Sunteți pe pagina 1din 38

UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV

DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC


FACULTATEA ...............................................................

CAIET DE
PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

STUDENT ...................................
Facultatea ....................................
Anul ................................
Grupa ................................
An universitar/semestru ...............................
CUPRINS

I. EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI


FUNCłIONARE A PRACTICII PEDAGOGICE
II. FIŞA DE EVIDENłĂ A PRACTICII PEDAGOGICE
III. PROGRAMA DISCIPLINEI/LOR LA CARE SE FACE PRACTICĂ
PEDAGOGICĂ
IV. PROIECTAREA ANUALĂ (PE UNITĂłI DE ÎNVĂłARE) A
DISCIPLINEI DE SPECIALITATE
V. PROIECTAREA UNEI UNITĂłI DE ÎNVĂłARE
VI. PROIECTAREA UNEI LECTII
VII. SFATURI PENTRU OBSERVATORI
VIII. REPERE PENTRU STRUCTURA LECTIILOR
IX. FIŞE DE OBSERVATIE/ASISTENłE LA ORE
X. FISA PSIHOPEDAGOGICA
XI. PROIECTE DE ACTIVITĂłI DIDACTICE (DE LECłIE) LA LECłIILE
DE PROBĂ ŞI FINALE SUSłINUTE
XII. PROIECTUL DE ACTIVITATE DIDACTICĂ LA ORA DE DIRIGENłIE
(CONSILIERE ŞI ORIENTARE)
XIII. FISA DE AUTOEVALUARE
XIV. DOCUMENTE DE EVIDENłĂ/PROIECTARE/EVALUARE A ALTOR
ACTIVITĂłI DIN ŞCOALĂ ( activităŃi metodice, sesiuni de comunicări a
elevilor, manifestări culturale, sportive, de orientare şcolară şi profesională
etc.)
XV. FEEDBACK PENTRU MENTORUL MEU
XVI. EVALUAREA LECTIILOR SUSTINUTE DE STUDENT
XVII. RAPORT FINAL DE EVALUARE A PRACTICII PEDAGOGICE (realizat
de profesorul mentor din şcoală şi profesorul metodician din universitate).
XVIII. BIBLIOGRAFIE
PRACTICA PEDAGOGICĂ
extras din Regulament – Cadru de organizare şi funcŃionare a Departamentului pentru Pregătirea
personalului Didactic – proiect

................................................................................................................................................
Art. 10. – (1) Practica pedagogică a studenŃilor se organizează pe grupe şi subgrupe în unităŃi
de învăŃământ preuniversitar, preşcolar, primar, gimnazial, liceal, vocaŃional şi, după caz, de
învăŃământ special. Practica pedagogică se organizează în unităŃi pilot, stabilite de comun acord cu
inspectoratele şcolare, dintre unităŃile de învăŃământ care pot oferi modele autentice de exercitare a
profesiunii didactice sub aspectele pedagogic, ştiinŃific, didactic şi deontologic.

(2) Practica pedagogică a studenŃilor cuprinde următoarele tipuri de activităŃi:


a) activităŃi de observare şi de familiarizare cu desfăşurarea procesului
instructiv-educativ din unităŃile de învăŃământ;
b) activităŃi de cunoaştere şi caracterizare psihopedagogică a elevilor;
c) activităŃi de planificare şi proiectare a procesului de predare şi învăŃare;
d) activităŃi didactice efective, constând în proiectarea, evaluarea şi realizarea
lecŃiilor ( a unităŃilor de învăŃare), finalizate prin susŃinerea unei lecŃii de probă;
e) activităŃi de cunoaştere a problemelor specifice ale managementului instituŃiilor
de învăŃământ.

(3) Practica pedagogică a studenŃilor este asigurată de cadre didactice din învăŃământul
preuniversitar care au statutul de mentori de practică pedagogică. Statutul de mentor de practică
pedagogică se acordă de către DPPD în colaborare cu Inspectoratul Şcolar.
...............................................................................................................................................

(4) Coordonarea practicii pedagogice pe specializări este asigurată de un cadru didactic


universitar, având cel puŃin funcŃia didactică de lector. Acesta întocmeşte tematica practicii,
controlează activitatea desfăşurată de studenŃi, evaluează prestaŃia studenŃilor şi acordă notele la
colocviul de practică. ActivităŃile de practică pedagogică sunt cuprinse în posturi didactice potrivit
prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

(5) StudenŃii au obligaŃia de a respecta normele de conduită morală impuse de deontologia profesiunii
didactice, precum şi normele de conduită specifice impuse de instituŃia de învăŃământ în care se
efectuează practica. Abaterile se sancŃionează cu pierderea calităŃii de practicant şi, prin consecinŃă, a
calităŃii de student a DPPD.
FIŞĂ DE EVIDENłĂ A PRACTICII PEDAGOGICE
Nume: ……………………………………..
Prenume: ………………………………….
An: ………………………………………..

Nr.
Nr. Semnătura
Data de Unitatea şcolară Clasa LecŃia Profesor
curent profesorului
ore
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
PROGRAMA DISCIPLINEI …………………………………………….
PROIECTAREA ACTIVITĂłII DIDACTICE

Produsele proiectării didactice pot fi delimitate după cele două niveluri ale sistemului educaŃional:
 la nivel macro:
 planurile de învăŃământ;
 programele pe discipline;
 manualele şcolare;
 ghidurile metodologice
 la nivel micro:
 proiectarea activităŃii anuale sau calendaristice;
 proiectarea unităŃilor de învăŃare;
 proiectarea lecŃiilor specifice fiecărei unităŃi de învăŃare.

