Sunteți pe pagina 1din 19

CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE

Nr. 019 din data de 27.04.2020

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE:


SC DIRECT SPORT BET SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Calea Plevnei, Nr.25, Camera 2,
Scara 1, Et. 1, Ap.3, Sect.1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2987/12.03.2015, CUI:
33730559, cont nr. RO 16 BRDE 030 SV 5242 0280 300, deschis la BRD - Pitesti, posesoare a
Licentei de exploatare a jocurilor de noroc pariuri in cota fixa, legal reprezentata de Gradinariu
Simona in calitate de manager dezvoltare, -denumita in cele ce urmeaza –asociat prim S.C.
DIRECT SPORT BET S.R.L.
Si
SC DAMISA LUX SRL cu sediul in Mun. Ramnicu Valcea, Bd. Dem Radulescu, nr.13, bl.X1,
et.4, ap.42, Jud. Valcea, inregistrata la Registrul Comertului sub nr .J38/391/30.07.2009., CUI:
25834044, cont nr .................................................................., deschis la ........................., legal
reprezentata de Sarsan Toma Dacian in calitate de Imputernicit -denumita in cele ce urmeaza– asociat
secund SC DAMISA LUX S.R.L.

ART.2 DEFINIŢII

2.1 Locaţie – spaţiu comercial deţinut de S.C. DAMISA LUX S.R.L. în baza unui titlu legal
(contract de închiriere, subînchiriere, titlu de proprietate, asociere în participaţiune) situat în
România, care îndeplineşte criteriile prevăzute în OUG 77/2009 şi în care părţile convin să deruleze
activitatea ce face obiectul prezentei asocieri.
2.2 Locaţii viitoare spaţiu comercial deţinut sau care va fi deţinut de S.C. DAMISA LUX S.R.L.în
baza unui titlu legal (contract de închiriere, subînchiriere, titlu de proprietate, asociere în
participaţiune) situat în România care îndeplineşte criteriile prevăzute în OUG nr. 77/2009 şi în care
părţile convin să deruleze activitatea ce face obiectul prezentei asocieri de la o dată viitoare de
începere a activităţii.
2.3 Dată de începere a activităţii: …………………..
2.4 Dată de încetare a activităţii reprezintă data la care încetează prezentul contract, cu privire la o
locaţie.
2.5 Sisteme informatice de acceptare a pariurilor reprezintă totalitatea programelor informatice
utilizate de catre Asociatul Prim de pariuri in cota fixa pentru acceptarea si plata pariurilor.
2.6 Documente primare – formularele prevazute in OUG 77/2009 cu modificarile urmatoare şi
Registrul de casă (definit de Legea nr. 82/1991 cu modificările ulterioare si prevazut de OMF
1850/2004).
2.7 Comunicare CRM reprezintă platforma de comunicare on-line pus la dispozitie de catre asociatul
prim, prin care se realizeaza in mod uzual comunicarea intre parti.
2.8 Licenţe de exploatare: licente emise de O.N.J.N., respectiv licenţa pentru exploatarea jocurilor
de noroc, prevăzută în OUG 77/2009. În măsura intervenirii unor noi acte normative licenţa de
exploatare va reprezenta, în înţelesul prezentului contract, orice licenta necesară pentru exploatarea
în condiţiile legii a aparatelor de joc.

1
Asociat Prim………………… Asociat Secund……………….
2.9 Autorizatie de exploatare: autorizatii emise de O,N,J,N,, respectiv autorizatia pentru exploatarea
jocurilor de noroc, prevăzută în OUG 77/2009. În măsura intervenirii unor noi acte normative
autorizatia de exploatare va reprezenta, în înţelesul prezentului contract, orice autorizaţie necesară
pentru exploatarea în condiţiile legii a activitatii de pariuri in cota-fixa.
2.10 Contract - prezentul contract de asociere în participaţiune.

2.11 Organizator de jocuri de noroc - orice persoana juridica inregistrata legal in Romania si
autorizata sa exploateze jocuri de noroc potrivit prevederilor legislatiei in vigoare in domeniul
jocurilor de noroc.

ART. 3 PREAMBUL

Având în vedere faptul că:

3.1 S.C. DIRECT SPORT BET S.R.L. deţine licenta de organizator si autorizatie de jocuri de
noroc tip „Pariuri in cota fixa”;

3.2 S.C. DAMISA LUX S.R.L. deţine şi va deţine în folosinţă în diverse moduri (proprietar, locatar,
sublocatar) un număr de spaţii în care se poate desfasura activitatea de jocuri de noroc - pariuri in
cota fixa;

3.3 Spaţiile deţinute de S.C. DAMISA LUX S.R.L. sunt adecvate şi permit exploatarea activitatii de
paruri in cota fixa potrivit prevederilor legislatiei in vigoare in domeniul jocurilor de noroc;

3.4 S.C. DAMISA LUX S.R.L. deţine personal suficient pentru defasurarea, supravegherea
activitatii de pariuri in cota fixa şi întocmirea documentelor primare.

Părţile au convenit încheierea prezentului contract:

ART. 4. OBIECTUL CONTRACTULUI:


4.1 Obiectul prezentului contract este reprezentat de asocierea dintre Părţi pentru exploatarea în
comun a activitatii de jocuri de noroc – pariuri in cota fixa – în locaţiile specificate in Anexa 1 –
LOCATII - la acest contract, puse la dispoziţie de S.C. DAMISA LUX S.R.L., în vederea obţinerii
de venituri, în condiţiile prezentului contract.
4.2 Aceasta asociaţie în participaţiune se caracterizează prin lipsa de personalitate juridica.
Deoarece nu constituie o entitate juridica distincta in raporturile cu terţii asociaţia in participaţiune
nu se poate obliga distinct.
4.3 Fiecare membru asociat se poate obliga fata de terţi (cu care a contractat) in mod direct si
distinct.
4.4 Asociaţia în participaţiune convenita prin prezentul contract va desfăşura activitate după
următoarele principii:
i. independenta juridica si comerciala a fiecărui membru asociat;
ii. sprijin reciproc şi prioritate în prestarea de servicii necesare în realizarea scopului asociaţiei.
4.5 Partile contractante raspund independent in relatie cu organele de control abilitate conform legii,
in conformitate cu obligatiile contractuale definite de catre prezentul contract. In cazul in care, in

