Sunteți pe pagina 1din 3

E L A B O R A R E M E T O D IC Ă N R .

TEM A: O c l u z i a p a t o l o g i c ă ş i v a r i e t ă ţ il e e i . C la s if ic a r e a
a n o m a liilo r d e n to -m a x ila re . C o n s id e ra ţii g e n e ra ­
le p r i v i n d a n o m a l i i l e d e o c l u z i e î n s e n s s a g ita l,
v e rtic a l ş i tra n s v e rs a l

S c o p u l : a s t u d i a v a r i e t ă ţ i l e o c l u z i e i p a t o l o g i c e î n s e n s sagital,
transversal şi v ertical.

A C TU A LITA TEA T E M E I
In a c e st c a p ito l v o m p reze n ta an o m aliile d e o clu zie conform
p la n u rilo r d e referinţa:
- în p la n sagital;
- în p la n transversal;
- î n plan v ertical. *
A c e a s tă re p a rtiz a re a a n o m a liilo r re p re z in tă o sistem atizare
d e s t u l d e r e l a t i v ă , d e o a r e c e în r e a l i t a t e c l i n i c a a n o m a l i i l o r r e l e v ă
e x i s t e n ţ a u n o r a n o m a l i i c o m p l e x e . Ţ i n e m s ă s u b l i n i e m c ă a tu n c i
c â n d v o r b i m d e a n o m a l i i î n t r - u n a n u m i t p l a n n e r e f e r i m Ia faptul
c ă m a n i f e s t ă r i l e c e l e m a i i m p o r t a n t e a l e m a l o c l u z i i l o r r e s p e c tiv e
sunt c e le c a re s e e v id e n ţia z ă î n p lanul respectiv.
î n o rto d o n ţie e x is tă 3 planuri d e referinţă: m ediosagital,
t r a n s v e r s a l şi v e r t i c a l .
• P lanul m ediosagital c o i n c i d e c u s u t u r a m e d i a n ă şi m o d i f i ­
cările s u n t a n te ro -p o s te rio a re (m e z ia lizări-d istaliză ri, p ro-retro).
• P lanul transversal e s t e p e r p e n d i c u l a r p e p l a n u l s a g i t a l şi
tr e c e p r i n v â r f u l c u s p i z i l o r v e s t i b u l a r i ai m o l a r i l o r şi p r c m o l a r i l o r .
M o d i f i c ă r i l e s u n t î n g u s t a t e s a u l ă r g it e d e m a x i l a r , c u s a u fără
d e v i e r e a c e n t r u l u i e s te ti c .
• P lanul vertical , e c h i v a l e n t c u p l a n u l f r o n t a l , î n o r t o d o n ţ i e
e s te n u m i t ş i p ia n tuberal, p e n t r u c ă e s t e t a n g e n t la p u n c t u l cel
m a i p o s t e r i o r a l t u b e r o z i t ă ţ i i şi p e r p e n d i c u l a r p e c e l e d o u ă p la n u ri
anterioare.

48
M o d i f i c ă r i l e s u n i:
- e g r e s iu n e - in g r c s iu n c (dinţii s c d e p la s e a z ă c u procesele
alveolare, p ă strâ n d u -şi c o r o a n a a n a to m ică);
- cx tru zie-in tru zie (d e p la sa re cu pierderea raportului dintre
c o r o a n a c l i n i c ă şi c e a a n a t o m i c ă ) .