PROIECTAREA PE UNITĂłI DE ÎNVĂłARE

Una dintre problemele nerezolvate ale reformei curriculare din Ńara noastră era cea referitoare la
elementul generator al produselor proiectării la nivel micro (cele realizate de cadrul didactic).
Paradigma (modelul de gândire) ce a stat la baza soluŃionării acestei probleme Ńine de concepŃia
curriculară care cere ca proiectarea să pornească de la obiectivele sugerate/conŃinute de programă, care
exprimă capacităŃile şi subcapacităŃile ce trebuie formate educatului şi standardele de performanŃă –
minimale – medii – maximale, după caz, unde trebuie să se ajungă. Centrarea pe obiective presupunea
şi schimbarea dispozitivului proiectiv, de orientare spre orizontul priorităŃilor didactice ale diferitelor
secvenŃe instrucŃionale. Începând din anul 2002 s-a găsit soluŃia acestei probleme, unitatea de învăŃare
fiind considerată elementul generator al planificării calendaristice. ( Ghidul metodologic .... 2002 ).
Unitatea de învăŃare constituie o entitate supraordonată lecŃiei, cuprinzând un sistem de lecŃii
structurate după un sistem de referinŃă corelativ, cel al obiectivelor cadru şi al obiectivelor de referinŃă.
Caracteristicile proiectării pe unităŃi de învăŃare :
 este o modalitate de structurare, pe concepŃie curriculară, a programei disciplinei;
 este un cadru complementar de realizare a proiectării, neînlocuind proiectul de lecŃie, dar care dă o
nouă viziune şi deschidere acestuia, lecŃia nemaifiind o verigă a unui conŃinut segmentat, ci o
secvenŃă, o componentă operaŃională a unităŃii de învăŃare; fiecare unitate de învăŃare se parcurge
într-un număr variabil de ore, care îmbracă forma lecŃiilor, ce alcătuiesc sistemul/familia de lecŃii
specifice unităŃii de învăŃare;
 acest tip de proiectare presupune o viziune integrativă, unitară asupra conŃinuturilor, care urmează
să se edifice plenar în şi prin actul de predare – învăŃare – evaluare;
 reprezintă o matrice procedurală ce îngăduie într-o măsură mai mare, integrarea şi corelarea unor
ipostaze didactice moderne (Metode, forme de organizare, resurse, mijloace (Cucoş, C., 2002,
p.325);
 constituie o incitare pentru profesor, implicându-l creativ în raportarea la elementele curriculare
(2002, p.325)
Rolul cadrului didactic în proiectarea pe unităŃi de învăŃare
Faptul că programele şcolare centrate pe obiective nu mai asociază univoc conŃinuturilor o alocare
temporală şi o anumită succesiune, prescrise fără drept de apel, face să crească rolul cadrului didactic în
proiectarea şi organizarea demersului didactic ( M.E.C.T., 2003, p.71). Responsabilitatea sa faŃă de
abilităŃile create elevilor şi nu faŃă de parcurgerea obligatorie într-o anumită ordine a unui anumit
conŃinut sporeşte în mod categoric.
În aceste condiŃii, este necesar ca dascălul să aibă o imagine de ansamblu bine conturată asupra
întregului curriculum alocat unui an de studiu. Pornind de la acesta, identificarea unor teme majore pe
care le va structura în unităŃi de învăŃare, prin parcurgerea cărora se acoperă structural şi funcŃional, pe
configuraŃii, capacităŃile şi subcapacităŃile consemnate de programă, oferă o astfel de imagine într-o
manieră mult clară decât enumerarea unei succesiuni de lecŃii.
În fine, această concepŃie conferă o anumită independenŃă cadrului didactic faŃă de un conŃinut sau
altul, existent într-un manual sau altul, având posibilitatea să selecteze, iar dacă este necesar, să aducă
conŃinuturi noi, acestea rămânând ceea ce sunt, mijloace de educaŃie, responsabilitatea dascălului
Ńinând nu în primul rând de ce conŃinut s-a parcurs şi în ce ordine, ci dacă a construit în educat
capacităŃile şi subcapacităŃile cerute de programă la nivelul de standarde curriculare, de asemenea
consemnate de programe.
Aceste argumente şi considerente au stat la baza opŃiunii pentru organizarea procesului de
învăŃământ în unităŃi de învăŃare.
Ce este o unitate de învăŃare şi ce caracteristici are ea?
 conceptul de unitate de învăŃare are rolul să stimuleze abordarea tematică a conŃinuturilor învăŃării
prin reconstrucŃia lor din diverse perspective (conceptuală, metodologică, ipotetică);
 o unitate de învăŃare reprezintă o structură didactică deschisă şi flexibilă;
 o unitate de învăŃare este unitară din punct de vedere tematic;
 are un număr de obiective de referinŃă din programă, din care se deduc obiectivele concrete şi se
operaŃionalizează;
 se desfăşoară în mod sistematic şi continuu pe o perioadă de timp;
 având în vedere obiectivele vizate şi complexitatea structurală, unitatea de învăŃare se parcurge într-
un număr de ore, care îmbracă principala formă de organizare a activităŃii didactice (nu exclusiv),
care este lecŃia;
 lecŃiile/activităŃile corespunzătoare numărului de ore alocat unităŃii de învăŃare formează sistemul
de lecŃii al acesteia;
 unitatea de învăŃare se finalizează prin evaluare

2.1. PROIECTAREA ANUALĂ SAU CALENDARISTICĂ

Conform noului curriculum, planificarea/proiectarea calendaristică/semestrială este un


document administrativ, care asociază într-un mod personalizat elemente ale programei (obiective-
cadru, obiective de referinŃă şi conŃinuturi, cu alocarea de timp considerată optimă de către cadrul
didactic, pe parcursul unui an şcolar (din disponibilităŃile de timp alocate prin numărul de ore
săptămânal cu care este prevăzută disciplina în planul de învăŃământ).
Etapele de parcurs în realizarea planificării calendaristice/semestriale:
a) realizarea asocierilor între obiectivele de referinŃă şi conŃinuturi în unităŃi de învăŃare;
b) stabilirea succesiunii de parcurgere a unităŃilor de învăŃare;
c) alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de învăŃare în concordanŃă cu obiectivele
de referinŃă/competenŃele vizate şi conŃinuturile delimitate

Şcoala ------------------- Cadru didactic ………………..


Disciplina ………………. Clasa ……………………
Aria curriculară ……… ….. Disciplină cu nr. ore pe săptămână ...
An şcolar ……………….

Unitatea de Nr. ore Săptă- Obser-


învăŃare Obiective de referinŃă/ ConŃinuturi alocate mâna vaŃii
competenŃe specifice
Precizări de completare:
- “unităŃile de învăŃare” se indică prin titulri (teme) stabilite de cadrul didactic;
- în rubrica “obiective de referinŃă” se trec numerele acestora din programa disciplinei;
- “conŃinuturile” selectate sunt cele extrase din lista de conŃinuturi ale programei;
- “numărul de ore alocate” este stabilit de cadrul didactic în funcŃie de obiectivele vizate, conŃinuturile
de parcurs şi specificul clasei cu care se lucrează, în limitele numărului de ore alocate prin planul de
învăŃământ;
- rubrica “observaŃii” consemnează, de-a lungul anului, modificări determinate de aplicarea efectivă a
programei în scopul îmbunătăŃirii demersului didactic.
PROIECTAREA SECVENłIALĂ, PE UNITĂłI DE ÎNVĂłARE

Proiectarea unităŃii de învăŃare X

Şcoala ------------------- Cadru didactic ………………..


Disciplina ………………. Clasa ……………………
Unitatea de învăŃare ………… Număr ore alocate ………… ...
An şcolar ……………….

