Sunteți pe pagina 1din 1

5.

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE EXPRESĂ A MOȘTENIRII PRIN RETRANSMITEREA DREPTULUI DE


OPȚIUNE SUCCESORALĂ (ART.1.105 C. CIV.)

DECLARAŢIE

Subsemnatul,..................., cetățean .........., cod numeric personal ....................., cu


domiciliul în .............., posesor al cărții de identitate seria .........nr. ..........., eliberată de ...........,
la data de .........., în calitate de .......................... al defunctului ..................(defunct 2)
cetățean ............., având cod numeric personal ............ , decedat la data de ................ , cu
ultimul domiciliu în ................, a cărui moștenire am acceptat-o expres în baza declarației
autentificată sub nr…… la data de ………., declar următoarele:
Autorul meu………..a avut calitatea de .................al defunctului................. (defunct 1),
cetățean ............., având cod numeric personal ............ , decedat la data de ................ , cu
ultimul domiciliu în ................, și, ca succesibil al acestuia, a decedat fără a-și fi exercitat
dreptul de opțiune succesorală, in termenul de decădere prevazut de art. 1103 Cod civil.

În aceste condiții, în conformitate cu prevederile art. 1.105 Cod civil, prin


retransmiterea dreptului de opțiune, în termenul aplicabil dreptului de opțiune privind
moștenirea autorului meu, declar că accept în mod expres moștenirea
defunctului ..................CNP........., în calitate de.......... (fata de defunct 2).

Dau prezenta declarație în vederea dezbaterii moștenirii defunctului......... (defunct 1).


Prezenta declaraţie se înregistrează pe cheltuiala subsemnatului în Registrul Naţional
Notarial de Evidență a Opţiunilor Succesorale (RNNEOS).

Eu,..................., declar că am citit actul, sunt de acord cu conținutul său și îmi exprim
consimțământul pentru încheierea acestuia în mod liber, serios și în cunoștință de cauză,
consimțământul nefiindu-mi viciat.

Prezentul înscris a fost întocmit azi, data autentificării, de notarul public..............., cu


sediul biroului individual notarial în .............., într-un singur exemplar original, care se păstrează
în arhiva biroului individual notarial și ........... (...........) duplicate, din care 1 (un) exemplar va
rămâne în arhiva biroului notarial, ........(............) exemplare s-au eliberat părţii.

Declarant,
..........................(nume, prenume, semnatura)

S-ar putea să vă placă și