Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE

“CAROL DAVILA” BUCURESTI Departament / Disciplina


DIRECTIA RUNOS

FACULTATEA ……………………………………….... DISCIPLINA …………………………………………………….


SITUATIA ORELOR DIDACTICE EFECTUATE in luna ………………………………………… de dl (d-na)
…………………………………….…………………………….…… cu functia de baza
la……………………………………………………………………..

Nr. ore
Postul Poz. Motivul supl: Data Curs LP Facultatea Grupa/ De la ora
suplinit vacant, efectuarii Anul pana la
bolnav, etc orelor ora

Total ore efectuate: ……………………………


Conform hotararii Consiliului de Administratie al Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti,
pentru personalul didactic titular numarul maxim de ore platite in “regim plata cu ora” nu poate depasi norma didactica
minima, respectiv pentru profesor universitar – 28 ore/luna, conferentiar universitar – 32 ore/luna, sef de lucrari – 40
ore/luna, asistent universitar – 44 ore/luna. Studentul - doctorand poate desfasura activitati didactice, potrivit
contractului de studii de doctorat, în limita a 4 - 6 ore conventionale didactice pe saptamana. Activitatile didactice
care depasesc acest nivel vor fi remunerate in regim plata cu ora (art. 164 alin 3) Legea nr. 1 /2011 – Legea Educatiei
Nationale.
Pentru prestarea activitatii didactice in “ regim plata cu ora” se cer a fi indeplinite conditiile minimale de ocupare a
posturilor didactice, precum si detinerea titlului stiintific de doctor in stiinte pentru functiile de profesor universitar,
conferentiar universitar, sef de lucrari, asistent universitar (ori detinerea calitatii de doctorand pentru postul de asistent
universitar).
Sarcinile didactice mentionate s-au efectuat in afara programului de la functia de baza.
Nu s-a lucrat cu grupe comasate.
 Fisa de prezenta lunara se va depune pana la data de 20 ale lunii la care se refera.

Precizam ca in perioada in care am efectuat orele respective nu am realizat alte venituri prin plata cu ora,
garzi, etc.

Verificat Sef Disciplina………………… Intocmit,……………

Decan,…………………... Director Departament,…….