Sunteți pe pagina 1din 109

Romanian Journal of Cardiology | Vol. 28, No.

4, 2018

Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul


hipertensiunii arteriale
Grupul de lucru pentru managementul hipertensiunii arteriale al Societ ii
Europene de Cardiologie (ESC) i al Societ ii Europene de Hipertensiune
(ESH)
Autori/Membri ai Task Force: Bryan Williams* (ESC Chairperson) (Marea Britanie),
Giuseppe Mancia* (ESH Chairperson) (Italia), Wilko Spiering (Olanda), Enrico Agabiti
Rosei (Italia), Michel Azizi (Fran a), Michel Burnier (Elve ia), Denis L. Clement (Belgia),
Antonio Coca (Spania), Giovanni de Simone (Italia), Anna Dominiczak (Marea Britanie),
Thomas Kahan (Suedia), Felix Mahfoud (Germania), Josep Redon (Spania), Luis
Ruilope (Spania), Alberto Zanchetti† (Italia), Mary Kerins (Irlanda), Sverre E. Kjeldsen
(Norvegia), Reinhold Kreutz (Germania), Stephane Laurent (Fran a), Gregory Y. H. Lip
(Marea Britanie), Richard McManus (Marea Britanie), Krzysztof Narkiewicz (Polonia),
Frank Ruschitzka (Elve ia), Roland E. Schmieder (Germania), Evgeny Shlyakhto (Rusia),
Costas Tsioufis (Grecia), Victor Aboyans (Fran a), Ileana Desormais (Fran a)
* *Autori coresponden i. Bryan Williams, Institute of Cardiovascular Science, University College London, Maple House, 1st Floor, Suite A, 149 Tottenham Court Road,
London W1T 7DN, Marea Britanie, Tel: +44 (0) 20 3108 7907, E-mail: bryan.williams@ucl.ac.uk. Giuseppe Mancia, University of Milano-Bicocca, Milan, Italia; and
Hypertension Center Istituto Universitario Policlinico di Monza, Verano (MB), Piazza dei Daini, 4 – 20126 Milan, Italia, Tel: +39 347 4327142, E-mail: giuseppe.mancia@
unimib.it
† Professor Zanchetti a decedat spre finalul elabor rii acestui ghid, in martie 2018. A contribuit semnificativ la elaborarea acestui ghid, în calitate de membru al Grupului
de Lucru si de coordonator de sec iune. Va fi regretat de prieteni i colegi.
Cei doi pre edin i au contribuit în mod egal la elaborarea acestui document.
Comitetul pentru Ghiduri Practice al Societ ii Europene de Cardiologie (ESC), Societatea European de Hipertensiune (ESH), Societ ile
Na ionale de Cardiologie ESC i Societ ile Na ionale de Hipertensiune ESH au participat la procesului de revizuire: listate în Anex .
Entit ile ESC participante la dezvoltarea acestui document:
Asocia ii: Asocia ia Europeana de Imagistic Cardiovascular (EACV), Asocia ia Europeana de Cardiologie Preventiv (EAPC), Asocia ia European de Cardiologie
Interven ional (EACVI), Asocia ia European de Aritmologie (EHRA), Asocia ia pentru Insuficien Cardiac (HFA).
Consilii: Consiliul pentru Cardiologie Clinic , Consiliul de Îngrijire Cardiovasculara i Profesii adiacente, Consiliul de Îngrijiri Primare Cardiovasculare, Consiliul pentru
Hipertensiune, Consiliul pentru Accidentul vascular cerebral ischemic.
Grupuri de lucru: Farmacoterapia Cardiovascular , Fiziopatologia Coronarian i Microcircula ie, e-Cardiologie.
Declinarea responsabilit ii. Ghidurile ESC/ESH reprezint punctul de vedere al ESC i ESH i au fost elaborate dup o evaluare
minu ioas a informa iilor tiin ifice i medicale disponibile la momentul realiz rii acestora. ESC i ESC nu sunt responsabile pentru
eventuale contradic ii, discrepan e i/sau ambiguit i între ghidurile ESC/ESH i alte recomand ri oficiale sau ghiduri elaborate de
autorit i de s n tate public relevante, mai ales legate de strategii de s n tate sau terapeutice. Personalul medical este încurajat
s in cont de ghidurile ESC/ESH când î i exercit judecata clinic precum i în elaborarea i implementarea de strategii medicale
de s n tate preventive i diagnostice. Totu i ghidurile ESC/ESH nu anuleaz în niciun fel responsabilitatea individual a personalului
medical cu privire la luarea unor decizii potrivite i corecte pentru fiecare pacient în parte, inând cont de opinia pacientului i a
persoanelor care îngrijesc pacientul atunci când este cazul i/sau este necesar. Ghidurile ESC/ESH nu scutesc personalul medical de
luarea în considerare a recomand rilor oficiale sau ghidurilor relevante publicate de autorit i de s n tate public , astfel încât fiecare
pacient s fie tratat inând cont de datele tiin ifice acceptate, în conformitate cu obliga iile profesionale i etice. Este de asemenea
obliga ia personalului medical s verifice regulamentele i reglement rile în vigoare cu privire la medicamente i dispozitivele
medicale la momentul prescrierii acestora.
Con inutul acestui ghid ESC/ESH a fost publicat doar pentru utilizarea în scop personal i educa ional. Nu
este aprobat comercializarea acestuia. Nicio parte a ghidului ESC/ESH nu poate fi tradus sau reprodus f r
permisiunea scris a ESH sau ESC. Permisiunea poate fi ob inut printr-o cerere scris adresat c tre Oxford
University Press, editor al European Heart Journal i responsabilul autorizat s se ocupe de oferirea permisiunii în
numele ESC (journals.permissions@oup.com).
Acest articol a fost co-publicat în European Heart Journal (doi: 10.1093/eurheartj/ehy339) i Journal of Hypertension
(doi:10.1097/HJH. 10.1097/ HJH.000000000000) i într-o variant scurtat în Blood Pressure. Toate drepturile sunt
rezervate. © European Society of Cardiology and European Society of Hypertension 2018. Articolele din European
Heart Journal i Journal of Hypertension sunt identice cu excep ia unor diferen e stilistice i ortografice conform
regulilor fiec rui jurnal. Orice citare poate fi folosit când se face referire la acest articol. Au revizuit documentul:
Guy De Backer (Coordonator ESC al verific rii documentului) (Belgia), Anthony M. Heagerty (Coordonator ESH
al verific rii documentului) (Marea Britanie), Stefan Agewall (Norvegia), Murielle Bochud (Elve ia), Claudio Borghi
(Italia), Pierre Boutouyrie (Fran a), Jana Brguljan (Slovenia), Hector Bueno (Spania), Enrico G. Caiani (Italia), Bo

69
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

Carlberg (Suedia), Neil Chapman (Marea Britanie), Renata Ciıfkova (Cehia), John G. F. Cleland (Marea Britanie),
Jean-Philippe Collet (Fran a), Ioan Mircea Coman (România), Peter W. de Leeuw (Olanda), Victoria Delgado
(Olanda), Paul Dendale (Belgia), Hans-Christoph Diener (Germania), Maria Dorobantu (România), Robert Fagard
(Belgia), Csaba Farsang (Ungaria), Marc Ferrini (Fran a), Ian M. Graham (Irlanda), Guido Grassi (Italia), Hermann
Haller (Germania), F. D. Richard Hobbs (Marea Britanie), Bojan Jelakovic (Croatia), Catriona Jennings (Marea
Britanie), Hugo A. Katus (Germania), Abraham A. Kroon (Olanda), Christophe Leclercq (Fran a), Dragan Lovic
(Serbia), Empar Lurbe (Spania), Athanasios J. Manolis (Grecia), Theresa A. McDonagh (Marea Britanie), Franz
Messerli (Elve ia), Maria Lorenza Muiesan (Italia), Uwe Nixdorff (Germania), Michael Hecht Olsen (Danemarca),
Gianfranco Parati (Italia), Joep Perk (Suedia), Massimo Francesco Piepoli (Italia), Jorge Polonia (Portugalia),
Piotr Ponikowski (Polonia), Dimitrios J. Richter (Grecia), Stefano F. Rimoldi (Elve ia), Marco Roffi (Elve ia),
Naveed Sattar (Marea Britanie), Petar M. Seferovic (Serbia), Iain A. Simpson (Marea Britanie), Miguel Sousa-Uva
(Portugalia), Alice V. Stanton (Irlanda), Philippe van de Borne (Belgia), Panos Vardas (Grecia), Massimo Volpe
(Italia), Sven Wassmann (Germania), Stephan Windecker (Elve ia), Jose Luis Zamorano (Spania).
Declara iile privind conflictele de interese ale tuturor exper ilor implica i in dezvoltarea acestui Ghid sunt
disponibile pe site-ul ESC www.escardio.org/guidelines.
Traducere efectuat de c tre Sorin Boeangiu, Alexandra Corbu, Silviu Dumitra cu, Daniel Enache, Claudia Guzu, Anca Lunganu,
Cornelia M rgineanu, Ana-Maria Mih ilescu, Andrada Ro u, Monica State, Adrian Sturzu, Emma Weiss sub coordonarea Grupului de
Lucru de Hipertensiune Arterial al Societ ii Române de Cardiologie – Pre edinte Elisabeta B dil , secretar Ana-Maria Vintil .
Cuvinte cheie: Ghid • Hipertensiune • Tensiune arterial • M surarea tensiunii arteriale • Valorile prag i intele tratamentului
hipertensiunii arteriale • Leziunile de organ int mediate de hipertensiune • Modific ri ale stilului de via • Terapie farmacologic •
Terapia combinat • Terapia cu device-uri • Hipertensiune secundar

CUPRINS 4.11 Tensiunea arterial în timpul efortului fizic i la


altitudine ....................................................................... 87
ABREVIERI I ACRONIME....................................................... 72 4.12 Tensiunea central aortic ........................................ 88
1. Preambul .................................................................................. 73 5. Examinarea clinic i evaluarea afect rii de organ
2. Introducere.............................................................................. 75 int mediat de hipertensiune ......................................... 88
2.1 Ce e nou i ce s-a schimbat în ghidul de 5.1 Evaluarea clinic .......................................................... 88
hipertensiune arterial ESC/ESH din 2018? .......... 75 5.2 Istoric medical ............................................................. 89
3. Defini ie, clasificare i aspecte epidemiologice ale 5.3 Examenul fizic i investiga iile clinice...................... 89
hipertensiunii arteriale ....................................................... 76 5.4 Evaluarea afect rii de organ int mediat de
3.1 Defini ia hipertensiunii .............................................. 76 hipertensiune ............................................................... 90
3.2 Clasificarea hipertensiunii arteriale ........................ 77 5.4.1 Afectarea de organ int mediat de
3.3 Prevalen a hipertensiunii .......................................... 77 hipertensiune în stratificarea riscului la
3.4 Rela ia hipertensiunii cu riscul cardiovascular pacien ii hipertensivi ............................................. 90
i cu evenimentele renale.......................................... 78 5.5 Caracteristicile leziunilor de organ int
3.5 Hipertensiunea i evaluarea risculu mediate de hipertensiune ......................................... 91
cardiovascular total .................................................... 78 5.5.1 Cordul i hipertensiunea ..................................... 91
3.6 Importan a afect rii de organ int mediat 5.5.1.1 Electrocardiograma ...................................... 91
de hipertensiune în rafinarea evalu rii riscului 5.5.1.2 Ecocardiografia transtoracic în
cardiovascular la pacien ii hipertensivi .................. 80 hipertensiune................................................. 91
5.5.2 Vasele de sânge i hipertensiunea ...................... 92
3.7 Provoc ri în evaluarea riscului CV ............................ 81
5.5.2.1 Arterele carotide.......................................... 92
4. M surarea tensiunii arteriale ............................................... 82 5.5.2.2 Velocitatea undei pulsului ........................... 92
4.1 M surarea conven ional a tensiunii arteriale la 5.5.2.3 Indicele glezn -bra ...................................... 92
cabinetul medical ........................................................ 82 5.5.3 Rinichiul i hipertensiunea ................................... 93
4.2 M surarea nesupravegheat a tensiunii arteriale 5.5.4 Retinopatia hipertensiv ...................................... 93
în cabinetul medical .................................................... 82 5.5.5 Creierul i hipertensiunea ................................... 93
4.3 M surarea TA în afara cabinetului medical ............ 83 5.6 Regresia afect rii de organ int mediat de
4.4 Monitorizarea la domiciliu a TA ............................... 83 hipertensiune i reducerea riscului
4.5 Monitorizarea ambulatorie a TA.............................. 83 cardiovascular sub tratament antihipertensiv ...... 94
4.6 Avantajele i dezavantajele monitoriz rii 5.7 Când îndrum m pacientul cu hipertensiune
ambulatorii i la domiciliu a tensiunii arteriale..... 84 c tre îngrijiri în spital? ................................................ 94
4.7 Hipertensiunea de halat alb i hipertensiunea 6. Genetica i hipertensiunea ................................................ 95
mascat ......................................................................... 84 7. Tratamentul hipertensiunii ................................................. 95
4.7.1 Hipertensiunea de halat alb................................. 85 7.1 Efectele benefice ale medica iei antihipertensive 95
4.7.2 Hipertensiunea mascat ....................................... 85 7.2 Ini ierea tratamentului antihipertensiv................... 96
4.8 Screening-ul pentru detec ia hipertensiunii .......... 86 7.2.1 Recomand ri din ghidurile anterioare .............. 96
4.9 Confirmarea diagnosticului de hipertensiune ...... 86 7.2.2 Tratamentul farmacologic pentru pacien ii cu
4.10 Indica ii clinice pentru m surarea tensiunii hipertensiune grad 1 i risc cardiovascular
arteriale în afara cabinetului medical...................... 86 sc zut-moderat ...................................................... 96
70
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

7.2.3 Ini ierea medica iei antihipertensive la pacien ii 8.1.1 Defini ia hipertensiunii rezistente.................... 119
vârstnici cu hipertensiune grad 1 ....................... 97 8.1.2 Hipertensiunea pseudo-rezistent ................... 119
7.2.4 Ini ierea medica iei antihipertensive la pacien ii 8.1.3 Abordarea diagnostic a hipertensiunii
cu tensiunea arterial normal-înalt .................. 97 arteriale rezistente .............................................. 120
7.2.5 Medica ia antihipertensiv ar trebui ini iat în 8.1.4 Tratamentul hipertensiunii rezistente ............. 120
func ie de valorile TA sau pe baza riscului CV 8.2 Hipertensiunea secundar ...................................... 121
total? ......................................................................... 98 8.2.1 Medicamente i alte substan e care pot cauza
7.2.6 Ini ierea tratamentului antihipertensiv ............. 99 HTA secundar .................................................... 122
7.3 intele terapeutice în hipertensiune ...................... 99 8.2.2 Cauze genetice de hipertensiune secundar ... 122
7.3.1 Noi dovezi cu privire la intele tensiunii 8.3 Urgen e hipertensive cu risc vital i f r risc vital ...
arteriale sistolice i diastolice ............................. 99 123
7.3.2 inte pentru valorile TA la anumite sub 8.3.1 Managementul urgen elor hipertensive cu risc
grupuri specifice de pacien i hipertensivi....... 101 vital ......................................................................... 125
7.3.2.1 Diabetul zaharat.......................................... 101 8.3.2 Prognosticul i urm rirea pacien ilor .............. 126
7.3.2.2 Pacien ii vârstnici ........................................ 102 8.4 Hipertensiunea de halat alb.................................... 126
7.3.2.3 Valorile int ale tensiunii arteriale în 8.5 Hipertensiunea mascat .......................................... 127
ambulator i în cabinet vs. la domiciliu .. 103 8.6 Hipertensiunea necontrolat mascat ................. 128
7.4 Tratamentul hipertensiunii arteriale ..................... 103 8.7 Hipertensiunea la adul ii tineri (vârsta <50 ani) 128
7.4.1 Modific ri ale stilului de via ........................... 103 8.7.1 Hipertensiunea sistolic izolat la tineri......... 129
7.4.2 Restric ia aportului de sare ............................... 103 8.8 Hipertensiunea la vârstnici (vârsta 65 ani) ....... 129
7.4.3 Consumul moderat de alcool ........................... 104 8.9 Sexul feminin, sarcina, contracep ia oral i
7.4.4 Alte modific ri alimentare ................................. 104 terapia de substitu ie hormonal .......................... 130
7.4.5 Sc derea în greutate ........................................... 105 8.9.1 Hipertensiunea i sarcina ................................... 130
7.4.6 Activitatea fizic regulat ................................... 105 8.9.1.1 Defini ia i clasificarea hipertensiunii în
7.4.7 Întreruperea fumatului ....................................... 106 sarcin ........................................................... 130
7.5 Terapia farmacologic a hipertensiunii ................. 106 8.9.1.2 M surarea TA în sarcin ............................ 130
7.5.1 Medicamente pentru tratamentul hipertensiunii.106 8.9.1.3 Investigarea hipertensiunii în sarcin ...... 131
7.5.1.1 Blocan ii sistemului renin -angiotensin 8.9.1.4 Preven ia hipertensiunii i pre-eclampsiei ....
(inhibitorii enzimei de conversie a 131
angiotensinei i blocan ii receptorilor 8.9.1.5 Managementul clinic al hipertensiunii în
angiotensinei) .............................................. 106 sarcin ........................................................... 131
7.5.1.2 Blocantele canalelor de calciu ................. 107 8.9.1.6 Hipertensiunea i al ptarea ...................... 132
7.5.1.3 Diureticele tiazidice/tiazidic-like (exp. 8.9.1.7 Riscul de recuren a hipertensiunii la o
clortalidona i indapamida)....................... 108 sarcin ulterioar ........................................ 132
7.5.1.4 Beta-blocantele ........................................... 108 8.9.1.8 Consecin ele cardiovasculare pe termen
7.5.1.5 Al i agen i antihipertensivi ........................ 109 lung ale hipertensiunii gesta ionale......... 132
7.5.2 Strategia terapeutic în HTA............................. 109 8.9.2 Contraceptivele orale i hipertensiunea ........ 132
7.5.2.1 Combina ii medicamentose pentru 8.9.3 Terapia de substitu ie hormonal i
tratamentul HTA ........................................ 110 hipertensiunea ...................................................... 133
7.5.2.2 Ra iunea pentru ini ierea terapiei cu o 8.10 Hipertensiunea în diverse grupuri etnice ............ 133
combina ie de dou medicamente 8.11 Hipertensiunea în diabetul zaharat ....................... 134
pentru majoritatea pacien ilor ................ 112 8.12 Hipertensiunea i boala cronic de rinichi .......... 135
7.5.2.3 Cre terea tratamentului la combina ia 8.13 Hipertensiunea i boala pulmonar obstructiv
format din trei medicamente ................. 113 cronic ......................................................................... 136
7.5.2.4 Ra ionamentul pentru combina ia în 8.14 Hipertensiunea i bolile cardiace .......................... 136
doz fix ca terapie obi nuit pentru 8.14.1 Boala coronarian ischemic .......................... 136
tratamentul HTA ........................................ 113 8.14.2 Hipertrofia ventricular stâng i
7.5.2.5 Cre terea suplimentar a medica iei insuficien a cardiac ........................................... 137
antihipertenive ............................................ 114 8.15 Boala cerebrovascular i func ia cognitiv ......... 138
7.5.3 Algoritmul tratamentului medicamentos in 8.15.1 Hemoragia intracerebral acut .................... 138
hipertensiune ........................................................ 114 8.15.2 Accidentul vascular cerebral ischemic acut 138
7.6 Tratamentul hipertensiunii bazat pe dispozitive 8.15.3 Istoricul de accident vascular ischemic sau
medicale ...................................................................... 116 accident ischemic tranzitor ............................... 139
7.6.1 Stimularea baroreceptorilor carotidieni 8.15.4 Disfunc ia cognitiv i demen a ..................... 139
(pacemaker i stent) ........................................... 116 8.16 Hipertensiunea arterial , fibrila ia atrial i alte
7.6.2 Denervarea renal ............................................... 117 aritmii .......................................................................... 140
7.6.3 Crearea unei fistule arterio-venoase .............. 118 8.16.1 Anticoagulantele orale i hipertensiunea
7.6.4 Alte dispozitive .................................................... 119 arterial .................................................................. 140
8. Hipertensiunea în situa ii specifice ................................ 119 8.17 Hipertensiunea arterial i boala vascular ........ 140
8.1 Hipertensiunea rezistent ....................................... 119 8.17.1 Ateroscleroza carotidian ............................... 140
71
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

8.17.2 Arterioxscleroza i cre terea rigidit ii AOTMH Afectare de Organ int Mediat de
arteriale ................................................................ 141 Hipertensiune
8.17.3 Boala arterial periferic a membrelor ARP Activitatea reninei plasmatice
inferioare ............................................................... 141 ASCOT Anglo-Scandinavian Cardiac Outco-
8.18 Hipertensiunea arterial la pacientul cu valvulopatii mes Trial
i boli ale aortei ........................................................ 142
AV Atrioventricular
8.18.1 Coarcta ia de aort .......................................... 142
8.18.2 Preven ia dilata iei i disec iei de aort la AVC Accident vascular cerebral
pacien ii cu risc crescut...................................... 142 BAP Boal arterial periferic
8.18.3 Hipertensiunea arterial la pacientul cu BCC Blocant de canal de calciu
aortopatie asociat bicuspidiei valvei aortice 142 BCI Boal coronarian ischemic
8.19 Hipertensiunea i disfunc ia sexual ..................... 142 BCR Boal cronic de rinichi
8.20 Hipertensiunea i terapia antineoplazic ............. 143 BCV Boal cardiovascular
8.21 Managementul perioperator al hipertensiunii ... 143 bpm B t i pe minut
9. Abordarea riscului concomitent de boal BPOC Boala pulmonar obstructiv cronic
cardiovascular ................................................................... 144 BRA Blocan i ai receptorilor de tip 1 ai an-
9.1 Statinele i alte medicamente hipolipemiante .... 144 giotensinei 2
9.2 Terapia antiagregant i terapia anticoagulant .. 144 CAPPP Captopril Prevention Project
9.3 Medica ia antidiabetic i tensiunea arterial ..... 145 CENa Canal epitelial de sodiu
10. Urm rirea pacien ilor ....................................................... 146 CTU Combina ie în tablet unic
10.1 Urm rirea pacien ilor hipertensivi ....................... 146 CGP Comitetul pentru Ghiduri Practice
10.2 Urm rirea pacien ilor cu tensiune arterial
CHA 2DS2-VASc Congestive heart failure, Hypertensi-
normal-înalt i hipertensiune de halat alb ......... 146
10.3 Tensiunea arterial crescut la vizitele de
on, Age 75 years, Diabetes mellitus,
control......................................................................... 146 Stroke, Vascular disease, Age 65-74
10.4 Îmbun t irea controlului tensional: aderen a years, Sex category (female)
la medica ie ................................................................ 146 CK-MB Creatin-kinaz izoenzima MB (muscu-
10.5 Supravegherea continu a afect rii de organ int lar /cerebral )
asimptomatice mediate de hipertensiune ........... 147 COLM Combination of OLMesartan and a
10.6 Poate fi medica ia antihipertensiv redus sau calcium channel blocker or diuretic in
întrerupt ? ................................................................. 147 Japanese elderly hypertensive patients
11. Arii cu dovezi insuficiente i necesitatea unor studii CONVINCE Controlled Onset Verapamil Investiga-
viitoare ................................................................................. 149 tion of Cardiovascular End Points
12. Mesaje cheie........................................................................ 149 COPE Combination Therapy of Hypertensi-
13. Mesaje “Ce e de f cut” i “Ce nu e de facut” on to Prevent Cardiovascular Events
conform ghidului ................................................................ 152 CPA Concentra ie plasmatic de aldosteron
14. Anexe .................................................................................... 154 CPR Concentra ie plasmatic de renin
15. Bibliografie........................................................................... 155 CT Tomografie computerizat
CV Cardiovascular
ABREVIERI I ACRONIME DENERHTN Renal Denervation for Hypertension
ACCOMPLISH Avoiding Cardiovascular Events DHP Dihidropiridin
Through Combination Therapy in Pa- ECA Enzima de conversie a angiotensinei
tients Living With Systolic Hypertensi- ECG Electrocardiogram
on ELSA European Lacidipine Study on Athe-
ACCORD Action to Control Cardiovascular Risk rosclerosis
in Diabetes eRFG Rata filtr rii glomerulare estimat
ACR Raport albumin :creatinin ESC Societatea European de Cardiologie
ADVANCE Action in Diabetes and Vascular Di- ESH Societatea European de Hipertensiu-
sease: Preterax and Diamicron – MR ne
Controlled Evaluation ETT Ecocardiografie transtoracic
AIT Accident ischemic tranzitor FEVER Felodipine Event Reduction
ALLHAT Antihypertensive and Lipid-Lowering FiA Fibrila ie atrial
Treatment to Prevent Heart Attack GIM Grosime intim -medie
Trial GRP Grosime relativ a peretelui
ALTITUDE Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes HAS-BLED Hypertension, Abnormal renal/liver
Using Cardiovascular and Renal Disea- function (1 point each), Stroke, Blee-
se Endpoints ding history or predisposition, Labile
72
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

INR, Elderly (>65), Drugs/alcohol con- RCT Trial controlat randomizat


comitantly (1 point each) RM Rezonan magnetic
HbA1c Hemoglobin glicozilat RMC Rezonan magnetic cardiac
HDL-C HDL- Colesterol SC Suprafa corporal
HELLP Hemoliz , transaminaze crescute, SCOPE Study on Cognition and Prognosis in
trombocitopenie the Elderly
HOPE Heart Outcomes Prevention Evaluati- SCORE Systematic COronary Risk Evaluation
on SHEP Systolic Hypertension in the Elderly
HTA Hipertensiune arterial Program
HSI Hipertensiune sistolic izolat SPRINT Systolic Blood Pressure Intervention
HTAM Hipertensiune arterial mascat Trial
HTAS Hipertensiune arterial sus inut SRA Sistem renina-angiotensina
HTAHA Hipertensiune arterial de halat alb STOP-H Swedish Trial in Old Patients with
HVS Hipertrofie ventricular stâng Hypertension
HYVET Hypertension in the Very Elderly Trial Syst- Eur Systolic Hypertension in Europe
i.v intravenos Syst-China Systolic Hypertension in China
IC Insuficien cardiac TA Tensiune arterial
ICFEp Insuficien cardiac cu frac ie de ejec- TAD Tensiune arterial diastolic
ie p strat TAm Tensiune arterial medie
ICFEr Insuficien cardiac cu frac ie de ejec- TAS Tensiune arterial sistolic
ie redus VALUE Valsartan Antihypertensive Long-term
IECA Inhibitori ai enzimei de conversie a an- Use Evaluation
giotensinei VEGF Factor de cre tere vascular endotelial
IGB Indice glezn -bra VS Ventricul stâng
IM Infarct miocardic
IMC Indice de mas corporal 1. PREAMBUL
INVEST International Verapamil-Trandolapril Ghidurile rezum i evalueaz informa iile medicale
Study disponibile cu scopul de a asista personalul medical
IRM Imagistic prin rezonan magnetic în alegerea celor mai bune strategii de management
JUPITER Justification for the Use of Statins in pentru pacientul cu o anumit patologie. Ghidurile i
Prevention: an Intervention Trial Eva- recomand rile ar trebui s faciliteze procesul decizi-
luating Rosuvastatin onal pentru personalul medical în practica de zi cu
LDH Lactat-dehidrogenaz
zi. Totu i, decizia final cu privire la fiecare pacient
LDL-C LDL-Colesterol
LIFE Losartan Intervention For Endpoint în parte trebuie luat de medicul curant, de comun
reduction in hypertension acord cu pacientul i apar in torii acestuia.
MATA Monitorizare Ambulatorie a Tensiunii Un num r considerabil de ghiduri au fost elaborate
Arteriale recent de Societatea European de Cardiologie (ESC) i
MDTA Monitorizarea la Domiciliu a Tensiunii de Societatea European de Hipertensiune (ESH), cât i
Arteriale de alte societ i i organiza ii. Prin prisma impactului
MRA Antagonist al receptorilor mineralo- asupra practicii clinice, pentru asigurarea transparen-
corticoizi ei, au fost stabilite criterii de calitate pentru dezvol-
NORDIL Nordic Diltiazem tarea acestor ghiduri.
ns nesemnificativ Recomand rile pentru formularea i publicarea ghi-
NT-pro BNP Por iune N-terminal a pro- peptidului durilor ESC pot fi g site pe site-ul ESC (http://www.
natriuretic B escardio.org/Guidelines-&-Education/Clinical-Practi-
o.d omni die (zilnic)
ce-Guidelines/Guidelines-development/Writing-ESC-
ONTARGET Ongoing Telmisartan Alone and in
combination with Ramipril Global En- Guidelines). Ghidurile ESC reprezint pozi ia oficial
dpoint Trial a ESC cu privire la un anumit subiect i sunt periodic
PATHS Prevention and Treatment of Hyper- revizuite.
tension Study Membrii acestui grup de lucru au fost selecta i de
PROGRESS Perindopril protection against recur- ESC i ESH pentru a reprezenta medicii implica i în
rent stroke study tratarea pacien ilor cu aceast patologie. Exper i se-
PWV Velocitatea undei pulsului lecta i din domeniu au efectuat o evaluare compre-
73
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

Tabelul 1. Clasele de recomand ri


Clasa de recomandare Defini ie Sugestii pentru utilizare
Dovezi i/sau acord general ca un anumit tratament sau o Este recomandat /indicat
Clasa I
anumit procedur sunt benefice, folositoare, eficiente
Dovezi contradictorii i/sau divergen e de opinie legate de
Clasa II
utilitatea/eficien a tratamentului sau a procedurii
Clasa IIa Puterea dovezilor/opiniilor este în favoarea utilit ii/eficacit ii Ar trebui considerat .
Clasa IIb Utilitatea/eficacitatea este mai pu in stabilit de dovezi/opinii Poate fi considerat .
Dovezi sau opinia general c tratamentul respectiv sau pro- Nu este recomandat .
Clasa III cedura nu sunt folositoare/eficiente i în unele cazuri ar putea
fi d un toare

Tabelul 2. Niveluri de eviden ã


Nivel de dovezi A Date provenite din multiple trialuri clinice randomizate sau meta-analize

Nivel de dovezi B Date provenite dintr-un singur trial clinic randomizat sau din studii mari non-randomizate

Nivel de dovezi C Convergen a opiniilor exper ilor i/sau a studiilor mici, retrospective, registre

hensiv a datelor publicate pentru o patologie anume, de implementare pentru aceste recomand ri, inclusiv
în concordan cu regulile Comitetului pentru Ghi- o variant de buzunar a ghidului, prezent ri cu rezu-
duri Practice i cu aprobarea ESH. S-a efectuat o eva- mate, bro uri cu mesaje esen iale, rezumate pentru
luare critic a procedurilor diagnostice i terapeutice, non-speciali ti i o versiune electronic pentru apli-
inclusiv a raportului risc-beneficii. Nivelul dovezilor i ca ii digitale (smartphone, etc). Aceste versuri sunt
gradul de recomandare al unei anumite op iuni de tra- prescurtate i prin urmare, se fac referiri la versiunea
tament au fost apreciate i acordate în func ie de scale complet care este disponibil gratuit pe site-urile
predefinite, conform Tabelelor 1 i 2. ESC i ESH i publicat de European Heart Journal i
Exper ii din comisiile de elaborare i evaluare au de Journal of Hypertension (disponibil pe site-urile re-
completat declara ii de interese pentru toate rela iile vistelor). Societ ile Na ionale ale ESC sunt încurajate
care ar putea fi percepute ca o surs real sau poten- s sprijine, traduc i s implementeze ghidurile ESC.
ial de conflict de interese. Aceste declara ii pot fi Programele de imple-mentare sunt necesare pentru
g site pe site-ul ESC (http/www.escardio. org/guide- c a fost demonstrat c prognosticul bolii poate fi fa-
lines). Orice modific ri survenite pe parcursul elabo-
vorabil influen at de aplicarea temeinic a recoman-
r rii acestui ghid au fost anun ate c tre ESC i ESH cu
d rilor clinice.
actualizarea declara iilor. Întregul suport financiar al
Chestionare i registre sunt necesare pentru a ve-
grupului de lucru a fost asigurat de c tre ESC i ESH,
rifica punerea în practic a recomand rilor de ghiduri,
f r nicio implicare din partea industriei farmaceutice.
completând astfel circuitul între cercetarea clinic ,
Comitetul ESC pentru Ghiduri Practice (CGP) su-
pravegheaz i coordoneaz elaborarea noilor ghi- elaborarea ghidurilor, diseminarea acestora i imple-
duri. Comitetul este de asemenea responsabil pentru mentarea în practica clinic .
procesul de aprobare al acestui ghid. Dup procesul Medicii sunt încuraja i s ia în considerare ghidurile
de verificare, ghidul este aprobat de c tre to i exper- ESC i ESH când î i exercit judecata clinic , precum
ii implica i în grupul de lucru, în acest caz de c tre i când formuleaz i implementeaz strategii preven-
exper ii ESH. Documentul final este aprobat de c - tive, diagnostice sau terapeutice. Totu i, ghidurile ESC
tre CPG i ESH pentru publicare în European Heart i ESH nu primeaz în niciun fel în fa a responsabilit ii
Journal, în Journal of Hypertension cât i în Blood Pre- individuale a medicilor în luarea deciziilor potrivite i
ssure. Ghidul a fost elaborat dup o evaluare atent corecte pentru fiecare pacient sau apar in tor aco-
a dovezilor medicale disponibile la momentul scrierii lo unde e cazul. Este de asemenea responsabilitatea
acestuia. medicului s verifice reglement rile în vigoare pen-
Sarcina de dezvoltare a ghidului ESC i ESH include tru medicamente i dispozitive medicale la momentul
i crearea unor instrumente educa ionale i programe prescrierii acestora.
74
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

2. INTRODUCERE considerarea meta-analizelor ce includ studii contro-


S-au f cut progrese substan iale în în elegerea epi- late randomizate bine conduse ca fiind dovezi puter-
demiologiei, fiziopatologiei i a riscurilor asociate cu nice (spre deosebire de meta analizele de tip network,
hipertensiunea arterial i exist numeroase dovezi care nu au acela i nivel de eviden deoarece multe
care demonstreaz c sc derea tensiunii arteriale din compara ii nu provin din studii randomizate); (iv)
poate reduce substan ial morbiditatea i mortalitatea recunoa terea faptului c RCT nu pot r spunde mul-
precoce.1-10 Strategii legate de stilul de via i terapiile tor întreb ri importante legate de diagnostic, strati-
medicamentoase s-au dovedit a fi bine tolerate si foar- ficarea riscului, tratament, care pot îns fi abordate
te eficiente în reducerea tensiunii arteriale (TA). Cu prin studii observa ionale sau bazate pe registre de un
toate acestea, ratele de control ale TA r mân sc zute calibru tiin ific corespunz tor; (v) aprecierea nivelu-
la nivel mondial i sunt departe de a fi satisf c toa- lui de eviden i clasei de recomand ri conform reco-
re în Europa. În consecin , hipertensiunea arterial mand rilor ESC (vezi sec iunea 1); (vi) recunoa terea
(HTA) r mâne principala cauz de boal cardiovascu- faptului c opiniile pot s difere între recomand ri,
lar (BCV) care poate fi prevenit i principala cauz situa ie în care se recurge la vot; (vii) recunoa terea
mortalitate general la nivel global i european.11-14 faptului c existe circumstan e în care dovezile nu
Acest ghid ESC/ESH din 2018 pentru managemen- exist sau nu sunt adecvate, problematica este impor-
tul hipertensiunii arteriale este conceput pentru paci- tant în pentru practica clinic i nu pot fi ignorate. În
en ii adul i cu hipertensiune, cu vârsta de peste 18 ani. aceste circumstan e, am recurs la opinia exper ilor i
Scopul revizuirii i actualiz rii acestui ghid a fost eva- am adus argumente care s o sus in .
luarea i încorporarea noilor dovezi în recomand ri. Fiec rui membru al Task Force i-au fost atribuite
Scopurile specifice ale acestui ghid au fost elaborarea sarcini specifice, care au fost revizuite de coordona-
unor recomand ri pragmatice pentru îmbun t irea torii de sec iune i apoi de cei doi chairpersons, din
detec iei i tratamentului hipertensiunii i îmbun - partea ESC, respectiv ESH. Textul a fost conceput în
t irea ratei de control a HTA prin promovarea unor 24 de luni, timp în care Task Force a avut întâlniri de
strategii simple i eficace. lucru i coresponden intensiv între întâlniri. Înainte
Acest ghid urmeaz acelea i principii precum cele de publicare, documentul a fost revizuit de referen i
publicate de c tre ESC i ESH în 2003, 2007 i 2013. europeni selecta i de ESC i ESH i de reprezentan i
Aceste principii fundamentale sunt: (i) elaborarea ai Societ ilor Na ionale de Cardiologie afiliate ESC i
recomand rilor în baza unor studii desf urate co- ai Societ ilor Na ionale de Hipertensiune.
respunz tor, identificate prin cercetarea extensiv a 2.1 Ce e nou i ce s-a schimbat în ghidul de
literaturii; (ii) acordarea priorit ii pentru datele pro- hipertensiune arterial ESC/ESH din 2018?
venite din studii controlate randomizate (RCT); (iii)

Schimb ri în recomand ri
2013 2018
Diagnostic Diagnostic
M surarea tensiunii arteriale la cabinet este recomandat pentru scree- Se recomand ca diagnosticul de hipertensiune s se bazeze pe:
ning-ul i diagnosticul hipertensiunii. M sur tori repetate în cabinet ale TA; sau
M sur toarea TA în afara cabinetului prin MATA i/sau MDTA dac
logistic sau economic e fezabil.
Praguri terapeutice Praguri terapeutice
Tensiunea arterial normal-înalt (130-139/85-89mmHg): Tensiunea arterial normal-înalt (130-139/85-89mmHg):
Cu excep ia situa iei în care dovezile vor dovedi contrariul, nu este Tratamentul medicamentos poate fi luat în considerare când riscul CV
recomandat ini ierea medica iei antihipertensive la valori normal-înalte este foarte înalt datorit prezen ei bolii cardiovasculare, în special a bolii
ale TA. coronariene.
Praguri terapeutice Praguri terapeutice
Tratamentul HTA grad 1 cu risc sc zut: Tratamentul HTA grad 1 cu risc sc zut:
Ini ierea tratamentului antihipertensiv ar trebui luat în considerare La pacien ii cu hipertensiune arterial grad 1 cu risc sc zut – moderat
i la pacien ii cu hipertensiune arterial grad 1 cu risc sc zut – mode- i f r dovezi de AOTMH, medica ia antihipertensiv este recomanda-
rat, când valorile TA sunt în acest interval la vizite repetate sau sunt t dac pacientul r mâne hipertensiv dup o perioad de schimbare a
crescute conform criteriilor de ambulator de m surare a TA i r mân în stilului de via .
acest interval în pofida unei perioade rezonabile de schimbare a stilului
de viat .

75
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

Praguri terapeutice Praguri terapeutice


Pacien ii vârstnici Pacien ii vârstnici
Medica ia antihipertensiv poate fi luat în considerare la pacien ii vârst- Medica ia antihipertensiv i modific rile stilului de via sunt recoman-
nici (cel pu in la pacien ii cu vârst sub 80 ani) când TAS este în interva- date pentru pacien ii vârstnici cu form fizic bun (>65 ani dar nu >80
lul 140-159mmHg, dac tratamentul antihipertensiv este bine tolerat. ani) când TAS este în intervalul stabilit pentru gradul 1 (140-159 mmHg),
dac tratamentul este bine tolerat.
Valori int ale TA Valori int ale TA
Este recomandat atingerea unei TAS int <140 mmHg. Este recomandat ca primul obiectiv terapeutic s fie sc derea TA
<140/90mmHg pentru to i pacien ii i dac tratamentul este bine
tolerat, valorile TA ar trebui sc zute la 130/80mmHg sau chiar mai jos
pentru majoritatea pacien ilor.
La majoritatea pacien ilor <65 ani este recomandat sc derea TAS în
intervalul 120-129mmHg.
Valori int ale TA la pacien ii vârstnici (65-80 ani) Valori int ale TA la pacien ii vârstnici (65-80 ani)
Este recomandat atingerea unei TAS int între 140-150 mmHg pentru Pentru pacien ii vârstnici ( 65 ani) este recomandat o valoare int
pacien ii în vârst (65-80 ani) pentru TAS de 130-139 mm Hg
Valori int ale TA la pacien ii cu vârsta peste 80 ani Valori int ale TA la pacien ii cu vârsta peste 80 ani
Ar trebui luat în considerare o valoare int a TAS între 140-150 O valoare int a TAS între 130-139 mmHg este recomandat pentru
mmHg pentru pacien ii cu vârst peste 80 ani cu o valoare ini ial a TAS persoanele peste 80 ani, dac este tolerat .
160mmHg, dac sunt într-o stare fizic i mental corespunz toare.
Valori int pentru TAD Valori int pentru TAD
O valoarea int a TAD <90 mmHg este întotdeauna recomandat , cu O valoarea int a TAD <80 mmHg ar trebui luat în considerare pentru
excep ia pacien ilor cu diabet, la care se recomand o valoare a TAD to i pacien ii hipertensivi, independent de nivelul de risc i comorbidi-
<85 mmHg. t i.
Ini ierea tratamentului farmacologic Ini ierea tratamentului farmacologic
Ini ierea tratamentului antihipertensiv cu o combina ie de dou medi- Se recomand ini ierea tratamentului antihipertensiv cu o combina ie de
camentpoate fi luat în considerare la pacien ii cu TA marcat crescut dou medicamente, preferabil cu o CTU. Excep ie fac b trânii fragili i
bazal sau la cei cu risc CV înalt. cei cu HTA grad 1 cu risc sc zut (mai ales dac TAS <150 mmHg)
Hipertensiunea rezistent Hipertensiunea rezistent
Antagoni tii de receptori mineralocorticoizi, amiloridul i blocantul de Tratamentul recomandat pentru HTA rezistent const în ad ugarea
receptori alfa-1 doxazosin ar trebui luate în considerare dac nu exist spironolactonei în doz mic sau ad ugarea altor diuretice în caz de in-
contraindica ii. toleran la spironolacton , fie cu eplerenon , amilorid, cre terea dozei
de diuretic tiazidic/ tiazidic-like sau un diuretic de ans sau ad ugarea de
bisoprolol sau doxazosin.
Tratamentul hipertensiunii bazat pe dispozitive medicale Tratamentul hipertensiunii bazat pe dispozitive medicale
În cazul ineficacit ii tratamentului farmacologic, proceduri invazive ca Pân nu vor fi disponibile noi dovezi referitoare la siguran a i eficaci-
denervarea renal i stimularea baroreceptorilor pot fi luate în conside- tatea terapiei bazat pe dispozitive, aceasta nu este recomandat de
rare. rutin , cu excep ia studiilor clinice i a RCT.
Clase de recomand ri
Gradul I Gradul IIa Gradul IIb Gradul III
MATA=Monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale; MDTA=monitorizarea la domiciliu a tensiunii arteriale; AOTMH=afectarea de organe int mediat de hipertensiune; TA=tensiune
arterial ; TAS=tensiune arterial sistolic ; TAD=tensiune arterial diastolic ; CV=cardiovascular; CTU=combina ie în tablet unic ; RCT=trialuri controlate randomizate.

3. DEFINI IE, CLASIFICARE I definit ca valorile TA la care beneficiile tratamentului


ASPECTE EPIDEMIOLOGICE ALE (fie prin modificarea stilului de via , fie prin medica-
HIPERTENSIUNII ARTERIALE mente) dep esc f r echivoc riscurile tratamentului,
a a cum arat studiile clinice. Aceste dovezi au fost re-
3.1 Defini ia hipertensiunii vizuite (vezi sec iunea 7.2 pentru discu ii detaliate pri-
Rela ia dintre TA i evenimentele cardiovasculare vind pragurile de diagnostic ale HTA) i ofer suport
(CV) i renale este continu , f când ca distinc ia din- recomand rii ca atât clasificarea TA, cât i defini ia
tre normotensiune i hiper-tensiune bazat pe valori hipertensiunii s r mân neschimbate fa de ghidurile
cut-off ale TA, s fie oarecum arbitrar .2,4,8 Cu toate ESH/ESC anterioare (Tabel 3).15,16,17
acestea, în practic , valorile cut-off ale TA sunt utili- Hipertensiunea arterial este definit ca valori în
zate din motive pragmatice, pentru a simplifica dia- cabinetul medical ale TA sistolice 140 mmHg i/sau
gnosticul i deciziile privind tratamentul HTA. Asoci- ale TA diastolice 90 mmHg. Defini ia se bazeaz
erile epidemiologice dintre TA i riscul CV încep de la pe dovezi din multiple studii controlate randomiza-
valori foarte sc zute ale TA [adic TA sistolic (TAS) te care au demostrat c tratamentul pacien ilor cu
>115 mmHg]. Cu toate acestea, „hipertensiunea“ este aceste valori ale TA este benefic (vezi sec iunea 7).
76
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

Noi sec iuni/recomand ri


Când suspect m i ce investiga ii ar trebui efectuate pentru hipertensiunea secundar ?
Managementul urgen elor hipertensive
Recomand ri actualizate pentru managementul TA în accidental vascular cerebral acut
Recomand ri actualizate pentru managementul hipertensiunii la femei i în sarcin
Hipertensiunea arterial la diferite grupuri etnice
Efectele altitudinii asupra TA
Hipertensiunea i boala pulmonar cronic obstructiv
Hipertensiunea i fibrila ia atrial sau alte aritmii
Utilizarea anticoagulantelor orale la pacien ii cu hipertensiune arterial
Hipertensiunea arterial i disfunc ia sexual
Hipertensiunea i medica ia oncologic
Managementul perioperator al HTA
Medicamentele antidiabetice i TA
Recomand ri actualizate pentru evaluarea i managementul riscului cardiovascular: (i) utilizarea sistemului SCORE pentru evaluarea riscului la
pacien ii f r BCV; (ii) importan a AOTMH în modificarea riscului cardiovascular; (iii) utilizarea statinelor i a aspirinei pentru preven ia BCV
Concepte noi
M surarea TA
Utilizarea pe scar larg a monitoriz rii TA în afara cabinetului prin MATA i/sau MDTA, în special MDTA, ca op iune pentru
confirmarea diagnosticului de hipertensiune, pentru detectarea hipertensiunii de halat alb i a hipertensiunii mascate i pentru monitorizarea
controlului TA.
Tratament mai pu in conservator al HTA pentru pacien ii vârstnici i foarte vârstnici
Valori prag ale TA i inte terapeutice mai sc zute pentru pacien ii vârstnici, cu accentuarea importan ei vârstei biologice în detri-
mentul celei cronologice (ex. importan a fragilit ii, gradului de independent i tolerabilit ii tratamentului)
Recomandarea c tratamentul nu ar trebui niciodat refuzat sau întrerupt datorit vârstei, în condi iile în care este bine tolerat
Strategia terapeutic bazat pe CTU pentru îmbun t irea controlului TA
Preferin a pentru combina ia de dou medicamente ca tratament ini ial pentru majoritatea pacien ilor hipertensivi
Strategia farmacologic bazat pe o singur tablet cu utilizarea preferat a CTU pentru majoritatea pacien ilor
Algoritm de tratament simplificat cu utilizarea preferat a IECA sau BRA, în combina ie cu un BCC i/sau un diuretic tiazidic/tiazidic-like
ca strategie principal medicamentoas pentru majoritatea pacien ilor, cu utilizarea beta-blocantelor pentru indica ii specifice
Noi valori int ale TA pentru pacien ii trata i
Intervale de valori ale TA la pacien ii trata i pentru a identifica mai bine intele recomandate i pentru a sc dea limitele inferioare
de siguran ale TA la pacien ii trata i, în func ie de vârsta i comorbidit ile pacientului
Detectarea aderen ei sc zute la tratament
Sublinierea importan ei evalu rii aderen ei la tratament ca o cauz major a controlului sc zut al TA
Rolul cheie al asistentelor i farmaci tilor în managementul pe termen lung al hipertensiunii
Rolul important al asistentelor i farmaci tilor în educarea, sus inerea i urm rirea pacien ilor hipertensivi trata i este subliniat ca parte
a strategiei generale de ameliorare a controlului HTA.

Aceea i clasificare este folosit în cazul persoanelor 3.3 Prevalen a hipertensiunii


tinere, de vârst medie i vârstnicilor, în timp ce, în În baza valorilor m surate în cabinet ale TA, prevalen-
cazul copiilor i adolescen ilor, sunt utilizate percenti- a global a HTA era estimat la 1.13 miliarde în 20155,
lele deoarece nu sunt disponibile date din studii inter- cu o prevalen de peste 150 milioane în Europa Cen-
ven ionale. Detalii privind clasificarea TA la b ie ii i tral i de Est. În ansamblu, prevalen a HTA la adul i
fetele 16 ani pot fi se reg sesc în Ghidul ESH pentru este de aproximativ 30-45%12 , cu o prevalen global
copii i adolescen i din 2016.18 standardizat pe toate vârstele de 24% pentru b rba i
i respectiv 20% pentru femei în 2015. 5 Aceast preva-
3.2 Clasificarea hipertensiunii arteriale
len ridicat a HTA este consistent în întreaga lume,
indiferent de statusul economic, atât în rile cu veni-
Clasificarea tensiunii arteriale turi mici i medii, cât i în rile cu venituri mai mari.12
Recomandare Clas a
Nivelb Frecven a hipertensiunii arteriale cre te cu înaintarea
Se recomand ca TA s fie clasificat ca optim , în vârst , cu o prevalen >60% la persoanele cu vâr-
normal , normal- înalt sau gradul 1-3 de hi-
pertensiune, potrivit TA m surat în cabinetul
I C sta >60 de ani.12 Prevalen a hipertensiunii arteriale în
medical. lume va continua s creasc pe masur ce popula ii-
TA = tensiune arterial
a
Clas de recomandare;
le îmb trânesc, prin adoptarea unui stil de via se-
b
Nivel de eviden . dentar i cre terea greut ii corporale. Se estimeaz
77
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

Tabelul 3. Clasificarea tensiunii arteriale în cabineta i definirea gradelor de hipertensiune arterial b

Categorie TA sistolic (mmHg) TA diastolic (mmHg)


Optim <120 i <80
Normal 120-129 i/sau 80-84
Normal înalt 130-139 i/sau 85-89
Hipertensiune grad 1 140-159 i/sau 90-99
Hipertensiune grad 2 160-179 i/sau 100-109
Hipertensiune grad 3 180 i/sau 110
Hipertensiune sistolic izolat 140 i <90
TA = tensiune arterial ;
a
Categoria TA este definit conform TA în clinic , m surat cu pacientul a ezat i cu valorile cele mai crescute ale TA, fie sistolic , fie diastolic .
b
Hipertensiunea sistolic izolat este gradat 1, 2,sau 3 conform valorilor TAS din intervalele indicate.
Clasificarea este folosita pentru toate vârstele 16 ani.

c num rul persoanelor cu HTA va creste cu 15-20% tinde s scad dup atingerea vârstei medii ca urmare
pân în 2025, ajungând la aproape 1.5 miliarde.19 a rigidiz rii arteriale; în consecin , TAS cap t i mai
mult importan ca factor de risc dup aceast peri-
3.4 Rela ia hipertensiunii cu riscul
oad .28 La persoanele de vârst medie i la vârstnici,
cardiovascular i cu evenimentele renale
cre terea presiunii pulsului (diferen a dintre valorile
TA crescut a fost principalul contribuitor la moartea
TAS i TAD) are semnifica ie prognostic negativ adi-
prematur în 2015 la nivel global, fiind r spunz toa-
ional .28,29
re pentru aproximativ 10 milioane de decese i peste
200 de milioane de ani de via ajusta i la dizabilitate3. 3.5 Hipertensiunea i evaluarea riscului
În pofida progreselor în ceea ce prive te diagnosti- cardiovascular total
cul i tratamentul hipertensiunii arteriale din ultimii Hipertensiunea arterial apare rar izolat , asociindu-
30 de ani, anii de via ajusta i la dizabilitate atribui i se de cele mai multe ori cu al i factori de risc CV, pre-
acesteia au crescut cu 40% din 1990.3 Tensiunea arte- cum dislipidemia i intoleran a la glucoz .30,31 Aceast
rial sistolic 140 mmHg este r spunz toare pentru asociere a factorilor de risc metabolici are un efect
cea mai mare parte a mortalit ii i poverii invalidit ii amplificator asupra riscului CV.32 În consecin , cuan-
(~70%), iar majoritatea deceselor legate de TAS pe an tificarea riscului total CV (adic probabilitatea unei
se datoreaz bolii cardiace ischemice (4,9 milioane), persoane de a dezvolta un eveniment CV pe o peri-
accidentelor vasculare cerebrale hemoragice (2 mili- oad de timp predefinit ) este o parte important a
oane) i accidentelor vasculare cere-brale ischemice procesului de stratificare a riscului în cazul pacien ilor
(1.5 milioane).3 cu hipertensiune arterial .
Atât TA m surat în cabinet cât i TA din ambula- Actual, sunt disponibile numeroase sisteme de eva-
tor au o rela ie independent i continu cu inciden a luare a riscului CV i majoritatea proiecteaz riscul pe
mai multor evenimente CV [accident vascular cere- 10 ani. Din 2003, Ghidurile Europene de preven ie a
bral (AVC) hemoragic, accident vascular cerebral is- BCV recomand folosirea sistemului Systematic CO-
chemic, infarct miocardic, moarte subit , insuficien ronary Risk Evaluation (SCORE), deoarece se bazeaz
cardiac i boal arterial periferic (BAP)], precum i pe seturi de date din cohorte europene reprezentati-
cu boala cronic de rinichi (BCR) în stadiul final.4 ve (disponibil la: http://www.escardio.org/Guidelines-
Dovezile acumulate asociaz hipertensiunea arte- &-Education/Practice-tools/CVD-prevention-tool-
rial cu un risc crescut de a dezvolta fibrila ie atrial box/SCORE-Risk-Charts).Sistemul SCORE estimeaz
(FiA),20 iar noi dovezi asociaz cre terile precoce ale riscul pe o perioad de 10 ani a unui prim eveniment
TA cu un risc crescut de declin cognitiv i demen .21,22 aterosclerotic fatal, în rela ie cu vârsta, sexul, fuma-
Rela ia continu dintre TA i riscul de evenimen- tul, nivelul colesterolului total i TAS. Sistemul SCO-
te a fost demonstrat la toate vârstele23 i în toate RE permite de asemenea, calibrarea pentru diferite
grupurile etnice24,25 i se extinde de la valori crescu- niveluri de risc CV în numeroase ri europene i a
te ale TA pân la valori relativ sc zute. TAS pare s fost validat extern.33 O limitare anterioar a sistemu-
fie un predictor mai bun al evenimentelor decât ten- lui SCORE era faptul c se aplica doar pacien ilor cu
siunea arterial diastolic (TAD) dup vârsta de 50 vârste între 40-65 ani; recent, sistemul SCORE a fost
de ani.23,26,27 TAD înalt este asociat cu un risc CV adaptat pentru pacien i cu vârste peste 65 ani.34 Infor-
crescut i este mai frecvent crescut la pacien ii mai ma ii detaliate cu privire la evaluarea riscului CV sunt
tineri (<50 ani) comparativ cu pacien ii vârstnici. TAD disponibile.35
78
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

Tabel 4 Factori care influen eaz riscul cardiovascular la pacien ii cu hipertensiune


Caracteristici demografice i parametri de laborator
Sexa (b rba i > femei)
Vârst a
Fumat (actual sau în trecut)a
Colesterol totala i HDL-C
Acid uric
Diabet zaharat
Supraponderalitate sau obezitate
Istoric familial de BCV prematur (b rba i <55 ani i femei <65 ani)
Istoric familial sau parental de hipertensiune arterial cu debut precoce
Menopauz cu debut precoce
Stil de via sedentar
Factori psiho-sociali i socio-economici
Frecven cardiac (valori în repaus >80 b t i/min)
AOTMH asimptomatic
Rigiditate arterial :
Presiunea pulsului (la vârstnici) >60 mmHg
PWV carotido-femural >10 m/s
HVS ECG (indice Sokolow-Lyon >35 mm, sau R în aVL 11 mm; durata produsului voltajului Cornell >2440 mm.ms, sau voltaj Cornell >28 mm la
b rba i sau >20 mm la femei)
HVS ecocardiografic [index mas VS: b rba i >50 g/m2,7; femei >47 g/m2.7 (în l ime în m2,7 ); indexarea pentru SC poate fi folosit în cazul pacien ilor
cu greutate normal ; masa VS/SC g/m2 >115 (b rba i) i >95 (femei)]
Microalbuminurie (30-300 mg/24 h), sau raport albumin /creatinin crescut (30-300 mg/g; 3,4-34 mg/mmol) (preferabil din urina de diminea )b
BCR moderat cu eRFG >30-59 mL/min/1,73 m2 (SC) sau BCR sever cu eRFG <30 mL/min/1,73 m2 b
Indice glezn -bra <0,9
Retinopatie avansat : hemoragii sau exudate, edem papilar
Boal CV sau renal stabilit
Boal cerebro-vascular : accident vascular ischemic, hemoragie cerebral , AIT
BCI: infarct miocardic, angin , revascularizare miocardic
Prezen a pl cilor ateromatoase imagistic
Insuficien cardiac , inclusiv ICFEp
Boal arterial periferic
Fibrila ie atrial
SC = suprafa a corporal ; BCI = boal coronarian ischemic ; BCR=boal cronic de rinichi; CV = cardiovascular; BCV = boal cardiovascular ; ECG = electrocardiogram ; eRFG= rata filtr rii
glomerulare estimat ; HDL-C = HDL colesterol; ICFEp = insuficien cardiac cu frac ie de ejec ie p strat ; AOTMH = afectare de organ int mediat de hipertensiune; VS=ventricul stâng;
HVS= hipertrofie ventricular stâng ; PWV = velocitatea undei pulsului; SCORE = Systematic COronary Risk Evaluation; AIT = accident ischemic tranzitor.
a
Factorii de risc CV inclu i în sistemul SCORE;
b
Proteinuria i eRFG sc zut sunt factori de risc independen i.
Vezi Tabelul 6 pentru factori care pot modifica riscul CV.

Factorii care influen eaz factorii de risc CV la area afect rii de organ int mediat de hipertensiune
pacien ii cu HTA se reg sesc în Tabelul 4. Pacien ii (AOTMH) care contribuie, de asemenea, la cre terea
hipertensivi cu BCV documentat , inclusiv boala ate- riscului CV la un nivel mai ridicat, chiar i atunci când
rosclerotic asimptomatic decelat imagistic, cei cu sunt afectarea este asimptomatic (a se vedea Tabelul
diabet zaharat tip 1 sau tip 2, cu niveluri foarte ridica- 4 i sec iunile 3.6 i 4).
te ale factorilor de risc lua i individual (inclusiv HTA Exist dovezi cumulative care demonstreaz c o
de gradul 3) sau boala cronic de rinichi (stadiile 3-5), cre tere a acidului uric pân la valori mai mici decât
sunt automat considera i a avea un risc CV pe 10 ani cele asociate tipic cu guta este independent asociat
foarte crescut (adic 10% mortalitate prin BCV) sau cu cre terea riscului CV atât în popula ia general cât
crescut (adica 5-10% mortalitate prin BCV) (Tabel 5). i la hipertensivi. Dozarea acidului uric seric este re-
Ace ti pacien i nu necesit estimarea formal a riscu- comandat ca parte a evalu rii pacientului hipertensiv.
lui CV pentru a determina nevoia tratamentului hi- Sistemul SCORE nu estimeaz decât riscul de eve-
pertensiunii arteriale sau al altor factori de risc CV. nimente CV fatale. Riscul total de evenimente CV
Pentru ceilal i pacien i hipertensivi estimarea riscului (fatale i non-fatale) este de aproximativ trei ori mai
CV la 10 ani utilizând sistemul SCORE este recoman- mare decât rata de evenimente fatale la b rba i i de
dat . Estimarea riscului ar trebui completat cu evalu- patru ori mai mare la femei. Acest multiplicator se
79
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

Tabelul 5. Categoriile de risc cardiovascular pe 10 ani (Systematic COronary Risk Evaluation system)
Risc foarte crescut Persoane cu oricare din urm toarele:
BCV documentat , clinic sau neechivoc imagistic.
BCV clinic include infarct miocardic acut, sindrom coronarian acut, revascularizare coronarian sau a altor
artere, accident vascular cerebral ischemic, AIT, anevrism de aort i BAP
BCV neechivoc documentat imagistic include placa semnificativ (adic stenoz 50%) la angiografie sau
ecografic; nu include cre terea grosimii intim -medie carotidian
Diabet zaharat cu afectare de organ int , ex. proteinurie sau asocierea cu un factor de risc major precum
hipertensiune arterial grad 3 sau hipercolesterolemie
BCR sever (eRFG <30 mL/min/1,73 m2)
Riscul SCORE calculat la 10 ani 10%
Risc crescut Persoane cu oricare din urm toarele:
Cre tere semnificativ a unui singur factor de risc, în particular colesterol >8 mmol/L (>310 mg/dL), ex.
hiper-colesterolemie familial sau hipertensiune arterial grad III (TA 180/110 mmHg)
Majoritatea pacien ilor cu diabet zaharat (cu excep ia persoanelor tinere cu diabet zaharat tip 1 i f r al i
factori majori de risc, care s-a putea încadra la risc moderat)
HVS hipertensiv
BCR moderat (eGFR 30-59 mL/min/1,73 m2)
Riscul SCORE calculat la 10 ani 5-10%
Risc moderat Persoane cu:
Risc SCORE calculat la 10 ani 1% i <5%
Hipertensiune arterial grad 2
Multe persoane de vârst medie apar in acestei categorii
Risc sc zut Persoane cu:
Risc SCORE calculat la 10 ani <1%
TA = tensiune arterial ; BCR = boal cronic de rinichi; BCV = boal cardiovascular ; eRFG = rata filtr rii glomerulare estimat ; HVS= hipertrofie ventricular stâng ; AIT = accident ischemic
tranzitor; BAP = boal arterial periferic ; SCORE = Systematic COronary Risk Evaluation.

Tabelul 6. Modificatori de risc care cresc riscul CV Tabelul 7. Corec ia factorilor pentru estim rile riscului
estimate prin sistemul SCORE - Systemic COronary CV prin Systemic COronary Risk Evaluation (SCORE)
Risk Evaluation35 la prima genera ie de imigran i în Europa35
Deprivarea social , originea multor cauze de BCV Regiunea de origine Factorul de multiplicare
Obezitatea (m surat prin IMC) i obezitatea central (m surat prin Asia de Sud 1,4
circumferin a abdominal ) Africa sub-Saharian 1,3
Sedentarismul Caraibe 1,3
Stresul psihosocial, inclusiv epuizarea fizic Asia de Vest 1,2
Istoric familial de BCV prematur (ap rut la vârst <55 ani la b rba i Africa de Nord 0,9
i <60 ani la femei) Asia de Est 0,7
Boli autoimune sau alte boli inflamatorii America de Sud 0,7
Afec iuni psihiatrice majore
Tratamentul infec iei cu virusul imunodeficien ei umane
Fibrila ia atrial
factorilor de risc CV. Mai mult, estim rile riscului CV
Hipertrofia VS prin sistemul SCORE pot fi modificate în cazul primei
BCR genera ii de imigran i în Europa i scorurile de risc
Sindromul de apnee obstructiv în somn CV la ace ti pacien i pot fi ajustate prin factori de
IMC = indice de mas corporal ; BCR = boal renal cronic ; BCV = boal cardiovascular ;
VS = ventricul stâng. corec ie (Tabel 7). Detalii suplimentare cu privire la
impactul modificatorilor de risc CV sunt disponibile în
Ghidurile pentru preven ia BCV ESC 2016.35
atenueaza pân la valori de trei ori mai mici la popu-
la ia vârstnic la care exist probabilitatea ca un prim 3.6 Importan a afect rii de organ int
eveniment s fie fatal.37 mediat de hipertensiune în rafinarea
Exist modificatori generali importan i ai riscului evalu rii riscului cardiovascular la pacien ii
CV (Tabel 6), ca i modificatori specifici ai riscului CV hipertensivi
pentru pacien ii hipertensivi. Modificatorii riscului CV Un aspect unic i important în estimarea riscului CV
sunt în mod particular importan i în cazul pragurilor la pacien ii hipertensivi este necesitatea de a lua în
limit de risc CV, în special în cazul pacien ilor cu risc considerare impactul AOTMH. Aceasta era anteri-
moderat la care un modificator de risc ar putea con- or denumit „afectare de organ int “, dar termenul
verti riscul moderat în risc crescut i ar putea influ- AOTMH descrie cu o mai mare acurate e modific rile
en a deciziile terapeutice cu privire la managementul structurale i/sau func ionale de la nivelul organelor
80
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

majore (adic inim , creier, retin , rinichi i vase sang- Hipertensiunea i evaluarea riscului CV
vine) induse de HTA (Tabel 4). Exist trei consideren- Recomandare Clas a
Nivelb
te importante: (i) nu toate tipurile de AOTMH sunt Evaluarea riscului CV cu sistemul SCORE e
recomandat pentru pacien ii cu HTA care nu
incluse în sistemul SCORE (BCR i boala ateroscle- sunt deja la risc crescut/foarte crescut datorat
rotic dovedit sunt incluse) iar câteva AOTMH (ex. I B
BCV stabilite, bolii renale sau diabetului, unui
cardiace, vasculare i retiniene) au o semnifica ie pro- singur factor de risc marcat crescut (ex. coles-
terol) sau HVS hipertensive30,35
gnostic nefavorabil bine stabilit (vezi sec iunea 5) i BCV = boal cardiovascular ; HVS = hipertrofie ventricular stâng ; SCORE = Systematic
pot duce, în special dac AOTMH este pronun at , la COronary Risk Evaluation.
a
Clas de recomandare;
un risc CV ridicat, chiar în absen a factorilor de risc b
Nivel de eviden .

CV clasici; (ii) prezen a AOTMH este este frecvent i


deseori nedetectat ;38 (iii) prezen a AOTMH multiple
la acela i pacient este de asemenea frecvent i duce
sc zut, chiar i în cazul acelora cu un profil al factori-
la amplificarea riscului CV. 39-41 În consecin , include-
lor de risc anormal. Folosirea termenului de „vârst
rea evalu rii AOTMH este important la pacien- ii cu
asociat riscului CV“ a fost propus ca o modalitate
HTA i ajut la identificarea acelor hipertensivi cu risc
util de a comunica riscurile i de a lua decizii cu pri-
crescut sau foarte crescut, care altfel ar putea fi cla-
vire la tratament, în special pentru persoanele tinere
sifica i în mod gre it ca având un nivel mai sc zut de
cu risc absolut sc zut, dar cu un risc relativ ridicat.35
risc prin sistemul SCORE.42 Acest considerent este
Acest concept este ilustrat în urm toarea situa ie: un
în special valabil pentru prezen a hipertrofiei ventri-
pacient mai tân r (de exemplu, un pacient în vârst de
culare stângi (HVS), a BCR cu albuminurie sau pro-
40 de ani) cu factori de risc, dar risc absolut sc zut
teinurie sau a rigidit ii arteriale43 (vezi sec iunea 5).
are un risc CV echivalent cu o persoan mult mai în
Impactul progresiei stadiilor de boal asociate hiper-
vârst (60 de ani) cu factori de risc cu valori optimale.
tensiunii (de la necomplicat la boal asimptomatic
Vârsta asociat riscului CV poate fi calculat automat
sau boal stabilit ) în func ie de diferitele grade de hi-
folosind HeartScore (www.heartscore.org).
pertensiune arterial i de prezen a factorilor de risc
O a doua considera ie este c prezen a comorbidi-
CV, AOTMH sau a comorbidit ilor pentru indivizii
t ilor este adesea înregistrat ca parametru binar în
de vârst mijlocie este ilustrat în Figura 1.
sistemele de evaluare a riscului CV (exp. diabet, da/
3.7 Provoc ri în evaluarea riscului CV nu). Acest lucru nu reflect impactul severit ii sau al
Riscul CV este puternic influen at de vârst (adic vechimii acestora asupra riscului total CV. De exem-
persoanele în vârst au invariabil un risc CV absolut plu, diabetul cu evolu ie îndelungat este în mod clar
crescut). În schimb, riscul absolut al persoanelor ti- asociat cu un risc crescut, în timp ce asocierea este
nere, în particular al femeilor tinere, este invariabil mai pu in sigur pentru diabetul cu debut recent.34

Tensiune arterial (mmHg)


Al i factori de
Stadializarea bolii Normal înalt Gradul 1 Gradul 2 Gradul 3
risc, AOTMH sau
hipertensive TAS 130-139 TAS 140-159 TAS 160-179 TAS 180
boal
TAD 85-89 TAD 90-99 TAD 100-109 TAD 110

F r al i factori de risc Risc sc zut Risc sc zut Risc moderat Risc crescut
Stadiul 1
(necomplicat ) 1 sau 2 factori risc Risc sc zut Risc moderat Risc moderat - crescut Risc crescut
3 factori risc Risc sc zut - moderat Risc moderat - crescut Risc crescut Risc crescut
AOTMH, BCR grad 3,
Stadiul 2 Risc crescut spre
sau diabet zaharat f r Risc moderat - crescut Risc crescut Risc crescut
(boal asimptomatic ) foarte crescut
afectare de organ
BVC stabilit , BCR
Stadiul 3 grad 4, sau diabet
Risc foarte crescut Risc foarte crescut Risc foarte crescut Risc foarte crescut
(boal stabil ) zaharat cu afectare de
organ
Figura 1. Clasificarea stadiilor hipertensiunii conform valorilor tensiunii arteriale, prezen ei factorilor de risc cardiovascular, afect rii de organ int
mediat de hipertensiune sau comorbidit ilor. Riscul CV este ilustrat pentru b rba ii de vârst medie. Riscul CV nu corespunde neap rat riscului
actual la vârste diferite. Utilizarea sistemului SCORE este recomandat pentru estimarea formal a riscului CV pentru decizii cu privire la tratament.
TA = tensiune arterial ; BCR = boal cronic de rinichi; CV = cardiovascular; TAS = tensiune arterial sistolic ; TAD = tensiune arterial diastolic ;
AOTMH = leziune de organ int mediat de hipertensiune; SCORE = Systematic COronary Risk Evaluation.

81
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

O a treia provocare specific hipertensiunii arteria- Tabelul 8. M surarea tensiunii arteriale în cabinetul
le este ce valoare a TA s fie utilizat în evaluarea ris- medical
cului CV la un pacient care prime te tratament antihi- Pacien ii ar trebui s stea comfortabil într-un mediu lini tit pentru 5
minute înainte de a începe m sur torile TA.
pertensiv. Dac tratamentul a fost ini iat recent, pare Trei m sur tori TA ar trebui înregistrate la 1-2 min distan i m su-
adecvat s fie utilizat valoarea TA pre-tratament. r tori adi ionale efectuate doar dac primele dou citiri difer cu >10
Dac tratamentul este de lung durat , folosirea valo- mmHg. TA se înregistreaz ca media ultimelor dou citiri ale TA.
rii TA curente va subestima invariabil riscul, deoarece M sur tori adi ionale trebuie înregistrate la pacien ii cu valori TA
instabile datorate aritmiilor, precum pacien ii cu FiA, la care metode-
nu reflect expunerea anterioar , pe termen lung, la le auscultatorii manuale ar trebui utilizate, deoarece cele mai multe
niveluri mai crescute ale TA, iar tratamentul antihi- aparate automate nu au fost validate pentru m surarea TA la pacien ii
pertensiv nu anuleaz complet riscul chiar dac TA cu FiA. a
Utiliza i o man et standard (12-13 cm l ime i 35 cm lungime)
este bine controlat . Dac tratamentul a fost de lung pentru majoritatea pacien ilor; sunt necesare i man ete mai mari
durat , atunci „valoarea TA tratate“ ar trebui s fie sau mai mici pentru bra e mai groase (circumferin bra >32 cm) i
folosit , cu precizarea c riscul CV calculat va fi mai respectiv mai sub iri.
Man eta ar trebui pozi ionat la nivelul inimii, spatele i bra ul trebuie
mic decât riscul real al pacientului. O a patra proble-
sus inute pentru a evita cre terile TA dependente de contractura
m este cum s fie atribuite valorile TA din afara ca- muscular sau exerci iul izometric.
binetului medical în calculatoarele de risc care au fost Atunci când se folose te metoda auscultatorie, ultiliza i fazele I i
calibrate conform valorilor TA din cabinetul medical. V (reducerea/ dispari ia brusc ) a zgomotelor Korotkoff pentru a
identifica TAS i respectiv, TAD.
Aceste limit ri variate ar trebui luate în considerare M sura i TA la ambele bra e la prima vizit pentru a detecta posible
atunci când se evalueaz riscul CV în practica clinic . diferen e între bra e. Utiliza i bra ul cu valoarea mai mare ca referin-
.
4. M SURAREA TENSIUNII ARTERIALE M sura i TA la 1 minut i 3 minute dup ridicarea în picioare la to i
pacien ii la prima m sur toare pentru a exclude hipotensiunea ortos-
tatic . M surarea TA ezând i în picioare ar trebui efectuat la vizite
4.1 M surarea conven ional a tensiunii ulterioare la persoanele vârstnice, cu diabet zaharat i la persoanele
arteriale la cabinetul medical cu alte afec iuni în care hipotensiunea ortostatic ar putea ap rea
Sfingomanometrele auscultatorii sau oscilometri- frecvent.
ce, automate sau semiautomate, reprezint metoda Înregistra i frecven a cardiac i utiliza i palparea pulsului pentru a
exclude aritmiile.
preferat pentru m surarea TA în cabinetul medical. FiA = fibrila ie atrial ; TA = tensiune arterial ; TAD = tensiune arterial diastolic ; TAS =
Aceste dispozitive trebuie s fie validate în conformi- tensiune arterial sistolic .
a
Majoritatea aparatelor automate nu sunt validate pentru m surarea TA la pacien ii cu FiA
tate cu normele i protocoalele standardizate.44 TA i vor înregistra mai degrab cea mai mare und de presiune sistolic izolat , decât media
mai multor cicluri cardiace. Aceasta va duce la supraestimarea TA.
trebuie s fie m surat ini ial la ambele bra e, utili-
zând o man et cu o m rime adaptat la circumferin a
bra ului. O diferen persistent i semnificativ a TAS inclus în niciun algoritm de risc CV. Tabelul 8 rezum
între bra e (adic >15 mmHg) este asociat cu un risc procedura recomandat pentru m surarea de rutin
CV crescut,45 cel mai probabil datorit aterosclerozei. a TA în cabinetul medical. Se subliniaz faptul c m -
În cazul în care exist o diferen a TA între bra e, în surarea TA în cabinet este adesea efectuat în mod
mod ideal stabilit prin m sur tori simultane, bra ul incorect, cu o aten ie necorespunz toare la condi iile
cu valorile TA mai mari ar trebui s fie utilizat pentru standardizate recomandate pentru o m surare valid
toate celelalte m sur tori ulterioare. a TA. Evaluarea incorect a TA în cabinet poate duce
În cazul persoanelor vârstnice, persoanelor cu la o clasificare inexact , la supraestimarea TA reale a
diabet zaharat sau a altor categorii de persoane cu pacientului i la tratament inutil.
posibile cauze de hipotensiune arterial ortostatic , 4.2 M surarea nesupravegheat a tensiunii
tensiunea arterial ar trebui s se m soare la 1 minut arteriale în cabinetul medical
i 3 minute dup trecerea în ortostatism. Hipotensi- Citirile automate multiple ale TA în cabinetul medi-
unea ortostatic este definit ca o reducere a TAS cal îmbun t esc reproductibilitatea m sur rii TA , iar
cu >20 mmHg sau a TAD cu >10 mmHg în primele dac pacientul este singur i neobservat, tensiunea de
3 minute de ortostatism i este asociat cu un risc „halat alb“ (vezi sec iunea 4.7.1) poate fi substan ial re-
crescut de mortalitate i evenimente CV.46 Frecven- dus 48 sau chiar eliminat .49
a cardiac ar trebui înregistrat la momentul m su- Mai mult decât atât, valorile TA sunt mai mici decât
r torilor TA, deoarece frecven a cardiac de repaus cele ob inute prin m surarea conven ional a TA i
este un predictor independent al morbidit ii CV i sunt similare cu, sau chiar mai mici, decât cele oferite
evenimentelor fatale,47 de i frecven a cardiac nu este de monitorizarea ambulatorie pe timpul zilei a tensiu-
82
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

nii arteriale (MATA) sau monitorizarea tensiunii arte- mortalitatea CV decât TA m surat în cabinetul me-
riale la domiciliu (MDTA). 50 Utilizarea m sur rii nesu- dical. 59
pravegheate a TA în cabinetul medical într-un studiu Exist , de asemenea, dovezi c automonitorizarea
clinic recent [the Systolic Blood Pressure Intervention pacientului poate avea un efect benefic asupra ade-
Trial (SPRINT)]51 a generat controverse cu privire la ren ei la medica ie i controlului TA,60,61 în special
rela ia sa cantitativ cu m surarea conven ional a TA atunci când este combinat cu educa ia i consilierea.
în cabinetul medical (care a reprezentat baza datelor Telemonitorizarea i aplica iile smartphone pot oferi
din studiile epidemiologice i clinice anterioare); feza- avantaje suplimentare,63,64 cum ar fi un ajutor pentru
bilitatea sa în practica curent a fost, de asemenea, memorie pentru a face m sur tori ale TA i un mod
pus la îndoial . În prezent, rela ia dintre valorile TA convenabil de a stoca i de a revizui datele TA într-un
ob inute prin m surarea conven ional a TA în cabi- jurnal digital i de a le transmite. Nu recomand m fo-
netul medical i m surarea nesupravegheat a TA în losirea de aplica ii de m surare a TA printr-o metod
cabinetul medical r mâne neclar , dar dovezile dispo- independent de man et .
nibile sugereaz c citirile TAS prin metoda conven i- 4.5 Monitorizarea ambulatorie a TA
onal sunt cu cel pu in 5-15 mmHg mai crescute decât MATA furnizeaz media citirilor TA pe o perioad de-
valorile TAS ob inute prin masurarea nesupraveghea- finit , de obicei 24 de ore. Aparatul este de obicei
t a TA. 52 Exist , de asemenea, foarte pu ine dovezi programat s înregistreze TA la intervale de 15-30 de
cu privire la valoarea prognostic a valorilor TA prin minute i valorile medii ale TA sunt de obicei furnizate
m surarea nesupravegheat , astfel încât s garanteze pe timpul zilei, pe timpul nop ii i pe 24 de ore. Un
cel pu in aceea i abilitate de a prezice rezultatele ca jurnal al activit ilor pacientului i perioadei de somn
m surarea conven ional a TA în cabinetul medical. 53 poate fi, de asemenea, înregistrat. Un minim de 70%
4.3 M surarea TA în afara cabinetului medical de înregistr ri utilizabile ale TA sunt necesare pentru
M surarea TA în afara cabinetului medical se refer o sesiune MATA valabil . Valorile MATA sunt, în me-
la utilizarea fie a MDTA, fie a MATA, acesta din urm die, mai sc zute decât valorile TA în cabinetul medical
de obicei pe o perioad de 24 de ore. Metoda ofer i pragul de diagnosticare pentru HTA este 130/80
un num r mai mare de m suratori ale TA decât m su- mmHg ca medie pe 24 de ore, 135/85 mmHg pentru
rarea în cabinetul medical, în condi ii reprezentative media din timpul zilei i 120/70 pentru media pe tim-
pentru via a de zi cu zi. Ghidurile practice i lucr ri- pul nop ii (toate echivalente cu TA în cabinetul medi-
le recente ofer detalii complete despre MATA54 i cal 140/90 mmHg), vezi Tabelul 9.
MDTA55 i sunt rezumate în cele ce urmeaz . 54,56 MATA este un predictor mai bun al AOTMH decât
TA în cabinetul medical.65 Mai mult de atât, a fost de-
4.4 Monitorizarea la domiciliu a TA monstrat în mod constant c media TA ambulatorie
TA la domiciliu este media tuturor citirilor TA efec- pe 24 de ore are o rela ie mai strâns cu evenimentele
tuate cu un monitor semiautomat, validat, timp de cel morbide sau fatale66-68 i este un predictor mai sensi-
pu in 3 zile i preferabil pentru 6-7 zile consecutive bil decât TA de cabinet al evenimentelor CV precum
înaintea fiec rei vizite la clinic , cu citiri diminea a i morbiditatea i mortalitatea de cauz coronoarian i
seara, luate într-o camer lini tit dup 5 minute de prin AVC.68-72
odihn , cu pacientul a ezat, cu spatele i bra ul spriji-
nite. La fiecare sesiune de m surare a TA, dou citiri
ar trebui efectuate, la 1-2 minute distan . 57
Comparativ cu TA în cabinetul medical, valorile Tabelul 9. Defini ii ale HTA conform valorilor din
MDTA sunt de obicei mai sc zute i pragul de dia- cabinet, ambulator i de la domiciliu
TAS TAD
gnostic pentru hipertensiune arterial este 135/85 Categorie
(mmHg) (mmHg)
mmHg (echivalent cu TA în cabinetul medical 140/90 TA în cabinet a 140 i/sau 90
mmHg) (Tabelul 9) atunci când se ia în considerare TA în ambulator
media valorilor TA la domiciliu pe 3-6 zile. Compa- Media diurn 135 i/sau 85
Media nocturn 120 i/sau 70
rativ cu TA în cabinetul medical, MDTA ofer date
Media pe 24 ore 130 i/sau 80
reproductibile ale TA i este mai strâns legat de Media TA la domiciliu 135 i/sau 85
AOTMH, în special de HVS. 58 Meta-analize recente TA = tensiune arterial ; TAD = tensiune arterial diastolic ; TAS = tensiune arterial
ale pu inelor studii prospective disponibile au indicat sistolic .
a
Se refer mai degrab la m surarea conven ional a TA în cabinet decât m surarea
i mai mult c MDTA prezice mai bine morbiditatea i nesupravegheat .

