Sunteți pe pagina 1din 34

ffitr

mnffiffi
%it.;wm,
s
-1

s [)11":'ffi%.
lrL
-*t"l

!')^)
a\

'" J
Cuprins

, : ii,''ii

2
irtt ebtui

Introducere
Omul a fost intotdeauna
foartecurios sdafle
despreistoriaevoluliei
lui qi desprecum s-au
dezvoltatdiferite
civilizalii in diferite
p5(i ale lumii. De la
evolu{iaomului care
s-aprodusin Africa
in urmdcu 2 milioane
deani.a inceputun lungprocesde dezvollare.Fiindcea
mai inteligentdcreaturd,omul a inceputsi descopererdspunsurila
multe din intrebdrilepe carenaturai le aduceainainte.
Odati cu trecerea timpului,multecivilizalii s-au
transformat in celebrecentrein cares-adezvoltat
comertul. Multedintreeleauaiunscunoscule
pentruartaqi sculptura1or.
Ruineleclidirilor anticesi artefactele
vechilor civilizalii incd ne mai
surprind.Ele ne duccu g6.ndul
ia cunoqtinlelebogatece le
aveauacestecivilizagiiin
diferite domenii ale
artei qi arhitecturii.
In acestvolum,veli gisi
rdspunsurila numeroase
fapteextraordinare
legatede lumeaveche.
qao0
)i i ffebfr ijj l. Ce este creier mai maredec6Lt"Australopitecul" . ln
paleontologia? infdtisare,"Homo Hsbilis" era cel mat
putin asemdnitor
Paleontologia
of'a repfezinti studiul
cu omul modem,
dar
fiintelor
dispdrutepe baza "Australopitecul'
aveaanumlte
dovezilorde
tdsAturi comunecu
fosile,a uneltelor
gi a altor semne maimutele
modemeqi cu
ale locuirii
umane. oamenll.
6. Cine a
2. Ce sugereazi
descoperit primele
descoperirile
fosile de ,Jlomo
despre
erectus"?
maimutelemari si oameni?
Primelefosilede
Descoperirilereferitoarela maimujeqr
oamenisugereaza cdprimii strimoqiai "Homo erectus" at
fost descoperite
de
familiei maimulelormari qi ai oamenilorau
fizicianulolandez
migratdin A fricaspreFurasiain umd cu
EugeneDuboisin
l7 milioanede ani.
anul 1891in insula
3. Ce inseamnicuvintul ,,homo"i' indoneziandJava.
Cuvdntul 7. De ce " Homo habilis" era ntmit ..omul
,,homo"este indemAnutic"?
cuvdntul latin
perrltu,,om". "Homo hsbilis" eranum:l "omul
indemAnafic"deoarecealdturide fosiles-au
Cuvdnlul
descoperit
,uman":vite de unelte.
Ia,,huniinus".
Aceastd
4. Carese , specrea
presupune,ca existatin
suntrudele,al)ro
piate ale omului? umd cu 2,4
qi 1,5
Oameniide $tiinli
milioanede
au consideratci
marile maimufe ani.Ei erau
suntcelemai JumState ca
mdrime fafd
de omul
I Umane
modem.
ele au o
8. Ce
trisituri ale
fiintei
umaneau fostdemonstrate
prin
cercetirile actuale?
diferenta din Cercetdrileactualeau stabilitci fiinlele
,,,1usta lopi tecuf i umanesunt foarte omogenedin punct de
vederegenetic,qi anumepentru majoritatea
"Homo hqbilis" av
speciilor
ADN-d indivizilorestemai
':, Omulpreistoric
: i :::,t:,:l ,
asemdrdtordecetde obicei,fapt carear fi
putulsAfie rezultatul
evolu!ieirelali\ ffiffebtui
recente.
9. Cel de vechisunt fosilelede oameni irfl;pdra
descoperitein Etiopia? 12.Careeste
cel mai yechi
Oameniide qtiin{dau dezgropatin Etiopia om descoperit
trei craniide om, vechide 160.000de ani, vreodati?
fiind considerate
celemai vechigi mai "Homo sapiens"
bineconservate idaltu,din Etiopia,a
fosilecunoscuteale trdit in urmd cu
predecesorilor aproximativ160.000
apropialiai omului de ani. Din punctde vedereanatomic,este
modem. cel mai vechiom modemcunoscut.
Rdmagileletui "homosapiens"au fost
10. ln ce perioadi descoperite in Etiopiain 1997.
a trdit t'Homo
hahilis"? 13.De canddateaziprima atestarca
uneltclordin
"Homo habilis" a piatri?
trdit cv2,4 la !,4
milioanedc ani in urm6."Homohabilis", Unelteledin
primaspeciea piatraau fost
genslui"Homo", atestate pnma
a evoluatln sudul dati in urmd
cu 2,6
9i estulAfricii ln
Pleistocenul milioanede
ti mh r ir l ani, cdnd
"Homo
11.Ce era ftafrTri"din estulAfricii utiliza
"Homo a5a-numitele uneltedecioplirdinpiatrA.
floresiensis"? confeclionate din piefe rotundecareaufost
"Homo spartepdn loviturisimple.
,l
Jlorcsiensis"erao 14.Cum seexplici thptul c[ evolutir
speciede om pitic descoperita
in pe$tera omuluiesteparlea evolu(iei biologic
LiangBuape insulaindonezianii Floresin
anul2003. Evolujiaomului estepart
biologiceprivitoarela ap omo
"Homo
scprzzs"ca speciedi nomrnrzl,
Jloresiensis" maimuqeuriageqi mam
aveanumai I care
metruindllime$i suntltansmlseoreantsr
poziJiebipedd, oferdfundamentul,
iar creierulsAu
era foarte mic, de
417 cc.

