Sunteți pe pagina 1din 6

Dosarul nr. 24r-104/21 jud.

Paniș Alexei
(2-21104944-02-24r-03092021)
ÎNCHEIERE
20 octombrie 2021 mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ


al Curții de Apel Chișinău, -

Având în componența sa:


Președintele completului, judecătorul: Anton
Marina
Judecătorii: Cotorobai Vitalie și Secrieru
Ion

examinând cererea depusă de Secretarul general adjunct, Rozalina Albu, în


interesele Președintelui Republicii Moldova cu privire la strămutarea cererii de
chemare în judecată în contencios administrativ la o altă instanță de judecată egală
în grad,
în cauza de contencios administrativ, la cererea de chemare în judecată depusă
de Vladislav Clima împotriva Președintelui Republicii Moldova cu privire la
anularea actului administrativ individual defavorabil,-

constată:

1. La 14 iulie 2021, Vladislav Clima, în conformitate cu art.191 alin.(1) din


Codul administrativ, a depus la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani cerere de
chemare în judecată în contencios administrativ împotriva Președintelui Republicii
Moldova, solicitând anularea Decretului nr.104-IX din 28 mai 2021 „Privind
revocarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.1747-VIII din 2
septembrie 2020” și decizia emisă în cadrul verificării prejudiciare comunicată prin
adresarea nr.2/2-06-231 din 25 iunie 2021, prin care a fost respinsă ca nefondată
cererea prealabilă din 11 iunie 2021 privind anularea Decretului nr. 104-IX din 28
mai 2021.
2. La 01 septembrie 2021, prin intermediul Serviciului de evidență și
documentare procesuală a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, Secretarul general
adjunct, Rozalina Albu, în interesele Președintelui Republicii Moldova, în
conformitate cu art. 198 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ și art. 43 alin. (2)
lit. f) din Codul de procedură civilă, a depus cerere de strămutare a cererii de
chemare în judecată în contencios administrativ la o altă instanță de judecată egală
în grad.
3. În motivarea cererii de strămutare Secretarul general adjunct, Rozalina
Albu, în interesele Președintelui Republicii Moldova, a invocat că reclamantul
Vladislav Clima activează în cadrul Curții de Apel Chișinău în funcție de
judecător, iar până la anularea Decretului contestat, a deținut funcția de Președinte
al Curții de Apel Chișinău.
4. Totodată, Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, în a cărei competență
jurisdicțională a fost dată prin lege, examinarea cererii de chemare în judecată în
contencios administrativ depusă de Vladislav Clima, este o instanță de judecată
ierarhic inferioară Curții de Apel Chișinău aflată în circumscripția acesteia, iar
împrejurarea respectivă poate trezi bănuieli rezonabile că nepărtinirea și
obiectivitatea tuturor judecătorilor din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul
Râșcani, ar putea fi știrbită de calitatea participanților la proces, dar și de
circumstanțele enunțate supra.
5. Strămutarea cauzei nominalizate este necesară, deoarece prin examinarea
acesteia de către un judecător al Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, vor fi
afectate garanțiile unui procesul echitabil, și este necesar de a exclude orice
suspiciune în această privință, or, Curții de Apel Chișinău, în calitate de instanță
ierarhic superioară, îi va reveni competența de a se pronunța, eventual, asupra
actelor judecătorești de dispoziție emise de instanța de fond.
6. Prin încheierea din 01 septembrie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul
Râșcani, prezenta cauză de contencios administrativ a fost transmisă Curții de Apel
Chișinău întru examinarea cererii de strămutare depusă de Secretarul general
adjunct, Rozalina Albu, în interesele Președintelui Republicii Moldova.
7. Prin încheierea din 03 septembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, cauza a
