Sunteți pe pagina 1din 5

to deliver a livra

as per, pursuant to conform


set forth stabilite
in accordance in conformitate
the purchase price pretul de achizitie
as follows dupa cum urmeaza
amount suma
previous anterior
payment dynamics metode de plata
deposit avans
to provide a prezenta
as provided potrivit
shall provide va furniza
in the event that in cazul in care
fails nu
trial run testare, curse de proba
prior to receipt inainte de primire
altered modificat
expense cheltuiala
allows permite
refund restituire
payment plata
claims pretentii
by which prin care
it means se refera
within......days in termen de........zile
deadline termen limita
cover acoperi
reaches 5% atinge 5%
penalty due to delay penalitatea datorata intarzierii
own discretion propriei decizii
properly a ambala
such as cum ar fi
in addition in plus
in addition to this in plus fata de
certain limits anumite limite
it must be aceasta trebuie
below sub
it should be aceasta trebuie
at least cel putin
as (a) ca, deoarece
this may acest lucru
mainly use în principal folosite
following următoarele
follow urmează
in case în cazul
above deasupra, mai sus
make sure asgurați-vă
in order to pentru a, în scopul de a
can be poate fi
can also be poate fi de asemenea
check verificare
that may have ce ar fi putut
while în timp ce
however totuși
whether=if dacă
they might acestea pot
even chiar
in partcular în special
proper function funcții corespunzătoare
several time de mai multe ori
from...to de la...la
any orice, fiecare
in compliance with în conformitate cu, conform cu
depending în funcție de
as well as precum și
for this în acest scop
at all times along în permanență
further suplimentar
issued by emis de
according în conformitate cu
ensure asigurați-vă
also de asemenea
if any dacă există
anwards în sus
during în timpul
as otherwise în caz contrar
(is) therefore prin urmare, de aceea, așadar
from the above de la cele de mai sus
prior înainte
in the open în aer liber
against împotriva
for proper din punct de vedere
towards spre
for this purpose în acest sens/scop
over peste
these may anumite cazuri
then apoi
of -ului
that care
this should be acest lucru
up to până la
due datorită, din cauza
Should în cazul în care, având în vedere
and thus și astfel
itself însăși
carried out va fi efectuată
by prin, cu, de
either fie ca
may later be poate fi ulterior
to do this pentru acest lucru
avoid se va evita
as this may deoarece astfel se poate
upon la, de
wide mare, larg
this fact is to be taken to account acest aspect se va lua în calcul
from de la
until până la
may lead to poate duce la
by uisng folosind
at la
for pentru
like cum ar fi
undergo supusă
beyond dincolo
it also de asemenea
useful life durata de viață
shutt of închideți
same același
evenly egal
by...and între și
Thanks to this... Datorită acestei...
at any time în orice moment
available disponibil
into în
complies conform
Better O mai bună
Remarks Observații
occur apare
to do this pentru acest lucru
standstill nemișcat
have been saved au fost salvate
war război
trick truc
weird ciudat
breath of fresh air gură de aer liber
pineapple ananas
Out of curiosity Din curiozitate
deserve merită
keep păstra
brand new nou-nouț
already deja
for nothing pentru nimic
prove a dovedi
don't bother about it sa nu-ti pese de asta
something true ceva adevarat
how much I care cat de mult imi pasa
falling leaves cad frunzele
hearts [haarts] inima
ordinary [ordineri ] obisnuit
April [eprăl] aprilie
bottom [boodom] adancime, fund
July [dzsulai] iulie
halloween [hallouiin]
awesome [aasom] incredibil
naturally [netcsurli] natural, normal
masquerade [meszkjureid] bal mascat
lonesome [lounsom] singur /maganyosan/
rush of day agitatia zilei /rohano nap/
make it all okey se face totul bine /minden rendbe jon/
dust [dast] praf, cenusa
truth hurts adevarul doare
lies minciune
ruins [ruins] ruine
seems to be pare a fi /ugy tunik/
lightning strikes me fulger ma loveste
there [deer]
it is all over totul este terminat /mindennek vege/
sad trist
bad rau
absurd [ebsărd] absurd
it seems to me mi se pare mie
gonna be – will be /lenni, lesz/
bring out the best in me /kihozod belolem a legjobbat/