On ro lp t t ' l r t o r l I
0 1. Cineerau
{i aksumitii?
5. Cine erau locuitorii Africii?
Marea
Aksumilii erauun majo tatea
popordin locuitorilor
amestecul de Africii erau
popoarevorbitoare de origine
a limbii ku$itedin indigenb.
Etiopiagi a celor Aftica este
vorbitoarea limbii patna a
semiticedin sudul nenumeratetriburi, grupuri etnice$i sociale,
Arabiei din jurul uneledinte ele reprezentandpopulalii
anului500 i.Hr Ei foanemari, numirdndmilioanede oameni.
au tAit in regiunea
inaltda Etiopiei 6. Careera arta alticani qi careera
ldngi Marea meEtequgul pentru carc cra cunoscuti?
Roqie.
2. Care erau principalelemijloacc dc
transportale africanilor?
Singuragi ceamai importantddezvoltaxe
din istorianord-vestului
Alricii a fost
utilizareacdmileica vehiculde transport.
-1.C rit de r cchc cslc arta ali icxnl ix
piatri?
Aftica aveao tradiliebogati in artdgi
megte$uguri. Artele9i meqte$ugudle
africaneli-au gdsitexpresiaintr-ovarietate
de soulpturiin lemn, bronz gi lucrdri
artisticein piele.Acesteaincludeau
sculptura,pictuxa$i oldritul.
7. Care era limba vorbiti dc alricani in
Yrcmurileantice?
Arta africandin piatrd din Sahara,Nigeria
pdstreaziscobiturivechide 6000de ani. Afticanii vorbeausutede limbi 9i dialecte
Cele mai vechi sculpturi descoperiteaparlin folosite de diferite grupuri etnice.Nu toate
culhrii Nok din Nigeria Si au fost fecute
aproximativin anul 500 i.Hr
4. Ce arti segiseEtein mod tipic in
colectiilemuzeelor?
Arta tradiJionald
descriecelemai
populare9i cele
mai studiate
forme de arti
african6carese acestelimbi 9i dialecteau aceeagi
gisescin mod importatrle:unele suntvorbite de numai
tipic in colecliile catevasutede persoane,altele sunt vorbite
muzeelor, de nilioane. Printre cele mai proeminente

VecheaAlrica
1 1 ,Cin ee r a
limbi vorbitesuntaraba,swahiligi hausa. populatia Bantu? ffitrebAtri
8. CAndau in anul400 d.Hr.,
ajuns
nomtnl t
in nordul
Africii?
Primii
"hominizi"
din nordul
Africii au
alunsinjurul anului200.000i.Hr.
"Hominidul" esteun membrual familiei
biologrce "Hominidae", carecuorinde din vestulAfricii au ajuns1n
oamenii dispdruli 9i cei existenfi, sudulAfticii, undeau inceputsdse
cimparzeii,gorilele$i urangutanii. cisdtoreascicu populatiakhoikhoiii san.
Ei au
9. De undevine denumirea{e africani?
inceput se
Numelelor este cultive
de obiceilegat pdmdntulqi
de cuvantul si creascd
fenician,,ufar", oi sauvite.
,praf', dat o 12.Ce se
teorie din anul cultiva in Africa?
1981a afirmat
ci i$i are Meit.rJ', mazdrea,arahidele, bumbacul,
dddcina intr-un pepenelerogugi dovleaculau inceputsi fie
cuvantberber, c u lt iv a tin e r e s t uA
l lr ic iig iin r e g iu n e a
,,iy'f ', careinseamnd,
,eegtefi" , f cend,r-se Sahel.in timpce meiul.mazarea. IioteaSi
refedrela locuitoriipegterilor. inul c ', 6 predominat
i n r r l au ra.l^hinor in
i - Etiopia.
F,i^^;^