fost transmisă Curții Supreme de Justiție pentru examinarea cererii de strămutare
depusă de Secretarul general adjunct, Rozalina Albu, în interesele Președintelui
Republicii Moldova
8. Prin încheierea Curții Supreme de Justiție din 06 octombrie 2021, cauza de
contencios administrativ, la acțiunea depusă de Vladislav Clima împotriva
Președintelui Republicii Moldova cu privire la anularea actului administrativ
individual defavorabil, a fost ridicată de la examinare şi remisă Curţii de Apel
Chișinău pentru examinarea cererii privind strămutarea acțiunii în contencios
administrativ la o altă instanţă de judecată.
9. Studiind cererea depusă de Secretarul general adjunct Rozalina Albu, în
interesele Președintelui Republicii Moldova, cu privire la strămutarea cauzei la o
altă instanță egală în grad, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ
al Curții de Apel Chișinău consideră necesar de a admite cererea, din următoarele
considerente.
10. În virtutea art. 116 alin. (1) din Constituție, judecătorii instanțelor
judecătorești sânt independenți, imparțiali și inamovibili, potrivit legii.
11. În conformitate cu art. 1 alin. (3) și (4) din Legea cu privire la statutul
judecătorului nr. 544 din 20.07.1995, judecătorii instanțelor judecătorești sânt
independenți, imparțiali și inamovibili și se supun numai legii. Judecătorii iau
decizii în mod independent și imparțial și acționează fără niciun fel de restricții,
influențe, presiuni, amenințări sau intervenții, directe sau indirecte, din partea
oricărei autorități, inclusiv judiciare.
12. În conformitate cu art. 26 alin. (3) din Codul de procedură civilă, instanța
care judecă cauza își păstrează imparțialitatea și obiectivitatea, creează condiții
pentru exercitarea drepturilor participanților la proces, pentru cercetarea obiectivă a
circumstanțelor reale ale cauzei.
13. În conformitate cu art. 189 alin. (1) din Codul administrativ, orice
persoană care revendică încălcarea unui drept al său prin activitatea administrativă
a unei autorități publice poate înainta o acțiune în contencios administrativ.
14. Articolul 198 din Codul administrativ enumeră exhaustiv la alin. (3)
temeiurile strămutării unei cauze în contencios administrativ de la o instanță la alta.
Așa, conform acestei norme, instanța ierarhic superioară decide, printr-o încheiere
nesusceptibilă de recurs, strămutarea acțiunii în contencios administrativ la o altă
instanță de judecată dacă instanța competentă nu poate adopta o hotărâre: a) când,
din motivul recuzării sau abținerii unui sau mai multor judecători ori din alte
motive întemeiate, substituirea judecătorilor devine imposibilă; b) când, din cauza
unor circumstanțe excepționale, nu poate funcționa o perioadă îndelungată.
15. Iar, potrivit art. 43 alin. (2) lit. f) din Codul de procedură civilă, instanța
strămută cauza la o altă instanță dacă există bănuieli că nepărtinirea judecătorilor ar
putea fi știrbită de circumstanțele cauzei sau de calitatea participanților la proces.
16. Alin. (4) al articolului citat prevede că strămutarea cauzei în cazurile
prevăzute la alin. (2) lit. d), e), f) și g) se efectuează de către instanța ierarhic
superioară, a cărei încheiere nu se supune niciunei căi de atac.
17. Colegiul judiciar consideră că, argumentele invocate în cererea cu privire
la strămutarea cauzei la o altă instanță de același grad și anume, că reclamantul
Clima Vladislav până în prezent activează în calitate de judecător în Curtea de
Apel Chișinău, iar până la anularea Decretului contestat a activat în calitate de
președinte al Curții de Apel Chișinău, și Judecătoria Chișinău (sediul Rîşcani), care
urmează să examineze acțiunea, este o instanță ierarhic inferioară Curții de Apel
Chișinău, trezește dubii privind nepărtinirea și obiectivitatea judecătorilor
Judecătoriei Chișinău (sediul Rîşcani), constituie temei de admitere a cererii de
strămutare a cauzei la o altă instanță de judecată.