2
Asociat Prim………………… Asociat Secund……………….
urma unui control rezulta amenzi sau penalitati, acestea urmeaza a fi suportate de catre partea ce nu
si-a indeplinit obligatiile contractuale.
4.6 Evidenţa contabilă a asociaţiei in participaţiune va fi ţinută centralizat si distinct de către
asociatul prim. La data de 5 (cinci) ale fiecărei luni, Asociatul Prim va transmite Asociatului Secund
decontul cuprinzând calculul părţii ce revine ASOCIATULUI SECUND.
ART. 5. DURATA CONTRACTULUI
5.1 Prezentul contract se încheie pe perioada 01.05.2020 – 01.05.2030. In cadrul acestui interval,
durata pentru fiecare locatie in parte este precizata in Anexa nr. 1. Prelungirea duratei contractului
pentru una/mai multe locatii se efectueaza prin intocmirea unui act aditional de modificare a Anexei
1.
ART. 6. CONTRIBUŢIA ASOCIAŢILOR – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
6.1 Drepturile şi Obligaţiile Asociatului Secund
Pentru realizarea obiectului prezentului contract, Asociatul Secund, prin reprezentantul sau,
administratorul societatii, are urmatoarele obligatii:
6.1.1 Sa desfasoare activitatea ce face obiectul contractului in spatiile descrise in Anexa 1. Sa
detina acordul proprietarului pentru desfasurarea activitatii de pariuri in cota fixa. Spatiile comerciale
trebuie sa aiba o suprafata minima de 20 mp pentru desfasurarea efectiva a activitatii de pariuri in
cota fixa.
6.1.2 Sa puna la dispoziţia Asociatului prim copii ale titlurilor de deţinere a locaţiilor şi/sau
alte documente necesare în vederea obţinerii de catre acesta a autorizatiei de exploatare (deschidere
punct de lucru, autorizare punct de lucru);
6.1.3 Va suporta toate cheltuielile determinate de locaţii, spre exemplu dar fără a se limita la:
chirii sau alte sume determinate de deţinerea locaţiei, cheltuieli de administrare, cheltuieli de
întreţinere a locaţiei, cheltuieli pentru utilităţi (energie electrică, gaze, apă, energie termică,
telefoane, alte comunicaţii, etc.) asigurări cu privire la locaţii, impozite şi taxe determinate de
deţinerea locaţiei
6.1.4 Activitatea de incasare si plata a pariurilor in cota fixa, urmeaza a fi realizata de catre
angajatii proprii ai Asociatului Secund.
6.1.5 Sa cunoasca in permanenta si sa respecte prevederile legislatiei specifice in domeniul
jocurilor de noroc.
6.1.6 Sa indeplineasca toate formalitatile necesare si sa obtina toate avizele, conform
reglementarilor legale in vigoare pentru spatiul comercial sus-mentionat in vederea desfasurarii in
conditii legale a activitatii (autorizatiile PSI, Sanitara, sistem de alarma si supraveghere video etc.)
pentru spatiul sus mentionat. In spiritul acestui articol, nu este necesara obtinerea unei licente de
jocuri de noroc - pariuri in cota fixa, de catre Asociatul Secund.
6.1.7 In maximum 30 de zile calendaristice de la data semnarii prezentului contract, Asociatul
Secund are obligatia de a finaliza amenajarea locatiei, aceasta trebuind sa fie pregatita pentru
desfasurarea activitatii. Asociatul secund trebuie sa asigure urmatoarele formalitati si dotari minime
ale agentiei de pariuri, in conditiile legii:
a) 3 TV sau monitoare pentru informarea clientilor;
b) panouri de afisaj al ofertelor de pariuri cu o lungime de min. 5 metri liniari;
c) aer conditionat;