83
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

TA scade în mod normal în timpul somnului. De i relevant din punct de vedere clinic, deoarece variabi-
gradul de reducere a TA din timpul nop ii are o dis- litatea TA de zi cu zi ar putea avea o valoare prognos-
tribu ie gaussian la nivel popula ional, un cut-off ar- tic independent .79 Spre deosebire de MATA, dispo-
bitrar a fost propus pentru a defini pacien ii ca având zitivele MDTA tipice nu ofer m sur tori TA în timpul
profil „dipper“ dac valoarea TA nocturne scade cu activit ilor zilnice de rutin i în timpul somnului, de i
>10% din valoarea medie a TA în timpul zilei; totu i, progresele tehnice recente ar putea permite m su-
statusul de „dipping“ este adesea foarte variabil de la rarea TA în timpul somnului prin MDTA. Un alt dez-
o zi la alta i astfel este slab reproductibil.73 Motive avantaj este poten ialul impact al afect rii cognitive
cunoscute pentru o absen a sc derii TA în timpul asupra fiabilit ii m sur torilor MDTA i cazuri rare
nop ii sunt tulbur rile de somn, sindromul de apnee în de comportament obsesiv, circumstan e care ar pu-
somn de tip obstructive, obezitatea, aportul ridicat de tea favoriza utilizarea MATA dac sunt necesare citiri
sare la subiec ii sensibili la sare, hipotensiunea arteri- ale TA în afara cabinetului medical. În general, ambe-
al ortostatic , disfunc ia autonom , boala cronic de le metode ar trebui considerate complementare, mai
rinichi, neuropatia diabetic i vârsta înaintat . 54 Studii degrab decât alterantive.
care au luat în calcul TA diurn i nocturn la acela i În pofida progreselor înregistrate în m surarea TA
model statistic au constatat c TA nocturn este un în afara cabinetului medical în ultimii 50 de ani, r mân
predictor al prognosticului mai puternic pentru re- câteva întreb ri fundamentale, cea mai important fi-
zultate decât TA din timpul zilei. 54 Raportul noapte-zi ind dac terapia ghidat dup MDTA sau MATA are ca
este, de asemenea, un predictor semnificativ al pro- rezultate reduceri mai mari ale morbidit ii i mor-
gnosticului, iar pacien ii cu o reducere a TA în timpul talit ii decât tratamentul ghidat de m surarea TA în
nop ii sc zut (adic <10% din media TA din media cabinetul medical, ultima reprezentând strategia de
diurn sau un raport noapte-zi >0,9) prezint un risc diagnostic utilizat în toate studiile clinice.
cardiovascular crescut. 54 În plus, la cei la care nu exis-
4.7 Hipertensiunea de halat alb i
t o reducere a TA în timpul nop ii sau care au media
hipertensiunea mascat
TA din timpul nop ii mai mare decât media TA din
Hipertensiunea ”de halat alb” se refer la starea netra-
timpul zilei, exist o cre tere substan ial a riscului.74
tat în care TA este crescut în cabinetul medical, dar
În mod paradoxal, exist i unele dovezi privind riscul
este normal când este m surat prin MATA, MDTA
crescut la pacien ii care au o reducere extrem a TA
sau ambele.80 În schimb, „hipertensiunea mascat “ se
nocturne (extreme dipping),75 de i prevalen a limitat
refer la pacien ii netrata i, la care TA este normal
i reproductibilitatea acestui fenomen fac interpreta-
în cabinetul medical, dar este crescut când este m -
rea acestor date dificil .
surat prin MDTA sau MATA.81 Termenul „adev rat
Un num r de indici suplimentari proveni i din în-
normotensiune“ se utilizeaz atunci când atât m su-
registr rile MATA au o oarecare valoare prognosti-
r torile TA în cabinetul medical, cât i cele în afara
c precum variabilitatea TA pe 24 de ore,76 cre terea
cabinetului sunt normale i „hipertensiunea sus inut “
matinal a TA77 i indicele ambulator de rigiditate ar-
(HTAS) este utilizat atunci când ambele sunt anor-
terial .78 Cu toate acestea, valoarea lor predictiv adi-
male. În hipertensiunea de halat alb, diferen a între
ional nu este înc clar . Astfel, ace ti indici ar trebui
valoarea cea mai mare a TA în cabinetul medical i
considera i instrumente de cercetare, f r indica ii
valoarea cea mai mica a TA în afara cabinetului este
curente pentru utilizarea clinic de rutin .
denumit «efect de halat alb» i se crede ar reflecta în
4.6 Avantajele i dezavantajele monitoriz rii principal r spunsul presor la o reac ie de alert pro-
ambulatorii i la domiciliu a tensiunii arteriale vocat de m sur torile TA în cabinetul medical de c -
Un avantaj major al MATA i MDTA este c acestea tre un medic sau o asistent medical ,82 de i, probabil
permit diagnosticul de hipertensiune de halat alb i c sunt implica i i al i factori.83
hipertensiune arterial mascat (vezi sec iunea 4.7). De i termenii „hipertensiune de halat alb“ i „hi-
Avantajele i dezavantajele relative ale MDTA i MATA pertensiune mascat “ au fost ini ial defini i pentru
sunt prezentate în Tabelul 10. Un avantaj deosebit de persoane care nu erau tratate pentru hipertensiune,
important al MDTA este faptul c este mult mai ieftin ace tia sunt acum folosi i, de asemenea, pentru a de-
i, prin urmare, mai accesibil decât MATA. Un altul scrie discrepan ele dintre TA în cabinetul medical i
este c ofer m sur tori multiple pe parcursul mai TA în afara cabinetului medical la pacien ii trata i pen-
multor zile sau chiar perioade mai lungi, ceea ce este tru HTA, cu termenii „hipertensiune arterial mas-
84
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

Tabelul 10. Compara ie între monitorizarea tensiunii arteriale în ambulator i monitorizarea tensiunii arteriale la
domiciliu
MATA MDTA
Avantaje Avantaje
Poate identifica HTA de halat alb i HTA mascat Poate identifica HTA de halat alb i HTA mascat
Dovezi prognostice mai puternice Ieftin i disponibil pe scar larg
Înregistr ri pe timpul nop ii M surare acas , într-un mediu mai relaxat decât în cabinetul medical
M surarea în condi ii reale de via Pacientul este implicat în m surarea TA
Fenotipuri suplimentare prognostice ale TA U or de repetat, se poate utiliza pe periode mai lungi pentru a evalua
Informa ii abundente dintr-o singur sesiune de m surare, inclusiv variabilitatea de zi cu zi a TA
variabilitatea pe termen scurt a TA.
Dezavantaje Dezavantaje
Scump i uneori cu disponibilitate limitat Este disponibil doar TA static
Poate fi incomod Poten ial pentru erori de m surare
F r înregistr ri în timpul nop ii a
MATA=monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale; TA = tensiune arterial ; MDTA = monitorizarea la domiciliu a tensiunii arteriale.
a
Sunt în curs de dezvoltare tehnici care s permit m surarea TA în timpul nop ii cu dispozitive de m surare TA la domiciliu.

cat (HTAM) necontrolat “ (TA în cabinetul medical lor de risc metabolic, afectare cardiac i vascular
controlat , dar acas sau în ambulator crescut ) i asimptomatic mai frecvent i un risc mai crescut pe
„hipertensiune arterial de halat alb (HTAHA) necon- termen lung pentru apari ia diabetului zaharat i pen-
trolat “ (TA în cabinetul medical ridicat , dar acas tru progresia c tre HTA sus inut i HVS.82 În plus,
sau în ambulator controlat ), comparativ cu hiperten- de i valorile TA din afara cabinetului medical sunt
siunea arterial sus inut (HTAS) necontrolat 84 (atât prin defini ie normale în HTA de halat alb, ele tind s
TA în cabinetul medical cât i cea de acas sau din fie mai mari decât cele ale persoanelor cu adev rat
ambulator sunt necontrolate). normotensive, ceea ce ar putea explica riscul cres-
Efectul de halat alb este folosit pentru a descrie di- cut pe termen lung de apari ie a evenimentelor CV
feren a dintre o TA în cabinetul medical ridicat (tra- raportat în HTA de halat alb în studiile recente, dup
tat sau netratat ) i o TA mai sc zut la domiciliu ajustarea pentru factorii de risc demografici i meta-
sau în ambulator, atât la pacien ii netrata i cât i la cei bolici.85,86,88-90 S-a dovedit, de asemenea, c HTA de
trata i. halat alb are un risc CV mai mare în cazul hipertensi-
unii sistolice izolate i la pacien ii vârstnici91 i nu pare
4.7.1 Hipertensiunea de halat alb
a fi chiar inocent din punct de vedere clinic.68 Diag-
Cu toate c prevalen a variaz între studii, hiper-
nosticul ar trebui confirmat prin m sur tori repetate
tensiunea de halat alb poate fi prezent pân la 30-
în cabinetul medical i în afara acestuia i ar trebui
40% ( i >50% în cazul persoanelor foarte vârstnice)
s includ o evaluare extensiv a factorilor de risc i
dintre pacien ii cu o TA crescut în cabinetul medical.
AOTMH. Atât MATA cât i MDTA sunt recomandate
Este mai frecvent odat cu înaintarea în vârst , la
pentru a confirma HTA de halat alb, deoarece riscul
femei i la nefum tori. Prevalen a sa este mai mic la
CV pare s fie mai mic ( i apropiat de normotensiu-
pacien ii cu AOTMH, când TA în cabinetul medical se
nea sus inut ) la aceia la care atât MATA cât i MDTA
bazeaz pe m sur tori repetate, sau când un medic
sunt normale;82 pentru considerente de tratament
nu este implicat în m surarea TA.
vezi sec iunea 8.4.
Un efect de halat alb semnificativ poate fi observat
la toate gradele de HTA (inclusiv în hipertensiunea 4.7.2 Hipertensiunea mascat
rezistent ), dar cea mai mare prevalen a HTA de Hipertensiunea mascat poate fi decelat la apro-
halat alb este întâlnit la hipertensiunea de gradul 1. ximativ 15% din pacien ii cu TA normal în cabinetul
AOTMH este mai pu in prevalent în hipertensiu- medical.17 Prevalen a ei este mai mare în cazul pacien-
nea de halat alb decât în hipertensiunea sus inut , iar ilor tineri, b rba i, fum tori, a celor cu niveluri cres-
studii recente arat c riscul de evenimente CV asoci- cute de activitate fizic , consum de alcool, anxietate
at cu HTA de halat alb este, de asemenea, mai sc zut, i munc stresant . 54 Obezitatea, diabetul, BCR, isto-
comparativ cu cel din HTA sus inut .68,85,86 În schimb, ricul familial de hipertensiune i TA normal înalt în
comparativ cu adevara ii normotensivi, pacien ii cu hi- cabinetul medical sunt, de asemenea, factori asocia i
pertensiune arterial de halat alb au o activitate adre- cu o prevalen crescut a hipertensiunii mascate.17
nergic crescut ,87 o prevalen mai mare a factori- HTA mascat este asociat cu dislipidemia i disglice-
85
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

mia, cu AOTMH,92 cu activarea adrenergic i riscul crescute, cât i pentru clasificarea hipertensiunii arte-
crescut de a dezvolta diabet zaharat i hipertensiune riale in practica clinic i RCT-uri. Num rul vizitelor i
sus inut .81,93 Meta-analize i studii recente68 au ar tat intervalul de timp dintre acestea variaz în func ie de
c riscul de evenimente CV este substan ial mai mare severitatea HTA i este invers propor ional cu gradul
în cazul HTA mascate, comparativ cu normotensiu- de severitate. A adar, cre teri mai importante ale TA
nea i apropiat sau chiar mai mare decât cel al HTA (ex. gradul 2 sau peste) necesit mai pu ine vizite, rea-
sus inute.68,93-96 Hipertensiunea arterial mascat s-a lizate la intervale de timp mai scurte (ex. la câteva zile
dovedit a cre te riscul de evenimente CV i renale în sau s pt mâni), în func ie de de severitatea cre terii
diabet, în special atunci când cre terea TA apare în TA i de eviden a BCV sau a AOTMH. În mod contrar,
timpul nop ii.95,97 în cazul pacien ilor cu cre teri tensionale în intervalul
gradului I de HTA, durata de timp pân la urm toarea
4.8 Screening-ul pentru detec ia
m sur toare se poate extinde pân la câteva luni, mai
hipertensiunii ales atunci când pacientul are risc sc zut i nu exist
Hipertensiunea este predominant o patologie asimp- afectare de organ int . În perioada de monitorizare
tomatic , detectat cel mai bine prin programe de a tensiunii arteriale, se vor realiza aprecierea riscului
screening popula ional sau prin m surarea ocaziona- cardiovascular si teste de rutin (vezi sec iunea 3).
l a tensiunii arteriale. Desf urarea unor programe Ghidul de fa sus ine de asemenea m surarea TA
structurate de screening popula ional a dus la desco- în afara cabinetului medical (ex. MDTA i/sau MATA)
perirea unui num r alarmant de persoane (>50%) care ca o strategie alternativ la determin rile repetate în
nu tiau c au HTA.12,98 Rata mare de HTA nediagnos- cabinet pentru confirmarea diagnosticului de hiper-
ticat nu a avut leg tur cu nivelul economic al rilor tensiune, atunci când aceste m sur tori sunt fezabi-
studiate în întreaga lume. le economic si logistic (Figura 2).99 Aceast abordare
To i adul ii ar trebui s aib valoarea TA înregis- poate furniza informa ii clinice suplimentare, de ex.
trat în fi a medical , s cunoasc valoarea acesteia identificarea HTA de halat alb (vezi sec iunea 4.7.1),
i, ulterior, sa fie supu i unui screening la intervale care ar trebui suspectat în special la pacien ii cu hi-
regulate, frecven a stabilindu-se în func ie de nivelul pertensiune grad I la determinarea TA in cabinet i la
tensiunii arteriale. La pacien ii s n to i cu o valoare care nu exist dovada afect rii de organ int sau a
optim a TA m surat în cabinetul medical (<120/80 bolii cardiovasculare (Tabel 11).100 O provocare parti-
mmHg), determinarea valorilor tensionale ar trebui s cular o reprezint diagnosticarea HTA mascate (vezi
se realizeze la cel pu in 5 ani i mai frecvent dac apa- sec iunea 4.7.2). Hipertensiunea mascat e mai proba-
re ocazia. La pacien ii cu o TA normal (120-129/80- bil la persoanele cu TA în intervalul normal-înalt la
84 mmHg), determin rile TA ar trebuie s se fac la care tensiunea din afara cabinetului ar trebui luat în
interval de minimum 3 ani. Pacien ilor cu TA normal- considerare pentru a exclude hipertensiunea mascat
înalt (130-139/85-89 mmHg) ar trebui s li se deter- (vezi Tabelul 8). M sur torile TA în afara cabinetului
mine TA anual datorit ratei mari de progresie c tre sunt de asemenea indicate în anumite situa ii specifice
hipertensiune. Aceasta frecven este recomandat i (vezi sec iunea 4.10 i Tabelul 11).
pentru pacien ii cu HTA mascat .
4.10 Indica ii clinice pentru m surarea
4.9 Confirmarea diagnosticului de tensiunii arteriale în afara cabinetului medical
hipertensiune Pentru confirmarea diagnosticului de hipertensiune se
Valorile tensiunii arteriale pot varia foarte mult, motiv folosesc din ce în ce mai frecvent determin rile ten-
pentru care diagnosticul de HTA nu ar trebui s fie siunii arteriale de tip MATA i MDTA. M sur torile
stabilit dup un singur set de m sur tori ale TA în ca- TA în afara cabinetului medical ofer informa ii com-
drul unei singure vizite medicale, decât dac TA este plementare, aspect discutat mai sus. Indica iile clinice
substan ial crescut (de exemplu HTA grad 3) i exis- pentru determinarea valorilor TA în afara cabinetului
t dovezi clare de afectare de organ (ex. retinopatie medical sunt redate in Tabelul 11. MDTA este o me-
hipertensiv cu exsudate i hemoragii sau hipertro- tod de asemenea foarte utilizat pentru monitoriza-
fie ventricular stâng , afectare vascular sau renal ). rea controlului TA, crescând aderen a la tratament i
Pentru to i ceilal i (majoritatea pacien ilor), repetarea controlul valorilor tensionale.61,101,102 Astfel, prin cre -
determin rilor TA cu ocazia unor vizite ulterioare la terea disponibilit ii i reducerea costurilor pentru
cabinetul medical a reprezentat o strategie de durat aceste aparate, este de a teptat ca ele s devin o
pentru confirmarea persisten ei valorilor tensionale modalitate comun de evaluare a tensiunii arteriale.
86
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

Figura 2. Screening-ul i diagnosticul hipertensiunii arteriale.


MATA = monitorizarea ambulatorie a tensiunii arterial ; TA = tensiune arteriala; MDTA = monitorizarea la domiciliu a tensiunii arteriale.

Tabelul 11. Indica ii clinice pentru monitorizarea tensiunii arteriale la domiciliu sau în ambulator
Situa ii în care hipertensiunea de halat alb este mai frecvent , exp.:
Hipertensiune arterial grad 1 la determinarea TA în cabinetul medical
Cre terea important a TA în cabinetul medical f r AOTMH
Situa ii în care hipertensiunea mascat este mai frecvent , exp.:
TA normal -înalt m surat în cabinetul medical
TA normal în cabinet la indivizi cu AOTMH sau cu risc CV total înalt
Hipotensiune postural i post-prandial la pacien ii netrata i i trata i
Evaluarea hipertensiunii rezistente
Evaluarea controlului TA, în special la pacien ii trata i cu risc crescut
R spuns tensional exagerat la efort
În cazurile în care exist o variabilitate semnificativ la determinarea TA în cabinetul medical
Evaluarea simptomelor concordante cu hipotensiunea în timpul tratamentului
Indica ii specifice mai degrab pentru MATA decât pentru MDTA:
Evaluarea valorilor TA nocturne i a status-ului dipping (exp. suspiciune de HTA nocturn , cum ar fi în sindromul de apnee în somn, BCR, diabe-
tul zaharat, HTA de cauz endocrin sau disfunc ia autonom )
MATA = monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale; TA = tensiune arterial ; BCR = boal cronic de rinichi; CV = cardiovascular; MDTA = monitorizarea la domiciliu a tensiunii arteriale;
AOTMH = afectare de organ mediat de hipertensiune.

4.11 Tensiunea arterial în timpul efortului fizic . Exist dovezi care sus in c o cre tere excesi-
fizic i la altitudine v a TA în timpul efortului fizic prezice dezvoltarea
Este important s cunoa tem c TA cre te în timpul HTA, indiferent de valoarea TA în repaus.104 Cu toate
efortului fizic dinamic i static i c ascensiunea este acestea, testul de efort nu este inclus în evaluarea de
mai pronun at pentru TAS decât pentru TAD,103 de i rutin a pacien ilor cu HTA din cauza limit rilor mul-
doar TAS poate fi m surat cu acurate e prin metode tiple, printre care lipsa standardiz rii metodologiei i
non-invazive. La acest moment nu exist un consens a defini iilor. Exceptând prezen a valorilor TA foar-
legat de r spunsul normal al TA în timpul exerci iului te mari (HTA grad 3), pacien ilor sau sportivilor cu
fizic. Cre terea TAS la efort este dependent de va- hipertensiune tratat sau netratat nu li se interzice
loarea TA în repaus, de vârst , de rigiditatea vascular exerci iul fizic, mai ales cel aerobic, întrucât acesta
i de obezitatea abdominal , fiind oarecum mai mare este considerat unul din elementele de schimbare a
la femei decât la b rba i i la persoanele f r condi ie stilului de via , cu efecte benefice pe reducerea TA
87
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

M surarea TA MATA = monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale; FiA =


Recomand ri Clas a
Nivelb fibrila ie atrial ; TA = tensiune arterial ; CV = cardiovascular; MDTA
Programele de screening pentru HTA sunt reco- = monitorizarea la domiciliu a tensiunii arteriale; TAS = tensiunea
mandate. To i adul ii ( 18 ani) ar trebui s aib arterial sistolic .
TA m surat în cabinetul medical, înregistrat I B
a
Clas de recomandare;
in documentele medicale i s fie con tien i de
b
Nivel de eviden .
valoarea acesteia.12,98
Determinarea ulterioar a TA este indicat la
cel pu in fiecare 5 ani dac TA r mâne optim . I C (vezi sec iunea 7.4.1). Exist dovezi conform c rora ex-
Determinarea ulterioar a TA este indicat la
cel pu in fiecare 3 ani dac TA r mâne norma- punerea la altitudini înalte, mai ales peste 3000 m, po-
l . sibil i peste 2000 m, se asociaz cu cre terea TA.105
Dac TA r mâne normal-înalt , se recomand I C
Acest fapt se datoreaz unui num r de factori inclu-
determin ri suplimentare ale TA, cel pu in
anual. zând activarea sistemului nervos simpatic. Pacien ii cu
La pacien ii >50 ani), un screening mai frecvent I C HTA grad 2 i risc CV crescut ar trebui s î i moni-
al TA la cabinet ar trebui luat în calcul pentru torizeze valorile TA înainte i în timpul expunerii la
fiecare categorie de TA, datorit cre terii mai
rapide a TAS odat cu înaintarea în vârst . altitudine înalt (>2500 m). Pacien ii cu HTA grad 1
IIa C
pot atinge altitudini foarte înalte (>4000 m) cu terapie
Este recomandat m surarea TA în cabinetul medicamentoas adecvat ; pacien ii cu HTA sever
medical la ambele bra e, cel pu in la prima vizit ,
necontrolat (grad 3) ar trebui s evite expunerea la
deoarece o diferen de TAS >15 mmHg între I A
bra e este sugestiv pentru boala ateromatoas altitudine foarte înalt .105
i se asociaz cu risc CV crescut.45
Dac se înregistreaz o diferen de TA între
4.12 Tensiunea central aortic
bra e, este recomandat ca urm toarele determi- Tensiunea aortic (TA central ) poate fi m surat
I C
n ri TA s se m soare la bra ul la care valoarea a prin mai multe tehnici care utilizeaz algoritmuri dedi-
fost mai mare.
cate ce au la baz m surarea TA periferice.106,107 Unele
Este recomandat ca diagnosticul de hipertensiu-
ne s se bazeze pe: studii i meta-analize au ar tat ca la pacien ii hiperten-
Determin ri repetate ale TA în cabinetul sivi, TA central prezice evenimentele CV, existând
medical, cu ocazia unor vizite diferite, exceptând un efect diferit al medicamentelor antihipertensive la
situa ia în care HTA este sever (ex. grad 3 i în
special la pacien ii cu risc crescut). La fiecare vizi- nivel central fa de nivelul brahial al TA.108 Cât de
I C
t se vor realiza 3 m sur tori, la 1-2 min distan mult se modific prognosticul folosind valoarea cen-
i m sur tori suplimentare dac între primele tral VS fa de determinarea periferic conven ional
dou determin ri exist o diferen >10 mmHg.
TA a pacientului este media dintre ultimele dou
este înc neclar.109 Excep ie poate fi hipertensiunea
m sur tori. sistolic izolat a pacientului tân r, la care TA periferi-
Sau c poate fi dispropor ionat de mare fa de o valoare
Determinarea TA înafara cabinetului folosind
MATA i/sau MDTA cu condi ia ca aceste I C central relativ normal . Acest aspect este întâlnit la
m sur tori s fie logistic i economic fezabile un segment destul de mic din popula ia tân r , mai
Determinarea TA înafara cabinetului (ex. MATA ales la b rba ii cu hipertensiune sistolic izolat , nefi-
sau MDTA) este recomandat în special pentru ind clar dac ace tia au un risc mai mic decât cel suge-
câteva situa ii clinice, precum identificarea
hipertensiunii de halat alb i a celei mascate, I A rat de valoarea TA brahiale determinate în cabinetul
cuantificarea efectelor terapeutice i identifica- medical.110,111
rea posibilelor cauze de reac ii adverse17,54,62,68,72
(ex. hipotensiu-nea simptomatic )
Este recomandat ca tuturor pacien ilor hiperten-
5. EXAMINAREA CLINIC I
sivi s li se palpeze pulsul în repaus pentru deter- EVALUAREA AFECT RII DE ORGAN
I C
minarea frecven ei cardiace i pentru decelarea INT MEDIAT DE HIPERTENSIUNE
aritmiilor, ca de exemplu FiA. 20,47
Determinarea altor indici i a TA în alte cir- 5.1 Evaluarea clinic
cumstan e (presiunea pulsului, variabilitatea
TA, TA la efort fizic, TA central ) pot fi luate în Scopul evalu rii clinice este de a stabili diagnosticul
considerare, dar nu sunt folosite în evaluarea IIb C de HTA, gradul acesteia i de a c uta poten iale cauze
clinic de rutin . Ace tia pot furniza informa ii secundare de hipertensiune, de a identifica factori de
suplimentare în anumite circumstan e i repre-
zint elemente importante de studiu. risc care ar putea contribui la dezvoltarea hiperten-
siunii (stil de via , medica ie concomitent sau isto-
ric familial), comorbidit i i de a stabili dac exist
AOTMH sau boal CV, cerebrovascular sau renal .
88
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

5.2 Istoric medical Alte tratamente medicamentoase concomiten-


Anamneza (Tabelul 12) ar trebui s vizeze în mod par- te
ticular: Antecedentele heredo-colaterale de HTA,
Anul în care s-a stabilit prima dat diagnosticul BCV, AVC sau boal renal
de HTA, incluzând documente medicale anteri- Evaluarea stilului de via , incluzând condi ia fi-
oare, spitaliz ri, etc. zic , varia iile de greutate, dieta, consumul de
Valorile TA actuale, dar i din trecut tutun i alcool, folosirea de droguri recrea io-
Medica ia antihipertensiv actual i cea anteri- nale, istoricul somnului i impactul oric rui tra-
oar tament asupra func iei sexuale
Identificarea oric rui alt factor de risc CV con-
comitent
Tabelul 12. Informa ii cheie pentru istoricul personal i
familial Semne i simptome ale comorbidit ilor actuale
Factori de risc i din trecut
Istoric familial i personal de HTA, BCV, AVC sau boal renal Istoricul intit pentru identificarea unor poten-
Istoric familial i personal de factori de risc asocia i (ex. hipercoleste- iale cauze secundare de hipertensiune (vezi
rolemia familial )
sec iunea 8.2)
Fumatul
Dieta i aportul de sare
Istoricul sarcinilor i al folosirii de contracepti-
Consumul de alcool ve orale
Lipsa efortului fizic/stil de via sedentar Istoricul de menopauz i de folosire a terapiei
Istoric de disfunc ie erectil de substitu ie hormonal
Istoricul somnului, sfor it, apnee în somn (informa ii i de la parte- Consumul de lemn dulce
ner)
Hipertensiunea anterioar în sarcin / pre-eclampsie
Folosirea de droguri cu efect presor.
Istoric i simptome de AOTMH, BCV, accident vascular 5.3 Examenul fizic i investiga iile clinice
cerebral i boal renal
Creier i ochi: cefalee, vertij, sincope, deteriorarea vederii, AIT, defi -
Examenul fizic ofer informa ii importante legat de
cit motor sau senzorial, AVC, revascularizare carotidian , deteriora- posibile cauze de hipertensiune secundar , semne ale
re cognitiv , demen (vârstnici) comorbidit ilor i AOTMH. Determinarea TA i a
Inim : angina pectoral , dispnee, edeme, infarct miocardic, revascu- frecven ei cardiace se vor face a a cum s-a discutat în
larizare coronarian , sincop , istoric de palpita ii, aritmii (în special
FiA), insuficien cardiac sec iunea 4. Sunt necesare determin ri repetate ale
Rinichi: sete, poliurie, nicturie, hematurie, infec ii tract urinar TA în cabinetul medical cu ocazia unor vizite diferite
Artere periferice: extremit i reci, claudica ie intermitent , distan a pentru confir-marea diagnosticului de hipertensiune,
de mers f r durere, durerea de repaus, revascularizare periferic
Istoric personal sau familial de BCR (ex. rinichi polichistic)
Istoric posibil de hipertensiune secundar Tabelul 13. Pa i cheie ai examenului fizic
Hipertensiune grad 2 sau 3 cu debut la vârst tân r (<40 de ani) Aspectul fizic
sau dezvoltare brusc de HTA sau agravare rapid a HTA la pacien ii Greutate i în l ime m surate pe o scala calibrate, calcularea IMC
vârstnici Circumferin a abdominal
Istoric de boal renal /tract urinar Semne de AOTMH
Droguri recrea ionale/abuz substan e/terapii concomitente: corti- Examinare neurologic i status cognitiv
costeroizi, vasoconstrictoare nazale, chimioterapie, yohimbin , lemn
Examinare fundoscopic pentru retinopatia hipertensiv
dulce
Palparea i ausculta ia inimii i a arterelor carotide
Episoade repetate de transpira ii, cefalee, anxietate sau palpita ii,
sugestive pentru feocromocitom Palparea arterelor periferice
Istoric de hipokalemie spontana sau indus de diuretice, episoade de Compara ia TA între bra e (cel pu in o dat )
sl biciune muscular i tetanie (hiperaldosteronism) Hipertensiune secundar
Simptome sugestive pentru boal tiroidian sau hiperparatiroidism Inspec ia pielii: pete cafe-au-lait de neurofibromatoz (feocromoci-
Istoric de sarcin sau sarcin prezent sau utilizarea de contraceptive tom)
orale Palparea rinichilor cu cre terea în dimensiuni în boala polichistic
Istoric de apnee în somn renal
Tratament antihipertensiv Ausculta ia inimii i a arterelor renale pentru sufluri sau zgomote
care indic coarcta ie de aorta sau hipertensiune renovascular
Medica ia antihipertensiv curent /din trecut inclusiv eficien a
acesteia i intoleran a la medica ia anterioar Compara ie între pulsul radial i cel femural: pentru a decela întârzie-
rea radio-femural din coarcta ia de aort
Aderen a la tratament
FiA = fibrila ie atrial ; TA = tensiune arterial ; BCR = boal cronic de rinichi; BCV =
Semne de boal Cushing sau acromegalie
boal cardiovascular ; AOTMH = afectare de organ int mediat de hipertensiune; AIT = Semne de boal tiroidian
accident ischemic tranzitoriu IMC = indice de masa corporal ; TA = tensiune arterial ; AOTMH = afectare de organ int
mediate de hipertensiune.

89
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

exceptând situa iile în care pentru confirmare se folo- 5.4.1 Afectarea de organ int mediat de
sesc MATA sau MDTA (vezi sec iunea 4). hipertensiune în stratificarea riscului la
Cerin ele pentru o examinare clinic cuprinz toa- pacien ii hipertensivi
re sunt detaliate în Tabelul 13, acestea urmând sa fie A a cum s-a discutat în sec iunea 3, pacien ii hiper-
adaptate în func ie de severitatea hipertensiunii i cir- tensivi cu BCV, BCR, hipertensiune grad 3, sau valori
cumstan ele clinice. Investiga iile de rutin sugerate semnificativ crescute ale colesterolului (de exemplu
sunt redate în Tabelul 14. în hipercolesterolemia familial ), au deja un risc CV
5.4 Evaluarea afect rii de organ int mediat crescut sau foarte crescut (risc de eveniment fatal
de hipertensiune 10%). A adar, prezen a AOTMH este improbabil sa
AOTMH se refer la modific rile structurale sau func- influen eze tratamentul, atâta timp cât ace ti pacien i
ionale la nivelul arterelor sau organelor int (inim , au primit deja interven ii legate de stilul de via , me-
vase de sânge, creier, ochi i rinichi) produse de cre - dica ie antihipertensiv , statine i în unele cazuri te-
terile TA i reprezint un indicator de BCV precli- rapie antiagregant , pentru reducerea riscului35 (vezi
nic sau asimptomatic .112 AOTMH este frecvent în sec iunea 9).
hipertensiunea sever sau de lung durat , dar poate Avantajul principal oferit de detec ia AOTMH este
fi întâlnit i în HTA mai pu in sever . Odat cu utili- c permite reclasificarea SCORE a pacientului de la
zarea pe scar mai larg a imagisticii, AOTMH devine risc sc zut la moderat i de la moderat la înalt.117 Im-
din ce în ce mai evident la pacien ii asimptomatici.43 pactul specific al AOTMH114 cu privire la reclasificarea
Riscul CV cre te în prezen a AOTMH i chiar mai SCORE a pacientului nu a fost înc definit. Sistemul
mult dac afectarea cuprinde mai multe organe.16,113,114 SCORE ia deja în calcul gradul de hipertensiune, TAS
Unele forme de AOTMH sunt reversibile dup admi- fiind inclus în algoritmul de calculare a riscului. În
nistrarea medica iei antihipertensive, mai ales dac plus, BCR i prezen a bolii vasculare decelate imagistic
aceasta se instituie devreme, dar, în cazul HTA de lun- se clasific direct ca risc înalt sau foarte înalt (Tabe-
g durat , AOTMH poate deveni ireversibil în po- lul 5). Influen area scorului de risc de c tre AOTMH
fida controlului valorilor TA.115,116 Cu toate acestea, este mai important la pacien ii de vârst medie cu
tratamentul antihipertensiv este important, pentru c hipertensiune, mul i dintre ace tia având risc mode-
poate întârzia progresia suplimentar a AOTMH i re- rat, prezen a AOTMH plasându-i astfel la risc înalt. În
duce, astfel, riscul CV al acestor pacien i.116 De i lipsa plus, efectul de condi ionare a riscului determinat de
aparaturii i costurile pot limita investigarea AOTMH AOTMH este important i la tinerii hipertensivi care
în unele ri, se recomand ca screeningul de baz sunt invariabil clasifica i ca având risc sc zut în siste-
pentru AOTMH s fie realizat la to i pacien ii hiper- mul SCORE. Detectarea AOTMH la pacien ii tineri cu
tensivi, iar evaluarea mai detaliat s fie efectuat în hipertensiune grad 1 reprezint o dovad inechivoc a
situa ia în care prezen a AOTMH ar influen a decizia leziunilor mediate de HTA, indicând necesitatea clar
terapeutic . Modalit ile de investigare pentru stabili- de tratament antihipertensiv chiar i la ace ti pacien i.
rea AOTMH sunt expuse în Tabelul 15.
Din acela i motiv, prezen a AOTMH la un pacient cu
TA normal-înalt ar trebui s duca la ini ierea trata-
mentului antihipertensiv.
Tabelul 14. Examene de rutin pentru evaluarea Un alt aspect important este dac prezen a unei
pacien ilor hipertensivi
manifest ri specifice a AOTMH (ex. HVS sau BCR)
Teste de laborator de rutin
Hemoglobin i/sau hematocrit ar putea influen a selec ia medicamentelor antihiper-
Glicemie a jeun i HBA1c tensive. Acesta era considerat important în ghidurile
Lipide serice: colesterol total, LDL colesterol, HDL colesterol anterioare,17 actual considerându-se de importan
Trigliceride serice mai redus . La pacien ii cu probabilitate mai mare de
Sodiul i potasiul seric
AOTMH (ex. nivel dou medicamente, de obicei un
Acid uric seric
Creatinina seric i eRFG inhibitor al enzimei de conversie a înalt al valorilor
Teste sangvine pentru func ia hepatic tensionale pentru grad 1 sau gradele 2-3 de HTA), ac-
Analize de urin : examinare microscopic ; proteine urinare prin tes- tual se recomand ini ierea tratamentului cu o combi-
tare de tip dip-stick sau, ideal, raportul albumin -creatinin urinar
na ie de angiotensinei (IECA) sau un blocant al recep-
ECG cu 12 deriva ii
eRFG = rata de filtrare glomerular estimat ; ECG = electrocardiogram ; HbA1c= hemo-
torilor agiotensinei (BRA) în combina ie cu un blocant
globina glicozilat
de canal de calciu (BCC) sau cu un diuretic tiazidic,
90
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

Tabel 15. Evaluarea pentru afectarea de organ int mediat de hipertensiune


Teste screening de baz pentru AOTMH Indica ii i interpretare
ECG cu 12 deriva ii Screening pentru HVS i alte posibile anomalii cardiace, documentarea frecven ei cardiace i a
ritmului
Raport albumin /creatinin urinar Decelarea excre iei crescute de albumin indicatoare de posibil boal renal
Creatinin seric i eRFG Pentru decelarea unei posibile boli renale
Fundoscopie Decelarea retinopatiei hipertensive, mai ales la pacien ii cu hipertensiune grad 2 sau 3
Screening mai detaliat pentru AOTMH
Ecocardiografie Pentru evaluarea structurii i func iei atunci când aceste informa ii influen eaz decizia terape-
utic
Ultrasonografie carotidian Pentru a determina prezen a pl cilor de aterom sau stenozelor carotidiene, mai ales la pacien ii
cu boal cerebrovascular sau boal vascular cu orice alt localizare
Ecografie abdominal i studii Doppler Pentru a evalua dimensiunile i structura renal (exp. cicatrici) i pentru a exclude obstruc ia
de tract urinar ca posibil cauz de BCR sau hipertensiune
Evaluarea aortei abdominale pentru dilata ii anevrismale sau boal vascular
Examinarea glandelor suprarenale pentru a exclude un adenom sau foecromocitom (CT sau
RM pentru examinare detaliat ), vezi sec iunea 8.2 cu privire la screening HTA secundar
Studiu Doppler de artere renale pentru determinare prezen ei bolii renovasculare, în special
în prezen a asimetriei renale
PWV Indicator al rigidit ii aortei i al aterosclerozei subiacente
IGB Screening pentru BAP a membrelor inferioare
Teste func ionale cognitive Evaluarea func iei cognitive la pacien i cu simptome sugestive pentru deteriorare
Imagistic cerebral Pentru evaluarea leziunilor cerebrale ischemice sau hemoragice, mai ales la pacien ii cu istoric
de boal cerebrovascular sau declin cognitiv
IGB = indice glezn -bra ; BCR = boal cronic de rinichi; CT = computer tomograf; eRFG = rata filtr rii glomerulare estimat ; AOTMH = afectare de organ int mediat de hipertensiune; BAP
= boal arterial periferic ; RM = rezonan magnetic ; PWV = velocitatea undei pulsului.

reprezentând tratamentul optim pentru toate tipurile ECG-ul nu poate exclude HVS deoarece are sensi-
de AOTMH (vezi sec iunea 7). bilitate mic . Atunci când detaliile legate de structura
i func ia cardiac pot influen a deciziile terapeutice,
5.5 Caracteristicile leziunilor de organ int
ecocardiografia este recomandat . Când HVS este
mediate de hipertensiune
prezent pe ECG, poate fi folosit pentru detec ia
5.5.1 Cordul i hipertensiunea modific rilor hipertrofiei în timpul monitoriz rii la
Suprasolicitarea cronic a ventricului stâng (VS) pacien ii netrata i sau trata i.121,122
la pacien ii cu hipertensiune poate determina HVS,
5.5.1.2 Ecocardiografia transtoracic în hipertensiune
afectarea relax rii VS, dilatare atrial stâng , un risc
HVS decelat ecocardiografic este un predictor
crescut de aritmii, în special FiA, i un risc crescut
puternic de mortalitate atât la pacien ii hipertensivi,
de insuficien cardiac cu frac ie de ejec ie p strat
cât i în popula ia general ,123,124 iar regresia HVS eco-
(ICFEp) i insuficien cardiac cu frac ie de ejec ie
cardiografic ca urmare a tratamentului antihipertensiv
redus (ICFEr).
se asociaz cu un prognostic ameliorat.125 Ecocardi-
5.5.1.1 Electrocardiograma ografia transtoracic bidimensional (ETT) ofer de
Electrocardiograma cu 12 deriva ii (ECG) trebuie asemenea informa ii legate de geometria VS, volumul
s fac parte din examinarea de rutin a tuturor paci- atriului stâng, dimensiunile r d cinii aortei, func ia
en ilor hipertensivi. ECG-ul nu este o metod deose- sistolic i diastolic a VS, func ia de pomp i volu-
bit de sensibil pentru detec ia HVS i sensibilitatea ei mul b taie.123,126,127 Nu se cunoa te înc dac , pe lân-
variaz cu greutatea corporal . HVS pe ECG ofer in- g cre terea masei VS i dilatarea atriului stâng, este
forma ii prognostice independente, chiar i dup ajus- nevoie de parametri suplimentari pentru stratificarea
tarea pentru al i factori de risc CV i determinarea riscului CV.123,126,128 Valorile recomandate pentru defi-
masei VS ecocardiografic.118 Pe lâng HVS, prezen a nirea HVS ecocardiografic sunt redate în Tabelul 17.
pattern-ului de „tip strain“ pe ECG este asociat cu Ecocardiografia transtoracic 3D este o metod
risc crescut.119 Prevalen a HVS pe ECG cre te cu se- mai fiabil pentru analiza cantitativ ,129 în special pen-
veritatea hipertensiunii.120 Cele mai frecvent folosite tru masa VS,130 volume, frac ie de ejec ie i are repro-
criterii pentru definirea HVS pe ECG sunt redate în ductibilitate superioar fa de ETT 2D, îns validarea
Tabelul 16. prognostic este inferioar .131 Informa ii suplimentare
91
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

Tabelul 16. Cele mai folosite criterii simple i limitele cât i pentru valoarea GIM la nivelul arterei carotide
recunoscute pentru definirea HVS pe ECG comune (semnificând în principal hipertrofie indus
Criterii ECG de voltaj Criterii de HVS de HTA). O valoare a GIM >0,9 mm este considera-
SV1+RV5 (criterial Sokolow–Lyon) >35 mm
t anormal ,143 limita superioar a normalului variind
Unda R în aVL 11 mm
SV3+R aVL (voltajul Cornell)a
cu vârsta. Prezen a unei pl ci aterosclerotice poate
>28 mm (b rba i)
fi indentificat prin decelarea unei GIM 1,5 mm sau
>20 mm (femei)
a unei cre terii focale a grosimii de 0,5 mm sau cu
Produsul Cornell b >2440 mm.ms
ECG = electrocardiogram ; HVS = hipertrofie ventricular stâng .
50% fa de valoarea GIM a segmentelor carotidiene
a
Suma voltajului din deriva iile standard i precordiale. adiacente.144
b
Produsul dintre voltajul Cornell i durata QRS (mm.ms).
Pl cile carotidiene stenozante au valoare predictiv
înalt atât pentru accidentul vascular cerebral, cât i
Tabelul 17. Definirea ecocardiografic pentru HVS, pentru infarctul miocardic, independent de factorii de
geometrie concentric , dimensiunea ventricului stâng, risc CV tradi ionali,42,142 i confer o acurate e pro-
dilata ie atrial stâng gnostic pentru infarctul miocardic superioar celei
Parameteri Formul de calcul Prag
HVS Masa VS/ în l ime2,7 (g/m2,7 ) >50 (b rba i)
oferite de GIM.145 Prezen a pl cilor de aterom caroti-
>47 (femei) diene va reclasifica automat pacien ii cu risc interme-
HVSa Masa VS/SC (g/m2) >115 (b rba i) diar la risc înalt,146,147 dar, cu toate acestea, evaluarea
>95 (femei) imagistic a arterelor carotidiene nu se recomand de
Geometrie con- RWT 0,43 rutin , ci doar în situa iile cu indica ie clinic (ex. pre-
centric a VS
Dimensiunea VS Diametrul telediastolic VS/
>3,4 (b rba i)
zen a suflurilor carotidiene, istoric de AIT sau boal
în l ime(cm/m) >3,3 (femei) cerebrovascular , sau ca parte component a evalu -
Dimensiunea atriu- Volumul atriului stâng/în l i- >18,5 (b rba i rii pacien ilor cu boal vascular dovedit ).
lui stâng (eliptic) me2 (mL/m2) >16,5 (femei)
SC = suprafa a corporal ; VS = ventricul stâng; HVS= hipertrofie ventricular stâng ; RWT
5.5.2.2 Velocitatea undei pulsului
= grosimea relativ a peretelui ventricular
a SC standardizat poate fi folosit pentru pacien ii normoponderali
Rigiditatea arterelor mari reprezint principalul
mecanism fiziopatologic care st la baza apari iei hi-
pertensiunii arteriale sistolice izolate i la cre terea
dependent de vârst a presiunii pulsului.148 Deter-
legate de utilizarea ecocardiografiei pentru evaluarea
minarea velocit ii undei de puls carotido-femurale
inimii hipertensive sunt disponibile.43
(PWV) reprezint gold standardul pentru evaluarea
Rezonan a magnetic cardiac reprezint gold stan-
rigidit ii arterelor mari.149 În momentul de fa , exis-
dardul pentru cuantificarea anatomic i func ional a
t valori de referin ale PWV atât pentru popula ia
cordului.132-134
s n toas , cât i pentru pacien ii cu risc CV crescut.150
O geometrie anormal a VS la pacien ii hiperten-
Un PWV >10 m/s reprezint o estimare conservativ
sivi este frecvent asociat cu disfunc ie diastolic ,127,135
pentru afectare semnificativ a func iei aortice la pa-
care poate fi suplimentar evaluat prin studii ce com-
cien ii hipertensivi de vârst mijlocie.149 Valoarea pre-
bin fluxul transmitral cu Doppler-ul tisular.136 Dimen-
dictiv suplimentar a PWV dincolo de factorii de risc
siunea atriului stâng este frecvent crescut la pacien ii
tradi ionali, incluzând aici scorul Framingham i SCO-
hipertensivi i se asociaz cu evenimente cardiovas-
RE, a fost sugerat de mai multe studii.151 Cu toate
culare nefovorabile128,137, FiA descoperit incidental138
acestea, m surarea de rutin a PWV nu este practic
i disfunc ie diastolica139,140. În cadrul evalu rii pentru
i nu este recomandat în toate cazurile.
HTA secundar este necesar i ferestra ecografic
suprasternal pentru identificarea coarcta iei de aor- 5.5.2.3 Indicele glezn -bra
t .141 Indicele glezn -bra (IGB) poate fi m surat folo-
sind fie aparate automate, fie cu ajutorul unei son-
5.5.2 Vasele de sânge i hipertensiunea
de Doppler continue i a unui sfigmomanometru. Un
5.5.2.1 Arterele carotide IGB sc zut (ex. <0,9) indic boal arterial periferic
Grosimea intim -medie la nivel carotidian (GIM) (BAP) a membrelor inferioare, fiind de regul un indi-
cuantificat ultrasonografic i/sau prezen a pl cilor de cator de ateroscleroz avansat 152 cu valoare predicti-
aterom, prezic riscul CV.42,142 Acest aspect este va- v pentru evenimente CV,153 acesta fiind asociat cu un
labil atât pentru valoarea GIM la bifurca ia arterelor risc de dou ori mai mare la 10 ani pentru evenimente
carotide (semnificând în primul rând ateroscleroz ), coronariene majore i mortalitate de cauz CV com-
92
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

parativ cu rata per total a fiec rei categorii Framin- documentat .161 Decelarea de hemoragii retiniene,
gham.153 Chiar prezen a BAP asimptomatice detectate microanevrisme, exudate dure, exudate v toase i
printr-un IGB mic este asociat cu cre terea inciden- edem papilar este reproductibil i indic retinopatie
ei morbidit ii de cauz CV i a evenimentelor CV hipertensiv sever , având o valoare predictiv înal-
fatale, ajungând la aproape 20% la 10 ani.153,154 Reali- t pentru mortalitate.161,162 Spre deosebire de aceste
zarea de rutin a IGB la pacien ii hipertensivi nu este modific ri, decelarea îngust rii arteriolare, focale sau
recomandat , dar ar trebui s fie luat în considerare generalizate i compresia arterio-venoas în stadii
la pacien ii cu semne sau simptome de BAP a mem- incipiente de retinopatie hipertensiv au o valoare
brelor inferioare sau la pacien ii cu risc CV moderat, predictiv mai mic ,163 cu reproductibilitate redus
situa ie în care un test pozitiv îi reclasific la risc înalt. de la un examinator la altul sau de la o examinare la
alta, chiar i în cazul examinatorilor experimenta i.164
5.5.3 Rinichiul i hipertensiunea
Examenul fundului de ochi ar trebui s se realizeze la
Hipertensiunea reprezint a doua cea mai impor-
pacien ii cu hipertensiune grad 2 sau 3 sau la cei cu hi-
tant cauz de boal cronic de rinichi dup diabe-
pertensiune i diabet, la care probabilitatea existen ei
tul zaharat. Hipertensiunea poate de asemenea s fie retinopatiei este înalt . Cu toate acestea, examenul
prima manifestare a unei boli renale primare aparent fundului de ochi ar trebui luat în considerare i la al i
asimptomatice. Alterarea func iei renale este cel mai pacien i hipertensivi. Apari ia din ce în ce mai frec-
frecvent detectat prin cre terea creatininei serice. vent a diferitelor metode de examinare a fundului
Acest marker are o sensibilitate sc zut pentru afec- de ochi utilizând smartphone-uri ar trebui sa creasc
tarea renal , întrucât este necesar reducerea impor- fezabilitatea examenului fundoscopic de rutin .165
tant a func iei renale înainte de cre terea creatininei
serice. În plus, reducerea tensiunii arteriale cu me- 5.5.5 Creierul i hipertensiunea
dica ie antihipertensiv determin frecvent cre terea Hipertensiunea cre te prevalen a leziunilor cere-
acut a creatininei serice cu pân la 20-30%, mai ales brale, dintre care accidentul ischemic tranzitor (AIT)
în cazul blocan ilor sistemului renin -angiontensin - i accidentul vascular cerebral sunt cele mai drama-
aldosteron (SRA), cauza fiind func ional i nereflec- tice manifest ri clinice acute. În faza asimptomatic ,
tând în mod obi nuit o injurie manifest a rinichiului, afectarea cerebral poate fi decelat prin rezonan
îns semnifica ia pe termen lung este neclar .155,156 Di- magnetic (RM) sub forma unor hiperintensit i ale
agnosticul de afectare renal indus de hipertensiune substan ei albe, microinfarcte silen ioase (majoritatea
se bazeaz pe detectarea unei func ii renale alterate fiind mici i profunde, ex. infarcte lacunare), micro-
i/sau pe prezen a albuminuriei. BCR este clasificat sânger ri i atrofie cerebral .166,167 Hiperintensit ile
în func ie de rata de filtrare glomerular estimat substan ei albe i infarctele silen ioase sunt asociate
(eGFR), calculat cu ajutorul formulei CKD-Epidemi- cu un risc crescut de accident vascular cerebral i de-
ology Collaboration din 2009.157 clin cognitiv prin dezvoltarea demen ei degenerative
Pentru cuantificarea excre iei urinare de albumin , i vasculare.166-169 Disponibilitatea i costurile nu per-
metoda preferat este determinarea raportului albu- mit folosirea pe scar larg a examin rii de tip RM ce-
min /creatinin (ACR) dintr-o prob de urin (prefe- rebral pentru evaluarea pacien ilor hipertensivi, dar
rabil din urina de diminea ). Reducerea progresiv hiperintensit ile de substan alb i infarctele silen-
ioase ar trebui c utate la to i pacien ii hipertensivi cu
a eRFG i cre terea albuminuriei indic degradarea
tulbur ri neurologice, declin cognitiv i, în mod parti-
treptat a func iei renale, ambele reprezentând fac-
cular, cu pierderi de memorie.168,169 Un istoric familial
tori de predic ie independen i i adi ionali pentru
de hemoragie cerebral la vârst medie i demen cu
cre terea riscului CV i progresia bolii renale.160
debut precoce, sunt indica ii prompte pentru evaluare
Creatinina seric , eRFG i ACR ar trebui realizate
prin RM cerebral. Deteriorarea cognitiv la pacien ii
la to i pacien ii hipertensivi, iar în cazul diagnostic rii
vârstnici este, cel pu in în parte, datorat hiperten-
BCR, repetarea acestora trebuie realizat cel pu in
siunii, astfel, testele de evaluare cognitiv ar trebui
anual.159 Un test urinar de tip dipstick negativ nu ex-
luate în calcul pentru evaluarea clinic a pacien ilor
clude albuminuria, spre deosebire de un raport albu-
hipertensivi cu istoric sugestiv de degradare cognitiv .
min /creatinin normal.160
Examinarea Mini Mental State a fost cea mai utilizat
5.5.4 Retinopatia hipertensiv metod în trialurile clinice, îns actualmente este în-
Semnifica ia prognostic a retinopatiei hipertensive locuit de teste cognitive mai sophisticate, cu fezabi-
decelate prin evaluarea fundului de ochi a fost bine litate mai mare pentru evalu rile clinice de rutin .170
93
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

5.6 Regresia afect rii de organ int mediat Informa iile legate de durata de timp i sensibilita-
de hipertensiune i reducerea riscului tea modific rilor AOTMH sunt expuse în Tabelul 18.
cardiovascular sub tratament antihipertensiv Dac , când i cât de frecvent ar trebui ca hipertensivii
A a cum s-a discutat mai sus, evaluarea pentru AOTMH s fie evalua i pentru AOTMH, sunt informa ii care nu
joac un rol important în stratificarea riscului pacien- au fost înc validate în studiile de follow-up. AOTMH
ilor cu HTA. În analizele post hoc, tratamentul anti- se poate dezvolta chiar sub tratament antihiperten-
hipertensiv induce regresia unora (dar nu a tuturor) siv,185 aspect care se asociaz cu risc crescut.186-188
dintre manifest rile asimptomatice ale AOTMH, i, în
5.7 Când îndrum m pacientul cu
consecin , este asociat cu o reducere a riscului CV,
oferind astfel informa ii suplimentare privind eficien a hipertensiune c tre îngrijiri în spital?
tratamentului la anumi i pacien i.16,104,171 Acest aspect Hipertensiunea arterial este o afec iune foarte frec-
a fost cel mai bine ilustrat prin regresia indus medi- vent întâlnit i cei mai mul i pacien i hipertensivi vor
camentos a HVS apreciat fie ECG, fie eco-cardiogra- primi asisten medical primar în majoritatea siste-
fic.125,172,173 Reducerea inciden ei evenimentelor CV i melor de s n tate. Totu i, exist circumstan e în care
a progresiei bolii renale a fost înregistrat odat cu ar putea fi necesar îndrumarea pacientului c tre spi-
sc derea proteinuriei prin administrarea medica iei, tal pentru o examinare de rutin i pentru tratament,
fapt constatat atât la pacien ii diabetici, cât i la non- având în vedere c în anumite cazuri îngrijirea în cabi-
diabetici, în special pentru microalbuminurie,174 dar net sau în afara cabinetului a pacien ilor hipertensivi
rezultatele sunt discordante.175-179 Exist de aseme- depinde i de organizarea sistemului de s n tate al -
nea dovezi conform c rora modific rile eRFG induse rii respective:
de tratament, prezic evenimentele CV180 i progresia Pacien i la care este suspectat hipertensiunea
BCR spre stadiul final.181,182 Dou meta-analize183,184 nu arterial secundar (vezi sec iunea 8.2);
au reu it s demonstreze valoarea predictiv a redu- Pacien i tineri (<40 ani) cu hipertensiune arte-
cerii GIM sub tratament pentru eveni-mente CV. Do- rial grad 2 sau mai sever la care hipertensiu-
vezi pentru puterea predictiv a modific rilor induse nea arterial secundar trebuie exclus ;
terapeutic pentru alte elemente sugestive de AOTMH Pacien i cu hipertensiune arterial rezistent la
(PWV sau IGB) sunt fie limitate, fie absente. Regresia tratament (vezi sec iunea 8.1);
AOTMH poate s nu fie posibil , chiar în cazul HTA Pacien i la care o evaluare mai detaliat a afec-
controlate, mai ales dac AOTMH este avansat , une- t rii de organ int mediat de hipertensiune ar
le modific ri devenind ireversibile. influen a deciziile cu privire la tratament;

Tabelul 18. Sensibilitatea detect rii schimb rilor induse de tratament, reproductibilitatea i independen a
operatorului, timpul pân la schimbare i valoarea prognostic a schimb rii asigurat de markerii leziunilor de organ
int mediate de hipertensiune
Senzitivitatea detect rii Reproductibilitatea i Durata apari iei Valoarea prognostic a
Marker al AOTMH
schimb rilor autonomia administr rii schimb rilor schimb rii
HVS pe ECG Moderat
Sc zut Înalt Da
(>6 luni)
HVS ecocardiografic Moderat
Moderat Moderat Da
(>6 luni)
HVS la RM cardiac Moderat
Înalt Înalt F r informa ii
(>6 luni)
eRFG Foarte lent
Moderat Înalt Da
(ani)
Excre ia proteinelor Rapid
Înalt Moderat Moderat
urinare (s pt mâni sau luni)
GIM Carotid Lent
Foarte sc zut Sc zut Nu
(>12 luni)
PWV Rapid
Înalt Sc zut Informa ii limitate
(s pt mâni sau luni)
Indice glezn -bra Lent
Sc zut Moderat Moderat
(>12 luni)
RM cardiac = rezonan magnetic cardiac ; ECG = electrocardiogram ; eRFG = rata filtr rii glomerulare estimat ; AOTMH = leziuni de organ
int mediate de hipertensiune; GIM = grosime intim -medie; HVS = hipertrofie ventricular stâng ; PWV = velocitatea undei pulsului.

94
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

Pacien i cu debut brusc al hipertensiunii la care Testarea genetic i hipertensiunea


TA a fost normal anterior; Recomand ri Clas a
Nivelb
Alte circumstan e clinice în care medicul curant Testarea genetic ar trebui luat în considerare
în centrele de specialitate la pacien ii suspec-
consider c o evaluare mai am nun it este ta i c ar avea cauze rare monogenice de HTA
IIa B
necesar . secundar sau la cei cu feocromocitom.198
Testarea genetic de rutin nu este recomanda-
III C
Exist de asemenea i circumstan e mai rare în care t pentru pacien ii hipertensivi.
a
Clasa de recomand ri.
un pacient cu hipertensiune ar trebui trimis la un spi- b
Nivelul de dovezi.

tal pentru asisten medical de urgen , care de cele


mai multe ori necesit internarea pacientului pentru pertensiunii i dicteaz cea mai bun modalitate tera-
acordarea îngrijirilor medicale (vezi sec iunea 8.3). peutic .194-196 Exist i forme mo tenite de feocromo-
citom i paragangliom, care sunt de asemenea cauze
6. GENETICA I HIPERTENSIUNEA rare de hipertensiune.197-200 În afara clinicilor speciali-
Un istoric familial pozitiv este o caracteristic frec- zate în evaluarea pacien ilor cu aceste cauze rare de
vent întâlnit la pacien ii hipertensivi, cu o rat de hipertensiune secundar , nu exist niciun motiv pen-
transmitere estimat ce variaz între 35 i 50% în ma- tru testarea genetic în evaluarea clinic de rutin a
joritatea studiilor.191,192 De asemenea, hipertensiunea hipertensiunii.
este o afec iune înalt heterogen cu o etiologie multi-
factorial . Mai multe studii de asociere la nivelul între- 7.TRATAMENTUL HIPERTENSIUNII
gului genom i meta-analizele lor au identificat 120 de
loci care sunt asocia i cu reglarea TA, dar împreun 7.1 Efectele benefice ale medica iei
ace tia explic doar 3,5% din tr s turi.193 Mai multe antihipertensive
forme rare, monogenice, de hipertensiune au fost de- Exist dou strategii bine stabilite de sc dere a TA:
scrise, cum ar fi hiperaldosteronismul remediabil la modific rile stilului de via i tratamentul medica-
glucocorticoizi, sindromul Liddle, dar i altele în care mentos. Terapia bazat pe dispozitive este mai nou-
muta ii ale unei singure gene explic patogeneza hi- ap rut , îns nu este înc dovedit ca fiind o op iune

Recomand ri Clas a
Nivelb
Cordul
ECG 12 deriva ii – recomandat pentru to i pacien ii hipertensivi.120 I B
Ecocardiografia: I B
Este recomandat pacien ilor hipertensivi la care apar modific ri pe ECG sau semne i simptome de disfunc ie a VS.42,134
IIb B
Poate fi considerat atunci când detec ia HVS poate influen a deciziile de tratament.42,134
Vasele sangvine
Examinarea ultrasonografic a arterelor carotide: I B
Poate fi luat în considerare pentru detectarea pl cilor aterosclerotice asimptomatice sau a stenozelor carotidiene la
IIb B
pacien ii cu boal vascular documentat în alt parte.42
M surarea PWV poate fi considerat pentru evaluarea rigidit ii arteriale.109,189 IIb B
M surarea IGB poate fi considerat pentru detectarea BAP avansate.153,190 IIb B
Rinichii
M surarea creatininei serice i a eRFG e recomandat la to i pacien ii hipertensivi.180 I B
Determinarea raportului albumin /creatinina urinar e recomandat la to i hipertensivii.43,180 I B
Ecografia renal i examinarea Doppler ar trebui luat în considerare la pacien ii cu func ie renal depreciat , albuminurie
IIa C
sau în cazul suspiciunii de hipertensiune arterial secundar .
Oftalmoscopia
E recomandat la pacien ii cu hipertensiune grad 2 sau 3 i la to i pacien ii hipertensivi cu diabet. I C
Poate fi considerat i la al i pacien i hipertensivi. IIb C
Creierul
La pacien ii hipertensivi cu simptome neurologice i/sau declin cognitiv, RM cerebral sau CT ar trebui considerate pentru
IIa B
decelarea infarctelor cerebrale, a microhemoragiilor i a leziunilor de substan alb .
IGB = indicele glezn -bra ; CT = computer tomograf; ECG = electrocardiogram ; eRFG = rata filtr rii glomerulare estimat ; AOTMH = afectare de organ int mediat de hipertensiune; BAP
= boal arterial periferic ; VS = ventricul stâng; LVH = hipertrofie ventricular stâng ; RM = rezonan magnetic ; PWV = velocitatea undei pulsului; AIT = accident ischemic tranzitor.
a
Clasa de recomand ri;
b
Nivelul de dovezi.

95
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

de tratament eficient . Modific rile stilului de via m rirea observa ional prelungit din studii, devin o
pot f r îndoial s scad valorile TA i, în anumite important surs de informa ii pe termen lung cu pri-
cazuri, riscul CV (vezi sec iunea 7.4.1), dar majorita- vire la efectele tratamentului cronic,204 care se adaug
tea pacien ilor cu hipertensiune necesit i tratament la cele furnizate de studiile observa ionale în decursul
medicamentos. Terapia medicamentoas în HTA este mai multor decade.205-207 Aceste dovezi sugereaz c
bazat pe dovezi foarte solide, sus inute de un num r beneficiul tratamentului continuu este men inut de-a
mare de rezultate ale studiilor clinice randomizate în lungul deceniilor.206
medicina clinic . Meta-analizele RCT care includ mai 7.2 Ini ierea tratamentului antihipertensiv
multe sute de mii de pacien i au ar tat c o sc de-
re cu 10 mmHg a TAS sau cu 5 mmHg a TAD este 7.2.1 Recomand ri din ghidurile anterioare
asociat cu reducerea semnificativ a tuturor eveni- Toate ghidurile recomand ca pacientul cu hiper-
men-telor CV majore cu ~20%, a tuturor cauzelor de tensiune grad 2 sau 3 s primeasc tratament medi-
mortalitate cu 10-15%, a AVC-ului cu pân la ~35%, a camentos antihipertensiv pe lâng modific rile sti-
evenimentelor coronariane cu ~20% i a insuficien ei lului de via .208 De asemenea, ghidurile r mân con-
cardiace cu ~40%.2,8 Aceste sc deri relative ale riscu- secvente cu privire la recomandarea c pacien ii cu
rilor sunt consistente, indiferent de valorile ini iale ale HTA grad 1 i risc CV înalt sau AOTMH ar trebui
TA crescute, de nivelul de risc CV, comorbidit i (ex. s primeasc medica ie antihipertensiv . Au fost mai
diabet i BCR), vârst , sex i etnie.2,201 pu ine concordan e referitoare la indica ia de trata-
Sc derile relative ale evenimentelor calculate de ment medicamentos administrat pacien ilor cu HTA
dou meta-analize recente sunt similare cu cele furni- grad 1 si risc CV sc zut-moderat sau HTA grad 1 la
zate de meta-analizele originale ale efectelor sc derii pacien ii vârstnici (>60 ani) sau la nevoia de tratament
TA din 1994.202 Astfel, beneficiile tratamentului antihi- medicamentos antihipertensiv la pacien ii cu valori ale
pertensiv nu au fost diminuate prin prescrip ia conco- TA normal-înalte.17,209,210 Aceast incertitudine are le-
mitent de medicamente hipolipemiante i antiagre- g tur cu faptul c pacien ii cu risc sc zut i valori ale
gante frecvent întâlnit în medicina contemporan . TA normal-înalte sau HTA grad 1 au fost rar inclu i
Un alt obiectiv important al terapiei antihiperten- în RCT i c , la pacien ii vârstnici, în RCT au fost re-
sive este acela de a reduce apari ia BCR; cu toate cruta i cei cu HTA grad cel pu in 2. Noile analize i
acestea, declinul lent al func iei renale la majoritatea informa ii provenite din RCT au devenit disponibile
pacien ilor hipertensivi face dificil demonstra ia po- pentru aceste categorii importante i sunt discutate
ten ialelor beneficii ale sc derii TA. Prin urmare, efec- în cele ce urmeaz .
tul protector al sc derii TA la nivelul func iei renale 7.2.2 Tratamentul farmacologic pentru
poate fi mai pu in evident i a fost limitat la pacien ii pacien ii cu hipertensiune grad 1 i risc
cu diabet sau BCR la care exist o rat mai mare de cardiovascular sc zut-moderat
progresie a bolii.203 Câteva dintre RCT, dar nu toate, Meta-analize recente arat sc deri semnificati-
au ar tat i efectul protector al sc derii TA cu privire ve induse de tratament ale evenimentelor CV i ale
la progresia BCR c tre stadiul final de boal renal , mortalit ii la pacien ii cu HTA grad 1.8,201,211 Cu toate
atât în nefropatia diabetic , cât i în cea non-diabe- acestea, prima dintre aceste analize a inclus un nu-
tic .2 m r substan ial de pacien i care aveau HTA grad 1 în
Recomand rile urm toare sunt bazate pe dovezi pofida faptului c primeau tratament medicamentos,
rezultate în urma RCT; cu toate acestea, trebuie cel mai probabil aveau valori superioare celor cores-
amintit c trialurile bazate pe evenimente clinice au i punz toare gradului 1 anterior ini ierii tratamentului.
dezavantaje, dintre care cele mai importante sunt ace- În plus, mul i dintre ace ti pacien i aveau diabet, fiind
lea c datele sunt limitate la pacien i vârstnici i cu risc astfel în categoria celor cu risc CV crescut.211 A doua
crescut, recruta i preferen ial pentru a cre te pute- meta-analiz , limitat la RCT la pacien i cu HTA grad
rea statistic , iar urm rirea pacien ilor se desf oar 1 i risc sc zut-moderat (cinci trialuri, 8974 pacien i)
pe o perioad relativ scurt , care rar dep e te 5 ani. demonstreaz o reducere semnificativ a tuturor eve-
Rezult c recomand rile de tratament pe tot parcur- nimentelor majore CV sub tratament antihipertensiv
sul vie ii la pacien ii tineri i cu risc sc zut sunt bazate (riscul combinat de AVC i de BCI redus cu 34%, mor-
pe extrapol ri considerabile. Volumele mari de date, talitatea de orice cauz cu 19% pentru o reducere a
colectate în prezent în registrele sistemelor na ionale TAS cu ~7 mmHg).8 O a treia meta-analiz demon-
de s n tate, companiile de asigur ri de s n tate i ur- streaz beneficiul reducerii TA cu privire la sc derea
96
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

mortalit ii i BCV la pacien ii cu valori ini iale ale TA unea de grad I f r medica ie primit anterior, pacien-
de 140/90 mmHg sau mai mari, dar nu i când valorile ii vârstnici erau bine reprezenta i. Aceea i idee este
ini iale ale TA erau mai sc zute.201 Aceste afirma ii au sus inut i de studiul recent HOPE-3, care a ar tat
fost sus inute i de rezultatele unei analize dintr-un efectele benefice ale sc derii TA asupra evenimente-
subgrup al studiului Heart Outcomes Prevention Evalua- lor CV, mul i dintre pacien i având hipertensiune grad
tion (HOPE)-3, demonstrând o reducere semnificativ 1 (TAS>143 mmHg i TA medie=154 mmHg), vârsta
cu 27% a evenimentelor CV majore la pacien i cu risc medie de ~66 ani i doar 22% primeau deja tratament
CV intermediar i valori ini iale ale TAS în interva- antihipertensiv.212
lul corespunz tor HTA grad 1 [ex. >143,5 mmHg (în Aceste rezultate sus in recomandarea ca pacien ii
medie 154 mmHg)] atunci când TAS a fost sc zut cu vârstnici (>65 ani, inclusiv pacien ii cu vârste peste 80
ajutorul tratamentului medicamentos în medie cu 6 ani) ar trebui s primeasc tratament antihipertensiv
mmHg. dac au TAS 160 mmHg. Exist i o justificare pentru
Bazându-se pe aceste noi dovezi, Task Force reco- a recomanda în prezent tratament antihiper-tensiv
mand ca modific rile stilului de via s fie înso ite de la pacien ii vârstnici (>65 ani, dar care nu dep esc
tratament medicamentos antihipertensiv la pacien ii vârsta de 80 ani) cu valori ale TA mai sc zute (ex.
cu HTA grad 1 i risc cardiovascular sc zut-moderat. HTA grad 1; TAS=140-159 mmHg).201 Întreruperea
administr rii medicamentelor antihiper-tensive nu ar
7.2.3 Ini ierea medica iei antihipertensive la trebui s aib ca unic argument vârsta înaintat . Este
pacien ii vârstnici cu hipertensiune grad 1 bine cunoscut faptul c oprirea administr rii antihi-
Discu iile despre tratamentul „vârstnicilor“ sau al pertensivelor cre te marcat riscul CV. Aceast idee a
celor „mai în vârst “ au fost complicate de multiplele fost exemplificat la pacien ii vârstnici printr-o analiz
defini ii ale vârstei mai înaintate folosite în RCT. De recent a unui subgrup din studiul Hypertension in the
exemplu, vârstnicul a fost definit în studiile ini iale ca Very Elderly Trial (HYVET),213 raportând c la pacien ii
având o vârst >60 ani, apoi de 65, 70 i în final de cu vârste 80 ani, reducerea riscului CV a fost mai
7551 sau 80 ani213 în studiile efectuate ulterior. Vârsta mare la cei care i-au administrat regulat tratamentul
crono-logic este de multe ori un înlocuitor modest decât la cei cu întreruperi ale medica iei.216 Conform
pentru vârsta biologic , luând în considerare faptul celor men ionate anterior, toate recomand rile sunt
c fragilitatea i independen a influen eaz toleran a valabile la pacien ii vârstnici independen i i cu o con-
la tratamentul antihipertensiv. Pentru a servi scopu- di ie fizic relativ bun , deoarece pacien ii fragili din
rilor acestui ghid, „vârstnicul“ este cel care are 65 punct de vedere fizic sau psihic i cei institu ionaliza i
ani i cel „foarte în vârst “ 80 ani. Ghidul anterior17 au fost exclu i din majoritatea trialurilor pacien ilor
nota faptul c toate dovezile disponibile referitoare hipertensivi.214 Mai multe detalii cu privire la trata-
la reducerea evenimentelor CV consecutiv sc derii mentul hipertensiunii la pacien ii vârstnici i foarte
valorilor TA la pacien ii vârstnici au fost ob inute la vârstnici sunt oferite în sec iunea 8.8.
pacien i ale c ror valori ini iale ale TAS au fost 160 7.2.4 Ini ierea medica iei antihipertensive la
mmHg, existând dovezi puternice c acestor pacien i pacien ii cu tensiunea arterial normal-înalt
le este necesar tratamentul medicamentos antihiper- Ghidul precedent (2013)17 nu recomanda ini ierea
tensiv.210,214 tratamentului antihipertensiv la pacien ii cu valori ale
F r îndoial , exist RCT cu rezultate care pledea- TA normal-înalte i risc CV moderat-sc zut. Aceast
z pentru tratamentul antihipertensiv la vârstnicii ale idee este sus inut în continuare de noi dovezi:
c ror valori ini iale ale TAS erau într-un interval mai (i) În toate RCT (inclusiv SPRINT)51 i meta-anali-
sc zut, dar ace ti pacien i primeau deja medica ie an- zele2 care au raportat reducerea evenimentelor
tihipertensiv , a adar ei nu pot fi cu adev rat încadra i majore prin sc derea valorilor ini iale ale TA în
în categoria celor cu hipertensiune grad 1. Acesta este intervalul normal-înalt, valorile ini iale ale TA
i cazul studiului SPRINT publicat recent, care a inclus au fost m surate dup administrarea unui tra-
o cohort de pacien i cu vârste mai mari de 75 ani, la tament antihipertensiv. A adar, aceste studii nu
care tratamentul antihipertensiv intensiv a sc zut ris- ofer suficiente dovezi pentru a sus ine ini ie-
cul evenimentelor majore CV i al mortalit ii. 51,215 Cu rea terapiei la pacien ii f r hipertensiune.8
toate acestea, în majoritatea RCT care au ar tat un (ii) Studiul HOPE-3,212 în care doar 22% din paci-
efect benefic al terapiei antihipertensive la pacien ii en ii cu risc CV intermediar primeau anterior
cu valori ini iale ale TA care se încadrau la hipertensi- tratament antihipertensiv, a ar tat c acesta nu
97
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

reduce riscul de evenimente CV majore la paci- dup mai multe încerc ri de a controla TA prin modi-
en ii cu valori ini iale ale TA situate în intervalul fic ri ale stilului de via .
normal-înalt. Tratamentul medicamentos antihipertensiv poate fi
(iii) O meta-analiz a 13 trialuri clinice randomiza- luat în considerare la pacien ii cu TA normal-înalt i
te sau subgrupuri ale RCT (21 128 participan i) BCV diagnosticat anterior, în special BCI. La ace ti
la pacien ii cu risc CV moderat-sc zut i valori pacien i, monoterapia poate fi suficient .
tensionale ini iale din intervalul normal-înalt
7.2.5 Medica ia antihipertensiv ar trebui
sau normale netrata i anterior, nu a ar tat ni-
ini iat în func ie de valorile TA sau pe baza
ciun efect al tratamentului antihipertensiv asu-
riscului CV total?
pra oric rui eveniment CV.217
Dou meta-analize recente ale RCT8,218 au ar tat
(iv)O alt analiz recent care a inclus pacien i cu
c atunci când datele referitoare la sc derea TA sunt
TA normal-înalt a concluzionat c sc derea
stratificate în func ie de riscul CV, sc derile riscului
preventiv per primam a TA a fost asociat cu
relativ nu difer în func ie de categoria de risc; deloc
reducerea riscului de mortalitate i a inciden-
surprinz tor, reducerea riscului absolut este propor i-
ei BCV dac TAS ini ial e mai mare sau egal
cu 140 mmHg, dar la valori ale TA mai sc zute onal cu cre terea riscului CV ini ial. Aceste informa-
[ex. TA normal-înalt (<140/90 mmHg)], trata- ii stau la baza ipotezei c tratamentul antihipertensiv
mentul nu a fost asociat cu niciun beneficiu în ar trebui s se bazeze pe riscul CV i s se adreseze
preven ia primar .201 celor cu riscul CV cel mai crescut, indiferent de valo-
(v) Situa ia poate fi diferit în cazul pacien ilor cu rile TA.218 Cu toate acestea, a fost demonstrat recent
risc foarte înalt, TA normal-înalt i BCV di- c în pofida faptului c pacien ii cu risc CV crescut
agnosticat . Într-o meta-analiz a 10 RCT sau sau foarte crescut beneficiaz de cea mai mare re-
subgrupuri de RCT care au inclus i pacien i cu ducere absolut a evenimentelor cardiovasculare cu
risc înalt sau foarte înalt, majoritatea cu BCV ajutorul tratamentului antihipertensiv, ace tia au i cel
în antecedente i TA normal-înalt sau normal mai mare risc rezidual, de unde rezult e ecul tera-
f r tratament (n = 26 863), tratamentul medi- piei de a asigura o protec ie complet .8 Opinia Task
camentos antihipertensiv, prin sc derea valori- Force este c aceste date sus in ideea c tratamentul
lor TAS cu 4 mmHg, a redus riscul pentru AVC, trebuie ini iat precoce la pacien ii cu TAS sau TAD
dar nu i cel pentru alte evenimente CV.217 Într- >140/90 mmHg atunci când riscul lor CV este înc
o alt analiz a studiilor care au inclus pacien i moderat-sc zut, pentru a preveni cre terea AOTMH
cu BCI în antecedente i o valoare medie a i inciden a ridicat a e ecului tardiv al tratamentului
TAS de 138 mmHg, tratamentul a fost asociat antihipertensiv (risc rezidual), care ar ap rea oricum
cu sc derea riscului de evenimente CV majo- dac ini ierea tratamentului ar fi întârziat din cauza
re (risc relativ 0,90; 95% interval de confiden unei abord ri în func ie de riscul CV. Strategia cea mai
0,84-0,97), dar nu a fost asociat i cu cre terea eficient de a reduce riscul este prevenirea apari iei
supravie uirii (risc relativ 0,98; 95% interval de situa iilor cu risc CV crescut prin interven ii precoce.
confiden 0,89-1,07).201 A adar, beneficiul tra- Evaluarea riscului CV st la baza strategiei de trata-
tamentului la pacien ii cu TA normal-înalt pare ment recomandat de acest ghid datorit coexisten ei
s fie redus, dar, dac e prezent, apare strict la frecvente a multiplilor factori de risc CV la pacien ii
cei cu risc CV foarte înalt i BCV diagnosticat , hipertensivi, dar i pentru a informa asupra prescrierii
în special BCI. concomitente a mai multor clase de medicamente (ex.
Recomand m ca pacien ii cu TA normal-înalt i statine, antiagregante, etc., vezi sec iunea 9) pentru a
risc CV moderat-sc zut s fac modific ri în stilul de reduce riscul CV. Concluzion m c , în general, decizia
via , pentru c acestea scad riscul de progresie al de a recomanda tratamentul medicamentos antihiper-
bolii i pot reduce riscul CV. Nu se recomand pre- tensiv nu ar trebui s fie bazat doar pe riscul CV,
scrierea tratamentului medicamentos antihipertensiv deoarece i la pacien ii cu riscul CV cel mai înalt (cu
la aceast categorie de pacien i. Cu toate acestea, BCV diagnosticat ), atunci când TA ini ial este mai
bazându-ne pe datele studiului HOPE-3, tratamentul mic de 140/90 mmHg, beneficiile tratamentului anti-
medicamentos ar putea fi luat în considerare la ace ti hipertensiv sunt cel pu in modeste i evidente doar la
pacien i dac valorile lor tensionale sunt aproape de cei cu BCI i valori la limita superioar a intervalului
pragul de diagnostic pentru HTA de 140/90 mmHg, de TA normal-înalt .201
98
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

7.2.6 Ini ierea tratamentului antihipertensiv cu boal coronarian , i, cel mai important, noi tria-
La pacien ii cu hipertensiune arterial grad 2 sau 3 luri i meta-analize ale tuturor eviden elor din studiile
se recomand ca tratamentul medicamentos antihi- disponibile. În cadrul analizelor post hoc ale trialurilor
pertensiv s fie ini iat concomitent cu modific rile sti- i ale datelor din registre, compara ia TAS int din
lului de via . La pacien ii cu HTA grad 1 i risc crescut intervalul 130 mmHg i 139 mmHg cu sc derea TAS
sau cu AOTMH, tratamentul medicamentos trebuie la <130 mmHg nu a fost, în general, asociat cu niciun
de asemenea ini iat simultan cu modific rile stilului beneficiu suplimentar pentru prevenirea evenimente-
de via . La pacien ii cu risc sc zut i hipertensiune lor CV majore, poate cu excep ia reducerii suplimen-
arterial grad 1, terapia medicamentoas ar trebui ini- tare a riscului de AVC. Prezent constant a fost ideea
iat dup o perioad de 3-6 luni dac valorile TA nu c sc derea TAS la <120 mmHg a dus la cre terea
sunt corectate doar prin modific rile stilului de via inciden ei evenimentelor CV i a mortalit ii.
(Figura 3). Pragurile valorilor TA recomandate pentru Un studiu recent relevant pentru valorile int ale
ini ierea tratamentului medicamentos antihipertensiv TA este SPRINT, care a comparat dou valori target
sunt prezentate în Tabelul 19. diferite ale TAS (<140 sau <120 mmHg) la >9000 paci-
en i cu risc CV înalt, excluzând îns pacien ii cu diabet
7.3 intele terapeutice în hipertensiune
sau AVC în antecedente. Tratamentul antihipertensiv
7.3.1 Noi dovezi cu privire la intele tensiunii mai intensiv (TAS dobândit de 121 vs. 136 mmHg) a
arteriale sistolice i diastolice fost asociat cu o sc dere de 25% a evenimentelor ma-
Ghidul de HTA ESH/ESC din 201317 recomanda ca jore CV i o reducere de 27% a mortalit ii generale
TA int s fie <140/90 mmHg, indiferent de num - (dar f r reducerea semnificativ a riscului de AVC
rul de comorbidit i sau de nivelul de risc CV. Ghidul sau de infarct miocardic). 51 Acest rezultat furnizeaz
sublinia ideea c dovezile din RCT, meta-analizele i f r îndoial argumente importante pentru efectele
analizele post hoc ale studiilor mari au ar tat c nu benefice ale tratamentului antihipertensiv intensiv vs.
exist un beneficiu suplimentar ob inut la sc dearea strategii mai pu in agresive la pacien ii cu risc înalt. Cu
TA la valori <130/80 mmHg. De atunci, au ap rut in- toate acestea, acest studiu nu stabile te clar valoarea
forma ii noi din analize post hoc ale trialurilor mari la int optim a TA deoarece metoda folosit pentru
pacien ii cu risc CV înalt222-224, registre ale pacien ilor m surarea TA în cabinet în cadrul SPRINT (m surare

Figura 3. Ini ierea tratamentului antihipertensiv (modific ri ale stilului de viat i medica ie) la niveluri diferite ale TA ini iale m surate în cabinet.
TA = tensiune arterial ; BCI = boal coronarian ichemic ; BCV = boal cardiovasular ; AOTMH = afectare de organ int mediat de hipertensiune.

99
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

Ini ierea tratamentului antihipertensiv în func ie de TA m surat la cabinet


Recomand ri Clas a
Nivelb
Ini ierea prompt a tratamentului medicamentos antihipertensiv e recomandat la pacien ii cu hipertensiune arterial grad
I A
2 sau 3 i orice nivel de risc CV, simultan cu modificarea stilului de via . 2,8
La pacien ii cu hipertensiune arterial grad 1: II B
Se recomand modificarea stilului de via pentru a aprecia dac aceasta normalizeaz TA. 219 I A
La pacien ii cu hipertensiune arterial grad 1, risc moderat-sc zut i f r eviden a AOTMH, tratamentul medicamentos
antihipertensiv e recomandat dac pacientul r mân hipertensiv dup o perioad de modificare a stilului de via . 211,212
La pacien ii cu hipertensiune arterial grad 1 i risc înalt sau cu eviden a AOTMH, e recomandat ini ierea prompt a I A
tratamentului medicamentos simultan cu modific rile stilului de via . 211,212
La pacien ii vârstnici hipertensivi cu o condi ie fizic bun (chiar la cei cu vârste >80 ani), tratamentul medicamentos antihi-
I A
pertensiv i modific rile stilului de via sunt recomandate când TAS 160 mmHg. 210,220,221
Tratamentul medicamentos antihipertensiv i modific rile stilului de via sunt recomandate la pacien ii vârstnici cu o
condi ie fizic bun (>65 ani, dar nu >80 ani) când TAS este în intervalul corespunz tor gradului 1 (140-159 mmHg), dac I A
tratamentul este bine tolerat. 212
Tratamentul antihipertensiv poate fi considerat i la pacien ii vârstnici fragili, dac acesta este tolerat. 215 IIb B
Întreruperea tratamentului medicamentos antihipertensiv din cauza vârstei, chiar i când pacien ii au vârste 80 ani, nu
III A
este recomandat dac tratamentul este bine tolerat. 213
La pacien ii cu TA normal-înalt (130-139/85-89 mmHg): I A
Modific rile stilului de via sunt recomandate.17,35
IIb A
Tratamentul medicamentos poate fi considerat atunci când riscul CV este foarte înalt din cauza BCV, în special BCI.217
TA = tensiune arterial ; BCI = boal coronarian ischemic ; CV = cardiovascular; BCV = boal cardiovascular ; AOTMH = afectare de organ int mediat de hipertensiune; TAS = tensiune
arterial sistolic .
a
Clasa de recomand ri;
b
Nivelul de dovezi;
c
La pacien ii cu HTA grad I i risc moderat-sc zut, ini ierea tratamentului medicamentos poate fi precedat de o perioad mai lung de modific ri ale stilului de via , pentru a determina dac
aceast abordare va normaliza valorile TA. Durata modific rilor stilului de via va depinde de nivelul TA în cadrul intervalului de valori pentru gradul 1, de ex. probabilitatea de a controla TA
numai prin modific ri ale stilului de via i posibilitatea unei schimb ri semnificative în stilul de via al fiec rui pacient.