ConŃinu- Obiective de Obiective Strategii Evaluare Obser-


vaŃii
turi referinŃă/ operaŃionalizate ActivităŃi de didactice
(detalie- competenŃe învăŃare
re) specifice

Precizări cu privire la completare:


- în rubrica “conŃinuturi” apar detalieri de conŃinut necesare în explicitarea anumitor parcursuri şi în
cuplarea lor la baza de cunoaştere a elevilor ( 2, p.329);
- în rubrica “obiective de referinŃă” se trec numerele obiectivelor de referinŃă din planificarea
anuală/programa şcolară;
- în rubrica “obiective operaŃionale” se trec cele deduse şi operaŃionalizate din fiecare obiectiv de
referinŃă;
- la rubrica “activităŃi de învăŃare” pot fi trecute cele din programa disciplinei, completate, modificate
sau chiar înlocuite cu altele, pe care cadrul didactic le consideră cele mai indicate pentru atingerea
obiectivelor propuse;
- în rubrica “ resurse”, conform detalierii, se vor trece cele procedurale (metode, procedee didactice),
materiale (mijloace de învăŃământ) şi de timp;
- în rubrica “evaluare” se menŃionează instrumentele aplicate la clasă;
- în rubrica “observaŃii” se vor consemna eventualele modificări determinate de nevoi de optimizare.
Finalul fiecărei unităŃi de învăŃare presupune evaluarea sumativă, pentru a măsura şi aprecia ce
s-a realizat în raport de ceea ce s-a propus.
PROIECT DE LECłIE

Date de identificare:
• Data
• Clasa
• Şcoala
• Cadrul didactic/studentul
ConstrucŃia:
• Disciplina de învăŃământ
• Tema
• Tipul lecŃiei
• Obiective operaŃionale
• Strategii didactice
• Bibliografie
Tabel de specificare a corespondenŃelor

Eşalonarea în Obiective Activitatea Strategia didactică


timp a operaŃio- cadrului elevilor Resurse Forma Evalu Indici
situaŃiilor de nale didactic de org are de
învăŃare proce mate tempo
du riale rale perfor
rale manŃă
Moment
organizatoric
Verificarea
temei de casă
şi a pregătirii
elevilor
Captarea
atenŃiei
AnunŃarea
temei şi a
obiectivelor
Prezentarea
situaŃiei de
învăŃare.
Dirijarea
învăŃării
Asigurarea
feedback-ului
Realizarea
performanŃei
RetenŃie/tema
de casă
SFATURI PRACTICE PENTRU OBSERVATORI

• ReflectaŃi asupra importanŃei profesiei.


• ÎncercaŃi să vă reamintiŃi sau să revedeŃi partea teoretică la care face referire fişa de observare.
• RespectaŃi munca altora.
• EmiteŃi judecăŃi asupra activităŃii şi mai puŃin asupra personei cadrului didactic.
• Nu fiŃi foarte aspri în a judeca activitatea celuilat.
• GăsiŃi cât mai multe alternative pentru comportamentele observate.
• „SubliniaŃi” aspectele pozitive ale lecŃiei/activităŃii.
• GăsiŃi în activitatea asistată elemente pe care le-aŃi putea aplica în activitatea dumneavoastră
viitoare.
• ÎnregistraŃi obiectiv mai degrabă decât să emiteŃi judecăŃi asupra a ceea ce observaŃi.
• ÎnŃelegeŃi observarea prin prisma contextului educaŃional.
• ObservaŃi „în cunoştinŃă de cauză”, adică citiŃi fişa şi materialele adiacente.
• TranspuneŃi-vă în situaŃia cadrului didactic şi încercaŃi să-i înŃelegeŃi comportamentul.
• ConştientizaŃi factorii perturbatori interni şi externi ai evaluării.
• ArgumentaŃi enunŃurile proprii cu fapte concrete observate.
• Fiecare cadru didactic este în felul lui un model de la care puteŃi învăŃa.
• ReflectaŃi la ceea ce va constitui propriul dumneavoastră stil de predare.
• PăstraŃi-vă simŃul umorului.
• Nu folosiŃi ironia distructivă.
• ApropiaŃi-vă cu grijă, cu dragoste dar şi cu respect faŃă de elevi.
• FolosiŃi perioada de practică pedagogică pentru a acumula cât mai multe abilităŃi.
REPERE PENTRU STRUCTURAREA LECTIILOR
MODUL DE UTILIZARE A MIJLOACELOR DE ÎNVĂłĂMÂNT
Numele observatorului: …………………………………..
Data şi durata observaŃiei: ………………………………..
Profesorul / studentul observat: ..........................................
Subiectul lecŃiei: .................................................................
Obiectivul observaŃiei – examinarea modului de utilizare a mijloacelor de învăŃământ în lecŃia de
Obiectivul lecŃiei / secvenŃei observate ............................................................................................

InstrucŃiuni pentru observator: încercaŃi să răspundeŃi cât mai obiectiv la întrebările formulate.
Acolo unde nu se indică răspunsurile din care se aleg cele corecte, răspundeŃi liber (itemii 2. şi 12.).
InterpretaŃi datele corect, grupându-le în “pozitive, favorizante” pentru atingerea obiectivului propus şi
“negative, blocante”.
Itemi Răspuns
1. Mijloacele (MdÎ) folosite corespund obiectivului lecŃiei? Da Nu
2. Cum contribuie mijloacele de învăŃământ utilizate la atingerea
obiectivelor?
3. MdÎ sunt folosite pentru a transmite/dobândi cunoştinŃe? Da Nu
4. MdÎ sunt folosite pentru a forma deprinderi: Da Nu
- intelectuale Da Nu
- practice?
5. MdÎ sunt adecvate vârstei elevilor? Da Nu
6. Introducerea MdÎ economiseşte timp didactic? Da Nu
7. Folosirea acestor mijloace favorizează învăŃarea prin cooperare? Da Nu
8. Folosirea acestor mijloace favorizează conflictul cogntiv? Da Nu
9. Care sunt formele în care profesorul organizează activitatea:
• frontal; Da Nu
• pe grupe mici; Da Nu
• individual. Da Nu
10. MdÎ sunt folosite pentru:
- predare-învăŃare; Da Nu
- evaluare. Da Nu
11. Au apărut incidente neplăcute în folosirea mijl. did. de învatamant? Da Nu
12. EnumeraŃi metodele de predare cu care au fost folosite mijl. did. de înv.?
2. .......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. ……………………………………………………………………………………………………….
Etc.
12..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

COMENTARII PERSONALE
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
COMPORTAMENT MANAGERIAL

În timpul activităŃilor de pre-predare, observaŃi comportamentul managerial al unui coleg,


folosind următoarea listă de control.

Numele observatorului: …………………………. Data şi durata observaŃiei ……………………


Profesorul – student observat …………………… Subiectul lecŃiei ……………………………...
Obiectivul observaŃiei: Examinarea comportamentelor manageriale autoritariste
InstrucŃiuni pentru observator: Înainte de a efectua observaŃie, citiŃi enunŃurile în italic (ele corespund
comportamentului autoritarist) şi bifaŃi variantele observate din listă. După terminarea activităŃii de
observare, clasificaŃi comportamentele în autoritariste şi ne autoritariste şi număraŃi enunŃurile pentru
fiecare categorie.