10.Care esteimportanta viii Nilului la rltfuiqi


margineaestici a Africii de nord?
Valea
Nilutui,
situatdla t .,.6* centraldgi de
marglnea f- estsunt
de esta 3.1 o7oconsiderate
Africii de -in
nord,este
unadin Stiintificeca r9ra
celemai arborelui ee
wbogate "t4,
zoneagricoledin lume.Secredeci uscarea ,,leagiinu I
t,t' t"
Sahareia crescutdensitateapopulalieipe .
valeaNilului5i aici s-audezvohat
mari e au fost
ora9e. estul$i sudul
,,leagdnul

!'echea.4lriea
7
1. CAnda apirut
civilizatia uneltelede piatd $i pentruutilizarea
striYeche? cuprului.Vaseledin teracotdgi vaseledin
piahaeraude asemenea faimoase.
Civilizalia a
apirut in jurul 4. Ce purta denumirer de ,,Zidurile
anului3150 conducdtoruluio'?
i.Hr. prin
unificarea
politicda
Egiptului de
Suscu Egiptul
de Jossub
domnia
primului faraon Delta din parteaesticd senumea,,Zidurtle
gi s-adezvoltatin urmitoareletrei milenii. conducdtoruluf', deoareceera construitdsi
aperefara impotriva ataculuistriin.
2. Care sunt tipurile d€ realiziri pe care
le-au avut vechii egipteni? 5. Care a fost ultimul conducitor al
Regatuluide Mijloc?
Vechii egipteni au dezvoltatun sistemal
matematicii,carierelorde piatre,a Ultimul mareconducitor al Regatuluide
tehnicilorde cercetaxe qi construcfiecareau Mij loc a fostAmenemhatIII, carea domnit
facilitatconstruireaoiramidelor d ina n u l1 8 6 0o 6 n din a n u ll8 l4 i. Hr .
6. Care era
linia viefii in
Egipt?
FluviutNil
estelArAa
exageralinia
viefii
Egiptului.
Celemai mari ora$egi micile oragesunt
situatede-alungulmalurilorsale.Multe
&umud ii umeazd cursul. El a alimentat
mo lelor 9i obeliscurilor, intreagapopulatie cu hrand9i ap6 9i a
tehnol i sticleigi sistemului favorizatcreareaunor legAturicu lan
practrc indepirtate.
. De ce a fost 7. Care a fost ceamai mare comunitate
umiti cultura nordici din
i din sudul Egipt?
ui?
Merimdaa fost
una din celemai
mari comunitili
nordice $i era
unic6 pentru
formelesofisticate
tru ale vazelol $i
inalte pentru suportudle
pentru circularepentru

