Sunteți pe pagina 1din 7

Evaluare inițială. Clasa a VIII-a.

Subcompetențe curriculare:
1.1 Identificarea în diverse enunțuri și exemplificarea în diverse contexte a numerelor reale, a
puterilor, a radicalelor și a proprietăților acestora.
1.2 Identificarea caracteristicilor numerelor reale și a formei de scriere a unui număr real în situații
reale și/sau modelate.
1.3 Alegerea formei de reprezentare a unui număr real și utilizarea de algoritmi pentru optimizarea
calculelor cu numere reale.
1.4 Aplicarea proprietăților puterilor și radicalelor în diverse contexte .
6.8 (cl.VII) Determinarea soluțiilor unor ecuații de gradul I, inecuații de gradul I și reductibilă la
acestea.
8.5 (cl.VII)Utilizarea metodei triunghiurilor congruente, proprietățile triunghiurilor în contexe
variate.

Obiectivele de evaluare
Elevul va demonstra că este capabil:
OE1 :Să identifice cărei mulțimi de numere iî aparține numărul dat.
OE2: Să identifice elementele unui interval numeric pe axa numerelor.
OE3: Să efectueze operații cu intervale de numere reale.
OE4: Să efectueze operații cu numere reale
OE5: Să determine soluțiile reale a unei inecuații de gradul I.
OE6 :Să utilizeze proprietățile triunghiurilor la rezolvarea problemelor.

Matricea de specificații

Cunoaștere Aplicare Integrar Total


Dom.cognitive. și înțelegere e
Nr.ord.

Conținuturi.

Mulțimi de numere reale. 1item 1item 1item 3 itemi


1. Operații cu numere reale 42%

2. Operații cu mulțimi . 1item 1item


Intervale de numere reale
14,5%
Triunghiuri. Proprietăți. 1item 1item 2itemi
3. 29%

Ecuații. Inecuații. 1item 1item


4. 14,5%

total 2 itemi 3itemi 2itemi 7 itemi


29% 42% 29% 100%
Evaluare inițială clasa a VIII-a.
Numele prenumele elevului__________________________
Data ___________________ Durata : 45 min. V.I
Nr Item Scor
.
1. Completați caseta cu litera propoziției care satisface condiția problemei : L
42 0
Dintre propozițiile următoare a) 3√ 36 ∈Q b) 2 ,(4)∉ Q c) ∈ Z , propoziția falsă
6 2
este

2. Completați caseta astfel încât să obținem o propoziție adevărată: L


„ Lungimea laturii unui triunghi echilateral este de 7 cm, linia mijlocie a triunghiului 0
are lungimea de „ 2

3. Transformați în fracție ordinară ireductibilă, respectiv în fracție zecimală: L


a) −5,12=¿ 0
1
b) 3 ,(27)=¿ 2
3
4
c) 3,1 ( 3 )=¿ 5

16
d) =¿
125

12
e) =¿
33

4. 3 2 L
[
Fie A= −5,2 ;
4 ] ( )
, B= ; 2,5 . Reprezentați pe axa numerică și determinați
5 0
1
A ∪ B , A ∩ B , A ∖ B.
Rezolvare 2
3
4
5

5. 2 −1 1 L
[
Calculați 0,4− :
5 40 ( )]
:16.4−0.2+ √ 36
5 0
1
Rezolvare:
2
3
4
5
6
7
6. Aflați valorile lui x ,pentru care expresia 3 x−1 ia valori mai mici decât valorile L
expresiei 6−0,5 x. 0
Rezolvare 1
2
3
4
5
6

Răspuns_x ∈_____________
7. Fie triunghiul dreptunghic ABC cu m ( ¿ A )=90 0 , m ( ¿ B )=600. Știind că mediana AD L
are lungimea de 6 cm, aflați BC și AB. 0
Rezolvare 1
2
3
4
5

Răspuns_______________
Evaluare inițială clasa a VIII-a.
Numele prenumele elevului__________________________
Data ___________________ Durata : 45 min. V.II
Nr Item Scor
.
1. Completați caseta cu litera propoziției care satisface condiția problemei : L
56 0
Dintre propozițiile următoare a) 2√ 64 ∈Q b) 3,(5) ∈Q c) ∉ Z , propoziția falsă
7 2
este

2. Completați caseta astfel încât să obținem o propoziție adevărată: L


„ Lungimea laturii unui triunghi echilateral este de 9 cm, linia mijlocie a triunghiului 0
are lungimea de „ 2

3. Transformați în fracție ordinară ireductibilă, respectiv în fracție zecimală: L


a) −3,45=¿ 0
1
b) 4 ,(72)=¿ 2
3
4
c) 3.2 ( 6 )=¿ 5

25
d) =¿
8

5
e) =¿
33

4. 4 5 L
[
Fie A= −6,3 ;
3 ] ( )
, B= ; 3,5 . Reprezentați pe axa numerică și determinați
4 0
1
A ∪ B , A ∩ B , A ∖ B.
Rezolvare 2
3
4
5

5. 5 28 1 L
Calculați [( )
−3
5 ]
∙ 2,5+ : +1,1+ √ 81
6 42 10 0
1
Rezolvare:
2
3
4
5
6
7
6. Aflați valorile lui x ,pentru care expresia 1+5 x ia valori mai mici decât valorile L
expresiei 11+2,5 x. 0
Rezolvare 1
2
3
4
5
6

Răspuns__x ∈____________
7. Fie triunghiul dreptunghic ABC cu m ( ¿ A )=90 0 , m ( ¿ B )=300 BC =10 cm. Știind că D L
este mijlocul ipotenuzei BC , Aflați perimetrul triunghiului ADC. 0
Rezolvare 1
2
3
4
5

Răspuns_______________
Barem de corectare

Scor Răspuns. V.I Răspuns. V.II Etapele rezolvării Pun


It ctaj
.
1) 2p b c Punctajul se acordă doar 2p
pentru completarea
corectă a casetei
2) 2p 3,5 4,5 Punctajul se acordă doar 2p
pentru completarea
corectă a casetei
3) 5p 3 9 Câte un punct pentru 5p
a)−5 a)−3
25 20 fiecare răspuns corect
3 8
b)3 b)4
11 11
2 4
c)3 c)3
15 15
d)0,128 d)3,125
e)0 ,(36) e)0 , ( 15 )
4) 5p A ∪ B=¿ A ∪ B=¿ Reprezentarea pe axă a 2p
2 3 5 4 intervalelor date
A ∩ B= ;( ]
5 4
A ∩ B= ; (4 3 ] Detreminarea
A ∪B
3p
2 5
[
A ∖ B= −5.2 ;
5 ] A ∖ B=[ −6.3 ;
4 ) A∩B
A∖B

5) 7p 2 1 Câte un punct pentru 6p


fiecare operație efectuată
corect
Respectarea ordinii 1p
operațiilor
6) 6p x ∈(−∞ ; 2) x ∈(−∞ ; 4) Alcătuirea inecuației 1p
Transformări 4p
echivalent(câte un punct
pentru fiecare
transformare)
Răspuns corect 1p
7) 5p 6cm, 12 cm 15cm Realizarea desenului 1p
corect
Determinarea măsurii 4p
unghiului corespunzător
Determinarea lungimilor
elementelor
corespunzătoare
32p 32p

Schema de convertire a punctelor în note

puncta 32-30 29-27 26-23 22-18 17-13 12-9 8-6 5-3 2-1 0
j
nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

S-ar putea să vă placă și