1. Elevii înŃeleg aşteptările profesorului şi faptele corespunzătoare acestora.


2. Elevii prezintă rezultatele muncii şi studierea comportamentelor.
3. Elevii înŃeleg regulile şcolii / ale clasei şi aderă la ele.
4. Elevii îşi prezintă sentimentele şi meritele personale.
5. elevii se simt liberi pentru a se exprima pe ei înşişi fată de profesor sau fată de alte persoane.
6. Elevii aplică precis procedurile stabilite.
7. Elevii arată respect pentru persoane şi proprietate.
8. Elevii comunică deschis şi onest.
9. Elevii stabilesc relaŃii interpersonale pozitive.
10. Elevii se simt răspunzători pentru propriile comportamente.
11. Elevii, demonstrează, prin comportamentele lor coeziunea grupului.
12. Elevii înŃeleg şi acceptă consecinŃele propriilor lor fapte.
13. Elevii simt că negociază corect, just.
14. Elevii demonstrează cooperare şi îşi împărtăşesc opiniile.
15. Elevii stabilesc, norme productive de grup.
16. Elevii se reîntorc repede la lucru după o întrerupere.
17. Elevii urmează direcŃiile impuse.
18. Elevii sunt pregătiŃi pentru sarcinile propuse.
19. Elevii funcŃionează la un nivel constant în toate sarcinile.
20. Elevii participă activ la sarcinile de învăŃare.
21. Elevii demonstrează sentimente pozitive faŃă de ceea ce se întâmplă în clasă.
22. Elevii manifestă abilităŃi de adaptare la schimbarea situaŃiei.
23. Elevii demonstrează autodisciplină şi autocontrol.
24. Elevii se simt confortabil şi protejaŃi.
25. Elevii demonstrează iniŃiativă şi creativitate.
26. Elevii se ajută între ei cu diverse materiale, resurse.
27. Elevii trec de la o sarcină la alta în mod ordonat.
28. Elevii acceptă şi acceptă autoritatea.
29. Elevii se acceptă şi se încurajează unii pe alŃii.
30. Elevii răsplătesc atenŃia profesorului sau a altor persoane.
31. Elevii sunt sensibili faŃă de rugăminŃile şi nevoile materiale ale altora.
32. Elevilor le place să primească persoane noi în grup.
33. Elevii simt că profesorul îi înŃelege.
TIPURI DE ÎNTREBĂRI

ObservaŃi tehnicile de verificare orală sau scrisă, utilizate de studenŃii care predau colegilor,
folosind următoarea fişă:

Numele observatorului: …………………………. Data şi durata observaŃiei ……………………


Profesorul / studentul observat: …………………. Subiectul lecŃiei ……………………………..
Obiectul observaŃiei: Examinarea nivelului întrebărilor folosite în verificare
InstrucŃiuni pentru observator: MarcaŃi printr-o bară, în caseta adecvată, întrebările adresate de
profesorul – studentul observat. La final, stabiliŃi frecvenŃa pentru fiecare tip de întrebări şi
procentajul acestora. RealizaŃi o ierarhie a tipurilor de întrebări şi comentaŃi datele obŃinute.

Tipuri de întrebări FrecvenŃă Exemple Procente

1. Reproducere

2. Reformulare

3. Interpretare

4. AplicaŃii

5. Analiză

6. Sinteză

7. Evaluare

Total

Ierarhie
Comentarii personale ……………………………………………………………………………….
FISĂ DE EVALUARE A LECłIEI

FolosiŃi fişa de mai jos pentru a observa activitatea de predare realizată cu tehnica unul-la grup-
mic.
Clasa: …………………. Şcoala: ………………………… Disciplina …………………………..
Tema: ………………………………………………………………………………………………
Obiective: ……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………...

PROFESOR

Natura solicitărilor educatorului


Stimularea Conexiunea
Organizare Impunere Personalizare
activităŃii inversă

% % % % %

ActivităŃi cognitive solicitate de profesor


Analiză, sinteză, Opinii personale
Memorare ÎnŃelegere Aplicare
comparaŃii / evaluare

Total

Alte observaŃii:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Calificativ: ……………………………………….
Fişă de evaluare a lecŃiei observate

Grupa Scala de evaluare


activităŃilor Indicatori
Insuficient Satisfăcător Bine F. Bine
urmărite
1. Elaborarea
proiectului şi
pregătirea
condiŃiilor necesare
desfăşurării lecŃiilor
- documentarea
ştiinŃifică şi
metodică
- definirea
obiectivelor
I. Proiectarea şi
- corelaŃia dintre
organizarea
obiective şi celelalte
lecŃiilor
componente ale
actului didactic
- organizarea clasei,
aspectul estetic,
igienic
- asigurarea
mijloacelor de
învăŃământ
- organizarea
colectivului
II. desfăşurarea 2. ValenŃe educative
lecŃiei 3. ConŃinutul
ştiinŃific
4. CorelaŃii intra şi
inter disciplinar
5. Caracter practic
aplicativ
6. Alegerea şi
folosirea metodelor
de predare învăŃare
7. Îmbinarea
diferitelor forme de
activitate
8. Integrarea
mijloacelor de
învăŃământ
9. Crearea
motivaŃiei;
activizarea elevilor
10. Formarea
deprinderilor de
activitate
independentă
11. Strategii de
diferenŃiere şi
individualizare
12. Strategii de
accentuare a
caracterului
formativ
13. Densitatea
lecŃiei
14. Evaluarea
permanent
formativă
15. Organizarea,
îndrumarea,
conducerea,
controlarea
activităŃii de
învăŃare
16. Creativitatea în
III. conceperea şi
Comportamentul conducerea lecŃiei
propunătorului 17. PerseverenŃa în
realizarea
obiectivelor
18. Conduita în
relaŃiile cu elevii
19. capacitatea
stăpânirii de sine şi
prezenŃa de spirit
20. Autoanaliza şi
IV.
autoaprecierea
Autoevaluarea
obiectivă

Recomandări: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………..

Nota acordată
……………………………….
………………………………
Semnătura evaluatorului
…………………………………………..
………………………………………….
UTILIZAREA TIMPULUI DIDACTIC

Numele observatorului: …………………………. Data şi durata observaŃiei ……………………


Profesorul – student observat: …………………… Subiectul lecŃiei ……………………………...
Obiectivele lecŃiei: ...........................................................................................................................

Obiectivul observaŃiei: Examinarea comportamentelor de management al timpului


InstrucŃiuni pentru observator: ÎnregistraŃi evenimentele lecŃiei folosind modelul R. Gagne, şi măsuraŃi
timpul utilizat la fiecare. ApreciaŃi modul de distribuire al timpului în corelaŃiei cu obiectivele urmărite
şi apreciaŃi adecvarea lor, folosind o scală cu trei trepte.