3
Asociat Prim………………… Asociat Secund……………….
d) telefon proprietatea Asociatului Secund;
e) conexiune internet I.P. fix;
f) mobilier adecvat;
g) 2 sau mai multe calculatoare puse la dispozitia clientilor pentru procesul de pariere;
h) Router WI-FI internet pentru clientii agentiei.
6.1.8 Sa folosesca, afiseze si sa puna la dispozitia clientilor numai materialele publicitare si
informative puse la dispozitie de Asociatul Prim, fizic sau in format electronic. Asociatului Secund ii
este interzis sa refuze / limiteze afisarea sau punerea la dispozitia clientilor a materialelor publicitare
sau informative puse la dispozitie de catre Asociatul Prim. Asociatului Secund ii este interzis sa
promoveze ori sa afiseze materiale publicitare sau de orice alta natura ale unei alte firme care are ca
obiect de activitate pariurile in cota fixa, fara acordul expres, exprimat in scris al Asociatului Prim.
6.1.9 Sa verifice si sa anunte in timp util Asociatul Prim asupra necesarului de consumabile
pentru desfasurarea activitatii (role bilete pariuri, role casa fiscala, s.a).
6.1.10 Sa supervizeze activitatea angajatilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare,
prevederile prezentului contract, a fisei postului pentru operatorii de pariuri si a regulamentului de
ordine interioara a Asociatului Prim. Sa nu permita accesul altor pesoane decat angajatii sai proprii
sau angajatii Asociatului Prim in receptia de pariuri (la calculator inregistrare pariuri, casa marcat
fiscala, registru de casa, alte elemente fiscale, samd.). Asociatul Secund are obligatia si
responsabilitatea sa asigure cu mijloace proprii in conditiile legii securitatea deplasarii angajatilor la
institutiile financiare locale in scopul depunerii de sume de bani catre Asociatul Prim. Depunerile se
realizeaza saptamanal, in ziua de marti a fiecarei saptamani si in orice alta zi a saptamanii la
solicitarea Asociatului Prim, conform fiselor de decont emise de catre acesta.
6.1.11 Sa verifice si sa asigure securitatea si functionarea in conditii optime a echipamentelor
de inregistrat pariuri in cota fixa (calculator, imprimante termice samd). Sa nu aduca nici o
modificare de orice natura sistemelor informatice de acceptare a pariurilor puse la dispozitie de catre
Asociatul Prim. Asociatul Secund are obligatia de a folosi tehnica de calcul din agentie (calculator,
imprimante samd.) exclusiv pentru operarea sistemelor de pariuri ale Asociatului Prim.
6.1.12 Sa asigure respectarea cu strictete a prevederilor regulamentelor de joc si de ordine
interioara ale Asociatului Prim in cadrul agentiei de pariuri.
6.1.13 Sa fie disponibil pe parcursul programului de functionare al agentiei pentru a fi
contactat de catre angajatii de la sediul central al Asociatului Prim.
6.1.14 Sa asigure functionarea agentiei pe intreg parcursul saptamanii de luni pana duminica,
cu un program de lucru zilnic minim de 8 ore / zi. Sa respecte programul de functionare declarat in
conditiile legii. Sa nu intrerupa activitatea (indiferent ca este vorba de cateva ore, o zi sau mai multe
zile) fara instiintarea Asociatului Prim.
6.1.15 Sa nu permita achitarea castigurilor fara confirmarea platii prin intermediul sistemului
informatic al Asociatului Prim si fara a retine exemplarul de bilet castigator al clientului. In caz
contrar, Asociatul Secund va suporta contravaloarea acestor plati.
6.1.16 Asociatul Secund are obligatia de a administra in interesul exclusiv al Asociatului
Prim fondurile banesti puse la dispozitie de catre acesta si cele rezultate in urma desfasurarii
activitatii ce face obiectul prezentului contract. Se interzice Asociatului Secund sa foloseasca in
interes propriu sau sa isi insuseasca sume de bani rezultate din activitatea desfasurata. Asociatul
Secund declara ca a luat la cunostinta, prin semnarea prezentului contract, ca nepredarea sumelor de
bani catre Asociatul Prim sau folosirea banilor in interes personal, reprezinta fapte care atrag
4
Asociat Prim………………… Asociat Secund……………….
angajarea raspunderii penale a faptuitorului pentru infractiunea de gestiune frauduloasa prevazuta
de art.214 din Cod Penal. Asociatul Secund declara ca a luat la cunostinta ca, prin insusirea sumelor
de bani puse la dispozitie de Asociatul Prim ca si prin dispunerea de acestea in interes personal
precum si prin refuzul de a le restitui se face vinovat de savarsirea infractiunii de abuz de incredere
prevazuta si pedepsita de art. 211 alin 2 lit b si c. cod penal
6.1.17 Sa permita reprezentantilor Asociatului Prim accesul in agentia de pariuri, in vederea
verificarii situatiei financiare a agentiei, respectarii conditiilor contractuale, a regulamentului de joc
si de ordine interioara. In situatia in care se constata lipsuri in situatia financiar-contabila a agentiei,
se va completa un proces verbal de constatare a lipsurilor. Procesul verbal trebuie sa cuprinda in mod
obligatoriu numele, prenumele si datele de identificare a persoanei care a constatat lipsurile din
caserie (reprezentant legal al Asociatului Secund), sumele totale existente in casieria agentiei in
momentul intocmirii procesului verbal, valoarea lipsurilor si data intocmirii. In cazul in care
Asociatul Secund nu intocmeste procesul verbal de constatare a lipsurilor sau refuza sa-l predea
Asociatului Prim, suma lipsa ii va fi imputabila administratorului Asociatului Secund ce va putea
raspunde penal pentru faptele sale.
6.1.18 Sa asigure inregistrarea incasarii contravalorii pariurilor efectuate in agentie pe casa de
marcat a Asociatului Prim (emiterea bonului fiscal pentru fiecare pariu acceptat, emiterea rapoartelor
zilnice de incasari –se vor atasa registrului de casa). Sa asigure intocmirea completa si corecta a
registrului de casa al SC Direct Sport Bet. Sa verifice si sa asigure integritatea soldului de casa
prezent in agentia de pariuri conform registrului de casa.
6.1.19 Sa remita Asociatului Prim lunar registrul de casa pentru luna precedenta, conform
prevederilor si termenelor stabilite prin intermediul manualului de operatiuni al Asociatului Prim.
6.1.20 Asociatul Prim isi asuma responsabilitatea in fata organelor de control cu privire la
activitatea desfasurata in punctul de lucru care face obiectul prezentului contract. In cazul in care, in
urma unui control al autoritatilor rezulta amenzi sau penalizari pentru Asociatul Prim, acesta
urmeaza sa achite contravaloarea acestora in termenii si conditiile legii. In cazul in care amenzile sau
penalitatile rezulta din neindeplinirea de catre Asociatul Secund a obligatiilor ce ii revin conform
prezentului contract de asociere, aceste sume vor fi transmise pe baza de decont Asociatului Secund,
care va suporta astfel contravaloarea acestor amenzi in relatie cu Asociatul Prim.
6.1.21 Sa informeze SC Direct Sport Bet SRL cu privire la orice control sau speta in care SC
Direct Sport Bet SRL intra in relatie cu organele de control legal abilitate si sa nu semneze nici un
act sau proces verbal de orice natura fara acordul scris al SC Direct Sport Bet SRL.
6.1.22 Sa prezinte garantii bancare in valoare de 10.000 lei. Aceste garantii se vor constitui
prin emiterea de catre Asociatul Secund a unui bilet la ordin avalizat de catre administratorul
Asociatului Secund, in favoarea SC DIRECT SPORT BET SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Calea
Plevnei, Nr.25, Camera 2, Scara 1, Et. 1, Ap.3, Sect.1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/2987/12.03.2015, CUI: 33730559, cont nr. RO 16 BRDE 030 SV 5242 0280 300 deschis la BRD
Pitesti.
Asociatul Prim poate majora valoarea garantiilor bancare, in functie de valoarea incasarilor
realizate sau a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Asociatului Secund.
(1) In cazul in care Asociatului Secund nu-si indeplineste obligatiile asumate prin
prezentul contract, Asociatului Secund da dreptul si autorizeaza, irevocabil, Asociatul Prim, prin
reprezentantii sai autorizati, sa completeze in mod corespunzator documentele puse la dispozitie si sa
le depuna la banca emitenta, in vederea recuperarii sumelor reprezentand contravaloarea obligatiilor
financiare ale Asociatului Secund fata de Adociatul Prim.

