Sunteți pe pagina 1din 3

E L A B O R A R E M E T O D IC Ă NR.

Т Е Ш : D e z v o lt a r e a o c lu z ie i d e n t a r e ş i p a rtic u la rită ţile ei.


C a r a c t e r is t ic a c lin ic o -m o r f o lo g ic ă a o c lu z ie i d e n ta ­
re f iz io lo g ic e în d e n tiţiile te m p o r a ră , m ix tă ş i p e r­
m a n e n tă

S c o p u l: d c a s tu d ia :
a ) r e la ţiil e m a n d i b u l o - m a x i l a r e î n v i a ţ a in tr a u t e r in ă ;
b ) d e z v o l t a r e a o c l u z i e i d e n ta r e .

A C T U A L IT A T E A TEM EI
D e z v o lta re a şi fu n c ţio n a re a n o rm a lă a a p a ra tu lu i d en to -m a x i-
la r, a o c l u z i e i d e n t a r e s u n t s c h e m a t i z a t e g e n e tic , r e g l a t e d e s is te ­
m u l n e u r o e n d o c r i n ş i d i r i j a t e d e p a n t e l e c u s p i d i e n e a l e in c is iv ilo r,
p r c m o l a r i l o r şi m o l a r i l o r . R a p o a r t e l e o c l u z a l e ş i a r t i c u l a r e a d e n t a l
r ă s e m o d i f i c ă î n c u r s u l o n t o g e n e z e i p a r a l e l c u m i g r ă r i l e d e n ta r e .
D IN A M IC A R E L A Ţ I I L O R I N T E R M A X I L A R E ŞI M A X IL O -
D E N T A R E Î N V I A Ţ A IN T R A U T E R IN Ă
î n p r i m e l e d o u ă lu n i d e v i a ţ ă i.u .. c r e ş t e r e a d i f e r e n ţ i a t ă a c e lo r
d o u ă m a x i l a r e d e t e r m i n ă o retrognaţie m a n d ib u la ră. T o t a t â t d e
im p o r t a n t ă , î n i n t e r p r e t a r e a c o r e c t ă a r e l a ţ i i l o r o c l u z a l e , e s t e şi c u ­
n o a ş t e r e a r a p o r t u r i l o r d e n t o - m a x i l a r e , în t r u c â t î n a c e a s t ă p e r io a d ă
m u g u r i i d e n t a r i s u n t î n p l i n ă e v o l u ţie . A c e s t e r a p o r t u r i d e z v ă lu i e
i n s u f i c i e n ţ a s p a ţ i u l u i o f e r i t d e c ă t r e m a x ila r e , c e l p u ţ i n î n c a z u l
p r i m e l o r p a t r u l u n i. î n lu n a a t r e i a , o d a t ă c u f o r m a r e a b o lţii p a l a t i ­
n e , s e s e p a r ă c a v i t a t e a b u c a l ă d e c a v i t a t e a n a z a lă ; l i m b a , d e t e r m i ­
n a tă s ă c o b o a re î n p o tc o a v a m a n d ib u la ră . d e v in e î n ac est c o n tex t
„ a c tiv a to r u l* ' v i u c a r e s t i m u l e a z ă d e z v o l t a r e a m a n d i b u l e i . T o a te
a c e s t e e l e m e n t e i n t e r r e l a ţ i o n a t e v o r d u c e la s c h i m b a r e a re la ţiilo r
s p a ţ i a l e i n t e r m a x i t a r e , m a r c â n d e t a p a p ro g n a fie i m andib u la re em ­
brionare.
R i t m u l d e c r e ş t e r e m a i p u te r n ic a l m a x i l a r u l u i s u p e r i o r d in
u l t i m e l e lu n i d c v i a ţ ă i.u . v a d e t e r m i n a d i n n o u s c h i m b ă r i în re la ­
ţ iile s p a ţ i a l e i n t e r m a x i l a r e , c o n s t i t u i n d u - s e a s tfe l a d o u a e ta p ă a
retro g n a ţie i m andibulare.
30
R E L A Ţ I I L E M A N D I B U L O - M A X I L A R E IN V I A Ţ A I N T R A -
U T E R IN Ă
I n tr- u n s ta d iu t i m p u r i u a l d e z v o l t ă r i i i n t r a u t e r i n e e x i s t ă p o s i­
b ilita te a u n e i p r o tr u z ii m a n d i b u l a r e , c r e ş t e r e a m a n d i b u l e i f iin d
î n t â r z i a t ă fa ţă d c c e a a m a x i l a r u l u i . A s tf e l, î n a i n t e d e n a ş t e r e a p a ­
r e d i s t i n c t o r c tr u z ic m a n d i b u l a r ă . L a n a ş t e r e , c a o r e tr o g n a ţi e
m a n d i b u l a r ă s a u c a u n p r o g n a t i s m m a x i l a r , i a r b o r d u r i l e a l v e o la r e
r e a l i z e a z ă o c l u z ia . D a c a e l e v i n î n c o n t a c t , s e v o r î n t â l n i î n r e g i u ­
n e a v iit o r u l u i m o l a r I t e m p o r a r . î n v iit o a r e a r e g i u n e i n c i z a l ă e x i s ­
t ă u n s p a ţiu c a r e p o a t e s u g e r a a d a p t a r e a la m a m e l o n u l m a m e i î n
tim p u l s u p tu l u i. D e o b ic c i, s e î n c h i d e I a 5 - 6 l u n i, c u p u ţ i n ti m p
în a in te d e e r u p ţ i a i n c is iv i lo r t e m p o r a r i . L a n a ş t e r e , f u n c ţ i a a p a r a ­
tu lu i d e n t o - m a x i l a r c o n s t ă î n c o m p l e t a r e a a c t e l o r e s e n ţ i a l e a l e v i e ­
ţii: s u p tu l , d e g l u tiţi a , re s p ir a ţia .
î n p e rio a d a d e su g a r, p r in s u p tu l n a tu ra l, m u s c u la tu ra m a n d i­
b u la ră e s te s o lic ita tă p rin m iş c ă rile d c p ro p u lsie ş i s e re a liz e a z ă
p r im a m e z i a l i z a r c a m a n d ib u le i.
O c l u z i a d e n t a r ă t r e c e p r in 6 f a z e e v o l u t i v e , d e l a v â r s t a p r i m e i
c o p ilă r ii p â n ă la a d o l e s c e n ţ ă .

