Sunteți pe pagina 1din 12

SEMINAR - 01.04.

2016

Practici ale reglementarilor în


jocurile de noroc
Exploatarea jocurilor de noroc - în comun –
ansamblul acţiunilor desfăşurate în temeiul contractului încheiat în formă scrisă, care
să prevadă îndeplinirea, de către partenerul contractual, în numele şi pe seama
organizatorului de jocuri de noroc, a cel puţin uneia dintre activităţile specifice
jocurilor de noroc,:

1. operarea mijloacelor de joc;

2. evidenţierea încasărilor şi plăţilor;

3. completarea documentelor aferente activităţii curente;

4. altele asemenea.

Aceste contracte se va comunica ONJN în termen de 5 zile de la data încheierii.

Asocierea în participaţie
Raporturile dintre asociaţi şi faţă de terţi

- Asociaţii, chiar acţionând pe contul asocierii, contractează şi se angajează în


nume propriu faţă de terţi;
- Cu toate acestea, dacă asociaţii acţionează în această calitate faţă de terţi sunt
ţinuţi solidar de actele încheiate de oricare dintre ei;
- Orice clauză care stabileşte un nivel minim garantat de beneficii pentru unul sau
unii dintre asociaţi este considerată nescrisă.
Reguli privind asocierile în participaţie

- Nu este persoană impozabilă distinctă, fiecare asociat/participant fiind subiect


de impunere în înțelesul impozitului pe profit sau pe venit, după caz;
- Veniturile și cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, conform
prevederilor contractului de asociere;
- Transmise pe, bază de decont, fiecărui asociat, se iau în calcul pentru
determinarea profitului impozabil al fiecărui asociat;
Atenţie la TVA pentru parteneri – ajustare sau pierderea dreptului de deducere.

Cod Fiscal - Legea 227 din 2015 :art.269, art.304 – 306 și 321;

NM – HG 1 din 2016: TVA – punctele 78 – 80 și 102.

Acţiuni de promovare
Se realizează cu respectarea principiilor privind:

1. protecţia minorilor;

2. participarea responsabilă la jocul de noroc.

Materialele de promovare nu vor putea fi amplasate:

1. în incinta sau pe împrejmuirile instituțiilor de învățământ;

2. pe împrejmuirile așezămintelor socio-culturale sau religioase.

Materialele de promovare vor cuprinde :

1. în mod vizibil interdicția minorilor de participare la jocul de noroc, semnalizată


prin simboluri vizuale;

2. seria şi numărul licenţei de organizare a activităţii de jocuri de noroc sigla ONJN.

Acţiunile de promovare, desfăşurate de organizatorul de jocuri de noroc,


în locaţiile proprii sau pe paginile de internet proprii, sunt permise, pentru:

1. reclamă;

2. publicitate;

3. activităţi specifice de marketing.


Promovarea acţiunilor de acordare a bonusurilor este permisă numai:

1. în locaţiile proprii;

2. pe paginile de internet proprii;

3. pe paginile de internet ale afiliaţilor;

4. prin transmiterea mesajelor electronice către jucătorii cu conturi active din baza
de date proprie, dacă aceştia şi-au exprimat în prealabil acordul pentru primirea
lor.

Se supun avizării ONJN, prin Direcţia autorizare jocuri de noroc, acţiunile de


promovare, organizate de orice organizator de jocuri de noroc, constând în:

1. atribuirea unor câştiguri băneşti sau de orice fel;

2. organizate în afara locaţiilor proprii sau în afara paginilor de internet proprii;

3. care presupun utilizarea modalităţilor de atribuire a premiilor specifice jocurilor


de noroc.

Acordare bonusuri şi premii publicitare


Bonus - beneficiul ce poate fi obținut suplimentar de jucător:

1. fără perceperea de taxe sau costuri suplimentare;

2. prevăzut în regulamentul de joc al organizatorului;

3. din fondurile proprii.

Premii publicitare:

1. permise fără autorizare;

2. nu presupun taxă de participare

3. prevăzute în regulamentul de desfăşurare

4. obligativitatea obținerii avizului O.N.J.N.


