Sunteți pe pagina 1din 16

2.

9 SUDOR ELECTRIC ŞI AUTOGEN


PROCESUL DE MUNCĂ

Procesul de muncă pentru SUDOR ELECTRIC ŞI AUTOGEN constă in tăierea şi sudarea


metalelor (în special oţel).

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACELE DE PRODUCŢIE

- Transformator de sudură;
- Convertizor de sudură;
- Cabluri pentru sudura electrică, cleşti portelectrod;
- Electrozi pentru sudură diverse tipuri şi dimensiuni;
- Borax;
- Sârmă de sudură;
- Mască pentru sudură electrică;
- Aparat pentru sudură- tăiere oxiacetilenică;
- Cărucior pentru transportat tuburi (oxigen si acetilena);
- Butelii de oxigen, acetilenă, propan;
- Ciocan pentru zgură,
- Ac de trasat, ruletă, riglă;
- Ciocan din fier, daltă;
- Patent, cleşte etc.;

SARCINA DE MUNCĂ
ATRIBUŢII
- Pregăteşte locul de muncă în vederea desfăşurării activităţii;
- Aprovizionează locul de muncă cu materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii de
producţie (piese, electrozi, cabluri şi furtunuri, surse de energie, butelii de oxigen, butelii de
acetilenă);
- Încarcă/ descarcă tuburi din mijloace de transport. Execută manipulari prin tragere si
împingere;
- Ia măsură pentru reperul sau lucrarea care trebuie executată;
- Taie cu tăietorul aparatului de sudură oxiacetilenică table sau diverse profile metalice;
- Sudează piese metalice cu ajutorul aparatului oxiacetilenic;
- Primeşte sarcina concretă de muncă de la conducatorul locului de muncă (maistru,
tehnician) şi împreună cu acesta, stabileşte procedura de lucru:
 tipul îmbinării;
 procedura de debitare;
 poziţia de lucru;
 sursa de energie;
 tipul electrozilor
- Execută lucrări de sudare electrică şi cu gaze, debitare oxigaz, pentru: reparaţii mijloace
auto si utilaje, confecţii metalice etc.;
- Organizează locul de muncă, verifică echipamentele tehnice utilizate la sudură;
- Racordează butelia de oxigen şi acetilenă / propan;
- Racordează la priza de curent electric transformatorul de sudură;
- Execută lucrari de curăţare a zgurii şi de ajustare dupa debitare şi sudare;
- Respectă cu stricteţe obligaţiile ce-i revin prin permisul de lucru cu foc şi normele de
securitate in muncă şi asigură condiţiile pentru prevenirea incendiilor si exploziilor;
- Nu permite accesul persoanelor străine in zona de lucru;
RESPONSABILITĂŢI
- Controlează periodic şi utilizează corect echipamentele de muncă;
- Foloseşte optim timpul de lucru pentru încadrarea in termenele stabilite pentru execuţia
lucrării;
- Răspunde de calitatea lucrărilor executate;
- Are obligaţia de a menţine sculele în stare bună de funcţionare şi anunţă superiorul pentru
eventualele deteriorări ale acestora;
- Participă la activităţile colective ale echipei;
- Aduce la cunoştinţa şefului de echipa sau şefului de punct de lucru orice neregulă întâlnită
in cadrul procesului de execuţie;
- Execută măsuri tehnico- organizatorice de preîntâmpinare a accidentelor tehnice şi de
optimizare a activităţii, conform dispoziţiilor primite;
- Intervine prompt pentru limitarea efectelor în cazul situaţiilor de urgenţa;
- Are obligaţia de a purta echipamentul individual de protecţie;
- Respectă normele de securitate în muncă şi PSI;
- Respectă prevederile Regulamentului Intern
- Răspunde la toate solicitările şefului direct legate de activitatea postului.
- Se prezintă la serviciu odihnit şi fară să fi consumat băuturi alcoolice;
- Nu paraseşte locul de muncă fara acordul şefului direct.
- În timpul serviciului sunt interzise discuţiile care nu au legatură cu îndeplinirea obligaţiilor
şi atribuţiilor de serviciu;
- Participă la toate formele de instruire:
 profesională;
 privind securitatea în muncă (instructaj introductiv general, la locul de muncă,
periodic şi pentru lucrări speciale);
 privind situaţiile de urgenţă (SU).

