Sunteți pe pagina 1din 3

s a r e a m e / .

i a l ă a m o l a r i l o r t e m p o r a r i î n s p a ţ i u l r e t r o c a n i n s a u ca
u r m a r e a p i e r d e r i i m o l a r i l o r 2 te m p o r a r i ş i o c u p ă r i i s u r p l u s u l u i d e
s p a ţiu . î n c l i n a r e a v e s t i b u l a r ă a m o l a r u l u i I i n f e r i o r e s t e p o s ib ilă
d o a r i n c o n d i ţ i i l e d e z v o ltă r ii s a g i t a l e şi t r a n s v e r s a l e a p r o c e s u lu i
a l v e o l a r (ftg.2.).

J'ig. 2. E r u p ţia m o la rilo r 1 p erm a n e n ţi la v â r s ta d c 6 ani şi a J


in c is iv ilo r cen trali in feriori (d u p ă Proffit).

M o l a r i i I p e r m a n e n ţ i s u p e r i o r i e r u p la 6 lu n i d u p ă c e i in f e r i­
o r i; a n g r e n a j u l i n i ţ i a l e s t e „ c u s p i d - c u s p i d ” ş i s e r e m a r c ă o d e z v o l ­
t a r e i m p o r t a n t ă î n s e n s s a g ita l a m a s i v u l u i f a c ia l ş i a p r o c e s u lu i
a l v e o l a r s u p e r i o r , p r i n t r - o a c t i v i t a t e i n t e n s ă l a n iv e lu l s u tu rilo r.
E r u p ţ i a m o l a r i l o r 1 p e r m a n e n ţ i şi s ta b i l i r e a r a p o a r t e l o r d e o c lu z ie
n e u t r a , m a s o c i e r e c u e r u p ţ i a i n c is iv i lo r in f e r io r i ş i s u p e r io r i d e ­
t e r m i n ă c e a d e - a d o u a î n ă l ţ a r e f iz io l o g ic ă a o c lu z ie i.
P e n t r u m e n ţ i n e r e a u n e i o c l u z ii f i z i o l o g i c e n o r m a l e s u n t
necesare:
- r a p o r tu l n e u t r u la n iv e lu l m o la r i lo r ;
- s i s t e m u l c l i c o i d a l a l f e ţ e l o r o e l u z a l e m o la re ;
- o rie n ta re a a x e lo r m o la rilo r I p erm a n en ţi în d irc c ţia p re siu ­
n i l o r m a x i m e î n t i m p u l m a s tic a ţie i.
E t a p a a I I I - a c u p r i n d e e r u p ţ i a i n c is iv i lo r ( î n t r e 5 şi 8 a n i),
c a r e , î m p r e u n ă c u m o l a r i i I p e r m a n e n ţ i , s t a b ile s c lim i t e l e m e z ia le
şi d i s t a l e a l e s p a ţ i u l u i d i s p o n i b i l p e n t r u e r u p ţ i a c a n i n u l u i şi a p re-
m o l a r i l o r . I n c is i v ii c e n tr a li in f e r io r i e r u p d u p ă m o l a r i i 1 p e r m a ­
n e n ţ i î n t r - o p o z i ţ i e l i n g u a l ă f a ţ ă d e p r e d e c e s o r i i l o r te m p o r a r i , ia r

36
d a c ă e x i s t ă s p a ţiu l n e c e s a r , p r e s i u n i l e e x e r c i t a t e d e m u s c u l a t u r a
lim bii î m p i n g î n a i n t e c o r o a n e l e d e n t a r e p e o a r c a d ă a l v e o l a r ă
c o r e s p u n z ă t o a r e . î n s e n s v e r tic a l v o r v e n i î n c o n t a c t c a p l a c a p c u
m a r g in i le in c iz a le a l e i n c i s i v i l o r c e n tr a li t e m p o r a r i s u p e r io r i.
I n c is iv ii c e n tr a li s u p e r i o r i c r u p d u p ă c e i in f e r io r i ( î n t r e 7 şi 8
a n i), în tr - o p o z i ţie p a l a t i n a l ă f a ţ ă d e o m o l o g i i l o r t e m p o r a r i şi m i ­
g r e a z ă v e r tic a l, v e s t i b u l a r şi d i s t a l p â n ă l a î n t â l n i r e a c u a n t a g o n i ş -
tii, î n r a p o r t c u fo rţa m u s c u l a r ă la b i a l ă , l i n g u a l ă şi s p a ţ i u l n e c e s a r
(fig.3).

Fig.3. E rup ţia incisivilor laterali la v â r s ta d e 8 a n i (d u p ă Proffit).

