Sunteți pe pagina 1din 5

Competențe Unități de Unitatea de Unități de conținuturi Nr.

Data Note
specifice competență învățare de
disciplinei ore
1.1. Selectarea din text EVUL MEDIU 1.Recapitulare,consolidare. 1
1Utilizarea a termenilor pentru TIMPURIU(sec.
limbajului istoric descrierea al V-lea- XI-lea) 2.Întroducere în studiul istoriei medievale r/u. 1
în diverse situaţii evenimentelor/faptelor/ 3.Evaluare inițială 1
de învăţare şi de proceselor istorice. 16 ore
viaţă, respectând 1.2. Explicarea 4.Migraţiile şi formarea popoarelor medievale. 1
cultura termenilor specifici
5.Regatul Franc şi Imperiul lui Carol cel Mare 1
comunicării. Epocii Medievale
1.3. Redactarea 6.Societatea medievală în secolele IX-XI. 1
enunţurilor/textelor
utilizând termenii 7.Fărâmițarea politică 1
istorici. 8.Civilizația românească la începutul evului 2
2.1. Identificarea mediu.Formarea poporului român şi a limbii române.
informaţiilor cu privire
2.Amplasarea în la istoria evului mediu 9.Imperiul Roman de Răsărit (Bizanţul) în secolele V-XI. 1
timp şi spaţiu a din diferite surse
evenimentelor, cartografice. 10.Arabii în secolele V-XI. 1
proceselor, 2.2. Plasarea 1
fenomenelor, evenimentelor, 11.Slavii de vest și de sud în secolele V-XI.Regatul ungar
demonstrând proceselor şi
înţelegerea fenomenelor istoriei 12.Scandinavia și Rusia Kieviană. 1
continuităţii şi medievale în ordine 13,Obştea sătească şi primele formaţiuni statale în spaţiul 1
schimbării în cronologică. românesc.
istorie. 2.3. Utilizarea corectă a 14.Cultura în Europa occidentală şi Bizanţ. 1
terminologiei
cronologice pentru 15.Evaluare sumativă. 1
localizarea în spaţiul
istorico-geografic a
3.Analiza critică evenimentelor din
a informaţiei din istoria medievală.
diferite surse
pornind de la EVUL MEDIU 1.Orașele medievale.dezvoltarea meșteșugurilor și a 1
cultura istorică, MIJLOCIU comerțului.
manifestând 3.1. Extragerea (secolele XI-XV)
poziţia informaţiei esenţiale 2.Marea schisma a Bisericii Creştine. Cruciadele. 1
cetăţeanului din surse pentru 16ore
activ şi descrierea 3.Formarea şi consolidarea statelor medievale româneşti. 1
responsabil. evenimentelor şi
proceselor din istoria 4. Organizarea internă. Biserica. 1
medievală.
3.2. Caracterizarea 1
evenimentelor/ 5.Formarea statului centralizat în Franța,sec. XI-XV.
proceselor din istoria
1
medievală, folosind 6.Formarea statului centralizat în Anglia,sec. XI-XV.
informaţii din diverse
surse. 7.Imperiul German și republicile Italiene. 1
3.3. Aprecierea situaţiei
omului în Evul Mediu 8.Statele din Europa Centrală și de Sud-Est,sec.XI-XV. 1
din perspeciva
9.Cultura Europei de Vest și Centrale în sec.XI-XV. 1
respectăriii drepturilor
omului.
10.Imperiul Mongol și popoarele supuse. 1

11.Formarea şi expansiunea Imperiului Otoman 1

12.Statele orientale in evul mediu.India.China. Japonia. 2

13.Lecție de sinteză. 1

1
14.Evaluare sumativă.

15. Proiect 1
EVUL MEDIU 1.Economia și societatea,sec.XIV-XVI. 1
TÂRZIU (secolul 2.Organizarea internă a Țărilor Române. 1
al XVI-lea- prima
jumătate a 3.Biserica în Țările Române. 1
secolului al XVII-
4.Determinarea lea). 4.Ţara Românească în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân 1
relaţiei de
cauzalitate în 22 ore 5.Viaţa politică a Ţării Moldovei până la mijlocul secolului 1
istorie, dând 4.1. Comentarea XV-lea. Alexandru cel Bun .
dovadă de cauzelor evenimentelor
gândire logică şi şi proceselor istorice. 6.Ţările Române în lupta antiotomană. Iancu deHunedoara,
1
spirit critic. 4.2. Compararea Vlad Ţepeş
evenimentelor şi
proceselor din istoria 7.Ţara Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare
Evului Mediu. 2
4.3. Formularea 8.Economia și societaree. Urmările instaurării
2
concluziilor cu privire la suzeranității otomane.
schimbările din istoria
medie 9.Situaţia politică a Ţărilor Române în prima jumătate a
sec. al XVI-lea. Campania anului 1538 . 1