Regulament de joc
Ansamblul de:

1. reguli;

2. norme;

3. proceduri care să cuprindă:

a) omologarea rezultatelor

b) validare a câştigurilor

c) respectarea termenelor de plată

d) reținerea şi plata obligaţiilor care le revin în ceea ce priveşte impozitul pe


veniturile realizate din jocurile de noroc

Reglementează modalitatea de desfăşurare a activităţii de jocuri de noroc între


organizator şi participant

Regulament intern - partea specială


Ansamblul de:

1. reguli;

2. norme;

3. proceduri în care sunt prevăzute responsabilităţile şi competenţele individuale


ale angajaţilor implicaţi în desfăşurarea activităţilor specifice jocurilor de noroc.

Regulament premii publicitare


Cuprinde:

1. mod de participare şi desfăşurare;

2. descrierea activităţii cu precizarea:

a) numărului, natura şi valoarea totală a premiilor;

b) modalitatea de desemnare a câştigătorilor.


Licența de organizare a jocurilor de noroc
Se acordă operatorului economic:

1. îndeplinește condițiile;

2. temen de valabilitate 10 ani;

3. intrarea în vigoare în luna următoare platii taxei ;

4. plata taxei de autorizare – în suma fixa - anticipat:

a) pentru primul an – până în 25 a lunii următoare;

b) cu zece zile înainte de expirarea anului precedent.

Autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc


Se acordă operatorului economic:

1. îndeplinește condițiile;

2. temen de valabilitate un an;

3. intrarea în vigoare în luna următoare platii taxei ;

4. plata taxei de autorizare – anticipat:

a) Suma fixa, anual, integral – joc tip loto, jocuri temporare - tradiţionale;
b) Suma fixă/ locaţie şi procent din valoarea biletelor tipărite – joc tip bingo sală-
tradiţional;

c) Trimestrial, suma forfetare, pe mijloacele de joc – joc tip cazinou, slot-machine,


bonificaţie de 10% - plata integrală, nu şi pentru risc limitat;

d) Trimestrial, rate egale – festival de poker


e) Lunar , suma fixa, club de poker – tradiţionale, bonificaţie 10% plata integrală;
f) Suma minime şi apoi regularizare lunară, prin aplicarea unei cote procentuale
asupra diferenţei dintre taxa de participare colectată de la jucători şi valoarea
premiilor acordate – joc tip pariuri, bingo tv, tombola – tradiţionale şi jocuri tip
on-line.
Declararea taxelor
Codul de procedură fiscală:

a) declaraţia de impunere este asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei


verificări ulterioare, şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data
depunerii acesteia

b) declaraţia fiscală se depune de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal


sau altor legi speciale, la termenele stabilite de acestea.

c) în declaraţia de impunere contribuabilul/plătitorul trebuie să calculeze


cuantumul obligaţiei fiscale, dacă acest lucru este prevăzut de lege.

Declararea până la termenul de plată a taxelor


Taxele prevăzute de OUG 77 din 2009, actualizata;

Cursul valabil în anul 2016 - este de 4,4159 lei/euro

Declararea cf.

ORDIN nr. 587 din 1 februarie 2016

100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

710 Declaraţie rectificativă

ANEXA nr. 3: Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat

Nr. crt. :

9 si 10 - impozit premii - rezidenti si nerezidenti;

20 si 21 impozit pe venit din jocuri de noroc – rezidenti si nerezidenti;

65 – taxa anuala de autorizare cu regularizare lunara;

66 – taxa pentru obtinerea licentei;

67 – taxa anuala pentru obtinerea autorizatiei;

68 – taxa de acces;

70 – taxa de viciu
Taxe pentru jocurile de noroc
O copie a declaraţiei sau orice alte modificări ale acesteia și a documentului de plată
aferent, se va transmite către ONJN, în termen de 5 zile de la data efectuării plăţii.

Jocurile de noroc de tip pariuri


Cuprind activităţile:

1. pariuri mutuale;

2. pariuri în cotă fixă;

3. pariuri în contrapartidă.

