Sunteți pe pagina 1din 3

î n a n a l i z a S t e i n e r , o r t o d o n t u l t r a s e a z ă u n g h i u r i l e n e c e s a r e pe

t e l c r a d i o g r a f i e , c o n s t a t ă v a l o a r e a u n g h i u l u i A N В ş i c a u t ă î n tabel
c a r e a r li a n g u l a r e a i n c i s i v u l u i c e n tr a l i n f e r i o r , c o r e s p u n z ă t o a r e
a c e s t u i u n g h i , şi p o z i ţ i a i d e a l ă a in c i s i v u l u i f a ţ ă d e p l a n u l facial
N P o . V a l o a r e a u n g h i u l u i A N В e s t e d e c i s i v ă p e n t r u d i a g n o s t i c şi
în p l a n i f i c a r e a t r a t a m e n t u l u i .
D u p ă S t e i n e r , s c o p u l t e r a p e u t i c t r e b u i e s ă f ie u r m ă t o r u l : între
v a l o a r e a u n g h i u l u i A N B , u n g h i u l d e î n c l i n a ţ i e a i n c i s i v i l o r şi
tre a p ta in c iz a lă s ă e x is te re la ţia :

(1,25 AN B)° + (1 sup.-N A) m m -(l in f-N B ) mm = 2.5 mm


(treapta incizală)

A n a l i z a e s t e r e l a t i v s i m p l ă . î n t r - o o a r e c a r e m ă s u r ă , a c e s t tabel
p o a t e fi c o m p a r a t c u o c a r t e d c b u c a t e .

M E T O D A R IC K E T T S
M e t o d a R i c k e t t s r e p r e z i n t ă u n p r o c e d e u s i s t e m a t i c , c a r e o fe ră
i n f o r m a ţ i i l e n c c c s a i e p e n t r u d i a g n o s t i c u l a n o m a l i i l o r s c h e le ta lc ,
d e n t a r e şi f a c i a l e . B a z â n d u - s e p e a n a l i z a s a , R i c k e t t s a c o n c e p u t şi
u n p ro c e d e u -p re v iz iu n e a re z u lta tu lu i te ra p e u tic ( V T O - V is u a ­
l is e d T r e a t m e n t O b j e c t i v e s ) . A c e s t a e s te , p r a c t i c , o v iz u a liz a r e
g r a f i c ă a t r a t a m e n t u l u i fin a l c u a j u t o r u l c e f a l o m c t r i e i , c a r e in clu de
ş i c r e ş t e r e a p a c i e n t u l u i . î n c o n t i n u a r e v o m d e s c r i e s t r u c t u r i l e ş i re­
p e r e l e a n a liz a te , i m p o r t a n ţ a d i a g n o s t i c ă şi c o n c l u z i i l e te r a p e u tic e .

P R O C E D E U L P R A C T IC DE A N A L IZ Ă
A T E L E R A D IO G R A F IE I D LPĂ R IC K E T T S
D u p ă d e s e n a r e a s t r u c t u r i l o r a n a t o m i c e n e c e s a r c p e n t r u fix a re a
p u n c t e l o r ş i r e p e r e l o r c e u r m e a z ă a fi a n a l i z a t e , s e m ă s o a r ă u n ­
g h iu rile şi d is ta n ţe le d u p ă p ro c e d e u l d e s c ris d e ja . V a lo rile m ă su ra­
te s e t r e c în t a b e l u l c u v a l o r i c e f a l o m e t r i c e , c a r c f a c e p a r t e d i n foa­
ia d i a g n o s t i c ă , r e s p e c t i v , f o a i a d c o b s e r v a ţ i e a p a c i e n t u l u i .
S I N T E Z A A N A L IZ E I T E L E R A D I O G R A F I E I
Ş I S T A B I L I R E A D IA G N O S T I C U L U I
P e n t r u s t a b i l i r e a d i a g n o s t i c u l u i e s t e n e c e s a r , î n p r i m u l rîn d , c a
î n o r i c e d o m e n i u a l s p e c i a l i t ă ţ i i , u n e x a m e n c l i n i c . A c e s t a t r e b u ie
c o m p l e t a t c u f o t o g r a f i i a le p a c i e n t u l u i ( e x a m e n f o t o s t a t i c ) , a n a l i z a
m o d e l e l o r şi c u i n v e s t i g a ţ i i r a d io lo g i c e : r a d i o g r a f i e p a n o r a m i c ă şi
t e le r a d io g r a f ie . D a c ă e x i s t ă d u b i i î n c e e a c e p r i v e ş t e c r e ş t e r e a , se
p o a te fa c e şi o r a d i o g r a f i e a m â i n i i , î n v e d e r e a e v a l u ă r i i p r e d ic ţie i
d e c r e ş te r e .
Din e x a m en u l c lin ic şi a n a liz a m o d e le lo r p acien tu lu i V ., d e 10 ani,
rezultă urm ătoarele:
- P acientul, în vârstă d e 10 ani, p rezin tă o d e n tiţie m ix tă cu o
d isa rm o n ie d en to-m axilarA . E x istă o lipsă d e sp a ţiu d e 4 m m pe
a rca d a su p erioară şi d e 0 m m pc a rca d a in ferioară.
- O clu zia este d e cL II ( 4 m m p e a m b e le părţi), su b d iv iz iu n e a II
după Angle.
- E x istă o o c lu z ie ad â n că , c u ov erjet m are, în c ru c işa tă unilateral
(p e partea stângă).
- Profilul p acien tu lu i e s te uşor convex.
Pacientul e s te d e z v o lta t norm al, co n fo rm vârstei s a le . P resup un em
că v a av e a loc o c re şte re a d e cv a tă în tim pul tratam entului.

