Sunteți pe pagina 1din 3

E x istă p o sib ilita te a d e a a p re c ia d im e n s iu n e a v e rtic a lă a z o n e ­

lo r n a z a lă , a l v e o l o - m a x i l a r a şi a l v c o l o - m a n d i b u l a r ă . P e f o to g r a f ia
d e p r o f il, d in p u n c t u l A u s e t r i m i t r a z e c e t r e c p r i n n a s i o n ( N ) ,
p r o e m i n e n ţ a l o b u lu i n a z a l ( P m ) , t u b e r c u l u l la b ia l s u p e r i o r ( L s ) şi
p o g o n io n ( P g ) (ßg. 6).

Fig. 6. M e to d a r a d ia lă d e in terp reta re a fo to g ra fiei d e profil.

S e d e l i m i t e a z ă 4 u n g h i u r i c u u n n ă t o a r e l c v a lo ri:
1) u n g h iu l n a z a l - î n t r e 2 0 ° şi 2 7 ° ;
2 ) u n g h iu l m a x i l a r - î n t r e 12° şi 17°;
3 ) u n g h iu l m a n d i b u l a r - î n t r e 1 4 ° - 2 0 ° ;
4 ) u n g h iu l n a s i o n - a u r i c u l a r e - p o g o n i o n a p r e c i a z ă d e s c h i d e ­
r e a p r o f il u lu i î n t r e n a s i o n şi p o g o n i o n şi v a r i a z ă î n t r e 4 7 ° şi 6 2 °
(P eck).
E x a m i n a r e a c o n v e x i t ă ţ i i p r o f ilu lu i
C o n v e x i t a t e a p r o f i l u l u i f ă r ă n a s a fo s t p r o p u s ă d e S u b t e l n y şi
e s te r e p r e z e n t a t ă d e u n g h i u l f o r m a t î n t r e p r e l u n g i r e a d r e p te i ce
u n e ş te p u n c t c l e g l a b e l l a (Ci) şi s u b n a z a l e c u d r e a p t a s u b n a z a l e -
p o g o n io n ( P g ) şi a r e o v a l o a r e m e d i e d e 1 3 ,1 ° ± 5 , 7 5 . A c e s t u n g h i
se r e d u c e î n p e r i o a d a d e c r e ş t e r e (fig. 7).
C o n v e x i t a t e a t o t a l ă d e p r o f il n u e s t e r e p r e z e n t a t ă d e u n g h iu l
f o rm a t î n t r e p r e l u n g i r e a d r e p te i G ( g o a b e P n ( p r o n a z a i ) ) şi d r e a p t a
P g - P n şi a r c o v a l o a r e m e d i e d e 43,8°-*- 6 ,3 .

105
F ig. 7. E x a m i n a r e a co n v e x ită ţii p r o filu lu i ( m e t o d a Subtclny).

P r o t r u z i a l a b i a l ă s u p e r i o a r ă e s t e d i s t a n ţ a ( î n m i l i m e t r i ) d in ­
tr e p u n c t u l la b ia l s u p e r i o r şi p u n c t u l c e l m a i a n t e r i o r a l b u z e i su ­
p e r io a r e . V a l o a r e a m e d i c e s t e d e 2 ,7 m m ± 2 la v â r s t a d e 9 ani.
D i s t a n ţ a c r e ş t e o d a t ă c u v â r s t a , p e n t r u c ă p r o f il u l d e v i n e m a i retras
in t i m p u l c r e ş t e r i i (fig. # ) .

f'ig. 8. P r o tr u z ie la b ia lă : a - su p e rio a r ă ; b - inferioară.

P r o t r u z i a l a b i a l ă i n f e r i o a r ă e s t e d i s t a n ţ a d i n t r e L i ( p u n c tu l
la b ia l i n f e r io r - p u n c t u l c e l m a i a n t e r i o r a l b u z e i in f e r io a r e ) şi p la ­
n u l e s t e t i c . V a l o a r e a m e d i e e s t e d e 2 m m ± 2 m m şi c r c ş t e o d a t ă
c u v â r s t a . H o l d a w a y u t i l i z e a z ă o l i n i e d e a r m o n i e , u n i n d p u n c te le
P g şi U L ( p u n c t u l e x t r e m a l b u z e i s u p e r i o a r e ) . î n m o d n o r m a l
106
a c e a s tă lin ie t r e b u i e s ă f ie la o d i s t a n t ă d e 5 m m f a ţ ă d e p u n c t u l
su b n a z a l. D c a s e m e n e a , u n u n g h i H c u l i n i a N - B şi c u o v a lo a r e
m in im ă d e 0 D - 2 C (Jtg. 9).

Fig. 9. L in iile d c profil H o ld a w a y şi .Steiner.

L in ia e s t e t i c a S e s t e t r a s a t ă d e S t e i n e r şi u n e ş t e p o g o n i o n u l
c u t a n a t c u p o r ţ i u n e a m ij lo c i e a a r i p i o a r e i n a z a l e . I n m o d n o r m a l ,
b u z a s u p e r i o a r ă şi c e a i n f e r io a r ă s u n t t a n g e n t e l a a c e a s t ă lin ie .
V a lo r ile p o t fi p o z i tiv e s a u n e g a t i v e , î n f u n c ţ i e d e f o r m a
a n o m a li e i.
P e n tr u d e t e r m i n a r e a a s p e c t u l u i p r o f i l u l u i , s e t r a s e a z ă d o u ă
lin ii: u n a u n e ş t e p u n c t u l g l a b e l l a c u m a r g i n e a l i b e r ă a b u z e i
s u p e r io a r e , ia r c e a l a l t ă - m a r g i n e a l i b e r ă a b u z e i s u p e r i o a r e c u
p o g o n io n u l c u ta n a t.
D a c ă c e l e d o u ă linii r e a l i z e a z ă o d r e a p t ă v e r t i c a l ă , p r o f ilu l
e s te d r e p t. C â n d î n t r e e l e s e f o r m e a z ă u n u n g h i, p r o f il u l s e
m o d if ic ă : d a c ă u n g h i u l e s t e c u d e s c h i d e r e p o s t e r i o a r ă ( î n a p o i ) ,
p r o f ilu l e s t e c o n v e x , i a r d a c ă u n g h iu l e s t e c u d e s c h i d e r e a n t e r i o a r ă
( în a in te ) , p r o f ilu l e s t e c o n c a v .
L i n i a p r o f ilu lu i in f l u e n ţ e a z ă f i z i o n o m i a . E a n u c o r e s p u n d e
în to td e a u n a c u p ro ie c ţia p ie se lo r o s o a s e s u b ia c e n te .
P e n t r u u n s t u d i u m a i a m ă n u n ţ i t s e r e c o m a n d ă s ă f ie a n a liz a te :
- e s te tic a p ro filu lu i cu tan at;
- e s t e t i c a s u r â s u l u i;
- c l a s i f i c a r e a p r o f i l u l u i la b ia l;

107

S-ar putea să vă placă și