratia victimei (vezi Anexa 11– declarație DAŞCHEVICI
CORNEL), data in fata comisiei de cercetare reiese faptul ca aceasta a mai
efectuat acest tip activitati in zona cantarului P.L. BALASTIERA VIVA
SAULESTI si a fost instruita din punct de vedere al sanatati si securitatii
muncii cu instructiunile proprii privind accesul in aceste tipuri de zone.
 Exista Normativ Intern de acordarea EIP/EIL in unitate (vezi Anexa
nr. 37 – copie NI EIP/EIL/06.01.2014), dovada acordarii echipamentului
individual de protectie nu se mai regaseste in arhiva unitatii, dar pe parcursul
operatiunii de manipulare care a precedat producerii evenimentului nu era
necesara utilizarea de echipament individual de protectie;
 Exista documentele mijlocului auto HD 39 VVA , inspectia tehnica
periodica est la zi efectuata la data de 07.05.2020 si 15.05.2021 (vezi Anexa
nr. 49 – copie Carte de Indentitate + Certificat de Inmatriculare mijloc
auto HD 39 VVA), diagrama/extras tahograf aferenta acestui mijloc auto din
data de 25.03.2021 nu se regaseste in arhivele unitatii.
 Exista Licenta de transport pentru SC VIVA CONSTRUCT SRL (vezi
Anexa nr. 50 – copie Licenta Transport Copie Conforma HD 29 VVA)
 Se realizeaza supravegherea sănătatii lucrătorilor conform HG 355/2007
modificată și completată,controlul medical periodic al persoanelor este la zi și
efectuat de cabinet de medicina muncii în baza unui contract între părti (vezi
Anexa nr. 19- copie contract 7/11.01.2021), fişa de aptitudine fiind atasata
la fișa individuala de instruire în domeniul sănătații și securității muncii (vezi
Anexa nr. 20- copie fisa aptitudine si copii Aviz medical/psihologic D.C).
2) Lucrătorul DAŞCHEVICI CORNEL, are calitatea de angajat la S.C. VIVA
CONSTRUCT S.R.L., lucru confirmat prin Contractul Individual de Muncă (vezi
Anexa nr. 21 – copie C.I.M./742/28.07.2020).
n)PERSOANELE RASPUNZATOARE DE INCALCAREA REGLEMENTARILOR
LEGALE, DIN CAPITOLELE DE LA LIT.K), L), SI M):
Pentru abaterea consemnată la cap.k), răspunderea revine lucratorului
DAŞCHEVICI CORNEL, care a încălcat:
-prevederile legale - art.22 și art.23, alin.(1), lit.h) din Legea nr.319/2006
(modificată):
Art.22 “Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu
pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea
angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire
profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de
acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă”;

PV cercetare eveniment din data de 25.03.2021 pag. 7/9


S.C. VIVA CONSTRUCT S.R.L.
Art.23, alin.(1) ”În mod deosebit în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art.22,
lucrătorii au următoarele obligatii:
h) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul SSM și
măsurile de aplicare a acestora”;
-prevederile interne - din Fișa Postului (vezi Anexa nr.25 - copie Fișă Post
DAŞCHEVICI CORNEL ):
“………………………………………………………………………………………………………
Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul SSM și
măsurile de aplicare a acestora
Să desfasoare activitatea in asa fel încât să nu expună la pericol de accidentare
sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane
participante la procesul de muncă
………………………………………………………………………………………………………