C L A SIFIC A R E A A N O M A L IIL O R D E N T O -M A X IL A R E

C lasificarea A ngle
A c e a s t ă c l a s i f i c a r e e s t e c e a m a i v e c h e , r e c u n o s c u t ă î n p l a n in ­
t e r n a ţ i o n a l , c u t o a t e d e f i c i e n ţ e l e p e c a r e le p r e z i n t ă , e x p l i c a b i l e
p r i n n iv e l u l c u n o ş t i n ţ e l o r b i o l o g i c e şi m e d i c a l e d e l a s f â r ş i t u l sec.
X I X . E a s e b a z e a z ă p e t e o r i a f i x i tă ţii m o l a r u l u i d e 6 a n i s u p e r i o r şi
se c o n s id eră c ă relaţiile m e z io d i s ta l c ale a c e s tu ia c u o m o n i m u l să u
i n f e r i o r r e p r e z i n z ă r e l a ţ i a d i n t r e m a n d i b u l ă ( m a x i l a r m o b i l ) şi
m a x i l a r u l s u p e r i o r , fix . î n f u n c ţ i e d e r a p o a r t e l e m o l a r i l o r p r i m i
p e r m a n e n ţ i , a n o m a l i i l e s u n t î m p ă r ţ i t e î n tr e i c l a s e .
C lasa / s e c a r a c t e r i z e a z ă p r i n t r - u n r a p o r t n e u t r u al m o l a r i l o r
p r i m i şi d e c i o r e l a ţ i e s a g i t a l ă n o r m a l ă a m a x i l a r e l o r . M o d i f i c ă r i l e
sunt prezente d o a r în r e g i u n e a frontală. D in a c c a s tă c la s ă fac parte
anom aliile u n id e n tare sa u d e g ru p frontal, a n g r e n ă rile in v erse,
o c l u z ii le d e s c h i s e , o c l u z i i l e a c o p e r i t e etc.
Clasa II c u p r i n d e a n o m a l i i l e c a r a c t e r i z a t e p r i n r a p o a r t e d e
d ista liz a rc la n i v e l u l m o l a r i l o r , e x p r i m â n d o p o z i ţ i o n a r e p o s t e r i o a -
ră a m an d ib u lei f a ţă d e m a x ila ru l superior.
A ceastă clasă in c lu d e d o u ă subdiviziuni:
- subdiviziunea 1: t i p r e s p i r a t o r o r a l , î n c a r e e s t e p r e z e n t u n
m a x i l a r î n g u s t şi a l u n g i t , c u d in ţi i f r o n ta li în p r o t r u z i e ;
- subdiviziunea 2 : t i p r e s p i r a t o r n a z a l , c a r a c t e r i z a t p r i n p r e ­
z e n ţa unei retruzii a frontalilor superiori.
Clasa III c u p r i n d e a n o m a l i i l e c a r a c t e r i z a t e p r i n r a p o a r t e d e
m e z ia liz a r e la n i v e l u l m o l a r i l o r şi o c l u z i e i n v e r s ă f r o n ta lă .
Criticile clasificării A n g le
T e o r i a f ix ită ţii m o l a r u l u i p e r m a n e n t s u p e r i o r a f o s t i n f i r m a t ă ,
molarul m o d i f i c â n d u - ş i p o z i ţ i a o d a t ă c u e v o l u ţ i a d e n t i ţ i e i .
49
C l a s i f i c a r e a ţ i n e s e a m a d o a r d e m o d i f i c ă r i l e în s e n s sagital,
( a r ă s ă ia in c o n s i d e r a r e r e l a ţ i i l e t r a n s v e r s a l e şi v e r t i c a l e .
E x istă Гоппе clinice d c anom alii c a re pot face parte din două
c l a s e , d e e x e m p l u : o c l u z i a a c o p e r i t ă p o a t e fi î n c a d r a t ă î n cl. i dac ă
s e î n s o ţ e ş t e c u r a p o a r t e n e u t r e , s a u î n cl. II. d a c ă r a p o a r t e l e m o l a r e
s u n t d e d i s t a l i / a r e . O c l u z i i l e i n v e r s e f r o n t a l e p o l f a c e p a r t e atât
d i n c l . I, c â t şi d i n cl. III.
N u r e f l e c t ă c o m p l e x i t a t e a f a c t o r i l o r e t i o l o g i c i şi n u ţ i n e s e a ­
m a d e s c h e l e t u l f a c i a l , d e r o lu l m u s c u l a t u r i i , a l c r e ş t e r i i .
h a r ă m â n e t o t u ş i c l a s i f i c a r e a c e a m a i c u n o s c u t ă şi p e larg
practicată. S e c o m p l e t e a z ă c u m o d ific ările s c h e le tic e , an alizate pe
acelaşi sis te m d c c la s e . N u este su ficien t, d e e x e m p l u , să vorbeşti
d e o c l a s ă II m o l a r ă , d e o a r e c e c a p o a t e r e z u l t a d i n m a i m u l t e s i t u a ­
ţii, c u m a r fi d i s t a l i z a r e a a r c a d e i i n f e r i o a r e , r e t r o g n a ţ i a m a n d i b u ­
lei, m e z i a l i z a r e a d i n ţ i l o r d i n a r c a d a s u p e r i o a r ă . î n a f a r ă d e s t a b i l i ­
rea c l a s e i d e n t a r e , e s t e n e c e s a r ă şi s t a b i l i r e a c l a s e i s c h e le tic e .

C la s ific a r e a şc o lii fra n ce z e (C a u h e p e )


E s t e o c l a s i f i c a r e t o p o g r a f i c ă şi e t i o l o g i c ă , c a r e ţ i n e s e a m a şi
d e s p e c i f i c u l p r o c e s e l o r d e c r e ş t e r e a e l e m e n t e l o r c o m p o n e n t e ale
a p a r a t u l u i d e n t o - m a x i l a r . E a c u p r i n d e trei g r u p e m a r i d e a n o m a l i i ,
şi a n u m e :
A nom alii m axilare, c a r e p o t fi:
- a n atom ice ( t u l b u r ă r i d e f o r m ă şi d i m e n s i u n e a b a z e l
o so ase), d e t e r m in a t e p r e d o m in a n t d e factori g e n e ra li;
-• funcţionate ( a n o m a l i i d e p o z i ţ i e ) , c o n s e c u t i v e d e v i e r i i d r u ­
m ului d e în c h id e re a m andibulei.
A n o m a lii a le proceselor alveolare, d e t e r m i n a t e d e factori
funcţionali loco-regionali.
A nom alii d e m u re ( d e n u m ă r , f o r m ă , v o l u m , s t r u c t u r ă , p o z i-
ţie), d e t e r m i n a t e î n m a r e p a r t e g e n e tic .
C l a s i f i c a r e a ş c o l i i g e r m a n e ( K a n t o r o v i t z , K o r k h a u s , R ei-
chenbach)
( n u p e a z ă în s i n d r o a m e şi a n o m a l i i , c a r e a u u n sim ptom co­
m un . c o n s i d e r a t p a t o g n o m o n i c :
st>

S-ar putea să vă placă și