Aprecierea modului
Evenimentele Timpul Timpul
de adecvare la ObservaŃii
lecŃiei propus consumat
obiectivele urmărite

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Aprecierea globală şi argumentarea ei

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
INTERACłIUNI PROFESOR-ELEV ÎN TIMPUL LECłIEI

UtilizaŃi fişa de mai jos pentru a observa activitatea de predare în grup mic a unui coleg

Numele observatorului: …………………………. Data şi ora observaŃiei ……………….………


Durata observaŃiei ………………………………. Profesor / student observat …………………..
Elemente observate: InteracŃiuni profesor elev
Subiectul lecŃiei: …………………………………. Clasa: ………………………………………..
Obiectivul observaŃiei: înregistrarea interacŃiunilor directe sau indirecte ale profesorului cu elevii şi
modul în care elevii intervin în timpul lecŃiei
InstrucŃiuni pentru cel care observă: pentru fiecare categorie de interacŃiuni se înregistrează frecvenŃa
apariŃiei, acesteia se însumează la finalul perioadei şi apoi se calculează procentele, şi după compararea
lor de decide care este tipul de influenŃă predominant.

Tipuri de interacŃiuni FrecvenŃe %


A. InfluenŃă indirectă
Acceptă sentimentele pozitive sau negative ale
elevilor, le clarifică
Laudă sau încurajează
Acceptă / foloseşte ideile elevilor
Pune întrebări
B. InfluenŃă directă
łine prelegeri
Dă indicaŃii, ordine
Critică sau se justifică
C. IntervenŃii ale elevilor
Răspund la solicitările profesorului
Intervin din proprie iniŃiativă
D. Linişte sau derută
Total
Cel mai frecvent tip de interacŃiune folosit
Comentarii ………………………………………………………………………………………….
DIFICULTĂłI ÎN UTILIZAREA MIJLOACELOR TEHNICE

Consemn
EvaluaŃi procesul de predare-învăŃare, subliniind dificultăŃile întâmpinate în utilizarea mijloacelor
tehnice de instruire selectate. În acest scop utilizaŃi criteriile de mai jos, realizând aprecieri pe o scală
cu cinci trepte.
Numele observatorului: ………………………………. Data şi ora observaŃiei: …………………
Durata observaŃiei: …………………………. Profesor / student observat: ……………………….
Elemente observate: DificultăŃile întâmpinate în utilizarea mijloacelor tehnice de instruire
Subiectul lecŃiei: …………………………… Clasa: ……………………………………………...
Obiectivul observaŃiei: Înregistrarea dificultăŃile întâmpinate în utilizarea mijloacelor tehnice de
instruire şi modul în care aceasta influenŃează lecŃia şi relaŃia profesor – elev
InstrucŃiuni pentru observator: Pentru fiecare criteriu înregistraŃi aprecierea dumneavoastră şi apoi
transformaŃi-o în notă. În rubrica comentarii personale, argumentaŃi alegerea treptei de apreciere.

Criterii Scală de apreciere


Unitatea de conŃinut – metodologia didactică –
metodologia de utilizare a mijloacelor de F. slab Slab Mediu Bine F. bine
învăŃământ
Gradul de familiarizare a studentului profesor cu
mijloacele folosite
Distribuirea atenŃiei profesorului
Dozarea comentariilor şi adecvarea lor
Antrenarea elevilor în învăŃare
Gradul de valorificare a timpului didactic
Adecvarea mijloacelor de învăŃământ folosite cu
alte componente ale curriculum-ului (programă,
manual, metode de predare - evaluare)

Comentarii personale:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Recomandări pentru colegul dumneavoastră: …………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
FIŞĂ DE OBSERVAłIE A ACTIVITĂłII DIDACTICE
1. Unitatea de învăŃământ ....................................................................................................................
Clasa .............................. ora ............ data ................ Evaluarea resurselor umane (clasa)
.......................................................... şi materiale ....................................................................
Numele şi prenumele cadrului didactic la care se asistă ......................................................................
Specialitatea ...................................... Vechimea în învăŃământ ..........................................................
Gradul didactic ................................. Vechimea în unitatea de învăŃământ .......................................

2. Disciplina .....................................................................................................................................
Subiectul activităŃii didactice/lecŃiei ................................................................................................
Unitatea de învăŃare din care face parte ...............................................................................................
Tipul activităŃii didactice/lecŃiei ..........................................................................................................

3. ObservaŃii privind desfăşurarea activităŃii didactice


Desafăşurarea activităŃii
Evenimentele lecŃiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor ObservaŃii

1. Organizarea
activităŃii/clasei de elevi

2. Captarea atenŃiei

3. Verificarea şi actuali-
zarea achiziŃiilor anterioare

4. AnunŃarea obiectivelor şi
a temei abordate

5. Prezentarea materialului
stimul

6. Asigurarea dirijării
învăŃării

7.Fixarea şi aplicarea
cunoştinŃelor/obŃinerea
performanŃei

8. Evaluarea performan-
Ńelor

9. Transfer/tema de casă
ANALIZĂ – SINTEZĂ A ACTIVITĂłII ASISTATE

PARAMETRI ANALIZAłI ŞI EVALUAłI SCALA


1 2 3 4 5
1. Aprecieri asupra strategiei generale a lecŃiei/activităŃii
Tipul de strategie
Calitatea obiectivelor educaŃionale ale lecŃiei/activităŃii
Compatibilitatea conŃinutului activităŃii, timpului, metodelor de
predare-învăŃare
şi a celor de evaluare cu obiectivele stabilite
2. Conduita de organizare, dirijare şi control a activităŃii
Succesiunea logică a secvenŃelor didactice
Abilitatea în conducerea activităŃii de învăŃare prin alegerea
strategiilor, formelor
de organizare
3. Conduita explicativă şi de comunicare
Accesibilitatea limbajului de specialitate
Fundamentarea explicaŃiei
Expresivitatea şi relieful comunicării
Limbajul nonverbal
4. Conduita de solicitare şi orientare
Repartizarea solicitărilor (frecvenŃă, organizare)
Cantitatea şi diversitatea informaŃiei
Compatibilitatea metodelor cu obiectivele vizate
5. Conduita evaluativă a profesorului
Notează şi apreciază elevii
ConcordanŃa modului de evaluare cu specificul predării-învăŃării
Prezentarea argumentaŃiei în evaluare
6. Managementul clasei
Ritmul de prezentare
Încadrarea în timp
Monitorizarea elevilor
Rezolvarea situaŃiilor neprevăzute
7. Climatul psihosocial al clasei
Prezentarea generală a profesorului
Atitudinea faşă de elevi
MenŃinerea tonusului afectiv-emoŃional
8. Aprecieri sintetice asupra activităŃii
Încadrarea în scenariul activităŃii didactice
Expresivitatea şi relieful activităŃii
Calitatea stilului didactic
Randamentul şi eficienŃa activităŃii/gradul de realizare a
obiectivelor
Impresia generală

Student,
FIŞĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

I. DATE DE IDENTIFICARE
Numele şi prenumele elevului ................................................
Unitatea şcolară ................................................... Clasa ................................
Data şi locul naşterii .................................................. Domiciliul mpărinŃilor .....................
............................... Domiciliul elevului ..............................................................................

