Sunteți pe pagina 1din 5

Organizare concurs pentru ocuparea

postului de îngrijitor
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 CAREI organizează concurs în data
13. 10. 2021, ora 10,00 pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor 1 M, 1 normă, durată
determinată, conform legislaţiei în vigoare.
Denumirea postului- îngrijitor 1 M
Având în vedere: Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi
completările ulterioare;

H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea


principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice cu modificările şi completările ulterioare ;

Hotărârea nr.1027 din 11 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea


Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacat sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul 19/2011 pentru completarea Legii 55/2020 privind unele mșsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

- proba scrisă în data de 13 octombrie, ora 10.00, la sediul instituției;


- proba interviu în data de 14 octombrie, ora 10.00, la sediul instituției.

  1.Condiţii generale de ocupare a postului:


a. Are cetăţenia română, şi cu domiciliul în România;
b. Cunoştinţe de limba română scris şi vorbit;
c. Are vârsta minimă 18 ani;
d. Are capacitatea deplină de exerciţiu;
e. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
f. Îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime (3 ani) sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g. Nu a fost condamnat sau condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori a autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitare. 
  2.Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu
normă întreagă de bucătar.
a. Studii medii / calificare, în domeniu;
b. Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
c. Abilităţi pentru munca în echipă;
d. Răspunde de inventarul încredinţat;
e. Disponibilitate pentru desfăşurarea unor activităţi extrașcolare;
f. Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere;
g. Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
h. Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI;

  TIPUL PROBELOR DE CONCURS:


 Proba scrisă –  100 puncte
 Interviu – 100 puncte

Dosarele pentru înscrierea în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în 
perioada 20. 09. 2021– 01. 10. 2021, între orele 10,00-14,00 la secretariatul G.P.P. NR.1
CAREI, Str. Progresului, nr.8 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele
documente:

a. cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;


b. copia actului de identitate;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor / acte care atestă calificarea
îngrijitor;
d. copia carnetului de muncă, conform cu originalul, raport REVISAL, sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
e. cazier judiciar
f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior desfăşurării concursului de către medicul de familie sau de către
unităţile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae;

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.


Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate
mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în
termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

 
Etapa de concurs Data/Perioada
Publicarea anunţului 20. 09. 2021
20. 09. 2021– 01. 10. 2021, orele 10,00-
Înscrierea candidaţilor
14,00
Evaluarea dosarelor 04-05. 10. 2021
Afişarea rezultatelor în urma selecţiei
06. 10. 2021
dosarelor
Depunerea contestaţiilor privind
07. 10. 2021, orele 8,00-10,00
rezultatele selecţiei dosarelor
Afişarea soluţionării contestaţiilor 08. 10. 2021, ora 15.00
Proba scrisă 13. 10.2021, ora 10,00
Afişare rezultate probă scrisă 13. 10.2021, ora 11,30
Depunerea contestaţiilor privind
13. 10.2021, ora 12,30 – 13,00
rezultatele probei scrise
Afişarea soluţionării contestaţiilor 13. 10.2021, ora 14,00
Interviu 14. 10.2021, ora 10,00
Afişare rezultate interviu 14. 10.2021, ora 11,30
Depunerea contestaţiilor privind
14. 10.2021, ora 12,30 – 13,00
rezultatele probei de interviu
Afişarea soluţionării contestaţiilor 14. 10.2021, ora 14,00
Afişare rezultat final 14. 10.2021, ora 15,00

Relații suplimentare se pot obține la secretariatul


unității, telefon: 0261/861683,
Aprobat,
Director,
Heb Ildiko

Tematica şi bibliografia pentru ocuparea funcţiei de


ingrijitor în cadrul gradinitei

A. Tematica:
1. Noţiuni privind colectarea şi evacuarea reziduurilor în condiţii de
securitate ;
2. Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curăţenie, a
regulilor pentru efectuarea curăţeniei, precum şi a controlului eficienţei
curăţeniei ;
3. Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecţie, regulile generale ale
dezinfecţiei, precum şi controlul eficienţei acesteia ;
4. Noţiuni privind igiena personală a lucrătorului(igiena pielii şi a anexelor
ei, igiena gurii, nasului şi urechilor) ;
5. Noţiuni privind echipamentul de protecţie a lucrătorului ;
6. Noţiuni privind funcţiunile şi circuitele funcţionale în cadrul unei unităţi ;
7. Noţiuni privind modul de servire a meselor în săli de grupă în grădiniţe
etc.;

B. Bibliografia:
1. Noţiuni fundamentale de igienă
2. Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a
activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în
condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu
virusul SARS-CoV-2
3. Ordinul nr. 929/4.472/663/2021
4. Hotărârea nr.924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena
produselor alimentare;
5. ORDIN nr. 976/16.12.1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind
producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea
alimentelor;

6. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

Pentru ocuparea unui post de îngrijitor 1M de la G. P.P. nr. 1 Carei, pe perioadă


determinată, in data de 13. 10. 2021

S-ar putea să vă placă și