Sunteți pe pagina 1din 1

REMITERE DE DATORIE

Subsemnatul ……………., domiciliat în ……………, posesor al CNP……………….., în


calitate de administrator/fost administrator al societății……………….., cu sediul
in……………………, nr. de inregistrare fiscală……………….., nr. de inregistrare in registrul
comerțului J…/……/……., declar prin prezenta, că renunţ în mod expres la dreptul de a încasa
suma de………...de la societatea mai sus menționată.

Declarant, Data:________________

_______________