Sunteți pe pagina 1din 17

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Privind repartizarea unor alocații aprobate


în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021
---------------------------------------------------------------

În temeiul art. 3 lit. f) din Legea bugetului de stat pentru anul 2022
nr.205/2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 315-324 art. 478),
Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se repartizează, din alocațiile aprobate în bugetul de stat pentru anul


2022, mijloace financiare pentru acordarea premiului anual pentru rezultatele
activității în anul 2021:
1) autorităților finanțate de la bugetul de stat – în sumă de 93 273,7 mii lei,
conform anexei 1.
2) bugetelor locale – în sumă de 114 480,5 mii lei, conform anexei 2.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

C:\Users\mariana.sotnicenco\Desktop\Proiecte redactate\5824-redactat-ro.docx
3

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.

Alocații repartizate autorităților finanțate de la bugetul de stat

(mii lei)
Suma,
Denumirea Cod mii lei
1 2 3
Curtea Constituțională 0103
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 453,9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 453,9
Jurisdicție constituțională 0401 453,9
Curtea de Conturi 0104
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 457,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 457,5
Auditul extern al finanțelor publice 0510 457,5
Cancelaria de Stat 0201
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 364,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 364,5
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 364,5
Ministerul Finanțelor 0203
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1982,2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1982,2
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1982,2
Ministerul Justiției 0204
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 9294,4
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 9294,4
Politici și management în domeniul justiției 4001 30,6
Apărare a drepturilor și intereselor legale ale persoanelor 4008 92,7
Asigurarea măsurilor alternative de detenție 4016 1044,9
Sistemul penitenciar 4302 8126,2
Ministerul Afacerilor Interne 0205
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 53773,7
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 51852,6
Politici și management în domeniul afacerilor interne 3501 622,2
Ordine și siguranță publică 3502 31587,2
Migrație și azil 3503 677,8
Trupe de carabinieri 3504 4802,2
Managementul frontierei 3506 10147,6
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor 3702 4015,6
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 36,1

C:\Users\mariana.sotnicenco\Desktop\Proiecte redactate\5824-redactat-ro.docx
4

1 2 3
Managementul deșeurilor radioactive 7006 36,1
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 99,0
Asistență medicală primară 8005 99,0
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1786,0
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 221,1
Învățământ superior 8810 1359,0
Perfecționarea cadrelor 8812 205,9
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 0224
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1777,6
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1740,1
Politici și management în domeniul agriculturii și industriei alimentare 5101 593,5
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică
"Biotehnologie"
5107 1146,6
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 37,5
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 7007 37,5
Ministerul Mediului 0225
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1877,2
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 195,0
Politici și management în domeniul sectorului forestier 5401 170,5
Reglementare și control al extracției resurselor minerale utile 5902 24,5
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1682,2
Prognozarea meteo 5010 683,7
Politici şi management în domeniul protecției mediului 7001 111,0
Securitate ecologică a mediului 7003 887,5
Ministerul Educației și Cercetării 0226
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 7467,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 360,4
Cercetări științifice aplicate în direcția strategică "Patrimoniul național și
0807 129,4
dezvoltarea societății"
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică "Patrimoniul
231,0
național și dezvoltarea societății" 1606
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1227,2
Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice și
programelor de dezvoltare economică, în direcția strategică "Materiale, 5007 1050,9
tehnologii și produse inovative "
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică
5107 176,3
"Biotehnologie"
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1520,8
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 7007 1520,8
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 104,3
C:\Users\mariana.sotnicenco\Desktop\Proiecte redactate\5824-redactat-ro.docx
5

1 2 3
Sport 8602 104,3
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 4254,8
Învățământ gimnazial 8804 71,9
Învățământ special 8805 22,3
Învățământ liceal 8806 3017,7
Perfecționarea cadrelor 8812 390,5
Servicii generale în educație 8813 122,9
Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 400,6
Asigurarea calității în învățământ 8816 228,9
Ministerul Culturii 0227
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1685,4
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1685,4
Dezvoltarea culturii 8502 959,1
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național 8503 726,3
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 0228
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1820,0
Servicii de stat cu destinație generală 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 460,6
Servicii generale în domeniul forței de muncă 5003 460,6
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1359,4
Protecție a persoanelor în etate 9004 388,4
Protecție a familiei și copilului 9006 899,0
Serviciul public în domeniul protecției sociale 9017 72,0
Ministerul Sănătății 0229
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2623,1
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2610,9
Asistență medicală de reabilitare și recuperare 8013 344,6
Medicină legală 8014 1151,8
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 1114,5
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 12,2
Servicii generale în educație 8813 12,2
Biroul Național de Statistică 0241
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2972,7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2972,7
Politici și management în domeniul statisticii 1201 1140,9
Lucrări statistice 1202 1831,8
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 151,7
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 151,7
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului 6901 151,7
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 0250