Tabelul 19. Sumar al valorilor tensionale prag m surate la cabinet pentru ini ierea tratamentului
TAS prag m surat în cabinet pentru ini ierea tratamentului (mmHg) TAD prag m surat la
Grupa de vârst cabinet pentru ini ierea
HTA + Diabet + BCR + BCI + AVC/AIT
tratamentului (mmHg)
18-65 ani 140 140 140 140 a
140 a 90
65-79 ani 140 140 140 140 a 140 a 90
80 ani 160 160 160 160 160 90
TAD prag m surat la
cabinet pentru ini ierea 90 90 90 90 90
tratamentului (mmHg)
TA = tensiune arterial ; BCI= boal coronarian ischemic ; BCR= boal cronic de rinichi; TAD = tensiune arterial diastolic ; TAS = tensiune arterial sistolic ; AVC=accident vascular cere-
bral; AIT = accident ischemic tranzitor.
a
Tratamentul poate fi considerat la ace ti pacien i cu risc foarte înalt i TAS normal-înalt (ex. TAS 130-140 mmHg).

automat nesupravegheat ) nu a fost folosit în niciun ze, valorile TAS ob inute au fost împ r ite în func ie
alt studiu anterior care s asigure baza de dovezi pen- de trei intervale int (149-140 mmHg, 139-130 mmHg
tru tratamentul HTA.225 Tensiunea arterial m surat i <130 mmHg).226 Sc derea TAS la <140 mmHg a
automat la cabinet i f r supraveghere are de obicei condus la sc derea riscului relativ al tuturor eveni-
valori mai sc zute, spre deosebire de cea m surat în mentelor majore CV (inclusiv mortalitatea); beneficii
acela i loc prin metode conven ionale, datorit lipsei similare au fost observate când TAS a fost redus la
efectului de halat alb. 52-54 A adar, s-a sugerat c valo- <130 mmHg (în medie 126 mmHg). Important, ultima
rile TA raportate în cadrul studiului SPRINT ar putea concluzie a fost de asemenea adev rat când TAS ob-
corespunde cu TAS m surat conven ional în cabinet inut în grupul de compara ie a fost în intervalul 130-
din intervalele 130-140 i 140-150 mmHg ale grupuri- 139 mmHg. Stratificarea trialurilor pentru TAD ob i-
lor cu tratament antihipertensiv intensiv vs. mai pu in nut , fie în intervalul 89-80 mmHg, fie în cel cu valori
intensiv. <80 mmHg, a demonstrate, de asemenea, o reducere
Informa ii noi cu privire la valorile int ale TAS i a tuturor tipurilor de evenimente CV comparativ cu
TAD pentru tratamentul medicamentos au fost ob- valori ale TAD mai crescute.226
inute în urma a dou meta-analize largi recente ale A doua meta-analiz , care a inclus i studiul
trialurilor clinice randomizate privind tratamentul an- SPRINT2 a eviden iat c fiecare sc dere de 10 mmHg
tihipertensiv. În prima dintre aceste dou meta-anali- a TAS reduce rata evenimentelor majore CV i mor-
100
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

talitatea pentru valori ini iale ale TAS >160 mmHg la având comorbidit i i BCV), riscul pare s dep eas-
valori ini iale cuprinse între 130 i 139 mmHg, suge- c beneficiile.222
rând beneficiul valorilor TAS ob inute la <130 mmHg.
7.3.2 inte pentru valorile TA la anumite sub
De asemenea, beneficiul reducerii cu 10 mmHg a TAS
grupuri specifice de pacien i hipertensivi
a fost raportat i la pacien ii cu valori ini iale ale TAS
<130 mmHg, astfel atingând valori <120 mmHg. Cu 7.3.2.1 Diabetul zaharat
toate acestea, au fost mult mai pu ini pacien i inclu i Trialurile clinice randomizate efectuate la pacien ii
în aceste subgrupuri, iar acest ultim set de date ar fi cu diabet zaharat de tip 1 au demonstrat c tratamen-
fost puternic influen at de valorile neobi nuit de joase tul antihipertensiv are efect renoprotector,228 dar,
ale TA din cadrul studiului SPRINT, datorit metodei pentru c ace ti pacien i sunt mai tineri, RCT anteri-
de m surare a TA (vezi mai sus). Important, aceast oare nu au reu it s analizeze evenimentele CV i s
analiz a demonstrat beneficiul consistent oferit de stabileasc valori int optime ale TA.
sc derea intensiv a TA la pacien ii din toate grupele Pe de alt parte, au fost efectuate mai multe RCT
de risc, inclusiv la cei cu sau f r BCV, AVC, diabet i privind tratamentul antihipertensiv, fie dedicate în ex-
BCR. clusivitate pacien ilor cu diabet de tip 2, fie studii la
În cele din urm , în prima meta-analiz ,226 beneficiul hipertensivi care au inclus o cohort larg de pacien i
adi ional al sc derii TA asupra evenimentelor a fost cu diabet de tip 2.2 Cele mai multe dintre aceste tri-
redus progresiv pe m sur ce TA int a fost sc zu- aluri au demonstrat c sc derea TA <140/85 mmHg
t . De asemenea, o meta-analiz adi ional a aceluia i e benefic pacien ilor hipertensivi cu diabet tip 2. Cu
toate acestea, rezultatele au fost mai pu in clare dac
grup a concluzionat c noncomplian a la tratamen-
o valoare int a TA mai sc zut se asociat cu mai
tul continuu din cauza efectelor adverse ale acestuia
multe beneficii. Dovezile pot fi sintetizate dup cum
a fost semnificativ mai mare la pacien ii la care s-au
urmeaz :
intit valori mai mici ale TA.227 A adar, sus inerea
(i) Un RCT amplu la pacien ii cu diabet de tip 2 a
sc derii intensive a valorilor int ale TA pentru to i
ar tat c TAS ob inut <135 mmHg, comparat
pacien ii trebuie v zut în contextul cre terii riscului
cu cea de ~140 mmHg, a fost asociat cu o re-
de întrerupere a tratamentului datorit efectelor ad-
ducere semnificativ a mortalit ii cardiovascu-
verse, ceea ce ar putea declan a, par ial sau complet,
lare i generale.229
limitarea beneficiului adi ional al sc derii riscului CV. (ii) Rezultatele unui alt RCT amplu la pacien ii cu
inând cont de valorile int ale TA, este importan- diabet de tip 2 au ar tat c , prin compara ie cu
t cunoa terea faptului c <50% din pacien ii trata i pacien ii care au TAS de ~135 mmHg în urma
pentru hipertensiune ating în prezent inta TAS m - administr rii tratamentului antihipertensiv, sc -
surat în cabinet de <140 mmHg.11,12 Aceasta este o derea TAS la 121 mmHg nu a redus morbidita-
oportunitate major ratat în preven ia BCV pentru tea CV i mortalitatea CV sau general , dar a
milioane de oameni din întreaga lume. sc zut semnificativ riscul de AVC.230
Actualul Task Force recomand ca atunci când sunt (iii)De i o meta-analiz recent a concluzionat c
folosite medicamente antihipertensive, primul obiec- beneficiul cel mai mare asociat cu sc derea TA
tiv ar trebui s fie acela de a sc dea TA la <140 mmHg este ob inut la valori int ale TA mai înalte (ex.
la to i pacien ii. Considerând c tratamentul este bine <150 mmHg, dar nu <140 mmHg),231 alte me-
tolerat, TA ob inut ar trebui s aib ca int valori de ta-analize ample au confirmat c la pacien ii cu
130/80 mmHg sau mai joase la majoritatea pacien i- diabet de tip 2, sc derea TAS la <140 mmHg
lor, de i în anumite grupuri rezultatele sunt mai pu in e asociat cu sc derea tuturor evenimentelor
conving toare. La pacien ii vârstnici (>65 ani), TAS majore CV.1,232-234
int ar trebui s se reg seasc în intervalul 130-140 (iv)Dou dintre meta-analize au concluzionat c
mmHg, iar TAD la <80 mmHg. TAS ob inut sub tra- beneficiul general al sc derii TA la pacien ii cu
tament nu ar trebui s aib ca int valori <120 mmHg. diabet de tip 2 (spre deosebire de pacien ii f r
Este important s specific m un interval int , de- diabet de tip 2) dispare în mare parte când TAS
oarece limitele de siguran mai sc zute presupun o este redus la <130/80 mmHg,1,235 cu excep ia
importan mai mare atunci când valorile int ale TA continuit ii beneficiului suplimentar în preve-
sunt la un nivel mai sc zut. A adar, în general, când nirea AVC.
TAS este sc zut la <120 mmHg la pacien ii inclu i (v) Dovezi similare care sus in beneficiul în preve-
în RCT (ex. vârstnici i pacien i cu risc înalt, deseori nirea AVC al sc derii valorilor TAS ob inute au
101
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

fost de asemenea raportate în urma analizelor risc al tratamentului antihipertensiv la pacien ii vârst-
post hoc la pacien ii diabetici din cadrul studiu- nici este influen at de abilitatea pacientului de a tolera
lui ONTARGET (Ongoing Telmisartan Alone and tratamentul, de starea de s n tate i de statusul func-
in combination with Ramipril Global Endpoint Trial). ional. Pentru scopul acestui ghid, pacien ii „vârstnici“
În plus, o nou analiz a studiului Action to Con- sunt considera i aceia cu vârste >65 ani.
trol Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD)230 În ghidul de hipertensiune ESH/ESC din 2013, va-
în diabetul de tip 2, dup excluderea interac i- loarea int a TAS la pacien ii vârstnici hipertensivi a
unii dat de bra ul cu sc derea intensiv a gli- fost stabilit la 140-150 mmHg, deoarece acesta era
cemiei, limitând astfel analiza efectelor de sc - intervalul de valori ob inut din rezultatele studiilor
dere a TA, a demonstrat o reducere general a largi care demonstraser efectul benefic al tratamen-
riscului de apari ie a evenimentelor CV în urma tului antihipertensiv la ace ti pacien i. O valoare int
sc derii intensive a TAS la <130 mmHg.236 similar a TAS a fost sugerat de studiul HYVET, în
(vi)Analize mai recente ale studiului ACCORD au care tratamentul pân la TAS int de <150 mmHg (cu
demonstrat c sc derea TAS la <120 mmHg a o TAS medie ob inut de 144 mmHg) la cei foarte în
fost asociat cu cre terea riscului de evenimen- vârst (>80 ani) a demonstrat reducerea semnifica-
te CV majore.236 tiv a mortalit ii, AVC fatal i insuficien ei cardiace,
(vii) Referitor la TAD, dovezi anterioare sugerau cu men iunea c pacien ii „foarte vârstnici“ din cadrul
c sc derea acesteia la <85 mmHg se înso e te acestui studiu erau activi i independen i.213 Mai multe
de beneficiu în preven ia evenimentelor majore dovezi recente sus in o valoare int a TAS mai redus
CV.237,238 Mai recent, în cadrul studiului Action pentru pacien ii vârstnici ( 65 ani):
in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and (i) Studiul SPRINT a inclus un procent mai mare
Diamicron – MR Controlled Evaluation (ADVAN- de pacien i cu vârste peste 75 ani (n = 2636) i
CE),229 avantajele la nivelul consecin elor CV a demonstrat c un tratament antihipertensiv
au fost observate la presiuni diastolice de 75 mai intensiv (media TA ob inute 124/62 mmHg)
mmHg. Aceste rezultate sunt în concordan cu a redus semnificativ riscul de evenimente ma-
cele ale meta-analizelor citate mai sus, i anume jore CV, insuficien cardiac i mortalitate
c este sigur i eficient sc derea TAD la <80 general (toate cu >30%) comparativ cu trata-
mmHg la pacien ii cu diabet de tip 2. mentul standard (media TA ob inute = 135/67
În concluzie, la pacien ii diabetici care primesc me- mmHg).215 S-a men ionat anterior c tehnica
dica ie anti-hipertensiv , e recomandat ca TA m su- de m surare a TA folosit în cadrul studiului
rat în cabinet s aib ca int o valoare a TAS de 130 SPRINT a generat valori mai mici decât acelea
mmHg,229 sau chiar mai mic dac este bine tolerat . m surate în cabinet prin metode conven iona-
La pacien ii vârstnici ( 65 ani) TAS int ar trebui s le.225,242 În consecin , valoarea ob inut a TAS
se g seasc în intervalul 130-140 mmHg213 dac este de 124 mmHg la pacien ii vârstnici trata i in-
bine tolerat . TAS nu trebuie s scad la <120 mmHg tensiv în cadrul studiului SPRINT reflect cel
i TAD ar trebui s fie sc zut <80 mmHg. Trebuie mai probabil intervalul de valori 130-139 mmHg
pentru TAS ob inut prin tehnica de m surare
acordat aten ie i consecven ei controlului TA, de-
conven ional în cabinet.
oarece variabilitatea TA de la o vizit la alta e asociat
(ii) Cu toate c HYVET i multe alte RCT la pa-
cu cre terea riscului CV i a celui de afectare rena-
cien ii vârstnici au recrutat pacien i cu o con-
l . Mai mult, s-a dovedit c protec ia CV e mai mare
di ie fizic relativ bun i independen i, studiul
atunci când controlul TA este înso it de mai pu ine
SPRINT a sugerat de asemenea c exist be-
varia ii ale TA de la o vizit la alta.239-241
neficii ale tratamentui mai intensiv când acesta
7.3.2.2 Pacien ii vârstnici este extins la pacien ii vârstnici mai fragili afla i
Defini ia cuvântului „vârstnic“ este una complex . la cap tul spectrului, la limita criteriilor de re-
Pe m sur ce popula iile îmb trânesc, exist o dife- crutare, cu reducerea vitezei de mers.215
ren din ce în ce mai mare între vârsta cronologic Bazându-se pe noile rezultate, valorile int suge-
a unui pacient i statusul func ional, care variaz de rate de ghidul precedent par acum prea conserva-
la o condi ie fizic bun , activitate normal i inde- tive pentru mul i dintre pacien ii vârstnici i foarte
penden func ional pân la fragilitate i dependen . vârstnici, în special pentru cei care sunt activi i inde-
Echilibrul dintre beneficiile anticipate i poten ialul penden i. În consecin , recomand m ca la pacien ii
102
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

vârstnici trata i pentru hipertensiune, TA s fie sc - Valori int m surate în cabinet pentru pacien ii
zut la <140/90 mmHg, dar ca TAS s nu fie <130 hipertensivi
mmHg. Important, impactul sc derii TA asupra st rii Recomand ri Clas a
Nivelb
Se recomand ca principalul obiectiv al trata-
generale a pacientului trebuie atent monitorizat deoa- mentului s fie sc derea TA <140/ 90 mmHg
rece riscul de evenimente adverse (ex. c deri trauma- la to i pacien ii, iar dac tratamentul este bine
I A
tizante) asociat cu valori mai sc zute ale TA poate fi tolerat, valorile int ale TA ar trebui s fie în
jur de 130/80 mmHg sau mai mici la majoritatea
mai pronun at la pacien ii vârstnici în via a de zi cu zi pacien ilor. 2,8
decât în cadrul condi iilor monitorizate îndeaproape La pacien ii cu vârste <65 ani care primesc trata-
ale unui studiu. Mai multe detalii despre abordarea ment medicamentos antihipertensiv, se recoman-
I A
d ca TAS s fie sc zut pân la un interval de
tratamentului la pacien ii vârstnici fragili sunt men io-
120-129 mmHg la majoritatea pacien ilor.c 2,215,229
nate în sec iunea 8.8. La pacien ii vârstnici ( 65 ani) care primesc
terapie antihipertensiv :
7.3.2.3 Valorile int ale tensiunii arteriale în Se recomand ca TAS int s fie în intervalul
I A
ambulator i în cabinet vs. la domiciliu 130-139 mmHg. 2,235,244
Niciun rezultat al vreunui trial clinic randomizat nu Se recomand monitorizarea atent a efecte-
I C
lor adverse.
a folosit m sur torile ambulatorii sau de la domiciliu Aceste valori int ale TA sunt recomandate
pentru a ghida tratamentul antihipertensiv. Astfel, va- pentru pacien i din orice grup de risc CV i la I A
lorile int ale TA m surate la domiciliu (MDTA) sau pacien i cu sau f r BCV dovedit . 2,8
TAD int <80 mmHg ar trebui luat în conside-
în ambulator (MATA) sunt bazate pe extrapolarea
rare pentru to i pacien ii hipertensivi, indiferent IIa B
informa iilor ob inute din studiile observa ionale mai de nivelul de risc sau de comorbidit i. 226,235
degrab decât pe rezultatele trialurilor. În pofida fap- TA = tensiune arterial ; CV = cardiovascular; BCV = boal cardiovascular ; TAD = tensiune
arterial diastolic ; SBP = tensiune arterial sistolic .
tului c nu oferim inte bine stabilite pentru TA eva- a
Clasa de recomandare;
b
Nivelul de eviden ;
luate prin MATA sau MDTA pentru pacien ii trata i, c
Dovezi mai reduse pentru acest target la pacien ii cu risc sc zut-moderat.

trebuie men ionat c :


(i) În studiile popula ionale, diferen a dintre valo-
rile TA m surate în cabinet i cele din afara lui nea, ele pot spori eficien a terapiei antihipertensive,
scade propor ional cu sc derea TA m surat dar nu ar trebui niciodat s întârzie ini ierea tera-
în cabinet pân la 115-120/70 mmHg, valoare la piei medicamentoase la pacien ii cu AOTMH sau la
care atât TA la cabinet cât i media TA pe 24 cei cu risc cardiovascular înalt. Un inconvenient major
ore au valori similare. 54 al schimb rii stilului de via este persisten a slab în
(ii) Aceast convergen a fost confirmat i la pa- timp.245,246 M surile de stil de via recomandate care
cien ii afla i sub tratament243 la care diferen a i-au dovedit eficien a în reducerea TA sunt reduce-
dintre TA ambulatorie i TA m surat în cabi- rea aportului de sare, consumul moderat de alcool,
net scade i devine neglijabil la o valoare a TAS consumul crescut de fructe i legume, sc derea în
de aproximativ 120 mmHg. greutate, men inerea unei greut i corporale ideale
(iii)La pacien ii afla i sub tratament, o int a TAS i activitatea fizic regulat .17 În plus, fumatul are un
m surat în cabinet de 130 mmHg poate cores- efect presor prelungit, care ar putea cauza valori cres-
punde unei TAS medii pe 24 h u or mai sc zut , cute ale TA diurne m surate în ambulator. Renun a-
rea la fumat i alte schimb ri ale stilului de via sunt
de ex. aproximativ 125 mmHg.
importante de asemenea, dincolo de efectul asupra
(iv)De i nu exist date disponibile, valoarea int
tensiunii arteriale (de exemplu pentru preven ia BCV
a TAS m surat la domiciliu trebuie sa fiemai
i a cancerului).35
mica de 130 mmHg, pentru a fi echivalent unei
TA int m surat în cabinet de 130 mmHg. 7.4.2 Restric ia aportului de sare
Exist o rela ie cauzal între aportul de sodiu i TA,
7.4 Tratamentul hipertensiunii arteriale
un consum excesiv de sodiu (>5 g pe zi, de ex. 1 lingu-
7.4.1 Modific ri ale stilului de via ri de sare pe zi) fiind dovedit a avea un efect presor
Un stil de via s n tos poate preveni sau întâr- si fiind asociat cu cre terea prevalen ei HTA i cre -
zia debutul unei HTA i poate reduce riscul cardio- terea TAS odat cu înaintarea în vârst .247 Invers, re-
vascular.17,35 Schimb rile eficiente ale stilului de via stric ia de sodiu este dovedit a avea efect de sc dere
pot fi suficiente pentru a întârzia sau preveni nevoia a TA în multe studii clinice. O meta-analiz recent a
de medica ie la pacien ii cu HTA grad 1. De aseme- acestor studii a ar tat c o reducere de aproximativ
103
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

1,75 g sodiu pe zi (4,4 grame de sare pe zi) a fost de sare la nivel popula ional r mâne o problem pri-
asociat cu o reducere medie a TAS/TAD de 4,2/2,1 oritar de s n tate public , dar necesit efort combi-
mmHg, cu un efect mai pronun at (-5,4/-2,8 mmHg) la nat din partea industriei alimentare, Guvernului i a
hipertensivi.248 Efectul benefic de sc dere a a tensiunii popula iei generale, întrucât 80% din sarea consumat
arteriale datorat restric iei sodate are tendin a de a reprezint sarea ascuns în alimentele procesate.
sc dea în timp, în parte datorit persisten ei sc zute 7.4.3 Consumul moderat de alcool
în men inerea dietei hiposodate. Efectul de sc dere Exist o corela ie liniar pozitiv între consumul de
a tensiunii arteriale prin restric ia de sare este mai alcool, TA, prevalen a HTA i riscul CV. Consumul ex-
mare la popula ia de culoare, la vârstnici, la pacien ii cesiv de alcool ocazional poate avea un puternic efect
cu diabet zaharat, sindrom metabolic, BCR.249 La pa- presor.17 În PATHS (Prevention and Treatment of Hyper-
cien ii trata i pentru HTA, restric ia de sodiu poate tension Study) s-au cercetat efectele reducerii consu-
reduce necesarul sau doza medicamen-telor folosite mului de alcool asupra TA; grupul int a prezentat o
în controlul TA.250,251 reducere modest a TA fa de grupul de control cu
Efectul restric iei de sodiu asupra evenimentelor 1,2/0,7 mmHg la finalul perioadei de 6 luni.260 O me-
CV r mâne neclar.252-255 Studiile prospective de cohor- ta-analiz cu randomizare mendelian ce a inclus 56
t au raportat un risc crescut de mortalitate i eve- studii epidemiologice sugereaz c reducerea consu-
nimente cardiovasculare în cazul consumului crescut mului de alcool, chiar i pentru persoanele cu consum
de sodiu. Cu toate acestea, s-a raportat de asemenea u or-moderat, ar putea fi benefic pentru s n tatea
c reducerea consumului de sodiu sub un anumit nivel CV.261 B rba ii hipertensivi care consum alcool ar
(aproximativ 3 g de sodiu pe zi) a redus suplimentar trebui sf tui i s î i limiteze consumul la 14 unit i pe
TA, dar paradoxal, a fost asociat cu un risc crescut s pt mân iar femeile la 8 unit i pe s pt mân (1 uni-
de mortalitate global si de mortalitate cardiovascula- tate este echivalentul a 125 ml de vin sau 250 ml de
r , atât la popula ia general , cât i la hipertensivi, su- bere). Sunt de asemenea recomandate zile în care s
gerând un fenomen de curb J.256 Mecanismul cre te- nu se consum alcool în timpul s pt mânii precum si
rii aparente a riscului de evenimente cardiovasculare evitarea consumului mare de alcool într-o singur zi35.
asociat cu aportul redus de sodiu nu este bine în eles
7.4.4 Alte modific ri alimentare
i poate fi confundat cu cauzalitatea invers . Nu exist Pacien ii hipertensivi ar trebui sf tui i s aib o diet
nici o dovad din studiile epidemiologice c un con- s n toas , echilibrat , care s con in legume, fructe
sum foarte sc zut de sodiu poate fi d un tor.257 De i proaspete, lactate s race în gr simi, cereale integrale,
câteva trialuri i meta-analize sugereaz c reducerea pe te, acizi gra i nesatura i (în special ulei de m sline)
consumului de sare de la un nivel ridicat la un consum i un consum redus de carne ro ie i acizi gra i satu-
moderat e acompaniat de un risc CV redus,254,255,258 ra i.262-264 Dieta mediteranean include multe dintre
pân acum niciun studiu clinic prospectiv nu a oferit aceste nutriente i alimente, cu un consum moderat
dovezi certe cu privire la consumul optim de sodiu de alcool (în principal vin în timpul mesei). Un num r
pentru a minimiza evenimentele CV i mortalitatea. de studii i meta-analize262-265 au ar tat c dieta medi-
Consumul crescut de potasiu este asociat cu reduce- teranean este asociat cu o sc dere a num rului de
rea TA i poate avea un efect protector, modificând evenimente cardiovasculare i a mortalit ii globale.
astfel asocierea dintre aportul de sodiu, TA i BCV.259 Un RCT desf urat pe pacien ii cu risc CV înalt care
La nivel global, aportul de sodiu este între 3,5-5,5 au urmat timp de 5 ani dieta mediteranean a ar tat
g pe zi (ceea ce corespunde la 9-12 g de sare pe zi), o reducere cu 29% a riscului CV comparativ cu o di-
cu diferen e marcate între ri sau chiar între diferi- et s rac în gr simi i o reducere cu 39% a riscului
te regiuni ale aceleia i ri. Recomand m un consum de AVC.265 Dieta mediteranean a redus de asemenea
de sodiu limitat la aproximativ 2 g/zi (echivalent cu valoarea TA m surat ambulator, glicemia i valorile
aproximativ 5 g de sare pe zi) în popula ia general ; lipidelor.266 Dieta ar trebui sa fie acompaniat de alte
încerca i s atinge i aceast valoare la to i pacien ii hi- schimb ri ale stilului de via , cum ar fi exerci iile fizi-
pertensivi. Reducerea eficient a aportului de sare nu ce i sc derea în greutate.35
este u or de ob inut i adesea are loc o subevaluare În ceea ce prive te consumul de cafea, cafeina a
a alimentelor care con in cantit i crescute de sare. fost dovedit a avea un efect presor acut.267 Cu toate
Pacien ii trebuie instrui i s evite adaosul de sare i acestea, consumul de cafea este asociat cu efecte CV
mânc rurile bogate în sare. O reducere a consumului benefice, a a cum subliniaz o analiz sistematic a
104
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

unor studii prospective de cohort incluzând peste 1 7.4.6 Activitatea fizic regulat
milion de participan i i 36 352 evenimente cardiovas- Activitatea fizic induce o cre tere acut a tensiunii
culare.267 În plus, consumul de ceai verde sau negru ar arteriale, în special a TAS, urmat de un scurt declin al
putea avea un mic, dar semnificativ efect de sc dere a TA sub nivelul bazal. Studiile epidemiologice sugereaz
tensiunii arteriale.268,269 c activitatea fizic de tip aerobic ar putea fi eficient
Consumul regulat de b uturi îndulcite cu zah r a atât pentru preven ia i tratamentul HTA, cât i pen-
fost asociat cu supraponderalitatea, sindromul meta- tru reducerea riscului cardiovascular i a mortalit ii.
bolic, diabetul de tip 2 i risc CV crescut. Consumul O meta-analiz a RCT bazat pe activitatea fizic re-
acestui tip de b uturi ar trebui descurajat.35 gulat raportat individual a ar tat c antrenamentul
A adar, adoptarea unei diete s n toase i echilibra- de tip aerobic, antrenamentul dinamic de rezisten
te ar putea constitui primul pas în reducerea TA i a i efortul izometric reduc TAS i TAD de repaus cu
riscului cardiovascular. 3,5/2,5, 1,8/3,2 i respectiv 10,9/6,2 mmHg, în popula-
ia general .277 Antrenamentul de rezisten , dar nu i
7.4.5 Sc derea în greutate celelalte tipuri de antrenament, reduce TAS mai mult
Greutatea excesiv este asociat cu hipertensiu- la pacien i hipertensivi (8,3/5,2 mmHg). Activitatea
nea, iar reducerea greut ii c tre o greutate corpo- fizic regulat de intensitate i durat sc zut scade
ral ideal reduce tensiunea arterial .270 Într-o meta- tensiunea arterial mai pu in decât antrenamentul de
analiz , reducerea medie a valorilor TA asociat unei intensitate moderat sau crescut , dar este asociat
pierderi ponderale de 5,1 kg a fost 4,4/3,6 pentru TAS, cu o reducere cu cel pu in 15% a mortalit ii în studiile
respectiv TAD.271 Obezitatea i supraponderalitatea de cohort .278,279 Aceste dovezi sugereaz c pacien-
sunt asociate cu risc crescut de mortalitate cardiovas- ii hipertensivi ar trebui s fie sf tui i s realizeze cel
cular i global . Sc derea în greutate este recoman- pu in 30 de minute de activitate fizic de intensitate
dat pacien ilor supraponderali i obezi hipertensivi moderar de tip aerobic (mers, alergat u or, ciclism,
pentru controlul factorilor de risc metabolici, dar sta- înot) de 5-7 ori pe s pt mân . Efectuarea de activitate
bilizarea greut ii poate fi un obiectiv rezonabil pen- fizic de rezisten de 2-3 ori pe s pt mân poate fi
tru mul i. În Prospective Studies Collaboration272 s-a
concluzionat c mortali-tatea a fost cea mai sc zut la Interven ia asupra stilului de via pentru pacien ii cu
un indice de mas coropral (IMC) de 22,5-25 kg/m2 , HTA sau cu TA normal-înalt
pe când o meta-analiz mai recent a concluzionat c Recomand ri Clas a
Nivelb
Restric ia de sare <5 grame/zi este recomanda-
mortalitatea a fost cea mai mic la pacien ii suprapon- t . 248,250,255,258
I A
derali.273,274 De i IMC optim este neclar, men inerea Se recomand restric ionarea consumului de
unei greut i corporale s n toase (IMC între 20-25 alcool la:
I A
kg/m2 la persoanele cu vârsta <60 ani i mai mare la <14 unit i/s pt mân la b rba i
<8 unit i/s pt mân la femei35
pacien i mai vârstnici) i a unei circumferin e abdomi- Este recomandat evitarea consumului excesiv de
nale optime (<94 cm pentru b rba i i <80 cm pentru III B
alcool ocazional.
femei) este recomandat pentru persoanele cu valori Cre terea consumului de legume i fructe proas-
pete, pe te, nuci i acizi gra i nesatura i (ulei de
normale ale tensiunii arteriale pentru a preveni HTA I A
m sline); consumul redus de carne ro ie; consu-
i la pacien ii hipertensivi pentru a reduce TA.35 Sc - mul de lactate degresate sunt recomandate262,265
derea în greutate poate de asemenea s îmbun t - Controlul greut ii corporale este recomandat
easc eficien a medica iei antihipertensive i profilul pentru a evita obezitatea (IMC >30 kg/m2 sau
circumferin a abdominal >102 cm la b rba i i
de risc CV. Sc derea în greutate implic o abordare >88 cm la femei) precum i men inerea unui IMC
I A
multidisciplinar care include sfaturi de diet , mi care s n tos ( 20-25 kg/m2) i a unei circumferin e
fizic regulat i consiliere motiva ional .35,275 Rezulta- abdominale optime (pentru b rba i <94 cm i
pentru femei <80 cm) pentru a reduce TA i
tele pe termen scurt adesea nu sunt men inute pe ter- riscul CV262,271,273,290
men lung. Sc derea ponderal poate fi promovat de Antrenamentul de tip aerobic (cel pu in 30 de
asemenea prin utilizarea de medicamente anti-obezi- minute de exerci iu de intensitate moderat de I A
5-7 ori pe s pt mân ) e recomandat 262,278,279
tate i, într-o m sur mai mare, de chirurgia bariatric
Renun area la fumat, m suri suportive i îndru-
care scade riscul CV la pacien ii cu obezitate sever . marea c tre un program de renun are la tutun I B
Mai multe informa ii sunt disponibile într-un docu- sunt recomandate286,288,291
ment recent al ESH i al Asocia iei Europene pentru IMC = index de masa corporal ; TA = tensiune arterial ; CV = cardiovascular.
a
Clasa de recomandare;
controlul Obezit ii.276 b
Nivelul de eviden bazat pe efectul asupra TA i/sau profilul de risc CV.

105
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

recomandat de asemenea. Pentru beneficii adi ionale terapie medicamentoas pentru a ob ine un control
la adul ii s n to i, o cre tere gradat a activit ii aero- adecvat al valorilor TA. În ghidul precedent, cinci clase
bice pân la 300 de minute de activitate moderat pe farmacologice principale au fost recomandate pentru
s pt mân sau 150 de minute de activitate fizic aero- tratamentul HTA: IECA, BRA, beta-blocantele, BCC
bic intens sau o combina ie echivalent a acestora i diureticele (tiazidice i tiazid-like, cum ar fi clorta-
este recomandat .35 Impactul exerci iilor izometrice lidona i indapamida). Recomandarea a fost bazat pe:
asupra tensiunii arteriale i a riscului cardiovascular (i) capacitatea dovedit de a reduce tensiunea arteri-
este mai pu in bine stabilit.280 al ; (ii) dovezi din studii placebo controlate c aces-
tea reduc evenimentele cardiovasculare; (iii) dovezi
7.4.7 Întreruperea fumatului
cu echivalen larg asupra mortalit ii i morbidit ii
Fumatul este un factor major de risc pentru BCV
cardiovasculare globale, cu men iunea c beneficiul
i cancer. De i rata fum torilor este în sc dere în ma-
din utilizarea acestora deriv în principal din efectul de
joritatea rilor europene, în special în cazul b rba i-
sc dere a TA. Aceste concluzii au fost de atunci con-
lor, ea este înc ridicat în multe regiuni i grupe de
firmate de meta-analize recente.1,2,217,292 Aceste me-
vârst , i, în ansamblu, prevalen a r mâne ridicat la
ta-analize au raportat diferen e ale rezultatelor între
20-35% în Europa.281 Sunt de asemenea dovezi care
anumite medicamente (de exemplu o preven ie mai
sugereaz efectul negativ asupra s n t ii pe care îl
sc zut a AVC în cazul beta-blocantelor i o preven ie
are fumatul pasiv.282 Studiile care folosesc MATA au
mai sc zut în insuficien a cardiac pentru BCC); cu
ar tat c atât fum torii normotensivi cât i cei hi-
toate acestea, evenimentele majore cardio-vasculare
pertensivi netrata i prezint valori zilnice ale TA mai
i mortalitatea cardiovascular au fost similare la tra-
mari ca nefum torii.283 Nu a fost raportat nici un efect
tamentul bazat pe terapia ini ial cu toate cele 5 clase
cronic al fumatului asupra TA m surat la cabinet,284
de antihipertensive. Acest ghid recomand a adar, ca
care s nu fie comb tut de renun area la fumat. Fu-
acelea i cinci clase majore ar trebui s formeze baza
matul este al doilea factor de risc major, dup HTA,
terapiei antihipertensive. Exist contraindica ii posibi-
pentru înc rc tura global de boal , iar renun area la
le pentru fiecare clas medicamentoas (Tabelul 20) i
fumat este probabil singura cea mai eficient m sur
utiliz ri preferen iale ale unor medicamente în anumi-
de schimbare a stilului de via în preveni ia bolilor
te condi ii, a a cum este prezentat mai jos. Exist de
cardiovasculare, incluzând AVC, IMA i boala arteria-
asemenea dovezi c sunt diferen e între men inerea i
l periferic .285,286 A adar, istoricul de fumat ar trebui
întreruperea terapiei în func ie de clasele majore de
stabilit la fiecare vizit a pacientului, iar hipertensivii antihipertensive.293,294 Alte clase terapeutice au fost
fum tori ar trebui consilia i în ceea ce prive te renun- mai pu in studiate sau sunt cunoscute a avea un risc
area la fumat. mai mare de efecte adverse (de exemplu alfa-blocan-
Sfatul rapid al medicului are un mic, dar semnifica- tele, agoni tii centrali, antagoni tii receptorilor mi-
tiv, efect de 1-3% asupra ratei de renun are neasistat neralo-corticoizi). Acestea reprezint op iuni utile la
la fumat la 12 luni.287 Acest lucru poate fi îmbun t it pacien ii a c ror tensiune arterial nu este controlat
prin folosirea m surilor farmacologice, vareniclina i de combina iile între clasele men ionate deja.
terapia de substitu ie a nicotinei fiind superioare fo-
losirii bupropionului sau folosirii doar a terapiei de 7.5.1.1 Blocan ii sistemului renin -angiotensin
substitu ie nicotinic .288 În compara ie cu placebo, (inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei i
terapia de substitu ie a nicotinei sau tratamentul cu blocan ii receptorilor angiotensinei)
bupropion dubleaz ansele de renun are la fumat, în Atât IECA cât i BRA sunt printre clasele de anti-
timp ce vareniclina sau combina ia acesteia cu terapia hipertensive cele mai folosite. Au o eficacitate simi-
de substitu ie a nicotinei tripleaz ansele de renun a- lar 295,296 cu celelalte clase asupra evenimentelor CV
re la fumat. Schimbarea comportamentului împreun majore i a mortalit ii.2,292 BRA sunt asocia i cu o
cu farmacoterapia cresc ansele de succes la 70-100% rat semnificativ mai mic de întrerupere a terapiei
comparativ cu sfatul succint al medicului289. datorat efectelor adverse, comparativ cu toate ce-
lelalte clase de antihipertensive,297 ratele fiind simi-
7.5 Terapia farmacologic a hipertensiunii
lare cu placebo294. IECA i BRA nu ar trebui folosi i
7.5.1 Medicamente pentru tratamentul în combina ie pentru tratamentul HTA pentru c nu
hipertensiunii exist un beneficiu suplimentar prognostic, dar efec-
Cei mai mul i pacien i hipertensivi au nevoie, pe tele adverse renale sunt semnificativ mai multe.298,299
lâng m surile de schimbare a stilului de via , de Combina ia dual de blocan i ai sistemului renin -an-
106
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

Tabelul 20 Restric ii i posibile contraindica ii în folosirea medica iei antihipertensive


Contraindica ii
Medicament
Absolute Relative
Diuretice (tiazidic/tiazidic-like: exp. Gut Sindrom metabolic
clortalidona i indapamida) Intoleran a la glucoz
Sarcina
Hipercalcemia
Hipokaliemia
Beta-blocante Astm bron ic Sindrom metabolic
Bloc atrioventricular sau sinoatrial de grad înalt Intoleran a la glucoz
Bradicardia (frecven a cardiac <60 b t i/minut) Atle ii i pacien ii activi fizic
Blocan i ai canalelor de calciu (dihidro- Tahiaritmiile
piridine) Insuficien a cardiac (ICFEr clasa III / IV)
Edeme gambiere pre-existente severe
Blocan i ai canalelor de calciu (verapa- Bloc atrioventricular sau sinoatrial de grad înalt Constipa ia
mil, diltiazem) Disfunc ie sever de ventricul stâng (FEVS <40%)
Bradicardia (frevcven a cardiac <60 b t i/minut)
Inhibitorii enzimei de conversie a Sarcina Femei cu potential fertil f r o metod fiabil
angiotensinei Edem angioneurotic în antecedente de contracep ie
Hiperpotasemia (potasiu >5,5 mmol/L)
Stenoz bilateral de artere renale
Blocan ii receptorilor angiotensinei Sarcina Femei cu potential fertil f r o metod fiabil
Hiperpotasemia (potasiu >5,5 mmol/L) de contracep ie
Stenoz bilateral de artere renale
ICFEr = Insuficien cardiac cu frac ie de ejec ie redus ; FEVS = frac ia de ejec ie a ventriculului stâng

giotensin a dus de asemenea la renun area prematur 7.5.1.2 Blocantele canalelor de calciu
la un studiu din cauza efectelor adverse,291 atunci când BCC sunt larg folosite în tratamentul hipertensiunii
un inhibitor al reninei – aliskiren a fost combinat fie i au o eficien similar cu a altor clase majore de
cu un IECA fie cu un BRA la pacien ii diabetici. Acest medicamente asupra TA, evenimentelor cardiovascu-
rezultat a oprit eventuale cercet ri ce urm reau utili- lare majore i mortalit ii.2,292 BCC au un efect mai
tatea clinic a aliskirenului în tratamentul HTA. mare în reducerea AVC-ului decât era de a teptat
Atât IECA cât i BRA reduc albuminuria mai mult pentru reducerea TA pe care o realizeaz , dar pot
decât alte medicamente folosite în terapia antihiper- fi mai pu in eficiente în preven ia ICFEr.2,292 Cu toate
tensiv i sunt eficiente în întârzierea progresiei BCR acestea, în studiile realizate a fost luat în considerare
diabetice i non-diabetice.217 O meta-analiz recent a insuficien a cardiac nou diagnosticat , de i un eveni-
ar tat c blocan ii sistemului renin angiotensin sunt ment clinic important este dificil de cuantificat precis,
singurii agen i antihipertensivi cu eviden e disponibile fie pentru c semnele i simptomele sunt relativ non-
de reducere a riscul de BCR stadiul V.217 specifice sau pentru c edemele datorate BCC ar pu-
IECA i BRA sunt de asemenea eficien i în preven- tea crea confuzii în diagnostic. Compara ia cu diure-
ia i regresia AOTMH, cum ar fi HVS i remodelarea ticele poate fi de asemenea difici , întrucât pierderea
arterelor mici, pentru o reducere echivalent a tensi- de lichide ar putea masca semnele i simtomele unei
unii arteriale.292 Ambele clase de medicamente reduc insuficien e cardiace incipiente, mai degrab decât s
inciden a fibrila iei atriale (FiA), efect ce ar putea fi o previn . BCC au fost de asemenea comparate cu al i
datorat îmbun t irii func iei VS i regresiei eficiente agen i antihipertensivi în studiile bazate pe AOTMH i
a remodel rii VS292 . IECA i BRA sunt indica i, de ase- au fost raportate ca fiind mai eficiente ca beta-blocan-
menea, post infarct miocardic i la pacien ii cu insu- tele în a încetini progresia atero-sclerozei carotidiene
ficien cardiac cu frec ie de ejec ie redus (ICFEr), i în a reduce HVS i proteinuria.17
care sunt complica ii frecvente ale HTA. BCC sunt o clas heterogen de agen i. Cele mai
IECA sunt asocia i cu un risc u or crescut de edem multe studii care demonstreaz beneficiile asupra
angioneurotic, mai ales la rasa neagr de origine afri- prognosticului au folosit dihidro-piridine (în special
can , iar la ace ti pacien i, atunci cand sunt folosi i amlodipina). Un num r mai mic de RCT au compa-
blocan i ai sistemului renina-angiotensin , sunt prefe- rat BCC non-dihidropiridinice (verapamil i diltiazem)
ra i BRA. cu alte medicamente, iar meta-analizele ce au evaluat
107
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

cele dou subclase (comparative cu alte medicamente) diuretic economisitor de potasiu.305 Atât tiazidicele
nu au ar tat o diferen semnificativ a eficacit ii.292 cât i diureticele tiazid-like au un efect antihiperten-
siv mai slab la pacien ii cu o RFG redus (RFGe <45
7.5.1.3 Diureticele tiazidice/tiazidic-like (exp.
ml/min) i devin ineficiente la RFGe <30 mL/min. În
clortalidona i indapamida)
asemenea circumstan e, diureticele de ans cum ar fi
Diureticele au r mas piatra de temelie a terapiei
furosemidul (sau torasemidul) ar trebui s înlocuiasc
antihipertensive înc de la introducerea lor în anii
diureticele tiazidice i tiazid-like pentru a ob ine un
1960. Eficacitatea lor în prevenirea morbidit ii i
efect antihipertensiv optim.
mortalit ii cardiovasculare a fost confirmat în RCT
i meta-analize.300 Diureticele par a fi, de asemenea, 7.5.1.4. Beta-blocantele
mai eficiente decât alte clase antihipertensive în pre- Trialurile clinice randomizate i meta-analizele au
ven ia insuficien ei cardiace.292 Au existat dezbateri demonstrat c atunci când sunt comparate cu place-
privind administrarea preferen ial a diureticelor tia- bo, beta-blocantele reduc semnificativ riscul de AVC,
zid-like (clortalidona, indapamida) fa de diureticele IC i evenimente cardiovasculare majore la pacien ii
tiazidice clasice (hidroclorotiazida i bendrofluazid ), hipertensivi.300 În compara ie cu alte antihipertensive,
dar superioritatea lor asupra rezultatelor nu a fost beta-blocantele sunt echivalente în preven ia eveni-
niciodat testat în trialuri „head to head“. Clorta- mentelor cardiovasculare majore, dar cu un efect mai
lidona i indapamida au fost folosite într-un num r sc zut în preven ia AVC constant întâlnit.1,2,217 Este
de RCT ce au ar tat efecte benefice cardiovasculare, posibil ca acest diferen s provin dintr-o mic
iar ace ti agen i au o poten mai mare pe milligram discrepan în a atinge TA (incluzând TAS central 208
decât hidroclorotiazida în sc derea TA, cu o durat între diferitele clase de medicamente) la care eveni-
mai mare a ac iunii comparativ cu hidroclorotiazida mentele cerebrovasculare în special pot fi sensibile.
i f r a fi înso ite de o rat mai mare a efectelor RCT bazate pe AOTMH au indicat de asemenea c
secundare.301 Diureticele tiazid-like în doz mic (ti- beta-blocantele sunt mai pu in eficiente decât blocan-
pic pentru regimurile antihipertensive moderne) au, tele sistemului renin angiotensin i BCC în preven ia
de asemenea, mai multe dovezi din RCT pentru efi- sau regresia HVS, grosimii intima-medie carotidiene,
cien a în reducerea evenimentelor cardiovasculare i rigidit ii aortice i remodel rii arterelor mici.17 Supli-
a mortalit ii, în compara ie cu diureticele tiazidice mentar, beneficiul asupra mortalit ii la pacien ii post-
în doz mic .302 Acestea fiind spuse, hidroclorotiazida infarct miocardic care nu prezint disfunc ie sistolic
singur sau în combina ie cu un agent economisitor de ventricul stâng este incert.36 Beta-blocantele, ca i
de potasiu a fost de asemenea folosit pentru sc de- diureticele, i, în special combina ia lor, sunt asociate
rea TA în RCT cu efecte favorabile. 303 O meta-analiz cu un risc crescut de diabet zaharat la persoanele cu
recent a studiilor ce au folosit diureticele tiazidice, predispozi ie (în principal pacien ii cu sindrom meta-
clortalidon i indapamid a raportat efecte similare bolic). De asemenea, au un profil mai pu in favorabil
asupra prognosticului cardiovascular a celor trei tipuri în ceea ce prive te efectele secundare decât blocan ii
de diuretice.300 A adar, în absen a dovezilor din studii SRA, cu rata mai mare de întrerupere a tratamen-
comparative directe i recunoscând c multe dintre tului atunci când e apreciat în via a real .293 Beta-
combina iile medicamentoase în doz fix aprobate blocantele i-au dovedit eficien a în tratamentul HTA
au în componen hidroclorotiazida (vezi mai jos), re- asociat anumitor situa ii specifice, cum ar fi angina
comand m ca tiazidicele, clortalidona i indapamida pectoral simptomatic , pentru controlul frecven ei
s fie considerate toate agen i hipertensivi adecva i. ventriculare, post-infarct miocardic, insuficien a car-
Atât tiazidicele cât i diureticele tiazid-like pot sc dea diac cu frec ie de ejec ie redus i ca o alternativ
potasiul seric i pot avea un profil al efectelor secun- la IECA sau BRA la femeile tinere hipertensive care
dare care este mai pu in favorabil decât al blocan ilor pl nuiesc o sarcin sau au poten ial fertil.
de SRA, ceea ce ar putea fi o explica ie pentru rata În cele din urm , beta-blocantele nu reprezint o
mare de întrerupere a terapiei.293,300 De asemenea, au clas omogen . În ultimii ani, folosirea beta-blocante-
efecte dismetabolice care cresc rezisten a la insulin lor cu efect vasodilatator – cum ar fi labetalol, nebi-
i riscul de diabet zaharat nou-instalat. Potasiul poa- volol, celiprolol, carvedilol – a crescut. Studiile cu
te atenua aceste efecte304 i un studiu recent a ar tat nebivolol au ar tat c are un efect favorabil pe TA
c efectele adverse ale tiazidicelor asupra metabolis- central , rigiditatea arterial , disfunc ia endotelial ,
mului glucozei ar putea fi reduse prin ad ugarea unui etc. Acesta nu are efect asupra riscului de debut al
108
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

diabetului zaharat i prezint un profil de siguran lul sistemului de s n tate, numai 40% dintre pacien-
în ceea ce prive te reac iile adverse mai favorabil de- ii cu HTA sunt trata i; dintre ace tia, numai 35% au
cât beta-blocantele clasice,307,308 incluzând mai pu ine valori ale TA controlate <140/90 mmHg.12 E ecul în
efecte adverse asupra func iei sexuale. Bisoprololul, atingerea controlului TA la majoritatea pacien ilor hi-
carvedilolul i nebivololul îmbun ta esc prognosticul pertensivi sugereaz c acele strategii terapeutice nu
în insuficien a cardiac coform trialurilor clinice;136 func ioneaz i c o abordare diferit este necesar .
cu toate acestea, nu exist RCT în ceea ce prive te Actualul Task Force consider c una dintre cele mai
prognosticul pacien ilor hipertensivi cu aceste beta- importante probleme ale ghidului o reprezint „cum
blocante. îmbun t im controlul tensiunii arteriale la pacien ii
trata i?“. Aceasta a devenit o problem i mai presan-
7.5.1.5 Al i agen i antihipertensivi
t pentru c , bazat pe noile dovezi, ghidul actual re-
Medicamentele cu ac iune central au fost larg fo-
comand inte terapeutice mai stricte (valori 130/80
losite în trecut, atunci când nu existau alte op iuni te-
mmHg la pacien ii trata i în popula ia general i va-
rapeutice dar sunt mai pu in folosite acum, în principal
lori 140/90 mmHg la pacien ii hipertensivi vârstnici),
pentru c au o tolerabilitate redus comparativ cu no-
ceea ce face ca atingerea controlului TA s fie i mai
ile op iuni teraputice. Alfa-blocantul doxazosin a fost
provocatoare.
eficient în studiul Anglo-Scandinavian Cardiac Outco-
Mai multe motive trebuie luate în considerare pen-
mes Trial (ASCOT) ca terapie de linia a treia (f r
tru a identifica de ce strategiile curente de tratament
a cre te riscul de IC)309 i a fost mai eficient decât
au e uat în ob inerea unui control mai bun al tensiunii
placebo dar mai pu in eficient decât spironolactona
arteriale:
în sc derea TA în hipertensiunea rezistent în studiul
(i) Eficacitatea terapiilor farmacologice. Sunt cele
Prevention And Treatment of Hypertension With Al-
mai bune medicamente disponibile, în orice
gorithm-based therapY-2 (PATHWAY-2).310 Alfa-blo-
combina ie, incapabile s controleze TA la ma-
cantele ar putea fi de asemenea indicate în anumite
joritatea pacien ilor? Dovezile din RCT arat c
situa ii specifice (de exemplu tratamentul hipertrofiei
poate fi ob inut controlul valorilor TA la cei mai
de prostat simptomatice). Medicamentele antihiper-
mul i dintre pacien ii înrola i i c nu mai mult
tensive, altele decât clasele majore deja discutate, nu
de 10-15% dintre ace ti pacien i prezint rezis-
mai sunt recomandate pentru tratamentul de rutin al
ten la regimul medicamentos selectat, ceea
HTA i sunt în rezervate ca terapie adi ional în rare-
ce sugereaz c nu terapia ineficient este sursa
le cazuri de HTA rezistent la tratament, acolo unde
problemei.
toate celelalte op iuni terapeutice au e uat.
(ii) Iner ia medicului sau a tratamentului (de exem-
7.5.2 Strategia terapeutic în HTA plu e ecul de a cre te dozele medicamentoase).
Ghidurile au generat o varietate de strategii pentru Eviden ele sugereaz c iner ia311 contribuie la
a ini ia i a escalada medica ia antihipertensiv având controlul suboptimal al valorilor TA, mul i pa-
ca scop îmbun t irea controlului TA. În ghidul an- cien i r mânând pe monoterapie i/sau doze
terior, accentul a fost pus pe utilizarea ini ial a di- suboptimale, în pofida controlului inadecvat al
verselor monoterapii, cre terea progresiv a dozele- TA.12
lor, sau înlocuirea eventual cu alte monoterapii. Cu (iii)Aderen a pacientului la tratament. Dovezile
toate acestea, cre terea dozei unei monoterapii are sus in c aderen a este un factor mult mai im-
un efect slab de sc dere suplimentar a TA i poate portant decât s-a crezut ini ial. Studiile ce au
cre te riscul de efecte adverse, iar schimbarea mono- folosit probe de urin sau de sânge pentru a
terapiei cu o alta este frustrant , consumatoare de testa prezen a sau absen a medicamentelor,
timp i adesea ineficient . Din aceste motive, ghidurile au ar tat c aderen a este mic . Aceste dovezi
mai recente au avut ca obiectiv abordarea centrat pe sunt sus inute de studii în popula ia general în
nevoile pacientului, astfel încât se ini iaz tratamentul care aderen a la tratament, bazat pe reînoi-
antihipertensiv în monterapie, ulterior, secven ial, se rea prescrip iei a fost <50% la jum tate dintre
adaug alte medicamente pân când controlul tensi- pacien i.312 Aderen a slab a fost de asemenea
unii arteriale este ob inut. Cu toate acestea, rata de asociat cu riscul CV crescut în diverse studii313
control a HTA la nivel global a r mas sc zut . A a (vezi sec iunea 10).
cum este ar tat în observa ii recente, indiferent de (iv)Folosirea insuficient a terapiei combinate. TA
regiune, indiferent de nivelul economic sau de nive- este o variabil ce depinde de mai multe c i pa-
109
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

Tabelul 21. Combina ii terapeutice majore folosite în trialurile cu antihipertensive fie în trepte, fie în combina ii
randomizate (combina ii vs placebo sau monoterapie)
Diferen a
Rezultate [schimbarea riscului
Studiu Comparator Tipul de pacien i de TAS
relativ (%)]
(mmHg)
Combina ia IECA i diuretic
PROGRESS27 Placebo AVC în antecedente/AIT -9 -28% AVC (p <0,001)
ADVANCE229 Placebo Diabet zaharat -9% evenimente micro/ macrovas-
-5,6
culare (p=0,004)
HYVET 220
Placebo Hipertensiv, 80 ani -15 -34% evenimente CV (p <0,001)
Combina ia BRA i diuretic
SCOPE330 Diuretic + Placebo Hipertensiv, 70 ani -3,2 -28% AVC non-fatale (p=0,004)
Combina ia BCC i diuretic
FEVER331 Diuretic + Placebo Hipertensiv -4 -27% evenimente CV (p <0,001)
Combina ia IECA i BCC
Syst-Eur332 Placebo Vârstnic cu HTA sistolic izolat -10 -31% evenimente CV (p <0,001)
Syst-China333 Placebo Vârstnic cu HTA sistolica izolat -9 -37% evenimente CV (p <0,004)
Combina ia beta-blocant i diuretic
Coope and Warrender322 Placebo Vârstnic hipertensiv -18 -42% AVC (p <0,03)
SHEP323 Placebo Vârstnic cu HTA sistolic izolat -13 -36% AVC (p <0,001)
STOP-H324 Placebo Vârstnic hiperteniv -23 -40% evenimente CV (p=0,003)
STOP-H 2334 IECA sau alt antihipertensiv Hipertensiv Diferen nesemnificativ a eveni-
0
mentelor CV
Combina ia dintre 2 inhibitori ai SRA (IECA + BRA sau blocant al SRA + inhibitor de renin )
ONTARGET299 IECA sau BRA Pacien i la risc înalt Mai mlte evenimente renale
ALTITUDE 291 IECA sau BRA Pacien i diabetici la risc înalt Mai mlte evenimente renale
ADVANCE = Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron – MR Controlled Evaluation; ALTITUDE = Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal
Disease Endpoints; AIT = accident ischemic tranzitor; AVC = accident vascular cerebral; BRA = blocan i ai receptorului angiotensinei; CV = cardiovascular; FEVER= Felodipine Event Reduction;
HYVET = Hypertension in the Very Elderly Trial; IECA = inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei; ONTARGET = Ongoing TelmisartanAlone and in combination with Ramipril Global
Endpoint trial; PROGRESS = perindopril protection against recurrent stroke study; SRA= system renina angiotensin ; SCOPE = Study on Cognition and Prognosis in the Elderly; SHEP = Sys-
tolic Hypertension in the Elderly Program; STOP-H = Swedish Trial in Old Patients with Hypertension; Syst-China = Systolic Hypertension in China; Syst-Eur = Systolic Hypertension in Europe.

tologice. Prin urmare, combina iiile de medica- trolul terapiei este una care: (i) încurajeaz folosirea
mente care ac ioneaz prin diverse mecanisme combina iilor terapeutice la majoritatea pacien ilor, în
sunt necesare pentru a reduce TA la majori- special în contextul intelor terapeutice mai mici; (ii)
tatea pacien ilor hipertensivi. A adar monote- permite folosirea terapiei cu combina ii în doz fix
rapia reprezint probabil o terapie inadecvat (CTU) pentru majoritatea pacien ilor pentru îmbun -
pentru majoritatea pacien ilor. Cei mai mul i ta irea aderen ei la trata-ment; (iii) urmeaz un algo-
dintre pacien ii din RCT au avut nevoie de com- ritm de tratament care este simplu, se aplic tuturor
bina ii terapeutice pentru un control optim al pacien ilor, este pragmatic, cu folosirea terapiei cu
TA.314 CTU ca terapie ini ial pentru majoritatea pacien ilor,
(v) Complexitatea strategiilor terapeutice curente. cu excep ia celor cu TA normal-înalt i la pacien ii
Aderen a la tratament este negativ influen a- vârstnici, fragile (vezi mai jos).
t de complexitatea regimului medicamentos 7.5.2.1 Combina ii medicamentose pentru tratamentul
prescris. Într-un studiu recent, aderen a la tra- HTA
tament a fost puternic influen at de num rul Din num rul mare de studii ce au evaluat terapia
de pastile care i-au fost prescrise pacientului antihipertensiv , numai câteva au comparat direct
pentru tratamentul HTA.315 Non-aderen a la combina ii diferite de dou medicamente, cu utiliza-
tratament a fost <10% în cazul monoterapi- re sistematic a celor dou combina ii în ambele bra-
ei, crescând la 20% în cazul terapiei cu dou e. În alte studii, tratamentul a fost ini iat folosind o
pastile, 40% cu trei pastile i rate foarte mari monoterapie, ulterior cu ad ugarea unui alt medica-
de non-aderen par ial sau total la pacien ii ment, de obicei într-o manier nerandomizat , con-
care primesc cinci sau mai multe pastile. 315 form unui algoritm prestabilit de tratament. În câteva
Considera iile prezentate anterior sugereaz c studii, au fost folosite ceea ce ar putea fi considerate
cea mai eficient strategie terapeutic pentru con- combina ii optime pentru c au fost evaluate mono-
110
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

Tabelul 22. Combina ii terapeutice majore folosite în trialurile cu antihipertensive fie în trepte, fie în combina ii
randomizate (combina ii vs alte combina ii)
Diferen a de TAS Rezultate [schimbarea
Studiu Comparator Tipul de pacien i
(mmHg) riscului relativ (%)]
Combina ia IECA i diuretic
CAPPP335 BB + diuretic hipertensiv +3 +5% evenimente CV
ACCOMPLISH327 IECA + BCC HTA + factori de risc +1 +21% evenimente CV
Combina ia BRA i diuretic
LIFE317 BB + diuretic HTA+HVS -1 -26% AVC
Combina ia BCC i diuretic
ELSA336 BB + diuretic HTA 0 ns
CONVINCE233 BB + diuretic HTA + factori de risc 0 ns
VALUE337 BRA + diuretic HTA la risc înalt -2,2 -3% even. CV
COPE338 BCC + BB HTA +0,7 Ns
Combina ia IECA i BCC
NORDIL339 BB + diuretic HTA -3 -5% evenim. CV (p=ns)
INVEST340 BB + diuretic HTA + HVS +1 +26% AVC (p<0,001)
ASCOT318 BB + diuretic
ACCOMPLISH327 IECA + diuretic HTA + HVS +1 +26% AVC (p<0,001)
Combina ia beta-blocant i diuretic
CAPP335 IECA + diuretic HTA -3 -5% evenim. CV (p=ns)
LIFE317 BRA + diuretic HTA + HVS +1 +26% AVC (p<0,001)
ALLHAT316 IECA + BB HTA + factori de risc -2 Ns
ALLHAT316 BCC + BB HTA + factori de risc -1 Ns
CONVINCE233 BCC + diuretic HTA + factori de risc 0 Ns
NORDIL339 IECA + BCC HTA -3 Ns
INVEST340 IECA + BCC HTA + boala coronarian 0 Ns
ASCOT318 IECA + BCC HTA + factori de risc +3 +16% ev. CV (p<0,001)
Combina ia beta-blocant i BCC
COPE329 BRA + BCC HTA -0,7 Ns
Combina ia BRA i BCC
COPE329 BCC + diuretic HTA -0,7 Ns
COPE329 BCC + BB HTA -0,8 Ns
COLM328 BRA + diuretic Vârstnic cu HTA 0 Ns
ACCOMPLISH = Avoiding Cardiovascular Events Through Combination Therapy in Patients Living With Systolic Hypertension, ALLHAT = Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment
to Prevent Heart Attack Trial; BRA = blocai ai receptorului angiotensinei; ASCOT = Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial; BB = betablocant; BCV = boal cardiovascular ; CAPPP
= Captopril Prevention Project; BCC= blocant de canal de calciu; COLM = Combination of OLMesartan and a calcium channel blocker or diuretic in Japanese elderly hypertensive patients;
CONVINCE = Controlled Onset Verapamil Investigation of Cardiovascular End Points; COPE = Combination Therapy of Hypertension to Prevent Cardiovascular Events; CV = cardiovascular;
ELSA = European Lacidipine Study on Atherosclerosis;INVEST = International Verapamil-Trandolapril Study; LIFE = Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension; LVH = left
ventricular hypertrophy; NORDIL =Nordic Diltiazem; NS =nesemnificativ; VALUE = Valsartan Antihypertensive Long-term Use Evaluation.

terapii multiple [de exemplu studiul Antihypertensive ii beta-blocant-diuretic în reducerea evenimentelor


and Lipid-LoweringTreatment to Prevent Heart Attack Tri- cardiovasculare. Cu toate acestea, în alte ase studii
al (ALLHAT), în care terapia ad ugat unui diuretic, (cu apte compara ii), beta-blocantele urmate de di-
BCC, IECA sau alfa-blocant a fost un beta-blocant, uretic sau diureticele urmate de beta-blocante nu au
clonidin sau rezerpin ].316 fost asociate cu o diferen semnificativ în ceea ce
Cu acesat men iune, Tabelul 21 arat o varietate prive te riscul cardiovascular233,234,316,319-321 i combina-
de combina ii medicamentoase care au fost folosite ia beta-blocant - diuretic a fost mai eficient compa-
în cel pu in un bra al unui studiu placebo-contro- rativ cu placebo în trei studii clinice.322-324 Ar trebui
lat i au fost asociate cu un beneficiu semnificativ pe men ionat c folosirea aceastei combina ii dintre un
evenimentele cardiovasculare. În studii care compar diuretic i un beta-blocant poate determina apari ia
diferite regimuri (Tabelul 22), toate combina iile au mai multor cazuri de diabet zaharat la indivizii sus-
fost folosite la o propor ie mai mare sau mai mic de ceptibili, comparativ cu alte combina ii.325 Combina ia
pacien i, f r diferen e semnificative în ceea ce pri- rar folosit dintre un diuretic tiazidic i un diuretic
ve te beneficiile. Singurele excep ii sunt dou studii economisitor de potasiu (amilorid) a fost dovedit
în care o mare parte dintre pacien i au folosit fie o echivalent cu tratamentul bazat pe BCC310,326 i a fost
combina ie ARB-diuretic317 fie o combina ie BCC-IE- recent raportat c este asociat cu mai pu ine efecte
CA,318 ambele regimuri fiind superioare unei combina- adverse metabolice comparativ cu tiazidicele singure
111
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

(rat mai mic de hipopotasemie i intoleran la glu- specific pentru folosirea lor (exp. pacien ii cu angina
coz ).305 simptomatic , pacien ii care necesit controlul frec-
Trei studii clinice au comparat direct dou combi- ven ei cardiace, post infarct, ICFEr cronic , ca o alter-
na ii diferite, fiecare folosind un blocant al SRA (IECA nativ la IECA sau BRA la femeile hipertensive tinere
sau BRA) i un BCC cu alte combina ii. În studiul Avoi- care pl nuiesc o sarcin sau au potential fertil). Sunt
ding Cardiovascular Events Through Combination Therapy disponibile CTU ce con in beta-blocante cu un IECA,
in Patients Living With Systolic Hypertension (ACCOM- un BCC sau un diuretic.
PLISH), combina ia IECA-BCC a fost superioar com-
7.5.2.2 Ra iunea pentru ini ierea terapiei cu o
bina iei ce con inea acela i IECA, dar cu un diuretic
combina ie de dou medicamente pentru majoritatea
tiazidic în preven ia evenimentelor cardiovasculare
pacien ilor
majore, cu toate c nu au existat diferen e între va-
A a cum este discutat mai sus i cum este subliniat
lorile TA din cele dou bra e.327 Acest fapt nu a fost
în acest ghid, cu scopul de a ob ine o TA int <130/80
confirmat în studiile Combination of OLMesartan and
mmHg, majoritatea pacien ilor va avea nevoie de o
a CCB or diuretic in Japanese older hypertensive patients
combina ie medicamentoas . Ini ierea terapiei cu o
(COLM)328 i Combination Therapy of Hypertension to
Prevent Cardiovascular Events (COPE) trials,329 care nu CTU este mai eficient în sc derea TA decât monote-
au raportat diferen e semnificative în evenimentele rapia, chiar i combina ia unor doze mici este mai efi-
cardiovasculare atunci când a fost comparat com- cient decât monoterapia în doza maxim .341 Combi-
bina ia blocant al SRA-BCC cu combina ia blocant na iile medicamentoase intesc mai multe mecanisme,
SRA-diuretic tiazidic, dar nici unul din studii nu a avut cum ar fi blocarea SRA i inducerea vasodilata iei i/
suficient putere statistic . sau diurezei, reduc heterogenicitatea r spunsului TA
Bazat pe rezultatele RCT, meta-analizelor recente la tratamentul ini ial i ofer un r spuns mai mare la
i pe dovezile de eficacitate în sc derea TA, toate cele doza administrat decât a fost observat prin cre terea
cinci clase medicamen-toase pot fi combinate în prin- progresiv a dozei unui singur medicament. 342 În fi-
cipiu între ele, cu excep ia IECA i BRA a c ror com- nal, CTU din dou medicamente ca terapie ini ial s-a
bina ie nu aduce beneficii suplimentare, dar cre te ris- dovedit a fi sigur i bine tolerat , f r sau cu un mic
cul efectelor adverse, fiind astfel descurajat . Aceste risc de cre tere a episoadelor hipotensive,341 chiar i
combina ii sunt acum larg disponibile într-o singur atunci când este administat pacien ilor cu HTA grad
tablet , într-o varietate mare de doze, facilitând ast- 1,343 la care efectele adverse care s duc la întrerupe-
fel simplificarea terapiei, prescrip ia facil i cre terea rea tratamentului sunt rare.294
progresiv a dozelor. Combina iile terapeutice care De i niciun RCT nu a comparat prognosticul CV în-
includ un IECA sau un BRA, fie cu un BCC fie cu un tre administrarea ini ial a unei CTU i monoterapie,
diuretic tiazidic/tiazidic-like sunt complementare pen- dovezile observa ionale sugereaz c timpul necesar
tru c atât BCC cât i diureticele activeaz SRA, ac- pentru a atinge controlul TA este un determinant im-
iune ce va fi contracarat de combina ia lor cu un portant al rezultatelor clinice, în special pentru pa-
IECA sau un BRA. Aceste combina ii vor limita de cien ii la risc înat, un timp mai scurt fiind asociat cu
asemenea eventualele reac ii adverse asociate mono- un risc mai mic.344 Exist dovezi în ceea ce prive te
terapiei cu diuretic sau BCC, reducând riscul de hipo- popula ia hipertensiv care arat c , în compara ie cu
potasemie datorat diureticelor i reducând prevalen a pacien ii c rora li s-a administrat ini ial monoterapie,
edemelor gambiere datorate BCC. Aceste combina ii pacien ii care au primit CTU de dou medicamente
asigur de asemenea inhibi ia SRA ca parte a strate- au prezentat un control mai bun al tensiunii arteriale
giei terapeutice, aspect important pentru multe cate- dup un an.341,345 Acest lucru se întâmpl pentru c
gorii de pacien i (exp. diabeticii, pacien ii cu HVS, cu probabil administrarea de CTU ini ial este asociat cu
proteinurie). cu o mai bun aderen la terapie pe termen lung346 i
Alte combina ii, cum ar fi BCC i diuretic, au de pentru c administrarea ini ial a dou medicamente
asemenea dovezi din RCT în favoarea utiliz rii lor.233,329 previne iner ia terapeutic (ezitarea sau e ecul în a
Acestea sunt mult mai pu in disponibile ca i CTU i cre te tratamentul de la unul la mai multe medica-
nu blocheaz SRA, ceea ce este de dorit la multe ca- mente atunci când HTA nu este controlat ).347 Stu-
tegorii de pacien i. diile de cohort pe popula ii mari din practica clinic
Beta-blocantele în combina ie ar trebui folosi- curent au demonstrat c ini ierea terapiei combinate
te preferential atunci când exist o indica ie clinic se asociaz cu o rat mai mic a întreruperilor i pa-
112
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

cien ii prezint un risc mai mic de evenimente cardi- dintre hipertensivi.341 Pentru acei pacien i a c ror
ovasculare decât la administrarea ini ial a unei mo- tensiune arterial nu este controlat de aceast com-
noterapii, urmat de cre terea treptat a num rului bina ie, op iunea logic este s cre tem tratamentul
de medicamente.312,346 Desf urarea acestor studii în la combina ia format din trei medicamente: de obi-
condi ii de practic medical curent este relevant cei un blocant al SRA, un BCC i un diuretic. Studiile
în special pentu a analiza adev ratul impact al strate- sugereaz c o combina ie de trei medicamente ar
giilor terapeutice asupra aderen ei i iner iei terape- trebui s controleze TA la >80% dintre pacien i.349,350
utice, ceea ce ar putea fi dificil de reprodus într-un Aceast rat de control al TA este mult mai mare ca
RCT conven ional, în care motiva ia personalului i a rata de control actual a HTA la nivel european la
pacien ilor i monitorizarea tratamentului sunt foar- pacien ii trata i. Nu recomand m combina ia de trei
te diferite de practica obi nuit . Din acest punct de medicamente ca terapie ini ial .
vedere, rezultatul acestor studii din via a real în ceea
ce prive te impactul administrarii ini iale de CTU asu- 7.5.2.4 Ra ionamentul pentru combina ia în doz fix
pra aderen ei, controlului TA i prognosticului CV ar ca terapie obi nuit pentru tratamentul HTA
putea fi de o relevan deosebit .348 Ghidul ESH/ESC 201317 favoriza folosirea combina-
În ghidul actual a fost considerat strategia în trep- iei de dou medicamente antihipertensive într-o sin-
te a tratamentului HTA, care a fost interpretat ca o gur pastil , reducerea num rului de pastile adminis-
recomandare de monoterapie ca terapie ini ial pen- trate zilnic îmbun t ind aderen a i crescând rata de
tru majoritatea pacien ilor, reflectând practica curen- control a HTA.346,351 Aceast recomandare este sus i-
t . De fapt, ghidul anterior oferea posibilitatea ini ierii nut de ghidul actual. Este de asemenea sus inut de
terapiei combinate pentru pacien ii cu HTA grad 2 sau datele din studiile recente ce au folosit diverse meto-
3, sau la pacien ii la risc înalt sau foarte înalt. Cu alte de de a evalua aderen a la tratament, inclusiv dozarea
cuvinte, monoterapia initial a fost recomandat doar medica iei antihipertensive în urin i în sânge352,353 i
la pacien ii cu HTA grad 1 i pentru pacien ii la risc estim ri cum ar fi num rarea pastilelor sau reînoirea
sc zut sau moderat. A adar, în realitate, schimbarea re etei, care, de i indirecte, permit m surarea ade-
subliniat în acest ghid este subtil . Cu toate aces- ren ei pe un timp mai îndelungat, fiind apreciat a a-
tea, normalizarea conceptului de ini iere a terapiei cu dar natura dependent de timp a acesteia.347,357 Aceste
CTU din dou medicamente pentru majoritatea paci- studii au ar tat f r îndoial c exist o rela ie invers
en ilor hiper-tensivi probabil va avea un efect major propor ional între num rul de pastile i probabilita-
asupra practicii clinice i asupra vitezei i calit ii con- tea aderen ei la tratament. Abordarea recomandat
trolului TA. Recuno tem c unii pacien i cu HTA grad este acum facilitat de existen a mai multor CTU
1 sau 2 î i vor atinge intele terapeutice cu monotera- cu o varietate de doze, ceea ce elimin dezavantajul
pie, dar acest lucru este improbail la pacien ii cu TAS adesea invocat al acestei terapii (imposibilitatea cre -
ini ial >150 mmHg care ar necesita o reducere a TA terii dozei unui medicament independent de celalalt).
20 mmHg. Cu atât mai mult, posibilitatea de ini iere De asemenea, CTU disponibile pe scar larg con in
a terapiei cu CTU de dou medicamente în doz mic , combina ii între clasele medicamentoase majore re-
chiar i la pacien ii cu HTA grad 1 cu risc sc zut sau comandate de ghidul prezent. Avantajul major al CTU
moderat, este sprijinit de reducerea evenimentelor ca i abordare terapeutic ini ial a hipertensiunii este
cardiovasculare ob inut prin administrarea de CTU c pacien ii pot avansa de la 1, 2 sau 3 medicamente
la pacien ii cu HTA grad 1 in studiul HOPE-3.212 La pa- r mânând în acela i timp pe un regim terapeutic sim-
cien ii cu TA normal-înalt i risc cardiovascular mare plu, cu o singur pastil , crescând astfel aderen a la
sau la pacien ii vârstnici, fragili, ini ierea monoterapiei tratament si probabilitatea atingerii valorilor int . O
ar putea fi adecvat , deorece numai o reducere mic asemenea abordare are poten ialul de a dubla rata de
a TA este necesar pentru a atinge valorile int în ca- control a HTA la pacien ii trata i de la nivelul prezent
zul celor cu TA normal-înalt , iar în cazul pacien ilor de aproximativ 40%. De i în prezent disponibilitatea
vârstnici, sensibilitatea baroreceptorilor este adesea CTU care con in dou medicamente este în mare m -
sc zut i riscul de hipotensiune este mai mare. sur limitat la un blocant al SRA combinat fie cu un
7.5.2.3 Cre terea tratamentului la combina ia format BCC fie cu un diuretic, este de dorit dezvoltarea unei
din trei medicamente game cât mai largi de pastile cu un cost sc zut, con i-
Studiile sugereaz c o combina ie de dou medi- nând diverse combina ii medicamentoase in func ie de
camente va controla TA la aproximativ dou treimi necesit ile clinice ale pacien ilor.
113
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

Pastilele con inând mai multe medicamente (poly- tru a oferi o recomandare simpl i pragmatic a tra-
pills) au fost dezvoltate de asemenea ca i CTU ce au tamentului HTA bazat pe câteva recomand ri cheie:
în componen unul sau mai mul i agen i antihiper- (i) Ini ierea tratamentui la majoritatea pacien ilor
tensivi cu o statin i aspirin în doz mic , cu ra io- cu o combina ie în doz fix care con ine dou
namentul c pacien ii hipertensivi sunt adesea la risc medicamente pentru a îmbun t i viteza, efica-
cardiovascular înalt i beneficiaz de pe urma tera- citatea i predictibilitatea controlului TA.
piei cu statin . Studiile de bioechivalen sugereaz (ii) Combina iile preferate de dou medicamente
c atunci când sunt combina i într-o singur pastil , sunt reprezentate de un blocant al SRA cu un
agen ii terapeutici î i men in întreg efectul, sau cea BCC sau un diuretic. Un beta-blocant în combi-
mai mare parte a acestuia.355 Cu atât mai mult, stu- na ie cu un diuretic sau orice alt clas din cele
diile desf urate în preven ia secundar , în special la majore reprezint o alternativ În condi iiile în
pacien ii cu un infarct miocardic în antecedente, au care exist indica ie specific pentru beta-blo-
ar tat c utilizarea polypill-ului este înso it de o ade- cant, ex. angina, post-infarct miocardic, insufici-
ren mai bun la tratament comparativ cu folosirea en cardiac sau controlul frecven ei cardiace.
medicamentelor separate.356 Ghidul ESC pentru ma- (iii)Monoterapia se utilizeaz la pacien ii cu hi-
nagementul infarctului miocardic recomand folosirea pertensiune grad 1 cu risc sc zut i TAS <150
polypill-ului pentru a îmbun t i aderen a pe termen mmHg, pacien i cu risc foarte înalt i valori ten-
lung la medica ia prescris (clasa IIa, nivel B).353 Nu sionale normal-înalte sau la pacien i vârstnici
exist date disponibile în ceea ce prive te preven ia tara i.
primar la pacien ii hipertensivi. Avantajul simplific rii (iv)Utilizarea unei CTU care con ine trei clase de
tratamentului i al aderen ei crescute sugereaz ca fo- antihipertensive: un blocant SRA, un BCC i un
losirea polypill-ului ar putea fi considerat la pacien ii diuretic dac TA nu este controlat de CTU
cu HTA ca terapie de substitu ie, atunci când eficien a care con ine dou medicamente.
fiec rei component a fost anterior stabilit prin admi- (v) Ad ugarea spironolactonei în schem pentru
nistrarea lor în tablete separate. 355 tratamentul hipertensiunii rezistente, dac nu
este contraindicat (vezi sec iunea 8.1.4).
7.5.2.5 Cre terea suplimentar a medica iei
(vi)Utilizarea altor clase de antihipertensive în ca-
antihipertenive
zurile rare în care TA r mâne necontrolat cu
În cazul în care TA r mâne necontrolat cu o com-
tratamentele mai sus men ionate.
bina ie de trei medicamente, pacientul este încadrat
(vii) Informa ii despre disponibilitatea i dozele re-
ca având hipertensiune rezistent , presupunând c au
comandate pentru fiecare medicament, precum
fost excluse cauzele secundare de HTA i aderen a
si pentru combina iile în doz fix sau combina-
slab la tratament i c valorile crescute ale TA au
iile libere pot fi g site în formularele na ionale.
fost confirmate prin m suratori repetate la cabinet,
Acest algoritm se bazeaz pe cele cinci clase majo-
prin MDTA sau MATA (vezi sec iunea 8.1). Asemenea
re de antihiper-tensive: inhibitorii ECA, BRA, BCC,
pacien i ar trebui referi i pentru evaluare unui speci-
diureticele tiazidice sau tiazid-like i beta-blocante.
alist. Op iuni terapeutice adi ionale includ ad ugarea
Algoritmul recomand ca terapia ini ial pentru ma-
unei doze mici de spironolacton (25-50 mg/zi)310 sau
joritatea pacien ilor s fie reprezentat de combina ia
a unui alt diuretic adi ional [amilorid în doz mare 10-
a dou antihipertensive, ideal într-o CTU. Algoritmul
20 mg zilnic,357 doze mari de tiazidice sau tiazidic-like,
de baz pentru tratamentul HTA necomplicate este
diuretic de ans la pacien ii cu afectarea func ei renale
redat în Figura 4, iar varia iile acestuia sunt specificate
(RFGe <45 mL/in/m2)], beta-blocante, alfa-blocante,
în Figurile 5-8. intele terapeutice recomandate pen-
agen i cu ac iune central (exp. clonidina), sau, rare-
tru pacien ii hipertensivi trata i sunt redate în Tabelul
ori, minoxidil. (vezi sec iunea 8.1).
23.
7.5.3 Algoritmul tratamentului medicamentos Strategia terapeutic pentru pacien ii cu hiperten-
in hipertensiune siune ar trebui s se bazeze pe algoritmul sus men-
Reflectând asupra informa iilor men ionate anteri- ionat (Figurile 4-8) dac nu exist contraindica ii la
or i recunoscând necesitatea urgent de abordare a clasele de medicamente antihipertensive (Tabel 20),
factorilor care contribuie la controlul inadecvat al TA sau sunt prezente condi ii sau patologii asociate care
la pacien ii hipertensivi în tratament (vezi sec iunea necesit modific ri specifice medicamentoase cum
7.5.1), algoritmul medicamentos a fost dezvoltat pen- sunt specificate în recomand rile urm toare.
114
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

Figura 4. Algoritmul terapeutic de baz al hipertensiunii necomplicate. Algoritmul se poate aplica i majorit ii pacien ilor cu AOTMH, boal
cerebrovascular , diabet, sau BAP. IECA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; BRA = blocan ii receptorilor angiotensinei; BCC = blocant de
canal de calciu; AOTMH = afectare de organ mediat de hipertensiune; IM = infarct miocardic, BAP = boal arterial periferic ; o.d. = omnie die (o dat pe zi).

Figura 5. Strategia terapeutic pentru hipertensiune i boal coronarian ischemic . IECA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei;
BRA = blocan ii receptorilor angiotensinei; BCC = blocant de canal de calciu; TA = tensiune arterial ; BCV = boal cardio-vascular ; o.d = omnie die.

115
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

Figura 6. Strategia terapeutic pentru hipertensiune i boal coronarian ischemic . IECA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei;
BRA = blocan ii receptorilor angiotensinei; BCC = blocant de canal de calciu; TA = tensiune arterial ; BCV = boal cardio-vascular ; o.d = omnie die.

Figura 7. Strategia terapeutic pentru hipertensiune i boal cronic de rinichi. IECA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; BRA
= blocan ii receptorilor angiotensinei; BCC = blocant de canal de calciu; TA = tensiune arterial ; BCR = boal cronic de rinichi, eRFG = rata de filtrare
glomerular estimat ; IM = infarct miocardic; o.d. = omnie die;
a
BCR este definit ca eRFG <60 ml/min/1,72m2 cu sau far proteinurie.
b
Se utilizeaz diureticele de ans când eRFG <30 ml/min/1,72 m2, deoarece diureticele tiazidicele/tiazidic-like sunt mai pu in eficente/ineficiente când eRFG
scade sub acest nivel.
c
Aten ie: Risc de hiperpotasemie la ad ugarea spironolactonei, mai ales când eRFG <45 ml/min/1,72 m2 sau K+ bazal 4,5 mmol/L.