MEDIUL DE MUNCA

Sudorul îşi desfăşoară activitatea atât în atelierul de reparaţii cât şi în aer liber.
Lucrul în atelierul de reparaţii este caracterizat prin:
 temperaturi scăzute iarna;
 curenţi de aer;
 zgomot de fond generat de procesul de sudură;
 radiaţii neionizante (IR,UV);
 pulberi pneumoconiogene - pulberi de electrod, pulberi metalice rezultate la
pregătirea suprafeţelor pentru sudură;
 gaze toxice (sub limita admisa de expunere) rezultate în timpul procesului de
sudură (oxizi de azot, oxizi de fier, oxid de carbon, ozon);
Lucrul pe şantier este caracterizat prin:
 temperaturi scazute iarna şi ridicate vara;
 curenţi de aer;
 intemperii (ploaie, vânt, viscol etc.);
 zgomot de fond generat de utilaje pentru construcţii;
 radiaţii neionizante (IR,UV);
 gaze toxice rezultate în timpul procesului de sudură.
FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

FACTORI DE RISC MECANIC

- Prindere, strivire organism de către mijloace de transport pentru aprovizionare şi utilaje pentru construcţii
din şantiere;
- Strivire membre superioare sau inferioare prin căderea sau rostogolirea recipientelor butelie, sau a pieselor
sudate sau tăiate;
- Cădere liberă de obiecte (scule, materiale, profile) de la înalţime;
- Proiectare de corpuri sau particule de metal incandescent în timpul sudării, curăţării zgurei sau polizării;
- Suprafeţe înţepătoare, cu muchii tăioase, alunecoase, abrazive ale pieselor sau subansamblelor cu care intră
în contact;
- Recipiente sub presiune, reductoare defecte - Explozie butelii de oxigen, acetilenă / propan;

FACTORI DE RISC TERMIC

- Arsură termică provocată de contactul cu zgura, la dislocarea ei de pe cordonul de sudură şi la


manipularea pieselor taiate sau sudate;
- Temperatura coborată a pieselor cu care vine în contact în anotimpul rece;
- Flăcări, flame - pericol de incendiu;

FACTORI DE RISC ELECTRIC

- Tensiune electrică (380/220 V) - electrocutare prin atingere directă, indirectă sau aparitia tensiunii de pas
din cauza:
 utilizării de cabluri cu izolatie deteriorată
 punerii accidentale sub tensiune a instalatiei de sudare
 neutilizarii echipamentului electroizolant la schimbarea electrodului;

MEDIUL DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC FIZIC

- Temperatura ridicată sau coborată a aerului, în funcţie de anotimp;


- Zgomot de fond (sub limita admisibila);
- Radiaţii infraroşii (IR) şi ultraviolete (UV) întâlnite îndeosebi la sudura cu arc electric;
- Intemperii (vânt, viscol, ploaie) la lucrul în aer liber;
- Pulberi pneumoconiogene diverse la curăţarea profilelor;

FACTORI DE RISC CHIMIC

- Gaze toxice rezultate în urma sudării/ tăierii, în special provenite din învelişul electrozilor;
- Posibilitatea de formare a atmosferei explozive prin amestecul acetilenă-aer în spaţii închise, sau acetilenă
oxigen;
SARCINA DE MUNCĂ

SUPRASOLICITARE FIZICĂ

- Lucrul în poziţii forţate la lucrările de sudare la poziţie, la înalţime sau în locuri înguste;
- Efort dinamic la ridicare şi transport manual al buteliilor de oxigen, propan, aparat de sudură, etc.;

SUPRASOLICITARE PSIHICĂ

- Stres psihic legat de pericolul de accidentare;

EXECUTANT

ACŢIUNI GREŞITE

- Identificare prin mirosire, a existenţei fluxului de acetilenă la bec;