C:\Users\mariana.sotnicenco\Desktop\Proiecte redactate\5824-redactat-ro.docx
6

1 2 3
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 19,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 19,5
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 19,5
Centrul Serviciului Civil 0279
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 32,8
Apărare națională 02
Cheltuieli și active nefinanciare, total 32,8
Serviciul civil de alternativă 3105 32,8
Consiliul Audiovizualului 0404
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 165,5
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 165,5
Asigurarea controlului asupra instituțiilor în domeniul audiovizualului 8509 165,5
Serviciul de Informații și Securitate 0406
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 6285,4
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 6285,4
Politici și management în domeniul securității naționale 3601 5415,2
Asigurarea securității de stat 3602 870,2
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și
0409
asigurarea egalității
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 69,1
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 69,1
Protecția împotriva discriminării 0403 69,1
Acțiuni generale 0799
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 -93273,7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total -207754,2
Acțiuni cu caracter general 0808 -207754,2
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 3342,2
Asigurarea de către stat a școlilor sportive la nivel local 8604 3342,2
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 110832,5
Asigurarea de către stat a învățământului la nivel local 8817 110832,5
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 305,8
Asistența socială de către stat a unor categorii de cetățeni la nivel local 9032 305,8

C:\Users\mariana.sotnicenco\Desktop\Proiecte redactate\5824-redactat-ro.docx
7

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.

Alocații repartizate bugetelor locale

(mii lei)
Unitatea Transferuri cu inclusiv pentru:
administrativ- destinație învățământ școli servicii
teritorială specială general sportive sociale
1 2 4 5 6
Total general 114480,5 110832,5 3342,2 305,8
Total nivelul II 95689,5 92525,9 2882,8 280,8
Total nivelul I 18791,0 18306,6 459,4 25,0
municipiul Bălţi 101,7 101,7
Total nivelul II 101,7 101,7
Consiliul municipal 101,7 101,7
municipiul Chişinău 42547,3 40796,5 1750,8
Total nivelul II 42511,9 40761,1 1750,8
Total nivelul I 35,4 35,4
Consiliul municipal 42511,9 40761,1 1750,8
Ghidighici 35,4 35,4
Anenii Noi 795,9 795,9
Total nivelul II 795,9 795,9
Consiliul raional 795,9 795,9
Basarabeasca 409,8 409,8
Total nivelul II 253,7 253,7
Total nivelul I 156,1 156,1
Consiliul raional 253,7 253,7
Carabetovca 32,4 32,4
Iordanovca 24,7 24,7
Sadaclia 99,0 99,0
Briceni 4082,4 3964,0 118,4
Total nivelul II 3071,7 2953,3 118,4
Total nivelul I 1010,7 1010,7
Consiliul raional 3071,7 2953,3 118,4
Balasinești 37,2 37,2
Bălcăuți 17,9 17,9
Berlinţi 42,1 42,1
Bogdăneşti 41,9 41,9
Bulboaca 19,4 19,4
Caracuşenii Vechi 47,0 47,0
Colicăuţi 79,4 79,4
Corjeuți 73,0 73,0
Coteala 38,3 38,3
Cotiujeni 39,0 39,0
Drepcăuţi 37,4 37,4
Grimăncăuţi 55,4 55,4
Halahora de Sus 27,0 27,0
C:\Users\mariana.sotnicenco\Desktop\Proiecte redactate\5824-redactat-ro.docx
8