Se desfăşoară:

1. în conformitate cu dispoziţiile regulamentului de joc al organizatorului aprobat;

2. în incinta locaţiilor specializate, denumite agenţii de pariuri;

3. alte locaţii specializate prin intermediul terminalelor de pariere autonome.

Agenţia de pariuri- locaţia specializată, condiţii:

1. în care se operează cel puţin un terminal de pariere dependent;

2. suprafaţa locaţiei va fi de minimum 15 mp;

3. minimum 3 monitoare folosite exclusiv pentru afişarea informaţiilor;

4. o imprimantă pentru emiterea biletelor de pariere;

5. sistem de transmisie de date către locaţia centrală;

6. programul şi norma de muncă trebuie să acopere întreaga durată a programului


de funcţionare declarat de organizator.

Semnalizarea activitatatii:

1. denumirea societăţii organizatoare şi tipul activităţii – în limita a 6 mp;

2. în cadrul suprafeţelor vitrate a afişelor sau a materialelor publicitare:

a) suprafaţa fiecărui material în parte nu va putea depăşi 1 metru pătrat;

b) suprafaţa totală 3 metri pătraţi.


Jocurile de tip slot machine
Se împart în trei categorii:

1. jocuri de tip slot machine cu miză şi câştiguri nelimitate;


2. jocuri de tip slot machine prin intermediul aparatelor electronice atribuitoare de
câştiguri cu risc limitat;
3. jocurile de videoloterie sau VLT.

Condiţii de funcţionare:

1. numărul minim 75 de aparate electronice cu miză şi câştiguri nelimitate şi/sau


aparate electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat;

2. permisă exploatarea în acelaşi spaţiu a două sau mai multe categorii de joc tip
slot machine numai dacă spaţiul aferent exploatării fiecărei activităţi este
delimitat distinct în cadrul locaţiei;

3. sala de jocuri:

a) minimum 20 slot-machine pentru municipiul București;

b) minimum 12 slot-machine în alte locații decât municipiul București.

4. maximum cinci slot-machine, pentru locaţiile autorizate pentru activitatea de


pariuri;

5. maximum trei aparate electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat - numai


de către un singur organizator - nu vor fi operate în locaţiile specializate.

Mijloacele de joc slot machine cu câştiguri nelimitate


Plăcuţe de identificare marcate vizibil:

1. tipul aparatului;

2. producătorul;

3. seria;

4. anul de fabricaţie.
Vor avea, în mod obligatoriu:

1. contoare electromecanice neresetabile, ce permit evidenţierea unui număr


compus din minimum 6 cifre, care vor înregistra:

a) taxele de participare colectate de organizator;

b) şi plăţile efectuate către jucători.

2. conectare prin intermediul unui protocol de comunicare standardizat care să nu


folosească semnale analogice preluate din generatorul de semnal pentru
contoarele electromecanice, de tip serial, la un sistem informatic centralizator,
în conformitate cu ordinul preşedintelui ONJN;

3. sistemul informatic centralizator va fi conectat la un terminal situat la ONJN:

a) totalul taxelor de participare colectate zilnic;

b) totalul premiilor acordate zilnic;

c) evidenţa terminalelor interconectate în sistem;

d) numărul acestora;

e) adresa la care sunt exploatate fiecare.

Aparatelor electronice atribuitoare de câştiguri cu risc


limitat
Aparatele vor fi marcate, la loc vizibil - frontal, cu menţiunea:

1. "Joc de noroc cu risc limitat";

2. Afişul va fi de dimensiunea minimă 200/100 mm.


Condiţii cumulative:

1. miza maximă admisă pentru un joc este de 2 lei;

2. câştigul maxim este de 1.000 lei pe fiecare joc distinct. Prin joc distinct (spin) se
înţelege orice generare individuală de elemente aleatoare a simbolurilor din
tabela de câştiguri a programului de joc, în orice stadiu al jocului (în jocul de
bază sau în jocurile bonus);

3. procentaj minim de premiere (Win/Bet): 85%, conform certificatului de


verificare tehnică emis de organismele de evaluare a conformităţii;

4. creditul maxim obţinut de jucător este de 1.000 lei, la atingerea acestei valori
aparatul blocându-se până la încasarea câştigului;

5. maximum 1.000 lei câştig posibil la jocul de risc (dublaj).