5
Asociat Prim………………… Asociat Secund……………….
(2) Asociatului Secund se obliga sa asigure disponibilitatile banesti necesare achitarii, la
data prezentarii la plata de catre Asociatul Prim, a documentelor pentru garantie.
(3) Asociatul Prim are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei, in limita prejudiciului
creat, daca Asociatul Secund nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior
emiterii unei pretentii asupra garantiei, Adociatul Prim are obligatia de a notifica in scris Asociatul
Secund, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
(4) Daca pana la data terminarii contractului documentele de garantie depuse nu sunt
utilizate, acestea se restituie pe baza de borderou de predare-primire Asociatului Secund.
(5) In situatia in care perioada de valabilitate a documentelor prin care se constituie
garantia, expira in cadrul termenului de valabilitate al contractului, Asociatul Secund are obligatia de
a le reinoi cu cel putin 14 zile inainte de expirarea acestora.
6.1.23 In cazul refuzului de catre Asociatul Secund de a pune la dispozitia Direct Sport Bet a
soldurilor prezente in agentie, in conformitate cu termenii contractului de asociere Asociatul Prim isi
rezerva dreptul de a solicita plata de penalizari in cuantum de 0.5 % pe zi din soldul existent in
agentie in momentul solicitarii de virarea a soldului. Solicitarea de virarea a soldului va fi executata
conform cu prevederile contractului de asociere, saptamanal prin intermediul e-mail sau CRM,
nefiind necesara emiterea de notificari suplimentare din partea Asociatului Prim.
6.1.24 In cazul in care Asociatul Secund desfasoara alte activitati de jocuri de noroc sa nu
asocieze in nici un fel promovarea acestora cu inscrisurile Asociatului Prim.
6.1.25 In cazul incheierii prezentului contract sau a suspendarii activitatii Asociatului
Secund, acesta se obliga sa predea personal, la sediul Asociatului Prim, pe baza de proces verbal de
predare-primire bunurile date spre folosinta de catre Asociatul Prim (casa de marcat fiscala,
imprimanta termica de tiparire bilete de pariuri, registru unic de control, samd.)
6.1.26 Desfasurarea activitatii urmeaza a se efectua in conformitate si in spiritul manualului
de operatiuni al Direct Sport Bet. Asociatul Prim va pune la dispozitia Asociatului Secund manualul
de operatiuni urmand a comunica acestuia pe parcursul desfasurarii contracului modificarile
survenite la acesta prin intermediul CRM sau a altor mijloace de comunicare specifice.
Se vor considera cai de comuniare oficiala intre parti, in scopul realizarii obiectului
prezentului contract, posta electronica (e-mail) si aplicatia CRM (Customer Relationship Manager).
Asociatul Secund are obligatia de a comunica Asociatului Prim o adresa oficiala de e-mail, urmand
ca orice modificare in acest sens sa fie comunicata Asociatului Prim prin email de la adresa veche,
catre office@excelbet.ro.
Adresa e-mail Asociat Secund: Leul80@yahoo.com
Telefon contact Asociat Secund : 0766 885 450.
6.1.27 In cazul in care Asociatul Prim va furniza Asociatului Secund in custodie, pe baza
unui proces verbal de predare-primire, reclama luminoasa cu sigla EXCELBET, Asociatul Secund va
avea urmatoarele obligatii:
- sa faca toate formalitatile fata de organele locale ale statului pentru instalarea reclamelor
luminoase;
- sa plateasca toate taxele si sa respecte obligatiile legale ce decurg din amplasarea reclamei
luminoase. Asociatul Secund este raspunzator de plata oricaror amenzi legate de exploatarea
in conditii nelegale a reclamei luminoase.
- sa suporte toate costurile legate de montaj si racordarea la reteaua electrica a reclamei;

6
Asociat Prim………………… Asociat Secund……………….
- sa asigure iluminarea reclamei pe timp de noapte (reclama luminoasa sa fie aprinsa cel putin
in intervalul orar 20:00 – 08:00, zilnic);
- sa comunice Asociatului Prim toate documentele legate de instalarea reclamei luminoase in
termen de cel mult 7 zile lucratoare de la instalarea acesteia;
- sa comunice Asociatului Prim documentele ce fac dovada platii taxelor aferente reclamei
luminoase, cu 14 zile lucratoare inainte de expirarea taxelor vechi;
In cazul neindeplinirii de catre Asociatului Secund a tuturor obligatiilor specificate mai sus,
Asociatul Prim va proceda la ridicarea reclamei luminoase din locatie;
In cazul oricaror controale din partea institutiilor statului, Asociatul Secund are obligatia de a
informa Organele de Control despre faptul ca exploatarea reclamei luminoase revine exclusiv in
sarcina Asociatului Secund.

6.2. Drepturile şi Obligaţiile Asociatului Prim


SC Direct Sport Bet SRL posesoare a Licentei de exploatare a jocurilor de noroc pariuri in cota
fixa, eliberata de catre Oficiul National al Jocurilor de Noroc, se obliga la urmatoarele:
6.2.1 Sa obtina cu titlu propriu toate avizele si autorizatiile specifice desfasurarii activitatii.
6.2.2 Sa furnizeze Asociatului Secund cu titlu gratuit:
- role bilete pariuri si role casa fiscala de marcat;
- cupoanele informative in format electronic continand detalii cu privire la evenimentele care
fac obiectul activitatii si cotele acordate pentru acestea la fiecare tip de pariu;
- regulamentul de joc si cel de ordine interioara;
- materiale promotionale cu sigla firmei ;
- imprimanta termica pentru tiparirea biletelor de pariere;
- casa de marcat fiscala pentru inregistrarea sumelor pariate in agentie;
- Calculator pentru acceptarea pariurilor in cota fixa;
- imprimanta pentru tiparirea ofertelor.
6.2.3 Sa furnizeze Asociatului Secund software-ul de operare (program de inregistrare a
pariurilor si calculare a castigurilor) care este si ramane proprietatea Asociatului Prim;
6.2.4 Sa infiinteze puncte de lucru proprii in locatiile ce fac obiectul prezentului contract, sa
asigure elementele fiscale necesare desfasurarii activitatii (registru de casa, registru unic de control,
samd.)
6.2.5 Sa plateasca taxele generate de organizarea de jocuri de noroc (taxe autorizare si
licenta) precum si impozitele retinute la plata castigurilor (impozit pe venitul persoanelor fizice)
stabilite conform prevederilor legale in vigoare.
6.2.6 Sa puna un reprezentant la dispozitia Asociatului Secund in vederea instruirii acestuia
din urma, la sediul central al Asociatului Prim.
6.2.7 Sa achite integral si fara intarziere valoarea castigurilor rezultate din desfasurarea
activitatii de pariuri in cota fixa, in conformitate cu regulamentul de joc si legislatia in vigoare.

7
Asociat Prim………………… Asociat Secund……………….
Asociatul Prim suporta pierderile generate de castigurile care nu sunt acoperite de mizele incasate,
avand obligatia in acest sens sa trimita Asociatului Secund in timp util in conformitate cu
regulamentul de joc si cu prezentul contract sumele necesare achitarii castigurilor.
6.2.8 Sa desfasoare activitatea - pariuri in cota fixa, in spatiul comercial sus-mentionat.
6.2.9 Asociatul Prim va intreprinde toate diligentele necesare pentru a asigura buna
functionare a programelor informatice de inregistrare pariuri in cota fixa.

ART. 7 GESTIUNEA ASOCIERII CONDUCEREA ASOCIERII


7.1 Părţile desemnează prin prezentul contract ca Manager al Asocierii pe S.C. DIRECT SPORT
BET S.R.L care va tine si contabilitatea asocierii;
7.2 Partile au obligaţia de a îndeplini toate obligaţiile legale ce le revin în calitate de asociati în
raporturile cu autorităţile publice.