1 2 4 5 6
Hlina 24,3 24,3
Mărcăuţi 25,1 25,1
Medveja 16,0 16,0
Mihăileni 17,0 17,0
Lipcani, oraș 126,5 126,5
Pererîta 73,3 73,3
Sirăuți 39,9 39,9
Slobozia-Sirăuți 26,7 26,7
Tețcani 56,3 56,3
Trebisăuţi 50,6 50,6
Cahul 4719,1 4322,4 155,1 241,6
Total nivelul II 2919,6 2678,0 241,6
Total nivelul I 1799,5 1644,4 155,1
Consiliul raional 2919,6 2678,0 241,6
Andruşul de Sus 51,8 51,8
Borceag 48,7 48,7
Cahul 1161,8 1006,7 155,1
Crihana Veche 40,3 40,3
Cucoara 37,2 37,2
Doina 76,2 76,2
Huluboaia 18,5 18,5
Iujnoe 22,7 22,7
Larga Nouă 31,7 31,7
Lebedenco 18,1 18,1
Pelinei 67,4 67,4
Taraclia de Salcie 34,2 34,2
Tartaul de Salcie 35,4 35,4
Văleni 87,5 87,5
Zîrneşti 68,0 68,0
Cantemir 93,1 93,1
Total nivelul I 93,1 93,1
Ciobalaccia 76,1 76,1
Enichioi 17,0 17,0
Călăraşi 411,7 305,7 106,0
Total nivelul I 411,7 305,7 106,0
Buda 22,9 22,9
Hogineşti 27,5 27,5
Călărași oraș 348,9 242,9 106,0
Păuleşti 12,4 12,4
Căuşeni 2385,9 2385,9
Total nivelul II 1517,5 1517,5
Total nivelul I 868,4 868,4
Consiliul raional 1517,5 1517,5
Baccealia 39,3 39,3
Chircăieşti 76,5 76,5
Chircăieştii Noi 31,5 31,5
Cîrnăţeni 71,3 71,3
Copanca 87,6 87,6
C:\Users\mariana.sotnicenco\Desktop\Proiecte redactate\5824-redactat-ro.docx
9

1 2 4 5 6
Grigorievca 23,0 23,0
Opaci 77,5 77,5
Pervomaisc 9,2 9,2
Plop-Ştiubei 45,3 45,3
Sălcuţa 77,4 77,4
Taraclia 56,3 56,3
Tocuz 121,2 121,2
Ucrainca 36,4 36,4
Ursoaia 46,8 46,8
Zaim 69,1 69,1
Cimişlia 155,5 155,5
Total nivelul I 155,5 155,5
Albina 61,2 61,2
Batîr 47,1 47,1
Cenac 26,7 26,7
Ecaterinovca 7,3 7,3
Gura Galbenei 13,2 13,2
Criuleni 4770,3 4660,4 109,9
Total nivelul II 3338,9 3338,9
Total nivelul I 1431,4 1321,5 109,9
Consiliul raional 3338,9 3338,9
Bălăbăneşti 121,1 121,1
Bălțata 36,1 36,1
Corjova 52,7 52,7
Criuleni, oraș 234,4 234,4
Cruglic 78,3 78,3
Drăsliceni 147,4 90,9 56,5
Dubăsarii Vechi 130,1 130,1
Hîrtopul Mare 68,2 68,2
Ișnovăț 36,8 36,8
Jevreni 24,3 24,3
Măgdăcești 252,8 199,4 53,4
Mașcăuți 71,6 71,6
Paşcani 104,0 104,0
Slobozia-Duşca 73,6 73,6
Donduşeni 2675,4 2605,6 69,8
Total nivelul II 1984,2 1914,4 69,8
Total nivelul I 691,2 691,2
Consiliul raional 1984,2 1914,4 69,8
Baraboi 95,7 95,7
Cernoleuca 6,6 6,6
Climăuţi 24,0 24,0
Corbu 20,3 20,3
Crişcăuţi 30,8 30,8
Dondușeni, oraș 184,4 184,4
Frasin 43,9 43,9
Moşana 38,0 38,0
Pivniceni 17,3 17,3
C:\Users\mariana.sotnicenco\Desktop\Proiecte redactate\5824-redactat-ro.docx
10