II. DATE ASUPRA MEDIULUI FAMILIAL


1. Familia – tabel sintetic:
Numele şi prenumele Anul naşterii Pregătirea Profesiunea/şcoala/ Starea
şcolară/profesională locul de muncă sănătăŃii
Tata:
Mama:
FraŃi şi surori (în
ordinea naşterii, cu
includerea şi a elevului
în cauză

2. Tipul de familie:
- normală
- tata (mama) decedat
- părinŃi despărŃiŃi
- concubinaj
- părinŃi vitregi (unul sau amândoi)
- alte situaŃii (care anume) ...........................................................................

3. Atmosfera şi climatul educativ din familie: .....................................................................


................................................................................................................................................

4. CondiŃii de muncă în familie a elevului:............................................................................


................................................................................................................................................

III. DATE MEDICALE DESPRE ELEV


1. Antecedente ereditare ........................................................................................................
...............................................................................................................................................

2. Antecedente personale: .....................................................................................................


...............................................................................................................................................

3. MenŃiuni medicale pentru procesul de învăŃământ: ..........................................................


...............................................................................................................................................

4. Concluziile examenului medical de bilanŃ efectuat la sfârşitul clasei a IV/VIII/XII-a (cu indicaŃii
medicale în vederea orientării şcolare/profesionale a elevului): ......................
................................................................................................................................................
IV REZULTATELE ACTIVITĂłII ELEVULUI
1. SituaŃia şcolară
Clasa Calificativul/ Calificativul/media la Rangul Disciplinele cu rezultatele
Media anuală purtare cele mai bune cele mai slabe ObservaŃii
(calificativ/media) (calificativ/media)

2. Participarea la cercuri pe materii, concursuri şcolare, olimpiade şi consemnarea rezultatelor obŃinute


Clasa Cercul/concursul/olimpiada Rezultatul ObservaŃii

3. Preocupări şi manifestări în timpul liber:


• lectură: în ce domeniu ...............................................................
• rezolvă probleme de: .................................................................
• lucrează pe calculator (ce şi cât pe săptămână): ................................................
• alte preocupări: arte plastice, literatură, muzică, sport etc. ...............................

V. CONDUITA LA LECłII ŞI ÎN COLECTIVUL ŞCOLAR


1. Conduita la lecŃii
a) Interesul, participarea la lecŃii:
- intervine cu completări, participă activ, îşi aduce contribuŃia la activitatea did
- manifestă interes inegal, fluctuant;
- se lasă greu antrenat, participă numai când este solictat;
- obişnuit inactiv;
- alte situaŃii (care anume) ...............................................................

b) Atitudinea elevului faŃă de munca şcolară şi succesul la învăŃătură:


CARACTERISTICI Scală de apreciere
1 2 3 4 5
Gradul de interes geenral manifestat pentru activitatea de învăŃare şcolară
Gradul de interes general manifestat pentru alte forme de activitate (extraşcolare)
Gradul de interes cu care participă la lecŃii
DorinŃa de a răspunde, de a se implica activ în desfăşurarea lecŃiei
Modul cum îşi pregăteşte temele de acasă (sistematic/organizat/de calitate)
Atitudinea elevului faŃă de aprecierile şi notele şcolare obŃinute

b) Stilul de muncă al elevului:


CARACTERISTICI Scală de apreciere
1 2 3 4 5
Caracterul ordonat şi sistematic sau neglijent şi inegal al activităŃii şcolare a
elevului
Gradul de independenŃă în activitate
Spiritul de iniŃiativă în munca depusă
Capacitatea de autodeterminare în activitate (lucrează predominant stimulat de
motivaŃie intreinsecă sau extrinsecă)
SârguinŃa, hărnicia de care dă dovadă în activitatea şcolară
c) Disciplina la lecŃii:
- se încadrează în cerinŃele lecŃiei, este receptiv la observaŃii şi îndrumări;
- disciplinat numai în condiŃii de supraveghere directă sau la constrângeri;
- indiciplinat, turbulent, chiar atrage şi pe alŃii în alt gen de activităŃi;
- fuge de la ore, are atitudini de bravare;
- alte situaŃii (care anume) ...........................................................................

d. Conduita generală a elevului, nota la purtare:


- cu abateri disciplinare mai grave;
- cu abateri disciplinare minore, dar mai frecvente;
- conduită corectă, cuviincioasă;
- este un exemplu de conduită;

2. Activitatea şi conduita elevului în colectivul clasei


a) Participare la viaŃa colectivului:
- autoritar, un bun organizator, animator la colectivului;
- se încadrează în colectiv, este bun executant, dar fără iniŃiativă;
- face strictul necesar dar fără iniŃiativă;
- se sustrage de la munca socială, lucrează mai mult din obligaŃie;
- mai mult retras, izolat, nu se interesează de problemele colectivului;
b) Cum este apreciat de colegi:
- bun coleg, sensibil la greutăŃile şi problemele celorlalŃi;
- preŃuit mai mult pentru rezultatele la învăŃătură;
- apreciat pentru poziŃia din colectivul clasei;
- preŃuit pentru performanŃe extraşcolare
- alte situaŃii (care anume) ...........................................................................

VI. TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE


1. ParticularităŃile proceselor intelectuale ale elevului:
PROCESRE/CARACTERISTICI Scală de apreciere
1 2 3 4 5
Nivelul de dezvoltare al spiritului de observaŃie
Nivelul de dezvoltare al gândirii şi a calităŃilor acesteia:
• puterea de judecată
• capacitatea de analiză şi sinteză a informaŃiilor
• capacitatea de înŃelegere a informaŃiilor noi
• capacitatea de esenŃializare
• capacitatea de tranfer
• flexibilitatea gândirii
• rapiditatea gândirii
• independenŃa gândirii
• capacitatea de gândire critică
ParticularităŃile memoriei şi al operaŃiilor acesteia:
• memorarea logică
• volumul memoriei
• supleŃea sau mobilitatea memoriei
• rapiditatea întipăririi cunoştinŃelor
• trăinicia păstrării
• fidelitatea reactualizării
• promptitudinea reactualizării
ParticularităŃile imaginaŃiei şi nivelul creativităŃii:
• nivel de dezvoltare a imaginaŃiei reproductive
• nivel de dezvoltare a imaginaŃiei creatoare
• nivel de dezvoltare a creativităŃii generale

2. Interesele şi aptitudinile elevului

Interesele şi aptitudinile elevului Scală de apreciere


1 2 3 4 5
Nivelul de dezvoltare a inteligenŃei genarale
Nivelul de dezvoltare a aptitudinilor şcolare:
• la disciplinele din aria curriculară Limbă şi comunicare
• la disciplinele din aria curriculară Matematică şi ştiinŃe
• la disciplinele din aria curriculară Arte
• la disciplinele din aria curriculară Tehnologii
• la disciplinele din aria curriculară Om şi societate
• la disciplinele din aria curriculară EducaŃie fizică şi sport
Nivelul de consolidare a categoriile de interese pentru: memorarea logică
• literatură
• ştiinŃă
• artă
• tehnică
• sport
Preocupări manifestate pentru anumite activităŃi extraşcolare:
• ...................................
• ...................................
• ......................................