ART. 8 RAPORTĂRI. DECONTĂRI


8.1. S.C. DIRECT SPORT BET S.R.L. are obligaţia de a transmite lui SC DAMISA LUX S.R.L
rapoarte de activitate cu privire la rezultatele asocierii.
8.2. Părţile convin că toate calculele şi raportările se vor efectua pe baza situatiilor prevazute de
OUG 77/2009.
ART. 9 COSTURI. BENEFICIILE ASOCIERII. PIERDERI
Rezultatul activitatii economice desfasurate este reprezentat de diferenta intre totalul incasarilor si
totalul platilor, realizate in urma desfasurarii activitatii de pariuri in cota fixa de catre asociatie, in
agentiile de pariuri sportive ce fac obiectul prezentului contract.
Părţile convin ca suportarea costurilor şi împărţirea beneficiilor asocierii să se facă conform
Anexelor 2-5 ale prezentului contract.
Art. 10. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
10.1 Avand in vedere prevederile regulamentului UE 679/2016 cu privire la protectia datelor cu
caracter personal si legislatia nationala in domeniu, in beneficiul realizarii obiectului de activitate a
prezentului contract, Asociatul Secund are calitatea de procesator de date cu caracter personal, in
raport cu Asociatul Prim.
10.2 Asociatul Secund isi va insusi si se obliga sa respecte politica de prelucrare a datelor cu
caracter personal a Asociatului Prim prezentata pe website-ul acestuia.
10.3 Asociatul Secund isi va insusi si se obliga sa respecte regulile generale de prelucrare a datelor
cu caracter personal, prezentate in cadrul manualului de operatiuni a Asociatului Prim (disponibil in
aplicatia CRM pusa la dispozitia Asociatului Secund de catre Asociatul Prim). Regulile de generale
de prelucrare a datelor cu caracter personal reprezinta parte integranta a prevederilor prezentului
articol.
In mod concret, fara a se limita la urmatoarele prevederi, Asdociatul Secund va asigura procesarea in
bune conditii a urmatoarelor categorii de date cu caracter personal:
10.4 Nume, prenume si CNP clienti inscrise pe biletele de pariuri castigatoare in scopul
impozitarii la sursa. Asociatul Secund va asigura arhivarea in bune conditii a inscrisurilor si la va
asigura impotriva pierderii, distrugerii, furtului sau accesului persoanelor neautorizate.

8
Asociat Prim………………… Asociat Secund……………….
10.5 Imagini video de pe camerele de supraveghere din agentii. Asociatul Secund se obliga sa
prelucreze aceste informatii exclusiv in scopul respectarii prevederilor legislatiei in vigoare cu
privire la securitatea fizica a obiectivelor.
10.6 Asociatul Secund se obliga sa nu divulge ori transmita infrormatiile colectate catre terte parti.
Art. 11. LITIGII SI PENALIZARI
11.1 Orice litigii survenite intre parti pe parcursul derularii contractului se vor rezolva pe cale
amiabila, iar in conditiile in care acest lucru nu este posibil, se vor solutiona de catre instanta
judecatoreasca din raza teritoriala a SC Direct Sport Bet SRL.
11.2 In cazul nerespectarii prevederilor contractuale, care conduc la prejudicierea materiala a
uneia dintre parti, aceasta este indreptatita sa ceara despagubiri celeilate parti.
11.3 Asociatul Prim are dreptul la daune interese in cazul incalcarii sau neindeplinirii clauzelor
contractuale de catre Asociatul Secund ce conduc la pierderi de natura financiara, logistica sau la
afectarea imaginii SC Direct Sport Bet SRL.

Art. 12. REZILIEREA CONTRACTULUI


12.1 Prezentul contract inceteaza in urmatoarele conditii:
a) prin acordul partilor, exprimat in scris;
b) la cererea scrisa si motivata a unei parti, in cazul neindeplinirii obligatiilor
contractuale de catre cealata parte, cu un preaviz prealabil de 1 luna;
c) la constatarea de catre Asociatul prim a nerentabilitatii activitatii desfasurate in baza
prezentului contract sau a neglijentei repetate a Asociatului Secund, cu un preaviz prealabil
de 1 luna;
d) falimentul uneia din parti.
In toate situatiile prezentate mai sus, partile sunt obligate sa respecte clauzele contractuale
pana la achitarea integrala a obligatiilor financiare ce decurg din acest contract.
12.2 Asociatul Prim are dreptul in mod special dar fara a se limita la prevederile prezentei clauze,
sa rezilieze contractul imediat, fara notificare prealabila si fara nici o alta formalitate, daca:
a) Asociatul Secund comite o inselaciune, incorectitudine sau savarseste o infractiune
care poate compromite/afecta interesele Asociatului Prim;
b) Daca Asociatul Secund este implicat in desfasurarea oricarei forme de jocuri de noroc
ilegale, interzise de legislatia in vigoare sau pentru care nu este autorizat;
c) Daca Asociatul Secund nu asigura in mod voit, din neglijenta ori sub orice alte
auspicii, comunicarea intre agentia de pariuri si sediul central al Asociatului Prim;
d) In cazul nerespectarii prevederilor art. 6.1.7, 6.1.10.
e) Daca se constata probleme grave de organizare si amenajare a agentiei de pariuri, cu
notificarea prealabila a Asociatului Secund si oferirea unui termen de 30 de zile pentru
remedierea problemelor constatate.
12.3 Rezilierea contractului de asociere nu exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor
contractuale.
12.4 In momentul incheierii contractului Asociatul Secund este obligat sa restituie integral si in
bune conditii Asociatului Prim toate bunurile, proprietate a Asociatului Prim, aflate in custodia sa
(caseta luminoasa, casa de marcat fiscala, imprimanta termica pentru tiparire bilete, registru de casa,
registru unic de control si alte inscrisuri fiscale, etc.). In cazul neindeplinirii acestei obligatii de catre
Asociatul Secund, Asociatul Prim are dreptul sa solicite daune-interese in valoare de 5.000 lei.
9
Asociat Prim………………… Asociat Secund……………….
ART. 13 CLAUZE SPECIALE
13.1. În executarea prezentului acord părţile vor trata drept informaţii confidenţiale orice informaţie
dobândită de la cealaltă parte, obligându-se să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor
care vor fi dezvăluite de partea care le-a transmis.
Părţile se obligă că vor limita accesul la informaţia confidenţiala numai acelor angajaţi, colaboratori
şi/sau consultanţi care trebuie sa o cunoască in scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, si pe care ii
vor informa referitor la obligaţiile de confidenţialitate ce decurg din prezentul contract. Cu toate
acestea părţile vor avea dreptul să comunice informaţia confidenţială către acţionarii/asociaţii lor,
organelor de conducere ale acţionarilor, eventualilor finanţatori care solicită o asemenea informaţie.
Partea în culpă răspunde pentru orice încălcare a confidenţialităţii rezultată din activitatea angajaţilor
si/sau colaboratorilor săi in ceea ce priveşte datele sau informaţiile ce provin de la cealaltă parte sau
rezultă din urma discuţiilor şi/sau negocierilor.
Părţile sunt de acord că obligaţia de confidenţialitate asumată prin prezentul acord va subzista si
după încetarea acestuia, indiferent de forma de încetare.
Părţile vor păstra confidenţialitatea tuturor documentelor, indiferent de natura acestora si indiferent
de suportul documentelor.
Partea care încalcă prezentul acord de confidenţialitate va despăgubi cealaltă parte pentru orice
prejudiciu determinat de încălcarea a confidenţialităţii.
Art.14. ALTE PREVEDERI:
14.1 Orice modificare adusa prezentului contract se va face cu acordul ambelor parti, sub forma de
acte aditionale si vor constitui parte integranta din contract
13.2 Este interzisa cesionarea prezentului contract de catre clolaborator fara acordul scris al
Asociatului Prim.
14.3 In cazul schimbarii administratorului / reprezentantului Asociatului Secund, este necesar
in prealabil acordul in scris al Asociatului Prim.
14.4 Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare.