1 2 4 5 6
Plop 24,7 24,7
Pocrovca 33,5 33,5
Scăieni 25,4 25,4
Sudarca 42,9 42,9
Teleşeuca 17,6 17,6
Tîrnova 33,5 33,5
Ţaul 52,6 52,6
Drochia 5379,7 5243,1 87,5 49,1
Total nivelul II 3735,7 3614,1 87,5 34,1
Total nivelul I 1644,0 1629,0 15,0
Consiliul raional 3735,7 3614,1 87,5 34,1
Antoneuca 14,6 14,6
Baroncea 33,6 33,6
Chetrosu 5,0 5,0
Cotova 44,1 44,1
Dominteni 44,6 44,6
Drochia, oraş 728,7 728,7
Fîntîniţa 28,4 28,4
Gribova 39,6 39,6
Hăsnăşenii Mari 31,8 31,8
Hăsnăşenii Noi 60,6 60,6
Maramonovca 41,0 41,0
Miciurin 25,0 25,0
Moara de Piatră 27,1 27,1
Nicoreni 55,3 50,3 5,0
Ochiul Alb 92,8 87,8 5,0
Palanca 21,2 21,2
Pelinia 254,6 254,6
Pervomaiscoe 15,2 15,2
Popeștii de Jos 26,5 26,5
Șalvirii Vechi 24,0 24,0
Zguriţa 30,3 30,3
Dubăsari 1350,2 1350,2
Total nivelul II 1350,2 1350,2
Consiliul raional 1350,2 1350,2
Edineţ 1137,4 1120,9 16,5
Total nivelul I 1137,4 1120,9 16,5
Alexeevca 18,1 18,1
Bădragii Noi 25,5 25,5
Bădragii Vechi 15,1 15,1
Bleşteni 27,9 27,9
Brătuşeni 114,3 114,3
Brînzeni 30,4 30,4
Burlăneşti 37,4 37,4
Constantinovca 26,7 26,7
Corpaci 31,5 31,5
Cuconeştii Noi 43,1 43,1
Cupcini, oraș 244,1 244,1
C:\Users\mariana.sotnicenco\Desktop\Proiecte redactate\5824-redactat-ro.docx
11

1 2 4 5 6
Gașpar 29,5 29,5
Goleni 23,0 23,0
Gordineşti 70,4 70,4
Hancăuți 28,5 28,5
Hincăuţi 51,1 51,1
Hlinaia 43,0 43,0
Parcova 48,0 48,0
Şofrîncani 51,5 51,5
Stolniceni 26,1 26,1
Tîrnova 9,2 9,2
Trinca 70,9 54,4 16,5
Viișoara 47,1 47,1
Zăbriceni 25,0 25,0
Făleşti 2557,5 2557,5
Total nivelul II 2299,5 2299,5
Total nivelul I 258,0 258,0
Consiliul raional 2299,5 2299,5
Călugăr 63,2 63,2
Catranîc 27,0 27,0
Chetriș 5,0 5,0
Hiliuţi 33,5 33,5
Ilenuţa 46,1 46,1
Logofteni 25,9 25,9
Pînzăreni 26,2 26,2
Taxobeni 31,1 31,1
Floreşti 3519,2 3443,0 76,2
Total nivelul II 3519,2 3443,0 76,2
Consiliul raional 3519,2 3443,0 76,2
Glodeni 2813,9 2748,5 65,4
Total nivelul II 2348,9 2283,5 65,4
Total nivelul I 465,0 465,0
Consiliul raional 2348,9 2283,5 65,4
Cajba 12,9 12,9
Cobani 50,0 50,0
Cuhneşti 67,7 67,7
Fundurii Vechi 55,7 55,7
Glodeni, oraș 230,8 230,8
Hîjdieni 16,3 16,3
Viişoara 31,6 31,6
Hînceşti 1389,0 1347,9 36,1 5,0
Total nivelul II 225,1 225,1
Total nivelul I 1163,9 1122,8 36,1 5,0
Consiliul raional 225,1 225,1
Bobeica 5,0 5,0
Bozieni 46,1 46,1
Bujor 47,5 47,5
Caracui 27,8 27,8
Călmăţui 19,0 19,0
C:\Users\mariana.sotnicenco\Desktop\Proiecte redactate\5824-redactat-ro.docx
12