V alorile c e fa lo m e tr ice a le pacientului V., în b aza c ă r o r a se v or


stabili d iagnosticul ş i planificarea tratam entului o rtod o n tic
[ V a lo r ile
V a lo a r e a N o rm a
E v a lu a r e a o r to p e d ic ă c e f a lo m e ­
m e d ie (+/-)
tr ic e
M entonul:
1) axa facială 90° 3° 87°
2 ) adâncim ea facială 87° 3° 90°
3) unghiul conic 68° 90" 69°
Maxilarul:
1 l) convexitatea +2 mm 2 mm -H3 m m
2 ) poziţia m axilarului 90° 2° 95°
Relaţia m a x ila r-m a n d ib u lă :
1) unghiul planului m an d ib u lar 26° 6° 22°

115
Сunii.
2) în ă lţim e a etajului in ferio r 47° 4° 48°
R elaţia c o rp m a n d ib u la r- ra m u ră
ascendentă:
1) unghiul a rc u lu i m a n d ib u la r 26° 4° 28°
2) p o z iţia i in i./p lan A Po + 1 mm 2 + 1 mm
3) e x tru z ia 1 inf./p lan ocl. +1 m m 1 +1 m m
4 ) în c lin a ţia 1 înf./plan A P o 22° 4°
— -------------- ■ 2 3 °——
5)_poziţia I su p ./p la n A P o +3 m m 2 mm »6 n u n
6) ex tru z ia 1 su p ./p lan ocl. +1 mm 1 mm +2,5 mm
7 ) în c lin a ţia 1 su p ./p lan A P o 28° 4° 28°
8 ) d ista n ţa 6 6 /P t V VdlMd mm 117
^ ...
mm
Profilul:
d istan ţa b u z ă inf.—lin ia E ~2 mm 2 +i

L ip s ă d e sp a ţiu ; - 2 \ - 2
O I O

N e v o ia d e sp a ţiu : - 2 | -2
O I O

M işc a r e c e fa lo m c tr ic ă : - 2 | -2
0 I O

O b i e c t i v e l e p r i n c i p a l c a l e a n a l i z e i te l e r a d i o g r a f i e i , în c a z u l
p a c i e n t u l u i n o s t r u , s u n t d c a p r e c iz a :
- d a c ă o c l u z i a d e c l . II e s t e n u m a i d e n t a r ă s a u e s t e d e t e r m i ­
n a tă ş i d e o m a lp o z iţie a m a x ila re lo r;
- d a c ă o c l u z i a a d â n c ă e s t e d c c a u z ă s c h e l e t a l ă d a t o r i t ă unei
d ir e c ţii d e c r c ş t c r e o r i z o n t a l ă ( î n s e n s in v e r s a c e l o r d e c e a s o r n i c ) ;
- d a c ă p r o f il u l u ş o r c o n v e x a r e l a b a z ă in a lp o z iţii d e n t a r e d in
c a u z a u n o r in flu e n ţe sc h c le ta le .

116

S-ar putea să vă placă și