I n c is iv ii la te r a li s u p e r io r i c r u p d u p ă in c is iv ii c e n tr a li în tr - o
p o/.iţie p a l a ti n a lă , ia r a l i n i e r e a l o r e s t e p o s i b i l ă n u m a i p r i n f o lo s i­
r e a s p a ţiu lu i p r c c a n in .
I n c is iv ii la te r a li in f e r io r i, m a i m a r i d e c â t p r e d e c e s o r i i lor,
c r u p lin g u a l, ia r a l i n i e r e a l o r p e a r c a d ă e s t e p o s i b i l ă p r in d i s t a n ţ a ­
rea c a n i n u l u i t e m p o r a r î n s p a ţ i u l p o s t e a n i n s u b a c ţ i u n e a p r e s i u n i ­
lo r lin g u a le . S e r e c o m a n d ă e x t r a c ţ i i l e d e n t a r e c u d i r i j a r e a e r u p ţ i e i
c a n i n i l o r p e r m a n e n ţ i . D a c a r i z o l i z a i n c i s i v i l o r c e n t r a l i te m p o r a r i
e s te în t â r z i a t ă , in c is iv ii c e n t r a l i p e r m a n e n ţ i e r u p p a l a ti n a l şi r e a l i ­
z e a z ă a n g r e n a j u l in v e r s , c a r e s e p o a t e t r a n s f o r m a î n o c l u z i e in v e r ­
să f ro n ta lă . î n c a z u r i l e d e d i s f u n c ţ i i s a u o b i c e i u r i v i c i o a s e p o a t e
a p ă r e a o p r o a l v e o l o d e n ţ i e s u p e r i o a r ă , c u o i n o c lu z i e s a g i t a l ă p o z i ­
tiv ă şi o c l u z i e a d â n c ă î n a c o p e r iş .

37
E ta p a a IV -a c a ra c te riz e a z ă e r u p ţia g ru p u lu i c a n in i - prem o-
la ri ( î n t r e 9 şi 11 a n i ) .
C a r a c t e r i s t i c ă p e n t r u a c e a s t ă e t a p ă e s t e p r e z e n ţ a u n u i s u r p lu s
d e s p a ţ i u , p r e m o l a r i i şi c a n i n u l a v â n d o s u m ă m e z i o d i s t a l ă m a i
m i c ă d e c â t a d i n ţ i l o r t e m p o r a r i , a l c ă r o r lo c îl o c u p ă p e a r c a d ă .
D e z v o lta re a fa v o ra b ilă a o c lu z ie i în a c e a s tă re g iu n e d ep in d e
d e 4 fa c to ri:
- s e c v e n ţ a f a v o r a b i l ă d e e r u p ţie ;
- s p a ţ i u l d i s p o n i b i l p e n t r u d i m e n s i u n i l e d i n ţ i l o r p e r m a n e n ţi;
- r e la ţii m o l a r e n o r m a le ;
- r e l a ţ i a v e s l i b u l o - o r a l a f a v o r a b i l ă a p r o c e s e l o r a lv e o la r e .
P ă s t r a r e a in te g r i tă ţ ii a r c a d e l o r d e n t a r e t e m p o r a r e p â n ă la v â r ­
s t a p ie r d e r ii f i z i o l o g i c e a d i n ţ i l o r a r e u n ro l d e c i s i v î n s c h i m b a r e a
a r m o n i o a s ă a d i n ţ i l o r , d e o a r e c e e l e a u f u n c ţia d e z o n ă d e sp rijir*
c a r e e s t e i m p o r t a n t ă şi p e n t r u d e z v o l t a r e a v e r t i c a l ă a o c lu z ie i.
L a m a n d i b u l ă , e r u p ţ i a d e n t a r ă t r e b u ie s ă î n c e a p ă c u c a n in u l şi
s ă c o n t i n u e c u p r e m o l a r u l 1, p r e m o l a r u l 2 ş i m o l a r u l 2 p e r m a n e n t.
S e p o t a l i n i a in c i s i v i i la te ra li p r i n d e p l a s a r e a l o r v e s t i b u l a r ă , c o ­
r o a n a in c is iv u l u i i n f e r i o r d e p l a s â n d u - s e v e r tic a l, m e z ia i şi v e s t i b u ­
la r. D a c ă p r e m o l a r u l I e r u p e î n a i n t e a c a n i n u l u i , s e c o n s t a t ă o d e ­
p la s a r e şi o î n c l i n a r e m e z i a l ă a lu i, c a r e b l o c h e a z ă d e p l a s a r e a n o r ­
m a l ă a c a n i n u l u i , în c a d r u l u n e i i n c o n g r u e n ţ e d e n t o - a l v e o l a r e (F i-
r u , M o y e r s , P r o f f i t) . E r u p ţ i a p r e m o l a r u l u i 2 î n a i n t e a c a n i n u l u i , d a ­
t o r i t ă p ie r d e r ii p r c c o c e a m o l a r u l u i 2 t e m p o r a r , d e t e r m i n ă o d e p l a ­
s a r e m e z i a l ă a m o l a r u l u i 1 p e r m a n e n t şi a c e l o r d o i p r e m o la r i , c u
r c d u c e r e a s e m n i f i c a t i v ă a s p a ţiu lu i p e n t r u c a n i n , c a r e v a e r u p e în -
t r - o p o z i ţ i e e c t o p i c ă (fig. 4 ).
L a m a x i l a r , p r e m o l a r u l 1 e r u p e î n a i n t e a c a n i n u l u i î n locul
m o l a r u l u i 1 t e m p o r a r , p r i n t r - o m i g r a r e v e r tic a lă , m e z i a l ă şi v e s ti­
b u l a r ă ; e f e c t u â n d o m i ş c a r e d c r o ta ţi e , s e a n g r e n e a z ă c u m u c h ia
d i s t a l ă a p r e m o l a r u l u i 1 i n f e r i o r şi c u f a ţe ta m e z i a l ă a p r e m o l a r u ­
lu i 2 , d e j a e r u p ţi.

38

S-ar putea să vă placă și