7.6 Tratamentul hipertensiunii bazat pe proiectat pentru a cre te deformarea la nivelul bul-
dispozitive medicale bului carotidian – poate reduce TA la pacien ii cu hi-
S-au dezvoltat diferite terapii bazate pe dispozitive pertensiune rezistent . Un RTC cu prima genera ie
medicale, în special pentru tratamentul hipertensiunii de generatoare de puls implantabile au indicat o efica-
rezistente, ce vor fi discutate în continuare. citate sus inut a reducerii TA ( i inhibi ia sistemului
7.6.1 Stimularea baroreceptorilor carotidieni nervos simpatic), dar cu anumite re ineri în leg tu-
(pacemaker i stent) r cu siguran a procedural i rezultate pe termen
Stimularea baroreceptorilor carotidieni sau terapia lung.358 O a doua genera ie de dispozitive unilaterale
de amplificare baroreflex – extern printr-un gene- au fost dezvoltate pentru a îmbun t i siguran a i a
rator de puls sau intern via un dispozitiv implantat sus ine eficacitatea. O compara ie între cele dou sis-
116
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

Figura 8. Strategia terapeutic pentru hipertensiune i fibrila ie atrial . IECA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; BRA = blocan ii
receptorilor angiotensinei; BCC = blocant de canal de calciu; CHA2DS2-VASc = insuficien Cardiac , Hipertensiune, Vârst 75 (X2), Diabet, Accident
vascular cerebral (x2) – Boala vascular ,Vârsta 65-74 i Sexul (feminin); DHP = dihidropiridine;
a
BCC non-DHP (ex. verapamil sau diltiazem).

Tabelul 23. intele terapeutice recomandate func ie de TA m surat la cabinet


Valorile int
TAD la
Valorile int TAS la cabinet (mmHg)
Grupa de vârst cabinet
(mmHg)
Hipertensiune + Diabet + BCR + BCI + AVCa/AIT
inta la 130 inta la 130 inta la 130 inta la 130
inta <140
sau mai mic dac sau mai mic dac sau mai mic dac sau mai mic dac
18-65 ani pân la 130 dac 70-79
este tolerat este tolerat este tolerat este tolerat
este tolerat
Nu <120 Nu <120 Nu <120 Nu <120
inta 130-139 inta 130-139 inta 130-139 inta 130-139 inta 130-139
65-79 anib 70-79
dac este tolerat dac este tolerat Dac este tolerat dac este olerat dac este tolerat
inta 130-139 inta 130-139 inta 130-139 inta 130-139 inta 130-139
80 anib 70-79
dac este tolerat dac este tolerat dac este tolerat dac este tolerat dac este tolerat
Valorile int
TAD la cabinet 70-79 70-79 70-79 70-79 70-79
(mmHg)
BCI = boal coronarian ischemic ; BRC = boal cronic de rinichi (include BCR diabetic i non-diabetic ); TAD = tensiune arterial diastolic ; TAS = tensiune arterial sistolic ; AIT = ac-
cident ischemic tranzitor; AVC = accident vascular cerebral.
a
Se refer la pacien ii cu istoric de accident vascular cerebral, nu se refer la valorile inta ale TA dup un accident vascular cerebral acut.
b
Decizile în privin a tratamentului i valorile tensionale int ar putea fi modificate la pacien ii vârstnici care sunt fragili i independen i.

teme (prima i a doua genera ie) a relevat c TA la sunt necesare pentru a în elege eficacitatea i siguran-
12 luni post-implant a fost similar , cu un profil de a pe termen lung.
siguran mai bun la dispozitivul de a doua genera- 7.6.2 Denervarea renal
ie,359 îns niciun RTC nu este valabil momentan pen- Ra ionamentul pentru denervarea renal se da-
tru dispozitivele de a doua genera ie. Al i factori de toreaz importan ei influen elor sistemului nervos
luat în considerare sunt costul ridicat si complexitatea simpatic la nivelul rezisten ei vasculare renale, al eli-
al interven iei chirurgicale. Ace tia au condus la dez- ber rii reninei i reabsor iei de sodiu,361 al tonusului
voltarea unui dispozitiv endovascular de amplificare simpatic crescut la nivelul rinichilor i la nivelul altor
baroreflex folosind un dispozitiv similar cu stent-ul organe la hipertensivi,361 efectului presor al fibrelor
proiectat pentu a întinde bulbul carotidian i a cre te aferente renale documentat pe animale de labora-
sensibilitatea baroreflex . Date preliminare din studii- tor.362 Denervarea renal bazat pe cateter folosind
le umane au ar tat eficacitatea în sc derea TA a aces- radiofrecven , ultrasonografie sau injectarea perivas-
tei abord ri,360 dar datele din RCT-urile în desf urare cular de agen i neurotoxici cum ar fi alcoolul a fost
117
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

Strategia terapeutic medicamentoas în hipertensiune


Recomand ri Clas a
Nivelb
Dintre toate medicamentele antihypertensive, IECA, BRA, beta-blocantele, BCC i diuretice (tiazidice i tiazidice-like cum ar
fi clortalidona i indapamida) au demonstrat reducerea eficient a TA i a evenimentelor CV în RTC i astfel sunt indicate ca I A
strategie de baz a tratamentului antihipertensiv. 2
Terapia combinat este recomandat pentru majoritatea hipertensivilor ca terapie ini ial . Combina iile preferate ar trebui s
con in un blocant al SRA (fie un IECA fie un BRA) cu BCC sau un diuretic. Alte combina ii ale celor cinci clase de antihiper- I A
tensive majore pot fi folosite. 233,318,327,329,341-345
Este recomandat ca beta-blocantele sa fie combinate cu oricare alt clas major dac exist situa ii clinice specifice de exp.
I A
angina, post- IM, insuficien cardiac sau controlul frecven ei cardiace. 300,341
Este recomandat s se ini ieze terapia antihipertensiv cu o combina ie de dou medicamente, preferabil o combina ie în doza
fix (CTU). Excep iile sunt reprezentate de pacien ii vârstnici fragili i cei cu risc sc zut i hipertensiune grad 1 (mai ales dac I B
TAS <150 mmHg). 342,346,351
Este recomandat ca, dac TA nu este controlat c cu combina ia dubl , tratamentul s fie intensificat la tripla combina ie, de
I A
obicei un blocant SRA împreun cu un BCC si un diuretic tiazidic/ tiazidic-like, preferabil o CTU. 349,350
Este recomandat ca, dac TA nu este controlat c cu tripla combina ie, tratamentul s fie intensificat cu ad ugarea spironolac-
tonei sau, dac nu este tolerat , cu alt diuretic cum ar fi amilorid sau doze crescute de alt diuretic, beta-blocant sau alfa- blo- I B
cant. 310
Combina ia a doi blocan i ai SRA nu este recomandat . 291,298,299 III A
IECA = inhibitori ai enzimei de conversie; BRA = blocan ii receptorilor angiotensinei; TA = tensiune arteriala; BCC = blocant al receptoruli de calciu; CV = cardiovascular; SRA = sistem renin -
angiotensin ; RTC = trialuri clinice randomizate; TAS = tensiune arterial sistolic ; CTU = combina ie în doz fi x .
a
Clas de recomandare;
b
Nivel de recomandare;
c
Aderen a ar trebui verificat .

introdus ca tratament minim invaziv op ional pentru fiziopatologiei hipertensiunii; (ii) lipsa aplicabilit ii cli-
pacien ii cu hipertensiune rezistent .363 Eviden ele cli- nice a m sur torilor activit ii simpatice; (iii) absen a
nice ale denerv rii renale ca tehnic eficace de sc de- factorilor de prognostic pe termen lung ai r spunsului
re a TA sunt îns conflictuale. Diverse studii obser- de reducere a TA dup denervarea renal ; (iv) lipsa
va ionale, registre na ionale i interna ionale364 sus in markerilor fiabili privind succesul procedural pentru
eficacitatea sc derii TA prin tehnica denerv rii renale a stabili dac denervarea a fost ob inut .371 Exist
raportat în trialurile Symplicity HTN-1 i HTN-2.7 dovezi care indic c hipertensiunea sistolic izolat ,
O reducere a activit ii simpatice dup denervarea caracterizat de rigiditate aortic crescut , este aso-
renal a fost de asemenea observat .365 Dou RTC ciat cu r spuns limitat la denervarea renal 372,373 i a
cu procedur de control sham placebo367,368 au e u- stimul rii baro-receptorilor (vezi mai sus). Cu excep-
at în a demonstra superioritatea denerv rii renale în ia rarelor complica ii legate de procedura de catete-
compara ie cu procedura sham, dar au confirmat sigu- rizare (complica ii la locul de acces, disec ie vascular ,
ran a procedurii. Un alt trial clinic, Renal Denervation etc.), nu au fost raportate complica ii majore sau de-
for Hypertension (DENERHTN),369 a relevat superiori- terior ri ale func iei renale.
tatea denerv rii renale în combina ie cu farmacotera- R mân multe necunoscute în leg tura cu rolul de-
pia optimizat în compara ie doar cu farmacoterapia. nerv rii renale în afara studiilor clinice; procedura ar
Studiul PRAGUE-15370 a documentat efecte similare trebui efectuat la pacien i aten i selec iona i în cen-
între denervarea renal i farmacoterapia optimizat tre specializate în hipertensiune de c tre operatori
(în principal ad ugând spironolacton ) cu respectarea experimenta i.
eficacit ii reducerii TA, dar ultima a fost asociat cu 7.6.3 Crearea unei fistule arterio-venoase
efecte adverse mai frecvente i cu o rat de întreru- Anastomoza arterio-venoas iliac central crea-
pere mai mare. În afar de hipertensiunea rezistent , z o leg tur cu calibru fix (4 mm) între artera iliac
rezultate provizorii despre primii 80 de pacien i tra- extern i vena omonim utilizând un dispozitiv ase-
ta i prin denervare renal , dar f r istoric de terapie m n tor stentului (cuplaj arterio-venos ROX). 374,375
antihipertensiv au relevat un efect modest al dener- Desf urarea dispozitivului poate fi verificat i este
v rii renale vs sham control la MATA pe 24 h dup 3 reversibil , rezultând în orientarea sângelui arterial
luni.366 Acest studiu este înc în desf urare. (0,8-1 L/min) în circuitul venos cu sc derea imediat ,
Evaluarea eficacit ii denerv rii renale a fost o pro- verificat a TA.374,375 Efectul de sc dere a TA prin fistu-
vocare deoarece procedura trebuia s fie aplicat la la arterio-venoas a fost observat pentru prima dat
o popula ie cu probabilitate mare de r spuns terape- într-un studiu care a inclus pacien i cu boal pulmona-
utic. Acest lucru este complicat de: (i) complexitatea r cronic obstructiv (BPOC), unde s-a observat o
118
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

îmbun t ire moderat a testului de mers 6 minute.376 i TAD la cabinet <140 mm Hg i/sau <90 mm Hg i,
In trialul ROX CONTROL HTN, pacien ii cu hiper- respectiv, controlul inadecvat al TA este demonstrat
tensiune rezistent au fost randomiza i pentru terapie prin MATA sau MDTA la pacien ii cu aderen la tra-
standard sau pentru inser ia unui cuplaj arterio-venos tament confirmat . Strategia terapeutic recomanda-
în combina ie cu terapia standard.377 La 6 luni TA la t trebuie s includ m suri adecvate ale stilului de
cabinet i MATA/24h au fost semnificativ reduse în via i tratament la doze optime indicate sau cel mai
grupul cuplaj comparativ cu grupul control. Anumite bine tolerate de pacien i, din trei sau mai multe clase
aspecte de siguran trebuie luate în considerare. Ste- antihipertensive, care trebuie s includ un diuretic,
noza venoas ipsilateral , care necesit venoplastie i/ tipic un IECA sau un BRA i un BCC. Hipertensiunea
sau stentare a ap rut la 29% din pacien i. Nu au fost pseudo-rezistent (vezi mai jos) i cauzele secundare
raportate cazuri de insuficien cardiac dreapt sau de hipertensiune trebuie s fi fost excluse (vezi sec i-
insuficien prin debit cardiac crescut dup implanta- unea 8.2).
rea dispozitivului pe termen scurt, urm rirea pe ter- Studii priviind prevalen a hipertensiunii rezistente
men lung fiind îns necesar .377,378 sunt limitate de varia ia defini ilor utilizate, dar sunt
raportate prevalen e între 5-30% la pacientii cu hiper-
7.6.4 Alte dispozitive
tensiune în tratament. În urma aplic rii unei defini ii
Corpul carotidian este localizat la bifurca ia arterei
stricte (vezi mai sus) i excluzând cauzele de HTA pse-
carotide comune. Este inervat de fibre din nervul vag
udorezistent (vezi sec iunea 8.1.2), adev rata preva-
prin ganglionul cervical i de nervul sinusului caroti-
len este cel mai probabil <10% în rândul pacien ilor
dian.379 Stimularea corpului carotidian cre te tonusul
în tratament. Pacien ii cu hipertensiune rezistent au
simpatic, având ca i consecin cre terea TA i a ven-
un risc crescut de AOTMH, BCR i evenimente CV
tila iei/min. Rezec ia chirurgical a corpului carotidian
premature.382
este asociat cu reducerea TA380 i hiperstimularea
excesiv la pacien ii cu insuficien cardiac .381 Dis- 8.1.2 Hipertensiunea pseudo-rezistent
pozitive pentru modificarea corpului carotidian endo- Exist câteva cauze posibile de hipertensiune re-
vascular prin abla ie ghidat prin ultrasunete au fost zistent care trebuie evaluate i excluse înainte de a
dezvoltate i sunt în curs de investigare. stabili diagnosticul de hipertensiune rezistent :
Pe scurt, terapia bazat pe dispozitive pentru hi- 1. Aderen a sc zut la medica ia prescris
pertensiunea arterial este un domeniu in plin desf - este o cauz frecvent de HTA pseudo-rezis-
urare. Mai multe studii control sunt necesare înainte tent , aparând la 50% din pacien ii care au fost
ca terapiile bazate pe dispozitive s fie recomandate monitoriza i i are direct leg tur cu num rul
de rutin în tratamentul hipertensiunii în afara studi- de tablete prescrise315 (vezi sec iunea 10).
ilor clinice. 2. Fenomenul de halat alb (TA la cabinet este
crescut , dar este controlat prin MATA i
8. HIPERTENSIUNEA ÎN SITUA II MDTA) nu este rar la ace ti pacien i, prin ur-
SPECIFICE mare i recomandarea este de a verifica acest
tip de hipertensiune cu MATA sau MDTA îna-
8.1 Hipertensiunea rezistent inte de a stabili diagnosticul de hipertensiune
8.1.1 Definitia hipertensiunii rezistente rezistent .
Hipertensiunea arterial este definit ca rezistent 3. Tehnica de m surare a TA la cabinet de-
la tratament atunci când, aplicând strategia terapeuti- ficitar , inclusiv utilizarea unor man ete care
c recomandat , nu se ob ine reducerea valorilor TAS sunt prea mici comparativ cu circumferin a bra-
ului, poate determina rezultate fals crescute
ale TA.
Terapie bazat pe dispozitive 4. Calcificare marcat a arterei brahiale, în
Recomandare Clas a
Nivelb special la pacien ii vârstnici cu artere intens cal-
Utilizarea terapiilor bazate pe dispozitive nu cificate.
este recomandat de rutin în tratamentul HTA,
în afara studiilor clinice i RTC, pân când nu III B 5. Iner ia clinicianului prin recomandarea do-
exist alte dovezi disponibile despre siguran a i zelor inadecvate sau a combina iilor nepotrivite
eficacitatea lor. 367,368 de medicamente antihipertensive.
RTC= trialuri randomizate i controlate.
a
Clasa de recomandare;
b
Nivel de eviden .

119
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

Alte cauze de hipertensine rezistent 2. Medica ia i dozele de antihipertensive.


1. Factori care in de stilul de via , cum ar fi obe- 3. Examen clinic orientat spre identificarea pre-
zitatea sau cre terile semnificative în greutate, zen ei AOTMH sau a semnelor de hipertensiu-
consum excesiv de alcool i aportul crescut de ne secundar .
sodiu. 4. Confirmarea rezisten ei la tratament folosind
2. Consum de substan e vasopresoare sau care tehnici de m surare în afara cabinetului (ex.
induc reten ie de sodiu, medica ie prescrise MATA sau MDTA).
pentru alt patologie, remedii naturiste sau 5. Investiga ii paraclinice pentru a determina posi-
substan e recrea ionale (cocain , steroizi ana- bile anomalii electrolitice (hipopotasemie), fac-
bolizan i, etc.) (vezi Tabel 24). tori de risc asocia i (diabet), afectare de organ
3. Apneea obstructiv de somn (de obicei, dar nu (disfunc ie renala avansat ), i hipertensiune se-
obligatoriu, asociat cu obezitatea). cundar .
4. Forme de hipertensiune secundar nediagnosti- 6. Confirmarea aderen ei la terapia antihiperten-
cate (vezi sec iunea 8.2). siv .
5. Afectare de organt int mediate de HTA avan- Pacien ii trebuie s fie verifica i pentru o cauz de
sat , în special BCR sau rigiditatea arterelor hipertensiune secundar , în special hiperaldostero-
mari. nism primar386 sau stenoz aterosclerotic de arter
renal , mai ales pacien ii vârstnici sau cei cu BCR.
Hipertensiunea rezistent este asociat cu vâr- Aderen a deficitar la tratament trebuie luat în con-
sta înaintat (în special >75 ani), sexul masculin, rasa siderare, dar identificarea în practica medical obi nu-
neagr african , valoarea tensionale ridicate înc de it este dificil de realizat.387 Unele metode sunt u or
la diagnosticul HTA, cea mai mare valoare tensiona- de utilizat, dar ofer informa ii limitate (ex. chestiona-
l din via a pacientului, prezent ri frecvente la medic, re standardizate), alte metode care apreciaz nivelul
obezitate, diabet, afectare aterosclerotic i AOTMH, seric sau urinar al medicamentelor sunt promi toare,
BCR, scorul de risc coronarian Framingham la 10 ani dar nu sunt înc disponibile pe scar larg .388 Alte me-
>20%.383,384 tode includ m surarea TA imediat dup ingestia table-
telor,389 care a fost folosit în trialuri clinice,390 dar cu
8.1.3 Abordarea diagnostic a hipertensiunii
aplicabilitate dificil de realizat în practica medical de
arteriale rezistente
rutin .
Diagnosticul de hipertensiune rezistent necesit
informa ii detaliate despre: 8.1.4 Tratamentul hipertensiunii rezistente
1. Istoricul medical al pacientului, inclusiv date Tratamentul eficient combin modific ri ale stilului
despre stilul de via , consumul de alcool i de de via (mai ales reducerea aportului de sare), între-
sare, medicamente i substan e care ar putea ruperea substan elor care interfer cu medica ia an-
interac iona, detalii despre somn. tihipertensiv i ad ugarea secven ial a claselor de

Tabelul 24. Caracteristiciile HTA rezistente, cauze secundare i factori agravan i (adaptat din referin 385
)
Caracteristicile pacien ilor cu Cauze de hipertensiune secundar Medicamente sau substan e cu poten ial
hipertensiune rezistenta rezistent hipertensiv
Demografice Cauze frevente Medicamente prescrise
Vârstnici (în special >75 ani) Hiperaldosterolenism primar Anticoncep ionale orale
Obezitate Afectare aterosclorotic renovascular Agen i simpatomimetici (ex. decon-gestio-
Mai frecvent în popula ia de culoare Apnee în somn nante nazale)
Exces alimentar de sodiu BCR Antiinflamatorii nesteroidiene
Valori TA de baz crescute i istoric de Ciclosporina
hipertensiune necontrolat Eritropoietina
Steroizi (ex. prednisolone. hidrocortizon)
Unele terapii antineoplazice
Comorbidit i asociate Cauze rare Medicamente f r prescrip ie
AOTMH: HVS i/sau BRC Feocromocitom Substan e recrea ionale (ex. cocaina, amfeta-
Diabet Displazie fibromuscular mine i steroizi anabolizan i)
Afectare ateroscleortica vascular Coartrac ia de aort Ingestia excesiv de liquorice
Rigiditate aortic i HTA sistolic izolat Sindrom Cushing Remedii naturiste (ex. efedra i ma-
Hiperparatiroidism huang)
TA = tensiune arterial ; BCR = boala cronic de rinichi; AOTMH = afectare de organ mediat de hipertensiune; HVS = hipertrofie ventricular stâng .

120
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

Hipertensiunea rezistent cesit administrarea de medica ie suplimentar . Exis-


Recomand ri Clasa a Nivelb t dovezi din ce în ce mai numeroase care sugereaz
Este recomandat ca hipertensiunea s fie definit folosirea ca a patra linie de tratament a unui blocant
ca rezistent la tratament (hipertensiune rezis-
tent ) când:
al efectelor biologice ale aldosteronului, i anume un
Dozele optime (sau dozele cel mai bine tole- antagonist al receptorilor mineralocorticoizi (MRA)391
rate) din strategia terapeutic adecvat , care (spironolacton în doz pân 50 mg/zi), a a cum s-a
trebuie s includ un diuretic (tipic IEC sau
BRA cu un BCC i un diuretic tiazidic/tiazidic-
demonstrat în studiul PATHWAY 2357 i cum a fost
like) nu reu esc s reduc valorile m surate în sus inut sus inut i de alte studii i de meta-analizele
I C
cabinet ale TAS, respectiv TAD la <140 mmHg lor.392-394 Nu to i pacien ii vor tolera spironolactona
i/sau <90 mmHg; i
Controlul inadecvat la TA este confirmat prin
datorit efectelor secundare anti-androgenice, sensi-
MATA i MDTA; i bilit ii mamare sau ginecomastiei (aprox 6%), impo-
Dup excluderea diferitelor cauze de ten ei la b rba i i modific rilor ciclului menstrual la
hipertensiune pseudo-rezistent (în special
aderen a sc zut la medica ie) i hipertensiune
femei. De altfel, eficacitatea i siguran a spironolacto-
secundar . nei în tratamentul HTA rezistente nu au fost stabilite
Tratamentul recomandat al hipertensiunii rezis- la pacien ii cu afectare renal semnificativ . Ca atare,
tente este:
M suri ale unui stil de via adecvat, în special
utilizarea spironolactonei în hipertensiunea rezisten-
restric ia de sodiu. 395 t trebuie rezervat pacien ilor cu RFGe 45 mL/min
Ad ugarea unei doze mici de spironolacton c i concentra ie plasmatic a potasiului 4,5 mmol/L.
la tratamentul existent;310,392,394
Sau ad ugarea unui alt diuretic dac exist
I B De asemenea, electroli ii i RFGe trebuie monitoriza-
intoleran la spironolacton , cum ar fi eple- te imediat dup ini ierea terapiei i ulterior cel pu in
renon c, amiloridc, doz crescut de diuretic anual. Pe baze teoretice, terapia diuretic suplimen-
tiazidic/tiazidic-like, sau a unui diuretic de
ans d;357
tar alternativ la spironolacton (când nu este to-
Sau ad ugarea de bisoprolol sau doxazosin. 310 lerat datorit efectelor adverse androgen-like) este
MATA= monitorizare automat a tensiunii arteriale; IEC = inhibitor al enzimei de conversie; reprezentat de antagonistul receptorilor mineralo-
BRA = blocant al receptorilor angiotensinei; TA = tensiune arterial ; BCC = blocant de
canal de calciu; TAD = tensiune arteriala diastolic ; MDTA = monitorizare la domiciliu a corticoizi eplerenon (50-100 mg/zi). S-a demostrat
tensiunii arteriale
a
Clasa de recomandare; recent ca Amiloridul (10-20 mg/zi) este la fel de efi-
b
Nivel de evident ;
c
Când spironolactona nu este tolerat , se înlocuie te cu amilorid sau eplerenon . Utiliza- cient ca spironolactona (25-50 mg/zi) în reducerea
rea acestor clase de medicamente ar trebuie rezervat doar la pacien ii cu rat de filtrare
glomerular estimat 45 mL/min i concentra ie plasmatic a potasiului 4,5 mmol/L, TA conform studiului PATHWAY2.357 Sunt subliniate
deoarece exist risc de hiperpotasemie.
d
Un diuretic de ans trebuie s inlocuiasc diureticul tiazidic/ tiazidic-like când rata de
acelea i precau ii despre utilizarea acestor preparate
filtrare estimat <30 mL/min. la pacien ii cu RFGe redus i nivel plasmatic al po-
tasiului >4,5 mmol/L. Studiul PATHWAY-2 a evaluat
antihipertensive la tripla terapie ini ial . În cele din de asemenea administrarea de bisoprolol (5-10 mg/
urm , înlocuirea întregului tratament cu unul mai zi) sau doxazosin cu eliberare modificat (4-8 mg/zi)
simplu folosind strategia tip CTU este recomandat ca alternative la spironolacton . Nici unul nu a fost la
pentru a reduce povara tabletelor i a îmbun t i ade- fel de eficient ca spironolactona, dar au redus semnifi-
ren a la tratament. Tratamentul medicamentos anti- cativ TA comparativ cu placebo când au fost ad ugate
hipertensiv optim pentru hipertensiunea rezistent a la tratamentul de fond al hipertensiunii rezistente.310
fost pu in studiat. Cea mai eficient strategie pare a fi Astfel, bisoprololul i doxazosinul au dovezi în tera-
ad ugarea diureticelor additional la schema terapeuti- pia hipertensiunii rezistente când spironolactona este
c pentru a reduce supraînc rcarea volemic , împreu- contraindicat sau nu este tolerat . Vasodilatatoarele
n cu restric ia de sare, în special la pacien ii cu BCR. directe, precum hidralazina sau minoxidil, sunt rar fo-
Controlul tensional poate fi îmbun t it prin cre te- losite deoarece pot cauza reten ie hidric i tahicar-
rea dozei diureticului aflat deja în schema terapeutic die.
sau prin înlocuirea acestuia cu un diuretic tiazidic-like Noile antihipertensive (donorii de oxid nitric, anta-
goni tii vaso-presinei, inhibitorii sintezei de aldoste-
mai potent (clortalidon sau indapamid ). Un diuretic
ron, inhibitorii endo-peptidazelor neutre i antagoni -
de ans trebuie s înlocuiasc diureticul tiazidic/tiazi-
tii endotelinei) sunt în curs de cercetare.388
dic-like dac RFGe este <30 mL/ min. Cu toate c în
hipertensiunea rezistent se poate observa o reduce- 8.2 Hipertensiunea secundar
re a TA dac doza diureticului deja existent în schema Hipertensiunea secundar este hipertensiunea deter-
terapeutic este crescut , majoritatea pacien ilor ne- minat de o cauz identificabil , care poate fi trata-
121
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

t prin intermediul unei interven ii specifice asupra investiga ii suplimentare care s confirme diagnosti-
cauzei. O suspiciune înalt i o detectare precoce a cul suspicionat de hiperteniune secundar i pentru
cauzelor secundare de hipertensiune sunt importan- managementul clinic. Alte cauze de hipertensiune se-
te deoarece interven iile pot fi curative, în special în cundar provocate de medicamente sau alte substan-
cazul pacien ilor tineri [ex. chirurgie pentru coarcta- e i cauze monogenice rare, sunt descrise mai jos i
ia de aort , angioplastie renal la pacien i tineri cu prezentate pe scurt în Tabelele 28 i 29.
displazie fibromuscular de arter renal , reversibi-
8.2.1 Medicamente i alte substan e care pot
litatea unei cauze endocrine de hipertensiune (ex.
cauza HTA secundar
prin excizia unui adenom de gland suprarenal ) sau
Medicamentele i alte substan e pot determina o
tratament medicamentos pentru o boal monogenic
cre tere semnificativ a TA pentru a ridica suspiciunea
care afecteaz un canal ionic specific sensibil la me-
de hipertensiune secundar 397 (Tabelul 28). A adar, o
dicament (ex. folosirea selectiv a amiloridului în sin-
anamnez atent a medica iei de fond a pacientului
dromul Liddle)]. Interven iile care trateaz cauzele de
este important când se ia în calcul diagnosticul unei
HTA secundar identificate la vârste mai înaintate au
HTA secundare. Mai mult, alte medicamente folosite
mai pu in inten ie curativ (ex. eliminarea medica iei
frecvent, ca antiinflamatoarele nesteroidiene sau glu-
antihipertensive) deoarece hipertensiunea cu evolu ie
co-corticoizii pot antagoniza efectul antihipertensiv al
îndelungat determin afectare vascular i la nivelul
medica iei la pacien ii trata i pentru hipertensiune i
altor organe int care contribue la men inerea valo-
pot contribui la pierderea controlului TA.
rilor TA crescut , dar interven ia este i în aceste ca-
zuri important deoarece adesea produce un control 8.2.2 Cauze genetice de hipertensiune
mai bun al HTA cu mai pu ine medicamente. secundar
Prevalen a hipertensiunii secundare este de Cauzele genetice ale hipertensiunii secundare au
5-15%396 din totalul pacien ilor cu HTA. Screeningul de obicei la baz bolile monogenice (vezi sec iunea
tuturor hipertensivilor pentru hipertensiune secunda- 6).194,195 Ele sunt cauze rare, dar importante de hiper-
r nu este fezabil sau cost-eficient; totu i, sunt câteva tensiune secundar deoarece identificarea lor poate
caracteristici generale ale pacien ilor care sugereaz duce la un tratament medicamentos specific (Tabel
posibilitatea mai mare de a avea hipertensiune secun- 29).194,195 Tras turile caracteristice ale acestor boli ge-
dar i la care screeningul ar trebui efectuat dup con- netice sunt apari ia hipertensiunii la copii, adolescen i
firmarea TA crescute prin MATA (Tabelul 25). sau adul i tineri i, cele mai multe boli monogenice
Nu este scopul acestui ghid s descrie detaliat ma- induc hipertensiune prin cre terea reabsorb iei tubu-
nagementul clinic al diferitelor cauze specifice de hi- lare renale de sodiu. A adar, sunt asociate de obicei
pertensiune secundar . Totu i, cauzele cele mai co- cu o concentra ie plasmatic a reninei (CPR) sau ac-
mune de hipertensiune secundar , istoricul clinic i tivitate a reninei plasmatice (ARP) supresate, ceea ce
testele screening sunt descrise în Tabelul 26, iar dis- este neobi nuit la pacien ii tineri i în special la cei
tribu ia tipic a cauzelor de hipertensiune secundar trata i cu medicamente antihipertensive (ex. blocan-
în func ie de vârst este prezentat în Tabelul 27. Din ii SRA, BCC sau diuretice), la care ne-am a tepta s
aceste tabele se observ ca cel mai adesea screeningul creasc CPR sau ARP. O CPR sau ARP supresat , în
se face folosind analize de sânge i de urin , ecogra- special la cei trata i cu astfel de medicamente, ar tre-
fie abdominal i ecocardiografie. Este recomandat bui s ridice suspiciunea de hipertensiune secundar
îndrumarea c tre un centru de specialitate pentru determinat de un status de reten ie de sare. Impor-

Tabelul 25. Caracteristici ale pacien ilor care ar trebui sa ridice suspiciunea de hipertensiune secundar
Caracteristici
Pacien i tineri (<40 ani) cu hipertensiune grad 2 sau debut în copil rie al hipertensiunii de orice grad
Agravare acut a hipertensiunii la pacien i cu normotensiune stabil cronic documentat în antecedente
Hipertensiune rezistent (vezi sec iunea 8.1)
Hipertensiune sever (grad 3) sau o urgen hipertensiv (vezi sec iunea 8.3)
Prezen a de AOTMH extensiv
Elemente clinice sau biochimice sugestive pentru o cauz endocrin a hipertensiunii sau BCR
Elemente clinice sugestive pentru apnee obstructiv în somn
Simptome sugestive de feocromocitom sau istoric familial de feocromocitom.
BCR = Boal cronic de rinichi; AOTMH = Leziuni de organ int mediate de hipertensiune.

122
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

Tabelul 26. Cauze comune de hipertensiune secundar


Prevalen a
Cauza la pacien ii Semne i simptome sugestive Investiga ii screening
hipertensivi
Apnee obstructiv în somn 5-10% Sfor it; obezitate (poate fi prezent i la non- Scor Epworth i poligrafie ventilatorie în
obezi); cefalee matinal ; somnolen diurn ambulator
Boal renal parenchimatoas 2-10% Deseori asimptomatic ; diabet; hematurie, Creatinina plasmatic i electroli i,
proteinurie, nicturie; anemie, forma iune eRFG; bandelet urinar pentru hematii
renal în BCR polichistic la adult i proteine, raport albumin /creatinin
urinar ; ecografie renal
Boli renovasculare
Boal renovascular ateroscle- 1-10% Vârstnici; ateroscleroz generalizat (în special Ecografia Doppler renal în sistem
rotic BAP); diabet; fumat; edem pulmonar acut duplex sau angiografie CT sau angiografie
recurent; suflu abdominal RM
Displazie fibromuscular Tineri; mai frecvent
la femei; suflu
abdominal
Cauze endocrine
Hiperaldosteronism primar 5-15% Deseori asimptomatic; sl biciune muscular Aldosteron i renin plasmatic i rapor-
(rar ) tul aldosteron/renin ; hipokaliemie (la o
minoritate): aten ie la faptul c hipokalie-
mia poate sc dea nivelul de aldosteron
Feocromocitom <1% Simptome episodice (cele 5 “P-uri” în limba Metanefrine plasmatice sau frac ionate
englez ): hipertensiune paroxistic (Paroxys- din urina pe 24 ore
mal hypertension), cefalee pulsatil (Pounding
headache), transpira ii (Perspiration), palpita ii
(Palpitations), paliditate (Pallor); TA variabil ;
cre teri ale TA precipitate de medicamente
(ex. beta-blocante, metoclopramid, simpato-
mimetice, opioide i antidepresive triciclice)
Sindrom Cushing <1% Facies în lun plin , obezitate central , atrofie Cortisolul liber urinar pe 24 ore
tegumentar , striuri i echimoze; diabet; utili-
zarea cronic de steroizi
Boal tiroidian (hiper sau hipo- 1-2% Semne i simptome de hiper- sau hipotiroi- Teste func ionale tiroidiene
tiroidism) dism
Hiperparatiroidism <1% Hipercalcemie, hipofosfatemie Hormonul paratiroidian, Ca 2+
Alte cauze
Coarcta ie de aort <1% De obicei detectat în copil rie sau adoles- Ecocardiografie
cen ; diferen de TA ( 20/10 mmHg) între
extremit ile superioare -inferioare i/sau
între membrul superior drept-stâng i întârzi-
erea pulsului radial-femural; IBG redus; suflu
ejec ional interscapular; eroziuni costale pe
radiografia toracic
IGB = indice glezn -bra ; TA = tensiune arterial ; BCR = boal cronic de rinichi; CT = computer tomografie; eRFG = rata filtr rii glomerulare estimat ; RM = rezonan magnetic ; BAP =
boal arterial periferic ; Ca = calciu; eRFG = rat de filtrare glomerular estimat .

tant, beta-blocantele în special, dar i antiinflamatoa- este adeseori amenin toare de via i necesit in-
rele nonsteroidiene, alfa-metil dopa sau clonidina, su- terven ie imediat i atent pentru sc derea TA, de
preseaz CPR i ARP. Aceste medicamente ar trebui obicei folosind terapie intravenoas (i.v.).398 Rata i
întrerupte (dac clinic este fezabil) pentru cel pu in 2 magnitudinea cre terii TA este cel pu in la fel de im-
s pt mâni înainte de a m sura CPR sau ARP. portant ca i valoarea absolut a TA în aprecierea
severit ii injuriei de organ.399 Prezent rile tipice ale
8.3 Urgen e hipertensive cu risc vital i f r urgen ei hipertensive sunt:
risc vital Pacien ii cu hipertensiune malign , caracterizat
Urgen ele hipertensive cu risc vital („emergencies“) prin HTA sever (de obicei grad 3) asociat cu modifi-
sunt situa ii în care hipertensiunea sever (grad 3) c ri ale examenului fundului de ochi (hemoragii în fla-
este asociat cu afectare acut de organe int , care c r i/sau edem papilar), microangiopatie i coagulare
123
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

Tabelul 27. Inciden a i cauzele tipice de hipertensiune secundar în func ie de vârst


Grupa de vârst Procent hipertensivi Cauze tipice
Copii (<12 ani) 70-85 Boal renal parenchimatoas
Coarcta ie de aort
Boli monogenice
Adolescen i (12-18 ani) 10-15 Boal renal parenchimatoas
Coarcta ie de aort
Boli monogenice
Adul i tineri (19-40 ani) 5-10 Boal renal parenchimatoas
Displazie fibromuscular (în special la femei)
Boli monogenice nediagnosticate
Adul i de vârst medie (41-65 ani) 5-15 Hiperaldosteronism primar
Apnee obstructiv de somn
Sindrom Cushing
Feocromocitom
Boal renal parenchimatoas
Boal renovascular aterosclerotic
Vârstnici (>65 ani) 5-10 Boal renovascular ateroslerotic
Boal renal parenchimatoas
Boal tiroidian

Tabelul 28. Medicamente i alte substan e care pot s creasc tensiunea arterial 397

Medicamente/substan e
Contraceptive orale În special cele care con in estrogen; determin hipertensiune la ~5% dintre femei, de obicei u oar dar
poate fi sever
Pastile folosite în diete De exemplu, fenilpropanolamin i sibutramin
Decongestionante nazale De exemplu, clorhidrat de fenilefrin i clorhidrat de nafazolin
Medicamente stimulante Amfetamin , cocain , i ecstasy; aceste substan e determin mai degrab hipertensiune acut decât
cronic
Lemn dulce Utilizarea excesiv cronic de lemn dulce mimeaz hiperaldosteronismul prin stimularea receptorului
mineralocorticoid i inhibarea metabolismului cortisolului
Medica ie imunosupresiv De exemplu, ciclosporina A (tacrolimus are un efect mai slab asupra TA, iar rapamicina nu are aproape
niciun efect asupra TA)
Terapii oncologice antiangiogenice Medicamentele antiangiogenice ca inhibitorii de VEGF (ex. bevacizumab), inhibitorii de tirozin kinaz
(ex. sunitinib) i sorafenib au fost raportate c determin cre terea TA
Alte medicamete i substan e care ar Steroizi anabolizan i, eritropoietin , antiinflamatoare nonsteroidiene i remedii fitoterapeutice (ex.
putea cre te TA efedra i ma huang)
TA = tensiune arterial ; VEGF = factor de cre tere vascular endotelial.

intravascula diseminat i care poate fi asociat cu Cele mai obi nuite simptome de alarm vor cores-
encefalopatie (în aproximativ 15% din cazuri),400 insu- punde organului afectat, dar pot include cefalee, tul-
ficien cardiac acut i deteriorarea acut a func iei bur ri de vedere, durere toracic , dispnee, vertij i
renale. Marca definitorie a acestei condi ii const în alte deficite neurologice. La pacien ii cu encefalopatie
necroza fibrinoid a arterelor mici din rinichi, retin hipertensiv , prezen a somnolen ei, letargiei, convul-
i creier. Termenul de „malign “ reflect prognosticul siilor tonico-clonice i cecit ii corticale pot precede
extrem de nefavorabil al acestei condi ii în absen a pierderea st rii de con tien ; totu i, leziunile neuro-
tratamentului.401-404 logice de focar sunt rare i ar trebui sa ridice suspiciu-
Pacien ii cu hipertensiune sever asociat cu alte nea de accident vascular cerebral.
condi ii clinice care ar necesita o reducere urgent a Accidentul vascular cerebral acut, în special hemo-
TA, ex. disec ia acut de aort , ischemia miocardic ragia intra-cerebral , când este asociat cu hiperten-
acut sau insuficien a cardiac acut . siune sever este deseori clasificat drept o urgen
Pacien ii cu hipertensiune sever brusc datorat hipertensiv amenin toare de via , îns acum este
feocromo-citomului, asociat cu injurie de organ. recomandat o abordare mult mai precaut pentru
Gravidele cu hipertensiune sever sau pre-eclam- sc derea acut a TA în condi iile instal rii acute a ac-
psie (vezi sectiunea 8.9.1). cidentului vascular (vezi sec iunea 8.15).
124
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

Tabelul 29. Cauze genetice rare de hipertensiune secundar


Patologie Fenotip Mecanism i efect
Hipokaliemie, alcaloz metabolic , ARP sau CPR Activitate renal tubular CE Na crescut : r spun-
Sindromul Liddle
sc zute, CPA sc zut de la tratamentul cu amilorid
Hipokaliemie, alcaloz metabolic , ARP sau CPR
Excesul aparent de mineralocorticoizi Izoenzima 2 11 -dehidrogenaza sc zut
sc zute, CPA sc zut
Hiperkaliemie, acidoz metabolic , ARP sau CPR
Sindromul Gordon Hiperactivitate a co-transportorului sodiu/clor
sc zute, CPA sc zut
Hipertensiune exacerbat de sarcin , ARP sau CPR Efect agonist al progesteronului pe receptorul
Sindromul Geller
sc zute, CPA sc zut mineralocorticoid
Hipertensiunea responsiv la glucocor- Hipokaliemie, alcaloz metabolic , CPR sau ARP Gen chimeric CYP11 1/CYP11 2: r spunde la
ticoid sc zute i CPA crescut tratamentul cu glucocorticoizi
CE Na = canal epitelial de sodiu; CPA = concentra ie plasmatic de aldosteron; ARP = activitatea reninei plasmatice; CPR = concentra ia plasmatic de renin .

Termenul de urgen hipertensiv f r risc vital Tabelul 30. Algoritm de diagnostic pentru pacien ii cu
(„urgencies“) a fost folosit pentru a descrie hiperten- suspiciune de urgen hipertensiv cu risc vital
siunea sever la pacien i care se prezint în departa- Teste de rutin pentru toate cauzele posibile
Examenul fundului de ochi este un test indispensabil din algoritmul de
mentele de urgen i la care nu exist eviden e cli- diagnostic
nice ale afect rii acute de organ int .405 În timp ce ECG cu 12 deriva ii
ace ti pacien i necesit de asemenea sc derea TA, ei Hemoglobin , trombocite, fibrinogen
nu au nevoie de obicei de internare în spital, iar redu- Creatinin , eRFG, electroli i, LDH, haptoglobin
cerea TA este cel mai bine ob inut cu medica ie ora- Raport albumin : creatinin urinar , sediment urinar pentru eritroci-
te, leucocite, cilindrii
l conform algoritmului de tratament medicamentos Test de sarcin la femeile fertile
prezentat în Figura 4. Totu i, ace ti pacien i vor nece- Teste specifice în anumite circumstan e
sita control urgent în ambulator pentru a ne asigura Troponin , CK-MB (în caz de afectare cardiac suspectat , ex. durere
de faptul c TA revine la valori controlate. toracic acut sau insuficien cardiac acut ) i NT-proBNP
Radiografie toracic (supraînc rcare volemic )
Cre terile acute i severe ale TA pot uneori sa fie
Ecocardiografie (disec ie de aort , insuficien cardiac sau ischemie)
precipitate de ingestia de simpatomimetice ca metam- Angiografie CT toracic i/sau abdominal la o suspiciune de boal
fetamina sau cocaina. Aceasta poate duce la urgen aortic acut (ex. disec ia de aort )
hipertensiv cu risc vital când exist dovezi ale afect - CT sau RM cerebral (implicare a sistemului nervos)
rii acute de organ int . Ecografie renal (afectare renal sau suspiciune de stenoz de arter
renal )
Este cunoscut faptul c mul i pacien i din depar- Screening urinar pentru droguri (suspiciune de utilizare de metamfe-
tamentul de urgen cu durere acuta sau stress pot tamin sau cocain )
trece printr-o cre tere acut a TA, care revine la nor- Troponin , CK-MB (în caz de afectare cardiac suspectat , ex. durere
mal odat ce sunt înl turate cauzele, nefiind nevoie de toracic acut sau insuficien cardiac acut ) i NT-proBNP
Radiografie toracic (supraînc rcare volemic )
vreo interven ie specific pentru sc derea TA. Ecocardiografie (disec ie de aort , insuficien cardiac sau ischemie)
Pentru pacien ii la care suspicion m o urgen hi- Angiografie CT toracic i/sau abdominal la o suspiciune de boal
pertensiv cu risc vital, în Tabelul 30 este prezentat aortic acut (ex. disec ia de aort )
un algoritm diagnostic. CT sau RM cerebral (implicare a sistemului nervos)
Ecografie renal (afectare renal sau suspiciune de stenoz de arter
8.3.1 Managementul urgen elor hipertensive renal )
cu risc vital Screening urinar pentru droguri (suspiciune de utilizare de metamfe-
tamin sau cocain )
În afar de sc derea prompt a TA în accidentul CK-MB = creatin-kinaz izoenzima MB (muscular /cerebral ); CT = computer tomografie;
vascular cerebral, nu sunt disponibile trialuri rando- ECG = electrocardiogram ; eRFG = rata filtr rii glomerulare estimat ; LDH = lactat-
dehidrogenaz ; RM = rezonan magnetic ; NT-proBNP = por iune N-terminal a pro-
mizate care s evalueze strategii diferite de tratament peptidului natriuretic B.

pentru aceste urgen e hipertensive. Principiile cheie


folosite pentru definirea strategiei de tratament sunt:
1. Stabilirea organelor int care sunt afectate,
dac necesit alte interven ii terapeutice spe- 2. Intervalul de timp i magnitudinea sc derii TA
cifice în afar de sc derea TA i dac exist o recomandate pentru o reducere a TA în sigu-
cauz precipitant a cre terii acute a TA care ar ran ;
putea modifica schema de tratament (ex. sarci- 3. Tipul de tratament antihipertensiv necesar. În
n ); ceea ce prive te tratamentul farmacologic într-o
125
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

Tabelul 31. Urgen e hipertensive care necesit sc derea tensiunii arteriale imediat cu terapie medicamentoas
intravenoas
Intervalul de timp i valoare
Prezentare clinic Tratament de prim linie Alternative
int pentru reducerea TA
Hipertensiune malign cu sau f r Câteva ore Labetalol Nitroprusiat
insuficien renal acut Sc dere a TAm cu 20-25% Nicardipin Urapidil
Encefalopatie hipertensiv Sc dere imediat a TAm cu 20-25% Labetalol, nicardipin Nitroprusiat
Sc dere imediat a TAS la <140
Eveniment coronarian acut Nitroglicerin , labetalol Urapidil
mmHg
Sc dere imediat a TAS la <140 Nitroprusiat sau nitroglicerin (cu
Edem pulmonar acut cardiogen Urapidil (cu diuretic de ans )
mmHg diuretic de ans )
Sc dere imediat a TAS la <120
Esmolol i nitroprusiat sau nitrogli-
Disec ie acut de aort mmHg i alura ventricular la <60 Labetalol SAU metoprolol
cerin sau nicardipin
bpm
Eclampsie i pre-eclampsie sever / Sc dere imediat a TAS la <160 Labetalol sau nicardipin i sulfat de
Consider inducerea travaliului
HELLP mmHg I TAD la <105 mmHg magneziu
TA = tensiune arterial ; bpm = b t i pe minut; TAD = tensiune arterial diastolic ; HELLP = hemoliz , transaminaze crescute, trombocitopenie; i.v. = intravenous; Tam = tensiune arterial
medie; TAS = tensiune arterial sistolic .

urgen hipertensiv cu risc vital imediat, tra- 8.4 Hipertensiunea de halat alb
tamentul i.v. cu un medicament cu timp de în- A a cum a fost discutat în sec iunea 4, hipertensiunea
jum t ire sc zut este ideal pentru a permite de halat alb este definit drept o cre tere a TA m -
titrarea atent a r spunsului TA la tratament surat la cabinetul medical, în pofida unei TA normale
într-o unitate dotat cu posibilit i de monito- în afara acestuia. Hipertensiunea de halat alb poate fi
rizare continu hemodina-mic . prezent la mul i indivizi cu TA crescut la cabinetul
Medicamentele recomandate pentru urgen ele medical, în special în cazul celor cu HTA grad 1 i la
hipertensive specifice cu risc vital imediat398,406 sunt pacien ii foarte vârstnici (>50%). În compara ie cu in-
prezentate în Tabelul 31, iar o gam larg de agen i divizii normotensivi, HTA de halat alb este asociat cu
antihipertensivi398 este expus în Tabelul 32. Sc derea o prevalen crescut a factorilor de risc dismetabo-
rapid necontrolat a TA nu este recomandat întru- lici i a afect rii asimptomatice de organ int . Este, de
cât poate duce la complica ii.397 asemenea, asociat cu un risc mai mare de dezvoltare
De i administrarea de medicamente i.v. este reco- a diabetului zaharat de tip 2 i a hipertensiunii sus inu-
mandat pentru cele mai multe urgen e hipertensive, te, dar i cu un risc crescut de evenimente CV.68,410-412
terapia oral cu IECA, BRA sau beta-blocante este Este recomandat ca persoanele cu hipertensiune de
uneori foarte eficient în hipertensiunea malign de- halat alb s efectueze o evaluare adecvat a profilului
oarece sistemul reninic este activat de ischemia re- lor de risc cardiovascular, inclusiv pentru o eventual
nal . Totu i, ar trebui folosite doze ini iale sc zute AOTMH. TA la cabinet i în afara acestuia (atât la do-
pentru c ace ti pacien i pot fi foarte sensibili la ace ti miciliu, cât i ambulatorie) trebuie m surat frecvent,
agen i, iar tratamentul ar trebui administrat în spital. ex. nu mai pu in de o dat la fiecare 2 ani. Tratamentul
Mai multe detalii în ceea ce prive te managementul const în modificarea stilului de via pentru a reduce
clinic al urgen elor hipertensive sunt disponibile. 398 riscul CV crescut85,86,89.
Dac un pacient cu hipertensiune de halat alb ar
8.3.2 Prognosticul i urm rirea pacien ilor trebui sau nu s primeasc medicamente antihiper-
Supravie uirea pacien ilor cu urgen e hipertensive tensive r mâne o problem nerezolvat . În cazul hi-
cu risc vital s-a îmbun t it semnificativ în ultimele de- pertensiunii de halat alb, s-a dovedit c medicamen-
cenii,407 dar ace ti pacien i r mân la risc înalt408,409 i ar tele antihipertensive reduc eficient i persistent TA
trebui f cut screening pentru hipertensiunea secun- m surat la cabinet, f r reducere concomitent (de
dar (vezi sec iunea 8.2). Dup externarea din spital, fapt, chiar cu o u oar cre tere) a valorilor TA ambu-
când TA a atins un nivel stabil i sigur cu terapie ora- latorii.413,414 R mâne neclar dac aceste modific ri ale
l , recomand m controale frecvente, cel pu in lunar, TA conduc la o protec ie CV, deoarece nu au fost ur-
într-o unitate specializat pân când inta optim a TA m rite prin studii adecvate. Totu i trebuie luat în cal-
este ob inut , iar apoi urm rirea de lung durat de cul faptul c indivizii cu hipertensiune de halat alb au
c tre un specialist. fost inevitabil destul de bine reprezenta i în cadrul tri-
126
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

Tabelul 32. Clase de medicamente, doze i particularit i ale tratamentului urgen elor hipertensive
Debut al Durata
Medicament Doz Contraindica ii Efecte adverse
ac iunii ac iunii
Esmolol 1-2 min 10-30 min 0,5-1 mg/kg i.v. bolus; Bloc AV de grad doi sau trei, Bradicardie
50-300 mg/kg/min infuzie i.v. insuficien cardiac sistolic ,
astm, bradicardie
Metoprolol 1-2 min 5-8 h 2,5-5mg i.v. bolus timp de 2 Bloc AV de grad doi sau trei, Bradicardie
minute - poate fi repetat la fiecare insuficien cardiac sistolic ,
5 minute pân la o doz maxim astm, bradicardie
de 15 mg
Labetalol 5-10 min 3-6 h 0,25-0,5 mg/kg i.v. bolus; Bloc AV de grad doi sau trei, Bronhoconstric ie,
2-4 mg/min infuzie pân când inta insuficien cardiac sistolic , bradicardie fetal
TA este atins , apoi 5-20 mg/h astm, bradicardie
Fenoldopam 5-15 min 30-60 min 0,1 g/kg/min i.v. infuzie, cre tere Pruden în caz de glaucom
la fiecare 15 min cu 0,05-0,1 mg/
kg/min pân când inta TA este
atins
Clevidipin 2-3 min 5-15 min 2 mg/h i.v. infuzie, cre tere la Cefalee, tahicardie
fiecare 2 min cu 2 mg/h pân este reflex
atins inta TA
Nicardipin 5-15 min 30-40 min 5-15 mg/h i.v. infuzie, doza ini ial Insuficien hepatic Cefalee, tahicardie
5 mg/h, cre tere la fiecare 15-30 reflex
min cu 2,5 mg pân când inta
TA este atins , apoi sc dere cu
3 mg/h
Nitroglicerin 1-5 min 3-5 min 5-200 g/min i.v. infuzie, apoi Cefalee, tahicardie
cre tere cu 5 g/min la fiecare reflex
5 min
Nitroprusiat Imediat 1-2 min 0,3-10 g /kg/min i.v. infuzie, cre - Insuficien hepatic /renal Intoxica ie cu cianid
tere cu 0,5 g /kg/min la fiecare 5 (relativ )
min pân este atins inta TA
Enalaprilat 5-15 min 4-6 h 0,625-1,25 mg i.v. bolus Istoric de angioedem
Urapidil 3-5 min 4-6 h 12,5-25 mg administrare bolus;
5-40 mg/h ca infuzie continu
Clonidin 30 min 4-6 h 150-300 g i.v. bolus timp de 5-10 Sedare, hipertensiune
min de rebound
Fentolamin 1-2 min 10-30 min 0,5-1 mg/kg i.v. bolus SAU 50-300 Tahiaritmii, durere
g/kg/min ca infuzie i.v. toracic
AV = atrioventricular; TA = tensiune arterial ; i.v. = intravenos.

alurilor care documenteaz efectul protector al me- doar din normalizarea dependent de tratament a TA
dica iei antihipertensive,415 în special în cele care s-au din afara cabinetului.418,421 A adar, dac aceast condi-
adresat unor condi ii în care HTA de halat alb este ie beneficiaz sau nu de pe urma escalad rii regimului
mai frecvent , cum ar fi HTA de grad 1 sau HTA la medicamentos existent (pentru a ob ine de asemenea
vârstnici. Într-o subanaliz recent a trialului HYVET normalizarea TA la cabinet) r mâne a fi documentat.
care a inclus pacien i hipertensivi foarte vârstnici, 8.5 Hipertensiunea mascat
hipertensiunea de halat alb a fost raportat la 55% Cum s-a v zut în sec iunea 4.7.2, hipertensiunea mas-
din popula ia studiat .416 A adar tratamentul medica- cat este definit la persoanele la care TA este nor-
mentos antihipertensiv nu poate fi exclus definitiv la mal la cabinet, dar crescut la m sur torile din afara
pacien ii cu hipertensiune de halat alb i ar trebui luat acestuia. Aceste persoane au de obicei factori de risc
în calcul în special la persoanele cu hipertensiune de dismetabolici i leziuni asimptomatice de organ, care
halat alb cu un profil de risc CV crescut, cum ar fi cei sunt semnificativ mai frecvente decât la cei cu ade-
cu AOTMH, cu un pattern nesigur de normalitate a v rat normotensivi.93,410-412,422 Provocarea o reprezint
TA în afara cabinetului (ex. normalitate ambulatorie diagnosticarea hipertensiunii mascate, deoarece ma-
dar nu i la domiciliu sau vice versa) sau cu o cre tere joritatea programelor de screening ale hipertensiunii
persistent a TA la cabinetul medical la vizite repeta- folosesc m surarea TA la cabinet, care este normal
te.417-420 Nu a fost raportat o cre tere a riscului CV la ace tia. Hipertensiunea mascat este mai frecvent
la pacien ii la care hipertensiunea de halat alb rezult mai degrab la tineri decât la vârstnici i la cei cu o TA
127
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

la cabinet aflat în intervalul de hipertensiune border- Managementul hipertensiunii de halat alb i mascate
line (ex. 130-139/80-89 mmHg). Este rar întâlnit la Managementul hipertensiunii de halat alb
cei cu TA la cabinet <130/80 mmHg. Hipertensiunea Recomand ri Clasa a Nivelb
mascat este asociat cu progresia c tre HTA m sura- La pacien ii cu hipertensiune de halat alb este
recomandat modificarea stilului de via cu
t la cabinet sus inut , cu frecven a crescut a dezvol- scopul de a reduce riscul CV, dar i urm rirea I C
t rii diabetului de tip 2 i cu prezen a AOTMH. Riscul regulat cu monitorizarea TA în afara cabinetului
pe termen lung al evenimentelor fatale i non-fatale periodic.
CV se apropie de cel al pacien- ilor cu HTA sus inu- La pacien ii cu hipertensiune de halat alb:
Tratamentul medicamentos trebuie considerat
t .68,81,91,95,423 Pacien ii cu hipertensiune mascat trebu- la persoanele cu eviden de AOTMH sau la
IIb C
ie s aib o evaluare ini ial adecvat a profilului lor de care riscul CV este înalt sau foarte înalt.
risc CV. Factorii de risc CV (inclusiv leziunea de organ Tratamentul medicamentos de rutin nu este
III C
recomandat.
i ideal atât TA de la domiciliu cât i cea ambulato-
Managementul hipertensiunii mascate
rie) ar trebui apoi monitoriza i periodic. Factorii care Recomand ri
contribuie la cre terea TA din afara cabinetului (ex. În cazul hipertensiunii mascate, modific rile sti-
fumatul) ar trebui descuraja i, iar interven iile asupra lului de via sunt recomandate pentru a reduce
I C
stilului de via ar trebui implementate pentru a imbu- riscul CV, cu urm rire regulat , inclusiv monito-
rizare periodic a TA în afara cabientului.
n t i nivelul valorii TA din afara cabinetului. Impactul
Tratamentul medicamentos hipertensiv trebuie
tratamentului medicamentos antihipertensiv asupra considerat la cei cu hipertensiune mascat pen-
evenimentelor CV la cei cu hipertensiune mascat nu tru a normaliza TA m surat în afara cabinetului, IIa C
a fost studiat niciodat . Cu toate acestea, tratamentul bazat pe importan a prognostic a cre terii TA
m surat în afara cabinetului.
antihipertensiv ar trebui luat în calcul deoarece ace ti Escaladarea medica iei antihipertensive ar
pacien i sunt la risc CV înalt, deseori au AOTMH iar trebui luat în calcul la pacien ii trata i ale c ror
prognosticul nefavorabil al nivelului crescut al TA din TA în afara cabinetului nu sunt controlate (ex. IIa C
afara cabinetului este bine documentat.68,74 hipertensiune necontrolat mascat ), din cauza
riscului CV înalt al acestora.
8.6 Hipertensiunea necontrolat mascat TA = tensiune arterial ; CV = cardiovascular; AOTMH = afectare de organ mediat de
hipertensiune.
HTA necontrolat mascat este întâlnit la unii paci- a
Clas de recomandare;
b
Nivel de eviden .
en i trata i la care TA la cabinet pare controlat con-
form intelor recomandate, dar TA este crescut i
a adar necontrolat la m surarea în afara cabinetului teia ajunge la 10% i ar trebui luat în calcul, mai ales
(MATA sau MDTA).84 Studii bazate pe registre rea- la aceia cu hipertensiune mai sever (vezi sec iunea 3).
lizate în Spania arat c HTA necontrolat mascat To i adul ii tineri cu hipertensiune grad 2 sau mai
este întâlnit pân la 30% din hipertensivii trata i,84 sever ar trebui s primeasc recomand ri pentru sti-
fiind mai frecvent la cei cu comorbidit i ca diabet lul de via i tratament medicamentos, la fel ca i
sau BCR i la cei la riscul cel mai înalt. Mai mult, HTA adul ii tineri cu hipertensiune grad 1 cu risc înalt (ex.
necontrolat mascat a fost mai frecvent din cauza cu AOTMH, BCV, diabet, BCR sau cei cu risc crescut
unui control inadecvat mai ales al tensiunilor nocturne de BCV, de i riscul CV este de obicei subestimat la
decât diurne la MATA. În prezent nu sunt disponibile adul ii tineri pentru perioade mai scurte, ca cea de
date din trialuri pentru ace ti pacien i; cu toate aces- 10 ani).35
tea, inând cont de riscul CV crescut, escaladarea tra- Exist controverse dac adul ii tineri cu hiperten-
tamentului ar trebui luat în considerare pentru a se siune grad 1 necomplicat ar trebui trata i din cau-
asigura c atât TA m surat la cabinet i TA m surat za evidentei dificult i de a conduce studii clinice la
în afara lui sunt controlate.84 aceast categorie la care evenimentele apar numai
8.7 Hipertensiunea la adul ii tineri (vârsta <50 dup mul i ani.424 Este pu in probabil ca tratarea hi-
ani) pertensiunii stadiul 1 la pacien ii vârstnici, chiar i la
Prevalen a hipertensiunii cre te cu vârsta. De obicei cei cu risc u or-moderat, s reduc morbiditatea i
hipertensiunea de-a lungul vie ii este datorat hiper- mortalitatea CV.425 Mai mult, studii epidemiologice
tensiunii sistolice; totu i, cre terea TAD i hiperten- pe termen lung au demonstrat o rela ie clar între
siunea diastolic izolat , când apar, sunt mai frecvente TA i riscul de lung durat al apari iei evenimentelor
la tineri decât la pacien ii vârstnici.211 Exist o proba- CV i mortalitate la adul ii tineri cu o TA >130/80
bilitate mai mare de detectare a hipertensiunii secun- mmHg.424,426 În sprijinul acestei idei, tratamentul pre-
dare la pacien ii tineri (<50 ani), unde prevalen a aces- coce23 poate preveni hipertensiunea mai sever 427 i
128
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

dezvoltarea AOTMH, care ar putea s nu fie com- taziei TA i a perfuziei organelor vitale sunt deseori
plet reversibil cu tratament instituit tardiv. A adar, în afectate. Aceast abordare nu este adecvat deoarece
pofida eviden elor din RCT care s demonstreze be- eviden e din cadrul RCT au ar tat c la cei în vârst
neficiile tratamentului antihipertensiv la adul ii tineri i foarte în vârst , tratamentul antihipertensiv redu-
cu hipertensiune grad 1 necomplicat , tratamentul cu ce considerabil morbiditatea CV i mortalitatea CV i
medicamente antihipertensive ar trebui considerat cu de toate cauzele220,431 (vezi sec iunea 7). Mai mult, tra-
pruden . Dac se decide neînceperea tratamentului tamentul s-a dovedit c este în general bine tolerat.
sau acesta este refuzat, sfaturile pentru stilul de via Totu i, pacien ii vârstnici au mult mai frecvent comor-
ar trebui oferite, iar urm rirea de lung durat este bidit i ca afectare renal , boal vascular atero-scle-
esen ial , deoarece TA va cre te invariabil. La pacien- rotic i hipotensiune ortostatic , care pot fi agravate
ii mai tineri cu hipertensiune tratat medicamentos, de medica ia antihipertensiv . De asemenea vârstnicii
TA la cabinet ar trebui redus la 130/80 mmHg, dac primesc concomitent alte medicamente, care ar pu-
tratamentul este bine tolerat. Alte interven ii, ex. sta- tea s interac ioneze negativ cu antihipertensivele. O
tine sau terapie antiagregant , ar trebui de asemenea aten ionare important se refer la faptul c RCT nu
luate în calcul pentru pacien ii la risc mai înalt (vezi au inclus pacien i foarte fragili, pacien i dependen i,
sec iunea 7.2.5). sau pacien i cu hipotensiune ortostatic . A adar este
neclar i în ce m sur ace ti pacien i ar beneficia de pe
8.7.1 Hipertensiunea sistolic izolat la tineri urma tratamentului antihipertensiv în contextul co-
Unele persoane tinere, s n toase, în special b r- morbidit ilor i a speran ei de via sc zute. Rezult
ba i, se pot prezenta cu hipertensiune sistolic grad c tratamentul prezint mai multe dificult i la pacien-
1 izolat (ex.TAS brahial 140-159 mmHg i o TAD ii hipertensivi vîrstnici în compara ie cu cei tineri, de-
normal <90 mmHg), iar aceasta poate fi asociat cu oarece decizia de a trata hipertensiunea trebuie s ia
o TAS central aortic normal din cauza unei amplifi- în calcul starea clinic a pacientului, tratamente con-
c ri excesive periferice a presiunii sistolice.428 Este ne- comitente i debilitatea acestuia. Acestea fiind spuse,
clar dac hipertensiunea sistolic izolat în contextul numai vârsta nu trebuie s fie o barier pentru trata-
unei presiuni aortice normale este benign . O exami- ment deoarece TA crescut este un important factor
nare recent a unor date prospective din cadrul Chi- de risc chiar i la vârstele cele mai înaintate. Mai mult,
cago Heart Association Detection Project a relevat un studiu recent cu o cohort format din pacien i
c b rba ii tineri cu hipertensiune sistolic izolat au vârstnici dintr-o popula ie general (a adar incluzând
avut un risc CV similar cu cei cu TA normal înalt i c pe cei cu dezabilit i) a demonstrat c o aderen mai
hipertensiunea sistolic izolat la tineri a fost puternic bun la tratamentul antihipertensiv a fost asociat cu
legat de fumat.429 Pe baza dovezilor curente, ace ti o reducere a evenimentelor i mortalit ii CV, chiar i
indivizi tineri ar trebui s primeasc recomand ri de când vârsta era >85 ani (media 90 ani).432
modificare a stilului de via (în special oprirea fuma- Este recomandat ca pacien ii vârstnici s fie trata i
tului); este neclar deocamdat dac ar trebui s pri- folosind algoritmul de tratament prezentat în sec iu-
measc tratament medicamentos, dar ace tia necesit nea 7. La pacien ii foarte vârstnici este adecvat ini i-
urm rire de lung durat deoarece mul i vor dezvolta erea tratamentului cu monoterapie. La to i pacien ii
hipertensiune sus inut .430 vârstnici, când este folosit terapia combinat , este
recomadat ca aceasta s fie ini iat la cele mai mici
8.8 Hipertensiunea la vârstnici (vârsta 65 doze existente. La to i pacien ii vârstnici, i în special
ani) la cei foarte vârstnici sau fragili, posibilitatea apari iei
Prevalen a hipertensiunii cre te cu vârsta, cu o valoa- hipotensiunii posturale ar trebui atent monitorizat ,
re de ~60% peste vârsta de 60 ani i ~75% peste vâr- iar simptomele sugestive pentru eventuale episoade
sta de 75 de ani. Pentru scopurile acestui ghid, paci- hipotensive verificate folosind MATA. Dac nu sunt
entul vârstnic este cel cu vârsta 65 ani, iar cel foarte necesare pentru o boal concomitent , diureticele
vârstnic este cel 80 ani. de ans i alfa-blocantele ar trebui evitate din cauza
Pentru mul i ani, vârsta înaintat a reprezentat o asocierii lor cu c derile v t m toare. Func ia renal
barier pentru începerea tratamentului medicamen- trebuie evaluat frecvent pentru a detecta eventua-
tos din cauza temerilor legate de o posibil toleran le cre teri ale creatininei serice i reduceri ale eRFG
proast , dar i pentru efectele adverse ale interven ii- ca rezultat al sc derii perfuziei renale. TA ar trebui
lor care determin sc derea TA la o categorie de per- sc zut la o valoare sistolic de 130-139 mmHg i o
soane la care mecanismele de men inere a homeos- valoare diastolic de <80 mmHg, dac este tolerat .
129
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

Valori ale TAS <130 mmHg ar trebui evitate. Un lucru Hipertensiunea pre-existent : precede
important în tratarea pacien ilor vârstnici i în speci- sarcina sau se dezvolt înainte de 20 de s pt -
al foarte vârstnici este monitorizarea atent pentru mâni de gesta ie, persist de regul mai mult de
orice efect advers i pentru probleme de tolerabilita- 6 s pt mâni post-partum i poate fi asociat cu
te asociate cu tratamentul antihipertensiv, deoarece proteinuria.
trebuie s inem cont c efectele adverse pot fi mai Hipertensiunea gesta ional : se dezvolt
frecvente decât au fost raportate de RCT, în care su- dup 20 de s pt mâni de gesta ie i se remite
pervizarea îndeaproape a pacientului a putut minimiza de obicei în primele 6 s pt mâni post-partum.
efectele adverse i problemele de tolerabilitate. Hipertensiunea pre-existent cu hiper-
O aten ie special trebuie acordat pacien ilor tensiune gesta ional i proteinurie su-
vârstnici cu dezabilit i, dependen i, inclusiv cei cu prapus
hipotensiune ortostatic . Ace tia au fost exclu i din Pre-eclampsia: hipertensiune gesta ional
RCT. Studiul SPRINT a demonstrat beneficii ale tra- cu proteinurie semnificativ (>0,3 g/24 h sau
tamentului antihipertensiv extinse i la pacien ii afla i raportul albumin /creatinin urinar 30 mg/
în zona fragil a spectrului, incluzând aici i pe cei cu mmol). Apare mai frecvent în prima sarcin , în
tulbur ri de mers.215 Acesta sugereaz c beneficiul sarcinile multiple, în mola hidatiform , în sin-
tratamentului nu este limitat la pacien ii vârstnici dromul antifosfolipidic sau în hipertensiunea
independen i i cu o form fizic bun ; totu i, în ce pre-existent , boala renal sau diabet. Este aso-
m sur beneficiaz pacien ii foarte fragili215 i institu- ciat frecvent cu restric ia cre terii fetale prin
ionaliza i de pe urma tratamentului antihipertensiv insuficien placentar i este o cauz obi nuit
r mâne a fi determinat. de prematuritate.438 Singurul remediu pentru
La unii pacien i, cea mai bun valoare a TA atins pre-eclampsie este na terea. Cum proteinuria
este mai mare decât inta recomadat , dar trebuie re- poate fi o manifestare târzie a pre-eclampsiei,
cunoscut faptul c orice sc dere a TA este favorabil aceasta trebuie suspectat atunci când hiper-
i c este asociat cu o sc dere a riscului de eveni- tensiunea de novo este asociat cu cefalee, tul-
mente CV majore (în special accident vascular cere- bur ri de vedere, dureri abdominale sau analize
bral i insuficien cardiac ) i a mortalit ii. de laborator anormale, în mod special trombo-
citopenie i/sau func ie hepatic anormal .
8.9 Sexul feminin, sarcina, contracep ia oral
Hipertensiunea prenatal neclasificabil :
i terapia de substitu ie hormonal
acest termen este folosit atunci când prima în-
8.9.1 Hipertensiunea i sarcina registrare a TA este dup 20 de s pt mâni de
Afec iunile hipertensive în sarcin afecteaz circa gesta ie i este incert faptul c hipertensiunea
5-10% din sarcini la nivel mondial i r mân o cauza arterial era pre-existent . Re-evaluarea dup
major de mortalitate i morbiditate matern , feta- 6 s pt mâni post-partum va ajuta la diferen ie-
l i neonatal . Riscurile materne cuprind dezlipirea rea între hipertensiune pre-existent i gesta i-
de placent , accidentul vascular cerebral, insuficien a onal .
multipl de organ i coagularea intravascular disemi-
8.9.1.2 M surarea TA în sarcin
nat . Fetusul este la risc înalt de retard de cre te-
Tensiunea arterial în sarcin ar trebui m surat în
re intrauterin (25% din cazurile de pre-eclampsie),
pozi ie sezând (sau în decubit lateral stâng în timpul
prematuritate (27% din cazurile de pre-eclampsie) i
travaliului) cu o man et de dimensiuni potrivite, po-
deces intrauterin (4% din cazurile de preeclampsie).435
zi ionat la nivelul inimii, utilizând metoda Korotkoff
8.9.1.1 Defini ia i clasificarea hipertensiunii în sarcin V pentru TAD. Ausculta ia manual r mâne standar-
Defini ia hipertensiunii în sarcin este bazat pe dul de aur pentru m surarea TA în sarcin , deoarece
valorile tensiunii arteriale m surate la cabinetul me- aparatele electronice tind s subestimeze valorile TA
dical, TAS >140 mmHg i/sau TAD >90 mmHg i este i nu sunt fiabile în pre-eclampsia sever . Numai apa-
clasificat drept u oar (140-159/90-109 mmHg) sau ratele validate trebuie utilizate în sarcin .439 Monitori-
sever ( 160/110 mmHg), contrar clasific rii standard zarea ambulatorie a tensiunii arteriale este superioar
a hipertensiunii arteriale. m sur rii la cabinet pentru predic ia evenimentelor
Hipertensiunea în sarcin nu e o entitate singular din sarcin .440 Aparatele pentru MATA recomandate
ci cuprinde: în sarcin au o acurate e mai mare decât cele utilizate
130
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

pentru m sur toarea la cabinet sau la domiciliu a TA. Hipertensiunea cronic


Monitorizarea ambulatorie a TA ajut la prevenirea Situa iile în care exist risc moderat de pre-eclam-
tratamentului inutil în cazul hipertensiunii de halat alb psie includ unul sau mai mul i dintre urm torii factori
i este util în managementul gravidelor cu hipertensi- de risc:
une cu risc înalt i a celor cu nefropatie diabetic sau Prima sarcin
hipertensiv . Vârsta 40 de ani
8.9.1.3 Investigarea hipertensiunii în sarcin Intervalul dintre sarcini >10 ani
Testele de laborator de baz pentru monitoriza- IMC 35 kg/m2 la prima consulta ie
rea femeilor gravide hipertensive includ analiza urinii, Istoric familial de pre-eclampsie
hemoleucograma, hematocritul, enzimele hepatice, Sarcini multiple.
creatinina i acidul uric seric (acesta este crescut în 8.9.1.5 Managementul clinic al hipertensiunii în sarcin
pre-eclampsia evident clinic). Hiperuricemia în sar- Hipertensiunea u oar în sarcin (TA 140-159/90-
cinile hipertensive identific femeile aflate la risc înalt 109 mmHg). Scopul tratamentului farmacologic pen-
pentru efecte adverse materne i fetale.441 tru hipertensiune în sarcin este cel de a reduce riscul
Toate femeile gravide ar trebui evaluate pentru matern; totu i, agen ii terapeutici trebuie s fie siguri
proteinurie în fazele incipiente ale sarcinii pentru a pentru f t. Beneficiile tratamentului anti-hipertensiv
detecta o patologie renal pre-existent i în a doua în sarcin pentru mam i f t nu au fost studiate ex-
jum tate a sarcinii pentru screening-ul pre-eclampsiei. tensiv, cele mai relevante date fiind dintr-un trial în
Un test dipstick 1+ trebuie s fie urmat de evaluarea care s-a folosit alfa-metildopa, efectuat acum 40 de
prompt a raportului albumin /creatinin urinar din- ani.446-448 Un studiu ulterior a sugerat faptul c un con-
tr-o mostr de urin eliminat spontan, iar o valoare trol mai strict vs. unul mai pu in strict al TA în sarcin
<30 mg/mmol poate exclude proteinuria în sarcin .442 nu a ar tat nicio diferen în ceea ce prive te riscul
În plus fa de analizele de laborator de baz , urm - de efecte adverse perinatale i complica ii severe ma-
toarele investiga ii trebuie luate în considerare: terne. Cu toate acestea, analize secundare au sugerat
Ecografia renal i a glandelor suprarenale, me- faptul c un control mai strict al TA poate reduce ris-
tanefrinele frac ionate din plasm sau urin la cul dezvolt rii unei hipertensiuni mai severe i a pre-
femeile gravide cu istoric sugestiv pentru feo- eclampsiei.446
cromocitom. Majoritatea femeilor cu hipertensiune pre-existen-
Ecografia Doppler a arterelor uterine (efectu- t i func ie renal normal nu vor avea hipertensiune
at dupa 20 de s pt mâni de sarcin ) pentru a sever i prezint un risc mic pentru a dezvolta com-
detecta pacientele la risc crescut pentru hiper- plica ii în timpul sarcinii. Într-adev r, unele din aceste
tensiune gesta ional , pre-eclampsie i întârzie- paciente pot renun a la medica ia antihipertensiv în
rea cre terii intrauterine.443 prima jum tate a sarcinii datorit sc derii fiziologice a
Raportul tirozin-kinazei 1 fms-like solubil / fac- TA. În pofida lipsei de dovezi, ghidul european17,449,450
torul de cre tere placentar 38 poate fi folosit a recomandat ini ierea tratamentului medicamentos:
pentru excluderea dezvolt rii pre-eclampsiei în 1. La toate femeile cu TA persistent crescut
urm toarea s pt mân atunci când exist sus- 150/95 mmHg;
piciune clinic .444 2. La femeile cu HTA gesta ional (cu sau f r
8.9.1.4 Preven ia hipertensiunii i pre-eclampsiei proteinurie), hipertensiunea pre-existent su-
Femeile aflate la risc înalt sau moderat de pre- prapus cu hipertensiune gesta ional sau hi-
eclampsie ar trebui sf tuite s î i administreze o doz pertensiune cu afectare subclinic de organ me-
de 100-150 mg de aspirin zilnic între s pt mânile diat de HTA, atunci când TA >140/90 mmHg.
12-36.445 Riscul înalt de pre-eclampsie include oricare Femeile cu HTA pre-existent pot continua me-
dintre urm toarele: dica ia anti-hipertensiv curent , îns IECA, BRA i
Hipertensiune prezent într-o sarcin anterioa- inhibitorii direc i ai reninei sunt contraindica i dato-
r rit efectelor adverse fetale i neonatale. Metildopa,
Boal cronic de rinichi labetalolul i blocantele canalelor de calciu reprezint
Patologii autoimune, cum ar fi lupusul eritema- terapiile farmacologice de ales. Beta-blocantele pot
tos sau sindromul antifosfolipidic induce bradicardie fetal ; în consecin , dac sunt uti-
Diabetul de tip I sau II lizate, tipul i doza trebuie selectate cu aten ie, iar
131
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

atenololul trebuie evitat. Terapia diuretic este în ge- edemul pulmonar este nitroglicerina, administrat
neral de evitat deoarece volumul plasmatic este sc - prin infuzie i.v. 5 g/min, crescut gradat la fiecare 3-5
zut la femeile care dezvolt pre-eclampsie. minute pân la o doz maxim de 100 g/min.
Nu exist suficiente date care s defineasc inta Na terea este indicat (i) urgent în preeclampsia
terapeutic optim TA la femeile gravide. Cu toate înso it de tulbur ri vizuale sau alterare a hemostazei
acestea, din ra iuni pragmatice, dac este ini iat te- i (2) la 37 de s pt mâni la femeile asimptomatice.453
rapia medicamentoas este important de stabilit o
int terapeutic pentru a putea fi ajustate dozele. O Tensiunea arterial post-partum. Hipertensiu-
tensiune arterial int <140/90 mmHg este sugerat nea post-partum este frecvent în prima s pt mân .
la femeile gravide care primesc medica ie antihiper- Orice terapie recomandat poate fi folosit în con-
tensiv . formitate cu algoritmul de tratament antihipertensiv
redat în Figura 4, cu men iunile: (i) metildopa ar trebui
Hipertensiunea sever în sarcin ( 160/110 evitat din cauza riscului de depresie postpartum i
mmHg). Nu exist o defini ie unanim acceptat a (ii) trebuie ales medicamentul antihipertensiv luând în
HTA severe, valorile TA variind între 160-180 mmHg/ considerare procesul de al ptare.
>110 mmHg. Ghidul ESC 2018 pentru bolile cardio-
8.9.1.6 Hipertensiunea i al ptarea
vasculare în sarcin 435 consider o TAS 170 mmHg
Toate medicamentele antihipertensive administrate
sau TAD 110 mmHg drept urgen amenin toare de
mamei care al pteaz sunt excretate în laptele ma-
via la o femeie gravid , aceasta trebuind internat
tern. Majoritatea sunt prezente în concentra ii foar-
imediat într-o unitate spitaliceasc pentru tratament.
te mici, cu excep ia propranololului i a nifedipinei,
Alegerea medica iei antihipertensive i calea de ad-
concentra iile acestora în lapte fiind similare cu cele
ministrare depind de momentul anticipat al na terii.
din serul matern. Referin ele cu privire la informa iile
Tratamentul farmacologic cu labetalol i.v., metildopa
oferite femeilor care al pteaz sunt importante.
per os sau blocante de canale de calciu ar trebui ini i-
at. Hidralazina intravenos nu mai este de mult medi- 8.9.1.7 Riscul de recuren a hipertensiunii la o sarcin
ca ia de elec ie din cauza efectelor adverse perinatale ulterioar
mai frecvente decât în cazul altor terapii.451 Cu toate Femeile care au dezvoltat hipertensiune la prima
acestea, hidralazina este înc folosit atunci când nu sarcin prezint un risc crescut pentru a o dezvolta
se reu e te controlul TA cu alte substan e. O op iu- i la sarcini ulterioare. Cu cât mai precoce debutul
ne terapeutic ce poate fi luat în considerare este i hipertensiunii la prima sarcin , cu atât riscul mai mare
urapidilul intravenos. de recuren la sarcinile ulterioare.
În crizele hipertensive, de ex. la pacientele cu
8.9.1.8 Consecin ele cardiovasculare pe termen lung
eclampsie sau pre-eclampsie sever (cu sau f r he-
ale hipertensiunii gesta ionale
moliz , enzime hepatice crescute i trombocite sc zu-
Femeile care dezvolt hipertensiune gesta ional
te), spitalizarea i terapia antihipertensiv sunt esen i-
sau pre-eclampsie se afl la risc crescut pentru hiper-
ale, iar na terea trebuie luat în considerare dup ce
tensiune, AVC i boal cardiac ischemic ulterior în
starea mamei este stabilizat .435 Sulfatul de magneziu
decursul vie ii adulte.454,455 Modificarea stilului de via
iv este recomandat pentru preven ia eclampsiei i tra-
este indicat pentru a preveni complica iile în sarcini-
tamentul crizelor comi iale. Consensul este acela de a
le ulterioare i pentru a reduce riscul cardio-vascular
sc dea TA <160/105 mmHg pentru a preveni compli-
matern viitor. În acest sens, pentru aceste paciente
ca iile hipertensive acute la mam . Atât labetalolul cât
se recomand consulturi anuale la medicul de familie
i nicardipina i-au demonstrat siguran a i eficacita-
pentru m surarea TA i verificarea factorilor de risc
tea în tratamentul pre-eclampsiei severe dac terapia
metabolici.
antihipertensiv iv este necesar .452 În ambele cazuri,
Mai multe detalii despre managementul hipertensi-
este necesar monitorizarea frecven ei cardiace feta-
unii i a altor patologii cardiovasculare în sarcin sunt
le este necesar . Pentru a preveni bradicardia fetal ,
disponibile.435
doza cumulat de labetalol nu trebuie s dep easc
800 mg/24h. Nitroprusiatul de sodiu intravenos este 8.9.2 Contraceptivele orale i hipertensiunea
contraindicat în sarcin din cauza riscului crescut de Pilulele contraceptive combinate cu estrogen i
intoxica ie a f tului cu cianid. Terapia farmacologic progesteron pot fi asociate cu o mic dar semnifica-
de elec ie atunci când pre-eclampsia este asociat cu tiv cre tere a TA i de dezvoltarea hipertensiunii la
132
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