- Reglarea necorespunzătoare a parametrilor de lucru (debit de oxigen, debit de acetilenă/propan, intensitate
curent etc.);
- Manipularea buteliilor de oxigen şi a portsuflaiului cu mâinile murdare de grasime (uleiuri minerale,
vaselină);
- Neutilizarea sau utilizarea greşită a supapelor de siguranţă antiflacără (pentru anihilarea efectului "foc pe
ţeavă")
- Manipularea incorectă a buteliilor de oxigen, propan (loviri, trântiri), neasigurare împotriva căderii
accidentale, nerespectarea distanţelor între tuburi, poziţionare greşită a acestora;
- Fixarea racordurilor furtunurilor fără a se folosi coliere;
- Efectuarea lucrărilor de sudură electrică în aer liber pe timp de ploaie - Pericol de electrocutare!
- Glume accidentogene;
- Folosirea de filtre de lumina inadecvate, sau surprinderea de către arcul electric - pierdere parţială a vederii
- Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, dezechilibrare, alunecare;

OMISIUNI

- Cădere de la înalţime prin păşire in gol, alunecare sau dezechilibrare, datorat neutilizării echipamentului
individual de protecţie pentru lucrul la înalţime sau a mijloacelor de protecţie colectivă necorespunzătoare
(schele, platforme de lucru, balizarea zonelor periculoase etc.);
- Începerea lucrărilor de sudură fără respectarea obligaţiilor stabilite prin permisul de lucru cu foc
(îndepărtarea materialelor combustibile şi inflamabile din zona de lucru, asigurarea mijloacelor de stingere
- Pericol de incendiu !
- Omiterea unor operaţii datorate prezentării la lucru în condiţii psiho-fiziologice necorespunzătoare
(oboseală, lucrul sub influenţa alcoolului);
- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie specific sudorului electric şi autogen.
NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE:
SUCURSALA BUCURESTI
SECŢIA:
ŞANTIERE ŞI ATELIER DE FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8 (10)
REPARAŢII
FIŞA NR. 9 ECHIPA DE EVALUARE:
LOCUL DE MUNCĂ: Evaluator: ing. Alexandru Bereczki
Deputy Project Manager: ing. Gavrilă Gigi
SUDOR Qualyty Manager: ing. Grădeanu Gheorghe
ELECTRIC ŞI AUTOGEN Site Manager: ing. Barsan Ion
medic de med. muncii –dr Carmen Marinescu
CONSE- NIVEL
CLASA CLASA
COMPONENŢA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE CINŢA PAR-
FACTORI DE RISC DE DE
SISTEMULUI A FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ ŢIAL
IDENTIFICAŢI GRAVI- PROBA-
DE MUNCĂ (descriere, parametri) PREVI- DE
TATE BILITATE
ZIBILĂ RISC
0 1 2 3 4 5 6
1. Prindere, strivire organism de către mijloace de transport
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC pentru aprovizionare şi utilaje pentru construcţii din DECES 7 1 3
PRODUCŢIE MECANIC şantiere;
2. Strivire membre superioare sau inferioare prin căderea sau
rostogolirea recipientelor butelie, sau a pieselor sudate sau DECES 7 3 5
tăiate;
3. Cădere liberă de obiecte (scule, materiale, profile) de la DECES 7 1 3
înalţime;
4. Proiectare de corpuri sau particule de metal incandescent în Invaliditate 4 3 4
timpul sudării, curăţării zgurei sau polizării; gr. III
5. Suprafeţe înţepătoare, cu muchii tăioase, alunecoase, ITM 2 5 3
abrazive ale pieselor sau subansamblelor cu care intră in 3- 45 zile
contact;
6. Recipiente sub presiune, reductoare defecte - Explozie DECES 7 1 3
butelii de oxigen, acetilena / propan;
0 1 2 3 4 5 6
FACTORI DE RISC 7. Arsură termică provocată de contactul cu zgura, la ITM 3 4 3
TERMIC dislocarea ei de pe cordonul de sudură şi la manipularea 45-180 zile
pieselor tăiate sau sudate;
8. Temperatura coborată a pieselor cu care vine în contact în ITM 2 4 2
anotimpul rece; 3-45 zile
9. Flacari, flame - pericol de incendiu; DECES 7 1 3