10.Suzeranitatea otomană în Ţările Române


1
11Evoluţia politică a Ţării Moldovei. Războiul antiotoman
5.Valorificarea sub conducerea lui Ion Vodă . 2
trecutului istoric
şi a patrimoniul 5.1. Stabilirea faptelor 12.Războiul antiotoman sub conducerea lui Mihai Viteazul.
cultural, istorice din Evul Mediu Unirea Ţărilor Române 2
manifestând care au contribuit la
respect faţă de formarea identităţii de 13.Ţările Române în prima jumătate a secolului al XVII-lea.
1
ţară şi de neam. neam. 14.Cultura românească în Evul mediu 1
5.2. Determinarea 15.Viaţa cotidiană în Evul Mediu. 1
contribuţiei marilor 16.Lecție de sinteză. 1
voievozi la desăvârşirea 17.Evaluare sumativă. 1
identităţii statale şi de 18 .Album istoric al personalităţilor notorii din evul 1
neam. NAŞTEREA mediu;
5.3. Promovarea LUMII Proiect
patrimoniului cultural MODERNE. 2
prin modelarea şi EUROPA ÎN 1.Marile descoperiri geografice. Lumea Nouă:
prezentarea obiectelor EXPANSIUNE cunoaştere, şi exploatare.
specifice epocii 1
medievale. vală. 2.Reforma şi Contrareforma In Europa.
15 0re 1
3.Geneza societății modern în sec.XVI.Anglia.
1
4.Franța între medieval și modern.
1
5.Revoluția din Țările de Jos
3
6.Europa centrală, de Est și de Sud-Est în sec.XVI-XVII.
1
7.Europa în timpul războiului de 30 de ani
1
8.De la atelierul meşteşugăresc la manufactură.
1
9.Cultura Europei: Renaşterea şi Umanismul.
1
10.Manifestări ale Renaşterii şi Umanismului în spaţiul
românesc.
1
11.Lecție de sinteză.
1
12.Evaluare sumativă.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ÎN BAZĂ DE PROIECT (la PRODUSE RECOMANDATE:
alegere): - Album istoric al personalităţilor notorii din evul mediu;
Mini-cercetare:„Istoria e lângă tine...- cunoaşte-o!” - Interviu virtual cu Marii Domnitori;
Studiu: „Să redescoperim localitatea natală”; - Harta conceptuală ” Localitatea mea”;
Expediţie: „Pe urmele strămoşilor noştri”; - Colaj istoric „Cetăţi şi mănăstiri medievale româneşti”, „Monumente medievale”;
- Expoziţie a obiectelor confecţionate de elevi, caracteristice epocii;

Noţiuni: asolament, barbar, breaslă, calfă, catedrală, centralizare, cneaz, Contrareformă, Coran, cronică, cruciade, ctitor, domn, etnogeneză, fărâmiţare
politică, feud, ghilde, haraci, inchiziţie.indulgenţă, invazie, islam, judeţ, Ligă Sfântă, migraţie,mitropolie, obşte sătească, parlament, paşalâc, peşcheş,
Reformă, Renaştere, schizmă, senior, sfat domnesc, sultan, suzeran, ţinut, Umanism, valahi, vasal, voievod, zaraf.
Personalităţi: Alexandru cel Bun, Basarab I, Bogdan I, Carol cel Mare, Cristofor Columb, Iancu de Hunedoara, Iustinian, Mahomed, Martin Luther,
Matei Basarab, Mihai Viteazul, Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Vasile Lupu, Vlad Ţepeş.
LA SFÎRȘITUL CLASEI A VI-A, ELEVUL POATE:
- selecta informaţii din diferite surse pentru expunerea evenimentelor, apreciind rolul personalităţilor marcante din istoria neamului;
- citi sursele cartografice în descriere evenimentelor/proceselor din Epoca Medievala, evidenţiind schimbările în timp şi spaţiu;
- stabili relaţia dintre evenimente şi consecinţe, determinând schimbările produse in Epoca Medievală;
- utiliza termenii istorici specifici epocii medievale în descrierea evenimentelor, demonstrând aptitudini de comunicare orală şi scrisă;
- prezenta produse şcolare cu privire la personalităţi şi obiecte/vestigii/monumente din epoca medievală, demonstrând atitudine de respect faţă de
valorile neamului şi ale trecutului istoric.

S-ar putea să vă placă și