Managementul HTA în sarcin


Recomand ri Clas a
Nivelb
La femeile cu HTA gesta ional , cu HTA pre-existent suprapus cu hipertensiunea gesta ional sau cu hipertensiune
i afectare subclinic de organ sau simptome, ini ierea tratamentului este recomandat când TAS este 140 mmHg sau I C
TAD 90 mmHg.
În toate celelalte cazuri, ini ierea tratamentului este recomandat când TAS este 150 mmHg sau TAD este 95 mmHg. I C
Metildopa, labetalolul i BCC sunt recomandate ca agenti de prim linie pentru tratamentul hipertensiunii în sarcin .447,448 B
I
(metildopa)
C
I (labetalol
sau BCC)
IECA, BRA sau inhibitorii direc i de renin nu sunt recomandate în sarcin . III C
TAS 170 mmHg sau TAD 110 mmHg la o femeie gravid reprezint o urgen vital i internarea în spital este reco-
I C
mandat .
În HTA sever , tratamentul medicamentos cu labetalol i.v., metildopa oral sau nifedipin este recomandat. I C
Tratamentul recomandat pentru criza hipertensiv este labetalolul i.v. sau nicardipina i magneziu. I C
În pre-eclampsia asociat cu edem pulmonar, nitroglicerina administrat în perfuzie continu este recomandat . I C
La femeile cu hipertensiunea gesta ional sau pre-eclampsie u oar , na terea este recomandat la 37 de s pt mâni.453 I B
Este recomandat urgentarea na terii în pre-eclampsia complicat , cum ar fi tulbur rile vizuale sau tulbur rile de hemo-
I C
staz .
IECA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; BRA = blocant de receptori de angiotensin ; BCC = blocant al canalului de calciu; TAD = tensiune arterial diastolic ; TAS = tensiune
arterial sistolic .
a
Clas de recomandare;
b
Nivel de eviden .

aproximativ 5% din paciente.456,457 Tensiunea arterial vârsta sau IMC.461 De i terapia de substitu ie hormo-
scade de regul la scurt timp dup sistarea acestor nal con ine estrogeni, nu exist dovezi conving toare
pilule; în concluzie, TA ar trebui monitorizat înain- în ceea ce prive te cre terea TA la femeile normoten-
tea i în timpul administr rii pilulelor contraceptive. sive aflate la menopauz sub un astfel de tratament.
Cre terea TA pare a fi cauzat de componenta estro- Similar, TA nu va cre te suplimentar sub tratamentul
genic a pilulelor i este mai pu in probabil s apar în de substitu ie hormonal la femeile hipertensive afla-
cazul medicamentelor contraceptive ce con in numai te la menopauz .462 Terapia de substitu ie homonal
progesteron. Studii mai vechi au demonstrat o rela ie i modulatorii selectivi ai receptorilor estrogenici nu
între contraceptivele orale i tromboza venoas sau ar trebui folosi i pentru preven ia primar sau secun-
trombembolismul venos i, într-o mai mic m sur , dar a patologiilor cardiovasculare. Pe scurt, dovezile
infarctul miocardic (mai ales la pacien ii fum tori) i actuale nu sprijin asocierea cauzal dintre terapia de
AVC.458 Studii mai recente efectuate cu contracepti- substitu ie hormonal i cre terea valorilor TA. Mai
ve orale de genera ie nou au raportat rezultate dis- mult, aceasta nu este contraindicat la femeile cu hi-
cordante. A adar, prescrierea contraceptivelor orale pertensiune, iar femeilor cu hipertensiune le poate fi
trebuie f cut luând în considerare riscurile i benefi- prescris terapie de substitu ie hormonal atât timp
ciile individuale pentru pacient . Varia iile TA trebuie cât valorea TA poate fi controlat cu medica ie anti-
evaluate cu aten ie prin m sur ri repetate la intervale hipertensiv .
regulate.459 Factorii de risc CV (de ex. fumatul) trebu-
8.10 Hipertensiunea în diverse grupuri etnice
ie evalua i iar administarea de contraceptive orale nu
Comparativ cu popula ia caucazian , hipertensiunea
este recomandat atunci când TA este crescut . La
este mai prevalent în r ndul popula iei de culoare
aceste paciente ar trebui considerate forme alterna-
ce tr ie te în Europa,463 aceste date fiind similare cu
tive de contracep ie. Sistarea tratamentului combinat
cele din SUA.464 Ca i popula ia alb , popula ia de cu-
cu estrogen-progesteron la femeile cu hipertensiune
loare din Europa este heterogen ,463 de i în aproape
poate ameliora controlul TA.460
toate rile europene cel mai numeros grup etnic î i
8.9.3 Terapia de substitu ie hormonal i are originea în Africa sub-saharian .463 Epidemiologia
hipertensiunea hipertensiunii, diagnosticarea i tratamentul au fost
Studiile încruci ate au demonstrat dublarea riscului intens studiate la pacien ii negri (afro-americani) din
de a dezvolta hipertensiune la femeile aflate la me- SUA,464 în contrast cu baza de date mult mai restrân-
nopauz , chiar i dup ajustarea pentru al i factori ca s pentru popula ia similar din Europa. Drept urma-
133
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

re, pentru aceast popula ie sunt extrapolate datele insuficiente,463,471 ceea ce face acest domeniu impor-
ob inute în SUA. Totu i, aceast extrapolare necesit tant pentru cercetare în viitor. Nu exist dovezi c
precau ie deoarece exist diferen e între popula ia de r spunsul la tratamentul antihipertensiv în alte gru-
culoare din America de Nord i cea din Europa, în puri etnice difer de cel raportat în popula ia general
special în ceea ce prive te statusul socio-economic, în Europa.
riscul cardiovascular465,466 i r spunsul la medica ia an-
8.11 Hipertensiunea în diabetul zaharat
tihipertensiv .467 Afectarea de organ int mediat de
Tensiunea arterial crescut este o caracteristic co-
hipertensiune, ca i complica iile renale i cardiovas-
mun a diabetului de tip I i, în particular, a diabetului
culare sunt mai frecvente i mai severe la pacien ii de
de tip II. Mai mult, hipertensiunea mascat i lipsa sc -
culoare comparativ cu persoanele caucaziene de ace-
derii nocturne a TA sunt relativ frecvente la persoa-
ea i vârst , la orice valoare a TA.464 Pacien ii hiperten-
nele cu diabet.472 Monitorizarea ambulatorie a TA pe
sivi negri prezint o sc dere propor ional similar cu
24 h la pacien ii diabetici aparent normotensivi repre-
popula ia alb în ceea ce prive te reducerea riscului
zint un demers diagnostic util, mai ales la pacien ii cu
cardiovascular i renal ca r spuns la medica ia antihi- afectare de organ int . Dovezi substan iale sprijin
pertensiv , îns prin modalit i oarecum diferite. Cu beneficiile sc derii TA la pacien ii diabetici, prin pris-
toate acestea, pentru a ob ine o reducere eficient i ma reducerii frecven ei complica iilor majore macro
un control al TA, dieta hiposodat este important i microvasculare i a mortalit ii. Beneficiile dovedite
cu prec dere la pacien ii de culoare. La ace tia, re- ale tratamentului antihipertensiv în diabet cuprind de
stric ia de sare poate duce la o mai mare reducere a asemenea o reducere semnificativ a ratei de apari iei
nivelului TA i poate influen a favorabil eficien a tera- a bolii renale în stadiul terminal,231,235 a retinopatiei1 i
piei antihipertensive.468 Pacien ii de culoare prezint albuminuriei.1 Neuropatia diabetic nu a fost niciodat
un r spuns anti-hipertensiv mai slab la blocan ii SRA inclus ca obiectiv în trialurile clinice randomizate cu
în monoterapie, fiind mai responsivi la diureticele ti- medica ie antihipertensiv .
azidice sau tiazidic-like i la blocante ale canalelor de Atunci când lu m în considerare tratamentul pen-
calciu.319,469,470 Aceste dou categorii de medicamen- tru hipertensiune este important s excludem hipo-
te pot fi combinate fie între ele fie cu un blocant al tensiunea ortostatic semnificativ , care poate fi pro-
SRA, crescând eficien a ultimei categorii. Angioede- nun at la pacien ii diabetic datorit neuropatiei auto-
mul apare mai frecvent la pacien ii de culoare ce folo- nome.235 Ini ierea tratamentului antihipertensiv este
sesc IECA, lucru ce ar putea favoriza utilizarea BRA recomandat atunci când TA m surat la cabinet este
la ace ti subiec i. În pofida progresului din ultimii ani, >140/90 mmHg. Pe lâng modificarea stilului de via ,
datele disponibile despre prevalen a hipertensiunii, tratamentul ar trebui ini iat cu o combina ie de dou
managementul i controlul pacien ilor europeni de medicamente cum ar fi IECA sau BRA cu un BCC
culoare ( i în alte popula ii imigrante, cum ar fi popu- sau cu un diuretic tiazidic/tiazidic-like i tratamentul
la ia european provenit din Asia de Sud) sunt înc s fie escaladat în func ie de algoritmul specific (vezi
sec iunea 7). Aceast abordare asigur prezen a unui
IECA sau BRA în strategia terapeutic , clase de me-
Hipertensiunea în alte grupuri etnice
dica ie ce i-au demonstrat eficacitatea în reducerea
Recomand ri Clas a
Nivelb
Este recomandat terapia ini ial cu dou sub- albuminuriei i în progresia nefropatiei diabetice mai
stan e, de regul combinate într-o singur table- I C mult decât alte clase.235 Combina ia dintre un IECA i
t , pentru majoritatea pacien ilor de culoare.c un BRA este contraindicat deoarece este înso it de
La pacien ii de culoare, tratamentul antihiper-
un exces de efecte adverse renale.298,473,474
tensiv ini ial ar trebui s includ un diuretic sau
BCC, împreun sau în combina ie cu un inhibitor
I B Trialurile clinice randomizate recente au demon-
al SRA.d 316,469 strat c unii agen i antidiabetici (inhibitorii selectivi
În alte grupuri etnice, tratamentul antihiper- ai co-transportorului 2 sodiu-glucoz de la nivel re-
tensiv poate fi bazat pe algoritmul terapeutic IIb C
principal (Figura 4).
nal) pot reduce valoarea TA m surat la cabinet sau
IECA = inhibitor de enzim de conversie a angiotensinei; BRA = blocant de receptori de în ambulator cu mai mul i mmHg,475,476 iar acest lucru
angiotensin ; TA = tensiune arterial ; BCC = blocant de canale de calciu; RAA = renin -
angiotensin -aldosteron;
se întâmpl chiar la persoanele ce primesc medica-
a

b
Clas de recomandare;
Nivel de eviden ;
ie antihipertensiv concomitent. În acest fel poate fi
c
Cu excep ia pacien ilor cu HTA gradul I sau vârstnicilor cu o stare precar , categorii la ameliorat controlul TA (vezi mai jos), deziderat dificil
care se poate ini ia tratamentul cu o singur substan ;
d
Angioedemul este mai frecvent cu IECA, astfel încât se pot folosi BRA. de ob inut în diabet477 i poate reduce progresia bolii
cronice renale478-481 (vezi de asemenea sec iunea 8.12).
134
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

Strategii terapeutice la pacien ii diabetici Reducerea albuminuriei a fost de asemenea consi-


Recomand ri Clas a
Nivelb derat drept o int terapeutic . O analiz a datelor
Tratamentul antihipertensiv este recomandat provenite din trialuri clinic randomizate a raportat
pentru pacien ii cu diabet atunci când TA la I A
cabinet este 140/90 mmHg.1,226,235,482
faptul c modific rile excre iei urinare de albumin
Pentru pacien ii diabetici sub tratament antihi- reprezint un factor predictiv pentru evenimente re-
pertensiv se recomand :
I A
nale i cardiovasculare.186,486 Totu i, exist studii care
inta TAS la 130 mmHg i <130mmHg dac e au demonstrat c unele tratamente mai pu in efici-
tolerat , dar nu <120 mmHg.1,231,235
La vârstnici ( 65 ani), inta TAS între 130-139 ente pe reducerea albuminuriei au fost mai eficiente
I A
mmHg.1,205,235 pe reducerea complica iilor cardiovasculare175 i vice-
inta TAD sub <80 mmHg, dar nu <70 mmHg. I C versa.176,291 A adar, nu este înc suficient de clar dac
Tratamentul initial este recomandat a fi cu o reducerea albuminuriei per se reprezint un surogat
combina ie între un blocant al SRA cu un BCC I A
sau cu un diuretic tiazidic/tiazidic-like.c 1,175,205 pentru preven ia complica iilor cardiovasculare.
Administrarea simultan a dou blocante RAA, Pacien ii cu boal renal cronic trebuie s pri-
III A
de ex. IECA i BRA, este contraindicat . 291,298,299 measc sfaturi despre modificarea stilului de via , în
IECA = inhibitor de enzim de conversie a angiotensinei; BRA = blocant de receptor de
angiotensin ; TA = tensiune arterial ; BCC = blocant de canale de calciu; TAD = tensiune special restric ia cantita ii de sare, i tratament anti-
arterial diastolic ; RAA = renin -angiotensin -aldosteron; TAS= tensiune arterial sistolic .
a
Clas de recomandare; hipertensiv atunci când TA m surat la cabinet este
b

c
Nivel de eviden ;
Când RFG <30 mL/min/1,73 m2 , se evit diureticele tiazidice/tiazidic-like i se ia în consid-
>140/90 mmHg. Atingerea TA int în boala cronic
erare utilizarea diureticelor de ans , dac utilizarea unui diuretic este indicat . de rinichi necesit de regul terapie combinat , care
trebui s fie reprezentat de un blocant al sistemului
renin -angiotensin i un calciu-blocant sau diuretic.
Combina ia între doi inhibitori ai SRA nu este reco-
Au existat dezbateri semnificative în ceea ce pri-
mandat .291 Diureticele de ans ar trebui s înlocuias-
ve te inta TA care trebuie atins la pacien ii diabetici
c diureticele tiazidice atunci când RFGe este <30 mL/
(vezi sec iunea 7). Recomand m ca la pacien ii diabe-
min/1,73 m2 .
tici primul obiectiv s fie sc derea TA <140/80 mmHg,
Dovezile cu privire la intele TA la pacien ii cu boal
intind c tre o TAS de 130 mmHg. În cazul în care tra-
renal cronic sunt complexe. La pacien ii cu boal
ta-mentul este bine tolerat, valori TA sub tratament
renal cronic non-diabetic , o meta-analiz a ar tat
mai mici de 130 mmHg ar trebui luate în considerare
c cea mai lent progresie a BCR a fost ob inut cu o
datorit efectelor benefice în preven ia accidentului
TAS în intervalul 110-119 mmHg la pacien ii cu albu-
vascular cerebral. Atingerea unor valori ale TAS <120
minurie >1 g/zi487. Invers, la pacien ii cu proteinurie
mmHg trebuie întotdeauna evitate. intele TA pentru
sub 1g/zi, cel mai sc zut risc de a dezvolta BCR ( i nu
efectul renoprotector la pacien ii cu nefropatie diabe-
riscul CV) a fost ob inut cu o TAS <140 mmHg.487 O
tic sunt discutate în sec iunea 8.12.
alt analiz sistematic nu a reu it s demonsteze c
8.12 Hipertensiunea i boala cronic de rinichi o valoare a TA int <130/80 mmHg amelioreaz pro-
Hipertensiunea este un factor de risc major pentru gnosticul clinic mai mult decât în cazul unei inte a TA
apari ia i progresia bolii cronice de rinichi, indiferent <140/90 mmHg la pacien ii non-diabetici cu BCR.488
de etiologia acesteia. La pacien ii cu boal cronic de O larg cohort retrospectiv ce con inea 398 419
rinichi sunt frecvente HTA rezistent , HTA mascat i pacien i hipertensivi trata i (30% dintre ei având dia-
TA nocturn crescut , acestea fiind asociate cu o RFG bet) a demonstrat c valoarea cea mai joas a TAS i a
mai sc zut , albuminurie mai pronun at i afectare TAD pentru a ob ine cel mai sc zut risc de mortalita-
de organ mediat de HTA.483,484 te i boal cronic de rinichi stadiul terminal a fost de
Efectele sc derii TA la pacien ii cu boal cronic de 137 mmHg, respectiv de 71 mmHg, cu dovezi clare de
rinichi au fost subiectul a numeroase meta-analize. O cre tere a mortalit ii pentru o TAS <120 mmHg.489
meta-analiz recent a demonstrat faptul c sc derea Dovezile actuale sugereaz faptul c la pacien ii cu
TA reduce semnificativ insuficien a renal în stadiu boal cronic de rinichi, TA trebuie sc zut <140/90
terminal la pacien ii cu BCR, îns doar la cei ce prezin- mmHg i c tre 130/80 mmHg. Schimbarea stilului de
t albuminurie i f r a avea beneficiu pe evenimentele via , în special restric ia de sare, poate fi eficient în
cardiovasculare.203 Cu toate acestea, o meta-analiz a ajuta la sc derea TA la pacien ii cu boal cronic de
mai recent i mai mare a ar tat c exist o reduce- rinichi. Deoarece sc derea TA reduce presiunea de
re semnificativ a mortalit ii de orice cauz în urma perfuzie renal , este de a teptat i nu este neobi nuit
reducerii TA la pacien ii cu boal cronic de rinichi.485 ca RFGe s scad cu 10-20% la pacien ii trata i pentru
135
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

hipertensiune. Astfel, monitorizarea atent a electro- func iei respiratorii. Principalele preocup ri au fost di-
li ilor serici i a RFGe este esen ial , îns clinicienii nu rec ionate spre utilizarea beta-blocantelor, de i exist
trebuie s se alarmeze din cauza declinului anticipat al dovezi c în BPOC aceast clas î i men ine efectul
RFG atunci când este ini iat tratamentul. Acest declin protector CV.492,493 Beta-blocantele pot avea un efect
apare de regul în primele s pt mâni de tratament i negativ pe func ia pulmonar bazal redus la pacien ii
se stabilizeaz ulterior. Dac declinul RFG continu cu BPOC, pot diminua eficien a beta-agoni tilor în ur-
sau este mai sever, tratamentul ar trebui întrerupt i gen , reduc beneficiul tratamentului cu beta-agoni ti
pacientul ar trebui investigat pentru prezen a bolii re- cu durat lung de ac iune i pot îngreuna diferen i-
novasculare. erea între astm i BPOC. Atunci când sunt tolerate,
8.13 Hipertensiunea i boala pulmonar folosirea beta-blocantelor beta 1 cardioselective la
obstructiv cronic pacien ii cu BPOC i-au dovedit profilul de siguran
Hipertensiunea este cea mai frecvent comorbidita- în diverse afec iuni, inclusiv în HTA.494 Trebuie notat
te la pacien ii cu boal pulmonar obstructiv cronic i faptul c diureticele pot reduce nivelul plasmatic
(BPOC), iar cele dou boli pot afecta simultan circa al potasiului (suplimentar peste efectul de sc dere a
2.5% din popula ia adult .490 Pacien ii cu hipertensiu- potasiului de c tre glucocorticoizi i agoni ti beta-2
ne i BPOC sunt în mod particular la un risc crescut adrenergici), pot agrava reten ia de dioxid de carbon
de complica ii cardiovasculare.490,491 Ambele patologii (inclusiv hipoxia prin alcaloz metabolic la pacien ii
împ rt esc aceia i factori de risc din mediu, iar hipo- hipoventila i), cresc hematocritul i deterioreaz se-
xemia poate exacerba riscul.490,491 Tratamentul BPOC cre ia de mucus în bronhii. În concluzie, în general,
cu agen i anticolinergici i agoni ti ai receptorilor diureticele nu sunt recomandate pentru utilizare larg
beta 2 adrenergici cu durat lung de ac iune poate la pacien ii hipertensivi cu BPOC.490,495
avea efecte adverse pe sistemul cardiovascular (cre te În concluzie, managementul pacien ilor hipertensivi
frecven a cardiac i TA). Prezen a BPOC are impact cu BPOC ar trebui s includ modificarea stilului de
i pe alegerea medica iei antihipertensive, fiind nece- via , iar renun area la fumat este esen ial . Blocante-
sar luarea în considera ie a efectelor acesteia asupra le canalelor de calciu, BRA sau IECA sau combina iile
între BCC/blocant al SRA sunt recomandate de prim
inten ie pentru ini ierea tratamentului. Dac r spun-
sul tensional este modest, în func ie i de celelalte
Strategii terapeutice pentru tratamentul
antihipertensiv în BCR
comorbidit i, diureticela tiazidice sau tiazidic-like i
Recomand ri Clas a
Nivelb beta-blocantele beta-1 selective pot fi luate în consi-
La pacien ii cu BCR diabetici sau non-diabetici derare.
este recomandat ca valoarea în cabinet a TA
140/90 mmHg s fie tratat cu modificarea I A 8.14 Hipertensiunea i bolile cardiace
stilului de via i cu medica ie antihipertensi-
v .9,203,485 8.14.1 Boala coronarian ischemic
La pacien ii cu BCR diabetic sau non-diabetic : I A Exist dovezi epidemiologice puternice pentru o
Este recomandat reducerea TAS în intervalul leg tur între boala coronarian i hipertensiune. Stu-
130-139 mmHg.9,487,489
Tratamentul trebuie s fie individualizat în
diul INTERHEART a ar tat c ~50% din riscul popula-
IIa C
func ie de tolerabilitate, impactul asupra func- ional de IM poate fi atribuit lipidelor, hipertensiunea
iei renale i electroli i. fiind responsabil de aproximativ 25%.10 Înc un studiu
Blocan ii SRA sunt mai eficien i în reducerea al- bazat pe registre popula ionale de peste 1 milion de
buminuriei în compara ie cu al i agen i antihiper-
tensivi i sunt recomanda i ca parte a strategiei I A pacien i a demonstrat c boala cardiac ischemic (an-
terapeutice la pacien ii hipertensivi ce prezint gina i IM) explic cea mai mare parte (43%) din anii
microalbuminurie sau proteinurie.487,489 de via f r boal cardiovascular pierdu i din cauza
O combina ie între un blocant al SRA i un BCC
sau un diureticc este recomandat ca terapie I A
hipertensiunii dup vârsta de 30 de ani.7
ini ial .175 Mai conving tor este efectul benefic al tratamentu-
O combina ie între doi blocan i ai SRA nu este
III A
lui antihipertensiv în reducerea riscului de IM. O me-
recomandat . 298 ta-analiz recent a RCTurilor dedicate terapiei anti-
TA = tensiune arterial ; BCC = blocant al canalelor de calciu; BRC= boal renal cronic ;
RFG = rata filitr rii glomerulare; RAA= renin -angiotensin -aldosteron; TAS = tensiune hipertensive a demonstrat c pentru fiecare reducere
arterial sistolic .
a
Clas de recomandare; cu 10 mmHg a TAS, boala coronarian a fost redus
Nivel de eviden ;
cu 17%.2 O reducere similar a riscului a fost raporta-
b

c
În caz de RFG <30 mL/min/1,73 m2 , se evit diuretice tiazidice/tiazidice-like i se consider
utilizarea diureticelor de ans .
t de alte studii cu un control mai strict al TA.496 Be-
136
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

Strategii terapeutice la pacien ii hipertensivi cu boala coro- 8.14.2 Hipertrofia ventricular stâng i
narian insuficien a cardiac
Recomand ri Clas a Nivelb
Hipertensiunea este factorul de risc principal pen-
La pacien ii cu boal coronarian i tratament medicamentos antihi-
pertensiv se recomand : tru dezvoltarea insuficien ei cardiace,7 iar majoritatea
TAS int 130 mmHg dac e tolerat , dar nu I A pacien ilor cu IC au istoric de hipertensiune. Aceas-
<120 mmHg. 2,496 I A ta poate fi o consecin a bolii coronariene, ce con-
La pacien ii vârstnici ( 65 de ani) TAS int în
duce la IC cu FE redus . Hipertensiunea conduce de
intervalul 130-140 mmHg. 2,496 I C
TAD int <80 mmHg, dar nu <70 mmHg. asemenea la HVS, care împiedic relaxarea VS (a a-
La pacien ii hipertensivi cu IM în antecedente se numita disfunc ie diastolic ) i este un predictiv pu-
recomand beta-blocante i blocan i ai RAS ca I A ternic pentru IC, chiar i când func ia sistolic a VS
parte a strategiei terapeutice. 503
La pacien ii cu angin simptomatic se recoman-
este normal i nu exist istoric de IM. La aceast
I A situa ie contribuie i fibroza indus de hipertensiune
d beta-blocante i/sau BCC. 503
TA = tensiune arterial ; BC = boal coronarian ; BCC = blocante de canale de calciu; TAD i alterarea structural a arterelor mari i mici (boal
= tensiune arterial diastolic ; RAA = renin -angiotensin -aldosteron; TAS = tensiune
arterial sistolic . microvascular ).
a
Clas de recomandare;
b
Nivel de dovezi. Tratarea HTA are un impact major în a reduce riscul
de IC incident i a spitaliz rilor pentru IC, în special
la pacien ii în vârst i foarte în vârst . 51,213,316 Acest
neficiile în ceea ce prive te reducerea evenimentelor lucru a fost observat atunci când au fost utilizate diu-
cardiace au fost evidente i în grupurile la risc înalt retice, beta-blocante, IECA, BRA. În schimb BCC au
cum sunt pacien ii diabetici.231,425 fost cel mai pu in eficiente în trialurile comparative. 504
R mân îns unele date neconcordante cu privire la Reducerea TA poate duce la regresia HVS, care la
inta TA optim la pacien ii hipertensivi cu boal co- rândul ei este acompaniat de o reducere a evenimen-
ronarian , în special dac exist o rela ie de tip cur- telor CV i a mortalit ii.125 Magnitudinea regresiei
b J între TA ob inut i evenimentele CV în boala HVS este asociat cu masa VS ini ial , durata trata-
coronarian .497-500 O analiz recent 501 pe 22 672 de mentului, reducerea TAS, 505,506 i medicamentele folo-
pacien i cu boal coronarian stabil ce au fost trata i site. IECA, BRA i BCC determin o regresie a HVS
pentru hipertensiune a ar tat c , dup o urm rire me- mai eficient decât beta-blocantele173 sau diureticele.
die de 5 ani, o TAS 140 mmHg i o TAD 80 mmHg La pacien ii cu IC cu FE redus , tratamentul antihi-
au fost asociate fiecare cu risc crescut de evenimente pertensiv ar trebui ini iat (dac nu a fost ini iat deja)
CV. De asemenea, o TAS; 120 mmHg i o TAD; 70 atunci când TA este peste 140/90 mmHg. Este neclar
mmHg s-au asociat cu risc crescut. Au fost raportate îns cât de mult ar trebui s fie redus valoarea TA la
rezultate similare in urma unei alte analize a datelor pacien ii cu IC. Evolu ia pacien ilor din studii au fost în
din RCT care evaluau rela ia între TA atins si riscul mod repetat nefavorabil atunci când au fost atinse va-
de evenimente CV.222 Dac exist sau nu un fenomen lori mici ale TA, fapt ce sugereaz (de i interpretarea
tip curb J la pacien ii cu boal coronarian ce au fost datelor este dificil , datorita revers-cauzalit ii) c ar
revasculariza i, r mâne înc neclar. Alte studii nu fi în eleapt evitarea sc derii active a TA sub 120/70
sprijin existen a unei astfel de rela ii nici la pacien ii mmHg. Cu toate acestea, unii pacien i pot atinge va-
hipertensivi la risc CV crescut.239 De exemplu, la pa- lori ale TA chiar mai mici din cauza dezideratului de a
cien ii cu boal coronarian , ini ial f r IC congestiv , men ine tratamentul de uz prognostic conform ghidu-
inclu i în studiul ONTARGET, o reducere a valorilor rilor de terapie a IC, care, dac este tolerat, trebuie
TA de la nivelul de baz a avut un efect modest în ceea continuat prin prisma efectului protector.136
ce prive te riscul de IM, i a prezis un risc mai sc zut Clasele de molecule folosite în IC conform ghi-
de AVC. 502 Astfel, o TA int sub 130/80 mmHg la pa- durilor sunt recomandate pentru tratamentul anti-
cien ii cu boal coronarian are un profil de siguran hipertensiv la pacien ii cu IC cu FE redus .136 IECA,
bun si poate fi recomandat , îns valori ale TA sub BRA, beta-blocantele i antagoni tii de receptori de
120/80 mmHg nu sunt recomandate. mineralocorticoizi (ex. spironolacton i eplerenon )
La pacien ii hipertensivi cu boal coronarian , be- sunt eficiente în a ameliora evolu ia clinic la pacien ii
ta-blocantele i blocantele RAS pot ameliora evolu ia cu IC cu FE redus , pe când pentru diuretice dovezi
post-IM. 503 La pacien ii cu angin simptomatic , beta- se limiteaz la efecte favorabile pentru ameliorarea
blocantele i antagoni tii receptorilor de calciu sunt simptomatologiei. Dac este necesar reducerea su-
componentele preferate ale strategiei terapeutice. plimentar a TA, se poate opta pentru un BCC. Sa-
137
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

Strategiile terapeutice la pacien ii hipertensivi cu IC cut la prezentarea în urgen cu AVC, dar scade frec-
sau HVS vent f r nicio interven ie terapeutic . 508
Recomand ri Clas a
Nivelb
La pacien ii hipertensivi cu IC (cu FE redus sau 8.15.1 Hemoragia intracerebral acut
prezervat ), tratamentul antihipertensiv ar tre- IIa B În hemoragia intracerebral acut , valorile TA ri-
bui considerat dac TA este 140/90 mmHg.c 136 dicate sunt frecvente i sunt asociate cu un risc mai
La pacien ii cu IC cu FE redus , este recomandat
ca tratamentul antihipertensiv s includ IECA
mare de extindere a hematomului, un risc crescut de
I A deces i un prognostic nefavorabil pentru recupera-
sau BRA i un beta-blocant i un diuretic i/sau
MRA dac este necesar.136 rea neurologic . 509,510 Rezultatele survenite dintr-un
BCC dihidropiridice pot fi ad ugate dac nu se
IIb C RCT au ar tat c reducerea imediat a valorilor TA
ob ine controlul TA.d
La pacien ii cu IC cu FE prezervat , pragul de (în primele 6 ore) sub 140/90 mmHg nu i-a demon-
ini iere a terapiei si inta TA sunt acelea i ca i în IIa B strat beneficiile pe rezultatul primar – dizabilitate sau
cazul IC cu FE redus .136 deces la 3 luni de zile, îns poate reduce extinderea
Deoarece nicio molecul nu i-a dovedit superio-
I C hematomului i ameliora recuperarea func ional ,
ritatea, toate clasele majore pot fi folosite.
La to i pacien ii cu HVS: I A cu un profil de siguran bun. 511 Un RCT ulterior, în
Se recomand tratamentul cu un inhibitor al care TAS a fost sc zut imediat (primele 4.5h) de la
RAS în combina ie cu un BCC sau un diure- o medie de 200 mmHg la dou intervale int diferi-
tic. 504 IIa B
TAS ar trebui redus la valori între 120-130 te (140-170 mmHg vs. 110-139 mmHg) a ar tat c o
mmHg. 504,506 reducere mai agresiv a TA nu a adus beneficii pe ace-
IECA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei; BRA = blocant de receptori
de angiotensin ; TA = tensiune arterial ; BCC = blocant al canalelor de calciu; IC =
la i rezultat primar al analizei i a fost asociat cu mai
Insuficien cardiac ; FE = frac ie de ejec ie; HVS = hipertrofie ventricular stâng ; ARM = multe efecte adverse renale. 512 Astfel, nu recoman-
antagoni ti de receptori mineralocorticoizi; RAA = renin – angiotensin – aldosteron; TAS
= tensiune arterial sistolic . d m ini ierea tratamentului pentru sc derea imediat
a
Clas de recomandare;
b
Nivel de eviden ; a TA la pacien ii cu hemoragie acut intra-cerebral .
c
O valoare minim de siguran a TA nu este dat deoarece mul i pacien i ce primesc trata-
ment pentru IC pot atinge valori ale TA mult mai sc zute; O posibil excep ie de la aceast recomandare este în
BCC non-dihidropiridinice nu sunt recomandate în IC cu FE redus , îns pot fi folosite la
cazul pacien ilor cu hemoragie intracerebral acut i
d

pacien ii cu IC cu FE prezervat .
hipertensiune sever (TAS 220 mmHg), grup pentru
care exist mult mai pu ine date disponibile. O meta-
cubitril/valsartan reduce TA, îmbun t e te evolu ia analiz 513 i date provenite din rezultate secundare ale
clinic la pacien ii cu IC cu FE redus i este indicat unui RCT511 au sugerat un posibil beneficiu pentru
pentru tratamentul acesteia ca i alternativ la IEC recuperarea func ional la 3 luni de zile i faptul c
sau BRA. 507 Blocantele de calciu non-dihidropiridini- sc derea acut a TAS sub 180 mmHg la ace ti pacien i
ce (diltiazem, verapamil), alfa-blocantele, agen ii cu poate fi benefic . Astfel, sc derea prudent a TA via
mecanism central (cum este monoxidina) nu ar trebui infuzie iv poate fi luat în considerare la pacien ii cu
folosi i. TA sever crescut (TAS 220 mmHg).
Tratamentul antihipertensiv este frecvent necesar
8.15.2 Accidentul vascular cerebral ischemic
la pacien ii cu IC cu FE p strat ; acela i prag de ini i-
acut
ere a terapiei i aceea i int presional sunt indicate
Efectele benefice ale sc derii TA sunt i mai pu in
i în cazul acestor pacien i. Strategia terapeutic op-
clare în cazul AVC ischemic acut. Un aspect cheie de
tim pentru hipertensivii cu IC cu FE prezervat nu
luat în considerare este dac pacientul va fi trombo-
este cunoscut , dar strategia men ionat mai sus în
lizat sau nu, deoarece studiile observa ionale au ra-
cazul celor cu IC i FE redus poate fi solu ia corect
portat un risc mai ridicat de hemoragie intracerebral
de adoptat i la ace ti pacien i. Pacien ii cu IC cu FE
la pacien ii cu TA sever crescut ce au fost tromboli-
prezervat au de regul multiple comorbidit i ce pot
za i. 514,515 În cazul pacien ilor c rora li se administreaz
influen a negativ evolu ia clinic i pot complica ma-
tromboliz i.v., TA ar trebui sc zut i men inut sub
nagementul.
180/105 mmHg pentru cel pu in 24 h dup tromboli-
8.15 Boala cerebrovascular i func ia z . 514,515 Beneficiul sc derii acute a TA la pacien ii cu
cognitiv AVC ischemic ce nu primesc tromboliz este neclar. O
HTA este un factor de risc major pentru AVC ische- meta-analiz a sugerat faptul c sc derea TA la scurt
mic i hemoragic, i pentru AVC recurent. Controlul timp dup AVC ischemic acut are un efect neutru de
TA în timpul fazei acute a AVC ischemic i hemoragic prevenire a decesului i a incapacit ii func ionale. 516,517
r mâne o zon cu incertitudini. TA este adesea cres- La astfel de pacien i cu TAS sau TAD crescute sever
138
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

(de ex. 220 mmHg, sau, respective, 120 mmHg), recentul studiu Secondary Prevention of Small Sub-
judecata clinic ar trebui s dicteze dac se ini iaz cortical Strokes 3244, 524 efectuat la pacien ii cu AVC
terapia farmacologic , caz în care inta rezonabil ar lacunar recent care sprijina o int TAS sub 130/80
fi sc derea TA cu 15% i monitorizarea atent a pa- mmHg, 525 dar i de alte studii. 526
cientului în primele 24h de la debutul evenimentului Preven ia AVC reprezint un beneficiu constant al
acut. 516,518-520 Pacien ii cu AVC ischemic acut i TA sub terapiei antihipertensive, fapt observat în toate RCT
aceste valori în primele 72h de la debut nu par a be- de mari dimensiuni si care au folosit diverse clase de
neficia de pe urma ini ierii sau reintroducerii trata- substan e farmacologice. Totu i, anumite RCT care au
mentului antihipertensiv. 516,521 Pentru pacien ii stabili comparat regimuri moderne de tratament317,527 i me-
ce r mân cu valori ale TA ridicate ( 140/90 mmHg) taanalizele au sugerat inferioritatea beta-blocantelor
dup 3 zile de la AVC ischemic acut, ini ierea sau re- fa de alte clase privind preven ia AVC.2,528 De i be-
introducerea tratamentului antihipertensiv ar trebui ta-blocantul studiat în aceste trialuri a fost atenonolo-
luat în considerare. 522 lul, momentan nu exist date despre beta-blocantele
mai noi i efectele acestora în preven ia AVC la hi-
8.15.3 Istoricul de accident vascular ischemic
pertensivi. Astfel, tratamentul antihipertensiv optim
sau accident ischemic tranzitor
în preven ia AVC nu ar trebui s includ beta-blocante
Trialuri randomizate efectuate pe tratamentul an-
decât în prezen a unei indica ii clare pentru utilizarea
tihipertensiv (controlate placebo) la pacien ii cu isto-
lor, inând cont de faptul c evenimentul recurent cel
ric de AVC sau AIT, stabili clinic, cu TA peste 140/90
mai frecvent dup AVC este tot un atac cerebrovas-
mmHg, au ar tat c reducerea valorilor tensionale
cular i nu IM. 529
scade riscul de AVC recurent. 338,523 Nu exist dovezi
deocamdat pentru faptul c AVC recurent este pre- 8.15.4 Disfunc ia cognitiv i demen a
venit prin ini ierea terapiei antihipertensive atunci Mai multe studii epidemiologice i clinice au demon-
când TA se afl în categoria înalt-normal . Recoman- strat c prezen a hipertensiunii la o vârst medie este
d m reluarea tratamentului antihiper-tensiv la câteva un factor predictiv pentru declinul cognitiv i demen
zile dup AVC, sau imediat dup AIT, la pacien ii tra- (atât Alzheimer cât i demen vascular ) la pacien ii
ta i sau netrata i anterior pentru hipertensiune, pen- vârstnici. 530-533 Cu toate acestea, nu exist dovezi su-
tru preven ia AVC recurent i a altor evenimente CV. ficient de clare despre efectele benefice ale sc derii
intele tensionale adecvate pentru preven ia AVC TA în preven ia declinului cognitiv. O meta-analiz 534
recurent nu sunt stabilite, dar trebuie luat în consi- a 12 studii ce a investigat efectele diferitelor medica ii
derare faptul c in numeroase metaanalize rezultatul antihipertensive asupra demen ei i func iei cognitive
constant a fost c AVC este o complica ie CV a c rei a concluzionat c reducerea TA a sc zut inciden a i
frecven este mai rar la valori ale TA mai reduse. riscul de demen i declin cognitiv cu 9%. Un studiu a
Acest lucru este sprijinit de rezultatele provenite din ar tat c ob inerea unui control TA mai bun pe o peri-

Strategii terapeutice la pacien ii hipertensivi cu accident vascular acut i boal cerebrovascular


Recomand ri Clasa a Nivelb
La pacien ii cu hemoragie intracerebral acut : III A
Sc derea imediat a TA nu este recomandat pentru pacien ii cu TAS <220 mmHg509-513
La pacien ii cu TAS 220 mmHg, ar trebui considerat o sc dere atent a TA cu terapie i.v. pân la valori sub 180 IIa B
mmHg. 509-513
În AVC acut ischemic, sc derea de rutin a TA cu terapie antihipertensiv nu este recomandat 516,517 cu excep iile: III A
La pacien ii cu AVC ischemic acut eligibili pentru tromboliz i.v., TA ar trebui scazut cu pruden i men inut <180/105 IIa B
mmHg pentru cel pu in primele 24h dup tromboliz . 514,515
La pacien ii cu TA marcat crescut care nu primesc fibrinoliz , terapia medicamentoas poate fi considerat , în func ie de IIb C
judecata clinic , pentru o reducere a TA cu 15% în primele 24h de la debut
La pacien ii hipertensivi cu un eveniment cerebrovascular acut, tratamentul hipertensiv este recomandat: I A
Imediat în cazul AIT. 526
I A
Dup câteva zile în AVC ischemic. 526
La to i pacien ii hipertensivi cu AVC ischemic sau AIT, ar trebui considerat un interval int TAS între 120-130. 244,524,526 IIa B
Strategia medicamentoas antihipertensiv recomandat pentru preven ia AVC acut este format din blocant SRA plus un
I A
BCC sau diuretic tiazidic-like. 338
AIT = atac ischemic tranzitoriu; CCB = blocant de canale de calciu; i.v. = intravenos; RAS = sistem renin -angiotensin ; TA = tensiune arterial ; TAS = tensiunea arterial sistolic .
a
Clasa de recomandare
b
Nivelul de dovezi.

139
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

oad de 4 ani a încetinit progresia leziunilor de mate- 8.16.1 Anticoagulantele orale i hipertensiunea
rie alb i sc derea performan ei cognitive globale. 535 arterial
Sunt necesare urgent trialuri care sa defineasc cât Un num r mare de pacien i care necesit antico-
mai acurat impactul poten ial al sc derii TA asupra agulante orale (ex. cu FiA) sunt hipertensivi. Hiper-
preven iei declinului cognitiv sau asupra întârzierii de- tensiunea nu reprezint o contraindica ie pentru uti-
men ei atunci când declinul cognitiv este deja prezent. lizarea anticoagulantelor orale. Totu i, de i în majori-
tatea studiilor mai vechi i în RCT mai recente rolul
8.16 Hipertensiunea arterial , fibrila ia atrial
acesteia a fost subestimat,537 hipertensiunea cre te în
i alte aritmii
mod substan ial riscul de hemoragie intracerebral în
Hipertensiunea predispune la apari ia aritmiilor car-
condi iile asocierii unui tratament anticoagulant, fiind
diace, inclusiv aritmii ventriculare, dar cel mai frec-
necesare eforturi direc ionate c tre ob inerea unei
vent fibrila ie atrial , 536-538 care ar trebui considerat
TA <130/80 mmHg la pacien ii afla i pe tratament
o manifestare a cardiopatiei hipertensive. 539 Chiar i
anticoagulant. Informa ii detaliate despre hiperten-
TA înalt-normal este asociat cu apari ia FiA, 540,541
siune i anticoagulante au fost publicate recent. 526,536
iar hipertensiunea reprezint cea mai prevalent co-
Anticoagulantele ar trebui utilizate pentru reducerea
morbiditate la pacien ii cu fibrila ie atrial . Fibrila ia
riscului de accident vascular cerebral la majoritatea
atrial cre te la rândul ei riscul de accident vascular
pacien ilor cu FiA i hipertensiune, inclusiv în cazul
cerebral i de insuficien cardiac . FiA necesit pre-
acelora la care hipertensiunea este singurul factor de
ven ia accidentului vascular cerebral cu anticoagula-
risc pentru accidental vascular cerebral. 554,555 Este im-
re oral , monitorizând riscurile asociate i prevenind portant controlul TA pentru minimizarea riscului de
sânger rile. 542 accident vascular cerebral asociat FiA i al hemoragi-
Majoritatea pacien ilor prezint frecven e ventricu- ilor. Pân devin disponibile mai multe date pe aceast
lare rapide în prezen a FiA, 542 în aceste cazuri fiind tem , TA la pacien ii cu FiA i tratament anticoagulant
recomandate beta-blocantele i antagoni tii de calciu ar trebui s fie redus sub cel mult 140 mmHg pen-
non-dihidropiridinici (diltiazem i verapamil) ca agen i tru TAS i 90 mmHg pentru TAD. Anticoagulantele
antihipertensivi. BCC non-dihidropiridinici ar trebui orale ar trebui utilizate cu precau ie la pacien ii cu
evita i în cazul pacien ilor cu func ie sistolic VS redu- hipertensiune persistent i necontrolat (TAS 180
s întrucât pot precipita insuficien a cardiac în anu- mmHg i/sau TAD 100 mmHg), iar ac iuni urgente ar
mite cazuri. Beta-blocantele sunt frecvent indicate la trebui întreprinse pentru controlul TA.
ace ti pacien i, necesitând uneori asocierea cu digoxin
pentru ob inerea controlului frecven ei. 542 8.17 Hipertensiunea arterial i boala
În RCT-uri cu pacien i hipertensivi cu HVS i/sau vascular
risc CV, 543,544 administrarea blocan ilor SRA s-a aso- 8.17.1 Ateroscleroza carotidian
ciat cu reducerea frecven ei de apari ie a primelor Pu ine studii au raportat efectele diferitelor clase
episoade de FiA, comparativ cu beta-blocantele sau de antihipertensive asupra GIM carotidiene, i foarte
BCC, în concordan cu efectele lor similare în cazul pu ine au studiat efectele asupra pl cilor carotidiene.
pacien ilor cu insuficien cardiac . 545-547 Blocantele Sc derea TA determin regresia GIM carotidiane i ar
SRA nu previn recuren a AF paroxistice sau persis- putea determina întârzierea procesului de ateroscle-
tente. 548-550 La pacien ii cu insuficien cardiac , beta- roz intimal . Se pare c exist efecte diferite ale me-
blocantele551 i MRA552 pot, de asemenea, s previn dicamentelor asupra regresiei GIM, BCC având efica-
FiA. Efectul preventiv al blocantelor SRA împotriva citate mai mare fa de diuretice i fa de beta-blo-
dezvolt rii FiA este în mod indirect sus inut de infor- cante,146 iar inhibitorii ECA o eficacitate mai mare de-
matiile furnizate de baza de date de medicin primar cât diureticele. 557 Totu i, relevan a acestor diferen e
din UK, format din datele a aproximativ 5 milioane este neclar întrucât majoritatea pacien ilor primesc
de pacien i, prin care a fost raportat faptul c IECA, combina ii de clase medicamentoase, iar progresia
BRA i beta-blocantele sunt asociate cu un risc mai sau schimb rile induse de tratament asupra GIM ca-
mic de FiA comparativ cu BCC. 553 Drept urmare, blo- rotidiene sunt predictori slabi ai evenimentelor CV
cantele SRA ar trebui considerate ca parte a strate- viitoare.184,558 Pacien ii cu pl ci carotidiene prezint un
giei terapeutice antihipertensive în cazul pacien ilor risc crescut de accident vascular cerebral atero-em-
cu risc crescut de FiA (ex. HVS), în vederea prevenirii bolic i de evenimente CV, iar sc derea TA ar trebui
acesteia. s fie complementar schimb rii stilului de via i tra-
140
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

tamentului cu statine i antiagregant plachetar. Una 8.17.3 Boala arterial periferic a membrelor
dintre dificult ile întâlnite frecvent în practica clinic inferioare
apare la pacien ii hipertensivi cu stenoz carotidian BAP a membrelor inferioare este deseori o mani-
strâns , în special dac aceasta este prezent bilateral. festare a unei ateroscleroze extinse, în special la ni-
Nu exist studii care au s fi investigat acest scena- velul arterelor renale, 564 iar ace ti pacien i prezint
riu, iar sfatul, în aceste situa ii, este în mod necesar un risc CV foarte mare.190 Controlul TA este o parte
unul pragmatic, astfel c recomand m o abordare mai important din strategia de reducere a riscului CV la
precaut a sc derii TA, ini ial prin monoterapie i cu ace ti pacien i. În dou meta-analize, beta-blocantele
monitorizarea atent a efectelor adverse. nu s-au asociat cu agravarea simptomelor de claudica-
ie. 565,566 În consecin , beta-blocantele r mân op iuni
8.17.2 Arterioxscleroza i cre terea rigidit ii
de tratament la pacien ii cu BAP a membrelor inferi-
arteriale
oare i hipertensiune când exist o indica ie specific
Cre terea rigidit ii arterelor mari este un factor
pentru utilitatea lor. În prezen a ischemiei critice de
care contribuie major la cre terea TAS i la sc de-
membru, reducerea TA ar trebui ini iat încet întrucât
rea TAD odat cu înaintarea în vârst . Rigiditatea ar-
poate agrava ischemia. La pacien ii cu BAP a membre-
terial este de obicei m surat în studii ca i PWV.
lor inferioare, tratamentulul antihipertensiv trebuie
Rigiditatea arterial apare ca rezultat al modific rilor
completat atât de schimbarea stilului de via , în spe-
structurale de tip arteriosclerotic la nivelul arterelor
cial, de oprirea fumatului, cât i de terapia cu statine
mari, conducând la o pierdere a elasticit ii arteria-
i antiagregant plachetar.190
le, i a capacit ii de distensie rezultate din presiu-
nea exercitat asupra peretelui arterial. Deci, toate
medicamentele antihipertensive, prin reducerea TA,
reduc rigiditatea arterial prin faptul c determin
o reducere a componentelor rigide din peretele ar-
terial, conducând la o sc dere pasiv a PWV. RCT
farmacodinamice559 i meta-analize560,561 sugereaz c Strategii terapeutice pentru pacien ii cu hipertensiune
si BAP a membrelor inferioare
efectul inhibitorilor ECA i BRA de reducere a PWV Recomand ri Clasa a Nivelb
este dincolo de sc derea TA pe termen lung. Nu s-a Tratament de sc dere a TA este recomandat
I A
demonstrat pân în prezent dac blocantele SRA sunt pentru reducerea riscului CV. 2,190,503
mai eficiente din acest punct de vedere fa de alte O combina ie dintre un blocant SRA, BCC, sau
diuretic ar trebui luat în considerare ca terapie IIa B
antihipertensive. În plus, nu a fost demonstrat dac o ini ial . 2
reducere pe termen lung a rigidit ii arteriale562 poate Beta-blocantele pot fi considerate. 566 IIb C
conduce la o reducere a evenimentelor CV dincolo de BAP= boal arterial a membrelor inferioare; BCC = blocante de canale de calciu; CV =
cardiovascular; SRA = sistem renin -angiotensin ; TA = tensiune arterial .
impactul pe care îl are prin sc derea TA. 563 a
Clasa de recomandare;
b
Nivelul de dovezi.

Strategii terapeutice pentru pacien ii hipertensivi cu FiA


Recomand ri Clasa a Nivelb
La pacien ii cu FiA se recomand screening pentru hipertensiune. 536 I C
Un beta-blocant sau un BCC non-dihidropiridinic ar trebui considerate ca parte a tratamentului antihipertensiv dac este
IIa B
necesar controlul freven ei. 536
Preven ia accidentului vascular cerebral cu anticoagulare oral este recomandat la pacien ii cu FiA i hipertensiune i cu un
I A
scor CHA 2 DS 2 -VASc 2 la b rba i i 3 la femei. 536,556
Preven ia accidentului vascular cebrebral cu anticoagulante orale ar trebui considerat la pacien ii cu FiA i hipertensiune,
IIa B
chiar i atunci când hipertensiunea este singurul factor adi ional de risc (scor CHA 2 DS 2 -VASc 1). 536,556
Anticoagulantele orale trebuie utilizate cu precau ie la pacien ii cu cre teri marcate ale TA (TAS 180 mmHg i/sau TAD
100 mmHg); inta ar trebui s fie sc derea TAS pân la cel mult <140 mmHg, i sc derea TAS la <130 ar trebui considerat .
IIa B
Dac nu este posibil, atunci pacien ii ar trebui sa ia o decizie informat cu privire la acceptarea protec iei împotriva acciden-
telor vasculare cerebrale prin intermediul anticoagulantelor asociat îns cu un risc mai mare de hemoragie. 536
BCC= blocant de canale de calciu; CHA 2 DS 2 -VASc = Insuficien cardiac congestiv , Hipertensiune, Vârsta 75 ani, Diabet zaharat, Accident vascular cerebral, Boal vascular , Vârsta 65-74,
Sex (femei) [eng. Congestive heart failure, Hypertension, Age 75 years, Diabetes mellitus, Stroke, Vascular disease, Age 65-74 years, Sex category (female)]; FiA = fibrila ie atrial ; TA =tensi-
une arterial ; TAD=tensiunea arterial diastolic TAS= tensiunea arterial sistolic .
a
Clasa de recomandare;
b
Nivelul de dovezi.

141
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

8.18 Hipertensiunea arterial la pacientul cu este 130/80 mmHg, dac poate fi tolerat . Exist o
valvulopatii i boli ale aortei neîn elegere, frecvent întâlnit în practica clinic , cu
privire la efectele deletorii pe care le-ar avea terapia
8.18.1 Coarcta ia de aort
hipotensoare la pacien ii cu stenoz aortic . In realita-
Atunci când este fezabil, tratamentul coarcta iei de
te, sc derea TA este bine tolerat chiar i in prezen a
aort este unul chirurgical i de obicei efectuat în co-
stenozei aortice severe. Mai mult, moleculele vasodi-
pil rie. Chiar i dup corectarea chirurgical , ace ti
latatoare (inclusiv blocantele SRA) par de asemenea
pacien i pot dezvolta hipertensiune sistolic la o vâr-
bine tolerate. Deci, tratamentul hipertensiunii trebuie
st tân r i necesit urm rire pe termen lung. Un
luat în considerare la ace ti pacien i. 573
num r redus de pacien i r mân nediagnostica i pân
în perioada adult , iar pân la acel moment dezvolt 8.19 Hipertensiunea i disfunc ia sexual
adesea hipertensiune sever , AOTMH (în special HVS Disfunc ia sexual poate avea importante efecte ne-
i disfunc ie VS), i o circula ie colateral foarte dez- gative asupra calit ii vie ii atât la b rba i, cât i la fe-
voltat sub nivelul coarcta iei. Ace ti pacien i ar tre- mei. În compara ie cu popula ia normotensiv , pre-
bui evalua i în centre specializate. Terapia famacolo- valen a disfunc iei sexuale este mai mare la indivizii
gic a hipertensiunii în cazul pacien ilor cu coarcta ie hipertensivi, la care reprezint i o cauz important
de aort ar trebui s urmeze algoritmul de tratament de sc dere a aderen ei la tratamentul hipertensiv sau
expus în sec iunea 7, întrucât nu exist RCT-uri care de stopare a acestuia. 574 O mare meta-analiz a unor
s defineasc strategia optim de tratament. 567 studii prospective de cohort a demonstrat faptul c
la b rba i, disfunc ia erectil (ex. erec ie penian in-
8.18.2 Preven ia dilata iei i disec iei de aort
adecvat ) este un factor independent de risc pentru
la pacien ii cu risc crescut
mortalitate i evenimente CV, 575 ceea ce înseamn c
Hipertensiunea cronic poate fi asociat cu dilata ie
poate fi v zut ca un marker timpuriu al afect rii vas-
moderat a r d cinii aortice. Când exist o dilatare
culare. 576 Disfunc ia sexual poate fi declan at sau
mai mare a r d cinii aortice sau când dilatarea se ex-
agravat de tratamentul cu diuretice tiazidice sau tia-
tinde dicolo de r d cin , ar trebui luat în considerare
zidic-like, beta-blocante conven ionale, sau agen i cu
o cauz adi ional pentru aortopatie. To i pacien ii hi-
ac iune central (ex. clonidina), în timp ce inhibitorii
pertensivi cu dilata ie aortic , indiferent dac asociaz
ECA, BRA, BCC, sau beta-blocantele vasodilatatoare
sau nu sindrom Marfan sau bicuspidie aortic , ar tre-
pot avea efecte neutre sau chiar benefice. 574,577 Inhibi-
bui s aib TA controlat la valori 130/80 mmHg. 568
torii de 5-fosfodiesteraz sunt eficien i împotriva dis-
La pacien ii cu sindrom Marfan, utilizarea profilactic
func iei erectile la pacien ii cu hipertensiune. Ace tia
de inhibitori ECA, BRA, sau beta-blocante pare c de-
trebuie administra i numai în absen a administr rii de
termin fie o reducere a progresiei dilata iei aortice,
nitra i, iar prescrierea acestora pare s fie sigur i în
fie o reducere a ratei de apari ie a complica iilor. 568-570
cazul pacien ilor afla i sub tratament antihipertensiv
Cu toate acestea, nu exist dovezi pentru o eficien
polimedicamentos, 578 cu precau ii dac acesta include
specific a acestor tratamente în bolile aortice de alte
alfa-blocante. 577 Totu i, în cazul pacien ilor instabili, cu
etiologii.
risc CV înalt sau cu hipertensiune sever necontrola-
8.18.3 Hipertensiunea arterial la pacientul t , pare prudent s fie evitat activitatea sexual pân
cu aortopatie asociat bicuspidiei valvei la stabilizarea clinic i posibilitatea ini ierii tratamen-
aortice tului pentru disfunc ia erectil . 575 În general, num rul
Bicuspidia aortic apare la ~1 din 100 persoane, de studii care au investigat efectul hipertensiunii i al
mai frecvent la b rba i i poate fi asociat cu coarcta- tratamentului acesteia asupra disfunc iei sexuale la fe-
ia aortic coexistent , care ar trebui exclus la to i mei este limitat, drept urmare aceste situa ii sunt mai
pacien ii diagnostica i cu bicuspidie aortic . Aceasta pu in în elese decât în cazul b rba ilor. 577,579 Cu toa-
din urm este asociat cu aortopatie, iar riscul de di- te acestea, într-o analiz transversal recent care a
latare aortic este mai mare la ace ti pacien i decât în inclus femei de vârst medie i mai în vârst tratate
popula ia normal 571 i este probabil exacerbat de hi- pentru hipertensiune în trialul SPRINT, nu s-au identi-
pertensiune. Dincolo de dilatarea aortic i formarea ficat asocieri ale disfunc iei sexuale nici cu valorile TA
de anevrisme, bicuspidia aortic este factor de risc i i nici cu medica ia antihipertensiv . 579
pentru disec ie i ruptur . 572 Drept urmare, TA trebu- Se recomand colectarea de date cu privire la dis-
ie strict controlat la pacien ii cu bicuspidie, iar inta func ia sexual la to i pacien ii cu hipetensiune atât la
142
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

diagnostic, cât i la urm rirea periodic , cu acordarea lorile TA sunt extrem de mari în ciuda tratamentului
unei aten ii sporite posibilei rela ii dintre aceast dis- multimodal, în prezen a simptomelor determinate de
func ie cu reticen a la ini ierea tratamentului sau con- o hipertensiune sever , sau când exist un eveniment
tinuarea acestuia. La b rba ii care raporteaz prezen- CV care necesit un control imediat al TA. 584
a disfunc iei sexuale, ar trebui evitate medicamentele
8.21 Managementul perioperator al
care pot contribui la acest efect (ex. beta-blocantele
hipertensiunii
i diuretice tiazidice), dac utilizarea lor nu este impu-
Odat cu cre terea num rului de pacien i supu i in-
s de alte condi ii clinice particulare.
terven iilor chirugicale, managementul hipertensiunii
8.20 Hipertensiunea i terapia antineoplazic în perioada perioperatorie (termen care include i
Hipertensiunea reprezint cea mai frecvent raportat faza intraoperatorie) a devenit o problem importan-
comorbiditate CV în registrele oncologice, în care o t în practica clinic . 585 Exist o publica ie anterioar
cre tere a TA este observat la peste o treime din- a ghidurilor ESC pentru evaluarea variabilelor CV, a
tre pacien i. 580 Acest fapt se poate datora prevalen ei riscului, i a managementului patologiilor pacien ilor
crescute a hipertensiunii la grupurile de vârst la care supu i interven iilor chirugicale non-cardiovascula-
cancerul este de asemenea frecvent întâlnit. Totu i, se re. 586 De i o valoare crescut a TA la un moment dat
datoreaz i efectului vasopresor exercitat de c tre nu reprezint per se un factor de risc crescut pentru
dou dintre clasele de medicamente antineoplazice complica ii CV în chirurgia non-cardiac , evaluarea
frecvent utilizate – inhibitorii c ii de semnalizare me- global a riscului CV, inclusiv investigarea AOTMH,
diat prin factorul de cre tere al endoteliului vascular este important atât la pacien ii trata i pentru hiper-
(bevacizumab, sorafenib, sunitinib, i pazopanib) i in- tensiune, cât i la cei f r tratament antihipertensiv,
hibitorii de proteazomi (carfilzomib). În timp ce prima i este obligatorie când cre terea TA este recent de-
clas de medicamente inhib produc ia de oxid nitric tectat . 537,586 Amânarea unei interven ii chirurgicale
la nivelul peretelui arterial, a doua reduce r spunsul necesare nu este de obicei obligatorie în cazul pacien-
vasodilatator la acetilcolin , favorizând vasoconstric- ilor cu hipertensiune grad 1 sau 2, în timp ce în cazul
ia i vasospasmul. 581 celor cu TAS 180 mmHg i/sau TAD >110 mmHg, se
La pacien ii afla i sub tratament cu clasele anti- recomand amânarea interven iei pân când TA este
neoplazice anterior men ionate, au fost raportate redus sau controlat , cu excep ia situa iilor de ur-
cre teri presionale în propor ii variabile, dar ridicate gen . De asemenea, pare s fie important i evitarea
( 30%). Cre terea apare frecvent în primele luni de la flucta iilor mari de tensiune în perioada perioperato-
ini ierea terapiei antineoplazice, asocierea temporal rie. 537,586 Aceast abordare este sus inut de rezulta-
fiind dovada rolului fiziopatologic al antineoplazicelor. tele unui RCT recent. Acesta a ar tat c la pacien ii
În consecin , în partea ini ial a primului ciclu de te- care sunt supu i unei interven ii chirurgicale abdomi-
rapie TA ar trebui m surat sapt mânal, i cel pu in nale, o strategie individualizat de tratament intra-
la 2-3 s pt mâni ulterior. 582 Odat ce primul ciclu a operator care a men inut valorile TA la o diferen
fost finalizat i valorile tensionale sunt stabile, TA poa- sub 10% fa de valorile preoperatorii, a determinat o
te fi m surat cu ocazia evalu rilor clinice de rutin sc dere a riscului de apari ie a disfunc iei de organ în
sau prin intermediul MATA. La pacien ii care dezvol- perioada postoperatorie. 587 Nu exist dovezi clare în
t hipertensiune ( 140/90 mmHg), sau care prezint favoarea sau împotriva unei anumite strategii terape-
o cre tere a TAD 20 mmHg comparativ cu valorile utice la pacien ii care sunt supu i unei interven ii chi-
anterioare tratamentului, ar trebui ini iat sau optimi- rurgicale non-cardiace, deci algoritmii generali de tra-
zat terapia antihipertensiv . Blocantele SRA i BCC tament se aplic i în cazul acestor pacien i. 588,589 Cu
sunt considerate medicamente de elec ie, iar combi- toate acestea, utilizarea perioperatorie a beta-blo-
na ia între cele dou devine frecvent o strategie nece- cantelor a reprezentat pentru mul i ani un subiect de
sar . BCC ar trebui s fie doar din clasa dihidropiri- controvers , iar îngrijor rile au revenit recent, odat
dinelor, deoarece diltiazemul i verapamilul blocheaz cu apari ia meta-analizelor care au ar tat o oarecare
izoenzima CYP3A4, implicat în calea metabolic a cre tere a riscului de hipotensiune, accident vascular
sorafenibului, crescând nivelurile plasmtice ale aces- cerebral i mortalitate la pacien ii trata i cu beta-blo-
tuia cu potential toxic. 583 De i terapia antineoplazic cante perioperator vs. placebo. 586,588,589 Continuarea
prezint o prioritate evident , întreruperea tempo- beta-blocantelor este indubitabil recomandat la pa-
rar a acesteia poate fi luat în considerare când va- cien ii hipertensivi afla i pe tratament cronic cu beta-
143
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

Managementul perioperator al hipertensiunii


Recomand ri Clasa a Nivelb
Este recomandat ca pacien ii nou diagnostica i cu hipertensiune, care sunt programa i pentru o interven ie chirugical electi-
I C
v , s fie supu i unui screening preoperator care s evalueze AOTMH i riscul CV.
Este recomandat evitarea fluctua iilor mari ale TA în perioada perioperatorie. 587 I C
Nu este necesar amânarea chirurgiei non-cardiace la pacien ii cu hipertensiune grad 1 sau 2 (TAS <180 mmHg; TAD <110
IIb C
mmHg).
Este recomandat continuarea perioperatorie a beta-blocantelor la pacien ii hipertensivi afl a i sub tratament cronic cu aceas-
I B
ta clas de medicamente. 592,593
Întreruperea brusc a beta-blocantelor sau a agen ilor cu ac iune central (ex. clonidina) poate avea efecte d unatoare i nu
III B
este recomandat . 589,594
Oprirea tranzitorie a blocantelor SRA în perioada perioperatorie ar trebui luat în considerare la pacien ii cu hipertensiune
IIa C
supu i unei interven ii chirurgicale non-cardiace.
CV = cardiovascular; AOTMH = leziuni de organ int mediate de hipertensiune; SRA= sistem renin -angiotensin ; TA = tensiune arterial ; TAD = tensiune arterial diastolic ; TAS = tensiune
arterial sistolic .
a
Clasa de recomandare;
b
Nivel de dovezi.

blocant586 la care o întrerupere brusc poate conduce (JUPITER)597 i HOPE-3,343,598 care au ar tat c sc de-
la un fenomen de rebound în ceea ce prive te TA sau rea LDL-C la pacien ii cu valori de baz <3,4 mmol/L
frecven a cardiac . 537 Acest fenomen poate fi de ase- (130 mg/dl) a redus inciden a eventimentelor CV cu
menea întâlnit i în cazul întreruperii agen ilor cu ac i- procente cuprinse între 44 i 24%. Acest aspect jus-
une central , cum este cazul clonidinei. Mai recent, a tific utilizarea statinelor la pacien ii hipertensivi care
fost pus problema necesit ii opririi blocantelor SRA au risc CV moderat-înalt. 599
înainte de interven ie pentru reducerea riscului de hi- Dup cum a fost detaliat în ghidul recent ESC/
potensiune intraoperatorie.586,590 Întreruperea preo- EAS, 599 în prezen a bolii cardiovasculare manifeste
peratorie a acestor medicamente a fost sus inut de la pacientul cu risc cardiovascular foarte înalt stati-
rezultatele unui studiu prospectiv de cohort efectuat nele ar trebui administrate pentru ob inerea unui
recent la nivel interna ional, pe un grup heterogen de nivel LDL-C <1,8 mmol/L (70 md/dl) sau o reduce-
pacien i, la care întreruperea IEC sau a BRA cu 24h re cu 50% dac nivelul de baz al LDL-C este între
înaintea interven iei chirurgicale non-cardiace a fost 1.8 i 3.5 mmol/L (70-135 mg/dl).600-602 La pacien ii cu
asociat cu o reducere semnificativ a evenimentelor risc CV înalt, dac nivelul LDL-C este între 2,6 i 5,2
CV i a mortalit ii la 30 de zile dup interven ie. 591 mmol/L (100 i 200 mg/dl), se recomand o int a
nivelului LDL-C <2,6 mmol/L (100 mg/dl) sau o re-
9. ABORDAREA RISCULUI ducere de 50%.602 Efectele benefice ale terapiei cu
CONCOMITENT DE BOAL statin au fost de asemenea demonstrate la pacien ii
CARDIOVASCULAR cu accident vascular cerebral în antecedente, intele
pentru LDL-C fiind <2,6 mmol/L (100 mg/dl). 525 R -
9.1 Statinele i alte medicamente
mâne de stabilit prin studii viitoare dac o sc dere a
hipolipemiante
LDL-C <1,8 mmol/L (70 mg/dl) este benefic pentru
Pacien ii cu hipertensiune, i în special cei cu diabet
ace ti pacien i. Rezumatul datelor disponibile pân în
zaharat tip 2 sau sindrom metabolic, asociaz frec-
prezent sugereaz c un num r mare de pacien i cu
vent dislipidemie aterogen caracterizat de niveluri
hipertensiune ar putea beneficia de pe urma terapiei
crescute de trigliceride i LDL colesterol (LDL-C), cu
cu statine.
niveluri sc zute de HDL colesterol (HDL-C). 595 Bene-
ficiile ad ug rii statinei la tratamentul antihipertensiv 9.2 Terapia antiagregant i terapia
au fost bine stabilite în studiul ASCOT-Lipid Lowering anticoagulant
Arm596 i în studii ulterioare, dup cum a fost rezumat Cele mai frecvente complica ii ale hipertensiunii au la
în Ghidurile Europene anterioare.16,35 Efectul benefic baz un mecanism trombotic.603 Hipertensiunea pre-
al administr rii statinei la pacien ii f r eventimen- dispune la apari ia unui status protrombotic, i de ase-
te CV în antecedente [ intind un nivel LDL-C <3,0 menea predispune la apari ia bolii arteriale periferice
mmol/L (115 mg/dl)] a fost subliniat i de rezultatele a membrelor inferioare, insuficien ei cardiace, sau fi-
ob inute în trialurile Justification for the Use of Statins brilatiei atriale, patologii frecvent asociate cu trombo-
în Prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin emolismul, sistemic sau venos.
144
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

Utilizarea terapiei antiagregante i a celei antico- siune, func ie renal /hepatic anormal (1 punct fieca-
agulante a fost investigat într-un review sistematic re), accident vascular cerebral, istoric sau predispozi-
Cochrane,604 care a inclus patru trialuri randomizate ie hemoragic , INR labil, vârsta (>65), droguri/alcool
cu un total de 44 012 pacien i. Autorii au concluzio- concomitent (1 punct fiecare)], include hipertensiunea
nat c acidul acetilsalicilic (aspirina) nu a determinat necontrolat (definit ca TAS >160 mmHg) ca unul
o reducere a accidentelor vasculare cerebrale sau a dintre factorii de risc pentru hemoragie;606 acestea ar
evenimentelor CV comparativ cu placebo în preven- trebui utilizate pentru identificarea pacien ilor cu risc
ie primar la pacien ii cu TA crescut i f r BCV în particular crescut pentru hemoragie (ex. HAS-BLED
antecedente.604 În cazul preven iei secundare, terapia 3), în vederea urm ririi clinice mai frecvente.607
antiagregant la pacien ii cu TA crescut a determi- Rezumând, aspirina nu este recomandat pentru
nat o reducere absolut a evenimentelor vasculare de preven ia primar la pacien ii hipertensivi f r BCV.35
4,1% comparativ cu placebo.604
În ceea ce prive te preven ia secundar , beneficiul te-
Nu s-au identificat beneficii ale utiliz rii terapiei
rapiei antiagregante ar putea fi mai mare decât efecte-
anticoagulante, in monoterapie sau în combina ie cu
le adverse.35,604 Ticlopidina, clopidogrelul, i antiagre-
aspirina, la pacien ii cu hipertensiune i f r alt indi-
gantele mai noi, cum sunt prasugrel i ticagrelor, nu au
ca ie de anticoagulare, cum ar fi în prezen a FiA sau
fost investigate suficient la pacien ii cu hipertensiune.
a tromboembolismului venos.604 La pacien ii afla i sub
tratament anticoagulant, hipertensiunea necontrolat 9.3 Medica ia antidiabetic i tensiunea
este un factor de risc independent pentru hemoragie arterial
intracranian i pentru hemoragii majore.605 În cazul Impactul determinat de noile medicamente hipoglice-
acestor pacien i, este necesar acordarea unei aten ii miante asupra TA i asupra reducerii riscului CV i
sporite factorilor modificabili de risc hemoragic. Eva- renal, dincolo de efectul exercitat asupra glicemiei, a
luarea riscului de sângerare, prin utilizarea scorurilor ob inut o aten ie sporit în urma public rii de c tre
clinice de risc, cum este scorul HAS-BLED [hiperten- Administra ia American pentru Alimente i Medica-
mente a recomand rilor pentru evaluarea riscului CV
la recomandarea uneia din noile terapii hipoglicemi-
ante in tratamentul diabetului zaharat tip 2. Noile ge-
nera ii de medicamente antidiabetice, cum sunt inhi-
Tratamentul factorilor de risc asocia i cu
hipertensiunea bitorii de dipeptidil peptidaz 4 i agoni tii peptidului
Recomand ri Clasa a Nivelb 1 glucagon-like, determin o u oar sc dere a TA, i,
Este recomandat evaluarea riscului CV prin de asemenea, a greut ii corporale în cazul agoni tilor
sistemul SCORE în cazul pacien ilor hiperten-
sivi care nu se afl deja în categoria de risc înalt I B
peptidului 1 glucagon-like. La pacien ii cu diabet za-
sau foarte înalt datorita BCV, boala renal , sau harat tip 2, doi dintre agoni tii peptidului 1 glucagon-
diabet manifeste33 like (liraglutide i semaglutide) au redus mortalitatea
Pentru pacien ii cu risc CV foarte înalt, statinele
sunt recomandate pentru ob inerea de niveluri
CV i general , dar nu i riscul de insuficien cardi-
LDL-C <1,8 mmol/L (70 mg/dL), sau reducerea I B ac .608,609 Sunt necesare mai multe date cu privire la
cu 50% dac LDL-C ini ial este 1,8-3,5 mmol/L capacitatea agoni tilor peptidului 1 glucagon-like i a
(70-135 mg/dL). 596,599,602
Pentru pacien ii cu risc CV înalt, statinele sunt
inhibitorilor dipeptidil peptidazei 4 de a preveni dez-
recomandate pentru ob inerea de niveluri LDL- voltarea insuficien ei cardiace.
C <2,6 mmol/L (100 mg/dL), sau reducerea cu I B Inhibitorii co-transportorului-2 sodiu-glucoz re-
50% dac LDL-C initial este 2,6-5,2 mmol/L
(100-200 mg/dL). 599,602
prezint singura clas de medicamente hipoglicemi-
Pentru pacien ii cu risc CV moderat, statinele ar nate care determin o reducere a TA dincolo de cea
trebui luate în considerare pentru ob inerea unui IIa C estimat a fi determinat de sc derea ponderal . Em-
nivel LDL-C <3,0 mmol/L (115 mg/dL). 598
paglifozin475 i canagliflozin476 au demonstrat o redu-
Terapia antiagregant , în special aspirina în doz
mic , este recomandat pentru preven ia secun- I A cere a insuficien ei cardiace, a mortalit ii generale
dar la pacien ii hipertensivi. 35,604 i CV, i un efect protectiv asupra func iei renale.
Aspirina nu este recomandat pentru preven ia Aceste efecte pot fi puse pe seama câtorva mecanis-
III A
primar la pacien ii hipertensivi f r BCV. 35,604
BCV = boala cardiovascular ; CV = cardiovascular; LDL-C = LDL colesterol; SCORE = me, protec ia CV i renal fiind probabil secundare
Evaluare sistematica a riscului coronarian (eng. Systematic COronary Risk Evaluation).
a
Clasa de recomandare;
excre iei sporite de sodiu i îmbun t irii echilibrului
b
Nivel de dovezi.
tubuloglomerular care reduc hiperfiltrarea.
145
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

10. URM RIREA PACIEN ILOR hipertensive (ex. alcoolul sau anti-inflamatoarele ne-
steroidiene). Identificarea acestor factori presupune
10.1 Urm rirea pacien ilor hipertensivi o anamnez meticuloas i bine condus a pacien ilor
Dup ini ierea terapiei antihipertensive, este impor- ( i a rudelor acestora), fiind necesare i m sur tori
tant reevaluarea pacien ilor cel pu in o dat în pri- repetate ale TA în s pt mânile ulterioare pentru asi-
mele 2 luni, pentru a evalua efectelor asupra valorilor gurarea ob inerii unei sc deri adecvate a TA. Când
presionale i eventuale efecte adverse pân la mo- controlul presional este inadecvat datorita ineficien ei
mentul ob inerii controlului presional. Frecven a re- tratamentului titrarea tratamentului trebuie efectuat
evalu rilor va depinde de severitatea hipertensiunii, la momentul oportun (vezi sec iunea 7); astfel se evit
de urgen a necesit ii ob inerii controlului TA i de iner ia clinic , un contributor major la controlul slab
comorbidit ile pacien ilor. Terapia CTU ar trebui s al valorilor TA la nivel global.311
reduc TA în primele 1-2 s pt mâni, dar efectul hipo-
tensor poate continua pe durata urm toarelor 2 luni. 10.4 Îmbun t irea controlului tensional:
Odat ce inta TA este atins , este rezonabil reeva- aderen a la medica ie
luarea la un interval de câteva luni, dovezile aratând Exist tot mai multe dovezi care arat c aderen a
c nu exist diferen e în ce prive te controlul TA în- slab la tratament – pe lâng iner ia clinic (ex. lipsa
tre intervalele de 3 i 6 luni.610 În func ie de resursele interven iei pentru intensificarea terapiei atunci când
sistemului de s n tate local, un num r mare de ree- TA este necontrolat ) – este cea mai important ca-
valu ri poate fi efectuat de c tre personalul de s n - uz a controlului slab al TA.293,619-621 Non-aderen a la
tate mediu, cum sunt asistentele medicale.611 În cazul terapia antihipertensiva se coreleaz cu risc mai mare
pacien ilor stabili, MDTA i metodele electronice de de evenimente CV.312,622
comunicare cu medicul pot reprezenta o alternativ Întreruperea timpurie a tratamentului i utilizarea
acceptabil pentru a reduce frecven a vizitelor.60,612,613 zilnic a dozelor suboptimale sunt cele mai comune
Este îns recomandat evaluarea factorilor de risc i fa ete ale aderen ei reduse. La 6 luni i la 1 an, mai
a afect rilor asimptomatice de organ int cel pu in o mult de o treime si, respectiv, aproximativ o jum ta-
dat la 2 ani. te dintre pacien i opresc tratamentul ini ial.623 Studi-
ile care au detectat concentra iile serice sau urinare
10.2 Urm rirea pacien ilor cu tensiune ale antihipertensivelor au ar tat c aderen a slab la
arterial normal-înalt i hipertensiune de medicamentele prescrise poate afecta 50% dintre
halat alb pacien ii cu hipertensiune aparent rezistent ,352,624 i
Pacien ii cu tensiune normal-înalt sau cu hipertensiu- c exist o corela ie puternic invers între aderen a
ne de halat alb prezint în mod frecvent factori de risc redus i num rul de medicamente prescrise. Recu-
adi ionali, inclusiv AOTMH i au un risc crescut de noa terea din timp a lipsei de aderen poate reduce
dezvoltare a hipertensiunii sus inute (vezi sec iunea num rul investiga iilor costisitoare i a procedurilor
4).427,614-618 Astfel, chiar i atunci când ace ti pacien i (inclusiv tratamentele interven ionale), i permite evi-
r mân netrata i necesit reevalu ri regulate (cel pu in tarea prescrierii altor medicamente inutile.625
anuale) în vederea m sur rii TA la cabinet i în afara Un accent major al acestui Ghid a fost pus pe sim-
acestuia, i pentru reevaluarea profilului de risc cardi- plificarea strategiei terapeutice în încercarea de a îm-
ovascular. În cadrul vizitelor anuale, ar trebui accentu- bun t i aderen a la tratament i controlul TA, prin
ate recomand rile asupra modific rii stilului de via , prescierea unei singure pilule pentru majoritatea pa-
care reprezint de fapt tratamentul optim al majorita- cien ilor cu hipertensiune. Acesta strategie vine ca
tii acestor pacien i. r spuns la faptul c în ciuda beneficiilor evidente ale
10.3 Tensiunea arterial crescut la vizitele terapiilor antihipertensive observate în studii, majori-
de control tatea pacien ilor trata i pentru hipertensiune nu ating
Observarea unor valori tensionale ridicate în cadrul intele presionale în practica clinic . Recomandarea
vizitelor de control ar trebui s motiveze întotdeau- din acest ghid pentru ob inerea unor inte TA i mai
na c utarea unei cauze, pornind de la cele mai frec- joase va conduce la rate de control i mai slabe dac
vente cum sunt aderen a redus la tratament, per- nu este urmat de ac iuni pentru a asigura o aderen
sisten a unui efect de halat alb i consumul ocazional mai mare la combina ii de tratament logice.
sau regulat de sare, medicamente sau substan e care Exist câteva metode disponibile pentru a detecta
fie cresc TA fie reduc efectul medicamentelor anti- aderen a redus , dar majoritatea sunt indirecte, mai
146
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

pu in sensibile i ofer pu ine informa ii asupra celei (ii) utilizarea medicamentelor cu timp de ac iune lung
mai importante probleme: istoricul dozajului. În pre- care necesit administrarea unei singure doze pe zi,
zent, cele mai exacte metode care pot fi recoman- (iii) evitarea schemelor complexe de administrare a
date, în ciuda limit rilor acestora, sunt detectarea medicamentelor, (iv) utilizarea CTU oricând exist
medicamentelor în sânge sau în urin . Administrarea aceast posibilitate, i (v) considerarea efectului pe
tratamentului sub observare direct , urmat de m - care tratamentul îl determin asupra bugetului paci-
surarea TA în orele ulterioare fie prin MDTA fie prin entului.
MATA, pot reprezenta, de asemenea, metode utile în Comparativ cu num rul mare de trialuri efectuate
confirmarea unui control real slab al TA în ciuda ad- pe medicamente sau tratamente antihipertensive indi-
ministrarii medica iei la pacien ii cu HTA rezistenta. viduale, exist un num r mic de trialuri clinice riguroa-
La polul opus, chestionarele supraestimeaz frecvent se, efectuate pe interven ii de cre tere a aderen ei.
aderen a la tratament. Evaluarea aderen ei la trata- A adar, în prezent nivelul de dovezi care indic faptul
ment trebuie îmbun t it prin dezvoltarea unor me- c se poate ob ine o cre tere a aderen ei la tratament
tode de detec ie mai ieftine i mai sensibile, care pot prin intermediul resurselor disponibile în practica cu-
fi cu u urin aplicate în practica clinic .354,626 rent este redus. Acest fapt se datoreaz în principal
Unele dintre barierele care pot sta în calea unei duratei scurte a celor mai multe dintre aceste studii,
aderen e optime pot fi corelate cu atitudinea medi- heterogenitatii lor i al designurilor discutabile. R -
cului, convingerile i comportamentul pacientului, mâne, deci, de demonstrat în trialuri adecvate dac
complexitatea i tolerabilitatea terapiilor, sistemul de
metodele de interven ie disponibile în prezent pot s
s n tate i cu al i factori. Deci, evaluarea aderen ei
amelioreze cu adev rat rezultatele terapiilor.
ar trebui mereu condus printr-o abordare care ar
Tabelul 33 prezint o list a interven iilor asociate
trebui s evite blamarea uneia din p r i, fiind necesar
cu cre terea aderen ei pacien ilor la tratament.
o discu ie deschis pentru a identifica barierele speci-
fice care limiteaz posibilitatea pacientului de a urma 10.5 Supravegherea continu a afect rii
corect recomand rile terapeutice. Ar trebui identifi- de organ int asimptomatice mediate de
cate solu ii individualizate. Pacien ii trebuie încuraja i hipertensiune
s î i asume responsabilitatea pentru propria s n tate Importan a i necesitatea de a detecta AOTMH la eva-
CV. luarea ini ial ajut la stratificarea riscului pacientului
Aderen a pacien ilor la tratament poate fi îmbu- i pentru a analiza progresia sau regresia AOTMH pe
n t it printr-o serie de interven ii. Cele mai utile parcursul monitoriz rii i au fost descrise în sec inuea
dintre aceste interven ii sunt cele care ac ioneaz la 4. Prezen a AOTMH arat c TA este ridicat i c pa-
nivelul leg turii dintre administrarea medicamentului cientul ar beneficia de tratament. Regresia leziunilor
i obiceiurile pacientului,347 cele prin care se ofer în asimptomatice sub tratament poate indica adesea o
mod continuu informa ii pacientului cu privire la efec- îmbun t ire a prognosticului (vezi sec iunea 5).
tele aderen ei, auto-monitorizarea TA,64 utilizarea cu-
tiilor de pilule i a altor ambalaje speciale, i discu iile 10.6 Poate fi medica ia antihipertensiv
motiva ionale. Cre terea aderen ei la tratament poa- redus sau întrerupt ?
te fi ob inut i prin ameliorarea integr rii membrilor La unii pacien i la care tratamentul este înso it de un
sistemului de s n tate, cu implicarea farmaci tilor i control eficient al TA pentru o perioad mai lung de
asistentelor medicale. Efectul fiec reia dintre aceste timp, este posibil reducerea num rul i/sau dozaju-
interven ii este unul modest, de aceea utilizarea sin- lui medicamentelor. Acest lucru se poate întampla în
cron a mai multor componente ale acestei strategii special dac controlul TA este acompaniat i de modi-
poate avea un efect mai mare asupra aderen ei. Date ficarea stilului de via , cum ar fi pierderea în greutate,
recente sugereaz c aderen a la tratament poate fi exerci iu fizic regulat, i o diet cu con inut redus de
îmbun t it i prin telemetrie cu transmiterea va- gr simi i sare, modific ri care elimin componenta
lorilor înregistrate la domiciliu, men inând contactul environmental . Reducerea medica iei trebuie efec-
dintre pacien i i medici, o serie de studii pe aceast tuat treptat iar pacientul trebuie evaluat frecvent,
tem fiind în desf urare.627 deoarece reapari ia hipertensiunii ar putea avea loc
Prescrierea unui tratament adecvat este crucial .389 în mai multe luni, dar si mai rapid, în s pt mâni. La
Aceasta poate fi ob inut prin: (i) luarea în conside- pacien ii cu AOTMH anterioar sau hipertensiune ac-
rare a posibilelor efecte adverse ale medicamentelor, celerat nu ar trebui retras tratamentul.
147
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

Tabelul 33. Metode care pot îmbun t i aderen a la tratament


Metode care implic medicul
Furnizarea informa iilor despre riscurile asociate cu hipertensiunea i despre beneficiile tratamentului, precum i despre stabilirea unei strategii
de tratament pentru ob inerea i men inerea controlului TA utilizând m suri ale stilului de via i modalitatea de tratament bazat pe o singura
tablet atunci când este posibil (material informativ, înv are programat i consiliere asistat la calculator)
Încurajarea pacientului pentru implicarea activ în managementul hipertensiunii
Oferirea feedbackului asupra îmbun t irilor comportamentale i clinice
Evaluarea i solu ionarea barierelor individuale în ceea ce prive te aderen a
Colaborarea cu al i furnizori de asisten medical , în special asisten i medicali i farmaci ti
Metode care implic pacientul
Automonitorizarea TA (inclusiv telemonitorizarea)
Sesiuni de grup
Instruire combinat cu strategii motiva ionale
Automanagementul cu sisteme simple ghidate de pacient
Utilizarea memento-urilor
Ob inerea sprijinului familial, social sau din partea asistentelor medicale
Furnizarea de medicamente la locul de munc
Metode centrate pe tratament
Simplificarea schemei de tratament care favorizeaz utilizarea terapiei de tip CTU
Utilizarea de cutii pentru reparti ia dozelor pe zile i ore (ambalaje speciale)
Metode centrate pe sistemul de s n tate
Sprijinirea dezvolt rii sistemelor de monitorizare (urm rire telefonic , vizite la domiciliu i telemonitorizarea TA la domiciliu)
Sus inerea financiar a colabor rii dintre furnizorii de asisten medical (de ex. farmaci ti i asisten i medicali)
Compensarea tabletelor de tip CTU
Dezvoltarea bazelor de date na ionale, inclusiv a celor despre prescrip iile medicale, disponibile pentru medici i farmaci ti
Accesul la medicamente
TA = tensiune arterial ; CTU =combina ie doz fi x (într-o singur tablet )

148
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

11. ARII CU DOVEZI INSUFICIENTE I


NECESITATEA UNOR STUDII VIITOARE

Arii cu dovezi insuficiente i necesitatea unor studii viitoare


Care este programul optim de screening al popula iei pentru depistarea hipertensiuni arteriale?
Care este metoda optim de m surare a TA la pacien ii cu FiA?
Care este beneficiul incremental de predic ie a riscului CV adus în plus de m surarea TA în afara cabinetului (MATA i MDTA) fa de m surarea la
cabinet?
Care este beneficiul incremental, în plus fa de sistemul SCORE, al evalu rii AOTMH pentru reclasificarea riscului CV la pacien ii cu hipertensiu-
ne?
Care sunt pragurile i intele terapeutice ale TA pentru tratamentul medicamentos la pacien ii hipertensivi tineri?
Care sunt intele optime de tratament a TA pentru MATA i MDTA?
Care sunt beneficiile rezultate în urma tratamentului antihipertensiv la pacien ii cu hipertensiune rezistent ?
Care sunt beneficiile tratamentului TA la pacien ii cu TA în intervalul normal-înalt ?
Care este nivelul de baz de risc CV la care se înregistreaz beneficii ale tratamentului?
Mai multe date privind beneficiile tratamentului TA la cei foarte vârstnici i influen a fragilit ii
Compara ie centrat pe evolu ia medical între terapia ghidat de TA la cabinet i TA în afara cabinetului
Compara ie centrat pe evolu ia medical între tratamentul ghidat de controlul TA versus cel ghidat de reducerea AOTMH, în special la pacien ii
tineri
Mai multe studii centrate pe evolu ia medical (outcome-based) pentru definirea intei terapeutice optime a TAS pentru pacien ii cu diferite nive-
luri de risc CV i cu diferite comorbidit i, inclusiv diabet i BRC
Mai multe studii centrate pe evolu ia medical (outcome-based) pentru definirea intei terapeutice optime a TAD
Impactul strategiilor de tratament cu o singur tablet versus cu mai multe tablete asupra aderen ei la tratament, a controlului TA, i al evolu iei
clinice
Compara ie centrat pe evolu ia medical (outcome-based) între strategiile bazate pe ini ierea terapiei antihipertensive cu monoterapie versus
terapie combinat
Care este aportul optim de sare pentru a reduce riscul CV i mortalitatea?
Care sunt beneficiile pe termen lung care rezult din modificarea stilului de via ?
Compara ie centrat pe evolu ia medical (outcome-based) între tratamentul bazat pe diuretice tiazidice versus tiazidice-like
Valoarea incremental a utiliza rii TA centrale versus celei periferice în estimarea riscului i reducerea lui prin tratament
Compara ie centrat pe evolu ia medical (outcome-based) între tratamentul antihipertensiv cu beta-blocante clasice versus cele vasodilatatoare
intele terapeutice optime în condi i clinice specifice (de ex. diabet, BRC si post-accident vascular cerebral)
Efectul protectiv al tratamentului antihipertensiv la pacien ii cu disfunc ie cognitiv sau demen
Rolul tratamentului antihipertensiv în hipertensiunea de halat alb
Rolul tratamentului antihipertensiv în hipertensiunea mascat
Tratamentul antihipertensiv optim în diferite grupuri etnice
MATA=monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale; FiA = fibrila ie atrial ; TA =tensiune arterial ; BRC =boal renal cronic ; CV = cardiovascular; TAD =tensiune arterial diastolic ;
MDTA=monitorizarea tensiunii arteriale la domiciliu; AOTMH =leziuni de organ int mediate de hipertensiune; TAS =tensiune arterial sistolic ; SCORE = Systematic COronary Risk Evalua-
tion.