1 2 4 5 6
Cărpineni 19,1 19,1
Ciuciuleni 89,2 89,2
Hînceşti, oraș 507,0 465,9 36,1 5,0
Drăguşenii Noi 26,8 26,8
Lăpuşna 64,3 64,3
Leuşeni 38,2 38,2
Logăneşti 53,9 53,9
Mireşti 36,9 36,9
Negrea 53,0 53,0
Oneşti 26,3 26,3
Paşcani 48,5 48,5
Sofia 22,2 22,2
Stolniceni 33,1 33,1
Ialoveni 664,4 664,4
Total nivelul II 92,0 92,0
Total nivelul I 572,4 572,4
Consiliul raional 92,0 92,0
Cărbuna 5,0 5,0
Cigîrleni 77,9 77,9
Costeşti 292,3 292,3
Dănceni 48,3 48,3
Nimoreni 50,8 50,8
Văsieni 98,1 98,1
Leova 1510,9 1475,1 35,8
Total nivelul II 911,7 911,7
Total nivelul I 599,2 563,4 35,8
Consiliul raional 911,7 911,7
Băiuş 20,3 20,3
Beştemac 15,2 15,2
Borogani 76,0 76,0
Ceadîr 30,2 30,2
Colibabovca 14,8 14,8
Cupcui 32,4 32,4
Filipeni 76,5 76,5
Hănăsenii Noi 16,2 16,2
Iargara 71,1 71,1
Leova, oraș 203,8 168,0 35,8
Tomai 42,7 42,7
Nisporeni 1901,5 1901,5
Total nivelul II 1506,9 1506,9
Total nivelul I 394,6 394,6
Consiliul raional 1506,9 1506,9
Brătuleni 26,8 26,8
Călimăneşti 24,1 24,1
Cioreşti 77,3 77,3
Nisporeni, oraș 266,4 266,4
Orhei 1004,1 1004,1
Total nivelul II 79,3 79,3
C:\Users\mariana.sotnicenco\Desktop\Proiecte redactate\5824-redactat-ro.docx
13

1 2 4 5 6
Total nivelul I 924,8 924,8
Consiliul raional 79,3 79,3
Ghetlova 17,2 17,2
Orhei, oraș 900,4 900,4
Podgoreni 7,2 7,2
Rezina 2903,5 2843,2 60,3
Total nivelul II 2295,3 2235,0 60,3
Total nivelul I 608,2 608,2
Consiliul raional 2295,3 2235,0 60,3
Cogîlniceni 27,2 27,2
Echimăuţi 35,4 35,4
Gordinești 16,4 16,4
Lalova 18,1 18,1
Mateuţi 45,2 45,2
Păpăuţi 40,6 40,6
Pecişte 44,9 44,9
Pereni 24,6 24,6
Rezina, oraș 355,8 355,8
Rîşcani 3769,0 3663,5 105,5
Total nivelul II 2714,6 2609,1 105,5
Total nivelul I 1054,4 1054,4
Consiliul raional 2714,6 2609,1 105,5
Aluniş 11,7 11,7
Borosenii Noi 28,3 28,3
Branişte 20,2 20,2
Corlăteni 103,6 103,6
Costești 72,1 72,1
Duruitoarea Nouă 34,3 34,3
Grinăuţi 21,3 21,3
Hiliuţi 26,4 26,4
Malinovscoe 14,3 14,3
Nihoreni 50,5 50,5
Petruşeni 19,1 19,1
Pîrjota 21,5 21,5
Pociumbeni 22,8 22,8
Răcăria 41,4 41,4
Recea 75,6 75,6
Rîşcani 336,1 336,1
Şaptebani 20,1 20,1
Singureni 36,4 36,4
Vasileuţi 58,6 58,6
Zăicani 40,1 40,1
Sîngerei 3666,0 3661,0 5,0
Total nivelul II 2540,2 2540,2
Total nivelul I 1125,8 1120,8 5,0
Consiliul raional 2540,2 2540,2
Bălăşeşti 74,1 74,1
Bilicenii Vechi 82,6 82,6
C:\Users\mariana.sotnicenco\Desktop\Proiecte redactate\5824-redactat-ro.docx
14