O C L U Z IA ÎN D E N T IŢ IA T E M P O R A R Ă
î n I e t a p ă , d e n t i ţ i a t e m p o r a r ă a r e u n t r i p l u ro l:
- s ă a sig u re fu n c ţia m a stic a to ric ;
s ă c o n t r i b u i e l a d i m e n s i u n e a v e r t i c a l ă a e t a j u l u i in f e r io r ;
- s ă p ă s tr e z e s p a ţ i u l d i n t r e d in ţi i p e r m a n e n ţ i şi s ă g h i d e z e
e r u p ţ i a lor.
O c lu z ia d in ţilo r te m p o ra ri a p a re o d a tă c u re a liz a re a c o n ta c tu ­
lui d in tr e in c is iv ii in f e r io r i si c e i s u p e r i o r i . O c l u z i a s e s t a b i l i z e a z ă
la 1,6 a n i, c â n d a p a r p r i m i i m o l a r i t e m p o r a r i şi s e p r o d u c e p r i m a
în ă lţa r e a o c lu z ie i.
D in ţii te m p o r a r i p o s te r i o r i s u n t î n o c l u z i e , c u s p i d u l m a n d i b u ­
la r a r t ic u le a z ă c h i a r î n a i n t e a c u s p i d u l u i m a x i l a r c o r e s p o n d e n t , ia r
c u s p iz ii m e z io l in g u a li a i m o l a r i l o r m a x i l a r i s t a b i l e s c o c l u z i a î n fo­
s a c e n t r a l ă a m o l a r i l o r m a n d i b u l a r i , î n t i m p c e in c i s i v i i a u o p o z i­
ţie v e rtic a lă . M o la r u l 2 t e m p o r a r e s te , d e o b i c e i , î n s e n s m e z i o d i s -
31
tal m a i m a r c d c c â t c e i m a x ila r , d â n d n a ş t e r e p l a n u l u i p o s tla c te a i.
u n e l e m e n t d c o i m p o r t a n ţ ă c l i n i c ă d e o s e b i t ă (fig. 1 ).

Fig.I. P o ziţiile p la n u lu i p ostlacteai: a - plan p o stlacteai vertical;


b - plan p o stla ctea i în treap tă m ezializată; с - plan p o stlactea i în
trea p tă d istalizată.
A

In m o d n o r m a l , a c e s t p la n p o a t e s ă f ie o lin ie d r e a p t ă s a u o
t r e a p t ă u ş o r m e z i a l i z a t ă . A c e s t r a p o r t e s t e p r e lu a t d e m o la r ii I p e r ­
m a n e n ţ i , c u s t a b i l i r e a u n o r r a p o a r t e d e o c l u z i e n e u t r ă , c o n d i ţie
e s e n ţia lă p e n tru d e z v o lta re a u n ei o c lu z ii n o rm a le în d e n tiţia p er­
m a n e n t ă . P l a n u l p o s t l a c t e a i î n tr e a p tă m e z i a l i z a t ă p o a t e d e t e r m in a
o o c lu z ie m e z ia liz a tă în d e n tiţia p e rm a n e n tă , d a c a a p a re o d e z v o l­
ta r e î n e x c e s a m a n d i b u l e i ( p r o g n a ţ i e m a n d i b u l a r ă a n a t o m i c ă sa u
fu n c ţio n a lă p rin c o n d u c e re c u s p id ia n ă ) sau p ie rd e re a p reco ce a
m o l a r u l u i 2 t e m p o r a r şi m i g r a r e a m o l a r u l u i 1 p e r m a n e n t .
I n a c e e a ş i s i t u a ţ i e d e p l a n p o s tl a c t e a i v e r tic a l s e a j u n g e l a o
o c lu z ie n e u tră , d a c ă m a n d ib u la a re o c re ş tc rc s u p lim e n ta ră tim p de
4 - 6 a n i , c o m p a r a t i v c u a m a x ila r u lu i s u p e r i o r , ş i d a c ă m o la r u l I
in f e r io r o c u p ă s p a ţ i u l s u p l i m e n t a r d i s p o n i b i l d u p ă d e p l a s a r e a m o ­
la r u lu i 2 t e m p o r a r c u p r e m o l a r u l 2 d e f in it iv . P la n u l p o s tl a c t e a i în
t r e a p t ă d i s t a l i z a t ă , c o n s i d e r a t a n o r m a l , d u c e la f o r m a r e a o c lu z ie i
d is t a ji z a t e î n d e n t i ţ i a p e r m a n e n t ă .
î n o c l u z i a la n i v e l u l c a n i n i l o r , c u s p i d u l c a n i n u l u i s u p e r i o r tre­
b u ie s ă v i n ă f o a r te e x a c t î n in t c r l i n i a d i n t r e p r i m u l m o l a r te m p o r a r
şi c a n i n u l in f e r io r . In p l a n t r a n s v e r s a l , c u s p i z i i v e s t i b u l a r i a i m o ­

32

S-ar putea să vă placă și