12. MESAJE CHEIE 2. Defini ia hipertensiunii arteriale. Clasifi-


1. TA, epidemiologie i risc. La nivel global, carea TA i defini ia hipertensiunii arteriale este
peste 1 miliard de persoane au hipertensiune neschimbat fa de ghidul european anterior i
arterial . Pe m sur ce popula iile îmb trânesc este definit ca valoarea TAS 140 mmHg i/
i adopt un stil de via mai sedentar, prevalen- sau TAD 90 mmHg la cabinet, echivalent cu
a la nivel mondial a HTA va continua s creas- media MATA pe 24 h 130/80 mmHg sau media
c la 1,5 miliarde pân în anul 2025. Tensiunea MDTA 135/85 mmHg.
arterial crescut reprezint liderul mondial ce 3. Screeningul i diagnosticul HTA. Hiper-
contribuie la moarte prematur , responsabil tensiunea este de obicei asimptomatic (de aici
pentru cele aproximativ 10 milioane de dece- i termenul de „uciga ul t cut“). Datorit pre-
se în 2015, 4,9 milioane datorate bolii cardiace valen ei crescute, ar trebui stabilite programe
ischemice i 3,5 milioane datorate accidentului de screening care s asigure m surarea TA la
vascular cerebral. HTA este de asemenea un to i adul ii cel pu in o dat la cinci ani i mai
factor major de risc pentru insuficien a cardi- frecvent la persoanele cu TA normal-înalt .
ac , FiA, BCR, BAP i declinul cognitiv. Când hipertensiunea este suspectat datorit
149
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

unui nivel ridicat al TA la screening, diagnosticul acum mai pu in conservatoare decât în ghi-
de HTA ar trebui s fie confirmat fie prin repe- dul anterior. Actual consider m c pacien ii
tarea m sur torilor TA la cabinet pe parcursul cu HTA grad 1 i risc moderat-sc zut (TA la
mai multor vizite sau m surarea TA în afara ca- cabinet 140-159/90-99 mmHg), chiar dac nu
binetului, utilizând MATA pe 24 ore sau MDTA. au AOTMH, ar trebui s primeasc tratament
4. Importan a evalu rii riscului cardiovas- în cazul în care TA nu este controlat dup o
cular i detectarea AOTMH. Al i factori perioad doar de schimbare a stilului de via .
de risc CV cum ar fi dislipidemia i sindromul La pacien ii cu risc înalt i HTA grad 1, inclu-
metabolic sunt frecvent asocia i cu HTA. Astfel, siv la cei cu AOTMH, sau la pacien ii cu grade
cu excep ia cazului în care pacientul se afl deja mai mari de HTA (exp. HTA grad 2, 160/100
la un risc înalt sau foarte înalt din cauza BCV mmHg), recomand m ini ierea tratamentului
deja stabilite, se recomand evaluarea forma- medicamentos al turi de modific ri în stilul
l a riscului CV folosind sistemul SCORE. Cu de via . Aceste recomand ri se aplic tuturor
toate acestea, este important s recunoa tem adul ilor cu vârsta <80 ani.
c prezen a AOTMH, în special HVS, BRC sau 8. Considera ii speciale la pacien ii fragili i
retinopatia avansat , cre te i mai mult riscul vârstnici. Este din ce în ce mai mult recunos-
CV de morbiditate i mortalitate i ar trebui cut c mai degrab vârsta biologic decât vârsta
s fie examinate ca parte a evalu rii riscului la cronologic , precum i luarea în considerare a
hipertensivi, deoarece sistemul SCORE singur fragilit ii i a independen ei sunt determinan i
subestimeaz riscul lor. importan i ai tolerabilit ii i a beneficiului pro-
5. Gândi i-v : ar putea acest pacient s aib babil al medicamentelor antihipertensive. Este
hipertensiune secundar ? Pentru majorita- important de re inut c i la persoanele foarte
tea persoanelor cu hipertensiune arterial nu vârstnice (de exp. >80 ani), terapia antihiper-
va exista o cauz principal detectat . Cauzele tensiv reduce mortalitatea, accidentul vascular
secundare i poten ial remediabile ale hiper- cerebral i insufici-en a cardiac . Astfel, aces-
tensiunii arteriale sunt mai probabile s fie pre- tor pacien i nu trebuie s li se refuze tratamen-
zente la persoanele cu debut la vârst tân r a tul sau s se întrerup pur i simplu pe baza
HTA (<40 ani), persoanele cu HTA sever sau vârstei. Pentru persoanele >80 ani care nu au
rezistent la tratament sau la persoane care primit înc tratament pentru HTA, acesta este
dezvolt brusc hipertensiune arterial la vâr- recomandat atunci când valoarea TAS la cabinet
st medie pe fondul unei TA normale anterior. este 160 mmHg, cu condi ia ca tratamentul sa
Ace ti pacien i ar trebui s fie trimi i la specia- fie bine tolerat.
li ti pentru evaluare. 9. Cât de mult ar trebui s sc dem TAS? Su-
6. Tratamentul HTA: importan a modifi- biectul a fost intens dezb tut. Un punct cheie al
c rilor stilului de via . Tratamentul HTA discu iei este echilibrul dintre beneficiul poten-
implic interven ii asupra stilului de via i te- ial versus riscul poten ial sau efectele adverse.
rapie medicamentoas . Mul i pacien i cu hiper- Acest lucru este în special important ori de câte
tensiune vor necesita terapie medicamentoas , ori intele TA sunt reduse, deoarece exist un
dar interven iile asupra stilului de via sunt poten ial crescut pentru ca riscul s dep easc
importante, deoarece pot întârzia necesitatea beneficiul. Astfel, în ghidul actual, recomand m
tratamentului medicamentos sau s completeze intervale int . Dovezile sugereaz cu t rie c
efectul de sc dere al TA generat de terapie. Mai sc derea TAS <140 mmHg la cabinet este be-
mult decât atât, interven iile în stilul de via , nefic pentru toate grupurile de pacien i, inclu-
cum ar fi restric ia de sodiu, moderarea alcoo- siv pacien ii vârstnici independen i. Exist de
lului, alimenta ia s n toas , exerci ii fizice regu- asemenea dovezi care sus in inta pentru TAS
late, controlul greut ii i renun area la fumat, la 130 mmHg pentru majoritatea pacien ilor ,
au beneficii asupra st rii de s n tate dincolo de dac este tolerat . Niveluri chiar mai mici ale
impactul lor asupra TA. TAS (<130 mmHg), ar putea fi tolerate i poten-
7. Când s lua i în considerare tratamen- ial benefice pentru anumi i pacien i, în special
tul medicamentos al HTA. Pragurile de pentru a reduce în continuare riscul de accident
tratament pentru hipertensiunea arterial sunt vascular cerebral. inta pentru TAS nu ar tre-
150
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

bui sa fie <120 mmHg, deoarece echilibrul din- acum ca fiind factori majori care contribuie la
tre beneficiu i risc devine discutabil la aceste un control slab al TA.
niveluri ale TAS tratate. 14. Începe i tratamentul la majoritatea paci-
10. intele TA la pacien ii vârstnici i foarte en ilor cu dou medicamente, nu cu unul
vârstnici. Dup cum am discutat mai sus, in- singur. Monoterapia este de obicei inadecvat
dependen a, fragilitatea i comorbidi-t ile vor pentru majoritatea persoanelor cu hipertensiu-
influen a deciziile terapeutice, în special la pa- ne; aceast afirma ie este i mai adev rat acum,
cien ii vârstnici ( 65 ani) i foarte vârstnici (> când intele terapeutice pentru TA la majorita-
80 ani). Nivelul int dorit al TAS pentru to i tea pacien ilor sunt mai mici decât în ghidurile
pacien ii cu vârsta >65 ani este cuprins 130-139 anterioare. Ghidul actual a propus normalizarea
mmHg. Acest prag este mai mic decât în ghi- conceptului ca terapia ini ial pentru majori-ta-
dul anterior i nu poate fi atins la to i pacien i tea pacien ilor cu HTA s fie reprezentat de o
vârstnici, dar orice sc dere a TA spre aceast combina ie de dou medicamente, nu un singur
int este probabil benefic , cu condi ia ca tra- medicament. Singura excep ie ar fi în cazul unui
tamentul s fie bine tolerat. MDTA sau num r limitat de pacien i cu o TA bazal aproa-
11. intele TA la pacien ii cu diabet zaharat pe de inta recomandat , care ar putea atinge
i/sau BRC. intele de tratament ale TA pen- acea int cu un singur medicament sau unii b -
tru pacien ii cu diabet zaharat sau boal renal trâni fragili sau foarte b trâni, la care poate fi
au fost în schimbare în ghidul anterior din cau- de dorit o reducere mai u oar a TA. Dovezile
za rezultatelor aparent contradictorii ale unor sugereaz c aceast abordare va îmbun t i vi-
studii mari i meta-analize. Pentru diabetul za- teza, eficien a i consisten a sc derii ini iale a
harat, ob inerea unei TAS <140 mmHg i ulteri- TA i a controlului TA i c este bine tolerat
or <130 mmHg, a a cum se recomand pentru de c tre pacien i.
toate celelalte grupe de pacien i, este benefic 15. Strategia bazat pe o singura tablet pen-
pe obiectivele majore. În plus, intirea unei TAS tru tratamentul hipertensiunii arteriale.
<130 mmHg, pentru cei care tolereaz , poate Aderen a slab la tratamentul antihipertensiv
reduce i mai mult riscul de accident vascular pe termen lung este recunoscut acum ca fiind
cerebral dar nu i alte rezultate majore. TAS nu un factor major ce contribuie la sc derea rate-
ar trebui s fie <120 mmHg. Pentru pacien ii cu lor de control a TA. Cercet rile au ar tat o co-
BRC, dovezile sugereaz ca intervalul int al rela ie direct între num rul de medicamente
TA sa fie cuprins 130-139 mmHg. antihipertensive i aderen a slab la medica ie.
12. Cât de mult ar trebui s sc dem TAD? Mai mult, s-a demonstrat c terapia cu o CTU
inta optim a TAD a fost mai pu in definit , îmbun t e te aderen a la tratament. Combi-
dar este recomandat o valoare <80 mmHg. na ia în doz fix este acum strategia prefera-
Unii pacien i cu artere rigide i hipertensiune t pentru ini ierea terapiei combinate cu dou
sistolic izolat , vor avea deja niveluri ale TAD medicamente antihipertensive i pentru terapia
sub aceast valoare. Ace tia sunt pacien i cu combinat cu trei medicamente când este ne-
risc crescut i TAD redus , la care nu trebuie cesar. Aceasta va controla TA la majoritatea
descurajat tratamentul pentru TAS crescut la pacien ilor cu o singura tablet i ar putea ame-
inta recomandat , cu condi ia ca acest trata- liora ratele de control ale TA.
ment s fie bine tolerat. 16. Un algoritm simplificat de tratament
13. Nevoia de a îmbun t i controlul TA. Un medicamentos. Am simplificat strategia de
mesaj cheie în acest ghid este necesitatea de tratament, astfel încât pacien ii cu HTA ne-
a îmbun t i ratel de control ale TA. În pofi- complicat i mul i pacien i cu o varietate de
da dovezilor cople itoare ale beneficiului tra- comorbi-dita i (exp. AOTMH, diabet, BAP sau
tamen-tului, în medie <50% dintre pacien ii cu boal cerebrovascular ), s primeasc medica-
HTA tratat ating inta TAS <140 mmHg. Iner- ie similar . Recomand m o combina ie a unui
ia medicului (titrarea inadecvat a tratamen- inhibitor al ECA sau un BRA cu un BCC sau
tului, în special de la monoterapie) i aderen a un diuretic tiazidic/tiazid-like ca terapie ini ial
slab a pacientului la tratament (mai ales cand pentru majoritatea pacien ilor. Pentru cei care
se bazeaz pe multe pastile) sunt recunoscute necesit trei medicamente, recomand m o
151
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

combina ie a unui inhibitor ECA sau un BRA cu pu in pân când noi dovezi privind siguran a i
un BCC i un diuretic tiazidic/tiazid-like. Reco- eficacitatea devin disponibile.
mand m ca beta-blocantele s fie utilizate dac 19. Managementul riscului bolilor cardiovas-
exist o indica ie specific (exp. angin pectora- culare la pacien ii hipertensivi dincolo de
l , post-infarct miocardic, ICFEr sau când este TA: statine. Pentru pacien ii hipertensivi cu
necesar controlul ritmului cardiac). risc moderat sau înalt de BCV sau cei cu dia-
17. Hipertensiunea arterial la femei i în gnosticul stabilit de BCV, reducerea singular a
sarcin . La femeile cu HTA care î i planific TA nu va reduce optim riscul. De aceea, ace ti
o sarcin , inhibitorii ECA sau BRA i diureti- pacien i ar beneficia de terapia cu statine, care
cele ar trebui evitate, iar medicamente prefe- reduce în continuare riscul de apari ie a unui in-
rate antihipertensive, dac este necesar, includ farct miocardic cu aproximativ o treime i a ac-
alfa-metil dopa, labetalol sau BCC. Acelea i cidentului vascular cerebral cu aproximativ un
medicamente sunt potrivite dac este necesar sfert, chiar i atunci când TA este controlat .
sc derea TA la femeile îns rcinate. Inhibitorii Beneficii similare au fost observate la pacien ii
ECA sau BRA nu trebuie utiliza i la femeile în- hipertensivi afla i la grani a între risc sc zut i
s rcinate. moderat. Prin urmare, mult mai mul i pacien i
18.Exist vreun rol al terapiei bazate pe hipertensivi ar beneficia de terapie cu statine
dispozitive pentru tratamentul HTA? Un decât cei care primesc acest tratament în pre-
num r de interven ii bazate pe dispozitive au zent.
fost dezvoltate i studiate pentru tratamentul 20. Managementul riscului bolilor cardiovas-
hipertensiunii arteriale. La acest moment, re- culare la pacien ii hipertensivi dincolo de
zultatele acestor studii nu au adus dovezi sufici- TA: terapia antiplachetar . Terapia antipla-
ente pentru recomandarea utiliz rii lor de ru- chetar , în special aspirina în doz mic , este
tin . În consecin , utilizarea de terapii bazate recomandat pentru preven ia secundar la
pe dispozitive nu este recomandat de rutin în pacien ii hipertensivi, dar nu este recomandat
tratmentul HTA, cu excep ia situa iilor în care pentru preven ia primar (de exp. la pacien ii
este vorba despre studii clinice i RCT-uri, cel f r BCV).

13. MESAJE “CE E DE F CUT” I


“CE NU E DE F CUT” CONFORM

Recomand ri Clasa a Nivelb


Clasificarea TA
Se recomand ca TA s fie clasificat ca optim , normal , normal-înalt sau gradele 1-3 de hipertensiune, conform TA m sura-
I C
t la cabinet.
Screening pentru hipertensiune
Sunt recomandate programe de screening pentru hipertensiunea arterial . To i adul ii ( 18 ani) ar trebui s aib m surat TA
I B
la cabinet i înregistrat în dosarul medical i s fie con tien i de TA.
Diagnosticul hipertensiunii
Se recomand stabilirea diagnosticului de hipertensiune arterial pe:
M sur tori repetate ale TA la cabinet la mai mult de o vizit , excluzând cazul în care hipertensiunea este sever (de ex.
gradul 3 i în special la pacien ii cu risc înalt). La fiecare vizit , trebuie înregistrate trei m sur tori ale TA, la distan de 1-2 I C
minute i efectuarea de m sur tori suplimentare dac primele dou înregistr ri difer cu >10 mmHg. Tensiunea arterial a
pacientului este media ultimelor dou înregistr ri a TA.
SAU
M surarea TA în afara cabinetului cu MATA i/sau MDTA, cu condi ia ca aceste m sur tori s fie logistice i realizabile I C
economic.
Pragurile TA la cabinet pentru ini ierea tratamentului medicamentos antihipertensiv
Ini ierea prompt a tratamentului medicamentos de sc dere a TA este recomandat pacientilor cu hipertensiune grad 2 sau 3
I A
cu orice nivel de risc cardiovascular, simultan cu ini ierea schimb rii stilului de via .

Continuare

152
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

La pacien ii cu hipertensiune grad I:


I B
Modific rile stilului de via sunt recomandate pentru a determina dac acest lucru va normaliza TA.
La pacien ii cu hipertensiune grad I cu risc moderat-sc zut i f r dovezi de AOTMH, tratamentul de sc dere a TA este
I A
recomandat dac pacientul r mâne hipertensiv dup o perioad de interven ie asupra stilului de via c.
La pacien ii cu hipertensiune grad I i risc înalt sau cu dovezi de AOTMH, se recomand ini ierea prompt a tratamentului
I A
medicamentos simultan cu modificarea stilului de via .
La pacien ii vârstnici hipertensivi (chiar dac au vârsta >80 ani), tratamentul antihipertensiv i modificarea stilului de via se
I A
recomand când TAS este 160 mmHg,
Tratamentul antihipertensiv i modificarea stilului de via sunt recomandate la pacien ii vârstnici afl a i într-o condi ie fizic
bun (cu vârsta >65 ani, dar nu >80 ani), când TAS se încadreaz în gradul I (140-159 mmHg), cu condi ia ca tratamentul s fie I A
bine tolerat.
La pacien ii cu TA normal-înalt (130-139/85-89 mmHg), se recomand modific ri ale stilului de via . I A
Întreruperea tratamentului antihipertensiv pe baza vârstei, chiar i atunci când pacien ii ating o vârst 80 ani, nu este reco-
III A
mandat , cu condi ia ca tratamentul s fie bine tolerat.
inte terapeutice pentru TA m surat la cabinet
Se recomand ca primul obiectiv al tratamentului s fie reducerea TA <140/90 mmHg la to i pacien ii i, cu condi ia ca trata-
I A
mentul s fie bine tolerat, valorile TA tratate ar trebui s inteasc la 130/80 mmHg sau mai jos la majoritatea pacien ilor.
La pacien ii <65 ani c rora li se administreaz medicamente antihipertensive, se recomand reducerea TAS pân la un interval
I A
de 120-129 mmHg la majoritatea pacien ilord.
La pacien ii vârstnici (vârsta 65 ani) c rora li se administreaz medica ie antihipertensiv , se recomand ca TAS s fie sc zut
I A
în intervalul 130-139 mmHg.
Tratamentul hipertensiunii: interven ii în stilul de via
Este recomandat restric ia consumului de sare la <5 g/zi. I A
Se recomand limitarea consumului de alcool la <14 unit i pe s pt mân pentru b rba i i <8 unit i pe s pt mân pentru
I A
femei.
Cre terea consumului de legume, fructe proaspete, pe te, nuci, acizi gra i nesatura i (ulei de m sline); consum redus de carne
I A
ro ie, se recomand consumul de produse lactate cu con inut sc zut în gr simi.
Controlul greut ii corporale este indicat pentru a evita obezitatea (IMC >30 kg/m2 sau circumferin a taliei >102 cm la b rba i
i >88 cm la femei); men inerea unui IMC s n tos (aproximativ 20-25 kg/m2) i valorile circumferin ei taliei (<94 cm la b rba i I A
i <80 cm la femei) pentru a reduce TA i riscul CV.
Se recomand exerci iu fizic aerobic regulat (de exp. 30 min de exerci iu dinamic moderat, 5-7 zile pe s pt mân ) I A
Se recomand renun area la fumat, m suri de sus inere i îndrumarea c tre programele de renun are la fumat. I B
Se recomand evitarea consumului de alcool în cantitate mare în tip scurt. III A
Tratamentul hipertensiunii: tratamentul medicamentos
Tratamentul combinat este recomandat pentru majoritatea pacien ilor hipertensivi ca terapie ini ial . Combina iile preferate I A
trebuie s cuprind un blocant al SRA (fie un inhibitor ECA, fie un BRA) cu un BCC sau diuretic. Alte combina ii ale celor
cinci clase majore poate fi utilizat . Se recomand ca beta-blocantele s fie combinate cu oricare dintre celelalte clase majore
I A
de medicamente, în cazul unor situa ii clinice specifice (de ex. angina, post-infarct miocardic, insuficien cardiac sau contro-
lul frecven ei cardiace).
Se recomand ini ierea tratamentului antihipertensiv cu o combina ie de dou medicamente, de preferat tipul CTU. Excep ie
I B
fac pacien ii vârstnici fragili i cei cu risc sc zut i cu hipertensiune grad I (în special dac TAS <150 mmHg). 342,346,351
Este recomandat, c , dac TA nu este controlat cu o combina ie de dou medicamentee, tratamentul trebuie crescut la o
combina ie de trei medicamente, de obicei un blocant SRA cu un BCC i un diuretic tiazidic/tiazid-like, de preferat sub form I A
de CTU.
Este recomandat c dac TA nu este controlat cu o combina ie de trei medicamentee, tratamentul trebuie s fie suplimentat
prin ad ugare de spironolacton sau, dac nu este tolerat , se pot utiliza alte diuretice cum ar fi amilorid sau doze mari de alte I B
diuretice, beta-blocante sau alfa-blocante.
Nu este recomandat combina ia dintre dou blocante ale SRA. III A
Tratamentul hipertensiunii: terapii bazate pe dispositive medicale
Utilizarea terapiilor bazate pe dispozitive nu este recomandat pentru tratamentul de rutin al hipertensiunii arteriale, cu ex-
cep ia cazului în care este vorba despre studii clinice i RCT-uri, pân când vor deveni disponibile dovezi suplimentare privind III B
siguran a i eficacitatea acestora.
Managementul riscului de BCV la pacien ii hipertensivi
Evaluarea riscului CV cu sistemul SCORE este recomandat pacien ilor hipertensivi care nu sunt deja la risc înalt sau foarte
I B
înalt datorit prezen ei BCV, a bolii renale sau a diabetului.
Pentru pacien ii cu risc CV înalt sau foarte înalt sunt recomandate statinele. I B
Terapia antiplachetar , în special aspirin în doz sc zut , este recomandat pentru preven ia secundar la pacien ii hiperten-
I A
sivi.
Aspirina nu este recomandat pentru preven ia primar la pacien ii hipertensivi f r BCV. III A
Nu este recomandat testarea genetic de rutin la pacien ii hipertensivi. III C

153
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

MATA = monitorizarea ambulatorie a TA; ECA = enzima de conversie a angiotensinei; BRA = blocan i ai receptorilor pentru angiotensin ; IMC = indice de mas corporal ; BCC = blocant de
canale de calciu; CV = cardiovascular; BCV = boal cardiovascular ; MATA = monitorizarea tensiunii arteriale la domiciliu; AOTMH= leziuni de organ int mediate de hipertensiune; SAR =
sistemul renin -angiotensin ; RCT = studiu controlat randomizat; TAS = tensiune arterial sistolic ; SCORE = sistem de evaluare a riscului coronarian; CTU = combina ie doz fi x (într-o
singur tablet )
a
Clasa de recomandare;
b
Nivel de dovezi;
c
În cazul pacien ilor cu hipertensiune grad I i risc moderat-sc zut, tratamentul medicamentos poate fi precedat de o perioad prelungit de interven ie asupra stilului de via pentru a deter-
mina dac acest lucru va normaliza TA. Durata interven iei în stilul de via ca unic modalitate, va depinde de nivelul TA din clasa I (de ex. adic posibilitatea de a ob ine controlul TA doar cu
interven ia asupra stilului de via ) i oportunit ile de schimbare semnificativ a stilului de via la pacien i individual.
d
Sunt mai pu ine dovezi disponibile pentru acest obiectiv la pacien ii cu risc moderat-sc zut;
e
Aderen a la tratament trebuie verificat .

GHIDULUI of Bosnia and Herzegovina, Larisa Dizdarevic-Hudic;


Bulgaria: Bulgarian Society of Cardiology, Dimitar
14. ANEXE Raev; Cyprus: Cyprus Society of Cardiology, Nikos
ESC Committee for Practice Guidelines (CPG): Karpettas; Czech Republic: Czech Society of Cardio-
Stephan Windecker (Chairperson) (Switzerland), Vic- logy, Alês Linhart; Denmark: Danish Society of Cardi-
tor Aboyans (France), Stefan Agewall (Norway), Ema- ology, Michael Hecht Olsen; Egypt: Egyptian Society of
nuele Barbato (Italy), Héctor Bueno (Spain), Antonio Cardiology, Amin Fouad Shaker; Estonia: Estonian So-
Coca (Spain), Jean-Philippe Collet (France), Ioan Mir- ciety of Cardiology, Margus Viigimaa; Finland: Finnish
cea Coman (Romania), Veronica Dean (France), Vic- Cardiac Society, Kaj Mets€arinne; The Former Yugos-
toria Delgado (The Netherlands), Donna Fitzsimons lav Republic of Macedonian: Macedonian FYR Society
(UK), Oliver Gaemperli (Switzerland), Gerhard Hin- of Cardiology, Marija Vavlukis; France: French Society
dricks (Germany), Bernard Iung (France), Peter Jüni of Cardiology, Jean-Michel Halimi; Georgia: Georgian
(Canada), Hugo A. Katus (Germany), Juhani Knuuti Society of Cardiology, Zurab Pagava; Germany: Ger-
(Finland), Patrizio Lancellotti (Belgium), Christophe man Cardiac Society, Heribert Schunkert; Greece:
Leclercq (France), Theresa A. McDonagh (UK), Hellenic Society of Cardiology, Costas Thomopoulos;
Massimo Francesco Piepoli (Italy), Piotr Ponikowski Hungary: Hungarian Society of Cardiology, Dénes
(Poland), Dimitrios J. Richter (Greece), Marco Roffi P´all; Iceland: Icelandic Society of Cardiology, Karl An-
(Switzerland), Evgeny Shlyakhto (Russia), Iain A. Sim- dersen; Israel: Israel Heart Society, Michael Shechter;
pson (UK), Miguel Sousa-Uva (Portugal), Jose Luis Za- Italy: Italian Federation of Cardiology, Giuseppe Mer-
morano (Spain). curo; Kosovo: Kosovo Society of Cardiology, Gani
ESH Council: Costas Tsioufis (President) (Greece), Bajraktari; Kyrgyzstan: Kyrgyz Society of Cardiology,
Empar Lurbe (Spain), Reinhold Kreutz (Germany), Tatiana Romanova; Latvia: Latvian Society of Cardio-
Murielle Bochud (Switzerland), Enrico Agabiti Rosei logy, K¯arlis Trûsinskis; Lebanon: Lebanese Society of
(Italy), Bojan Jelakovic (Croatia), Michel Azizi (Fran- Cardiology, Georges A. Saade; Lithuania: Lithuanian
ce), Andrzej Januszewics (Poland), Thomas Kahan Society of Cardiology, Gintare Sakalyte; Luxembourg:
(Sweden), Jorge Polonia (Portugal), Philippe van de Luxembourg Society of Cardiology, Stéphanie Nop-
Borne (Belgium), Bryan Williams (UK), Claudio Bor- pe; Malta: Maltese Cardiac Society, Daniela Cassar
ghi (Italy), Giuseppe Mancia (Italy), Gianfranco Parati DeMarco; Moldova: Moldavian Society of Cardiology,
(Italy), Denis L. Clement (Belgium), Antonio Coca Alexandru Caraus; The Netherlands: Netherlands
(Spain), Athanasios Manolis (Greece), Dragan Lovic Society of Cardiology, Janneke Wittekoek; Norway:
(Serbia) Norwegian Society of Cardiology, Tonje Amb Aks-
ESC National Cardiac Societies actively involved in nes; Poland: Polish Cardiac Society, Piotr Jankowski;
the review process of the 2018 ESC/ESH Guidelines Portugal: Portuguese Society of Cardiology, Jorge Po-
for the management of arterial hypertension: Alge- lonia; Romania: Romanian Society of Cardiology, Dra-
ria: Algerian Society of Cardiology, Salim Benkhedda; gos Vinereanu; Russian Federation: Russian Society of
Armenia: Armenian Cardiologists Association, Parou- Cardiology, Elena I. Baranova; San Marino: San Marino
nak Zelveian; Austria: Austrian Society of Cardiology, Society of Cardiology, Marina Foscoli; Serbia: Cardio-
Peter Siostrzonek; Azerbaijan: Azerbaijan Society logy Society of Serbia, Ana Djordjevic Dikic; Slovakia:
of Cardiology, Ruslan Najafov; Belarus: Belorussian Slovak Society of Cardiology, Slavomira Filipova; Slo-
Scientific Society of Cardiologists, Olga Pavlova; Bel- venia: Slovenian Society of Cardiology, Zlatko Fras;
gium: Belgian Society of Cardiology, Michel De Pauw; Spain: Spanish Society of Cardiology, Vicente Ber-
Bosnia and Herzegovina: Association of Cardiologists tomeu- Martınez; Sweden: Swedish Society of Car-
154
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

diology, Bo Carlberg; Switzerland: Swiss Society of review and meta-analysis. Lancet 2016;387:957–967.
3. Forouzanfar MH, Liu P, Roth GA, Ng M, Biryukov S, Marczak L,
Cardiology, Thilo Burkard; Tunisia: Tunisian Society Alexander L, Estep K, Hassen Abate K, Akinyemiju TF, Ali R, Al-
of Cardiology and Cardio-Vascular Surgery,Wissem vis-Guzman N, Azzopardi P, Banerjee A, Barnighausen T, Basu
Sdiri; Turkey: Turkish Society of Cardiology, Sinan A, Bekele T, Bennett DA, Biadgilign S, Catala-Lopez F, Feigin VL,
Fernandes JC, Fischer F, Gebru AA, Gona P, Gupta R, Hankey GJ,
Aydogdu; Ukraine: Ukrainian Association of Cardio- Jonas JB, Judd SE, Khang YH, Khosravi A, Kim YJ, Kimokoti RW,
logy, Yuriy Sirenko; United Kingdom: British Cardio- Kokubo Y, Kolte D, Lopez A, Lotufo PA, Malekzadeh R, Melaku
YA, Mensah GA, Misganaw A, Mokdad AH, Moran AE, Nawaz H,
vascular Society, Adrian Brady. Neal B, Ngalesoni FN, Ohkubo T, Pourmalek F, Rafay A, Rai RK,
ESH National Hypertension Societies actively in- Rojas-Rueda D, Sampson UK, Santos IS, Sawhney M, Schutte AE,
volved in the review process of the 2018 ESC/ESH Sepanlou SG, Shifa GT, Shiue I, Tedla BA, Thrift AG, Tonelli M,
Truelsen T, Tsilimparis N, Ukwaja KN, Uthman OA, Vasankari T,
Guidelines for the management of arterial hyper- Venketasubramanian N, Vlassov VV, Vos T, Westerman R, Yan
tension: Austria: Austrian Society of Hypertension, LL, Yano Y, Yonemoto N, Zaki ME, Murray CJ. Global burden of
Thomas Weber; Belarus: Belarussian Hypertension hypertension and systolic blood pressure of at least 110 to 115 mm
Hg, 1990-2015. JAMA 2017;317:165–182.
League, Irina Lazareva; Belgium: Belgian Hypertension 4. Lewington S, Clarke R, Qizilbash N, Peto R, Collins R. Age-speci-
Committee, Tine De Backer; Bosnia and Herzegovi- fic relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-
analysis of individual data for one million adults in 61 prospective
na: Bosnia and Herzegovina Society of Hypertension, studies. Lancet 2002;360:1903–1913.
Sekib Sokolovic; Croatia: Croatian Society of Hyper- 5. NCD Risk Factor Collaboration. Worldwide trends in blood pre-
tension, Bojan Jelakovic; Czech Republic: Czech Soci- ssure from 1975 to 2015: a pooled analysis of 1479 population-
based measurement studies with 19.1 million participants. Lancet
ety of Hypertension, Jiri Widimsky; Estonia: Estonian 2017;389:37–55.
Society of Hypertension, Margus Viigimaa; Finland: 6. O’Donnell MJ, Chin SL, Rangarajan S, Xavier D, Liu L, Zhang H,
Rao-Melacini P, Zhang X, Pais P, Agapay S, Lopez-Jaramillo P, Da-
Finnish Hypertension Society, Ilkka Pörsti; France: masceno A, Langhorne P, McQueen MJ, Rosengren A, Dehghan
French Society of Hypertension, Thierry Denolle; M, Hankey GJ, Dans AL, Elsayed A, Avezum A, Mondo C, Diener
Germany: German Hypertension Society, Bernhard HC, Ryglewicz D, Czlonkowska A, Pogosova N, Weimar C, Iqbal
R, Diaz R, Yusoff K, Yusufali A, Oguz A, Wang X, Penaherrera E,
K. Kramer; Greece: Hellenic Society of Hypertensi- Lanas F, Ogah OS, Ogunniyi A, Iversen HK, Malaga G, Rumboldt
on, George S. Stergiou; Italy: Italian Society of Hyper- Z, Oveisgharan S, Al Hussain F, Magazi D, Nilanont Y, Ferguson J,
tension, Gianfranco Parati; Latvia: Latvian Society of Pare G, Yusuf S, INTERSTROKE Investigators. Global and regional
effects of potentially modifiable risk factors associated with acu-
Hypertension and Atherosclerosis, Karlis Trusinskis; te stroke in 32 countries (INTERSTROKE): a case-control study.
Lithuania: Lithuanian Hypertension Society, Marius Lancet 2016;388:761–775.
7. Rapsomaniki E, Timmis A, George J, Pujades-Rodriguez M, Shah
Miglinas; Norway: Norwegian Society of Hypertensi- AD, Denaxas S, White IR, Caulfield MJ, Deanfield JE, Smeeth L,
on, Eva Gerdts; Poland: Polish Society of Hypertensi- Williams B, Hingorani A, Hemingway H. Blood pressure and in-
on, Andrzej Tykarski; Portugal: Portuguese Society of cidence of twelve cardiovascular diseases: lifetime risks, healthy
life-years lost, and age-specific associations in 1.25 million people.
Hypertension, Manuel de Carvalho Rodrigues; Roma- Lancet 2014;383:1899–1911.
nia: Romanian Society of Hypertension, Maria Doro- 8. Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressu-
bantu; Russian Federation: Russian Society of Hyper- re lowering on outcome incidence in hypertension. 1. Overview,
meta-analyses, and metaregression analyses of randomized trials. J
tension, Irina Chazova; Serbia: Serbian Society of Hypertens 2014;32:2285–2295.
Hypertension, Dragan Lovic; Slovakia: Slovak Society 9. Tsai WC, Wu HY, Peng YS, Yang JY, Chen HY, Chiu YL, Hsu SP, Ko
MJ, Pai MF, Tu YK, Hung KY, Chien KL. Association of intensive
of Hypertension, Slavomira Filipova; Slovenia: Slove- blood pressure control and kidney disease progression in nondia-
nian Hypertension Society, Jana Brguljan; Spain: Spa- betic patients with chronic kidney disease: a systematic review and
nish Society of Hypertension, Julian Segura; Sweden: meta-analysis. JAMA Intern Med 2017;177:792–799.
10. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, Dans T, Avezum A, Lanas F, McQue-
Swedish Society of Hypertension, Stroke and Vascular en M, Budaj A, Pais P, Varigos J, Lisheng L, INTERHEART Study
Medicine, Anders Gottsater; Switzerland: Swiss So- Investigators. Effect of potentially modifiable risk factors associa-
ted with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART
ciety of Hypertension, Antoinette Pechère-Bertschi;
study): case-control study. Lancet 2004;364:937–952.
Turkey: Turkish Society of Hypertension and Athe- 11. Banegas JR, Lopez-Garcia E, Dallongeville J, Guallar E, Halcox JP,
rosclerosis, Serap Erdine; Ukraine: Ukrainian Anti- Borghi C, Masso-Gonzalez EL, Jimenez FJ, Perk J, Steg PG, De
Backer G, Rodriguez- Artalejo F. Achievement of treatment goals
hypertensive Society, Yuriy Sirenko; United Kingdom: for primary prevention of cardiovascular disease in clinical practice
British and Irish Hypertension Society, Adrian Brady. across Europe: the EURIKA study. Eur Heart J 2011;32:2143–2152.
12. Chow CK, Teo KK, Rangarajan S, Islam S, Gupta R, Avezum A,
15. Bibliografie Bahonar A Chifamba J, Dagenais G, Diaz R, Kazmi K, Lanas F, Wei
1. Emdin CA, Rahimi K, Neal B, Callender T, Perkovic V, Patel A. L, Lopez-Jaramillo P, Fanghong L, Ismail NH, Puoane T, Rosengren
Blood pressure lowering in type 2 diabetes: a systematic review A, Szuba A, Temizhan A, Wielgosz A, Yusuf R, Yusufali A, McKee
and meta-analysis. JAMA 2015;313:603–615. M, Liu L, Mony P, Yusuf S, PURE Study Investigators. Prevalence,
2. Ettehad D, Emdin CA, Kiran A, Anderson SG, Callender T, Ember- awareness, treatment, and control of hypertension in rural and
son J, Chalmers J, Rodgers A, Rahimi K. Blood pressure lowering urban communities in high-, middle-, and low-income countries.
for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic JAMA 2013;310:959–968.

155
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

13. Falaschetti E, Mindell J, Knott C, Poulter N. Hypertension ma- 21. Gottesman RF, Albert MS, Alonso A, Coker LH, Coresh J, Da-
nagement in England: a serial cross-sectional study from 1994 to vis SM, Deal JA, McKhann GM, Mosley TH, Sharrett AR, Schnei-
2011. Lancet 2014;383:1912–1919. der ALC, Windham BG, Wruck LM, Knopman DS. Associations
14. Tocci G, Rosei EA, Ambrosioni E, Borghi C, Ferri C, Ferrucci A, between midlife vascular risk factors and 25-year incident demen-
Mancia G, Morganti A, Pontremoli R, Trimarco B, Zanchetti A, tia in the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) cohort.
Volpe M. Blood pressure control in Italy: analysis of clinical data JAMA Neurol 2017;74:1246–1254.
from 2005-2011 surveys on hypertension. J Hypertens 2012;30: 22. Rovio SP, Pahkala K, Nevalainen J, Juonala M, Salo P, Kahonen M,
1065–1074. Hutri-Kahonen N, Lehtimaki T, Jokinen E, Laitinen T, Taittonen L,
15. European Society of Hypertension-European Society of Cardio- Tossavainen P, Viikari JSA, Rinne JO, Raitakari OT. Cardiovascular
logy Guidelines Committee. 2003 European Society of Hyperten- risk factors from childhood and midlife cognitive performance: the
sion-European Society of Cardiology guidelines for the manage- Young Finns study. J Am Coll Cardiol 2017;69:2279–2289.
ment of arterial hypertension. J Hypertens 2003;21:1011–1053. 23. Vishram JK, Borglykke A, Andreasen AH, Jeppesen J, Ibsen H,
16. Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, Cifkova R, Fagard R, Ger- Jorgensen T, Broda G, Palmieri L, Giampaoli S, Donfrancesco
mano G, Grassi G, Heagerty AM, Kjeldsen SE, Laurent S, Narkie- C, Kee F, Mancia G, Cesana G, Kuulasmaa K, Sans S, Olsen MH,
wicz K, Ruilope L, Rynkiewicz A, Schmieder RE, Boudier HA, Zan- MORGAM Project. Impact of age on the importance of systolic
chetti A, Vahanian A, Camm J, De Caterina R, Dean V, Dickstein and diastolic blood pressures for stroke risk: the MOnica, Risk,
K, Filippatos G, Funck-Brentano C, Hellemans I, Kristensen SD, Genetics, Archiving, and Monograph (MORGAM) project. Hyper-
McGregor K, Sechtem U, Silber S, Tendera M, Widimsky P, Zamo- tension 2012;60:1117–1123.
rano JL, Erdine S, Kiowski W, Agabiti-Rosei E, Ambrosioni E, Lind- 24. Brown DW, Giles WH, Greenlund KJ. Blood pressure parameters
holm LH, Viigimaa M, Adamopoulos S, Agabiti-Rosei E, Ambrosi- and risk of fatal stroke, NHANES II mortality study. Am J Hyper-
oni E, Bertomeu V, Clement D, Erdine S, Farsang C, Gaita D, Lip tens 2007;20:338–341.
G, Mallion JM, Manolis AJ, Nilsson PM, O’Brien E, Ponikowski P, 25. Lawes CM, Rodgers A, Bennett DA, Parag V, Suh I, Ueshima H,
Redon J, Ruschitzka F, Tamargo J, van Zwieten P, Waeber B, Willi- MacMahon S, Asia Pacific Cohort Studies Collaboration. Blood
ams B. 2007 Guidelines for the management of arterial hyperten- pressure and cardiovascular diseasein the Asia Pacific region. J
sion: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension Hypertens 2003;21:707–716.
of the European Society of Hypertension (ESH) and of the Euro- 26. Franklin SS, Khan SA, Wong ND, Larson MG, Levy D. Is pulse
pean Society of Cardiology (ESC). J Hypertens 2007;25:1105–1187. pressure useful in predicting risk for coronary heart disease? The
17. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redon J, Zanchetti A, Bohm M, Framingham heart study. Circulation 1999;100:354–360.
Christiaens T, Cifkova R, De Backer G, Dominiczak A, Galderisi 27. Williams B, Lindholm LH, Sever P. Systolic pressure is all that mat-
M, Grobbee DE, Jaarsma T, Kirchhof P, Kjeldsen SE, Laurent S, ters. Lancet 2008;371:2219–2221.
28. Domanski M, Mitchell G, Pfeffer M, Neaton JD, Norman J, Sven-
Manolis AJ, Nilsson PM, Ruilope LM, Schmieder RE, Sirnes PA,
dsen K, Grimm R, Cohen J, Stamler J, MRFIT Research Group. Pul-
Sleight P, Viigimaa M, Waeber B, Zannad F, Redon J, Dominiczak
se pressure and cardiovascular disease-related mortality: follow-
A, Narkiewicz K, Nilsson PM, Burnier M, Viigimaa M, Ambrosioni
up study of the Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT).
E, Caufield M, Coca A, Olsen MH, Schmieder RE, Tsioufis C, van
JAMA 2002;287:2677–2683.
de Borne P, Zamorano JL, Achenbach S, Baumgartner H, Bax JJ,
29. Franklin SS, Lopez VA, Wong ND, Mitchell GF, Larson MG, Vasan
Bueno H, Dean V, Deaton C, Erol C, Fagard R, Ferrari R, Hasdai
RS, Levy D. Single versus combined blood pressure components
D, Hoes AW, Kirchhof P, Knuuti J, Kolh P, Lancellotti P, Linhart A,
and risk for cardiovascular disease: the Framingham Heart Study.
Nihoyannopoulos P, Piepoli MF, Ponikowski P, Sirnes PA, Tamargo
Circulation 2009;119:243–250.
JL, Tendera M, Torbicki A, Wijns W, Windecker S, Clement DL,
30. Bhatt DL, Steg PG, Ohman EM, Hirsch AT, Ikeda Y, Mas JL, Goto S,
Coca A, Gillebert TC, Tendera M, Rosei EA, Ambrosioni E, Anker
Liau CS, Richard AJ, Rother J, Wilson PW, REACH Registry Inves-
SD, Bauersachs J, Hitij JB, Caulfield M, De Buyzere M, De Geest
tigators. International prevalence, recognition, and treatment of
S, Derumeaux GA, Erdine S, Farsang C, Funck-Brentano C, Gerc cardiovascular risk factors in outpatients with atherothrombosis.
V, Germano G, Gielen S, Haller H, Hoes AW, Jordan J, Kahan T, JAMA 2006;295:180–189.
Komajda M, Lovic D, Mahrholdt H, Olsen MH, Ostergren J, Parati 31. Mancia G, Facchetti R, Bombelli M, Polo Friz H, Grassi G, Gian-
G, Perk J, Polonia J, Popescu BA, Reiner Z, Ryden L, Sirenko Y, nattasio C , Sega R. Relationship of office, home, and ambulatory
Stanton A, Struijker-Boudier H, Tsioufis C, van de Borne P, Vla- blood pressure to blood glucose and lipid variables in the PAMELA
chopoulos C, Volpe M, Wood DA. 2013 ESH/ESC guidelines for population. Hypertension 2005;45:1072–1077.
the management of arterial hypertension: the Task Force for the 32. B erry JD, Dyer A, Cai X, Garside DB, Ning H, Thomas A, Gre-
Management of Arterial Hypertension of the European Society of enland P, Van Horn L, Tracy RP, Lloyd-Jones DM. Lifetime risks of
Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology cardiovascular disease. N Engl J Med 2012;366:321–329.
(ESC). Eur Heart J 2013;34:2159–2219. 33. Aktas MK, Ozduran V, Pothier CE, Lang R, Lauer MS. Global risk
18. Lurbe E, Agabiti-Rosei E, Cruickshank JK, Dominiczak A, Erdine S, scores and exercise testing for predicting all-cause mortality in a
Hirth A, Invitti C, Litwin M, Mancia G, Pall D, Rascher W, Redon preventive medicine pro- gram. JAMA 2004;292:1462–1468.
J, Schaefer F, Seeman T, Sinha M, Stabouli S, Webb NJ, Wuhl E, 34. Cooney MT, Dudina AL, Graham IM. Value and limitations of exis-
Zanchetti A. 2016 European Society of Hypertension guidelines ting scores for the assessment of cardiovascular risk: a review for
for the management of high blood pressure in children and adoles- clinicians. J Am Coll Cardiol 2009;54:1209–1227.
cents. J Hypertens 2016;34:1887–1920. 35. Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano
19. Kearney PM, Whelton M, Reynolds K, Muntner P, Whelton PK, AL, Cooney MT, Corra U, Cosyns B, Deaton C, Graham I, Hall
He J. Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. MS, Hobbs FDR, Lochen ML, Lollgen H, Marques-Vidal P, Perk J,
Lancet 2005;365:217–223. Prescott E, Redon J, Richter DJ, Sattar N, Smulders Y, Tiberi M,
20. Lip GYH, Coca A, Kahan T, Boriani G, Manolis AS, Olsen MH, van der Worp HB, van Dis I, Verschuren WMM, Binno S, ESC Sci-
Oto A, Potpara TS, Steffel J, Marin F, de Oliveira Figueiredo MJ, de entific Document Group. 2016 European Guidelines on cardiovas-
Simone G, Tzou WS, En Chiang C, Williams B. Hypertension and cular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task
cardiac arrhythmias: executive summary of a consensus document Force of the European Society of Cardiology and Other Societies
from the European Heart Rhythm Association (EHRA) and ESC on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (consti-
Council on Hypertension, endorsed by the Heart Rhythm Society tuted by representatives of 10 societies and by invited experts)
(HRS), Asia-Pacific Heart Rhythm Society (APHRS), and Sociedad Developed with the special contribution of the European Associa-
Latinoamericana de Estimulacion Cardiaca y Electrofisiologia (SO- tion for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur
LEACE). Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother 2017;3:235–250. Heart J 2016;37:2315–2381.

156
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

36. Borghi C, Rosei EA, Bardin T, Dawson J, Dominiczak A, Kielstein 51. SPRINT Research Group, Wright JT Jr, Williamson JD, Whelton
JT, Manolis AJ, Perez-Ruiz F, Mancia G. Serum uric acid and the risk PK, Snyder JK, Sink KM, Rocco MV, Reboussin DM, Rahman M,
of cardiovascular and renal disease. J Hypertens 2015;33:1729– Oparil S, Lewis CE, Kimmel PL, Johnson KC, Goff DC Jr, Fine LJ,
1741; discussion 1741. Cutler JA, Cushman WC, Cheung AK, Ambrosius WT. A rando-
37. van Dis I, Geleijnse JM, Boer JM, Kromhout D, Boshuizen H, mized trial of intensive versus standard blood-pressure control. N
Grobbee DE, van der Schouw YT, Verschuren WM. Effect of inclu- Engl J Med 2015;373:2103–2116.
ding nonfatal events in cardio- vascular risk estimation, illustrated 52. Filipovsky J, Seidlerova J, Kratochvil Z, Karnosova P, Hronova M,
with data from The Netherlands. Eur J Prev Cardiol 2014;21:377– Mayer O Jr. Automated compared to manual office blood pressure
383. and to home blood pressure in hypertensive patients. Blood Press
38. Cuspidi C, Ambrosioni E, Mancia G, Pessina AC, Trimarco B, 2016;25:228–234.
Zanchetti A. Role of echocardiography and carotid ultrasonogra- 53. Myers MG, Kaczorowski J, Dolovich L, Tu K, Paterson JM. Cardio-
phy in stratifying risk in patients with essential hypertension: the vascular risk in hypertension in relation to achieved blood pressu-
Assessment of Prognostic Risk Observational Survey. J Hypertens re using automated office blood pressure measurement. Hyper-
2002;20:1307–1314. tension 2016;68:866–872.
39. Roman MJ, Pickering TG, Schwartz JE, Pini R, Devereux RB. Asso- 54. Parati G, Stergiou G, O’Brien E, Asmar R, Beilin L, Bilo G, Clement
ciation of caro- tid atherosclerosis and left ventricular hyper- D, de la Sierra A, de Leeuw P, Dolan E, Fagard R, Graves J, Head
trophy. J Am Coll Cardiol 1995;25:83–90. GA, Imai Y, Kario K, Lurbe E, Mallion JM, Mancia G, Mengden T,
40. Cuspidi C, Valerio C, Sala C, Esposito A, Masaidi M, Negri F, Zan- Myers M, Ogedegbe G, Ohkubo T, Omboni S, Palatini P, Redon J,
chetti A , Mancia G. Prevalence and correlates of multiple organ Ruilope LM, Shennan A, Staessen JA, vanMontfrans G, Verdecchia
damage in a never-treated hyper- tensive population: role of am- P, Waeber B, Wang J, Zanchetti A, Zhang Y, European Society
bulatory blood pressure. Blood Press Monit 2008;13:7–13. of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring
41. Pontremoli R, Ravera M, Bezante GP, Viazzi F, Nicolella C, Berruti and Cardiovascular Variability. European Society of Hypertension
V, Leoncini G, Del Sette M, Brunelli C, Tomolillo C, Deferrari G. practice guidelines for ambulatory blood pressure monitoring. J
Left ventricular geometry and function in patients with essential Hypertens 2014;32:1359–1366.
hypertension and microalbuminuria. J Hypertens 1999;17:993– 55. Stergiou GS, Parati G, Vlachopoulos C, Achimastos A, Andreadis
1000. E, Asmar R, Avolio A, Benetos A, Bilo G, Boubouchairopoulou N,
42. Sehestedt T, Jeppesen J, Hansen TW, Wachtell K, Ibsen H, Torp- Boutouyrie P, Castiglioni P, de la Sierra A, Dolan E, Head G, Imai
Pedersen C, Hildebrandt P, Olsen MH. Risk prediction is improved Y, Kario K, Kollias A, Kotsis V, Manios E, McManus R, Mengden T,
Mihailidou A, Myers M, Niiranen T, Ochoa JE, Ohkubo T, Omboni
by adding markers of sub- clinical organ damage to SCORE. Eur
S, Padfield P, Palatini P, Papaioannou T, Protogerou A, Redon J,
Heart J 2010;31:883–891.
Verdecchia P, Wang J, Zanchetti A, Mancia G, O’Brien E. Metho-
43. Perrone-Filardi P, Coca A, Galderisi M, Paolillo S, Alpendurada F,
dology and technology for peripheral and central blood pressure
de Simone G, Donal E, Kahan T, Mancia G, Redon J, Schmieder R,
and blood pressure variability measurement: current status and
Williams B, Agabiti-Rosei E. Noninvasive cardiovascular imaging
future directions - Position statement of the European Society of
for evaluating subclinical target organ damage in hypertensive pati-
Hypertension Working Group on blood pressure monitoring and
ents: a consensus article from the European Association of Cardi-
cardiovascular variability. J Hypertens 2016;34:1665–1677.
ovascular Imaging, the European Society of Cardiology Council on
56. O’Brien E, Parati G, Stergiou G, Asmar R, Beilin L, Bilo G, Cle-
Hypertension and the European Society of Hypertension. J Hyper-
ment D, de la Sierra A, de Leeuw P, Dolan E, Fagard R, Graves J,
tens 2017;35:1727–1741.
Head GA, Imai Y, Kario K, Lurbe E, Mallion JM, Mancia G, Men-
44. Stergiou GS, Alpert B, Mieke S, Asmar R, Atkins N, Eckert S, Frick
gden T, Myers M, Ogedegbe G, Ohkubo T, Omboni S, Palatini P,
G, Friedman B, Grassl T, Ichikawa T, Ioannidis JP, Lacy P, McMa-
Redon J, Ruilope LM, Shennan A, Staessen JA, vanMontfrans G,
nus R, Murray A, Myers M, Palatini P, Parati G, Quinn D, Sarkis Verdecchia P, Waeber B, Wang J, Zanchetti A, Zhang Y, European
J, Shennan A, Usuda T, Wang J, Wu CO, O’Brien E. A universal Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure M.
standard for the validation of blood pressure measuring devices: European Society of Hypertension position paper on ambulatory
Association for the Advancement of Medical Instrumentation/ blood pressure monitoring. J Hypertens 2013;31:1731–1768.
European Society of Hypertension/International Organization 57. Parati G, Stergiou GS, Asmar R, Bilo G, de Leeuw P, Imai Y, Kario
for Standardization (AAMI/ ESH/ISO) Collaboration Statement. J K, Lurbe E, Manolis A, Mengden T, O’Brien E, Ohkubo T, Padfield
Hypertens 2018;36:472–478. P, Palatini P, Pickering T, Redon J, Revera M, Ruilope LM, Shennan
45. Clark CE, Taylor RS, Shore AC, Ukoumunne OC, Campbell JL. A, Staessen JA, Tisler A, Waeber B, Zanchetti A, Mancia G. Euro-
A ssociation of a difference in systolic blood pressure between pean Society of Hypertension guidelines for blood pressure mo-
arms with ascular disease and mortality: a systematic review and nitoring at home: a summary report of the Second International
meta-analysis. Lancet 2012;379:905–914. Consensus Conference on Home Blood Pressure Monitoring. J
46. Fagard RH, De Cort P. Orthostatic hypotension is a more robust Hypertens 2008;26:1505–1526.
predictor of cardiovascular events than nighttime reverse dipping 58. Bliziotis IA, Destounis A, Stergiou GS. Home versus ambulato-
in elderly. Hypertension 2010;56:56–61. ry and office blood pressure in predicting target organ damage in
47. Julius S, Palatini P, Kjeldsen SE, Zanchetti A, Weber MA, McInnes hypertension: a systematic review and meta-analysis. J Hypertens
GT, Brunner HR, Mancia G, Schork MA, Hua TA, Holzhauer B, 2012;30:1289–1299.
Zappe D, Majahalme S, Jamerson K, Koylan N. Usefulness of heart 59. Ward AM, Takahashi O, Stevens R, Heneghan C. Home measu-
rate to predict cardiac events in treated patients with high-risk rement of blood pressure and cardiovascular disease: systema-
systemic hypertension. Am J Cardiol 2012;109:685–692. tic review and meta-analysis of prospective studies. J Hypertens
48. Myers MG. A short history of automated office blood pressure 2012;30:449–456.
- 15 years to SPRINT. J Clin Hypertens (Greenwich) 2016;18:721– 60. McManus RJ, Mant J, Bray EP, Holder R, Jones MI, Greenfield S,
724 Kaambwa B, Banting M, Bryan S, Little P, Williams B, Hobbs FD.
49. Parati G, Pomidossi G, Casadei R, Mancia G. Lack of alerting reac- Telemonitoring and selfmanagement in the control of hypertension
tions to intermittent cuff infl ations during noninvasive blood pre- (TASMINH2): a randomised controlled trial. Lancet 2010;376:163–
ssure monitoring. Hypertension 1985;7:597–601. 172.
50. Myers MG, Godwin M, Dawes M, Kiss A, Tobe SW, Kaczorowski J. 61. McManus RJ, Mant J, Haque MS, Bray EP, Bryan S, Greenfield SM,
Measurement of blood pressure in the office: recognizing the pro- Jones MI, Jowett S, Little P, Penaloza C, Schwartz C, Shackleford
blem and proposing the solution. Hypertension 2010;55:195–200. H, Shovelton C, Varghese J, Williams B, Hobbs FD, Gooding T,

157
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

Morrey I, Fisher C, Buckley D. Effect of self-monitoring and me- 74. Mancia G, Verdecchia P. Clinical value of ambulatory blood pressu-
dication self-titration on systolic blood pressure in hypertensive re: evidence and limits. Circ Res 2015;116:1034–1045.
patients at high risk of cardiovascular disease: the TASMIN-SR 75. Salles GF, Reboldi G, Fagard RH, Cardoso CR, Pierdomenico SD,
randomized clinical trial. JAMA 2014;312:799–808. Verdecchia P, Eguchi K, Kario K, Hoshide S, Polonia J, de la Sierra
62. Tucker KL, Sheppard JP, Stevens R, Bosworth HB, Bove A, Bray A, Hermida RC, Dolan E, O’Brien E, Roush GC, ABC-H Investi-
EP, Earle K, George J, Godwin M, Green BB, Hebert P, Hobbs gators. Prognostic effect of the nocturnal blood pressure fall in
FDR, Kantola I, Kerry SM, Leiva A, Magid DJ, Mant J, Margolis hypertensive patients: the Ambulatory Blood pressure Collabora-
KL, McKinstry B, McLaughlin MA, Omboni S, Ogedegbe O, Pa- tion in patients with Hypertension (ABC-H) meta-analysis. Hyper-
rati G, Qamar N, Tabaei BP, Varis J, Verberk WJ, Wakefield BJ, tension 2016;67:693–700.
McManus RJ. Self-monitoring of blood pressure in hypertension: a 76. Mancia G. Short- and long-term blood pressure variability: present
systematic review and individual patient data meta-analysis. PLoS and future. Hypertension 2012;60:512–517.
Med 2017;14:e1002389. 77. Kario K, Pickering TG, Umeda Y, Hoshide S, Hoshide Y, Morinari
63. Omboni S, Gazzola T, Carabelli G, Parati G. Clinical usefulness M, Murata M, Kuroda T, Schwartz JE, Shimada K. Morning surge in
and cost effectiveness of home blood pressure telemonitoring: blood pressure as a predictor of silent and clinical cerebrovascular
disease in elderly hypertensives: a prospective study. Circulation
meta-analysis of randomized controlled studies. J Hypertens
2003;107:1401–1406.
2013;31:455–467; discussion 467–458.
78. Parati G, Schillaci G. What are the real determinants of the ambu-
64. Parati G, Omboni S. Role of home blood pressure telemonito-
latory arterial stiffness index? J Hypertens 2012;30:472–476.
ring in hypertension management: an update. Blood Press Monit
79. Kikuya M, Ohkubo T, Metoki H, Asayama K, Hara A, Obara T,
2010;15:285–295.
Inoue R, Hoshi H, Hashimoto J, Totsune K, Satoh H, Imai Y. Day-
65. Gaborieau V, Delarche N, Gosse P. Ambulatory blood pressure
by-day variability of blood pressure and heart rate at home as a
monitoring versus self-measurement of blood pressure at home: novel predictor of prognosis: the Ohasama study. Hypertension
correlation with target organ damage. J Hypertens 2008;26:1919– 2008;52:1045–1050.
1927. 80. Mancia G, Zanchetti A. White-coat hypertension: misnomers,
66. Clement DL, De Buyzere ML, De Bacquer DA, de Leeuw PW, Du- misconceptions and misunderstandings. What should we do next?
prez DA, Fagard RH, Gheeraert PJ, Missault LH, Braun JJ, Six RO, J Hypertens 1996;14:1049–1052.
Van Der Niepen P, O’Brien E, Office versus Ambulatory Pressure 81. Bobrie G, Clerson P, Menard J, Postel-Vinay N, Chatellier G, Plo-
Study Investigators. Pronostic value of ambulatory blood-pressure uin PF. Masked hypertension: a systematic review. J Hypertens
recordings in patients with treated hypertension. N Engl J Med 2008;26:1715–1725.
2003;348:2407–2415. 82. Mancia G, Bombelli M, Cuspidi C, Facchetti R, Grassi G. Cardio-
67. Sega R, Facchetti R, Bombelli M, Cesana G, Corrao G, Grassi G, vascular risk associated with white-coat hypertension: pro side of
Mancia G. Prognostic value of ambulatory and home blood pressu- the argument. Hypertension 2017;70:668–675.
res compared with office blood pressure in the general population: 83. Parati G, Omboni S, Staessen J, Thijs L, Fagard R, Ulian L, Mancia
follow-up results from the Pressioni Arteriose Monitorate e Loro G. Limitations of the difference between clinic and daytime blood
Associazioni (PAMELA) study. Circulation 2005;111:1777–1783. pressure as a surrogate measure of the ‘white-coat’ effect. Syst-
68. Banegas JR, Ruilope LM, de la Sierra A, Vinyoles E, Gorostidi M, de Eur investigators. J Hypertens 1998;16:23–29.
la Cruz JJ, Ruiz-Hurtado G, Segura J, Rodriguez-Artalejo F, Willi- 84. Banegas JR, Ruilope LM, de la Sierra A, de la Cruz JJ, Gorostidi M,
ams B. Relationship between clinic and ambulatory blood-pressure Segura J, Martell N, Garcia-Puig J, Deanfield J, Williams B. High
measurements and mortality. N Engl J Med 2018;378:1509–1520. prevalence of masked uncontrolled hypertension in people with
69. Investigators ABC-H, Roush GC, Fagard RH, Salles GF, Pierdome- treated hypertension. Eur Heart J 2014;35:3304–3312.
nico SD, Reboldi G, Verdecchia P, Eguchi K, Kario K, Hoshide S, 85. Huang Y, Huang W, Mai W, Cai X, An D, Liu Z, Huang H, Zeng
Polonia J, de la Sierra A, Hermida RC, Dolan E, Zamalloa H. Pro- J, Hu Y, Xu D. White-coat hypertension is a risk factor for cardi-
gnostic impact from clinic, daytime, and night-time systolic blood ovascular diseases and total mortality. J Hypertens 2017;35:677–
pressure in nine cohorts of 13,844 patients with hypertension. J 688.
Hypertens 2014;32:2332–2340; discussion 2340. 86. Briasoulis A, Androulakis E, Palla M, Papageorgiou N, Tousoulis
70. Fagard RH, Celis H, Thijs L, Staessen JA, Clement DL, De Buyze- D. White-coat hypertension and cardiovascular events: a meta-
re ML, De Bacquer DA. Daytime and nighttime blood pressure analysis. J Hypertens 2016;34:593–599.
as predictors of death and cause-specific cardiovascular events in 87. Grassi G, Seravalle G, Trevano FQ, Dell’oro R, Bolla G, Cuspidi C,
hypertension. Hypertension 2008;51:55–61. Arenare F, Mancia G. Neurogenic abnormalities in masked hyper-
tension. Hypertension 2007;50:537–542.
71. Parati G, Ochoa JE, Bilo G, Agarwal R, Covic A, Dekker FW, Fliser
88. Mancia G. Clinical significance of white-coat hypertension. J
D, Heine GH, Jager KJ, Gargani L, Kanbay M, Mallamaci F, Massy Z,
Hypertens 2016;34:623–626.
Ortiz A, Picano E, Rossignol P, Sarafidis P, Sicari R, Vanholder R,
89. Mancia G. White-coat hypertension: growing evidence in favour of
Wiecek A, London G, Zoccali C, European Renal and Cardiovas-
its adverse prognostic significance. J Hypertens 2017;35:710–712.
cular Medicine Working Group of the European Renal Associati-
90. Mancia G, Grassi G. The heterogeneous nature of white-coat
on-European Dialysis and Transplant Association. Hypertension in hypertension. J Am Coll Cardiol 2016;68:2044–2046.
chronic kidney disease part 2: role of ambulatory and home blood 91. Asayama K, Li Y, Franklin SS, Thijs L, O’Brien E, Staessen JA. Car-
pressure monitoring for assessing alterations in blood pressure va- diovascular risk associated with white-coat hypertension: con side
riability and blood pressure profiles. Hypertension 2016;67:1102– of the argument. Hypertension 2017;70:676–682.
1110. 92. Lurbe E, Torro I, Alvarez V, Nawrot T, Paya R, Redon J, Staes-
72. Piper MA, Evans CV, Burda BU, Margolis KL, O’Connor E, Whi- sen JA. Prevalence, persistence, and clinical significance of masked
tlock EP. Diagnostic and predictive accuracy of blood pressure hypertension in youth. Hypertension 2005;45:493–498.
screening methods with consideration of rescreening intervals: 93. Mancia G, Facchetti R, Bombelli M, Grassi G, Sega R. Long-term
a systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. risk of mortality associated with selective and combined elevati-
Ann Intern Med 2015;162:192–204. on in office, home, and ambulatory blood pressure. Hypertension
73. Omboni S, Parati G, Palatini P, Vanasia A, Muiesan ML, Cuspidi 2006;47:846–853.
C, Mancia G. Reproducibility and clinical value of nocturnal hypo- 94. Bobrie G, Chatellier G, Genes N, Clerson P, Vaur L, Vaisse B,
tension: prospective evidence from the SAMPLE study. Study on Menard J, Mallion JM. Cardiovascular prognosis of “masked hyper-
Ambulatory Monitoring of Pressure and Lisinopril Evaluation. J tension” detected by blood pressure self-measurement in elderly
Hypertens 1998;16:733–738. treated hypertensive patients. JAMA 2004;291:1342–1349.