18. În acest sens, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
statuează că, judecătorii trebuie nu numai să îndeplinească criterii obiective de
imparţialitate, să fie şi percepuţi ca fiind imparţiali. Miza este încrederea pe care
instanţele trebuie să o inspire justiţiabililor dintr-o societate democratică. O
instanţă de judecată trebuie să reafirme încrederea publicului în integritatea
corpului judiciar. Justiţia nu doar trebuie făcută, trebuie să se şi vadă că s-a făcut
justiţie. Percepţia de imparţialitate se măsoară prin standardul observatorului
rezonabil. Instanţa trebuie să fie imparţială şi din punct de vedere obiectiv, adică
trebuie să ofere garanţii suficiente pentru a exclude orice îndoială legitimă în
această privinţă (Gregory vs Marea Britanie, CEDO, (1997) 25 EHRR 577). Ceea
ce este în joc, încrederea pe care instanţele dintr-o societate democratică trebuie să
o inspire populaţiei, inclusiv şi acuzatului (Castillo Algar vs Spania, Curtea
Europeană a Drepturilor Omului, (1998) 30 EHRR 827).
19. Cu titlu de principiu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut,
cu referire la cauza Padovani c. Italiei, hotărârea din 26 februarie 1993, par. 27, că
este fundamental ca într-o societate democratică, tribunalele să inspire încredere
justițiabililor, art. 6§1 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a
Libertăților Fundamentale, impunând ca fiecare instanţă să fie imparțială.
Imparțialitatea poate fi apreciată sub diverse aspecte, distingându-se un demers
subiectiv, ce tinde a determina ceea ce judecătorul gândește în forul său interior
într-o cauză anume şi un demers obiectiv, cu scopul de a cerceta dacă acesta a
oferit garanții suficiente pentru a exclude orice îndoială legitimă în privința sa
(cauza Piersack c. Belgiei).
20. În acest context, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a relevat
necesitatea existenței unor garanții suficiente în vederea excluderii oricărei îndoieli
legitime în privința imparțialității magistraților, or, în acest aspect, chiar aparențele
pot avea o anumită importanță (speța Tocono și Profesorii Prometiști contra
Moldovei, hotărârea din 26 iunie 2007, definitivă din 26 septembrie 2007).
21. Din considerentele menționate, Colegiul civil, comercial şi de contencios
administrativ al Curții de Apel Chișinău ajunge la concluzia de admite cererea
depusă de Secretarul general adjunct Rozalina Albu, în interesele Președintelui
Republicii Moldova, cu privire la strămutarea cauzei la o altă instanță egală în grad
și de a strămuta cauza de contencios administrativ, la cererea de chemare în
judecată depusă de Clima Vladislav împotriva Președintelui Republicii Moldova
privind anularea actului administrativ, la judecătoria Cahul (sediul central) instanță
de judecată egală în grad, dar care nu se află nici în circumscriția Curții de Apel
Chișinău, pentru examinarea prezentei cauze în contenciosul administrativ.
22. În conformitate cu art. 43 alin. (2) lit. f), art. 269-270 din Codul de
procedură civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții
de Apel Chișinău,-
dispune:

Se admite cererea depusă de Secretarul general adjunct, Rozalina Albu în


interesele Președintelui Republicii Moldova cu privire la strămutarea cauzei la o
altă instanță egală în grad, în cauza de contencios administrativ, la cererea de
chemare în judecată depusă de Clima Vladislav împotriva Președintelui Republicii
Moldova privind anularea actului administrativ.
Cauza de contencios administrativ, la cererea de chemare în judecată depusă
de Clima Vladislav împotriva Președintelui Republicii Moldova privind anularea
actului administrativ, se strămută spre examinare la Judecătoria Cahul (sediul
central).
Încheierea nu se supune nici unei căi de atac.

Președintele completului,
Judecătorul: Anton Marina

Judecătorii: Cotorobai Vitalie


Secrieru Ion