Sunteți pe pagina 1din 3

Fig.4.

S ta d iu l d e e r u p ţie d en ta ră : a - la v â r s ta d e 9 a n i; b - la vâ rsta
d e l ! a n i ( d u p ă P roffit).

C a n i n u l s u p e r i o r m i g r e a z ă î n i n t e r i o r u l a r c a d e i a l v e o l a r e în
d ir e c ţie m e z ia lă , v e r t i c a l ă şi p a l a t i n a l ă . î n e r u p ţ i e p r o d u c e m e z ia li-
za«H»- i n c is iv i lo r şi î n c h i d e r e a s a u r e d u c e r e a d i a s t e m e i . M i g r e a z ă
în s p a ţiu l p r c c a n i n şi s e î n c l i n ă v e s t i b u l a r , p e n t r u a s e a n g r e n a c u
m u c h ia d i s t a l ă a c a n in u lu i i n f e r i o r ş i c u f a ţ e t a m e z i a l ă a p r e m o l a -
ru lu i I i n f e r io r , d e j a e r u p ţi ( G r a b e r , C h a t e a u ) .
P r e m o la r u l 2 s u p e r i o r e r u p e d u p ă c a n i n , p r in tr - o m i g r a r e v e r ­
tic a lă m e z i a l ă şi v e s t i b u l a r ă d i r i j a t ă d e p a n t e l e c u s p i d i e n e d i s t a l e
ale p r e m o l a r u l u i 2 i n f e r io r ş i p a n t e l e m e z i a l e a le m o l a r i l o r 1 p e r ­
m a n e n ţi. R e a l i z e a z ă o m i c ă r o t a ţ i e m e z i o p a l a t i n a l ă p e n t r u o a n g r e -
iţflrc a c u s p i d u l u i m e z i o p a l a t i n a l c u f o s e ta m a r g i n a l ă d i s t a l ă a p r e ­
m o la ru lu i 2 i n f e r i o r ( F ir u , G r a b e r , C h a t e a u , M o y e r s ) .
C a n i n u l şi p r e m o la r u l 1 s u p e r i o r a u u n ro l im p o r t a n t î n g h i d a ­
rea a n t e r i o a r ă şi la te r a lă a m a n d i b u l e i , a l ă t u r i d e g r u p u l in c is iv .
P re m o la rii s u n t p r im ii c a r e o f e r ă c u s p i z i d e s p r ijin , p e c e i m e z i o -
p a la tin a li. c a r c v o r p i v o t a î n m i ş c ă r i l e d e m a s t i c a ţ i e î n f o s e te le
m a rg in a le d i s t a l e a l e d i n ţ i l o r o m o l o g i in f e r io r i. C u s p i d u l v e s t i b u ­
lar a l p r e m o l a r u l u i 1 s u p e r i o r î n c e p e s ă p a r t i c i p l e , a lă tu r i d c c a n in ,
la g h id a r e a la te r a lă a m i ş c ă r i l o r m a n d i b u l a r e . P r i n c u s p i d u l v e s t i ­
bular, p r e m o la r u l 1 i n f e r io r î n d e p l i n e ş t e , a l ă t u r i d e c a n i n , r o lu l d e
g hidare î n m i ş c ă r i l e e x c e n t r i c e a l e m a n d i b u l e i , ia r p r in c u s p i d u l
său lin g u a l, c a r e s e a n g r e n e a z ă î n f o s e t a m a r g i n a l ă a o m o l o g u l u i

39
s ă u s u p e r i o r , î n d e p l i n e ş t e r o lu l d e s p r ijin î n m e n ţ i n e r e a în ă lţim ii
o clu z ie i d en tare.

O C L U Z IA Î N D E N T IŢ IA PE R M A N E N T Ă
E t a p a a V - a c o r e s p u n d e e r u p ţ i e i m o l a r i l o r 2 p e r m a n e n ţ i în tre
10 ş i 12 a n i l a f e te şi în tr e 12 ş i 16 a n i la b ă ie ţi. î n m o d n o r m a l,
m o l a n i 2 i n f e r i o r , e r u p î n a i n t e a c e l o r s u p e r i o r i şi, p r in r e a l iz a r e a
c o n t a c t u l u i o c l u z a i c u d in ţi i a n t a g o n i ş t i , d e t e r m i n ă c e a d e - a 3- a
în ă l ţ a r e d e o c l u z i e , c o n d i l i i m a n d i b u l a r i a d a p t â n d u - s c c o m p l e t la
c e l e d o u ă v e r s a n te . î n e r u p ţ i a l o r v e r tic a lă , m o l a r i i 2 p e r m a n e n ţi
e f e c t u e a z ă o m i g r a r e m e z i a l ă a s o c i a t ă c u u n a t r a n s v e r s a l ă şi e ru p
c u o în c l i n a r e p a l a t i n a l ă a s u p r a f e ţ e i l o r o c lu z a le .
I n m i g r a r e a l o r m e z i a l ă , a x u l a c e s t o r d in ţi s e r e d r e s e a z ă ,
a s tf e l î n c â t s u p r a f a ţ a l o r o c l u z a l ă d e v i n e o r i z o n t a l ă , p a r a l e lă c u
p l a n u l c o n v e n ţ i o n a l d e o c l u z i e {fig.5). A c e a s t ă î n c l i n a r e î n p la n
tra n sv e rs a l, c u r e d re s a re a su p rafeţe i o clu zale, e ste p o s ib ilă num ai
în c o n d i ţ i i l e a l u n g i r i i p r o c e s e l o r a l v e o la r e .

