Sunteți pe pagina 1din 2

Model de cerere de autentificare

Data…………

Nr.autentificare……. Onorariu………TVA…

Achitat cu chitanţă/bon fiscal……

Doamna/Domnule notar

Subsemnatul ……………., domiciliat in ……………, posesor al cnp……….. sau, după caz,


seria…..nr….. actului de identificare al cetăţeanului străin, vă rog să autentificaţi următorul act
…………....[2].

Semnătura

Declar că am fost informat cu privire la dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
referitoare la:

- identitatea operatorului, respectiv Biroul Notarial Public ................;

- datele prelucrate;

- scopul în care se face prelucrarea: compararea datelor cu caracter personal cu cele existente în
Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, verificarea identităţii persoanelor; toate acestea în vederea
încheierii actului;

- caracterul obligatoriu/facultative (după caz) al furnizării datelor personale;

- existenţa dreptului la acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot
exercita aceste drepturi, potrivit dispoziţiilor art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 677/2001. Dreptul de opoziţie se
poate exercita printr-o cerere scrisă (semnată şi datată), adresată Biroului Notarial Public ..........................;

- consecinţele refuzului de a le furniza: neîncheierea actului notarial solicitat.

În acest sens îmi exprim acordul cu privire la compararea/prelucrarea datelor cu caracter personal
înscrise în C.I./B.I., în vederea autentificării actului solicitat.

Menţionez că în exprimarea consimţământului nu am fost influenţat sau constrâns, sens în care îmi
exprim acordul liber şi în cunoştinţă de cauză.

Semnătura

1/2
Model de cerere de autentificare

[1]Se va completa data şi numărul de autentificare în registrul general notarial.

[2]Se va descrie obiectul actului ce urmează să fie autentificat.

Sursa: Uniunea Naţionala a Notarilor Publici din România

LegeAZ.net

2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)