, ,,,,,]i,,,,,,,
Yt"ntut
vaseledin ceramice$i pentrucupe. 12. Carc era
bazadreptului
Ce tipuri dc obiccteau egiptean?
fost confectionate
de populalia De$inu a supravietuitnici un cod
naqada? legaldepe vremeavcchiuluiEgipt,
documentelc
Populatia juridice arati
naqada cd dreptul
confectiona eglpteanse
ceramicA pictatd, bazape
Yazedin piatrd conceplta
decomtivdde inaltd burului sim!
calitate,paletecosmeticeti bijuterii a bineluiqi
conlectionate din aur,lapis9i fikleq.De rAuluicare
asemenea, erauangaJati in comertulau punea
Nubia. accentulpe
9, Cend au in{elegereqi
inccput egiptcnii pe rezolvarca
si confecfioneze conflictelor
monede? 13.in vechiulEgipt carcera pedeapsa
in secolul dati pentruo
al-Vlea i.Hr s-au criIni?
rntrodusin Egipt Pedeapsa pel1tru
diu stliindtate crimeminore
bani sub fonni de implicamai
monede.La inceput,monedeleeraufolosite degrabdaurenzi,
c apiesc.ta n d a rd i zde
aremetalprel i o,5inu bdtdi,mutilare
ca baniadevdrali. facialdsauexil.
10,inaintede utilizareamonedelor,
cum Crimelegrave
liceau comertegiptenii? precumomorul
qijefuircamormintelorsepedepseau
pnn
l narnlede u ltltza r ea
monedel or. egi pteni i executale.
u t iliza u n si.te md es c hi mbi n naturic u
sacide grAuqi I4, Cc limbi sevorbcain vechiulEgipt?
debenul,o L im b aE g ip r u lueis r eo lim b dn o r d ic a
greutatede 91 de afro-asiarica slrdnslegatdde berbera qi
grame(3 uncii) semrta.Ea sebucuri de ceamai vechc
din cupru sau alestare documenlare din istoriea r reunei
afgrnt,careera Iimbi, inci din arrul3200i.Hr
numitorul
comun.
ll. Carc era condi{iafemeiiin vechiul
Egipt?
Atat bdrbaii, cat $i femeileaveaudreptulde
a deline$i de a-9ivindeproprietdtile,de
tacecontracte,de a secdsdtori$i de a 'E;E!i7i*"!i:.l:Y;i:f
,9iit'.:,L
divo4a,de a primi mosteniregi de a intenta
procesela tribunal.
\cchirl tjgfut
0CI 1. Undesegisesc ,1.in ce conditii a avut loc migrarea
aqezirile s t r im o lilo ro m u lu id in A f r ic as p r e
americanilordin America?
epocaglaciari?
O cdldtoriede-alungulAtlanticuluispre
Agezirile celedoudcontinentealeAmedcii pulali de
americanilor un curentfavorabil pe o vremeblindd ar fi
din epoca foslo sarcinamaiutoarapenlruafricanii
glaciardse occidentalidin zonelede coastiqi de pe
gdsesc rivierd decAtprin utilizarea camvanelorcare
impdgtiate de au traversatde$ertulSaharei,fierbinte ziua
1anord-vestul 9i extremde recenoaptea.
Oceanului
Pacificspre 5. Ce tipuri de conflictes-audesfigurat
extemitatea intre 1500i.IIr. qi 600i.IIr.?
sudicda
Americii de Sud.
2. Careau fostprimclepopulafiidin
-{merica?
Primelepopulatiidin Americaau fostrasa
africanide
culoare
neagrd, in perioadadintreanii 1500i.Hr. qi 600
i.Hr,, au existatnumeroase conflictein
careau
pAtrunsin regiuneamediteraneani la careau pafticipat
celedoui ku9i1ii,egiptenii,asirienii,fenicienii,
Americi populaJiilemirii, persanii,iudeii qi allii.
acum 6. Cend au apirut californienii negri ca
popor?
Califomienii
negri au
apArutca
poporla
sfrrgitul
anilor 1800
dupi multe
razboaiecu
invadatoriispaniolidin sud.
7. Pe cineii prezinti americaniidrept
sclavi?
Afro-darienii
au existatin
America de
Sudqi
Amenca
CentraE.
Acegtinegri
erauafiicanii

liech€a ADerica
p€ carei-au vezutspanioliiprimaoardin
timpul explordriilor a ft9iei ingustede
pdmdntdintre Columbia gi America
Centraldgi pe carei-au descrisdrept ,,roDri
domnului
nostru".
pdsiri gi animalesdlbatice.Bdrbafiivdnau
8. Cind a elani.caribu,castori,vidre5i animalemici.
inceput
prima dati 12.De ceau
civilizatia participat
in Algonquinii la
America? campanialui
Barry St Leger?
Civilizaliile au apirut in cele doui Amencr
cu mult inaintesAcreaddeuropenii.Olmecii Rdzboinicii
gi mayaqiiau fostprimelepopula{iicareau algonquinau
locuit pe acestteritoriu, dar aveauo contrnuatsAse
civilizalie extremde avansatd. lupte in alianle cu
Franlap6ni la
9. Care era bazainrudirii in triburile
cucedreabdtanice
iroquoian? a Quebeculuidin anul 1760.LuptAndu-se in
Printre hiburile numeleCoroanei briranice. algonquinii au
iroquoian, luat padela campanialui Barry St Leger
inrudirea era din timpul Rdzboiului revolutionar
stabiliti numai amencat.
pe linia sdngelui 13.Ce a ficut legitura dintreAmericade
femeii; inrudire Nord saude Sud cu Asia?
inseamni
membralitatea Conformcunoaqterii qtiinlifice din nt,
intr-o familie, iar fiinlele umanenu au evoluatin de
aceasta Nord saude Sud,ci au sositpe pe
determini h randul ei cetd{eniain cadrul o ffiqie carefdceainilial legitura
tribului, conferind anumiteprivilegii, Americade Nord gi Asia.
indatoriri5i drepturisociale.
politicegi 14.Ce boali a bintuit la
religioase. cu europeniila incep
10. Unde au locuit indienii algonquin? Virsatul,
tifosul,