Incheiat astazi 27.04.2020, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Asociatul prim, Asociatul Secund,


SC DIRECT SPORT BET SRL SC DAMISA LUX SRL
Prin reprezentant: Simona Gradinariu Prin reprezentant: Sarsan Toma Dacian

10
Asociat Prim………………… Asociat Secund……………….
ANEXA NR. 1 LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR .019 DIN 27.04.2020

LOCATII

NR. ADRESA MP DE LA PANA LA DETINUT IN


CRT. DATA DATA BAZA ACT
1. Mun. Ramnicu Valcea, Str. I.C. 46 01.05.2020 01.05.2030 Contract de
Bratianu, nr.16, Bl. A64, Jud. Valcea comodat nr. 2/
05.12.2018

Incheiat astazi 27.04.2020 in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Asociatul prim, Asociatul Secund,


SC DIRECT SPORT BET SRL SC DAMISA LUX SRL
Prin reprezentant: Gradinariu Simona Prin reprezentant: Sarsan Toma Dacian

11
Asociat Prim………………… Asociat Secund……………….
ANEXA NR. 2 LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR .019 DIN 27.04.2020
Valoarea comisionului de asociere in functie de tipul de joc
Definitie : Miza incasata = total incasari – taxa administrativa (5%)

Art. 1 Pariuri sportive si pariuri pe numere (loto) - Incasari pe terminale de pariuri dependente
(pariuri acceptate la calculator de catre un operator pariuri)
Asociatul secund opteaza pentru una dintre urmatoarele variante de comision.

Comision 60% din profit, calculat dupa urmatoarea formula:


Comision 60% = 60% x (miza – castiguri validate)

Comision 50% din profit fara valoare negativa, calculat dupa urmatoarea formula:
Comision 50% = 50% x (miza – castiguri validate)
In cazul in care valoarea (miza-castiguri validate) are valoare negativa, valoarea comisionului este egala cu
zero.

Art. 2 Pariuri sportive si pariuri pe numere (loto) - Incasari pe terminale de pariuri independente
(terminale de pariuri cu touch screen si bill-acceptor la care clientul pariaza singur)
Asociatul secund opteaza pentru aceeasi varianta de comision aleasa la art.1, cu aplicarea formulei de calcul
definite de catre prezentul articol

Comision 60% din profit, calculat dupa urmatoarea formula:


Comision 60% = 60% x (miza – castiguri validate – 5% din miza)

Comision 50% din profit fara valoare negativa, calculat dupa urmatoarea formula:
Comision 50% = 50% x (miza – castiguri validate)
In cazul in care valoarea (miza-castiguri validate) are valoare negativa, valoarea comisionului este egala cu
zero.

Art. 3 Alte tipuri de pariuri in cota fixa: pariuri live, pariuri virtuale (Excel6, curse de caini) sau
orice alte tipuri de pariuri din oferta Asociatului Prim
Asociatul secund opteaza pentru una dintre urmatoarele variante de comision.

Comision 7% din miza incasata, calculat dupa urmatoarea formula:


Comision 7% = 7% x miza

Comision 50% din profit, calculat dupa urmatoarea formula:


Comision 50% = 50% x (miza – castiguri validate – 5% din miza)

Art. 4 In cazul in care Asociatul secund alege pentru Art. 1-2, varianta de comision “50% din profit fara
valoare negativa”, Asociatul Prim percepe Asociatului secund, pentru activitatea desfasurata, o taxa
operationala fixa, de 400 lei/ luna/ agentie de pariuri in cota fixa, ce urmeaza a fi dedusa din valoarea
totala a comisionului de asociere al fiecarei agentii, chiar daca valoarea totala a acestuia este negativa.

12
Asociat Prim………………… Asociat Secund……………….
Art. 5 Modificarea valorii comisionului de asociere

Asociatul Prim are dreptul sa modifice valoarea comisioanelor de asociere, cu conditia notificarii
Asociatului secund cu 30 de zile inainte de efectuarea modificarii.

Art. 6 In cazul in care Asociatul secund este ori devine platitor de TVA, valoarea calculata a
comisionului include TVA.