Prelungirea licenţelor de organizare şi a autorizaţiilor de


exploatare a jocurilor de noroc
Licenţele clasa I şi clasa a II-a şi autorizaţiile de exploatare

1. vor fi prelungite, la cerere, pentru perioade de valabilitate identice dacă

- cu 30 de zile înaintea expirării duratei iniţiale;

- face dovada menţinerii condiţiilor avute în vedere la data acordării;

Pentru prelungirea valabilităţii licenţei de organizare sau a autorizaţiei de exploatare

- depune cererea de prelungire cu cel puţin 30 de zile înainte de expirare


însoţită de următoarele documente:

a)certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului;

b)certificat de atestare fiscală;

c)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind menţinerea


condiţiilor de la momentul emiterii licenţei de organizare a cărei prelungire se solicită;

d)certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autorităţile competente.


Licenţă clasa a II-a
Pentru activităţilor de:

1. producţie;

2. distribuţie;

3. întreţinere;

4. servicii;

5. import;

6. export;

7. achiziţie intracomunitară;

8. livrare intracomunitară pentru echipamentele de jocuri de noroc;

9. alte activităţi conexe, specifice jocurilor de noroc sau desfăşurate în domeniul


jocurilor de noroc.

Obligaţiile organizatorilor de jocuri de noroc

Noutăţi:

-să ţină în permanenţă la casieria sălii de joc şi să pună la dispoziţia jucătorilor caietul
de reclamaţii şi sesizări, care va fi numerotat, şnuruit şi sigilat prin ştampilare de către
organele teritoriale ale ONJN în a căror rază teritorială se află sala de joc;

- să informeze, prin adresă, sediul teritorial ONJN despre obţinerea licenţei de


organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a mijloacelor de joc
pentru locaţia respectivă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a
acestora;

- să informeze, prin adresă, sediul teritorial ONJN în a cărui arie teritorială se află
situată locaţia şi în care urmează să mute mijloace de joc, în termen de 5 zile
lucrătoare de la data începerii activităţii;

- să păstreze la sediul social sau la sediul ori domiciliul reprezentantului autorizat


licenţa de organizare şi autorizaţia de exploatare a activităţii şi să afişeze, la loc vizibil,
în locaţie sau pe pagina de internet prin care se desfăşoară activitatea copia licenţei de
organizare şi a autorizaţiei de exploatare pe care le deţine;
- să declare la organul fiscal până la termenul de plată taxele prevăzut şi să transmită
ONJN o copie a documentului de plată în termen de 5 zile de la data efectuării plăţii;

Dispoziţii tranzitorii

Până la data licenţierii societăţilor specializate în vederea realizării controlului tehnic al


mijloacelor de joc, organizatorii de jocuri de noroc vor putea utiliza pentru
desfăşurarea activităţii programe informatice pentru care deţin certificate recunoscute
într-un stat membru UE.

Pentru o perioadă de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme,


operaţiunile de vânzare, cumpărare, închiriere sau alte asemenea, în temeiul cărora se
obţine dreptul de folosinţă a mijloacelor de joc, sunt permise între operatorii
economici care nu deţin licenţă clasa a II-a cu respectarea condiţiilor de notificare a
operaţiunii către ONJN - expira la 26 mai 2016

Organizatorii de jocuri de noroc de tip slot-machine vor asigura interconectarea


tuturor mijloacelor de joc prin protocolul de comunicare serial la sistemul informatic
unic la nivelul organizatorului şi conectarea acestuia la terminalul situat la ONJN sau în
locaţia indicată de acesta, în conformitate cu ordinului preşedintelui ONJN.
Interconectarea se va face în termen de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare
a prezentelor norme metodologice.