158
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

95. Fagard RH, Cornelissen VA. Incidence of cardiovascular events in 109. Vlachopoulos C, Aznaouridis K, O’Rourke MF, Safar ME, Baou
white-coat, masked and sustained hypertension versus true nor- K, Stefanadis C. Prediction of cardiovascular events and all-cause
motension: a meta-analysis. J Hypertens 2007;25:2193–2198. mortality with central haemodynamics: a systematic review and
96. Franklin SS, Thijs L, Li Y, Hansen TW, Boggia J, Liu Y, Asayama K, meta-analysis. Eur Heart J 2010;31:1865–1871.
Bjorklund- Bodegard K, Ohkubo T, Jeppesen J, Torp-Pedersen C, 110. Lurbe E, Redon J. Isolated systolic hypertension in young people
Dolan E, Kuznetsova T, Stolarz-Skrzypek K, Tikhonoff V, Malyu- is not spurious and should be treated: con side of the argument.
tina S, Casiglia E, Nikitin Y, Lind L, Sandoya E, Kawecka-Jaszcz K, Hypertension 2016;68:276–280.
Filipovsky J, Imai Y, Wang J, Ibsen H, O’Brien E, Staessen JA. Res- 111. McEniery CM, Franklin SS, Cockcroft JR, Wilkinson IB. Isolated
ponse to masked hypertension in untreated and treated patients systolic hypertension in young people is not spurious and should
with diabetes mellitus: attractive but questionable interpretations be treated: pro side of the argument. Hypertension 2016;68:269–
and response to Is masked hypertension related to diabetes melli- 275.
tus? Hypertension 2013;62:e23–e25. 112. Devereux RB, Alderman MH. Role of preclinical cardiovascular di-
97. Lurbe E, Redon J, Kesani A, Pascual JM, Tacons J, Alvarez V, Batlle sease in the evolution from risk factor exposure to development
D. Increase in nocturnal blood pressure and progression to micro- of morbid events. Circulation 1993;88:1444–1455.
albuminuria in type 1 diabetes. New Engl J Med 2002;347:797–805. 113. Cordero A, Morillas P, Bertomeu-Gonzalez V, Quiles J, Mazon
98. Lindholt JS, Sogaard R. Population screening and intervention for P, Guindo J, Soria F, Llacer A, Lekuona I, Gonzalez-Juanatey JR,
vascular disease in Danish men (VIVA): a randomised controlled Bertomeu V, Prevalence of Peripheral Arterial Disease in Patients
trial. Lancet 2017;390:2256–2265. with Acute Coronary Syndrome Investigators. Clustering of target
99. Hodgkinson J, Mant J, Martin U, Guo B, Hobbs FD, Deeks JJ, He- organ damage increases mortality after acute coronary syndro-
neghan C, Roberts N, McManus RJ. Relative effectiveness of clinic mes in patients with arterial hypertension. J Hum Hypertens
and home blood pressure monitoring compared with ambulatory 2011;25:600–607.
blood pressure monitoring in diagnosis of hypertension: systema- 114. Greve SV, Blicher MK, Sehestedt T, Gram-Kampmann EM, Ras-
tic review. BMJ 2011;342:d3621. mussen S, Vishram JK, Olsen MH. Effective risk stratification in
100. Vinyoles E, Felip A, Pujol E, de la Sierra A, Dura R, del Rey RH, patients with moderate cardiovascular risk using albuminuria
Sobrino J, Gorostidi M, de la Figuera M, Segura J, Banegas JR, Ru- and atherosclerotic plaques in the carotid arteries. J Hypertens
ilope LM. Clinical characteristics of isolated clinic hypertension. J 2015;33:1563–1570.
Hypertens 2008;26:438–445. 115. de Simone G, Devereux RB, Izzo R, Girfoglio D, Lee ET, How-
101. McManus RJ, Mant J. Do differences in blood pressure between ard BV, Roman MJ. Lack of reduction of left ventricular mass in
arms matter? Lancet 2012;379:872–873. treated hypertension: the strong heart study. J Am Heart Assoc
102. McManus RJ, Mant J, Franssen M, Nickless A, Schwartz C, 2013;2:e000144.
Hodgkinson J, Bradburn P, Farmer A, Grant S, Greenfield SM, 116. Lonnebakken MT, Izzo R, Mancusi C, Gerdts E, Losi MA, Canciello
Heneghan C, Jowett S, Martin U, Milner S, Monahan M, Mort S, G, Giugliano G, De Luca N, Trimarco B, de Simone G. Left ventri-
Ogburn E, Perera-Salazar R, Shah SA, Yu LM, Tarassenko L, Hobbs cular hypertrophy regression during antihypertensive treatment in
FDR. Efficacy of self-monitored blood pressure, with or witho- an outpatient clinic (the Campania Salute Network). J Am Heart
ut telemonitoring, for titration of antihypertensive medication Assoc 2017;6:e004152.
(TASMINH4): an unmasked randomised controlled trial. Lancet 117. Volpe M, Battistoni A, Tocci G, Rosei EA, Catapano AL, Coppo
2018;391:949–959. R, del Prato S, Gentile S, Mannarino E, Novo S, Prisco D, Man-
103. Le VV, Mitiku T, Sungar G, Myers J, Froelicher V. The blood pre- cia G. Cardiovascular risk assessment beyond systemic coronary
ssure response to dynamic exercise testing: a systematic review. risk estimation: a role for organ damage markers. J Hypertens
Prog Cardiovasc Dis 2008;51:135–160. 2012;30:1056–1064.
104. Holmqvist L, Mortensen L, Kanckos C, Ljungman C, Mehlig K, 118. Bacharova L, Schocken D, Estes EH, Strauss D. The role of ECG
Manhem K. Exercise blood pressure and the risk of future hyper- in the diagnosis of left ventricular hypertrophy. Curr Cardiol Rev
tension. J Hum Hypertens 2012;26:691–695. 2014;10:257–261.
105. Parati G, Agostoni P, Basnyat B, Bilo G, Brugger H, Coca A, Festi 119. Pahor M, Guralnik JM, Ambrosius WT, Blair S, Bonds DE, Church
L, Giardini G, Lironcurti A, Luks AM, Maggiorini M, Modesti PA, TS, Espeland MA, Fielding RA, Gill TM, Groessl EJ, King AC, Krit-
Swenson ER, Williams B, Bartsch P, Torlasco C. Clinical recom- chevsky SB, Manini TM, McDermott MM, Miller ME, Newman AB,
mendations for high altitude exposure of individuals with pre-exis- Rejeski WJ, Sink KM, Williamson JD. Effect of structured physical
ting cardiovascular conditions. Eur Heart J 2018;39:1546–1554. activity on prevention of major mobility disability in older adults:
106. Picone DS, Schultz MG, Otahal P, Aakhus S, Al-Jumaily AM, Black the LIFE study randomized clinical trial. JAMA 2014;311:2387–
JA, Bos WJ, Chambers JB, Chen CH, Cheng HM, Cremer A, 2396.
Davies JE, Dwyer N, Gould BA, Hughes AD, Lacy PS, Laugesen 120. Lehtonen AO, Puukka P, Varis J, Porthan K, Tikkanen JT, Nieminen
E, Liang F, Melamed R, Muecke S, Ohte N, Okada S, Omboni S, MS, Huikuri HV, Anttila I, Nikus K, Kahonen M, Jula A, Niiranen
Ott C, Peng X, Pereira T, Pucci G, Rajani R, Roberts- Thomson TJ. Prevalence and prognosis of ECG abnormalities in normotensi-
P, Rossen NB, Sueta D, Sinha MD, Schmieder RE, Smulyan H, Sri- ve and hypertensive individuals. J Hypertens 2016;34:959–966.
kanth VK, Stewart R, Stouffer GA, Takazawa K, Wang J, Wester- 121. Okin PM, Devereux RB, Jern S, Kjeldsen SE, Julius S, Nieminen MS,
hof BE, Weber F, Weber T, Williams B, Yamada H, Yamamoto E, Snapinn S, Harris KE, Aurup P, Edelman JM, Wedel H, Lindholm
Sharman JE. Accuracy of cuff-measured blood pressure: systematic LH, Dahlof B, LIFE Study Investigators. Regression of electrocar-
reviews and meta-analyses. J Am Coll Cardiol 2017;70:572–586. diographic left ventricular hypertrophy during antihypertensive
107. Herbert A, Cruickshank JK, Laurent S, Boutouyrie P. Establishing treatment and the prediction of major cardiovascular events.
reference values for central blood pressure and its amplification in JAMA 2004;292:2343–2349.
a general healthy population and according to cardiovascular risk 122. Okin PM, Oikarinen L, Viitasalo M, Toivonen L, Kjeldsen SE, Nie-
factors. Eur Heart J 2014;35:3122–3133. minen MS, Edelman JM, Dahlof B, Devereux RB, LIFE Study Inves-
108. Williams B, Lacy PS, Thom SM, Cruickshank K, Stanton A, Colli- tigators. Prognostic value of changes in the electrocardiographic
er D, Hughes AD, Thurston H, O’Rourke M, CAFE Investigators, strain pattern during antihypertensive treatment: the Losartan In-
Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Investigators, CAFE tervention for End-Point Reduction in Hypertension Study (LIFE).
Steering Committee and Writing Committee. Differential impact Circulation 2009;119:1883–1891.
of blood pressure-lowering drugs on central aortic pressure and 123. de Simone G, Izzo R, Chinali M, De Marco M, Casalnuovo G, Ro-
clinical outcomes: principal results of the Conduit Artery Function zza F, Girfoglio D, Iovino GL, Trimarco B, De Luca N. Does in-
Evaluation (CAFE) study. Circulation 2006;113:1213–1225. formation on systolic and diastolic function improve prediction of

159
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

a cardiovascular event by left ventricular hypertrophy in arterial Meer P. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of
hypertension? Hypertension 2010;56:99–104. acute and chronic heart failure: the Task Force for the diagnosis
124. Bombelli M, Facchetti R, Cuspidi C, Villa P, Dozio D, Brambilla and treatment of acute and chronic heart failure of the European
G, Grassi G, Mancia G. Prognostic significance of left atrial en- Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribu-
largement in a general population: results of the PAMELA study. tion of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart
Hypertension 2014;64:1205–1211. J 2016;37:2129–2200.
125. Devereux RB, Wachtell K, Gerdts E, Boman K, Nieminen MS, Pa- 137. Yaghi S, Moon YP, Mora-McLaughlin C, Willey JZ, Cheung K, Di
pademetriou V, Rokkedal J, Harris K, Aurup P, Dahlof B. Prognos- Tullio MR, Homma S, Kamel H, Sacco RL, Elkind MS. Left atrial en-
tic significance of left ventricular mass change during treatment of largement and stroke recurrence: the Northern Manhattan Stroke
hypertension. JAMA 2004;292:2350–2356. Study. Stroke 2015;46:1488–1493.
126. de Simone G, Izzo R, Aurigemma GP, De Marco M, Rozza F, Tri- 138. Losi MA, Izzo R, De Marco M, Canciello G, Rapacciuolo A, Tri-
marco V, Stabile E, De Luca N, Trimarco B. Cardiovascular risk marco V, Stabile E, Rozza F, Esposito G, De Luca N, de Simone
in relation to a new classification of hypertensive left ventricular G, Trimarco B. Cardiovascular ultrasound exploration contributes
geometric abnormalities. J Hypertens 2015;33:745–754; discussion to predict incident atrial fibrillation in arterial hypertension: the
754. Campania Salute Network. Int J Cardiol 2015;199:290–295.
127. Marwick TH, Gillebert TC, Aurigemma G, Chirinos J, Derumeaux 139. Douglas PS. The left atrium: a biomarker of chronic diastolic
G, Galderisi M, Gottdiener J, Haluska B, Ofili E, Segers P, Senior dysfunction and cardiovascular disease risk. J Am Coll Cardiol
R, Tapp RJ, Zamorano JL. Recommendations on the use of echo- 2003;42:1206–1207.
cardiography in adult hypertension: a report from the European 140. Kuznetsova T, Haddad F, Tikhonoff V, Kloch-Badelek M, Ryabikov
Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) and the American A, Knez J, Malyutina S, Stolarz-Skrzypek K, Thijs L, Schnittger I,
Society of Echocardiography (ASE). Eur Heart J Cardiovasc Ima- Wu JC, Casiglia E, Narkiewicz K, Kawecka-Jaszcz K, Staessen JA,
ging 2015;16:577–605. European Project On Genes in Hypertension Investigators. Impact
128. Gerdts E, Wachtell K, Omvik P, Otterstad JE, Oikarinen L, Bo- and pitfalls of scaling of left ventricular and atrial structure in po-
man K, Dahlof B, Devereux RB. Left atrial size and risk of major pulation-based studies. J Hypertens 2016;34:1186–1194.
cardiovascular events during antihypertensive treatment: losartan 141. Evangelista A, Flachskampf FA, Erbel R, Antonini-Canterin F, Vla-
intervention for endpoint reduction in hypertension trial. Hyper- chopoulos C, Rocchi G, Sicari R, Nihoyannopoulos P, Zamorano J,
tension 2007;49:311–316. European Association of Echocardiography, Document Reviewers:
129. Muiesan ML, Salvetti M, Monteduro C, Bonzi B, Paini A, Viola Pepi M, Breithardt OA, Plonska- Gosciniak E. Echocardiography in
S, Poisa P, Rizzoni D, Castellano M, Agabiti-Rosei E. Left ven- aortic diseases: EAE recommendations for clinical practice. Eur J
tricular concentric geometry during treatment adversely affects Echocardiogr 2010;11:645–658.
cardiovascular prognosis in hypertensive patients. Hypertension 142. Nambi V, Chambless L, Folsom AR, He M, Hu Y, Mosley T, Volcik
2004;43:731–738. K, Boerwinkle E, Ballantyne CM. Carotid intima-media thickness
130. Takeuchi M, Nishikage T, Mor-Avi V, Sugeng L, Weinert L, Nakai and presence or absence of plaque improves prediction of co-
H, Salgo IS, Gerard O, Lang RM. Measurement of left ventricu- ronary heart disease risk: the ARIC (Atherosclerosis Risk In
lar mass by real-time threedimensional echocardiography: vali- Communities) study. J Am Coll Cardiol 2010;55:1600–1607.
dation against magnetic resonance and comparison with two-di- 143. Vlachopoulos C, Xaplanteris P, Aboyans V, Brodmann M, Cifkova
mensional and m-mode measurements. J Am Soc Echocardiogr R, Cosentino F, De Carlo M, Gallino A, Landmesser U, Laurent
2008;21:1001–1005. S, Lekakis J, Mikhailidis DP, Naka KK, Protogerou AD, Rizzoni
131. Stanton T, Jenkins C, Haluska BA, Marwick TH. Association of D, Schmidt-Trucksass A, Van Bortel L, Weber T, Yamashina A,
outcome with left ventricular parameters measured by two-di- Zimlichman R, Boutouyrie P, Cockcroft J, O’Rourke M, Park JB,
mensional and threedimensional echocardiography in patients at Schillaci G, Sillesen H, Townsend RR. The role of vascular biomar-
high cardiovascular risk. J Am Soc Echocardiogr 2014;27:65–73. kers for primary and secondary prevention. A position paper from
132. Codella NC, Lee HY, Fieno DS, Chen DW, Hurtado-Rua S, Ko- the European Society of Cardiology Working Group on peripheral
char M, Finn JP, Judd R, Goyal P, Schenendorf J, Cham MD, Deve- circulation: endorsed by the Association for Research into Arte-
reux RB, Prince M, Wang Y, Weinsaft JW. Improved left ventricu- rial Structure and Physiology (ARTERY) Society. Atherosclerosis
lar mass quantification with partial voxel interpolation: in vivo and 2015;241:507–532.
necropsy validation of a novel cardiac MRI segmentation algori- 144. Touboul PJ, Hennerici MG, Meairs S, Adams H, Amarenco P, Des-
thm. Circ Cardiovasc Imaging 2012;5:137–146. varieux M, Ebrahim S, Fatar M, Hernandez Hernandez R, Kowna-
133. Weinsaft JW, Cham MD, Janik M, Min JK, Henschke CI, Yankelevitz tor S, Prati P, Rundek T, Taylor A, Bornstein N, Csiba L, Vicaut E,
DF, Devereux RB. Left ventricular papillary muscles and trabecu- Woo KS, Zannad F, Advisory Board of the 3rd Watching the Risk
lae are significant determinants of cardiac MRI volumetric measu- Symposium 2004, 13th European Stroke Conference. Mannheim
rements: effects on clinical standards in patients with advanced intima-media thickness consensus. Cerebrovasc Dis 2004;18:346–
systolic dysfunction. Int J Cardiol 2008;126:359–365. 349.
134. Perrone-Filardi P, Coca A, Galderisi M, Paolillo S, Alpendurada F, 145. Inaba Y, Chen JA, Bergmann SR. Carotid plaque, compared with
de Simone G, Donal E, Kahan T, Mancia G, Redon J, Schmieder R, carotid intimamedia thickness, more accurately predicts co-
Williams B, Agabiti-Rosei E. Non-invasive cardiovascular imaging ronary artery disease events: a meta-analysis. Atherosclerosis
for evaluating subclinical target organ damage in hypertensive pa- 2012;220:128–133.
tients: a consensus paper from the European Association of Car- 146. Zanchetti A, Hennig M, Hollweck R, Bond G, Tang R, Cuspidi C,
diovascular Imaging (EACVI), the European Society of Cardiology Parati G, Facchetti R, Mancia G. Baseline values but not treatment-
Council on Hypertension, and the European Society of Hyperten- induced changes in carotid intima-media thickness predict incident
sion (ESH). Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2017;18:945–960. cardiovascular events in treated hypertensive patients: findings in
135. de Simone G, Kitzman DW, Chinali M, Oberman A, Hopkins PN, the European Lacidipine Study on Atherosclerosis (ELSA). Circu-
Rao DC, Arnett DK, Devereux RB. Left ventricular concentric lation 2009;120:1084–1090.
geometry is associated with impaired relaxation in hypertension: 147. Polak JF, Pencina MJ, Pencina KM, O’Donnell CJ, Wolf PA,
the HyperGEN study. Eur Heart J 2005;26:1039–1045. D’Agostino RB Sr. Carotid-wall intima-media thickness and cardi-
136. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats ovascular events. N Engl J Med 2011;365:213–221.
AJS, Falk V, Gonzalez-Juanatey JR, Harjola VP, Jankowska EA, Jes- 148. Laurent S, Cockcroft J, Van Bortel L, Boutouyrie P, Giannattasio
sup M, Linde C, Nihoyannopoulos P, Parissis JT, Pieske B, Riley C, Hayoz D, Pannier B, Vlachopoulos C, Wilkinson I, Struijker-
JP, Rosano GMC, Ruilope LM, Ruschitzka F, Rutten FH, van der Boudier H, European Network for Non-invasive Investigation

160
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

of Large Arteries. Expert consensus document on arterial stiff- detecting albuminuria: a systematic review and meta-analysis. Ann
ness: methodological issues and clinical applications. Eur Heart J Intern Med 2014;160:550–557.
2006;27:2588–2605. 161. Breslin DJ, Gifford RW Jr, Fairbairn JF II, Kearns TP. Prognostic
149. Van Bortel LM, Laurent S, Boutouyrie P, Chowienczyk P, importance of ophthalmoscopic findings in essential hypertension.
Cruickshank JK, De Backer T, Filipovsky J, Huybrechts S, Matta- JAMA 1966;195:335–338.
ce-Raso FU, Protogerou AD, Schillaci G, Segers P, Vermeersch 162. Frant R, Groen J. Prognosis of vascular hypertension; a 9 year
S, Weber T, Artery Society, European Society of Hypertension follow-up study of 418 cases. Arch Intern Med (Chic) 1950;85:727–
Working Group on Vascular Structure and Function, European 750.
Network for Noninvasive Investigation of Large Arteries. Expert 163. Sairenchi T, Iso H, Yamagishi K, Irie F, Okubo Y, Gunji J, Muto T,
consensus document on the measurement of aortic stiffness in Ota H. Mild retinopathy is a risk factor for cardiovascular morta-
daily practice using carotid-femoral pulse wave velocity. J Hyper- lity in Japanese with and without hypertension: the Ibaraki Prefec-
tens 2012;30:445–448. tural Health Study. Circulation 2011;124:2502–2511.
150. Reference Values for Arterial Stiffness Collaboration. Determi- 164. Dimmitt SB, West JN, Eames SM, Gibson JM, Gosling P, Littler
nants of pulse wave velocity in healthy people and in the presence WA. Usefulness of ophthalmoscopy in mild to moderate hyper-
of cardiovascular risk factors: ‘establishing normal and reference tension. Lancet 1989;1:1103–1106.
values’. Eur Heart J 2010;31:2338–2350. 165. Muiesan ML, Salvetti M, Di Castelnuovo A, Paini A, Assanelli D,
151. Ben-Shlomo Y, Spears M, Boustred C, May M, Anderson SG, Ben- Costanzo S, Badilini F, Vaglio M, Donati MB, Agabiti Rosei E, de
jamin EJ, Boutouyrie P, Cameron J, Chen CH, Cruickshank JK, Gaetano G, Iacoviello L, Moli-sani Study Investigators. Obesity
Hwang SJ, Lakatta EG, Laurent S, Maldonado J, Mitchell GF, Najjar and ECG left ventricular hypertrophy. J Hypertens 2017;35:162–
SS, Newman AB, Ohishi M, Pannier B, Pereira T, Vasan RS, Sho- 169.
kawa T, Sutton-Tyrell K, Verbeke F, Wang KL, Webb DJ, Willum 166. Longstreth WT Jr, Manolio TA, Arnold A, Burke GL, Bryan N,
Hansen T, Zoungas S, McEniery CM, Cockcroft JR, Wilkinson IB. Jungreis CA, Enright PL, O’Leary D, Fried L. Clinical correlates
Aortic pulse wave velocity improves cardiovascular event predicti- of white matter findings on cranial magnetic resonance imaging
on: an individual participant meta-analysis of prospective observa- of 3301 elderly people. The Cardiovascular Health Study. Stroke
tional data from 17,635 subjects. J Am Coll Cardiol 2014;63:636– 1996;27:1274–1282.
646. 167. Vermeer SE, Longstreth WT Jr, Koudstaal PJ. Silent brain infarcts:
152. Feringa HH, Bax JJ, van Waning VH, Boersma E, Elhendy A, Scho- a systematic review. Lancet Neurol 2007;6:611–619.
uten O, Tangelder MJ, van Sambeek MH, van den Meiracker AH, 168. Iadecola C, Yaffe K, Biller J, Bratzke LC, Faraci FM, Gorelick PB,
Poldermans D. The long-term prognostic value of the resting and Gulati M, Kamel H, Knopman DS, Launer LJ, Saczynski JS, Seshadri
postexercise ankle-brachial index. Arch Intern Med 2006;166:529– S, Zeki Al Hazzouri A, American Heart Association Council on
535. Hypertension, Council on Clinical Cardiology, Council on Cardi-
153. Fowkes FG, Murray GD, Butcher I, Heald CL, Lee RJ, Chambless ovascular Disease in the Young, Council on Cardiovascular and
LE, Folsom AR, Hirsch AT, Dramaix M, deBacker G, Wautrecht Stroke Nursing, Council on Quality of Care and Outcomes Re-
JC, Kornitzer M, Newman AB, Cushman M, Sutton-Tyrrell K, search, Stroke Council. Impact of hypertension on cognitive func-
Fowkes FG, Lee AJ, Price JF, d’Agostino RB, Murabito JM, Nor- tion: a scientific statement from the American Heart Association.
man PE, Jamrozik K, Curb JD, Masaki KH, Rodriguez BL, Dekker Hypertension 2016;68:e67–e94.
JM, Bouter LM, Heine RJ, Nijpels G, Stehouwer CD, Ferrucci L, 169. Kearney-Schwartz A, Rossignol P, Bracard S, Felblinger J, Fay R,
McDermott MM, Stoffers HE, Hooi JD, Knottnerus JA, Ogren M, Boivin JM, Lecompte T, Lacolley P, Benetos A, Zannad F. Vascular
Hedblad B, Witteman JC, Breteler MM, Hunink MG, Hofman A, structure and function is correlated to cognitive performance and
Criqui MH, Langer RD, Fronek A, Hiatt WR, Hamman R, Resnick white matter hyperintensities in older hypertensive patients with
HE, Guralnik J, McDermott MM. Ankle brachial index combined subjective memory complaints. Stroke 2009;40:1229–1236.
with Framingham Risk Score to predict cardiovascular events and 170. Tsoi KK, Chan JY, Hirai HW, Wong SY, Kwok TC. Cognitive tests
mortality: a meta-analysis. JAMA 2008;300:197–208. to detect dementia: a systematic review and meta-analysis. JAMA
154. De Buyzere ML, Clement DL. Management of hypertension in pe- Intern Med 2015;175:1450–1458.
ripheral arterial disease. Prog Cardiovasc Dis 2008;50:238–263. 171. Kato Y, Suzuki S, Uejima T, Semba H, Yamashita T. Variable pro-
155. Clase CM, Barzilay J, Gao P, Smyth A, Schmieder RE, Tobe S, gnostic value of blood pressure response to exercise. J Cardiol
Teo KK, Yusuf S, Mann JF. Acute change in glomerular filtration 2018;71:31–35.
rate with inhibition of the reninangiotensin system does not pre- 172. Bang CN, Devereux RB, Okin PM. Regression of electrocardiogra-
dict subsequent renal and cardiovascular outcomes. Kidney Int phic left ventricular hypertrophy or strain is associated with lower
2017;91:683–690. incidence of cardiovascular morbidity and mortality in hyperten-
156. Schmidt M, Mansfield KE, Bhaskaran K, Nitsch D, Sørensen HT, sive patients independent of blood pressure reduction - A LIFE
Smeeth L, Tomlinson LA. Serum creatinine elevation after renin- review. J Electrocardiol 2014;47:630–635.
angiotensin system blockade and long term cardiorenal risks: co- 173. Fagard RH, Celis H, Thijs L, Wouters S. Regression of left ventri-
hort study. BMJ 2017;356:j791. cular mass by antihypertensive treatment: a meta-analysis of ran-
157. Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, Zhang YL, Castro AF III, Feld- domized comparative studies. Hypertension 2009;54:1084–1091.
man HI, Kusek JW, Eggers P, Van Lente F, Greene T, Coresh J, Ckd 174. Ibsen H, Olsen MH, Wachtell K, Borch-Johnsen K, Lindholm LH,
EPI. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Mogensen CE, Dahlof B, Devereux RB, de Faire U, Fyhrquist F,
Intern Med 2009;150:604–612. Julius S, Kjeldsen SE, Lederballe-Pedersen O, Nieminen MS, Om-
158. Gerstein HC, Mann JF, Yi Q, Zinman B, Dinneen SF, Hoogwerf B, vik P, Oparil S, Wan Y. Reduction in albuminuria translates to re-
Halle JP, Young J, Rashkow A, Joyce C, Nawaz S, Yusuf S, HOPE duction in cardiovascular events in hypertensive patients: losartan
Study Investigators. Albuminuria and risk of cardiovascular events, intervention for endpoint reduction in hypertension study hyper-
death, and heart failure in diabetic and nondiabetic individuals. tension 2005;45:198–202.
JAMA 2001;286:421–426. 175. Bakris GL, Sarafidis PA, Weir MR, Dahlof B, Pitt B, Jamerson K,
159. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Velazquez EJ, Staikos-Byrne L, Kelly RY, Shi V, Chiang YT, Weber
Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the MA, ACCOMPLISH Trial Investigators. Renal outcomes with di-
Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney fferent fixed-dose combination therapies in patients with hyper-
Int 2013;3:1–150. tension at high risk for cardiovascular events (ACCOMPLISH): a
160. McTaggart MP, Newall RG, Hirst JA, Bankhead CR, Lamb EJ, Ro- prespecified secondary analysis of a randomised controlled trial.
berts NW, Price CP. Diagnostic accuracy of point-of-care tests for Lancet 2010;375:1173–1181.

161
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

176. Haller H, Ito S, Izzo JL Jr, Januszewicz A, Katayama S, Menne J, J, Sprynger M, Tendera M, Tepe G, Venermo M, Vlachopoulos C,
Mimran A, Rabelink TJ, Ritz E, Ruilope LM, Rump LC, Viberti G. Desormais I. 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treat-
Olmesartan for the delay or prevention of microalbuminuria in ment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the
type 2 diabetes. N Engl J Med 2011;364:907–917. European Society for Vascular Surgery (ESVS): Document cove-
177. Holtkamp FA, de Zeeuw D, de Graeff PA, Laverman GD, Berl T, ring atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral,
Remuzzi G, Packham D, Lewis JB, Parving HH, Lambers Heerspink mesenteric, renal, upper and lower extremity arteries. Endorsed
HJ. Albuminuria and blood pressure, independent targets for car- by: the European Stroke Organization (ESO)The Task Force for
dioprotective therapy in patients with diabetes and nephropathy: the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases of
a post hoc analysis of the combined RENAAL and IDNT trials. Eur the European Society of Cardiology (ESC) and of the European
Heart J 2011;32:1493–1499. Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur Heart J 2017;39:763–816.
178. Inker LA, Levey AS, Pandya K, Stoycheff N, Okparavero A, Gre- 191. Fagard R, Brguljan J, Staessen J, Thijs L, Derom C, Thomis M, Vlie-
ene T. Early change in proteinuria as a surrogate end point for tinck R. Heritability of conventional and ambulatory blood pressu-
kidney disease progression: an individual patient meta-analysis. Am res. A study in twins. Hypertension 1995;26:919–924.
J Kidney Dis 2014;64:74–85. 192. Luft FC. Twins in cardiovascular genetic research. Hypertension
179. de Galan BE, Perkovic V, Ninomiya T, Pillai A, Patel A, Cass A, 2001;37:350–356.
Neal B, Poulter N, Harrap S, Mogensen CE, Cooper M, Mar- 193. Warren HR, Evangelou E, Cabrera CP, Gao H, Ren M, Mifsud B,
re M, Williams B, Hamet P, Mancia G, Woodward M, Glasziou Ntalla I, Surendran P, Liu C, Cook JP, Kraja AT, Drenos F, Loh
P, Grobbee DE, MacMahon S, Chalmers J. Lowering blood pre- M, Verweij N, Marten J, Karaman I, Lepe MP, O’Reilly PF, Knight
ssure reduces renal events in type 2 diabetes. J Am Soc Nephrol J, Snieder H, Kato N, He J, Tai ES, Said MA, Porteous D, Alver
2009;20:883–892. M, Poulter N, Farrall M, Gansevoort RT, Padmanabhan S, Magi R,
180. Ninomiya T, Perkovic V, de Galan BE, Zoungas S, Pillai A, Jardine Stanton A, Connell J, Bakker SJ, Metspalu A, Shields DC, Thom S,
M, Patel A, Cass A, Neal B, Poulter N, Mogensen CE, Cooper M, Brown M, Sever P, Esko T, Hayward C, van der Harst P, Salehe-
Marre M, Williams B, Hamet P, Mancia G, Woodward M, Macma- en D, Chowdhury R, Chambers JC, Chasman DI, Chakravarti A,
hon S, Chalmers J, ADVANCE Collaborative Group. Albuminuria Newton-Cheh C, Lindgren CM, Levy D, Kooner JS, Keavney B,
and kidney function independently predict cardiovascular and re- Tomaszewski M, Samani NJ, Howson JM, Tobin MD, Munroe PB,
nal outcomes in diabetes. J Am Soc Nephrol 2009;20:1813–1821. Ehret GB, Wain LV, International Consortium of Blood Pressure
181. Chowdhury EK, Langham RG, Ademi Z, Owen A, Krum H, Wing 1000G Analyses, Bios Consortium, Lifelines Cohort Study, Un-
LM, Nelson MR, Reid CM. Rate of change in renal function and derstanding Society Scientific Group, CHD Exome Consortium,
mortality in elderly treated hypertensive patients. Clin J Am Soc ExomeBP Consortium, T2D Genes Consortium, GoT2DGenes
Nephrol 2015;10:1154–1161. Consortium, Cohorts for Heart and Ageing Research in Genome
182. Matsushita K, Selvin E, Bash LD, Franceschini N, Astor BC, Co- Epidemiology (CHARGE), Consortium BE, International Geno-
resh J. Change in estimated GFR associates with coronary heart mics of Blood Pressure Consortium, Group UBCCBW. Geno-
disease and mortality. J Am Soc Nephrol 2009;20:2617–2624. me-wide association analysis identifies novel blood pressure loci
183. Costanzo P, Perrone-Filardi P, Vassallo E, Paolillo S, Cesarano P, and offers biological insights into cardiovascular risk. Nat Genet
Brevetti G, Chiariello M. Does carotid intima-media thickness 2017;49:403–415.
regression predict reduction of cardiovascular events? A meta- 194. Burrello J, Monticone S, Buffolo F, Tetti M, Veglio F, Williams TA,
analysis of 41 randomized trials. J Am Coll Cardiol 2010;56:2006– Mulatero P. Is there a role for genomics in the management of
2020. hypertension? Int J Mol Sci 2017;18:1131.
184. Wang JG, Staessen JA, Li Y, Van Bortel LM, Nawrot T, Fagard R, 195. Dominiczak A, Delles C, Padmanabhan S. Genomics and precision
Messerli FH, Safar M. Carotid intima-media thickness and anti- medicine for clinicians and scientists in hypertension. Hypertensi-
hypertensive treatment: a meta-analysis of randomized controlled on 2017;69:e10–e13.
trials. Stroke 2006;37:1933–1940. 196. Zennaro MC, Boulkroun S, Fernandes-Rosa F. An update on novel
185. Izzo R, Losi MA, Stabile E, Lonnebakken MT, Canciello G, Esposito mechanisms of primary aldosteronism. J Endocrinol 2015;224:R63–
G, Barbato E, De Luca N, Trimarco B, de Simone G. Development R77.
of left ventricular hypertrophy in treated hypertensive outpati- 197. Favier J, Amar L, Gimenez-Roqueplo AP. Paraganglioma and phae-
ents: the Campania Salute Network. Hypertension 2017;69:136– ochromocytoma: from genetics to personalized medicine. Nat Rev
142. Endocrinol 2015;11:101–111.
186. Schmieder RE, Mann JF, Schumacher H, Gao P, Mancia G, Weber 198. Lenders JW, Duh QY, Eisenhofer G, Gimenez-Roqueplo AP, Grebe
MA, McQueen M, Koon T, Yusuf S, ONTARGET Investigators. SK, Murad MH, Naruse M, Pacak K, Young WF Jr, Endocrine Soci-
Changes in albuminuria predict mortality and morbidity in patients ety. Pheochromocytoma and paraganglioma: an endocrine society
with vascular disease. J Am Soc Nephrol 2011;22:1353–1364. clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2014;99:1915–
187. Verdecchia P, Dagenais G, Healey J, Gao P, Dans AL, Chazova I, 1942.
Binbrek AS, Iacobellis G, Ferreira R, Holwerda N, Karatzas N, 199. in PPGL Study Group NGS, Toledo RA, Burnichon N, Cascon A,
Keltai M, Mancia G, Sleight P, Teo K, Yusuf S. Blood pressure and Benn DE, Bayley JP, Welander J, Tops CM, Firth H, Dwight T, Er-
other determinants of new-onset atrial fibrillation in patients at colino T, Mannelli M, Opocher G, Clifton-Bligh R, Gimm O, Maher
high cardiovascular risk in the Ongoing Telmisartan Alone and in ER, Robledo M, Gimenez- Roqueplo AP, Dahia PL. Consensus
Combination With Ramipril Global Endpoint Trial/Telmisartan Statement on next-generation-sequencingbased diagnostic testing
Randomized AssessmeNt Study in ACE iNtolerant subjects with of hereditary phaeochromocytomas and paragangliomas. Nat Rev
cardiovascular Disease studies. J Hypertens 2012;30:1004–1014. Endocrinol 2017;13:233–247.
188. Criqui MH, Ninomiya JK, Wingard DL, Ji M, Fronek A. Progression 200. Plouin PF, Amar L, Dekkers OM, Fassnacht M, Gimenez-Roque-
of peripheral arterial disease predicts cardiovascular disease mor- plo AP, Lenders JW, Lussey-Lepoutre C, Steichen O, Guideline
bidity and mortality. J Am Coll Cardiol 2008;52:1736–1742. Working Group. European Society of Endocrinology Clinical Prac-
189. Laurent S, Boutouyrie P, Asmar R, Gautier I, Laloux B, Guize L, tice Guideline for long-term follow-up of patients operated on
Ducimetiere P, Benetos A. Aortic stiffness is an independent pre- for a phaeochromocytoma or a paraganglioma. Eur J Endocrinol
dictor of all-cause and cardiovascular mortality in hypertensive 2016;174:G1–G10.
patients. Hypertension 2001;37:1236–1241. 201. Brunstrom M, Carlberg B. Association of blood pressure lowering
190. Aboyans V, Ricco JB, Bartelink MEL, Bjorck M, Brodmann M, Coh- with mortality and cardiovascular disease across blood pressure
nert T, Collet JP, Czerny M, De Carlo M, Debus S, Espinola-Klein levels: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med
C, Kahan T, Kownator S, Mazzolai L, Naylor AR, Roffi M, Rother 2018;178:28–36.

162
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

202. Collins R, MacMahon S. Blood pressure, antihypertensive drug 217. Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood-pressu-
treatment and the risks of stroke and of coronary heart disease. re-lowering treatment on outcome incidence. 12. Effects in indivi-
Br Med Bull 1994;50:272–298. duals with high-normal and normal blood pressure: overview and
203. Lv J, Ehteshami P, Sarnak MJ, Tighiouart H, Jun M, Ninomiya T, meta-analyses of randomized trials. J Hypertens 2017;35:2150–
Foote C, Rodgers A, Zhang H, Wang H, Strippoli GF, Perkovic V. 2160.
Effects of intensive blood pressure lowering on the progression 218. Blood Pressure-Lowering Treatment Trialists’ Collaboration,
of chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. Sundstrom J, Arima H, Woodward M, Jackson R, Karmali K, Lloyd-
CMAJ 2013;185:949–957. Jones D, Baigent C, Emberson J, Rahimi K, MacMahon S, Patel A,
204. Chalmers J, Woodward M, Borghi C, Manolis A, Mancia G. Stra- Perkovic V, Turnbull F, Neal B. Blood pressure-lowering treatment
tegies to meet the need for long-term data. J Hypertens 2016;34: based on cardiovascular risk: a metaanalysis of individual patient
1473–1479. data. Lancet 2014;384:591–598.
205. Cirillo M, Terradura-Vagnarelli O, Mancini M, Menotti A, Zan- 219. Lim GB. Hypertension: low sodium and DASH diet to lower blood
chetti A, Laurenzi M. Cohort profile: the Gubbio Population Study. pressure. Nat Rev Cardiol 2018;15:68.
Int J Epidemiol 2014;43:713–720. 220. Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, Staessen JA, Liu L, Dumitrascu
206. Sytkowski PA, D’Agostino RB, Belanger AJ, Kannel WB. Secular D, Stoyanovsky V, Antikainen RL, Nikitin Y, Anderson C, Belhani
trends in long-term sustained hypertension, long-term treatment, A, Forette F, Rajkumar C, Thijs L, Banya W, Bulpitt CJ, HYVET
and cardiovascular mortality. The Framingham Heart Study 1950 Study Group. Treatment of hypertension in patients 80 years of
to 1990. Circulation 1996;93: 697–703. age or older. N Engl J Med 2008;358:1887–1898.
207. Zoungas S, Chalmers J, Neal B, Billot L, Li Q, Hirakawa Y, Ari- 221. Mancia G, Laurent S, Agabiti-Rosei E, Ambrosioni E, Burnier
ma H, Monaghan H, Joshi R, Colagiuri S, Cooper ME, Glasziou M, Caulfield MJ, Cifkova R, Clement D, Coca A, Dominiczak A,
P, Grobbee D, Hamet P, Harrap S, Heller S, Lisheng L, Mancia Erdine S, Fagard R, Farsang C, Grassi G, Haller H, Heagerty A,
G, Marre M, Matthews DR, Mogensen CE, Perkovic V, Poulter Kjeldsen SE, Kiowski W, Mallion JM, Manolis A, Narkiewicz K,
N, Rodgers A, Williams B, MacMahon S, Patel A, Woodward M. Nilsson P, Olsen MH, Rahn KH, Redon J, Rodicio J, Ruilope L,
Follow-up of blood-pressure lowering and glucose control in type Schmieder RE, Struijker-Boudier HA, van Zwieten PA, Viigimaa M,
2 diabetes. N Engl J Med 2014;371:1392–1406. Zanchetti A. Reappraisal of European guidelines on hypertension
208. Kjeldsen S, Feldman RD, Lisheng L, Mourad JJ, Chiang CE, Zhang management: a European Society of Hypertension Task Force do-
W, Wu Z, Li W, Williams B. Updated national and international cument. J Hypertens 2009;27:2121–2158.
hypertension guidelines: a review of current recommendations. 222. Bohm M, Schumacher H, Teo KK, Lonn EM, Mahfoud F, Mann JFE,
Drugs 2014;74:2033–2051. Mancia G, Redon J, Schmieder RE, Sliwa K, Weber MA, Williams
209. Diao D, Wright JM, Cundiff DK, Gueyffier F. Pharmacotherapy for B, Yusuf S. Achieved blood pressure and cardiovascular outcomes
mild hypertension. Cochrane Database Syst Rev 2012;8:CD006742. in high-risk patients: results from ONTARGET and TRANSCEND
210. Zanchetti A, Grassi G, Mancia G. When should antihypertensi- trials. Lancet 2017;389:2226–2237.
ve drug treatment be initiated and to what levels should systolic 223. Kjeldsen SE, Berge E, Bangalore S, Messerli FH, Mancia G, Holzha-
blood pressure be lowered? A critical reappraisal. J Hypertens uer B, Hua TA, Zappe D, Zanchetti A, Weber MA, Julius S. No
2009;27:923–934. evidence for a J-shaped curve in treated hypertensive patients
211. Sundstrom J, Arima H, Jackson R, Turnbull F, Rahimi K, Chalmers with increased cardiovascular risk: The VALUE trial. Blood Press
J, Woodward M, Neal B, Blood Pressure-Lowering Treatment Tri- 2016;25:83–92.
alists’ Collaboration. Effects of blood pressure reduction in mild 224. Mancia G, Kjeldsen SE, Zappe DH, Holzhauer B, Hua TA, Zan-
hypertension: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern chetti A, Julius S, Weber MA. Cardiovascular outcomes at diffe-
Med 2015;162:184–191. rent on-treatment blood pressures in the hypertensive patients of
212. Lonn EM, Bosch J, Lopez-Jaramillo P, Zhu J, Liu L, Pais P, Diaz R, the VALUE trial. Eur Heart J 2016;37:955–964.
Xavier D, Sliwa K, Dans A, Avezum A, Piegas LS, Keltai K, Keltai 225. Kjeldsen SE, Lund-Johansen P, Nilsson PM, Mancia G. Unattended
M, Chazova I, Peters RJ, Held C, Yusoff K, Lewis BS, Jansky P, blood pressure measurements in the systolic blood pressure inter-
Parkhomenko A, Khunti K, Toff WD, Reid CM, Varigos J, Leiter vention trial: implications for entry and achieved blood pressure
LA, Molina DI, McKelvie R, Pogue J, Wilkinson J, Jung H, Dagenais values compared with other trials. Hypertension 2016;67:808–
G, Yusuf S, HOPE-3 Investigators. Blood-pressure lowering in in- 812.
termediate-risk persons without cardiovascular disease. N Engl J 226. Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressure
Med 2016;374:2009–2020. lowering on outcome incidence in hypertension: 7. Effects of more
213. Beckett N, Peters R, Leonetti G, Duggan J, Fagard R, Thijs L, vs. less intensive blood pressure lowering and different achieved
Narkiewicz K, McCormack T, Banya W, Fletcher A, Bulpitt blood pressure levels - updated overview and meta-analyses of
C, HYVET Study Group. Subgroup and per-protocol analyses randomized trials. J Hypertens 2016;34:613–622.
from the Hypertension in the Very Elderly Trial. J Hypertens 227. Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressure
2014;32:1478–1487. lowering treatment in hypertension: 8. Outcome reductions vs.
214. Benetos A, Bulpitt CJ, Petrovic M, Ungar A, Agabiti Rosei E, Che- discontinuations because of adverse drug events - meta-analyses
rubini A, Redon J, Grodzicki T, Dominiczak A, Strandberg T, Man- of randomized trials. J Hypertens 2016;34:1451–1463.
cia G. An expert opinion from the European Society of Hyperten- 228. Tarnow L, Rossing P, Jensen C, Hansen BV, Parving HH. Long-term
sion-European Union Geriatric Medicine Society Working Group renoprotective effect of nisoldipine and lisinopril in type 1 diabetic
on the management of hypertension in very old, frail subjects. patients with diabetic nephropathy. Diabetes Care 2000;23:1725–
Hypertension 2016;67:820–825. 1730.
215. Williamson JD, Supiano MA, Applegate WB, Berlowitz DR, Cam- 229. Patel A, ADVANCE Collaborative Group, MacMahon S, Chalmers
pbell RC, Chertow GM, Fine LJ, Haley WE, Hawfield AT, Ix JH, J, Neal B, Woodward M, Billot L, Harrap S, Poulter N, Marre M,
Kitzman DW, Kostis JB, Krousel-Wood MA, Launer LJ, Opa- Cooper M, Glasziou P, Grobbee DE, Hamet P, Heller S, Liu LS,
ril S, Rodriguez CJ, Roumie CL, Shorr RI, Sink KM, Wadley VG, Mancia G, Mogensen CE, Pan CY, Rodgers A, Williams B. Effects
Whelton PK, Whittle J, Woolard NF, Wright JT Jr, Pajewski NM, of a fixed combination of perindopril and indapamide on macrovas-
SPRINT Research Group. Intensive vs standard blood pressure cular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes
control and cardiovascular disease outcomes in adults aged >_75 mellitus (the ADVANCE trial): a randomised controlled trial. Lan-
years: a randomized clinical trial. JAMA 2016;315:2673–2682. cet 2007;370:829–840.
216. Carlberg B. What do we know about the risks of stopping anti- 230. Cushman WC, Evans GW, Byington RP, Goff DC Jr, Grimm RH Jr,
hypertensive treatment? J Hypertens 2014;32:1400–1401. Cutler JA, Simons-Morton DG, Basile JN, Corson MA, Probstfield

163
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

JL, Katz L, Peterson KA, Friedewald WT, Buse JB, Bigger JT, Ger- in blood pressure: results of the Trials of hypertension Prevention,
stein HC, Ismail-Beigi F. Effects of intensive blood-pressure con- phase II. Ann Intern Med 2001;134:1–11.
trol in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2010;362:1575–1585. 246. Whelton PK, Appel LJ, Espeland MA, Applegate WB, Ettinger
231. Brunstrom M, Carlberg B. Effect of antihypertensive treatment at WH Jr, Kostis JB, Kumanyika S, Lacy CR, Johnson KC, Folmar S,
different blood pressure levels in patients with diabetes mellitus: Cutler JA. Sodium reduction and weight loss in the treatment of
systematic review and meta-analyses. BMJ 2016;352:i717. hypertension in older persons: a randomized controlled trial of
232. Bangalore S, Kumar S, Lobach I, Messerli FH. Blood pressure tar- nonpharmacologic interventions in the elderly (TONE). TONE
gets in subjects with type 2 diabetes mellitus/impaired fasting glu- Collaborative Research Group. JAMA 1998;279:839–846.
cose: observations from traditional and bayesian random-effects 247. Elliott P, Stamler J, Nichols R, Dyer AR, Stamler R, Kesteloot H,
meta-analyses of randomized trials. Circulation 2011;123:2799– Marmot M. Intersalt revisited: further analyses of 24 hour sodium
2810, 9 p following 2810. excretion and blood pressure within and across populations. Inter-
233. Black HR, Elliott WJ, Grandits G, Grambsch P, Lucente T, White salt Cooperative Research Group. BMJ 1996;312:1249–1253.
WB, Neaton JD, Grimm RH Jr, Hansson L, Lacourciere Y, Muller 248. He FJ, Li J, Macgregor GA. Effect of longer-term modest salt
J, Sleight P, Weber MA, Williams G, Wittes J, Zanchetti A, Anders reduction on blood pressure. Cochrane Database Syst Rev
RJ, CONVINCE Research Group. Principal results of the Contro- 2013;4:CD004937.
lled Onset Verapamil Investigation of Cardiovascular End Points 249. Suckling RJ, He FJ, Markandu ND, MacGregor GA. Modest salt
(CONVINCE) trial. JAMA 2003;289:2073–2082. reduction lowers blood pressure and albumin excretion in impai-
234. Steptoe A, Breeze E, Banks J, Nazroo J. Cohort profile: the English red glucose tolerance and type 2 diabetes mellitus: a randomized
longitudinal study of ageing. Int J Epidemiol 2013;42:1640–1648. double-blind trial. Hypertension 2016;67:1189–1195.
235. Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood-pressure- 250. Graudal NA, Hubeck-Graudal T, Jurgens G. Effects of low-sodium
lowering treatment on outcome incidence in hypertension: 10 - diet vs. Highsodium diet on blood pressure, renin, aldosterone,
Should blood pressure management differ in hypertensive patients catecholamines, cholesterol, and triglyceride (Cochrane Review).
with and without diabetes mellitus? Overview and meta-analyses Am J Hypertens 2012;25:1–15.
of randomized trials. J Hypertens 2017;35:922–944. 251. He FJ, MacGregor GA. How far should salt intake be reduced?
236. Margolis KL, O’Connor PJ, Morgan TM, Buse JB, Cohen RM, Hypertension 2003;42:1093–1099.
Cushman WC, Cutler JA, Evans GW, Gerstein HC, Grimm RH Jr, 252. Bibbins-Domingo K, Chertow GM, Coxson PG, Moran A, Li-
Lipkin EW, Narayan KM, Riddle MC Jr, Sood A, Goff DC Jr. Outco- ghtwood JM, Pletcher MJ, Goldman L. Projected effect of dietary
mes of combined cardiovascular risk factor management strategies salt reductions on future cardiovascular disease. N Engl J Med
in type 2 diabetes: the ACCORD randomized trial. Diabetes Care 2010;362:590–599.
2014;37:1721–1728. 253. He FJ, Burnier M, Macgregor GA. Nutrition in cardiovascu-
237. Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG, Dahlof B, Elmfeldt D, lar disease: salt in hypertension and heart failure. Eur Heart J
Julius S, Menard J, Rahn KH, Wedel H, Westerling S. Effects of 2011;32:3073–3080.
intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin in patients 254. He FJ, MacGregor GA. Salt reduction lowers cardiovascular risk:
with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal meta-analysis of outcome trials. Lancet 2011;378:380–382.
Treatment (HOT) randomised trial. HOT Study Group. Lancet 255. Taylor RS, Ashton KE, Moxham T, Hooper L, Ebrahim S. Reduced
1998;351:1755–1762. dietary salt for the prevention of cardiovascular disease: a meta-
238. UK Prospective Diabetes Study Group. Tight blood pressure con- analysis of randomized controlled trials (Cochrane review). Am J
trol and risk of macrovascular and microvascular complications in Hypertens 2011;24:843–853.
type 2 diabetes: UKPDS 38. BMJ 1998;317:703–713. 256. Mente A, O’Donnell M, Rangarajan S, Dagenais G, Lear S, McQue-
239. Mancia G, Messerli F, Bakris G, Zhou Q, Champion A, Pepine CJ. en M, Diaz R, Avezum A, Lopez-Jaramillo P, Lanas F, Li W, Lu Y, Yi
Blood pressure control and improved cardiovascular outcomes in S, Rensheng L, Iqbal R, Mony P, Yusuf R, Yusoff K, Szuba A, Oguz
the International Verapamil SR-Trandolapril Study. Hypertension A, Rosengren A, Bahonar A, Yusufali A, Schutte AE, Chifamba J,
2007;50:299–305. Mann JF, Anand SS, Teo K, Yusuf S. Associations of urinary sodi-
240. Rothwell PM, Howard SC, Dolan E, O’Brien E, Dobson JE, Dahlof um excretion with cardiovascular events in individuals with and
B, Sever PS, Poulter NR. Prognostic significance of visit-to-visit without hypertension: a pooled analysis of data from four studies.
variability, maximum systolic blood pressure, and episodic hyper- Lancet 2016;388:465–475.
tension. Lancet 2010;375:895–905. 257. Binia A, Jaeger J, Hu Y, Singh A, Zimmermann D. Daily potassium
241. Mancia G, Schumacher H, Bohm M, Redon J, Schmieder RE, Ver- intake and sodium-to-potassium ratio in the reduction of blood
decchia P, Sleight P, Teo K, Yusuf S. Relative and combined pro- pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Hyper-
gnostic importance of ontreatment mean and visit-to-visit blood tens 2015;33:1509–1520.
pressure variability in ONTARGET and TRANSCEND patients. 258. Aburto NJ, Ziolkovska A, Hooper L, Elliott P, Cappuccio FP, Meer-
Hypertension 2017;70:938–948. pohl JJ. Effect of lower sodium intake on health: systematic review
242. Parati G, Ochoa JE, Bilo G, Zanchetti A. SPRINT blood pressu- and meta-analyses. BMJ 2013;346:f1326.
re: sprinting back to Smirk’s basal blood pressure? Hypertension 259. O’Donnell M, Mente A, Rangarajan S, McQueen MJ, Wang X, Liu
2017;69:15–19. L, Yan H, Lee SF, Mony P, Devanath A, Rosengren A, Lopez-Ja-
243. Mancia G, Parati G, Bilo G, Gao P, Fagard R, Redon J, Czuriga I, ramillo P, Diaz R, Avezum A, Lanas F, Yusoff K, Iqbal R, Ilow R,
Polak M, Ribeiro JM, Sanchez R, Trimarco B, Verdecchia P, van Mohammadifard N, Gulec S, Yusufali AH, Kruger L, Yusuf R, Chi-
Mieghem W, Teo K, Sleight P, Yusuf S. Ambulatory blood pressu- famba J, Kabali C, Dagenais G, Lear SA, Teo K, Yusuf S, PURE
re values in the Ongoing Telmisartan Alone and in Combination Investigators. Urinary sodium and potassium excretion, mortality,
with Ramipril Global Endpoint Trial (ONTARGET). Hypertension and cardiovascular events. N Engl J Med 2014;371:612–623.
2012;60:1400–1406. 260. Cushman WC, Cutler JA, Hanna E, Bingham SF, Follmann D,
244. Odden MC, McClure LA, Sawaya BP, White CL, Peralta CA, Field Harford T, Dubbert P, Allender PS, Dufour M, Collins JF, Walsh
TS, Hart RG, Benavente OR, Pergola PE. Achieved blood pressure SM, Kirk GF, Burg M, Felicetta JV, Hamilton BP, Katz LA, Perry
and outcomes in the Secondary Prevention of Small Subcortical HM Jr, Willenbring ML, Lakshman R, Hamburger RJ. Prevention
Strokes Trial. Hypertension 2016;67:63–69. and Treatment of Hypertension Study (PATHS): effects of an al-
245. Stevens VJ, Obarzanek E, Cook NR, Lee IM, Appel LJ, Smith West cohol treatment program on blood pressure. Arch Intern Med
D, Milas NC, Mattfeldt-Beman M, Belden L, Bragg C, Millstone M, 1998;158:1197–1207.
Raczynski J, Brewer A, Singh B, Cohen J, Trials for the Hyperten- 261. Holmes MV, Dale CE, Zuccolo L, Silverwood RJ, Guo Y, Ye Z,
sion Prevention Research G. Long- term weight loss and changes Prieto-Merino D, Dehghan A, Trompet S, Wong A, Cavadino A,

164
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

Drogan D, Padmanabhan S, Li S, Yesupriya A, Leusink M, Sund- 271. Neter JE, Stam BE, Kok FJ, Grobbee DE, Geleijnse JM. Influence of
strom J, Hubacek JA, Pikhart H, Swerdlow DI, Panayiotou AG, weight reduction on blood pressure: a meta-analysis of randomi-
Borinskaya SA, Finan C, Shah S, Kuchenbaecker KB, Shah T, Eng- zed controlled trials. Hypertension 2003;42:878–884.
mann J, Folkersen L, Eriksson P, Ricceri F, Melander O, Sacerdote 272. Prospective Studies Collaboration, Whitlock G, Lewington S,
C, Gamble DM, Rayaprolu S, Ross OA, McLachlan S, Vikhireva O, Sherliker P, Clarke R, Emberson J, Halsey J, Qizilbash N, Collins
Sluijs I, Scott RA, Adamkova V, Flicker L, Bockxmeer FM, Power R, Peto R. Body-mass index and cause-specific mortality in 900
C, Marques-Vidal P, Meade T, Marmot MG, Ferro JM, Paulos- 000 adults: collaborative analyses of 57 prospective studies. Lancet
Pinheiro S, Humphries SE, Talmud PJ, Mateo Leach I, Verweij N, 2009;373:1083–1096.
Linneberg A, Skaaby T, Doevendans PA, Cramer MJ, van der Harst 273. Flegal KM, Kit BK, Orpana H, Graubard BI. Association of all-
P, Klungel OH, Dowling NF, Dominiczak AF, Kumari M, Nicolai- cause mortality with overweight and obesity using standard body
des AN, Weikert C, Boeing H, Ebrahim S, Gaunt TR, Price JF, mass index categories: a systematic review and meta-analysis.
Lannfelt L, Peasey A, Kubinova R, Pajak A, Malyutina S, Voevoda JAMA 2013;309:71–82.
MI, Tamosiunas A, Maitland-van der Zee AH, Norman PE, Hankey 274. Global BMI Mortality Collaboration, Di Angelantonio E, Bhupathi-
GJ, Bergmann MM, Hofman A, Franco OH, Cooper J, Palmen J, raju Sh N, Wormser D, Gao P, Kaptoge S, Berrington de Gonza-
Spiering W, de Jong PA, Kuh D, Hardy R, Uitterlinden AG, Ikram lez A, Cairns BJ, Huxley R, Jackson Ch L, Joshy G, Lewington S,
MA, Ford I, Hypponen E, Almeida OP, Wareham NJ, Khaw KT, Manson JE, Murphy N, Patel AV, Samet JM, Woodward M, Zheng
Hamsten A, Husemoen LL, Tjonneland A, Tolstrup JS, Rimm E, W, Zhou M, Bansal N, Barricarte A, Carter B, Cerhan JR, Smith
Beulens JW, Verschuren WM, Onland-Moret NC, Hofker MH, GD, Fang X, Franco OH, Green J, Halsey J, Hildebrand JS, Jung KJ,
Wannamethee SG, Whincup PH, Morris R, Vicente AM, Watkins Korda RJ, McLerran DF, Moore SC, O’Keeffe LM, Paige E, Ramond
H, Farrall M, Jukema JW, Meschia J, Cupples LA, Sharp SJ, Fornage A, Reeves GK, Rolland B, Sacerdote C, Sattar N, Sofianopoulou E,
M, Kooperberg C, LaCroix AZ, Dai JY, Lanktree MB, Siscovick DS, Stevens J, Thun M, Ueshima H, Yang L, Yun YD, Willeit P, Banks E,
Jorgenson E, Spring B, Coresh J, Li YR, Buxbaum SG, Schreiner Beral V, Chen Z, Gapstur SM, Gunter MJ, Hartge P, Jee SH, Lam
PJ, Ellison RC, Tsai MY, Patel SR, Redline S, Johnson AD, Hooge- TH, Peto R, Potter JD, Willett WC, Thompson SG, Danesh J, Hu
veen RC, Hakonarson H, Rotter JI, Boerwinkle E, de Bakker PI, FB. Body-mass index and all-cause mortality: individualparticipant-
Kivimaki M, Asselbergs FW, Sattar N, Lawlor DA, Whittaker J, data meta-analysis of 239 prospective studies in four continents.
Davey Smith G, Mukamal K, Psaty BM, Wilson JG, Lange LA, Ha- Lancet 2016;388:776–786.
midovic A, Hingorani AD, Nordestgaard BG, Bobak M, Leon DA, 275. Jebb SA, Ahern AL, Olson AD, Aston LM, Holzapfel C, Stoll J,
Langenberg C, Palmer TM, Reiner AP, Keating BJ, Dudbridge F, Amann-Gassner U, Simpson AE, Fuller NR, Pearson S, Lau NS,
Casas JP, InterAct Consortium. Association between alcohol and
Mander AP, Hauner H, Caterson ID. Primary care referral to a
cardiovascular disease: Mendelian randomisation analysis based on
commercial provider for weight loss treatment versus standard
individual participant data. BMJ 2014;349:g4164.
care: a randomised controlled trial. Lancet 2011;378:1485–1492.
262. Dickinson HO, Mason JM, Nicolson DJ, Campbell F, Beyer FR,
276. Jordan J, Yumuk V, Schlaich M, Nilsson PM, Zahorska-Markiewicz
Cook JV, Williams B, Ford GA. Lifestyle interventions to reduce
B, Grassi G, Schmieder RE, Engeli S, Finer N. Joint statement of
raised blood pressure: a systematic review of randomized contro-
the European Association for the Study of Obesity and the Euro-
lled trials. J Hypertens 2006;24:215–233.
pean Society of Hypertension: obesity and difficult to treat arterial
263. Mente A, de Koning L, Shannon HS, Anand SS. A systematic review
hypertension. J Hypertens 2012;30:1047–1055.
of the evidence supporting a causal link between dietary factors
277. Cornelissen VA, Smart NA. Exercise training for blood pressu-
and coronary heart disease. Arch Intern Med 2009;169:659–669.
re: a systematic review and meta-analysis. J Am Heart Assoc
264. Sofi F, Abbate R, Gensini GF, Casini A. Accruing evidence on
2013;2:e004473.
benefits of adherence to the Mediterranean diet on health: an
278. Leitzmann MF, Park Y, Blair A, Ballard-Barbash R, Mouw T, Hol-
updated systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr
2010;92:1189–1196. lenbeck AR, Schatzkin A. Physical activity recommendations and
265. Estruch R, Ros E, Salas-Salvado J, Covas MI, Corella D, Aros F, decreased risk of mortality. Arch Intern Med 2007;167:2453–2460.
Gomez-Gracia E, Ruiz-Gutierrez V, Fiol M, Lapetra J, Lamuela- 279. Rossi A, Dikareva A, Bacon SL, Daskalopoulou SS. The impact of
Raventos RM, Serra-Majem L, Pinto X, Basora J, Munoz MA, Sorli physical activity on mortality in patients with high blood pressure:
JV, Martinez JA, Martinez-Gonzalez MA, PREDIMED Study Inves- a systematic review. J Hypertens 2012;30:1277–1288.
tigators. Primary prevention of cardiovascular disease with a Me- 280. Mann SJ, James GD, Wang RS, Pickering TG. Elevation of ambu-
diterranean diet. N Engl J Med 2013;368:1279–1290. latory systolic blood pressure in hypertensive smokers. A case-
266. Domenech M, Roman P, Lapetra J, Garcia de la Corte FJ, Sala-Vi- control study. JAMA 1991;265:2226–2228.
la A, de la Torre R, Corella D, Salas-Salvado J, Ruiz-Gutierrez V, 281. Kotseva K, Wood D, De Bacquer D, De Backer G, Ryden L,
Lamuela-Raventos RM, Toledo E, Estruch R, Coca A, Ros E. Medi- Jennings C, Gyberg V, Amouyel P, Bruthans J, Castro Conde A,
terranean diet reduces 24-hour ambulatory blood pressure, blood Cifkova R, Deckers JW, De Sutter J, Dilic M, Dolzhenko M, Erglis
glucose, and lipids: one-year randomized, clinical trial. Hypertensi- A, Fras Z, Gaita D, Gotcheva N, Goudevenos J, Heuschmann P,
on 2014;64:69–76. Laucevicius A, Lehto S, Lovic D, Milicic D, Moore D, Nicolaides
267. Ding M, Bhupathiraju SN, Satija A, van Dam RM, Hu FB. Long-term E, Oganov R, Pajak A, Pogosova N, Reiner Z, Stagmo M, Stork S,
coffee consumption and risk of cardiovascular disease: a systema- Tokgozoglu L, Vulic D. EUROASPIRE IV: A European Society of
tic review and a doseresponse meta-analysis of prospective cohort Cardiology survey on the lifestyle, risk factor and therapeutic ma-
studies. Circulation 2014;129:643–659. nagement of coronary patients from 24 European countries. Eur J
268. Li G, Zhang Y, Thabane L, Mbuagbaw L, Liu A, Levine MA, Hol- Prev Cardiol 2016;23:636–648.
brook A. Effect of green tea supplementation on blood pressure 282. Yarlioglues M, Kaya MG, Ardic I, Calapkorur B, Dogdu O, Akpek
among overweight and obese adults: a systematic review and me- M, Ozdogru M, Kalay N, Dogan A, Ozdogru I, Oguzhan A. Acute
ta-analysis. J Hypertens 2015;33:243–254. effects of passive smoching on blood pressure and heart rate in
269. Greyling A, Ras RT, Zock PL, Lorenz M, Hopman MT, Thijssen DH, healthy females. Blood Press Monit 2010;15:251–256.
Draijer R. The effect of black tea on blood pressure: a systematic 283. Groppelli A, Giorgi DM, Omboni S, Parati G, Mancia G. Persistent
review with metaanalysis of randomized controlled trials. PLoS blood pressure increase induced by heavy smoking. J Hypertens
One 2014;9:e103247. 1992;10:495–499.
270. Hall JE, do Carmo JM, da Silva AA, Wang Z, Hall ME. Obesity- 284. Primatesta P, Falaschetti E, Gupta S, Marmot MG, Poulter NR.
induced hypertension: interaction of neurohumoral and renal Association between smoking and blood pressure: evidence from
mechanisms. Circ Res 2015;116:991–1006. the health survey for England. Hypertension 2001;37:187–193.

165
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

285. Doll R, Peto R, Wheatley K, Gray R, Sutherland I. Mortality in re- 293. Corrao G, Zambon A, Parodi A, Poluzzi E, Baldi I, Merlino L, Ce-
lation to smoking: 40 years’ observations on male British doctors. sana G, Mancia G. Discontinuation of and changes in drug therapy
BMJ 1994;309:901–911. for hypertension among newly-treated patients: a population-ba-
286. Lim SS, Vos T, Flaxman AD, Danaei G, Shibuya K, Adair-Rohani sed study in Italy. J Hypertens 2008;26:819–824.
H, Amann M, Anderson HR, Andrews KG, Aryee M, Atkinson C, 294. Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood-pressure-
Bacchus LJ, Bahalim AN, Balakrishnan K, Balmes J, Barker-Collo S, lowering treatment in hypertension: 9. Discontinuations for adver-
Baxter A, Bell ML, Blore JD, Blyth F, Bonner C, Borges G, Bourne se events attributed to different classes of antihypertensive drugs:
R, Boussinesq M, Brauer M, Brooks P, Bruce NG, Brunekreef B, meta-analyses of randomized trials. J Hypertens 2016;34:1921–
Bryan-Hancock C, Bucello C, Buchbinder R, Bull F, Burnett RT, 1932.
Byers TE, Calabria B, Carapetis J, Carnahan E, Chafe Z, Charlson 295. Volpe M, Mancia G, Trimarco B. Angiotensin II receptor blockers
F, Chen H, Chen JS, Cheng AT, Child JC, Cohen A, Colson KE, and myocardial infarction: deeds and misdeeds. J Hypertens
Cowie BC, Darby S, Darling S, Davis A, Degenhardt L, Dentener 2005;23:2113–2118.
F, Des Jarlais DC, Devries K, Dherani M, Ding EL, Dorsey ER, 296. Reboldi G, Angeli F, Cavallini C, Gentile G, Mancia G, Verdecchia
Driscoll T, Edmond K, Ali SE, Engell RE, Erwin PJ, Fahimi S, Falder P. Comparison between angiotensin-converting enzyme inhibitors
G, Farzadfar F, Ferrari A, Finucane MM, Flaxman S, Fowkes FG, and angiotensin receptor blockers on the risk of myocardial infarc-
Freedman G, Freeman MK, Gakidou E, Ghosh S, Giovannucci E,
tion, stroke and death: a meta-analysis. J Hypertens 2008;26:1282–
Gmel G, Graham K, Grainger R, Grant B, Gunnell D, Gutierrez
1289.
HR, Hall W, Hoek HW, Hogan A, Hosgood HD III, Hoy D, Hu
297. Kronish IM, Woodward M, Sergie Z, Ogedegbe G, Falzon L, Mann
H, Hubbell BJ, Hutchings SJ, Ibeanusi SE, Jacklyn GL, Jasrasaria R,
DM. Metaanalysis: impact of drug class on adherence to antihyper-
Jonas JB, Kan H, Kanis JA, Kassebaum N, Kawakami N, Khang YH,
tensives. Circulation 2011;123:1611–1621.
Khatibzadeh S, Khoo JP, Kok C, Laden F, Lalloo R, Lan Q, Lathlean
T, Leasher JL, Leigh J, Li Y, Lin JK, Lipshultz SE, London S, Lozano 298. Fried LF, Emanuele N, Zhang JH, Brophy M, Conner TA,
R, Lu Y, Mak J, Malekzadeh R, Mallinger L, Marcenes W, March L, Duckworth W, Leehey DJ, McCullough PA, O’Connor T, Palev-
Marks R, Martin R, McGale P, McGrath J, Mehta S, Mensah GA, sky PM, Reilly RF, Seliger SL, Warren SR, Watnick S, Peduzzi P,
Merriman TR, Micha R, Michaud C, Mishra V, Mohd Hanafiah K, Guarino P, VA NEPHRON-D Investigators. Combined angiotensin
Mokdad AA, Morawska L, Mozaffarian D, Murphy T, Naghavi M, inhibition for the treatment of diabetic nephropathy. N Engl J Med
Neal B, Nelson PK, Nolla JM, Norman R, Olives C, Omer SB, 2013;369:1892–1903.
Orchard J, Osborne R, Ostro B, Page A, Pandey KD, Parry CD, 299. ONTARGET Investigators, Yusuf S, Teo KK, Pogue J, Dyal L, Co-
Passmore E, Patra J, Pearce N, Pelizzari PM, Petzold M, Phillips pland I, Schumacher H, Dagenais G, Sleight P, Anderson C. Telmi-
MR, Pope D, Pope CA III, Powles J, Rao M, Razavi H, Rehfuess EA, sartan, ramipril, or both in patients at high risk for vascular events.
Rehm JT, Ritz B, Rivara FP, Roberts T, Robinson C, Rodriguez- N Engl J Med 2008;358:1547–1559.
Portales JA, Romieu I, Room R, Rosenfeld LC, Roy A, Rushton L, 300. Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressu-
Salomon JA, Sampson U, Sanchez-Riera L, Sanman E, Sapkota A, re lowering on outcome incidence in hypertension: 4. Effects of
Seedat S, Shi P, Shield K, Shivakoti R, Singh GM, Sleet DA, Smith E, various classes of antihypertensive drugs–overview and meta-
Smith KR, Stapelberg NJ, Steenland K, Stockl H, Stovner LJ, Straif analyses. J Hypertens 2015;33:195–211.
K, Straney L, Thurston GD, Tran JH, Van Dingenen R, van Donke- 301. Roush GC, Ernst ME, Kostis JB, Tandon S, Sica DA. Head-to-head
laar A, Veerman JL, Vijayakumar L, Weintraub R, Weissman MM, comparisons of hydrochlorothiazide with indapamide and chlort-
White RA, Whiteford H, Wiersma ST, Wilkinson JD, Williams halidone: antihypertensive and metabolic effects. Hypertension
HC, Williams W, Wilson N, Woolf AD, Yip P, Zielinski JM, Lopez 2015;65:1041–1046.
AD, Murray CJ, Ezzati M, AlMazroa MA, Memish ZA. A compara- 302. Olde Engberink RH, Frenkel WJ, van den Bogaard B, Brewster LM,
tive risk assessment of burden of disease and injury attributable to Vogt L, van den Born BJ. Effects of thiazide-type and thiazide-like
67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a diuretics on cardiovascular events and mortality: systematic revi-
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. ew and meta-analysis. Hypertension 2015;65:1033–1040.
Lancet 2012;380:2224–2260. 303. Zanchetti A, Mancia G. Strategies for antihypertensive treatment
287. Stead LF, Buitrago D, Preciado N, Sanchez G, Hartmann-Boyce decisions: how to assess benefits? J Hypertens 1997;15:215–216.
J, Lancaster T. Physician advice for smoking cessation. Cochrane 304. Zillich AJ, Garg J, Basu S, Bakris GL, Carter BL. Thiazide diuretics,
Database Syst Rev 2013;5:CD000165. potassium, and the development of diabetes: a quantitative review.
288. Cahill K, Stevens S, Perera R, Lancaster T. Pharmacological inter- Hypertension 2006;48:219–224.
ventions for smoking cessation: an overview and network meta- 305. Brown MJ, Williams B, Morant SV, Webb DJ, Caulfield MJ,
analysis. Cochrane Database Syst Rev 2013;5:CD009329.
Cruickshank JK, Ford I, McInnes G, Sever P, Salsbury J, Mackenzie
289. Stead LF, Koilpillai P, Fanshawe TR, Lancaster T. Combined phar-
IS, Padmanabhan S, MacDonald TM. Effect of amiloride, or amilori-
macotherapy and behavioural interventions for smoking cessation.
de plus hydrochlorothiazide, versus hydrochlorothiazide on gluco-
Cochrane Database Syst Rev 2016;3:CD008286.
se tolerance and blood pressure (PATHWAY-3): a parallel-group,
290. Berrington de Gonzalez A, Hartge P, Cerhan JR, Flint AJ, Hannan
double-blind randomised phase 4 trial. Lancet Diabetes Endocri-
L, MacInnis RJ, Moore SC, Tobias GS, Anton-Culver H, Freeman
nol 2016;4:136–147.
LB, Beeson WL, Clipp SL, English DR, Folsom AR, Freedman DM,
Giles G, Hakansson N, Henderson KD, Hoffman-Bolton J, Hoppin 306. Dondo TB, Hall M, West RM, Jernberg T, Lindahl B, Bueno H,
JA, Koenig KL, Lee IM, Linet MS, Park Y, Pocobelli G, Schatzkin A, Danchin N, Deanfield JE, Hemingway H, Fox KAA, Timmis AD,
Sesso HD, Weiderpass E, Willcox BJ, Wolk A, Zeleniuch- Jacquot- Gale CP. Beta-blockers and mortality after acute myocardial in-
te A, Willett WC, Thun MJ. Body-mass index and mortality among farction in patients without heart failure or ventricular dysfuncti-
1.46 million white adults. N Engl J Med 2010;363:2211–2219. on. J Am Coll Cardiol 2017;69:2710–2720.
291. Parving HH, Brenner BM, McMurray JJ, de Zeeuw D, Haffner SM, 307. Bakris GL, Fonseca V, Katholi RE, McGill JB, Messerli FH, Phillips
Solomon SD, Chaturvedi N, Persson F, Desai AS, Nicolaides M, Ri- RA, Raskin P, Wright JT Jr, Oakes R, Lukas MA, Anderson KM, Bell
chard A, Xiang Z, Brunel P, Pfeffer MA, ALTITUDE Investigators. DS, GEMINI Investigators. Metabolic effects of carvedilol vs meto-
Cardiorenal end points in a trial of aliskiren for type 2 diabetes. N prolol in patients with type 2 diabetes mellitus and hypertension:
Engl J Med 2012;367:2204–2213. a randomized controlled trial. JAMA 2004;292:2227–2236.
292. Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressure- 308. Ayers K, Byrne LM, DeMatteo A, Brown NJ. Differential effects
lowering on outcome incidence in hypertension: 5. Head-to-head of nebivolol and metoprolol on insulin sensitivity and plasmino-
comparisons of various classes of antihypertensive drugs - overvi- gen activator inhibitor in the metabolic syndrome. Hypertension
ew and meta-analyses. J Hypertens 2015;33:1321–1341. 2012;59:893–898.

166
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

309. Chapman N, Chang CL, Dahlof B, Sever PS, Wedel H, Poulter 323. SHEP Cooperative Research Group. Prevention of stroke by anti-
NR. Effect of doxazosin gastrointestinal therapeutic system as hypertensive drug treatment in older persons with isolated systo-
third-line antihypertensive therapy on blood pressure and lipids lic hypertension. Final results of the Systolic Hypertension in the
in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial. Circulation Elderly Program (SHEP). JAMA 1991;265:3255–3264.
2008;118:42–48. 324. Dahlof B, Lindholm LH, Hansson L, Schersten B, Ekbom T, Wester
310. Williams B, MacDonald TM, Morant S, Webb DJ, Sever P, McInnes PO. Morbidity and mortality in the Swedish Trial in Old Patients
G, Ford I, Cruickshank JK, Caulfield MJ, Salsbury J, Macken- with Hypertension (STOP-Hypertension). Lancet 1991;338:1281–
zie I, Padmanabhan S, BrownMJ, British Hypertension Society’s 1285.
PATHWAY Studies Group. Spironolactone versus placebo, bi- 325. Mancia G, Grassi G, Zanchetti A. New-onset diabetes and anti-
soprolol, and doxazosin to determine the optimal treatment for hypertensive drugs. J Hypertens 2006;24:3–10.
drug-resistant hypertension (PATHWAY-2): a randomised, dou- 326. Brown MJ, Palmer CR, Castaigne A, de Leeuw PW, Mancia G, Ro-
ble-blind, crossover trial. Lancet 2015;386:2059–2068. senthal T, Ruilope LM. Morbidity and mortality in patients rando-
311. Wang YR, Alexander GC, Stafford RS. Outpatient hypertension mised to double-blind treatment with a long-acting calcium-chan-
treatment, treatment intensification, and control in Western Eu- nel blocker or diuretic in the International Nifedipine GITS study:
rope and the United States. Arch Intern Med 2007;167:141–147. Intervention as a Goal in Hypertension Treatment (INSIGHT).
312. Corrao G, Parodi A, Nicotra F, Zambon A, Merlino L, Cesana Lancet 2000;356:366–372.
G, Mancia G. Better compliance to antihypertensive medications 327. Jamerson K, Weber MA, Bakris GL, Dahlof B, Pitt B, Shi V, Hester
reduces cardiovascular risk. J Hypertens 2011;29:610–618. A, Gupte J, Gatlin M, Velazquez EJ, ACCOMPLISH Trial Investiga-
313. Tiffe T, Wagner M, Rucker V, Morbach C, Gelbrich G, Stork S, tors. Benazepril plus amlodipine or hydrochlorothiazide for hyper-
Heuschmann PU. Control of cardiovascular risk factors and its tension in high-risk patients. N Engl J Med 2008;359:2417–2428.
determinants in the general population- findings from the STAAB 328. Ogihara T, Saruta T, Rakugi H, Saito I, Shimamoto K, Matsuoka
cohort study. BMC Cardiovasc Disord 2017;17:276. H, Teramukai S, Higaki J, Ito S, Shimada K, COLM Investigators.
314. Mensah GA, Bakris G. Treatment and control of high blood pre- Combination therapy of hypertension in the elderly: a subgroup
ssure in adults. Cardiol Clin 2010;28:609–622. analysis of the Combination of OLMesartan and a calcium channel
315. Gupta P, Patel P, Strauch B, Lai FY, Akbarov A, Gulsin GS, Beech A, blocker or diuretic in Japanese elderly hypertensive patients trial.
Maresova V, Topham PS, Stanley A, Thurston H, Smith PR, Horne Hypertens Res 2015;38:89–96.
R, Widimsky J, Keavney B, Heagerty A, Samani NJ, Williams B, To- 329. Matsuzaki M, Ogihara T, Umemoto S, Rakugi H, Matsuoka H, Shi-
maszewski M. Biochemical screening for nonadherence is associa- mada K, Abe K, Suzuki N, Eto T, Higaki J, Ito S, Kamiya A, Kikuchi
ted with blood pressure reduction and improvement in adherence. K, Suzuki H, Tei C, Ohashi Y, Saruta T, Combination Therapy of
Hypertension 2017;70:1042–1048.
Hypertension to Prevent Cardiovascular Events Trial Group. Pre-
316. ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborati-
vention of cardiovascular events with calcium channel blocker-ba-
ve Research Group. Major outcomes in high-risk hypertensive pa-
sed combination therapies in patients with hypertension: a rando-
tients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or
mized controlled trial. J Hypertens 2011;29:1649–1659.
calcium channel blocker vs diuretic: The Antihypertensive and Li-
330. Lithell H, Hansson L, Skoog I, Elmfeldt D, Hofman A, Olofsson B,
pid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT).
Trenkwalder P, Zanchetti A, Group SS. The Study on Cognition
JAMA 2002;288:2981–2997.
and Prognosis in the Elderly (SCOPE): principal results of a rando-
317. Dahlof B, Devereux RB, Kjeldsen SE, Julius S, Beevers G, de Faire
mized double-blind intervention trial. J Hypertens 2003;21:875–
U, Fyhrquist F, Ibsen H, Kristiansson K, Lederballe-Pedersen O,
886.
Lindholm LH, Nieminen MS, Omvik P, Oparil S, Wedel H, LIFE
331. Liu L, Zhang Y, Liu G, Li W, Zhang X, Zanchetti A, Group FS. The
Study Group. Cardiovascular morbidity and mortality in the Lo-
Felodipine Event Reduction (FEVER) Study: a randomized long-
sartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study
(LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet 2002;359:995– term placebo-controlled trial in Chinese hypertensive patients. J
1003. Hypertens 2005;23:2157–2172.
318. Dahlof B, Sever PS, Poulter NR, Wedel H, Beevers DG, Caulfield 332. Staessen JA, Fagard R, Thijs L, Celis H, Arabidze GG, Birkenhager
M, Collins R, Kjeldsen SE, Kristinsson A, McInnes GT, Mehlsen WH, Bulpitt CJ, de Leeuw PW, Dollery CT, Fletcher AE, Forette
J, Nieminen M, O’Brien E, Ostergren, J, ASCOT Investigators. F, Leonetti G, Nachev C, O’Brien ET, Rosenfeld J, Rodicio JL,
Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regi- Tuomilehto J, Zanchetti A. Randomised double-blind comparison
men of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol of placebo and active treatment for older patients with isolated
adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavi- systolic hypertension. The Systolic Hypertension in Europe (Syst-
an Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (AS- Eur) Trial Investigators. Lancet 1997;350:757–764.
COT-BPLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 333. Wang JG, Staessen JA, Gong L, Liu L. Chinese trial on isolated
2005;366:895–906. systolic hypertension in the elderly. Systolic Hypertension in Chi-
319. McKavanagh P, Lusk L, Ball PA, Verghis RM, Agus AM, Trinick na (Syst-China) Collaborative Group. Arch Intern Med 2000;160:
TR, Duly E, Walls GM, Stevenson M, James B, Hamilton A, Har- 211–220.
binson MT, Donnelly PM. A comparison of cardiac computerized 334. Hansson L, Lindholm LH, Ekbom T, Dahlof B, Lanke J, Schersten
tomography and exercise stress electrocardiogram test for the B, Wester PO, Hedner T, de Faire U. Randomised trial of old and
investigation of stable chest pain: the clinical results of the CAPP new antihypertensive drugs in elderly patients: cardiovascular
randomized prospective trial. Eur Heart J Cardiovasc Imaging mortality and morbidity the Swedish Trial in Old Patients with
2015;16:441–448. Hypertension-2 study. Lancet 1999;354:1751–1756.
320. Hedner T. Progress report on the Nordic diltiazem study (NOR- 335. Hansson L, Lindholm LH, Niskanen L, Lanke J, Hedner T, Niklason
DIL): an outcome study in hypertensive patients. Blood Press A, Luomanmaki K, Dahlof B, de Faire U, Morlin C, Karlberg BE,
1999;8:296–299. Wester PO, Bjorck JE. Effect of angiotensin-converting-enzyme
321. Elgendy IY, Bavry AA, Gong Y, Handberg EM, Cooper-DeHoff RM, inhibition compared with conventional therapy on cardiovascular
Pepine CJ. Long-term mortality in hypertensive patients with co- morbidity and mortality in hypertension: the Captopril Prevention
ronary artery disease: results from the US cohort of the Interna- Project (CAPPP) randomised trial. Lancet 1999;353:611–616.
tional Verapamil (SR)/Trandolapril Study. Hypertension 2016;68: 336. Zanchetti A, Hennig M, Baurecht H, Tang R, Cuspidi C, Carugo
1110–1114. S, Mancia G. Prevalence and incidence of the metabolic syndro-
322. Coope J, Warrender TS. Randomised trial of treatment of hyper- me in the European Lacidipine Study on Atherosclerosis (ELSA)
tension in elderly patients in primary care. Br Med J (Clin Res Ed) and its relation with carotid intimamedia thickness. J Hypertens
1986;293:1145–1151. 323. 2007;25:2463–2470.

167
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

337. Julius S, Kjeldsen SE, Weber M, Brunner HR, Ekman S, Hansson 350. Volpe M, Christian Rump L, Ammentorp B, Laeis P. Efficacy and
L, Hua T, Laragh J, McInnes GT, Mitchell L, Plat F, Schork A, Smi- safety of triple antihypertensive therapy with the olmesartan/
th B, Zanchetti A, VALUE trial group. Outcomes in hypertensive amlodipine/hydrochlorothiazide combination. Clin Drug Investig
patients at high cardiovascular risk treated with regimens based 2012;32:649–664.
on valsartan or amlodipine: the VALUE randomised trial. Lancet 351. Gupta AK, Arshad S, Poulter NR. Compliance, safety, and effec-
2004;363:2022–2031. tiveness of fixed-dose combinations of antihypertensive agents: a
338. PROGRESS Collaborative Group. Randomised trial of a perindo- meta-analysis. Hypertension 2010;55:399–407.
pril-based blood-pressure-lowering regimen among 6,105 indivi- 352. Jung O, Gechter JL, Wunder C, Paulke A, Bartel C, Geiger H,
duals with previous stroke or transient ischaemic attack. Lancet Toennes SW. Resistant hypertension? Assessment of adherence
2001;358:1033–1041 by toxicological urine analysis. J Hypertens 2013;31:766–774.
339. Hansson L, Hedner T, Lund-Johansen P, Kjeldsen SE, Lindholm LH, 353. Ibanez B, James S, Agewall S, Antunes MJ, Bucciarelli-Ducci C,
Syvertsen JO, Lanke J, de Faire U, Dahlof B, Karlberg BE. Rando- Bueno H, Caforio ALP, Crea F, Goudevenos JA, Halvorsen S, Hin-
mised trial of effects of calcium antagonists compared with diure- dricks G, Kastrati A, Lenzen MJ, Prescott E, Roffi M, Valgimigli M,
tics and beta-blockers on cardiovascular morbidity and mortality Varenhorst C, Vranckx P, Widimsky P. 2017 ESC Guidelines for
in hypertension: the Nordic Diltiazem (NORDIL) study. Lancet the management of acute myocardial infarction in patients pre-
2000;356:359–365. senting with ST-segment elevation: The Task Force for the mana-
340. Pepine CJ, Handberg EM, Cooper-DeHoff RM, Marks RG, Kowey gement of acute myocardial infarction in patients presenting with
P, Messerli FH, Mancia G, Cangiano JL, Garcia-Barreto D, Keltai STsegment elevation of the European Society of Cardiology (ESC).
M, Erdine S, Bristol HA, Kolb HR, Bakris GL, Cohen JD, Parmley Eur Heart J 2018;39:119–177.
WW, Investigators I. A calcium antagonist vs a non-calcium anta- 354. Gupta P, Patel P, Horne R, Buchanan H, Williams B, Tomaszewski
gonist hypertension treatment strategy for patients with coronary M. How to screen for non-adherence to antihypertensive therapy.
artery disease. The International Verapamil-Trandolapril Study Curr Hypertens Rep 2016;18:89.
(INVEST): a randomized controlled trial. JAMA 2003;290:2805– 355. Coca A, Agabiti-Rosei E, Cifkova R, Manolis AJ, Redon J, Mancia
2816. G. The polypill in cardiovascular prevention: evidence, limitati-
341. Wald DS, Law M, Morris JK, Bestwick JP, Wald NJ. Combinati- ons and perspective – position paper of the European Society of
on therapy versus monotherapy in reducing blood pressure: Hypertension. J Hypertens 2017;35:1546–1553.
meta-analysis on 11,000 participants from 42 trials. Am J Med 356. Castellano JM, Sanz G, Penalvo JL, Bansilal S, Fernandez-Ortiz A,
2009;122:290–300. Alvarez L, Guzman L, Linares JC, Garcia F, D’Aniello F, Arnaiz
342. MacDonald TM, Williams B, Webb DJ, Morant S, Caulfield M, JA, Varea S, Martinez F, Lorenzatti A, Imaz I, Sanchez-Gomez LM,
Cruickshank JK, Ford I, Sever P, Mackenzie IS, Padmanabhan S, Mc- Roncaglioni MC, Baviera M, Smith SC Jr, Taubert K, Pocock S,
Cann GP, Salsbury J, McInnes G, Brown MJ, British Hypertension Brotons C, Farkouh ME, Fuster V. A polypill strategy to improve
Society Programme of Prevention And Treatment of Hypertension adherence: results from the FOCUS project. J Am Coll Cardiol
With Algorithm-based Therapy (PATHWAY). Combination thera- 2014;64:2071–2082.
py is superior to sequential monotherapy for the initial treatment 357. Williams B, MacDonald TM, Morant SV, Webb DJ, Sever P,
of hypertension: a double-blind randomized controlled trial. J Am McInnes GT, Ford I, Cruickshank JK, Caulfield MJ, Padmanabhan
Heart Assoc 2017;6:e006986. S, Mackenzie IS, Salsbury J, Brown MJ, British Hypertension So-
343. Yusuf S, Lonn E, Pais P, Bosch J, Lopez-Jaramillo P, Zhu J, Xavier ciety programme of Prevention And Treatment of Hypertension
D, Avezum A, Leiter LA, Piegas LS, Parkhomenko A, Keltai M, With Algorithm based Therapy (PATHWAY) Study Group. Endo-
Keltai K, Sliwa K, Chazova I, Peters RJ, Held C, Yusoff K, Lewis crine and haemodynamic changes in resistant hypertension, and
BS, Jansky P, Khunti K, Toff WD, Reid CM, Varigos J, Accini JL, blood pressure responses to spironolactone or amiloride: the
McKelvie R, Pogue J, Jung H, Liu L, Diaz R, Dans A, Dagenais G, PATHWAY-2 mechanisms substudies. Lancet Diabetes Endocrinol
HOPE-3 Investigators. Blood-pressure and cholesterol lowering 2018;6:464–475.
in persons without cardiovascular disease. N Engl J Med 2016;374: 358. Bisognano JD, Bakris G, Nadim MK, Sanchez L, Kroon AA, Schafer
2032–2043. J, de Leeuw PW, Sica DA. Baroreflex activation therapy lowers
344. Xu W, Goldberg SI, Shubina M, Turchin A. Optimal systolic blood blood pressure in patients with resistant hypertension: results
pressure target, time to intensification, and time to follow-up in from the double-blind, randomized, placebo-controlled rheos pi-
treatment of hypertension: population based retrospective cohort votal trial. J Am Coll Cardiol 2011;58:765–773.
study. BMJ 2015;350:h158. 359. Wachter R, Halbach M, Bakris GL, Bisognano JD, Haller H, Beige
345. Egan BM, Bandyopadhyay D, Shaftman SR, Wagner CS, Zhao Y, J, Kroon AA, Nadim MK, Lovett EG, Schafer JE, de Leeuw PW.
Yu-Isenberg KS. Initial monotherapy and combination therapy and An exploratory propensity score matched comparison of second-
hypertension control the first year. Hypertension 2012;59:1124– generation and first-generation baroreflex activation therapy
1131. systems. J Am Soc Hypertens 2017;11:81–91.
346. Corrao G, Parodi A, Zambon A, Heiman F, Filippi A, Cricelli C, 360. Spiering W, Williams B, Van der Heyden J, van Kleef M, Lo R,
Merlino L, Mancia G. Reduced discontinuation of antihypertensive Versmissen J, Moelker A, Kroon A, Reuter H, Ansel G, Stone GW,
treatment by two-drug combination as first step. Evidence from Bates M, CALM-FIM_EUR Investigators. Endovascular baroreflex
daily life practice. J Hypertens 2010;28:1584–1590. amplification for resistant hypertension: a safety and proof-of-
347. Conn VS, Ruppar TM, Chase JA, Enriquez M, Cooper PS. Inter- principle clinical study. Lancet 2017;390:2655–2661.
ventions to improve medication adherence in hypertensive pati- 361. DiBona GF. Physiology in perspective: the wisdom of the body.
ents: systematic review and meta-analysis. Curr Hypertens Rep Neural control of the kidney. Am J Physiol Regul Integr Comp Phy-
2015;17:94. siol 2005;289:R633–R641.
348. Mancia G, Rea F, Cuspidi C, Grassi G, Corrao G. Blood pressure 362. Esler M. Sympathetic nervous system moves toward center stage
control in hypertension. Pros and cons of available treatment stra- in cardiovascular medicine: from Thomas Willis to resistant hyper-
tegies. J Hypertens 2017;35:225–233. tension. Hypertension 2014;63:e25–e32.
349. Weir MR, Hsueh WA, Nesbitt SD, Littlejohn TJ III, Graff A, Sho- 363. Mahfoud F, Bohm M, Azizi M, Pathak A, Durand Zaleski I, Ewen
jaee A, Waverczak WF, Qian C, Jones CJ, Neutel JM. A titrate- S, Tsioufis K, Andersson B, Blankestijn PJ, Burnier M, Chatellier
to-goal study of switching patients uncontrolled on antihyperten- G, Gafoor S, Grassi G, Joner M, Kjeldsen SE, Luscher TF, Lobo
sive monotherapy to fixed-dose combinations of amlodipine and MD, Lotan C, Parati G, Redon J, Ruilope L, Sudano I, Ukena C,
olmesartan medoxomil ± hydrochlorothiazide. J Clin Hypertens van Leeuwen E, Volpe M, Windecker S, Witkowski A, Wijns W,
(Greenwich) 2011;13:404–412. Zeller T, Schmieder RE. Proceedings from the European Clinical

168
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

Consensus Conference for Renal Denervation: considerations on 375. Ng FL, Saxena M, Mahfoud F, Pathak A, Lobo MD. Device-based
future clinical trial design. Eur Heart J 2015;36:2219–2227. therapy for hypertension. Curr Hypertens Rep 2016;18:61.
364. Bohm M, Mahfoud F, Ukena C, Hoppe UC, Narkiewicz K, Negoita 376. Faul J, Schoors D, Brouwers S, Scott B, Jerrentrup A, Galvin J, Lu-
M, Ruilope L, Schlaich MP, Schmieder RE, Whitbourn R, Williams itjens S, Dolan E. Creation of an iliac arteriovenous shunt lowers
B, Zeymer U, Zirlik A, Mancia G, GSR Investigators. First report blood pressure in chronic obstructive pulmonary disease patients
of the Global SYMPLICITY Registry on the effect of renal artery with hypertension. J Vasc Surg 2014;59:1078–1083.
denervation in patients with uncontrolled hypertension. Hyper- 377. Lobo MD, Sobotka PA, Stanton A, Cockcroft JR, Sulke N, Dolan
tension 2015;65:766–774. E, van der Giet M, Hoyer J, Furniss SS, Foran JP, Witkowski A,
365. Krum H, Schlaich MP, Sobotka PA, Bohm M, Mahfoud F, Rocha- Januszewicz A, Schoors D, Tsioufis K, Rensing BJ, Scott B, Ng GA,
Singh K, Katholi R, Esler MD. Percutaneous renal denervation in Ott C, Schmieder RE, ROX CONTROL HTN Investigators. Cen-
patients with treatmentresistant hypertension: final 3-year report tral arteriovenous anastomosis for the treatment of patients with
of the Symplicity HTN-1 study. Lancet 2014;383:622–629. uncontrolled hypertension (the ROX CONTROL HTN study): a
366. Townsend RR, Mahfoud F, Kandzari DE, Kario K, Pocock S, Weber randomised controlled trial. Lancet 2015;385:1634–1641.
MA, Ewen S, Tsioufis K, Tousoulis D, Sharp ASP, Watkinson AF, 378. Ott C, Lobo MD, Sobotka PA, Mahfoud F, Stanton A, Cockcroft
Schmieder RE, Schmid A, Choi JW, East C, Walton A, Hopper J, Sulke N, Dolan E, van der Giet M, Hoyer J, Furniss SS, Foran JP,
I, Cohen DL, Wilensky R, Lee DP, Ma A, Devireddy CM, Lea JP, Witkowski A, Januszewicz A, Schoors D, Tsioufis K, Rensing BJ,
Lurz PC, Fengler K, Davies J, Chapman N, Cohen SA, DeBruin V, Saxena M, Scott B, Ng GA, Achenbach S, Schmieder RE. Effect of
Fahy M, Jones DE, Rothman M, Bohm M, Spyral HTN-OFF Med arteriovenous anastomosis on blood pressure reduction in pati-
trial investigators. Catheter-based renal denervation in patients ents with isolated systolic hypertension compared with combined
with uncontrolled hypertension in the absence of antihypertensive hypertension. J Am Heart Assoc 2016;5:e004234.
medications (SPYRAL HTNOFF MED): a randomised, sham-con- 379. McBryde FD, Abdala AP, Hendy EB, Pijacka W, Marvar P, Moraes
trolled, proof-of-concept trial. Lancet 2017;390:2160–2170. DJ, Sobotka PA, Paton JF. The carotid body as a putative thera-
367. Bhatt DL, Kandzari DE, O’Neill WW, D’Agostino R, Flack JM, peutic target for the treatment of neurogenic hypertension. Nat
Katzen BT, Leon MB, Liu M, Mauri L, Negoita M, Cohen SA, Opa- Commun 2013;4:2395.
ril S, Rocha-Singh K, Townsend RR, Bakris GL, for the Symplicity 380. Narkiewicz K, Ratcliffe LE, Hart EC, Briant LJ, Chrostowska M,
HTN-3 Investigators. A controlled trial of renal denervation for Wolf J, Szyndler A, Hering D, Abdala AP, Manghat N, Burchell AE,
resistant hypertension. N Engl J Med 2014;370:1393–1401. Durant C, Lobo MD, Sobotka PA, Patel NK, Leiter JC, Engelman
368. Mathiassen ON, Vase H, Bech JN, Christensen KL, Buus NH, ZJ, Nightingale AK, Paton JF. Unilateral carotid body resection in
Schroeder AP, Lederballe O, Rickers H, Kampmann U, Poulsen resistant hypertension: a safety and feasibility trial. JACC Basic
Transl Sci 2016;1:313–324.
PL, Hansen KW, Btker HE, Peters CD, Engholm M, Bertelsen JB,
381. Niewinski P, Janczak D, Rucinski A, Tubek S, Engelman ZJ, Piesiak
Lassen JF, Langfeldt S, Andersen G, Pedersen EB, Kaltoft A. Renal
P, Jazwiec P, Banasiak W, Fudim M, Sobotka PA, Javaheri S, Hart
denervation in treatment-resistant essential hypertension. A ran-
EC, Paton JF, Ponikowski P. Carotid body resection for sympathe-
domized, SHAM-controlled, double-blinded 24-h blood pressure-
tic modulation in systolic heart failure: results from first-in-man
based trial. J Hypertens 2016;34:1639–1647.
study. Eur J Heart Fail 2017;19:391–400.
369. Azizi M, Sapoval M, Gosse P, Monge M, Bobrie G, Delsart P, Mi-
382. Daugherty SL, Powers JD, Magid DJ, Tavel HM, Masoudi FA, Mar-
dulla M, Mounier-Vehier C, Courand PY, Lantelme P, Denolle T,
golis KL, O’Connor PJ, Selby JV, Ho PM. Incidence and prognosis
Dourmap-Collas C, Trillaud H, Pereira H, Plouin PF, Chatellier G,
of resistant hypertension in hypertensive patients. Circulation
DENERHTN Investigators. Optimum and stepped care standardi-
2012;125:1635–1642.
sed antihypertensive treatment with or without renal denervation
383. Myat A, Redwood SR, Qureshi AC, Spertus JA, Williams B. Resis-
for resistant hypertension (DENERHTN): a multicentre, open-la-
tant hypertension. BMJ 2012;345:e7473.
bel, randomised controlled trial. Lancet 2015;385:1957–1965. 384. de la Sierra A, Banegas JR, Segura J, Gorostidi M, Ruilope LM. Am-
370. Rosa J, Widimsky P, Tousek P, Petrak O, Curila K, Waldauf P, bulatory blood pressure monitoring and development of cardio-
Bednar F, Zelinka T, Holaj R, Strauch B, Somloova Z, Taborsky M, vascular events in high-risk patients included in the Spanish ABPM
Vaclavik J, Kocianova E, Branny M, Nykl I, Jiravsky O, Widimsky J registry: the CARDIORISC Event study. J Hypertens 2012;30:713–
Jr. Randomized comparison of renal denervation versus intensified 719.
pharmacotherapy including spironolactone in trueresistant hyper- 385. Williams B. Resistant hypertension: an unmet treatment need.
tension: six-month results from the Prague-15 study. Hypertensi- Lancet 2009;374:1396–1398.
on 2015;65:407–413. 386. Mantero F, Mattarello MJ, Albiger NM. Detecting and treating pri-
371. Mahfoud F, Schmieder RE, Azizi M, Pathak A, Sievert H, Tsioufis C, mary aldosteronism: primary aldosteronism. Exp Clin Endocrinol
Zeller T, Bertog S, Blankestijn PJ, Bohm M, Burnier M, Chatellier Diabetes 2007;115:171–174.
G, Durand Zaleski I, Ewen S, Grassi G, Joner M, Kjeldsen SE, Lobo 387. Fagard RH. Resistant hypertension. Heart 2012;98:254–261.
MD, Lotan C, Luscher TF, Parati G, Rossignol P, Ruilope L, Sharif 388. Laurent S, Schlaich M, Esler M. New drugs, procedures, and devi-
F, van Leeuwen E, Volpe M, Windecker S, Witkowski A, Wijns W. ces for hypertension. Lancet 2012;380:591–600.
Proceedings from the 2nd European Clinical Consensus Confe- 389. Vrijens B, Vincze G, Kristanto P, Urquhart J, Burnier M. Adherence
rence for device-based therapies for hypertension: state of the art to prescribed antihypertensive drug treatments: longitudinal study
and considerations for the future. Eur Heart J 2017;38:3272–3281. of electronically compiled dosing histories. BMJ 2008;336:1114–
372. Ewen S, Ukena C, Linz D, Kindermann I, Cremers B, Laufs U, Wa- 1117.
genpfeil S, Schmieder RE, Bohm M, Mahfoud F. Reduced effect of 390. Bakris GL, Lindholm LH, Black HR, Krum H, Linas S, Linseman
percutaneous renal denervation on blood pressure in patients with JV, Arterburn S, Sager P, Weber M. Divergent results using clinic
isolated systolic hypertension Hypertension 2015;65:193–199. and ambulatory blood pressures: report of a darusentan-resistant
373. Mahfoud F, Bakris G, Bhatt DL, Esler M, Ewen S, Fahy M, Kan- hypertension trial. Hypertension 2010;56:824–830.
dzari D, Kario K, Mancia G, Weber M, Bohm M. Reduced blood 391. Oxlund CS, Henriksen JE, Tarnow L, Schousboe K, Gram J, Ja-
pressure-lowering effect of catheter-based renal denervation in cobsen IA. Low dose spironolactone reduces blood pressure in
patients with isolated systolic hypertension: data from SYMPLI- patients with resistant hypertension and type 2 diabetes mellitus:
CITY HTN-3 and the Global SYMPLICITY Registry. Eur Heart J a double blind randomized clinical trial. J Hypertens 2013;31:2094–
2017;38:93–100. 2102.
374. Burchell AE, Lobo MD, Sulke N, Sobotka PA, Paton JF. Arteriove- 392. Liu L, Xu B, Ju Y. Addition of spironolactone in patients with resis-
nous anastomosis: is this the way to control hypertension? Hyper- tant hypertension: a meta-analysis of randomized controlled trials.
tension 2014;64:6–12. Clin Exp Hypertens 2017;39:257–263.