3. Date privind trăsăturile de temperament ale elevului:


Trăsături temperamentale Scală de apreciere
1 2 3 4 5
Indicatori privind forŃa/slăbiciunea proceselor nervoase:
• reactivitate crescută
• cantitate mare de energie investită în activitate
• puterea de a lucra încordat
• puterea de a cuprinde sarcini complexe
• posibilitatea de a finaliza activităŃile începute
• capacitate de muncă îndelungată în condiŃii de suprasolicitare şi stres
• refacere rapidă a forŃelor intelectuale după oboseală
• capacitate de concentrare îndelungată a atenŃiei
• rezistenŃa la stimuli perturbatori
Indicatori privind echilibrul/nonechilibrul proceselor nervoase:
• capacitatea de lucru constantă în cadrul aceleaşi activităŃi
• echilibru/stăpânire de sine în diverse situaŃii de activitate
• ritmuri egale în activităŃile de durată
Indicatori privind mobilitate/lentoarea proceselor nervoase:
• ddinamismul activităŃii mintale este crescut
• tempou rapid în activităŃile desfăşurate
• uşurinŃă de trecere de la o activitate la alta
• capacitatea de a găsi soluŃii noi în situaŃii schimbătoare
• uşurinŃa formării şi transformării deprinderilor în obişnuinŃe
• decizie rapidă
• adaptabilitate crescută la situaŃii noi
• angajare uşoară în activitate
nevoie de variaŃie în decor Ńi în activitate
4. Date privind trăsăturile de caracter ale elvului:
a) nivelul de dezvoltare al conştiinŃei elevului:
• concepŃia generală despre lume şi viaŃă: ...................................................................
..........................................................................................................................................
• convingerile elevului: ................................................................................................
• traducerea în viaŃă a convigerilor proprii: .................................................................
b) atitudinile caracteriale ale elvului:
Categorii de atitudini Tipuri de atitudini
Pozitive Negative
Atitudini faŃă de ceilalŃi altruism egoism
oameni: siceritate lipsă de siceritate
deschidere socială închidere socială
spirit de colaborare lipsa spiritului de colaborare
politeŃe impoliteŃe
principialitate lipsă de principialitate
Atitudini faŃă de muncă: resposabilitate lipsă de responsabilitate
hărnicie lenevie
perseverenŃă lipsă de perseverenŃă
punctualitate nepunctual
exigenŃă lipsă de xigenŃă
Atitudini faŃă de sine: încredre în sine neîncredere în sine
sentiment de superioritate sentiment de inferioritate
modestie lipsă de modestie
autoexigenă lipsă de autoexigenŃă
spirit autocritic lipsă de spirit autocritic
autoironie lipsă de autoironie
egoism
infumurare
orgoliu
Trăsături generale de
caracter:
• trăsături tenacitate lipsă de tenacitate
voluntare de perseverenŃă lipsă de perseverenŃă
caracter independenŃă dependenŃă
spirit de iniŃiativă lipsă de iniŃiativă
fermitate lipsă de fermitate
putere de voinŃă lipsă de putere de voinŃă
hotărâre nehotărâre
curaj lipsă de curaj
• trăsături afective bunătate lipsă de bunătate
de caracter: milă lipsă de milă
caritate lipsă de caritate
altruism egoism
dărnicie lipsă de dărnicie
entuziasm pesimism
• trăsături morale principialitate negativism
de caracter: cinste necinste
modestie îngâmfare
sinceritate lipsă de sinceritate
conştiinŃa datoriei lipsa conştiinŃei datoriei
onestitate lipsă de onestitate
minciună
încăpăŃânare
susceptibilitate
egocentrism

VII. CONCLUZII PSIHOPEDAGOGICE


a) trăsăturile dominante de personalitate ale elevului: ...............................................
.....................................................................................................................................
b) posibilităŃi de compensare ale însuşirilor negative: ..............................................
.....................................................................................................................................
c) posibilităŃi de dezvoltare şi valorificare a trăsăturilor pozitive: ..............................
.......................................................................................................................................
d)măsuri educative ce trebuie întreprinse: ...................................................................
......................................................................................................................................
d) măsuri de orientare şcolară şi profesională a elevului: ...........................................
.......................................................................................................................................
e) Cine a completat fişa:
Clasa Numele şi prenumele Calitatea Şcoala An şcolar

Student,
PROIECTE DE LECTII DE PROBA
PROIECTE DE LECTII FINALE
PROIECT DE LECTIE DE CONSILIERE SI ORIENTARE
FISA DE AUTOEVALUARE A ACTIVITATII DIDACTICE
FIŞĂ DE ASISTENłĂ – ACTIVITĂłI EXTRACURRICULARE

Data ..................................... Nivel de vîrstă .......................................................


InstituŃia organizatoare .............................................................................................
Responsabil de activitate ............................................................................................
Parteneri ......................................................................................................................
Tipul activităŃii (excursie, vizită, cerc pe discipline, cenaclu literar, sesiune de comunicări
ştiinŃifice a elevilor, activitate în bibliotecă, întâlnire cu specialişti, „ziua
porŃilor deschise”, vizionare spectacole, organizare spectacole (ziua
şcolii, „8 Martie”, Sărbătorile Crăciunului, carnavalul elevilor etc.)
Obiective ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

................................................................................................................................
Resurse umane ......................................................................................................................
...............................................................................................................................

Resurse materiale ..................................................................................................................


................................................................................................................................

Rezultate/produse .................................................................................................................
................................................................................................................................

ModalităŃi de evaluare ...........................................................................................................


.................................................................................................................................

Planul de desfăşurare a activităŃii .........................................................................................


.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

ObservaŃii psihopedagogice ..................................................................................................


..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Aprecieri finale .....................................................................................................................


..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Numele şi prenumele studentului ..........................................................................................

Cadru didactic mentor ..........................................................................................................


FEEDBACK PENTRU MENTORUL MEU

Acest chestionar dă studentului posibilitatea de a reflecta asupra perioadei de practică pedagogică şi de


a face o evaluare a sprijinului pe care l-a primit din partea mentorului său. De asemenea, el oferă
mentorului un feedback concret asupra muncii de cooperare cu studentul.

Te rog să încercuieşti opinia ta pe o scală de la 1 la 5 , unde 5 este nota cea mai mare
Numele şi prenumele studentului practicant: ............................................
Numele şi prenumele mentorului: ..........................................................