-prevederile interne – INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SANATATE SI SECURITATE
PRIVIND TRANSPORTUL INTERN, cod IP 10 (vezi Anexa nr.33 – Copie după IP
10/22.02.2012 INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SANATATE SI SECURITATE IN
MUNCA PRIVINDTRANSPORTUL INTERN):
” ……………………………………………………………………………………………………
La parcarea mijlocului auto in rampe de incarcare-descarcare/rampe cantar se
interzic lucrari de reparatii la mijlocul auto sau operatiuni manipulari de
incarcare-descarcare materiale in/din mijloacele auto.
…………………………………………………………………………………………………… “;
o)PROPUNERI PENTRU SANCTIUNI ADMINISTRATIVE SI DISCIPLINARE
Pentru abaterea consemnata la Cap.k) se propune sanctionarea cu
“avertisment verbal” lucratorului DAŞCHEVICI CORNEL, în conformitate cu
prevederile art.248, alin.1, lit.a) din Legea nr.53/2003 modificată.
p) PROPUNERI PENTRU CERCETARE PENALĂ
Nu se impune.
q) CARACTERUL ACCIDENTULUI
În conformitate cu prevederile art.5, litera g), art.31, lit.a) din Legea securităţii
şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi ale art.2, pct.5 din Normele metodologice de
aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 completate și
modificate, evenimentul din data de 25.03.2021, orele 09 00, a cărui victima a fost
d-na DAŞCHEVICI CORNEL, întruneşte condiţiile pentru a fi încadrat ca
ACCIDENT DE MUNCĂ CARE PRODUCE INCAPACITATE TEMPORARĂ DE
MUNCĂ .
r) ANGAJATORUL CARE ÎNREGISTREAZĂ ACCIDENTUL DE MUNCĂ SAU
INCIDENTUL PERICULOS.
În baza concluziilor de la capitolul prevăzut la litera q), acest accident de
muncă care produce incapacitate temporară de muncă, se înregistrează şi se
raportează statistic de către unitatea la care este angajată victima, conform
prevederilor art.32 din Legea nr.319/2006 și art.135 din HG nr.1425/2006
modificată și completată, respectiv de către S.C. VIVA CONSTRUCT S.R.L.
s) MĂSURI DISPUSE PENTRU PREVENIREA ALTOR EVENIMENTE SIMILARE
ŞI PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU REALIZAREA ACESTORA
1. Se va realiza reevaluarea riscurilor pentru locul de muncă al victimei și se
va intocmi revizie la planul de prevenire si protecție.
Răspunde: Administratorul unitații.
Termen: 15 zile de la data comunicarii avizului si restituirea dosarului
de cercetare a evenimentului

PV cercetare eveniment din data de 25.03.2021 pag. 8/9


S.C. VIVA CONSTRUCT S.R.L.
2. Prezentul proces verbal de cercetare se va prelucra cu toţi salariaţii
S.C. VIVA CONSTRUCT S.R.L.,cu consemnare în fişele individuale de instruire
individuală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Răspunde: Administratorul unitații
Termen: 15 zile de la data comunicării avizului și restituirea dosarului
de cercetare a evenimentului
3. Efectuarea controlului medical la reluarea activității după accidentul de
muncă pentru lucrătorul accidentat, dacă incapacitea temporară de muncă
depășește 90 zile.
Răspunde: Administratorul unitații
Termen: 7 zile de la reluarea activităţii lucrătorului
4. Revizuirea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca privind
operatiunile in rampa cantarului a lucratorilor care manipuleaza mijloacele auto,
inclusiv coborarea - urcarea din cabina miljlocului auto.
Răspunde: Administratorul unitații
Termen: 15 zile de la primirea avizului si restituirea dosarului de
cercetare al evenimentului
5. Imbunatatirea semnalizarii cailor de acces la rampa cantarului P.L.
BALASTIERA VIVA SAULESTI si analizarea posibilitatii relocarii scarilor de acces
in zona cabinei operatorului rampei cantarului .
Răspunde: Administratorul unitații
Termen: 15 zile de la primirea avizului si restituirea dosarului de
cercetare al evenimentului
t) TERMENUL DE RAPORTARE LA INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ
PRIVIND REALIZAREA MĂSURILOR PREVĂZUTE LA LITERA s);
Pentru realizarea măsurilor dispuse, răspunderea revine în exclusivitate
conducerii persoanei juridice care, în termen de 20 zile de la data comunicarii
avizului si restituirea dosarului de cercetare a evenimentului, va comunica în scris
pe adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara, modul de soluţionare.
u) NUMĂRUL DE EXEMPLARE ÎN CARE S-A ÎNCHEIAT PROCESUL VERBAL
DE CERCETARE ŞI REPARTIZAREA ACESTORA
Prezentul proces verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare repartizate după
cum urmează:
 Exemplarul nr. 1 - Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului Hunedoara;
 Exemplarul nr. 2 -S.C. VIVA CONSTRUCT S.R.L.
 Exemplarul nr. 3 -Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara.
 Exemplarul nr. 4 -lucratorul ui DAŞCHEVICI CORNEL
v) NUMELE ŞI SEMNĂTURA PERSOANELOR CARE AU EFECTUAT
CERCETAREA
Comisia de cercetare,
ing. CRISTESCU ION – preşedintele comisiei

ing. CRISTESCU COSTICA – membru;

MURGU VIORICA – membru;

w) VIZA ANGAJATORULUI
S.C. VIVA CONSTRUCT S.R.L.
Administrator,
PITEA NICOLAE VIOREL

PV cercetare eveniment din data de 25.03.2021 pag. 9/9

S-ar putea să vă placă și