FACTORI DE RISC 10. Tensiune electrică (380/220 V) - electrocutare prin


ELECTRIC atingere directă, indirectă sau apariţia tensiunii de pas
din cauza: DECES 7 1 3
 utilizării de cabluri cu izolatie deteriorată;
 punerii accidentale sub tensiune a instalatiei de
sudare;
 neutilizării echipamentului electroizolant la
schimbarea electrodului;
MEDIUL FACTORI DE RISC 11. Temperatura ridicată sau coborată a aerului, în funcţie de ITM 2 5 3
DE MUNCĂ 18 FIZIC anotimp; 3-45 zile
12. Zgomot de fond (sub limita admisibilă); ITM 2 5 3
24 3-45 zile
13. Radiaţii infraroşii (IR) şi ultraviolete (UV) întâlnite ITM 2 5 3
26 îndeosebi la sudura cu arc electric; 3-45 zile
14. Intemperii (vânt, viscol, ploaie) la lucrul în aer liber; ITM 2 5 3
3-45 zile
15. Pulberi pneumoconiogene diverse la curăţarea profilelor; ITM 2 5 3
3-45 zile
FACTORI DE RISC 16. Gaze toxice rezultate în urma sudării/ tăierii, în special DECES 7 1 3
CHIMIC provenite din învelişul electrozilor;
17. Posibilitatea de formare a atmosferei explozive prin
amestecul acetilenă-aer în spaţii închise, sau acetilenă DECES 7 1 3
oxigen;
SARCINA SUPRASOLICITARE 18. Lucrul în poziţii forţate la lucrările de sudare la poziţie, la ITM 3 4 3
DE MUNCĂ FIZICĂ înalţime sau în locuri înguste; 45-180 zile
19. Efort dinamic la ridicare şi transport manual al buteliilor de ITM 3 4 3
oxigen, propan, aparat de sudură, etc.; 45-180 zile
0 1 2 3 4 5 6
SUPRASOLICITARE 20. Stres psihic legat de pericolul de accidentare; ITM 3 4 3
PSIHICĂ 45-180 zile
LUCRĂTOR ACŢIUNI GREŞITE 21.Identificare prin mirosire, a existentei fluxului de acetilenă DECES 7 1
3
la bec;
22. Reglarea necorespunzătoare a parametrilor de lucru (debit DECES 7 1
de oxigen, debit de acetilenă/propan, intensitate curent etc.)
3
23. Manipularea buteliilor de oxigen şi a portsuflaiului cu DECES 7 1
mâinile murdare de grăsime (uleiuri minerale, vaselină);
3
24. Neutilizarea sau utilizarea greşită a supapelor de siguranţă DECES 7 1
antiflacără (pentru anihilarea efectului "foc pe ţeava");
3
25. Manipularea incorectă a buteliilor de oxigen, propan
(loviri, trântiri), neasigurare împotriva căderii accidentale,
nerespectarea distanţelor între tuburi, poziţionare greşită a DECES 7 1 3
acestora.
26. Fixarea racordurilor furtunurilor fără a se folosi coliere; DECES 7 1
3
27. Efectuarea lucrărilor de sudură electrică în aer liber pe timp DECES 7 1 2
de ploaie - Pericol de electrocutare!
28. Glume accidentogene; DECES 7 1 3

29. Folosirea de filtre de lumina inadecvate, sau surprinderea Invaliditate 4 3 4


de către arcul electric - pierdere partială a vederii; gr. III
30. Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, dezechilibrare, ITM 2 5 3
alunecare; 3-45 zile
OMISIUNI 31. Cădere de la înalţime prin păşire în gol, alunecare sau
dezechilibrare, datorat neutilizării echipamentului
individual de protecţie pentru lucrul la înalţime sau a DECES 7 1 3
mijloacelor de protecţie colectivă necorespunzătoare
(schele, platforme de lucru, balizarea zonelor periculoase
etc.);
32. Începerea lucrărilor de sudură fără respectarea obligaţiilor DECES 7 1 3
stabilite prin permisul de lucru cu foc (îndepărtarea
materialelor combustibile şi inflamabile din zona de lucru,
asigurarea mijloacelor de stingere) - Pericol de incendiu!
0 1 2 3 4 5 6
33. Omiterea unor operaţii datorate prezentării la lucru în DECES 7 1 3
condiţii psiho-fiziologice necorespunzătoare (oboseală,
lucrul sub influenţa alcoolului);
34.Neutilizarea echipamentului individual de protecţie specific DECES 7 1 3
sudorului electric şi autogen.
Nivelul de risc global al locului de muncă nr. 9– SUDOR ELECTRIC ŞI AUTOGEN