1 2 4 5 6
Bursuceni 25,1 25,1
Chişcăreni 95,4 95,4
Ciuciuieni 18,2 18,2
Copăceni 41,2 41,2
Cotiujenii Mici 19,9 19,9
Dumbrăviţa 43,0 43,0
Grigorăuca 64,8 64,8
Heciul Nou 65,7 65,7
Iezărenii Vechi 36,6 36,6
Izvoare 21,2 21,2
Pepeni 104,7 104,7
Rădoaia 98,4 98,4
Sîngerei, oraș 318,1 313,1 5,0
Tăura Veche 16,8 16,8
Soroca 621,2 621,2
Total nivelul II 237,5 237,5
Total nivelul I 383,7 383,7
Consiliul raional 237,5 237,5
Cremenciug 27,7 27,7
Dărcăuţi 42,0 42,0
Ocolina 55,0 55,0
Parcani 27,6 27,6
Racovăţ 68,4 68,4
Vasilcău 71,7 71,7
Visoca 17,2 17,2
Voloviţa 43,3 43,3
Zastînca 30,8 30,8
Străşeni 1463,6 1463,6
Total nivelul II 1267,4 1267,4
Total nivelul I 196,2 196,2
Consiliul raional 1267,4 1267,4
Căpriana 50,3 50,3
Codreanca 61,3 61,3
Găleşti 32,4 32,4
Grebleşti 10,5 10,5
Romăneşti 13,1 13,1
Roşcani 13,0 13,0
Ţigăneşti 15,6 15,6
Şoldăneşti 1991,2 1991,2
Total nivelul II 1357,1 1357,1
Total nivelul I 634,1 634,1
Consiliul raional 1357,1 1357,1
Alcedar 10,7 10,7
Climăuţii de Jos 28,2 28,2
Cobîlea 32,6 32,6
Cotiujenii Mari 56,7 56,7
Dobruşa 17,4 17,4
Fuzăuca 19,0 19,0
C:\Users\mariana.sotnicenco\Desktop\Proiecte redactate\5824-redactat-ro.docx
15

1 2 4 5 6
Parcani 28,6 28,6
Pohoarna 38,9 38,9
Răspopeni 50,9 50,9
Sămăşcani 29,6 29,6
Șestaci 27,2 27,2
Şoldăneşti, oraș 267,1 267,1
Vadul-Raşcov 27,2 27,2
Ştefan Vodă 2300,7 2169,1 131,6
Total nivelul II 2038,4 1906,8 131,6
Total nivelul I 262,3 262,3
Consiliul raional 2038,4 1906,8 131,6
Carahasani 52,3 52,3
Ermoclia 62,8 62,8
Feşteliţa 72,1 72,1
Marianca de Jos 18,6 18,6
Popeasca 56,5 56,5
Taraclia 1331,9 1331,9
Total nivelul II 1186,5 1186,5
Total nivelul I 145,4 145,4
Consiliul raional 1186,5 1186,5
Albota de Jos 17,1 17,1
Albota de Sus 85,6 85,6
Cairaclia 34,8 34,8
Tvardiţa 7,9 7,9
Teleneşti 1023,1 1023,1
Total nivelul II 750,9 750,9
Total nivelul I 272,2 272,2
Consiliul raional 750,9 750,9
Brînzenii Noi 50,3 50,3
Cîşla 7,2 7,2
Chiștelnița 68,6 68,6
Ciulucani 49,3 49,3
Leuşeni 30,2 30,2
Văsieni 28,8 28,8
Verejeni 37,8 37,8
Ungheni 1604,4 1604,4
Total nivelul II 1308,0 1308,0
Total nivelul I 296,4 296,4
Consiliul raional 1308,0 1308,0
Boghenii Noi 30,4 30,4
Buciumeni 27,9 27,9
Bumbăta 5,8 5,8
Cetireni 5,0 5,0
Cioropcani 43,0 43,0
Corneşti 35,2 35,2
Cornova 10,4 10,4
Floriţoaia Veche 57,4 57,4
Pîrliţa 60,6 60,6
C:\Users\mariana.sotnicenco\Desktop\Proiecte redactate\5824-redactat-ro.docx
16

1 2 4 5 6
Teşcureni 20,7 20,7
UTA Găgăuzia 7430,0 7109,3 315,6 5,1

C:\Users\mariana.sotnicenco\Desktop\Proiecte redactate\5824-redactat-ro.docx