13
Asociat Prim………………… Asociat Secund……………….
ANEXA NR. 3 LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR 019 DIN 27.04.2020
Părţile convin ca suportarea costurilor şi împărţirea beneficiilor asocierii să se facă după cum
urmează:
3.1 Valoarea venitului din asociere cuvenit Asociatului Secund poate fi majorata sau
diminuata de catre Asociatul Prim cu privire la, dar fara a se limita la urmatoarele situatii:
Majorarea venitului:
- Bonusuri cu privire la valoarea incasarilor
- Bonusuri performanta angajati
Diminuarea venitului:
- Costuri legate de servicii de internet
- Cheltuieli salariale
- In cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Asociatul Secund (amenzi primite
de catre Asociatul prim din culpa Asociatului Secund, folosire excesiva a serviciilor de
curierat in numele Asociatului Prim, s.a.)
- Comisioane transfer sume de bani
3.2 Majorarea/diminuarea valorii venitului se va comunica prin intermediul fiselor de decont
lunare cu privire la valoarea finala a venitului, emise de catre Asociatul Prim.
3.3 In cazul constatarii de catre Asociatul prim a unor abateri din partea Asociatului Secund
cu privire la indeplinirea obligatiilor contractuale acesta poate solicita Asociatului Secund
majorarea valorii garantiei operationale. Majorarea garantiei urmeaza a se efectua prin retinerea
de catre Asociatul Prim a unei sume de maxim 5.000 lei lunar din venitul Asociatului Secund.
Garantiile se pot majora si prin majorarea garantiilor prevazute prin intermediul art. 6.1.23.
3.4 Calculul venitului Asociatului Secund, se face pe baza deconturilor finaciare saptamanale /
lunare emise de catre Asociatul Prim.
3.5 Asociatul Prim percepe Asociatului Secund o taxa de deschidere nerambursabila, in suma de
1500 lei/ agentie de pariuri in cota fixa, ce urmeaza a fi achitata de catre acesta in termen de 5 zile
lucratoare de la semnarea prezentului contract.

14
Asociat Prim………………… Asociat Secund……………….
ANEXA NR. 4 LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR.019 DIN 27.04.2020
Prevederi cu privire la respectarea legislatiei specifice in domeniul jocurilor de noroc de
catre Asociatul Secund

Asociatului Secund se obliga sa respecte urmatoarele prevederi, fara a se limita la acestea in


scopul respectarii legislatiei specifice in domeniul jocurilor de noroc:

1. Dotarea agentiei cu calculator pentru acceptarea de pariuri in cota fixa (terminal


dependent de pariere) si 3 TV sau monitoare pentru informarea clientilor.
2. Raport de evaluarea riscului la securitatea fizica; Sistem de alarma si sistem de supraveghere
si inregistrare video cu proiect avizat de organele de politie locale si pentru care sa existe un contract
de service, realizat cu o firma autorizata. Asociatul Secund are obligatia de a furniza Asociatului
Prim acces prin intermediul internetului la sistemele de supraveghere video din agentie. In cazul
aparitiei unui incident in cadrul agentiei, Asociatul Secund are obligatia de a pune la dispozitia
Asociatului Prim sau a organelor competente in investigarea acestuia, inregistrarile video relevante,
cu privire la acesta; Seif prins in perete sau podea cu senzori de soc;
3. Sa nu permita accesul minorilor in sala de joc
4. Sa afiseze la loc vizibil in agentie urmatoarele informatii:
 Denumirea societatii SC Direct Sport Bet SRL
 Copie dupa codul unic de inregistrare SC Direct Sport Bet SRL
 Copie dupa Autorizatia de Exploatare a Jocurilor de Noroc a SC Direct Sport Bet SRL
 Copie dupa Licenta de Organizare a Jocurilor de Noroc a SC Direct Sport Bet SRL
 Copie dupa certificatul constatator de la oficiul registrului comertului al SC Direct Sport Bet
SRL
 Regulamentul de pariuri in cota fixa al SC Direct Sport Bet SRL, cu toate modificarile
ulterioare aduse acestuia.
 Programul de functionare al agentiei de pariuri.
 Orice alte anunturi oficiale ale Asociatului Prim, SC Direct Sport Bet SRL
 Anunturile privind urmatoartele aspecte ale activitatii de pariuri:
 Miza minima si taxele percepute clientilor
 Numarul maxim de meciuri ce poate fi pariat.
 Obligativitatea solicitarii si pastrarii bonului fiscal de catre clienti pana la iesirea din agentie.
 Interzicerea accesului minorilor in agentia de pariuri
 Informarea clientilor cu privire la datele de contact ale Autoritatii Nationale pentru Protectia
Consumatorilor.
5. Sa pastreze in agentie si sa puna la dispozitia organelor de control registrul unic de control al
SC Direct Sport Bet SRL

15
Asociat Prim………………… Asociat Secund……………….
6. Sa pastreze in agentie la loc vizibil si sa puna la dispozitia clientilor, caietul de reclamatii si
sesizari al SC Direct Sport Bet SRL. Asociatul Secund are obligatia ca inainte de inceperea activitatii
efective sa inregistreze caietul de reclamatii si sesizari in beneficiul Asociatului Prim la Organismul
Teritorial ONJN, in raza caruia isi desfasoara activitatea agentia.
7. Sa respecte prevederile legale in vigoare cu privire la personalizarea fatadei cat si a
interiorului agentiei de pariuri, respectand prevederile de mai jos, dar nelimitandu-se doar la acestea:
- sa nu depaseasca o suprafata de 6 mp2 acoperita cu materiale promotionale specifice pariurilor in
cota fixa pe fatada agentiei de pariuri;
- sa nu practice iluminarea excesiva a fatadei;
8. Este interzisa in mod expres si cu desavarsire creditarea jucatorilor. Prin creditare se intelege
acceptarea de pariuri "pe datorie", fara incasarea efectiva a sumelor de bani pariate ori oferirea de
sume de bani de catre Asociat Secund cu titlu personal clientilor, pentru a paria.
9. Asociatului Secund i se interzice sa participe ca si client la pariurile in cota fixa organizate de
catre Asociatul Prim. Aceasta obligatie se intinde si asupra reprezentantilor Asociatului Secund, a
angajatilor si a persoanelor interpuse. Prin persone interpuse se intelege, sotii sau sotiile si rudele
pana la gradul al III-lea inclusiv, atat pe linie directa, cat si pe linie colaterala. De asemenea interpusi
pot fi considerati si persoanele aflate in relatii de complicitate, dovedita de catre Asociatul Prim, in
raport cu reprezentantii Asociatului Secund si angajatii acestuia.
In cazul incalcarii acestei obligatii de catre Asociatul Secund, acesta datoreaza Asociatului Prim
daune-interese in cuantum de:
- valoarea sumelor aferente pariurilor efectuate in contradictie cu contractul de asociere plus o
penalizare de 100% din valoarea sumelor pariate.
- valoarea castigurilor platite in contradictie cu contractul de asociere plus o penalizare de
100% din valoarea castigurilor platite.
10. Este cu desavarsire interzis Asociatului Secund să elibereze participanţilor la joc atestate sau
alte documente prin care se certifică câştigarea de sume de bani la pariuri in cota fixa.
11. Să ia măsurile necesare pentru ca fiecare angajat al agentiei să poarte un ecuson pe care să fie
înscrise numele şi prenumele persoanei respective, precum şi funcţia deţinută.