34
Σ Ri
ri
Nrg 9 = i=1 = 1(5x5)+2(4x4)+29(3x3) + 2(2x2) 326 3,13
34 1x5+2x4+29x3 + 2x2
= 104
=

Σ ri
i=1
Fig. 17 NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă Nr. 9 – SUDOR ELECTRIC ŞI AUTOGEN
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,13

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34
FACTORI DE RISC
LEGENDA FIGURA Nr. 17

Prindere, strivire organism de către mijloace de transport pentru aprovizionare şi utilaje pentru construcţii din
F1
şantiere;
Strivire membre superioare sau inferioare prin căderea sau rostogolirea recipientelor butelie, sau a pieselor
F2
sudate sau tăiate;
F3 Cădere liberă de obiecte (scule, materiale, profile) de la înalţime;
F4 Proiectare de corpuri sau particule de metal incandescent în timpul sudării, curăţării zgurei sau polizării;
Suprafeţe înţepătoare, cu muchii tăioase, alunecoase, abrazive ale pieselor sau subansamblelor cu care intră în
F5
contact;
F6 Recipiente sub presiune, reductoare defecte - Explozie butelii de oxigen, acetilena / propan;
Arsură termică provocată de contactul cu zgura, la dislocarea ei de pe cordonul de sudură şi la manipularea
F7
pieselor taiate sau sudate;
F8 Temperatura coborată a pieselor cu care vine in contact în anotimpul rece;
F9 Flacari, flame - pericol de incendiu;
Tensiune electrică (380/220 V) - electrocutare prin atingere directă, indirectă sau aparitia tensiunii de pas din
cauza:
 utilizării de cabluri cu izolatie deteriorată
F 10
 punerii accidentale sub tensiune a instalatiei de sudare
 neutilizarii echipamentului electroizolant la
schimbarea electrodului ;
F 11 Temperatura ridicată sau coborată a aerului, in functie de anotimp;
F 12 Zgomot de fond (sub limita admisibilă);
F 13 Radiaţii infraroşii (IR) şi ultraviolete (UV) întâlnite îndeosebi la sudura cu arc electric;
F 14 Intemperii (vânt, viscol, ploaie) la lucrul în aer liber;
F 15 Pulberi pneumoconiogene diverse la curăţarea profilelor;
F 16 Gaze toxice rezultate în urma sudării/ tăierii, in special provenite din învelişul electrozilor;
Posibilitatea de formare a atmosferei explozive prin amestecul acetilenă-aer in spaţii închise, sau acetilena
F 17
oxigen;
Efort static prin intensitate; lucrul in poziţii forţate la lucrările de sudare la poziţie, la înalţime sau în locuri
F 18
înguste;
F 19 Efort dinamic la ridicare şi transport manual al buteliilor de oxigen, propan, aparat de sudură, etc.;
F 20 Stres psihic legat de pericolul de accidentare;
F 21 Identificare prin mirosire, a existentei fluxului de acetilenă la bec;
Reglarea necorespunzătoare a parametrilor de lucru (debit de oxigen, debit de acetilenă/propan, intensitate
F 22
curent etc.);
F 23 Manipularea buteliilor de oxigen şi a portsuflaiului cu mâinile murdare de grasime (uleiuri minerale, vaselină);
Neutilizarea sau utilizarea gresită a supapelor de siguranţă antiflacără (pentru anihilarea efectului
F 24
"foc pe ţeavă');
Manipularea incorectă a buteliilor de oxigen, propan (loviri, trântiri), neasigurare împotriva căderii accidentale,
F 25
nerespectarea distanţelor între tuburi, poziţionare greşită a acestora;
F 26 Fixarea racordurilor furtunurilor fara a se folosi coliere;
F 27 Efectuarea lucrarilor de sudură electrică în aer liber pe timp de ploaie - Pericol de electrocutare!
F 28 Glume accidentogene;
F 29 Folosirea de filtre de lumina inadecvate, sau surprinderea de către arcul electric - pierdere parţială a vederii;
F 30 Cădere la acelasi nivel prin împiedicare, dezechilibrare, alunecare;
F 31 Cădere de la înalţime prin păşire in gol, alunecare sau dezechilibrare, datorat neutilizării echipamentului
individual de protecţie pentru lucrul la înalţime sau a mijloacelor de protecţie colectivă necorespunzătoare
(schele, platforme de lucru, balizarea zonelor periculoase etc.);
F 32 Începerea lucrărilor de sudură fără respectarea obligaţiilor stabilite prin permisul de lucru cu foc (îndepărtarea
materialelor combustibile şi inflamabile din zona de lucru, asigurarea mijloacelor de stingere) - Pericol de
incendiu !
F 33 Omiterea unor operaţii datorate prezentării la lucru în condiţii psiho-fiziologice necorespunzătoare (oboseală,
lucrul sub influenţa alcoolului);
F 34 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie specific sudorului electric şi autogen;
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ

Nr. 9 - SUDOR ELECTRIC ŞI AUTOGEN

Nr. Nivel MĂSURI PROPUSE


crt. de risc Nominalizarea măsurii TERMEN RĂSPUNDE
FACTOR DE RISC
0 1 2 3
1. F 2. Strivire membre superioare sau inferioare 5 Măsuri organizatorice:
prin căderea sau rostogolirea recipien- Manipularea cu atenţie a recipientelor butelie; Permanent Sudorul
telor butelie, sau a pieselor sudate sau • Fixarea împotriva căderii a piesei tăiate şi păstrarea Permanent Sudorul
tăiate; unei distanţe de siguranţă faţă de aceasta.
2. F 4. Proiectare de corpuri sau particule de 4 Măsuri organizatorice:
metal incandescent în timpul sudării, • Utilizarea ochelarilor de protecţie când se curăţă Permanent Sudorul
curăţării zgurei sau polizării zgura, se polizează, se craiţuieşte sau se sudează.

3. F 29. Folosirea de filtre de lumina 4 Măsuri organizatorice:


inadecvate, sau surprinderea de către • Dotarea cu filtre de lumină adecvate operaţiilor Permanent Sudorul
arcul electric - pierdere partială a vederii efectuate şi utilizarea corespunzătoare a acestora.
Măsuri tehnice:
• Pentru locurile de muncă fixe şi care necesită o
calitate superioară a lucrărilor executate, se 01.11.2007 Conducătorul
recomandă achiziţionarea de măşti de sudură locului de muncă
heliomate (care îşi modifică transparenţa în funcţie
de cantitatea de lumina recepţionată).
INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 9

Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca Nr.9 este egal cu 3,13 , valoare ce îl
încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este susţinut de “Fisa de evaluare Nr. 9”, din care se observă că din totalul de 34
factori de risc identificaţi (Fig. 17 ), numai 3 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3
astfel: unul încadrându-se în categoria factorilor de risc mare, 2 încadrându-se în categoria
factorilor de risc mediu, iar ceilalţi 30 factori de risc fiind de nivel mic, foarte mic şi minim.
Cei 3 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:

F 2. Strivire membre superioare sau inferioare prin căderea sau - N.V.P.R. 5


rostogolirea recipientelor butelie, sau a pieselor sudate sau tăiate;
F4 Proiectare de corpuri sau particule de metal incandescent în timpul - N.V.P.R. 4
sudării, curăţării zgurei sau polizării
F 29 Folosirea de filtre de lumina inadecvate, sau surprinderea de către - N.V.P.R. 4
arcul electric - pierdere parţială a vederii

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 3 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse” pentru
locul de muncă Nr. 9.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se
prezintă după cum urmează (vezi Fig. 18):

• 29,41 %, factori proprii mijloacelor de producţie;


• 20,59 %, factori proprii mediului de muncă;
• 8,82 %, factori proprii sarcinii de muncă;
• 41,18 %, factori proprii lucrătorului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 64,71 % dintre factorii de risc identificaţi, pot
avea consecinţe ireversibile asupra lucrătorului (DECES sau INVALIDITATE)
Fig. 18 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
Locul de muncă nr. 9– SUDOR ELECTRIC ŞI AUTOGEN
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,13

FACTORI DE RISC PROPRII


FACTORI DE RISC PROPRII
MIJLOACELOR DE PRODUCTIE
LUCRATORULUI
29,41 %
41,18 %

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII FACTORI DE RISC PROPRII


DE MUNCA MEDIULUI DE MUNCA
8,82 % 20,59 %