169
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

393. Zhao D, Liu H, Dong P, Zhao J. A meta-analysis of add-on use of tes mellitus in white-coat and masked hypertension. J Hypertens
spironolactone in patients with resistant hypertension. Int J Cardi- 2009;27:1672–1678.
ol 2017;233:113–117. 412. Tientcheu D, Ayers C, Das SR, McGuire DK, de Lemos JA, Khera
394. Wang C, Xiong B, Huang J. Efficacy and safety of spironolactone in A, Kaplan N, Victor R, Vongpatanasin W. Target organ complica-
patients with resistant hypertension: a meta-analysis of randomi- tions and cardiovascular events associated with masked hyperten-
sed controlled trials. Heart Lung Circ 2016;25:1021–1030. sion and white-coat hypertension: analysis from the Dallas Heart
395. Pimenta E, Gaddam KK, Oparil S, Aban I, Husain S, Dell’Italia LJ, Study. J Am Coll Cardiol 2015;66:2159–2169.
Calhoun DA. Effects of dietary sodium reduction on blood pressu- 413. Fagard RH, Staessen JA, Thijs L, Gasowski J, Bulpitt CJ, Clement
re in subjects with resistant hypertension: results from a randomi- D, de Leeuw PW, Dobovisek J, Jaaskivi M, Leonetti G, O’Brien
zed trial. Hypertension 2009;54:475–481. E, Palatini P, Parati G, Rodicio JL, Vanhanen H, Webster J. Res-
396. Rimoldi SF, Scherrer U, Messerli FH. Secondary arterial hyperten- ponse to antihypertensive therapy in older patients with sustained
sion: when, who, and how to screen? Eur Heart J 2014;35:1245– and nonsustained systolic hypertension. Systolic Hypertension in
1254. Europe (Syst-Eur) Trial Investigators. Circulation 2000;102:1139–
397. Grossman A, Messerli FH, Grossman E. Drug induced hyperten- 1144.
sion–An unappreciated cause of secondary hypertension. Eur J 414. Mancia G, Facchetti R, Parati G, Zanchetti A. Effect of long-term
Pharmacol 2015;763:15–22. antihypertensive treatment on white-coat hypertension. Hyper-
398. van den Born BJ, Lip GYH, Brguljan-Hitij J, Cremer A, Segura J, tension 2014;64:1388–1398.
Morales E, Mahfoud F, Amraoui F, Persu A, Kahan T, Rosei EA, 415. Staessen JA, Celis H, Thijs L, Fagard R, Amery AK. Efficacy of
de Simone G, Gosse P, Williams B. ESC Council on hypertension antihypertensive drugs given once a day: the calcium antagonists
position document on the management of hypertensive emergen- revisited. J Hypertens Suppl 1994;12:S107–S115.
cies. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacotherapy 2018; doi:10.1093/ 416. Bulpitt CJ, Beckett NS, Peters R, Leonetti G, Gergova V, Fagard
ehjcvp/pvy032. R, Burch LA, Banya W, Fletcher AE. Blood pressure control in the
399. Vaughan CJ, Delanty N. Hypertensive emergencies. Lancet 2000; Hypertension in the Very Elderly Trial (HYVET). J Hum Hypertens
356:411–417. 2012;26:157–163.
400. Chester EM, Agamanolis DP, Banker BQ, Victor M. Hypertensive 417. Franklin SS, Thijs L, Asayama K, Li Y, Hansen TW, Boggia J, Ja-
encephalopathy: a clinicopathologic study of 20 cases. Neurology cobs L, Zhang Z, Kikuya M, Bjorklund-Bodegard K, Ohkubo T,
1978;28:928–939. Yang WY, Jeppesen J, Dolan E, Kuznetsova T, Stolarz-Skrzypek K,
401. van den Born BJ, Koopmans RP, Groeneveld JO, van Montfrans Tikhonoff V, Malyutina S, Casiglia E, Nikitin Y, Lind L, Sandoya E,
GA. Ethnic disparities in the incidence, presentation and complica- Kawecka-Jaszcz K, Filipovsky J, Imai Y, Wang JG, O’Brien E, Sta-
tions of malignant hypertension. J Hypertens 2006;24:2299–2304. essen JA, IDACO Investigators. The cardiovascular risk of white-
402. Cremer A, Amraoui F, Lip GY, Morales E, Rubin S, Segura J, Van coat hypertension. J Am Coll Cardiol 2016;68:2033–2043.
den Born BJ, Gosse P. From malignant hypertension to hypertensi- 418. Franklin SS, Thijs L, Hansen TW, Li Y, Boggia J, Kikuya M,
on-MOD: a modern definition for an old but still dangerous emer- Bjorklund-Bodegard K, Ohkubo T, Jeppesen J, Torp-Pedersen C,
gency. J Hum Hypertens 2016;30:463–466. Dolan E, Kuznetsova T, Stolarz- Skrzypek K, Tikhonoff V, Malyu-
403. Pinna G, Pascale C, Fornengo P, Arras S, Piras C, Panzarasa P, Car- tina S, Casiglia E, Nikitin Y, Lind L, Sandoya E, Kawecka-Jaszcz
mosino G, Franza O, Semeraro V, Lenti S, Pietrelli S, Panzone S, K, Imai Y, Wang J, Ibsen H, O’Brien E, Staessen JA, Internatio-
Bracco C, Fiorini R, Rastelli G, Bergandi D, Zampaglione B, Musso nal Database on Ambulatory Blood Pressure in Relation to Car-
R, Marengo C, Santoro G, Zamboni S, Traversa B, Barattini M, diovascular Outcomes Investigators. Significance of white-coat
Bruno G. Hospital admissions for hypertensive crisis in the emer- hypertension in older persons with isolated systolic hypertension:
gency departments: a large multicenter Italian study. PLoS One a meta-analysis using the International Database on Ambulatory
2014;9:e93542. Blood Pressure Monitoring in Relation to Cardiovascular Outco-
404. van den Born BJ, Lowenberg EC, van der Hoeven NV, de Laat mes population. Hypertension 2012;59:564–571.
B, Meijers JC, Levi M, van Montfrans GA. Endothelial dysfuncti- 419. Mancia G, Bombelli M, Brambilla G, Facchetti R, Sega R, Toso E,
on, platelet activation, thrombogenesis and fibrinolysis in patients Grassi G. Long-term prognostic value of white coat hypertension:
with hypertensive crisis. J Hypertens 2011;29:922–927. an insight from diagnostic use of both ambulatory and home blood
405. Grassi D, O’Flaherty M, Pellizzari M, Bendersky M, Rodriguez P, pressure measurements. Hypertension 2013;62:168–174.
Turri D, Forcada P, Ferdinand KC, Kotliar C. Hypertensive urgen- 420. Mancia G, Facchetti R, Grassi G, Bombelli M. Adverse prognostic
cies in the emergency department: evaluating blood pressure res- value of persistent office blood pressure elevation in white coat
ponse to rest and to antihypertensive drugs with different profiles. hypertension. Hypertension 2015;66:437–444.
J Clin Hypertens (Greenwich) 2008;10:662–667. 421. Gorostidi M, Banegas JR, de la Sierra A, Vinyoles E, Segura J, Ru-
406. Perez MI, Musini VM. Pharmacological interventions for hyperten- ilope LM. Ambulatory blood pressure monitoring in daily clinical
sive emergencies: a Cochrane systematic review. J Hum Hypertens practice - the Spanish ABPM Registry experience. Eur J Clin Invest
2008;22:596–607. 2016;46:92–98.
407. Lane DA, Lip GY, Beevers DG. Improving survival of malignant 422. Mancia G, Bombelli M, Facchetti R, Madotto F, Quarti-Trevano F,
hypertension patients over 40 years. Am J Hypertens 2009;22: Polo Friz H, Grassi G, Sega R. Long-term risk of sustained hyper-
1199–1204. tension in white-coat or masked hypertension. Hypertension
408. Amraoui F, Van Der Hoeven NV, Van Valkengoed IG, Vogt L, Van 2009;54:226–232.
Den Born BJ. Mortality and cardiovascular risk in patients with 423. Ogedegbe G, Agyemang C, Ravenell JE. Masked hypertension: evi-
a history of malignant hypertension: a case-control study. J Clin dence of the need to treat. Curr Hypertens Rep 2010;12:349–355.
Hypertens (Greenwich) 2014;16:122–126. 424. Sundstrom J, Neovius M, Tynelius P, Rasmussen F. Association of
409. Gonzalez R, Morales E, Segura J, Ruilope LM, Praga M. Long-term blood pressure in late adolescence with subsequent mortality: co-
renal survival in malignant hypertension. Nephrol Dial Transplant hort study of Swedish male conscripts. BMJ 2011;342:d643.
2010;25:3266–3272. 425. Zanchetti A, Thomopoulos C, Parati G. Randomized controlled
410. Cuspidi C, Rescaldani M, Tadic M, Sala C, Grassi G, Mancia G. trials of blood pressure lowering in hypertension: a critical rea-
White-coat hypertension, as defined by ambulatory blood pre- ppraisal. Circ Res 2015;116:1058–1073.
ssure monitoring, and subclinical cardiac organ damage: a meta- 426. Williams B. High blood pressure in young people and premature
analysis. J Hypertens 2015;33:24–32. death. BMJ 2011;342:d1104.
411. Mancia G, Bombelli M, Facchetti R, Madotto F, Quarti-Trevano F, 427. Julius S, Nesbitt SD, Egan BM, Weber MA, Michelson EL, Kaciroti
Grassi G, Sega R. Increased long-term risk of new-onset diabe- N, Black HR, Grimm RH Jr, Messerli FH, Oparil S, Schork MA,

170
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

Trial of Preventing Hypertension Study Investigators. Feasibility of 445. Rolnik DL, Wright D, Poon LC, O’Gorman N, Syngelaki A, de Paco
treating prehypertension with an angiotensin-receptor blocker. N Matallana C, Akolekar R, Cicero S, Janga D, Singh M, Molina FS,
Engl J Med 2006;354:1685–1697. Persico N, Jani JC, Plasencia W, Papaioannou G, Tenenbaum-Ga-
428. O’Rourke MF, Adji A. Guidelines on guidelines: focus on isolated vish K, Meiri H, Gizurarson S, Maclagan K, Nicolaides KH. Aspirin
systolic hypertension in youth. J Hypertens 2013;31:649–654. versus placebo in pregnancies at high risk for preterm preeclam-
429. Yano Y, Stamler J, Garside DB, Daviglus ML, Franklin SS, Car- psia. N Engl J Med 2017;377:613–622.
nethon MR, Liu K, Greenland P, Lloyd-Jones DM. Isolated systolic 446. Magee LA, von Dadelszen P, Singer J, Lee T, Rey E, Ross S, Asztalos
hypertension in young and middle-aged adults and 31-year risk for E, Murphy KE, Menzies J, Sanchez J, Gafni A, Helewa M, Hutton E,
cardiovascular mortality: the Chicago Heart Association Detecti- Koren G, Lee SK, Logan AG, Ganzevoort W, Welch R, Thornton
on Project in Industry study. J Am Coll Cardiol 2015;65:327–335. JG, Moutquin JM, CHIPS Study Group. The CHIPS randomized
430. Palatini P, Mormino P, Canali C, Santonastaso M, De Venuto G, Za- controlled trial (Control of Hypertension in Pregnancy Study): is
nata G, Pessina AC. Factors affecting ambulatory blood pressure severe hypertension just an elevated blood pressure? Hypertensi-
reproducibility. Results of the HARVEST Trial. Hypertension and on 2016;68:1153–1159.
Ambulatory Recording Venetia Study. Hypertension 1994;23:211– 447. Redman CW. Fetal outcome in trial of antihypertensive treatment
216. in pregnancy. Lancet 1976;2:753–756.
431. Briasoulis A, Agarwal V, Tousoulis D, Stefanadis C. Effects of an- 448. Cockburn J, Moar VA, Ounsted M, Redman CW. Final report of
tihypertensive treatment in patients over 65 years of age: a me- study on hypertension during pregnancy: the effects of specific
ta-analysis of randomised controlled studies. Heart 2014;100:317– treatment on the growth and development of the children. Lancet
323. 1982;1:647–649.
432. Corrao G, Rea F, Monzio Compagnoni M, Merlino L, Mancia G. 449. Regitz-Zagrosek V, Blomstrom Lundqvist C, Borghi C, Cifkova R,
Protective effects of antihypertensive treatment in patients aged Ferreira R, Foidart JM, Gibbs JS, Gohlke-Baerwolf C, Gorenek B,
85 years or older. J Hypertens 2017;35:1432–1441. Iung B, Kirby M, Maas AH, Morais J, Nihoyannopoulos P, Pieper
433. Corrao G, Mazzola P, Monzio Compagnoni M, Rea F, Merlino L, PG, Presbitero P, Roos-Hesselink JW, Schaufelberger M, Seeland
Annoni G, Mancia G. Antihypertensive medications, loop diure- U, Torracca L. ESC Guidelines on the management of cardiovascu-
tics, and risk of hip fracture in the elderly: a population-based co- lar diseases during pregnancy: the Task Force on the Management
hort study of 81,617 Italian patients newly treated between 2005 of Cardiovascular Diseases during Pregnancy of the European So-
and 2009. Drugs Aging 2015;32:927–936. ciety of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2011;32:3147–3197.
434. Kjeldsen SE, Stenehjem A, Os I, Van de Borne P, Burnier M, Narki- 450. Abalos E, Duley L, Steyn DW. Antihypertensive drug therapy for
ewicz K, Redon J, Agabiti Rosei E, Mancia G. Treatment of high
mild to moderate hypertension during pregnancy. Cochrane Data-
blood pressure in elderly and octogenarians: European Society of
base Syst Rev 2014;2:CD002252.
Hypertension statement on blood pressure targets. Blood Press
451. Magee LA, Cham C, Waterman EJ, Ohlsson A, von Dadelszen P.
2016;25:333–336.
Hydralazine for treatment of severe hypertension in pregnancy:
435. ESC Committee for Practice Guidelines. Guidelines on the ma-
meta-analysis. BMJ 2003;327:955–960.
nagement of cardiovascular diseases during pregnancy 2018. Eur
452. Duley L, Henderson-Smart DJ, Meher S. Drugs for treatment of
Heart J 2018; in press (OUP to fill in).
very high blood pressure during pregnancy. Cochrane Database
436. American College of Obstetricians Gynecologists Task Force
Syst Rev 2006;3:CD001449.
on Hypertension in Pregnancy. Hypertension in pregnancy. Re-
453. Koopmans CM, Bijlenga D, Groen H, Vijgen SM, Aarnoudse JG,
port of the American College of Obstetricians and Gynecolo-
Bekedam DJ, van den Berg PP, de Boer K, Burggraaff JM, Bloe-
gists’ Task Force on Hypertension in Pregnancy. Obstet Gynecol
menkamp KW, Drogtrop AP, Franx A, de Groot CJ, Huisjes AJ,
2013;122:1122–1131.
Kwee A, van Loon AJ, Lub A, Papatsonis DN, van der Post JA,
437. Lowe SA, Bowyer L, Lust K, McMahon LP, Morton MR, North RA,
Paech MJ, Said JM. The SOMANZ Guidelines for the management Roumen FJ, Scheepers HC, Willekes C, Mol BW, van Pampus MG.
of hypertensive disorders of pregnancy 2014. Aust N Z J Obstet Induction of labour versus expectant monitoring for gestational
Gynaecol 2015;55:11–16. hypertension or mild pre-eclampsia after 36 weeks’ gestation
438. Bartsch E, Medcalf KE, Park AL, Ray JG. Clinical risk factors for (HYPITAT): a multicentre, open-label randomised controlled trial.
pre-eclampsia determined in early pregnancy: systematic review Lancet 2009;374:979–988.
and meta-analysis of large cohort studies. BMJ 2016;353:i1753. 454. Ray JG, Vermeulen MJ, Schull MJ, Redelmeier DA. Cardiovascular
439. Blood Pressure Association. Blood Pressure UK. http://www. health after maternal placental syndromes (CHAMPS): populati-
bloodpressureuk.org (20 April 2018). on-based retrospective cohort study. Lancet 2005;366:1797–1803.
440. Penny JA, Halligan AW, Shennan AH, Lambert PC, Jones DR, de 455. Black MH, Zhou H, Sacks DA, Dublin S, Lawrence JM, Harrison
Swiet M, Taylor DJ. Automated, ambulatory, or conventional blood TN, Reynolds K. Hypertensive disorders first identified in preg-
pressure measurement in pregnancy: which is the better predictor nancy increase risk for incident prehypertension and hypertension
of severe hypertension? Am J Obstet Gynecol 1998;178:521–526. in the year after delivery. J Hypertens 2016;34:728–735.
441. Schmella MJ, Clifton RG, Althouse AD, Roberts JM. Uric acid 456. Chasan-Taber L, Willett WC, Manson JE, Spiegelman D, Hunter
determination in gestational hypertension: is it as effective a de- DJ, Curhan G, Colditz GA, Stampfer MJ. Prospective study of oral
lineator of risk as proteinuria in high-risk women? Reprod Sci contraceptives and hypertension among women in the United Sta-
2015;22:1212–1219. tes. Circulation 1996;94:483–489.
442. Chappell LC, Shennan AH. Assessment of proteinuria in preg- 457. Dong W, Colhoun HM, Poulter NR. Blood pressure in women
nancy. BMJ 2008;336:968–969. using oral contraceptives: results from the Health Survey for En-
443. Cnossen JS, Morris RK, ter Riet G, Mol BW, van der Post JA, Coo- gland 1994. J Hypertens 1997;15:1063–1068.
marasamy A, Zwinderman AH, Robson SC, Bindels PJ, Kleijnen J, 458. Gillum LA, Mamidipudi SK, Johnston SC. Ischemic stroke risk with
Khan KS. Use of uterine artery Doppler ultrasonography to pre- oral contraceptives: a meta-analysis. JAMA 2000;284:72–78.
dict pre-eclampsia and intrauterine growth restriction: a systema- 459. World Health Organization. Medical eligibility criteria for con-
tic review and bivariable meta-analysis. CMAJ 2008;178:701–711. traceptive use. Third edition, 2004. http://apps.who.int/iris/
444. Zeisler H, Llurba E, Chantraine F, Vatish M, Staff AC, Sennstrom bitstream/10665/42907/1/ 9241562668.pdf (date accessed June
M, Olovsson M, Brennecke SP, Stepan H, Allegranza D, Dilba P, 28th 2018).
Schoedl M, Hund M, Verlohren S. Predictive value of the sFlt- 460. Lubianca JN, Moreira LB, Gus M, Fuchs FD. Stopping oral con-
1:PlGF ratio in women with suspected preeclampsia. N Engl J Med traceptives: an effective blood pressure-lowering intervention in
2016;374:13–22. women with hypertension. J Hum Hypertens 2005;19:451–455.

171
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

461. Mosca L, Benjamin EJ, Berra K, Bezanson JL, Dolor RJ, Lloyd-Jo- Svendsen TL, Teo KK, Yusuf S. Renal outcomes with telmisartan,
nes DM, Newby LK, Pina IL, Roger VL, Shaw LJ, Zhao D, Beckie ramipril, or both, in people at high vascular risk (the ONTARGET
TM, Bushnell C, D’Armiento J, Kris-Etherton PM, Fang J, Ganiats study): a multicentre, randomised, double-blind, controlled trial.
TG, Gomes AS, Gracia CR, Haan CK, Jackson EA, Judelson DR, Lancet 2008;372:547–553.
Kelepouris E, Lavie CJ, Moore A, Nussmeier NA, Ofili E, Oparil 474. Persson F, Lewis JB, Lewis EJ, Rossing P, Hollenberg NK, Parving
S, Ouyang P, Pinn VW, Sherif K, Smith SC Jr, Sopko G, Chandra- HH. Aliskiren in combination with losartan reduces albuminuria
Strobos N, Urbina EM, Vaccarino V, Wenger NK. Effectiveness- independent of baseline blood pressure in patients with type 2 di-
based guidelines for the prevention of cardiovascular disease in abetes and nephropathy. Clin J Am Soc Nephrol 2011;6:1025–1031.
women–2011 update: a guideline from the American Heart Asso- 475. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, Fitchett D, Bluhmki E, Hantel
ciation. J Am Coll Cardiol 2011;57:1404–1423. S, Mattheus M, Devins T, Johansen OE, Woerle HJ, Broedl UC,
462. Issa Z, Seely EW, Rahme M, El-Hajj Fuleihan G. Effects of hormone Inzucchi SE, EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin,
therapy on blood pressure. Menopause 2015;22:456–468. cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl
463. Modesti PA, Reboldi G, Cappuccio FP, Agyemang C, Remuzzi G, J Med 2015;373:2117–2128.
Rapi S, Perruolo E, Parati G. Panethnic differences in blood pre- 476. Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, de Zeeuw D, Fulcher G, Eron-
ssure in Europe: a systematic review and meta-analysis. PLoS One du N, Shaw W, Law G, Desai M, Matthews DR. Canagliflozin and
2016;11:e0147601. cardiovascular and renal events in type 2 diabetes. N Engl J Med
464. Whelton PK, Einhorn PT, Muntner P, Appel LJ, Cushman WC, 2017;377:644–657.
Diez Roux AV, Ferdinand KC, Rahman M, Taylor HA, Ard J, Ar- 477. Mancia G, Schumacher H, Redon J, Verdecchia P, Schmieder R,
nett DK, Carter BL, Davis BR, Freedman BI, Cooper LA, Cooper Jennings G, Yusoff K, Ryden L, Liu GL, Teo K, Sleight P, Yusuf S.
R, Desvigne-Nickens P, Gavini N, Go AS, Hyman DJ, Kimmel PL, Blood pressure targets recommended by guidelines and inciden-
Margolis KL, Miller ER III, Mills KT, Mensah GA, Navar AM, Oge- ce of cardiovascular and renal events in the Ongoing Telmisartan
degbe G, Rakotz MK, Thomas G, Tobin JN, Wright JT, Yoon SS, Alone and in Combination With Ramipril Global Endpoint Trial
Cutler JA. Research needs to improve hypertension treatment and (ONTARGET). Circulation 2011;124:1727–1736.
control in African Americans. Hypertension 2016;68:1066–1072. 478. Wanner C, Inzucchi SE, Lachin JM, Fitchett D, von Eynatten M,
465. Kaufman JS, Cooper RS, McGee DL. Socioeconomic status and Mattheus M, Johansen OE, Woerle HJ, Broedl UC, Zinman B, EM-
health in blacks and whites: the problem of residual confounding PA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin and progression
and the resiliency of race. Epidemiology 1997;8:621–628. of kidney disease in type 2 diabetes. N Engl J Med 2016;375:323–
466. Agyemang C, van Oeffelen AA, Norredam M, Kappelle LJ, Klijn CJ, 334.
Bots ML, Stronks K, Vaartjes I. Socioeconomic inequalities in stro- 479. Mancia G, Cannon CP, Tikkanen I, Zeller C, Ley L, Woerle HJ,
ke incidence among migrant groups: analysis of nationwide data. Broedl UC, Johansen OE. Impact of empagliflozin on blood pre-
Stroke 2014;45:2397–2403. ssure in patients with type 2 diabetes mellitus and hypertensi-
467. Mehanna M, Gong Y, McDonough CW, Beitelshees AL, Gums JG, on by background antihypertensive medication. Hypertension
Chapman AB, Schwartz GL, Johnson JA, Turner ST, Cooper-De- 2016;68:1355–1364.
Hoff RM. Blood pressure response to metoprolol and chlortha- 480. Buse JB. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabe-
lidone in European and African Americans with hypertension. J tes. N Engl J Med 2016;375:1798–1799.
Clin Hypertens (Greenwich) 2017;19:1301–1308. 481. Bethel MA, Patel RA, Merrill P, Lokhnygina Y, Buse JB, Mentz RJ,
468. Erlinger TP, Vollmer WM, Svetkey LP, Appel LJ. The potential Pagidipati NJ, Chan JC, Gustavson SM, Iqbal N, Maggioni AP, Oh-
impact of nonpharmacologic population-wide blood pressure re- man P, Poulter NR, Ramachandran A, Zinman B, Hernandez AF,
duction on coronary heart disease events: pronounced benefits in Holman RR. Cardiovascular outcomes with glucagon-like pepti-
African-Americans and hypertensives. Prev Med 2003;37:327–333. de-1 receptor agonists in patients with type 2 diabetes: a meta-
469. Wright JT Jr, Dunn JK, Cutler JA, Davis BR, Cushman WC, Ford analysis. Lancet Diabetes Endocrinol 2018;6:105–113.
CE, Haywood LJ, Leenen FH, Margolis KL, Papademetriou V, Pr- 482. Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressure
obstfield JL, Whelton PK, Habib GB, ALLHAT Collaborative Re- lowering on outcome incidence in hypertension: 2. Effects at di-
search Group. Outcomes in hypertensive black and nonblack pati- fferent baseline and achieved blood pressure levels–overview and
ents treated with chlorthalidone, amlodipine, and lisinopril. JAMA meta-analyses of randomized trials. J Hypertens 2014;32:2296–
2005;293:1595–1608. 2304.
470. Wright JT Jr, Harris-Haywood S, Pressel S, Barzilay J, Baimbridge 483. Drawz PE, Alper AB, Anderson AH, Brecklin CS, Charleston J,
C, Bareis CJ, Basile JN, Black HR, Dart R, Gupta AK, Hamilton BP, Chen J, Deo R, Fischer MJ, He J, Hsu CY, Huan Y, Keane MG,
Einhorn PT, Haywood LJ, Jafri SZ, Louis GT, Whelton PK, Scott Kusek JW, Makos GK, Miller ER III, Soliman EZ, Steigerwalt SP, Ta-
CL, Simmons DL, Stanford C, Davis BR. Clinical outcomes by race liercio JJ, Townsend RR, Weir MR, Wright JT Jr, Xie D, Rahman M,
in hypertensive patients with and without the metabolic syndro- Chronic Renal Insufficiency Cohort Study Investigators. Masked
me: Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent hypertension and elevated nighttime blood pressure in CKD: pre-
Heart Attack Trial (ALLHAT). Arch Intern Med 2008; 168:207– valence and association with target organ damage. Clin J Am Soc
217. Nephrol 2016;11:642–652.
471. Agyemang C, Nyaaba G, Beune E, Meeks K, Owusu-Dabo E, Addo 484. Rossignol P, Massy ZA, Azizi M, Bakris G, Ritz E, Covic A,
J, Aikins AD, Mockenhaupt FP, Bahendeka S, Danquah I, Schulze Goldsmith D, Heine GH, Jager KJ, Kanbay M, Mallamaci F, Ortiz
MB, Galbete C, Spranger J, Agyei-Baffour P, Henneman P, Klipste- A, Vanholder R, Wiecek A, Zoccali C, London GM, Stengel B,
in-Grobusch K, Adeyemo A, van Straalen J, Commodore-Mensah Fouque D, ERA-EDTA EURECA-m Working Group, Red de Inves-
Y, Appiah LT, Smeeth L, Stronks K. Variations in hypertension tigacion Renal (REDINREN) Network, Cardiovascular and Renal
awareness, treatment, and control among Ghanaian migrants li- Clinical Trialists (F-CRIN INI-CRCT) Network. The double chal-
ving in Amsterdam, Berlin, London, and nonmigrant Ghanaians lenge of resistant hypertension and chronic kidney disease. Lancet
living in rural and urban Ghana - the RODAM study. J Hypertens 2015;386:1588–1598.
2018;36:169–177. 485. Malhotra R, Nguyen HA, Benavente O, Mete M, Howard BV, Mant
472. Wijkman M, Lanne T, Engvall J, Lindstrom T, Ostgren CJ, Nystrom J, Odden MC, Peralta CA, Cheung AK, Nadkarni GN, Coleman
FH. Masked nocturnal hypertension–a novel marker of risk in type RL, Holman RR, Zanchetti A, Peters R, Beckett N, Staessen JA,
2 diabetes. Diabetologia 2009;52:1258–1264. Ix JH. Association between more intensive vs less intensive blood
473. Mann JF, Schmieder RE, McQueen M, Dyal L, Schumacher H, Po- pressure lowering and risk of mortality in chronic kidney disease
gue J, Wang X, Maggioni A, Budaj A, Chaithiraphan S, Dickstein stages 3 to 5: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern
K, Keltai M, Metsarinne K, Oto A, Parkhomenko A, Piegas LS, Med 2017;177:1498–1505.

172
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

486. de Zeeuw D, Remuzzi G, Parving HH, Keane WF, Zhang Z, Shahin- systolic and diastolic blood pressurein patients with stable coro-
far S, Snapinn S, Cooper ME, Mitch WE, Brenner BM. Albuminuria, nary artery disease: an international cohort study.Lancet 2016;
a therapeutic target for cardiovascular protection in type 2 diabe- 388:2142–2152.
tic patients with nephropathy. Circulation 2004;110:921–927. 502. Redon J, Mancia G, Sleight P, Schumacher H, Gao P, Pogue J, Fagard
487. Jafar TH, Stark PC, Schmid CH, Landa M, Maschio G, de Jong PE, R, Verdecchia P, Weber M, Bohm M, Williams B, Yusoff K, Teo
de Zeeuw D, Shahinfar S, Toto R, Levey AS, AIPRD Study Group. K, Yusuf S, ONTARGET Investigators. Safety and efficacy of low
Progression of chronic kidney disease: the role of blood pressure blood pressures among patients with diabetes: subgroup analyses
control, proteinuria, and angiotensinconverting enzyme inhibition: from the ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in com-
a patient-level meta-analysis. Ann Intern Med 2003;139:244–252. bination with Ramipril Global Endpoint Trial). J Am Coll Cardiol
488. Upadhyay A, Earley A, Haynes SM, Uhlig K. Systematic review: 2012;59:74–83.
blood pressure target in chronic kidney disease and proteinuria as 503. Law MR, Morris JK, Wald NJ. Use of blood pressure lowering
an effect modifier. Ann Intern Med 2011;154:541–548. drugs in the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis
489. Sim JJ, Shi J, Kovesdy CP, Kalantar-Zadeh K, Jacobsen SJ. Impact of 147 randomised trials in the context of expectations from pro-
of achieved blood pressures on mortality risk and end-stage renal spective epidemiological studies. BMJ 2009;338:b1665.
disease among a large, diverse hypertension population. J Am Coll 504. Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressure-
Cardiol 2014;64:588–597. lowering treatment. 6. Prevention of heart failure and new-on-
490. Farsang CK, Kiss I, Tykarski A, Narkiewicz K. Treatment of hyper- set heart failure–meta-analyses of randomized trials. J Hypertens
tension in patients with chronic obstructive pulmonary disease 2016;34:373–384.
(COPD). European Society of Hypertension Scientific Newsletter 505. Soliman EZ, Byington RP, Bigger JT, Evans G, Okin PM, Goff DC
2016;17:62. Jr, Chen H. Effect of intensive blood pressure lowering on left
491. Baker JG, Wilcox RG. beta-Blockers, heart disease and COPD: ventricular hypertrophy in patients with diabetes mellitus: acti-
current controversies and uncertainties. Thorax 2017;72:271–276. on to control cardiovascular risk in diabetes blood pressure trial.
492. Salpeter SR, Buckley NS, Ormiston TM, Salpeter EE. Meta-analysis: Hypertension 2015;66:1123–1129.
effect of long-acting beta-agonists on severe asthma exacerbations 506. Verdecchia P, Staessen JA, Angeli F, de Simone G, Achilli A, Ganau
and asthma-related deaths. Ann Intern Med 2006;144:904–912. A, Mureddu G, Pede S, Maggioni AP, Lucci D, Reboldi G, Cardio-
493. Rutten FH, Zuithoff NP, Hak E, Grobbee DE, Hoes AW. Beta- Sis Investigators. Usual versus tight control of systolic blood pre-
blockers may reduce mortality and risk of exacerbations in pati- ssure in non-diabetic patients with hypertension (Cardio-Sis): an
ents with chronic obstructive pulmonary disease. Arch Intern Med open-label randomised trial. Lancet 2009;374:525–533.
2010;170:880–887. 507. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, Gong J, Lefkowitz MP, Rizkala
494. Coiro S, Girerd N, Rossignol P, Ferreira JP, Maggioni A, Pitt B, AR, Rouleau JL, Shi VC, Solomon SD, Swedberg K, Zile MR. Angio-
Tritto I, Ambrosio G, Dickstein K, Zannad F. Association of beta- tensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl
blocker treatment with mortality following myocardial infarction J Med 2014;371:993–1004.
in patients with chronic obstructive pulmonary disease and heart 508. Manning LS, Mistri AK, Potter J, Rothwell PM, Robinson TG.
failure or left ventricular dysfunction: a propensity matched-co- Short-term blood pressure variability in acute stroke: post hoc
hort analysis from the High-Risk Myocardial Infarction Database analysis of the controlling hypertension and hypotension immedia-
Initiative. Eur J Heart Fail 2017;19:271–279. tely post stroke and continue or stop post-stroke antihypertensi-
495. Cazzola M, Noschese P, D’Amato G, Matera MG. The pharmaco- ves collaborative study trials. Stroke 2015;46: 1518–1524.
logic treatment of uncomplicated arterial hypertension in patients 509. Rodriguez-Luna D, Pineiro S, Rubiera M, Ribo M, Coscojuela P, Pa-
with airway dysfunction. Chest 2002;121:230–241. gola J, Flores A, Muchada M, Ibarra B, Meler P, Sanjuan E, Hernan-
496. Xie X, Atkins E, Lv J, Bennett A, Neal B, Ninomiya T, Woodward dez-Guillamon M, Alvarez- Sabin J, Montaner J, Molina CA. Impact
M, MacMahon S, Turnbull F, Hillis GS, Chalmers J, Mant J, Salam of blood pressure changes and course on hematoma growth in
A, Rahimi K, Perkovic V, Rodgers A. Effects of intensive blood acute intracerebral hemorrhage. Eur J Neurol 2013;20:1277–1283.
pressure lowering on cardiovascular and renal outcomes: updated 510. Sakamoto Y, Koga M, Yamagami H, Okuda S, Okada Y, Kimura K,
systematic review and meta-analysis. Lancet 2016;387:435–443. Shiokawa Y, Nakagawara J, Furui E, Hasegawa Y, Kario K, Arihiro
497. Bangalore S, Messerli FH, Wun C, Zuckerman AL, DeMicco D, S, Sato S, Kobayashi J, Tanaka E, Nagatsuka K, Minematsu K, Toyo-
Kostis JB, LaRosa JC, Treating to New Targets Steering Com- da K. Systolic blood pressure after intravenous antihypertensive
mittee and Investigators. JCurve revisited: an analysis of the Trea- treatment and clinical outcomes in hyperacute intracerebral he-
ting to New Targets (TNT) Trial. J Am Coll Cardiol 2009;53:A217. morrhage: the stroke acute management with urgent risk-factor
498. Bangalore S, Qin J, Sloan S, Murphy SA, Cannon CP, PROVE IT- assessment and improvement-intracerebral hemorrhage study.
TIMI 22 Trial Investigators. What is the optimal blood pressure in Stroke 2013;44:1846–1851.
patients after acute coronary syndromes?: relationship of blood 511. Anderson CS, Heeley E, Huang Y, Wang J, Stapf C, Delcourt C,
pressure and cardiovascular events in the PRavastatin OR atorVas- Lindley R, Robinson T, Lavados P, Neal B, Hata J, Arima H, Parsons
tatin Evaluation and Infection Therapy- Thrombolysis In Myocardi- M, Li Y, Wang J, Heritier S, Li Q, Woodward M, Simes RJ, Davis
al Infarction (PROVE IT-TIMI) 22 trial. Circulation 2010;122:2142– SM, Chalmers J, INTERACT2 Investigators. Rapid blood-pressure
2151. lowering in patients with acute intracerebral hemorrhage. N Engl J
499. Messerli FH, Mancia G, Conti CR, Hewkin AC, Kupfer S, Cham- Med 2013;368:2355–2365.
pion A, Kolloch R, Benetos A, Pepine CJ. Dogma disputed: can 512. Qureshi AI, Palesch YY, Barsan WG, Hanley DF, Hsu CY, Martin
aggressively lowering blood pressure in hypertensive patients with RL, Moy CS, Silbergleit R, Steiner T, Suarez JI, Toyoda K, Wang
coronary artery disease be dangerous? Ann Intern Med 2006;144: Y, Yamamoto H, Yoon BW. Intensive blood-pressure lowering in
884–893. patients with acute cerebral hemorrhage. N Engl J Med 2016;375:
500. Sleight P, Redon J, Verdecchia P, Mancia G, Gao P, Fagard R, Schu- 1033–1043.
macher H, Weber M, Bohm M, Williams B, Pogue J, Koon T, Yusuf 513. Tsivgoulis G, Katsanos AH, Butcher KS, Boviatsis E, Triantafyllou
S, ONTARGET Investigators. Prognostic value of blood pressure N, Rizos I, Alexandrov AV. Intensive blood pressure reduction in
in patients with high vascular risk in the Ongoing Telmisartan Alo- acute intracerebral hemorrhage: a meta-analysis. Neurology 2014;
ne and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial study. J 83:1523–1529.
Hypertens 2009;27:1360–1369. 514. Ahmed N, Wahlgren N, Brainin M, Castillo J, Ford GA, Kaste M,
501. Vidal-Petiot E, Ford I, Greenlaw N, Ferrari R, Fox KM, Tardif JC, Lees KR, Toni D. Relationship of blood pressure, antihypertensive
Tendera M, Tavazzi L, Bhatt DL, Steg PG, CLARIFY Investigators. therapy, and outcome in ischemic stroke treated with intravenous
Cardiovascular event rates and mortality according to achieved thrombolysis: retrospective analysis from Safe Implementation of

173
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

Thrombolysis in Stroke-International Stroke Thrombolysis Regis- Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA). J Hypertens
ter (SITS-ISTR). Stroke 2009;40:2442–2449. 2011;29:583–591.
515. Wu W, Huo X, Zhao X, Liao X, Wang C, Pan Y, Wang Y, Wang 528. National Institute for Health and Clinical Excellence. Hyperten-
Y. Relationship between blood pressure and outcomes in acute sion (CG127): clinical management of primary hypertension in
ischemic stroke patients administered lytic medication in the TI- adults. www.nice.org.uk/guidance/CG127 (April 2018).
MS-China Study. PLoS One 2016;11:e0144260. 529. Vickrey BG, Rector TS, Wickstrom SL, Guzy PM, Sloss EM, Gore-
516. Lee M, Ovbiagele B, Hong KS, Wu YL, Lee JE, Rao NM, Feng W, lick PB, Garber S, McCaffrey DF, Dake MD, Levin RA. Occurrence
Saver JL. Effect of blood pressure lowering in early ischemic stro- of secondary ischemic events among persons with atherosclerotic
ke: meta-analysis. Stroke 2015;46:1883–1889. vascular disease. Stroke 2002;33:901–906.
517. Zhao R, Liu FD, Wang S, Peng JL, Tao XX, Zheng B, Zhang QT, Yao 530. Emdin CA, Rothwell PM, Salimi-Khorshidi G, Kiran A, Conrad N,
Q, Shen XL, Li WT, Zhao Y, Liu YS, Su JJ, Shu L, Zhang M, Liu JR. Callender T, Mehta Z, Pendlebury ST, Anderson SG, Mohseni H,
Blood pressure reduction in the acute phase of an ischemic stroke Woodward M, Rahimi K. Blood pressure and risk of vascular de-
does not improve short- or longterm dependency or mortality: mentia: evidence from a primary care registry and a cohort study
a meta-analysis of current literature. Medicine (Baltimore) 2015; of transient ischemic attack and stroke. Stroke 2016;47:1429–1435.
94:e896. 531. Ninomiya T, Ohara T, Hirakawa Y, Yoshida D, Doi Y, Hata J, Kanba
518. Jauch EC, Saver JL, Adams HP Jr, Bruno A, Connors JJ, Dema- S, Iwaki T, Kiyohara Y. Midlife and late-life blood pressure and
erschalk BM, Khatri P, McMullan PW Jr, Qureshi AI, Rosenfield dementia in Japanese elderly: the Hisayama study. Hypertension
K, Scott PA, Summers DR, Wang DZ, Wintermark M, Yonas H. 2011;58:22–28.
Guidelines for the early management of patients with acute is- 532. Sierra C, De La Sierra A, Salamero M, Sobrino J, Gomez-Angelats
chemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the E, Coca A. Silent cerebral white matter lesions and cognitive func-
American Heart Association/American Stroke Association. Stroke tion in middle-aged essential hypertensive patients. Am J Hyper-
2013;44:870–947. tens 2004;17:529–534.
519. Sandset EC, Bath PM, Boysen G, Jatuzis D, Korv J, Luders S, Mur- 533. Snyder HM, Corriveau RA, Craft S, Faber JE, Greenberg SM,
ray GD, Richter PS, Roine RO, Terent A, Thijs V, Berge E. The Knopman D, Lamb BT, Montine TJ, Nedergaard M, Schaffer CB,
angiotensin-receptor blocker candesartan for treatment of acute Schneider JA, Wellington C, Wilcock DM, Zipfel GJ, Zlokovic B,
stroke (SCAST): a randomised, placebo-controlled, double-blind Bain LJ, Bosetti F, Galis ZS, Koroshetz W, Carrillo MC. Vascu-
trial. Lancet 2011;377:741–750. lar contributions to cognitive impairment and dementia including
520. Sandset EC, Murray GD, Bath PM, Kjeldsen SE, Berge E; Scandi- Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement 2015;11:710–717.
navian Candesartan Acute Stroke Trial (SCAST) Study Group. Re-
534. Levi Marpillat N, Macquin-Mavier I, Tropeano AI, Bachoud-Levi
lation between change in blood pressure in acute stroke and risk
AC, Maison P. Antihypertensive classes, cognitive decline and inci-
of early adverse events and poor outcome. Stroke 2012;43:2108–
dence of dementia: a network meta-analysis. J Hypertens 2013;31:
2114.
1073–1082.
521. ENOS Trial Investigators. Efficacy of nitric oxide, with or without
535. Godin O, Tzourio C, Maillard P, Mazoyer B, Dufouil C. Antihyper-
continuing antihypertensive treatment, for management of high
tensive treatment and change in blood pressure are associated
blood pressure in acute stroke (ENOS): a partial-factorial rando-
with the progression of white matter lesion volumes: the Three-
mised controlled trial. Lancet 2015;385:617–628.
City (3C)-Dijon Magnetic Resonance Imaging Study. Circulation
522. Robinson TG, Potter JF, Ford GA, Bulpitt CJ, Chernova J, Jagger C,
2011;123:266–273.
James MA, Knight J, Markus HS, Mistri AK, Poulter NR. Effects of
536. Lip GYH, Coca A, Kahan T, Boriani G, Manolis AS, Olsen MH,
antihypertensive treatment after acute stroke in the Continue or
Oto A, Potpara TS, Steffel J, Marin F, de Oliveira Figueiredo MJ,
Stop Post-Stroke Antihypertensives Collaborative Study (COSSA-
de Simone G, Tzou WS, Chiang CE, Williams B, Reviewers, Dan
CS): a prospective, randomised, open, blindedendpoint trial. Lan-
cet Neurol 2010;9:767–775. GA, Gorenek B, Fauchier L, Savelieva I, Hatala R, van Gelder I,
523. PATS Collaborating Group. Post-stroke antihypertensive treat- Brguljan-Hitij J, Erdine S, Lovic D, Kim YH, Salinas-Arce J, Field
ment study. A preliminary result. Chin Med J (Engl) 1995;108:710– M. Hypertension and cardiac arrhythmias: a consensus document
717. from the European Heart Rhythm Association (EHRA) and ESC
524. White CL, Szychowski JM, Pergola PE, Field TS, Talbert R, Lau H, Council on Hypertension, endorsed by the Heart Rhythm Society
Peri K, Benavente OR, Secondary Prevention of Small Subcortical (HRS), Asia-Pacific Heart Rhythm Society (APHRS) and Sociedad
Strokes Study Investigators. Can blood pressure be lowered safe- Latinoamericana de Estimulacion Cardiaca y Electrofisiologia (SO-
ly in older adults with lacunar stroke? The Secondary Prevention LEACE). Europace 2017;19:891–911.
of Small Subcortical Strokes study experience. J Am Geriatr Soc 537. Manolis A, Doumas M, Poulimenos L, Kallistratos M, Mancia G.
2015;63:722–729. The unappreciated importance of blood pressure in recent and
525. Kernan WN, Ovbiagele B, Black HR, Bravata DM, Chimowitz MI, older atrial fibrillation trials. J Hypertens 2013;31:2109–2117.
Ezekowitz MD, Fang MC, Fisher M, Furie KL, Heck DV, Johnston 538. Laukkanen JA, Khan H, Kurl S, Willeit P, Karppi J, Ronkainen
SC, Kasner SE, Kittner SJ, Mitchell PH, Rich MW, Richardson D, K, Di Angelantonio E. Left ventricular mass and the risk of sud-
Schwamm LH, Wilson JA, American Heart Association Stroke den cardiac death: a populationbased study. J Am Heart Assoc
Council, Council on Cardiovascular and Stroke Nursing, Council 2014;3:e001285.
on Clinical Cardiology, Council on Peripheral Vascular Disease. 539. Lip GY. Atrial fibrillation in patients with hypertension: trajecto-
Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke and ries of risk factors in yet another manifestation of hypertensive
transient ischemic attack: a guideline for healthcare professionals target organ damage. Hypertension 2016;68:544–545.
from the American Heart Association/American Stroke Associati- 540. Conen D, Tedrow UB, Koplan BA, Glynn RJ, Buring JE, Albert
on. Stroke 2014;45:2160–2236. CM. Influence of systolic and diastolic blood pressure on the risk
526. Arima H, Chalmers J, Woodward M, Anderson C, Rodgers A, of incident atrial fibrillation in women. Circulation 2009;119:2146–
Davis S, Macmahon S, Neal B, PROGRESS Collaborative Group. 2152.
Lower target blood pressures are safe and effective for the pre- 541. Grundvold I, Skretteberg PT, Liestol K, Erikssen G, Kjeldsen SE,
vention of recurrent stroke: the PROGRESS trial. J Hypertens Arnesen H, Erikssen J, Bodegard J. Upper normal blood pressures
2006;24:1201–1208. predict incident atrial fibrillation in healthy middle-aged men: a 35-
527. Collier DJ, Poulter NR, Dahlof B, Sever PS, Wedel H, Buch J, Ca- year follow-up study. Hypertension 2012;59:198–204.
ulfield MJ. Impact of amlodipine-based therapy among older and 542. Freedman B, Potpara TS, Lip GY. Stroke prevention in atrial fi -
younger patients in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes brillation. Lancet 2016;388:806–817.

174
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

543. Schmieder RE, Kjeldsen SE, Julius S, McInnes GT, Zanchetti A, Hua Zamorano JL, Zeppenfeld K. 2016 ESC Guidelines for the manage-
TA, VALUE Trial Group. Reduced incidence of new-onset atrial ment of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS.
fibrillation with angiotensin II receptor blockade: the VALUE trial. Eur Heart J 2016;37:2893–2962.
J Hypertens 2008;26:403–411. 557. Zanchetti A, Crepaldi G, Bond MG, Gallus G, Veglia F, Mancia
544. Wachtell K, Lehto M, Gerdts E, Olsen MH, Hornestam B, Dahlof G, Ventura A, Baggio G, Sampieri L, Rubba P, Sperti G, Magni A,
B, Ibsen H, Julius S, Kjeldsen SE, Lindholm LH, Nieminen MS, De- PHYLLIS Investigators. Different effects of antihypertensive regi-
vereux RB. Angiotensin II receptor blockade reduces new-onset mens based on fosinopril or hydrochlorothiazide with or without
atrial fibrillation and subsequent stroke compared to atenolol: the lipid lowering by pravastatin on progression of asymptomatic ca-
Losartan Intervention For End Point Reduction in Hypertension rotid atherosclerosis: principal results of PHYLLIS–a randomized
(LIFE) study. J Am Coll Cardiol 2005;45:712–719. double-blind trial. Stroke 2004;35:2807–2812.
545. Cohn JN, Tognoni G, Valsartan Heart Failure Trial Investigators. A 558. Lorenz MW, Polak JF, Kavousi M, Mathiesen EB, Volzke H, Tuomai-
randomized trial of the angiotensin-receptor blocker valsartan in nen TP, Sander D, Plichart M, Catapano AL, Robertson CM, Kiechl
chronic heart failure. N Engl J Med 2001;345:1667–1675. S, Rundek T, Desvarieux M, Lind L, Schmid C, DasMahapatra P,
546. Ducharme A, Swedberg K, Pfeffer MA, Cohen-Solal A, Granger Gao L, Ziegelbauer K, Bots ML, Thompson SG, PROG-IMT Study
CB, Maggioni AP, Michelson EL, McMurray JJ, Olsson L, Rouleau Group. Carotid intima-media thickness progression to predict
JL, Young JB, Olofsson B, Puu M, Yusuf S, CHARM Investigators. cardiovascular events in the general population (the PROG-IMT
Prevention of atrial fibrillation in patients with symptomatic chro- collaborative project): a meta-analysis of individual participant
nic heart failure by candesartan in the Candesartan in Heart failu- data. Lancet 2012;379:2053–2062.
re: Assessment of Reduction in Mortality and morbidity (CHARM) 559. Laurent S, Boutouyrie P, Vascular Mechanism Collaboration. Do-
program. Am Heart J 2006;152:86–92. se-dependent arterial destiffening and inward remodeling after
547. Vermes E, Tardif JC, Bourassa MG, Racine N, Levesque S, White olmesartan in hypertensives with metabolic syndrome. Hyperten-
M, Guerra PG, Ducharme A. Enalapril decreases the incidence of sion 2014;64:709–716.
atrial fibrillation in patients with left ventricular dysfunction: in- 560. Ong KT, Delerme S, Pannier B, Safar ME, Benetos A, Laurent S,
sight from the Studies Of Left Ventricular Dysfunction (SOLVD) Boutouyrie P. Aortic stiffness is reduced beyond blood pressure
trials. Circulation 2003;107:2926–2931. lowering by short-term and long-term antihypertensive treat-
548. GISSI-AF Investigators, Disertori M, Latini R, Barlera S, Franzosi ment: a meta-analysis of individual data in 294 patients. J Hyper-
MG, Staszewsky L, Maggioni AP, Lucci D, Di Pasquale G, Tognoni tens 2011;29:1034–1042.
G. Valsartan for prevention of recurrent atrial fibrillation. N Engl J 561. Shahin Y, Khan JA, Chetter I. Angiotensin converting enzyme
Med 2009;360:1606–1617.
inhibitors effect on arterial stiffness and wave reflections: a me-
549. Goette A, Schon N, Kirchhof P, Breithardt G, Fetsch T, Hausler
ta-analysis and meta-regression of randomised controlled trials.
KG, Klein HU, Steinbeck G, Wegscheider K, Meinertz T. Angi-
Atherosclerosis 2012;221:18–33.
otensin II-antagonist in paroxysmal atrial fibrillation (ANTIPAF)
562. Ait-Oufella H, Collin C, Bozec E, Laloux B, Ong KT, Dufouil C,
trial. Circ Arrhythm Electrophysiol 2012;5:43–51.
Boutouyrie P, Laurent S. Long-term reduction in aortic stiffness:
550. Tveit A, Grundvold I, Olufsen M, Seljeflot I, Abdelnoor M, Arne-
a 5.3-year follow-up in routine clinical practice. J Hypertens
sen H, Smith P. Candesartan in the prevention of relapsing atrial
2010;28:2336–2341.
fibrillation. Int J Cardiol 2007;120:85–91.
563. Guerin AP, Blacher J, Pannier B, Marchais SJ, Safar ME, London
551. Nasr IA, Bouzamondo A, Hulot JS, Dubourg O, Le Heuzey JY, Le-
GM. Impact of aortic stiffness attenuation on survival of patients
chat P. Prevention of atrial fibrillation onset by beta-blocker treat-
in end-stage renal failure. Circulation 2001;103:987–992.
ment in heart failure: a meta-analysis. Eur Heart J 2007;28:457–
564. Singer DR, Kite A. Management of hypertension in peripheral ar-
462.
terial disease: does the choice of drugs matter? Eur J Vasc Endo-
552. Swedberg K, Zannad F, McMurray JJ, Krum H, van Veldhuisen DJ,
Shi H, Vincent J, Pitt B, EMPHASIS-HF Study Investigators. Eple- vasc Surg 2008;35: 701–708.
renone and atrial fibrillation in mild systolic heart failure: results 565. Paravastu SC, Mendonca DA, da Silva A. Beta blockers for pe-
from the EMPHASIS-HF (Eplerenone in Mild Patients Hospitaliza- ripheral arterial disease. Eur J Vasc Endovasc Surg 2009;38:66–70.
tion And SurvIval Study in Heart Failure) study. J Am Coll Cardiol 566. Radack K, Deck C. Beta-adrenergic blocker therapy does not
2012;59:1598–1603. worsen intermittent claudication in subjects with peripheral arte-
553. Schaer BA, Schneider C, Jick SS, Conen D, Osswald S, Meier CR. rial disease. A meta-analysis of randomized controlled trials. Arch
Risk for incident atrial fibrillation in patients who receive anti- Intern Med 1991;151:1769–1776.
hypertensive drugs: a nested case-control study. Ann Intern Med 567. Nakamura K, Stefanescu Schmidt A. Treatment of hypertension
2010;152:78–84. in coarctation of the aorta. Curr Treat Options Cardiovasc Med
554. Hung Y, Chao TF, Liu CJ, Tuan TC, Lin YJ, Chang SL, Lo LW, Hu 2016;18:40.
YF, Liao JN, Chung FP, Lin WY, Lin WS, Cheng SM, Chen TJ, Lip 568. Erbel R, Aboyans V, Boileau C, Bossone E, Bartolomeo RD, Egge-
GY, Chen SA. Is an oral anticoagulant necessary for young atrial brecht H, Evangelista A, Falk V, Frank H, Gaemperli O, Grabenwo-
fibrillation patients with a CHA2DS2- VASc score of 1 (men) or 2 ger M, Haverich A, Iung B, Manolis AJ, Meijboom F, Nienaber CA,
(women)? J Am Heart Assoc 2016;5:e003839. Roffi M, Rousseau H, Sechtem U, Sirnes PA, Allmen RS, Vrints CJ,
555. Chao TF, Liu CJ, Wang KL, Lin YJ, Chang SL, Lo LW, Hu YF, Tuan ESC Committee for Practice Guidelines. 2014 ESC Guidelines on
TC, Chen TJ, Lip GY, Chen SA. Should atrial fibrillation patients the diagnosis and treatment of aortic diseases: Document covering
with 1 additional risk factor of the CHA2DS2-VASc score (beyond acute and chronic aortic diseases of the thoracic and abdominal
sex) receive oral anticoagulation? J Am Coll Cardiol 2015;65:635– aorta of the adult. The Task Force for the Diagnosis and Treat-
642. ment of Aortic Diseases of the European Society of Cardiology
556. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casadei B, (ESC). Eur Heart J 2014;35:2873–2926.
Castella M, Diener HC, Heidbuchel H, Hendriks J, Hindricks G, 569. Shores J, Berger KR, Murphy EA, Pyeritz RE. Progression of aortic
Manolis AS, Oldgren J, Popescu BA, Schotten U, Van Putte B, Var- dilatation and the benefit of long-term beta-adrenergic blockade in
das P, Agewall S, Camm J, Baron Esquivias G, Budts W, Carerj S, Marfan’s syndrome. N Engl J Med 1994;330:1335–1341.
Casselman F, Coca A, De Caterina R, Deftereos S, Dobrev D, 570. Groenink M, den Hartog AW, Franken R, Radonic T, de Waard
Ferro JM, Filippatos G, Fitzsimons D, Gorenek B, Guenoun M, V, Timmermans J, Scholte AJ, van den Berg MP, Spijkerboer AM,
Hohnloser SH, Kolh P, Lip GY, Manolis A, McMurray J, Ponikowski Marquering HA, Zwinderman AH, Mulder BJ. Losartan reduces
P, Rosenhek R, Ruschitzka F, Savelieva I, Sharma S, Suwalski P, aortic dilatation rate in adults with Marfan syndrome: a randomi-
Tamargo JL, Taylor CJ, Van Gelder IC, Voors AA, Windecker S, zed controlled trial. Eur Heart J 2013;34:3491–3500.

175
Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii Romanian Journal of Cardiology
arteriale Vol. 29, No. 1, 2019

571. Schaefer BM, Lewin MB, Stout KK, Gill E, Prueitt A, Byers PH, 588. Bouri S, Shun-Shin MJ, Cole GD, Mayet J, Francis DP. Meta-analysis
Otto CM. The bicuspid aortic valve: an integrated phenotypic clas- of secure randomised controlled trials of beta-blockade to prevent
sification of leaflet morphology and aortic root shape. Heart 2008; perioperative death in non-cardiac surgery. Heart 2014;100:456–
94:1634–1638. 464.
572. Davies RR, Kaple RK, Mandapati D, Gallo A, Botta DM Jr, Elefteri- 589. Blessberger H, Kammler J, Domanovits H, Schlager O, Wildner B,
ades JA, Coady MA. Natural history of ascending aortic aneurysms Azar D, Schillinger M, Wiesbauer F, Steinwender C. Perioperative
in the setting of an unreplaced bicuspid aortic valve. Ann Thorac beta-blockers for preventing surgery-related mortality and morbi-
Surg 2007;83:1338–1344. dity. Cochrane Database Syst Rev 2018;3:CD004476.
573. Lindman BR, Otto CM. Time to treat hypertension in patients 590. Zou Z, Yuan HB, Yang B, Xu F, Chen XY, Liu GJ, Shi XY. Periope-
with aortic stenosis. Circulation 2013;128:1281–1283. rative angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin II
574. Viigimaa M, Doumas M, Vlachopoulos C, Anyfanti P, Wolf J, Narki- type 1 receptor blockers for preventing mortality and morbidity
ewicz K, Mancia G. Hypertension and sexual dysfunction: time to in adults. Cochrane Database Syst Rev 2016;1:CD009210.
act. J Hypertens 2011;29:403–407. 591. Roshanov PS, Rochwerg B, Patel A, Salehian O, Duceppe E, Belley-
575. Shamloul R, Ghanem H. Erectile dysfunction. Lancet 2013;381:153– Cote EP, Guyatt GH, Sessler DI, Le Manach Y, Borges FK, Tandon
165. 576. V, Worster A, Thompson A, Koshy M, Devereaux B, Spencer FA,
576. Dong JY, Zhang YH, Qin LQ. Erectile dysfunction and risk of car- Sanders RD, Sloan EN, Morley EE, Paul J, Raymer KE, Punthakee
diovascular disease: meta-analysis of prospective cohort studies. J Z, Devereaux PJ. Withholding versus continuing angiotensincon-
Am Coll Cardiol 2011;58:1378–1385. verting enzyme inhibitors or angiotensin II receptor blockers be-
577. La Torre A, Giupponi G, Duffy D, Conca A, Catanzariti D. Sexual fore noncardiac surgery: an analysis of the Vascular events In non-
dysfunction related to drugs: a critical review. Part IV: cardiovas- cardiac Surgery patIents cOhort evaluatioN Prospective Cohort.
cular drugs. Pharmacopsychiatry 2015;48:1–6. Anesthesiology 2017;126:16–27.
578. Pickering TG, Shepherd AM, Puddey I, Glasser DB, Orazem J, 592. London MJ, Hur K, Schwartz GG, Henderson WG. Associati-
Sherman N, Mancia G. Sildenafil citrate for erectile dysfunction on of perioperative beta-blockade with mortality and cardio-
in men receiving multiple antihypertensive agents: a randomized vascular morbidity following major noncardiac surgery. JAMA
controlled trial. Am J Hypertens 2004;17:1135–1142. 2013;309:1704–1713.
579. Foy CG, Newman JC, Berlowitz DR, Russell LP, Kimmel PL, 593. Andersson C, Merie C, Jorgensen M, Gislason GH, Torp-Pedersen
Wadley VG, Thomas HN, Lerner AJ, Riley WT. Blood pressure, C, Overgaard C, Kober L, Jensen PF, Hlatky MA. Association of
sexual activity, and dysfunction in women with hypertension: ba- beta-blocker therapy with risks of adverse cardiovascular events
and deaths in patients with ischemic heart disease undergoing non-
seline findings from the Systolic Blood Pressure Intervention Trial
cardiac surgery: a Danish nationwide cohort study. JAMA Intern
(SPRINT). J Sex Med 2016;13:1333–1346.
Med 2014;174:336–344.
580. Jain M, Townsend RR. Chemotherapy agents and hypertension: a
594. Kwon S, Thompson R, Florence M, Maier R, McIntyre L, Rogers
focus on angiogenesis blockade. Curr Hypertens Rep 2007;9:320–
T, Farrohki E, Whiteford M, Flum DR. Beta-blocker continuation
328.
after noncardiac surgery: a report from the surgical care and out-
581. Abi Aad S, Pierce M, Barmaimon G, Farhat FS, Benjo A, Mou-
comes assessment program. Arch Surg 2012;147:467–473.
hayar E. Hypertension induced by chemotherapeutic and immu-
595. Chapman MJ, Ginsberg HN, Amarenco P, Andreotti F, Boren J,
nosuppresive agents: a new challenge. Crit Rev Oncol Hematol
Catapano AL, Descamps OS, Fisher E, Kovanen PT, Kuivenho-
2015;93:28–35.
ven JA, Lesnik P, Masana L, Nordestgaard BG, Ray KK, Reiner Z,
582. Maitland ML, Bakris GL, Black HR, Chen HX, Durand JB, Elliott WJ,
Taskinen MR, Tokgozoglu L, Tybjaerg- Hansen A, Watts GF, Euro-
Ivy SP, Leier CV, Lindenfeld J, Liu G, Remick SC, Steingart R, Tang
pean Atherosclerosis Society Consensus Panel. Triglyceride-rich
WH. Initial assessment, surveillance, and management of blood
lipoproteins and high-density lipoprotein cholesterol in patients
pressure in patients receiving vascular endothelial growth factor at high risk of cardiovascular disease: evidence and guidance for
signaling pathway inhibitors. J Natl Cancer Inst 2010;102:596–604. management. Eur Heart J 2011;32:1345–1361.
583. Chang HM, Okwuosa TM, Scarabelli T, Moudgil R, Yeh ETH. Car- 596. Sever PS, Dahlof B, Poulter NR, Wedel H, Beevers G, Caulfield M,
diovascular complications of cancer therapy: best practices in di- Collins R, Kjeldsen SE, Kristinsson A, McInnes GT, Mehlsen J, Ni-
agnosis, prevention, and management: Part 2. J Am Coll Cardiol eminen M, O’Brien E, Ostergren J, ASCOT Investigators. Preven-
2017;70:2552–2565. tion of coronary and stroke events with atorvastatin in hyperten-
584. Milan A, Puglisi E, Ferrari L, Bruno G, Losano I, Veglio F. Arterial sive patients who have average or lower-thanaverage cholesterol
hypertension and cancer. Int J Cancer 2014;134:2269–2277. concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Tri-
585. Aronson S, Mythen MG. Perioperative management of high-risk al–Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised
patients: going beyond “avoid hypoxia and hypotension”. JAMA controlled trial. Lancet 2003;361:1149–1158.
2017;318:1330–1332. 597. Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA, Genest J, Gotto AM Jr, Kas-
586. Kristensen SD, Knuuti J, Saraste A, Anker S, Botker HE, Hert SD, telein JJ, Koenig W, Libby P, Lorenzatti AJ, MacFadyen JG, Nord-
Ford I, Gonzalez-Juanatey JR, Gorenek B, Heyndrickx GR, Hoeft estgaard BG, Shepherd J, Willerson JT, Glynn RJ, JUPITER Study
A, Huber K, Iung B, Kjeldsen KP, Longrois D, Luscher TF, Pierard Group. Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women
L, Pocock S, Price S, Roffi M, Sirnes PA, Sousa-Uva M, Voudris with elevated C-reactive protein. N Engl J Med 2008;359:2195–
V, Funck-Brentano C. 2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac 2207.
surgery: cardiovascular assessment and management: The Joint 598. Yusuf S, Bosch J, Dagenais G, Zhu J, Xavier D, Liu L, Pais P, Lopez-
Task Force on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and Jaramillo P, Leiter LA, Dans A, Avezum A, Piegas LS, Parkhomenko
management of the European Society of Cardiology (ESC) and the A, Keltai K, Keltai M, Sliwa K, Peters RJ, Held C, Chazova I, Yusoff
European Society of Anaesthesiology (ESA). Eur Heart J 2014;35: K, Lewis BS, Jansky P, Khunti K, Toff WD, Reid CM, Varigos J,
2383–2431. Sanchez-Vallejo G, McKelvie R, Pogue J, Jung H, Gao P, Diaz R,
587. Futier E, Lefrant JY, Guinot PG, Godet T, Lorne E, Cuvillon P, Lonn E, HOPE-3 Investigators. Cholesterol lowering in interme-
Bertran S, Leone M, Pastene B, Piriou V, Molliex S, Albanese J, Julia diate-risk persons without cardiovascular disease. N Engl J Med
JM, Tavernier B, Imhoff E, Bazin JE, Constantin JM, Pereira B, Jaber 2016;374:2021–2031.
S. Effect of individualized vs standard blood pressure management 599. Authors/Task Force Members: Catapano AL, Graham I, De Backer
strategies on postoperative organ dysfunction among high-risk pa- G, Wiklund O, Chapman MJ, Drexel H, Hoes AW, Jennings CS,
tients undergoing major surgery: a randomized clinical trial. JAMA Landmesser U, Pedersen TR, Reiner Z, Riccardi G, Taskinen MR,
2017;318:1346–1357. Tokgozoglu L, Verschuren WM, Vlachopoulos C, Wood DA, Za-

176
Romanian Journal of Cardiology Ghidul ESC/ESH 2018 pentru managementul hipertensiunii
Vol. 29, No. 1, 2019 arteriale

morano JL. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dys- 614. Cook NR, Cutler JA, Obarzanek E, Buring JE, Rexrode KM, Ku-
lipidaemias. Eur Heart J 2016;37:2999–3058. manyika SK, Appel LJ, Whelton PK. Long term effects of dietary
600. Boekholdt SM, Hovingh GK, Mora S, Arsenault BJ, Amarenco P, sodium reduction on cardiovascular disease outcomes: observati-
Pedersen TR, LaRosa JC, Waters DD, DeMicco DA, Simes RJ, Ke- onal follow-up of the trials of hypertension prevention (TOHP).
ech AC, Colquhoun D, Hitman GA, Betteridge DJ, Clearfield MB, BMJ 2007;334:885–888.
Downs JR, Colhoun HM, Gotto AM Jr, Ridker PM, Grundy SM, 615. Gupta AK, McGlone M, Greenway FL, Johnson WD. Prehyperten-
Kastelein JJ. Very low levels of atherogenic lipoproteins and the sion in disease-free adults: a marker for an adverse cardiometabo-
risk for cardiovascular events: a meta-analysis of statin trials. J Am lic risk profile. Hypertens Res 2010;33:905–910.
Coll Cardiol 2014;64:485–494. 616. Sacks FM, Svetkey LP, Vollmer WM, Appel LJ, Bray GA, Harsha
601. Brugts JJ, Yetgin T, Hoeks SE, Gotto AM, Shepherd J, Westen- D, Obarzanek E, Conlin PR, Miller ER III, Simons-Morton DG,
dorp RG, de Craen AJ, Knopp RH, Nakamura H, Ridker P, van Karanja N, Lin PH, DASHSodium Collaborative Research Group.
Domburg R, Deckers JW. The benefits of statins in people wi- Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Die-
thout established cardiovascular disease but with cardiovascular tary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. DASH-Sodi-
risk factors: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ um Collaborative Research Group. N Engl J Med 2001;344:3–10.
2009;338:b2376. 617. Thompson AM, Hu T, Eshelbrenner CL, Reynolds K, He J, Bazzano
602. Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration, Fulcher J, LA. Antihypertensive treatment and secondary prevention of car-
O’Connell R, Voysey M, Emberson J, Blackwell L, Mihaylova B, diovascular disease events among persons without hypertension: a
Simes J, Collins R, Kirby A, Colhoun H, Braunwald E, La Rosa J, meta-analysis. JAMA 2011;305:913–922.
Pedersen TR, Tonkin A, Davis B, Sleight P, Franzosi MG, Baigent C, 618. Viera AJ, Bangura F, Mitchell CM, Cerna A, Sloane P. Do clinicians
Keech A. Efficacy and safety of LDL-lowering therapy among men tell patients they have prehypertension? J Am Board Fam Med
and women: meta-analysis of individual data from 174,000 partici- 619. Gale NK, Greenfield S, Gill P, Gutridge K, Marshall T. Patient and
pants in 27 randomised trials. Lancet 2015;385:1397–1405. general practitioner attitudes to taking medication to prevent car-
603. Lip GY. Hypertension and the prothrombotic state. J Hum Hyper- diovascular disease after receiving detailed information on risks
tens 2000;14:687–690. and benefits of treatment: a qualitative study. BMC Fam Pract
604. Lip GY, Felmeden DC, Dwivedi G. Antiplatelet agents and an- 2011;12:59.
ticoagulants for hypertension. Cochrane Database Syst Rev 620. Krousel-Wood M, Joyce C, Holt E, Muntner P, Webber LS, Mo-
2011;12:CD003186. risky DE, Frohlich ED, Re RN. Predictors of decline in medication
605. Friberg L, Rosenqvist M, Lip GY. Evaluation of risk stratification adherence: results from the cohort study of medication adherence
schemes for ischaemic stroke and bleeding in 182 678 patients with among older adults. Hypertension 2011;58:804–810.
atrial fibrillation: the Swedish Atrial Fibrillation cohort study. Eur 621. Mazzaglia G, Ambrosioni E, Alacqua M, Filippi A, Sessa E, Immor-
Heart J 2012;33:1500–1510. dino V, Borghi C, Brignoli O, Caputi AP, Cricelli C, Mantovani LG.
606. Lip GY, Andreotti F, Fauchier L, Huber K, Hylek E, Knight E, Lane Adherence to antihypertensive medications and cardiovascular
D, Levi M, Marin F, Palareti G, Kirchhof P. Bleeding risk assessment morbidity among newly diagnosed hypertensive patients. Circula-
and management in atrial fibrillation patients. Executive Summary tion 2009;120:1598–1605.
of a Position Document from the European Heart Rhythm Asso- 622. Burnier M, Wuerzner G, Struijker-Boudier H, Urquhart J. Mea-
ciation [EHRA], endorsed by the European Society of Cardio- suring, analyzing, and managing drug adherence in resistant hyper-
logy [ESC] Working Group on Thrombosis. Thromb Haemost tension. Hypertension 2013;62:218–225.
2011;106:997–1011. 623. Naderi SH, Bestwick JP, Wald DS. Adherence to drugs that pre-
607. Lip GY, Lane DA. Bleeding risk assessment in atrial fibrillation: ob- vent cardiovascular disease: meta-analysis on 376,162 patients. Am
servations on the use and misuse of bleeding risk scores. J Thromb J Med 2012;125:882–887.e1.
Haemost 2016;14:1711–1714. 624. Tomaszewski M, White C, Patel P, Masca N, Damani R, Hepworth
608. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, Kristensen P, Mann JF, J, Samani NJ, Gupta P, Madira W, Stanley A, Williams B. High rates
Nauck MA, Nissen SE, Pocock S, Poulter NR, Ravn LS, Steinberg of non-adherence to antihypertensive treatment revealed by high-
WM, Stockner M, Zinman B, Bergenstal RM, Buse JB, LEADER performance liquid chromatographytandem mass spectrometry
Steering Committee, LEADER Trial Investigators. Liraglutide (HP LC-MS/MS) urine analysis. Heart 2014;100:855–861.
and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 625. Berra E, Azizi M, Capron A, Hoieggen A, Rabbia F, Kjeldsen SE,
2016;375:311–322. Staessen JA, Wallemacq P, Persu A. Evaluation of adherence should
609. Marso SP, Bain SC, Consoli A, Eliaschewitz FG, Jodar E, Leiter LA, become an integral part of assessment of patients with apparently
Lingvay I, Rosenstock J, Seufert J, Warren ML, Woo V, Hansen treatment-resistant hypertension. Hypertension 2016;68:297–
O, Holst AG, Pettersson J, Vilsboll T, SUSTAIN-6 Investigators. 306.
Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 626. Burnier M. Managing ‘resistance’: is adherence a target for treat-
diabetes. N Engl J Med 2016;375:1834–1844. ment? Curr Opin Nephrol Hypertens 2014;23:439–443.
610. Birtwhistle RV, Godwin MS, Delva MD, Casson RI, Lam M, Ma- 627. Fletcher BR, Hartmann-Boyce J, Hinton L, McManus RJ. The effect
cDonald SE, Seguin R, Ruhland L. Randomised equivalence trial of selfmonitoring of blood pressure on medication adherence
comparing three month and six month follow up of patients with and lifestyle factors: a systematic review and meta-analysis. Am J
hypertension by family practitioners. BMJ 2004;328:204. Hypertens 2015;28:1209–1221.
611. Clark CE, Smith LF, Taylor RS, Campbell JL. Nurse led interventi- 628. Burnier M, Brede Y, Lowy A. Impact of prolonged antihypertensi-
ons to improve control of blood pressure in people with hyperten- ve duration of action on predicted clinical outcomes in imperfectly
sion: systematic review and meta-analysis. BMJ 2010;341:c3995. adherent patients: comparison of aliskiren, irbesartan and rami-
612. Bray EP, Holder R, Mant J, McManus RJ. Does self-monitoring re- pril. Int J Clin Pract 2011;65:127–133.
duce blood pressure? Meta-analysis with meta-regression of ran- 629. Lowy A, Munk VC, Ong SH, Burnier M, Vrijens B, Tousset EP,
domized controlled trials. Ann Med 2010;42:371–386. Urquhart J. Effects on blood pressure and cardiovascular risk of
613. Niiranen TJ, Hanninen MR, Johansson J, Reunanen A, Jula AM. variations in patients’ adherence to prescribed antihypertensive
Home-measured blood pressure is a stronger predictor of car- drugs: role of duration of drug action. Int J Clin Pract 2011;65:
diovascular risk than office blood pressure: the Finn-Home study.
Hypertension 2010;55:1346–1351.

177

S-ar putea să vă placă și