16
Asociat Prim………………… Asociat Secund……………….
CONTRACT DE FIDEJUSIUNE

Subsemnatul Sarsan Toma Dacian , domiciliat in Mun. Ramnicu Valcea, Bd. Dem Radulescu, nr.13,
bl.X1, et.4, ap.42, Jud. Valcea, legitimat cu CI seria VX, nr. 780948, in calitate de FIDEJUSOR ma
oblig prin prezenta la urmatoarele:

Eu Sarsan Toma Dacian, In calitate de FIDEJUSOR, garantez plata integrala a soldului registrului de
casa rezultat din desfasurarea activitatii de catre SC DIRECT SPORT BET in spatiul commercial
administrat de catre mine din Mun. Ramnicu Valcea, Str. I.C. Bratianu, nr.16, Bl. A64, Jud. Valcea,
conform contractului de asociere 019/ 27.04.2020 intre SC DIRECT SPORT BET SRL si SC
DAMISA LUX SRL in calitate de Asociatul Secund, renuntand la beneficiile prevazute in art. 1662
si 1667 Cod Civil (beneficiul discutiunii si indiviziunii), in conformitate cu art. 42 Cod commercial
ma oblig in solidar cu debitorul la plata integrala a soldului restant conform contractului de asoceire
si a evidentelor financiar contabile a SC Direct Sport Bet SRL.

Drept urmare daca Asociatul Secund SC DAMISA LUX SRL nu va plati sumele restante catre
Asociatul prim, la termenele stabilite prin contractul sus-mentionat, executarea se poate intrepta
impotriva mea, fara somatie, punere in intarziere sau judecata.

Incheiat astazi 27.04.2020, in doua exemplare, un exemplar pentru fiecare parte.

Data Nume in clar si semnatura

27.04.2020 Sarsan Toma Dacian

17
Asociat Prim………………… Asociat Secund……………….
CONVENTIE PE LINIE DE SECURITATE A MUNCII, PREVENIREA
SI STINGEREA INCENDIILOR, PROTECTIA SANATATII
MEDIULUI INCONJURATOR

pentru contractele de asociere

Incheiat astazi 27.04.2020 in baza prevederilor LEGILOR SI A NORMELOR SPECIFICE care


stabilesc masuri si responsabilitati pe linie de securitate si sanatate a muncii, prevenirea si stingerea
incendiilor, protectia sanatatii si a mediului inconjurator,

- SC DIRECT SPORT BET SRL reprezentata de Simona Gradinariu in calitate de manager


dezvoltare
si
- SC DAMISA LUX SRL reprezentata de Sarsan Toma Dacian , in calitate de Asociat Secund, in
baza contractului nr. 019/ 27.04.2020, in scopul prevenirii accidentelor de munca, incendiilor,
avariilor, protectia sanatatii si a mediului inconjurator stabilim urmatoarele:

SARCINILE ASOCIATULUI SECUND:

Pentru desfasurarea activitatii, Asociatului Secund ii revine in exclusivitate sarcina de a lua toate
masurile tehnice si organizatorice de securitate a muncii, Situatii de Urgenta si mediu astfel:
1 Activitatea se va desfasura numai dupa obtinerea de catre Asociatul Secund a tuturor avizelor
si autorizatiilor SSM/SU/Mediu necesare.
2 Asociatul Secund va efectua dotarea spatiului in care-si desfasoara activitatea cu mijloacele
initiale de stingere a incendiilor (stingatoare), trusa medicala, semnalizari de securitate si de
incendiu (marcari prize, evacuari, tablou electric, stingatoare, interzicerea fumatului). De
asemenea are obligatia verificarii periodice a termenelor de folosinta a mijloacelor de
stingere, materialelor din trusa sanitara etc.
3 Asociatul Secund va efectua instruirea personalului propriu in domeniul SSM/SU si Mediu
conform cerintelor legislatiei de specialitate. Nici o persoana nu poate sa-si desfasoare
activitatea fara a avea contract individual de munca. Asociatul Secund va raspunde de
legalitatea incheierii acestor contracte.
4 Asociatul Secund va asigura efectuarea de catre personalul din subordine a controalelor
medicale obligatorii desfasurarii activitatii.
5 Asociatul Secund va asigura verificarea periodica a echipamentelor de munca din dotarea
fiecarui punct de lucru (Plan de Revizii) precum si verificarea instalatiei electrice din punct
de vedere al continuitatii (Buletin Verificare).
6 Asociatul Secund are obligatia intocmirii tuturor documentelor si documentatiilor de
SSM/SU/Mediu, necesare desfasurarii activitatii in cadrul punctelor de lucru.
7 Asociatul Secund va raspunde de incheierea tuturor contractelor necesare colectarii
deseurilor.
8 Asociatul Secund va asigura supravegherea permanenta a activitatii desfasurate de lucratori.
9 Asociatul Secund va lua masurile necesare pentru crearea conditiilor igienico-sanitare pentru
18
Asociat Prim………………… Asociat Secund……………….
personalul propriu.
10 Asociatul Secund va asigura paza propriilor spatii avand obligatia de a lua toate masurile
necesare prevenirii furturilor sau a situatiilor de urgenta (incendii, agresiuni etc.). De
asemenea are obligatia de a asigura montarea de camere de supraveghere, buton de panica si
de a incheia contract de supraveghere cu o societate abilitata.
11 Asociatul Secund va raspunde unilateral in fata legii de eventualele consecinte (accidente
si/sau avarii, incendii) ale nerespectarii de catre personalul propriu a Legislatiei specifice in
domeniul SSM/SU/Mediu.
12 In cazul in care Asociatul Secund subinchiriaza spatiul de lucru unei alte societati sau
desfasoara si alte activitati isi asuma responsabilitatea pentru semnarea si respectarea
prevederilor prezentei conventii pentru toti coloboratorii.

REGLEMENTARI FINALE
1. Cercetarea imprejurarilor in care s-au produs: accidente de munca, avarii sau incendii, se va
face exclusiv de Asociatul Secund.
2. Potrivit Legii 319/2006 "Accidentul suferit de o persoana, aflata in indeplinirea indatoririlor
de serviciu, pe baza de delegatie, pe teritoriul unei persoane juridice sau fizice, se
inregistreaza de catre persoana juridica sau persoana fizica, unde este angajata victima”.
3. In cazul in care apar situatii deosebite neprevazute in reglementarile in vigoare, inregistrarea
accidentelor de munca va fi stabilite de catre Inspectoratul de Munca.

S.C. DIRECT SPORT BET S.R.L. SC DAMISA LUX SRL


Prin reprezentant: Gradinariu Simona Prin reprezentant: Sarsan Toma Dacian

19
Asociat Prim………………… Asociat Secund……………….