Mentorul meu

1. Mi-a dat suficiente informaŃii depre elevi şi despre şcoală înainte de a 1 2 3 4 5


începe practica pedagogică

2. A încercat să mă ajute în relaŃia mea cu clasa

3. A fost întotdeauna abordabil când am abut nevoie de ajutor

4. Mi-a oferit ajutor la proiectarea lecŃiilor atunci când am avut nevoie

5. Ma- ajutat să găsesc materiale didactice adecvate pentru a le folosi la


clasă, atunci când am avut nevoie

6. Mi-a oferit în mod regulat feedback la sfârşitul orei

7. A discutat cu mine lecŃiile în mod constructiv

8. În evaluarea lecŃiilor mele a fost onest şi consecvent

9. M-a ajutat să identific ariile în care am probleme în predare


(managementul clasei, încadrarea în timp etc.)

10. Mi-a oferit sugestii practice despre modul în care pot depăşi aceste
probleme astfel încât să-mi îmbunătăŃesc predarea

11. M-a ajutat să-mi dezvolt abilităŃile de evaluare şi încrederea în


autoevaluarea propriei mele activităŃi

12. Mi-a acordat un grad de libertate rezonabil să conduc ora aşa cum
doresc

13. Ce notă ( pe o scală de la 1-5) crezi că meriŃi pentru practica


pedagogică

14. Cât de potrivită a fost şcoala pentru practica pedagogică?

15. Alte comentarii:


EVALUAREA LECłIILOR STUDENTULUI PRACTICANT

Acest formular completat va fi inclus în portofoliul studentului şi al mentorului

Numele studentului practicant LecŃia 1: Clasa ______ An de studiu _____


Data_______ Obiective:

LecŃia 2: Clasa ______ An de studiu _____


Anul de studiu
Data_______ Obiective:

LecŃia 3: Clasa ______ An de studiu _____


Specializarea Data_______ Obiective:

LecŃia 4: Clasa ______ An de studiu _____


Data_______ Obiective:
Şcoala
LecŃia 5: Clasa ______ An de studiu _____
Data_______ Obiective:

Mentor
LecŃia 6: Clasa ______ An de studiu _____
Data_______ Obiective:

NIVELURI DE PERFORMANłĂ ÎNDRUMĂRI PENTRU EVALUARE


a. Vi se cere să indicaŃi nivelul de performanŃă pentru fiecare
10 Foarte bine componentă şi să scrieŃi nota în căsuŃa corespunzătoare
9 Bine b. Vi se cere să scrieŃi nivelul de performanŃă doar pentru
8 Destul de bine componentele corespunzătoare lecŃiei
7 Satisfăcător c. Pe baza lecŃiei observate faceŃi comentarii la sfârşit pentru
4 Nesatisfăcător pregătirea feedback-ului

CalităŃi personale şi profesionale LecŃia 1 LecŃia 2 LecŃia 3 LecŃia 4 LecŃia 5 LecŃia 6


Conduita pedagogică
Calitatea comunicării
CompetenŃa ştiinŃifică
CompetenŃa psiho-relaŃională

Pregătirea pentru lecŃie LecŃia 1 LecŃia 2 LecŃia 3 LecŃia 4 LecŃia 5 LecŃia 6


Claritatea obiectivelor şi stimularea interesului pentru
lecŃie
Echilibrul/varietatea şi timpul acordat activităŃilor
Pregătirea materialului adecvat
Anticiparea dificultăŃilor
Cunoaşterea sistemului educaŃional şi a locului lecŃiei în
programă
Desfăşurarea lecŃiei LecŃia 1 LecŃia 2 LecŃia 3 LecŃia 4 LecŃia 5 LecŃia 6

Managementul clasei

Tehnici de prezentare

Tehnici pentru întrebări –răspunsuri

Tehnici de exersare şi fixare

Ritmul şi încadrarea în timp

Trecerea de la o etapă la alta

Valorificarea materialului şi folosirea


materialului auxiliar
Stimularea folosirii limbii şi corectarea
greşelilor

Dinamica clasei

Feedback-ul în lecŃie

Capacitatea de adaptare/improvizare

Tema de casă

Creativitate/ingeniozitate

Realizarea obiectivelor

ReflecŃie şi conştientizare LecŃia 1 LecŃia 2 LecŃia 3 LecŃia 4 LecŃia 5 LecŃia 6


Capacitatea de autoevaluare, evaluare a
colegiilor şi reacŃia la feedback
Capacitatea de a întocmi planuri,
disponibilitatea la experimente,
asumarea de riscuri pentru dezvoltarea
profesională
Capacitatea de a lucra în echipă
/independent
Completarea documentelor şcolare

Nota acordată

Portofoliu

Notă finală pentru PP


Data: Semnătura mentorului:
RAPORT FINAL
ASUPRA PERIOADEI DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Universitatea ..........................................
Student: ................................................
Facultatea ..............................................
Specializarea ......................................
Anul: .....................................................

Mentor: ......................................................
Şcoala .........................................................
Nota: ..........................................................

Următorul raport va prezenta competenŃele studentului după efectuarea practicii şi va sugera potenŃialul
său ca viitor profesor.

Semnatura mentorului Semnătura coordonatorului de practică din Universitate

Data ............................. Data ....................................................

SemnificaŃia notelor:
10 – o foarte bună prestaŃie didactică
9 – o bună prestaŃie
8 – o prestaŃie destul de bună
7 - o prestaŃie satisfăcătoare
4 – o prestaŃie nesatisfăcătoare
BIBLIOGRAFIE GENERALĂ
• *** CURRICULUM NAłIONAL, MEN – CNC, Bucureşti, 1998
• *** Ghidurile metodologice de aplicare a programelor pentru învăŃământul preuniversitar,
CNC, Bucureşti, 2003
• Banea, H. (1998), Metodica predării matematicii, Paralela 45, Piteşti
• Budău, G., Voinea, M., Damian. (2006), Didactica specialităŃii în industria lemnului, Editura
UniversităŃii „Transilvania” din Braşov
• Cristea, S., (2000), DicŃionar de pedagogie, Grup editorial Litera-Litera
InternaŃional, Chişinău-Bucureşti.
• Gagné, R.M., Briggs, L. J., (1977), Principii de design al instruirii, EDP,
Bucureşti.
• Gliga, L.(coord.), (2002), Standarde profesionale pentru profesia didactică,
Bucureşti.
• PanŃuru, S. (2006), Proiectarea didactică, în Teoria şi metodologia instruirii şi Teoria şi
metodologia evaluării, Universitatea „Transilvania” din Braşov
• PanŃuru, S., Niculescu, R., Voinea, M., Honcz, C. (2006) Fundamentele pedagogiei. Teoria şi
metodologia curriculum-ului. Asdpecte de management al curriculum-ului, Universitatea
„Transilvania” din Braşov

S-ar putea să vă placă și