Fig.5. E r u p ţia m o la r ilo r 2 p erm a n e n ţi la vâ rsta d e 12 ani


( d u p ă Proffit).

M ig ra re a in c o m p le tă sau a n o rm a lă a a c c sto r d in ţi d e te rm in ă
s ta b ilire a u n o r m a lo c lu z ii ce s e re p e rc u te a z ă a su p ra m iş c ă rilo r e x ­
c e n tric e a le m a n d ib u le i, a s u p ra m o d e lă rii n o rm a le a c o n d ililo r

40
m a n d ib u la r i. p r o v o c â n d d e p l a s ă r i , î n c l i n ă r i s a u r o ta ţii s e c u n d a r e
a le d i n ţ i l o r v e c in i. A r i a a m p l ă d c m i ş c ă r i a l e m a n d i b u l e i î n p l a n
o r iz o n ta l s e l i m i t e a z ă î n s e n s s a g i t a l şi la te r a l d u p ă e r u p ţ i a f u n c ţ i o ­
n a lă a m o la r i lo r 2 p e r m a n e n ţ i la 0 , 2 - 0 , 5 m m ( f r e e d o m o f c e n t r i c ) ,
î n s o ţ ită d e d e z o c l u / i a m o l a r i l o r şi a l u n e c a r e a v e r t i c a l ă a m a r g i n i ­
l o r i n c i z a l c a l e i n c is iv i lo r in f e r io r i p e p a n t e l e p a l a t i n e a l e in c is iv i­
l o r s u p e r i o r i , în m o d n o r m a l to t c u 0 , 2 - 0 , 5 m m ( v e r t i c a l c e n tr ic ) .
E t a p a a V - a s e în c h e i e o d a t ă c u e r u p ţ i a c e l o r 4 m o la r i 3 p e r ­
m a n e n ţi ( î n t r e 16 şi 2 5 a n i ) . E r u p ţ i a m o l a r u l u i 3 i n f e r i o r s t i m u l e a ­
z ă a l u n g ir c a şi lă r g i r e a a r c a d e i in f e r io a r e , p r i n r e s o r b ţ i a m a r g i n i i
a n t e r i o a r e a r a m u r ii a s c e n d e n t e a m a n d i b u l e i şi a p o z i ţ i a p e m a r g i ­
n e a p o s t e r i o a r ă şi p e f a ţ a e x t e r n ă a r e g i u n i i a n g u l a r e . î n a c e s t f e l,
m a n d i b u l a s e d e p l a s e a z ă î n a i n t e şi î n j o s , a l u n g i n d şi c o b o r â n d
ra m u ra c i o riz o n ta lă îm p r e u n ă c u a r c a d a a lv e o la ră , fa v o riz â n d
î n ă l ţ a r e a o c l u z i c i , c u r e d u c e r e a s u p r a o c l u z i c i f r o n ta le . î n c l i n a r e a
m e z ia lă a m o la r u l u i i n f e r io r î n f a z a p r e e r u p t i v ă d e t e r m i n ă m e z i a l i -
z a r e a t u t u r o r d i n ţ i l o r s it u a ţi a n t e r i o r , c a r e s e m a n i f e s t ă p r i n a p a r i ­
ţia i n c o n g r u e n t e l o r d e n t o - a l v e o l a r e î n z o n a f r o n ta lă . N u m a i d e z ­
v o lta r e a b a z e i m a n d i b u l a r e r e z o l v ă a c e a s t ă i n c o n g r u e n ţ ă î n m o d
s p o n ta n (fig. 6).

Fig.6 E r u p ţ i a m o l a r i l o r 3 p e r m a n e n ţ i la v â r s t a d e 15 a n i
(d u p ă Proffit).

41

S-ar putea să vă placă și