difteria,
pojaxul,
malaria9i
alteeDi
au

a popoaxelor
ci, cauz6.nd
eti din istoria

l1
1. La ce serelbri 4. Credeausumerieniiin for(ele naturii?
vechiul Orient
Mijlociu? SumerieniicredeaucAfofiele natudi
(ploaia,
Vechiul vertul,
Odent inundaliile)
Aproplats€ eraufo4e vii.
ret'erdla Oameniinu
pdmele puteau
civilizalii contlola
din cadul acestelorte
rNDrunor regrrrnl ale naturii,
care agadarei le veneraucape nigtezei. De
i'*-,n-,', \ coresPund in asemenea, oameniicredeaucd ei triiau pe
linii mari PdmantdoarDentruDl5cerea zeilor.
OrientuluiMijlociu modem:Mesopotamia,
Anatolia.Lerantul;i vechiulLgipt.
Persia.
2. UndeestesituatSumerul?
Sumerul,situatin sudulMesopotamiei, este
ceamat SUMER,AKI'{D CU ELAM
r.eche
civilizalie
din lume.
Ea a durat
de la prima
stabilirea 5, Unde a apirut prima ciYilizaliel
Seconsiderd ci primacivilizaliea apdrutin
Mesopotamia, intre fluviile Tigru qi Eufrat.
intr-o zondcunoscutdsubnumelede
dinastiee:pdnd la apariliaBabilonuluila Sumeria. oamenii$i-auridicalcolibe.
inceputlrlinileniuluial-Iilea i.Hr cre$teauvite Si cultivau pdmentulpentru
3. Cand r atins apogeulciyilizalia hlan6.
eqinfeani? 6. Care au fost lucrurile pe care le-au
Vechi uiafostoperioada dezvoltat
in ca( d al-Ill-leai.Hr. cdnd sumerienii
pentru
prima
dati?
Sumerienii
au dezvoltat
pdmul
limbaj scris,
un sistemde
scnere
numitdcuneiformi.Acestalfabetavea500
de caractelecarereprezentaudiferite forme
de cuie.Au fost primii caxeau utilizat roata,
ficdndu-qi carepentru cultivaxea
pdm6nnrlui$i pentru come4.
VechiulOrientlvlijlociu
7, Cum au ajunssuruericniisi
construiascicanalul?
Sumcrieniiau
recunoscut
nevorade a
captaexcesul
de ap5. marede piramide,careau fost construitein
Oraqele aceapenoadica locuri de inmormdntarca
sumeriene faraonilor
erauoafeaum
12,Cine a fost Kizzulvatna?
aproapede
cursurilede
apd,fie de rduri,fie de miri.
B. Undeiqi pistrau sumericniiscrierile
lor?
Alte civilizalii ale
vremiipracticau
pu{inscrisul.Dar
sumerieniiau fost
acelacarescriau Kizzuwatnaa fost numeleunui vechiregat
aproapein mod d in r n ile n iuall- ll- lc ai. Hr .f r a s it u ain
r
prolific, despre z o n c lem u n t o a saeleA n lr o liesi u d - e . r ic e ,
religia1or,despre l6ngdGolful lskenderundin Turciade
legi, despre astdzi.
practicilede afaced 13.Cum eraulitructui.xtisumerieniil
gi viala lor zilnici 9i astfelau constluit
bibliotecipentrua le pistm.
9. De cenda inceputperioadaUruk?
PedoadaUruk a existatdin epoaa
proto-istoricdcalcoliticdpdndla inceputul
epociibron,/ului din isrorirMcsopotamiei.
Denumitd
dupd
oraqul
sumenan
Uruk, Ora;elesunerieneaveauformd
aceastA dreptr.rnghiulard,erauinconjuratede ziduri
perioadda inalte.Iniunhul po4ilor oraquluiexistau
ibst strSzilatc utilizatepentutprocesiunile
martora religioasesaupenhl paradein cazulunor
dezvoltdriivieJiiurbanein Mesopotarnra. victodi.
! {}"Cind a existatciviliza{ia 14. Ce estecronologiascurti?
iFoto-elamiti?
Cronologiascu d esteo cronologiedc la
Civilizaliaproto-elamitd a existatintre anll incepurul
epociiglaciare-care.tabilegre
ll00 i.Hr 9i 2700i.IIr., cdndSusa,ultima domnialui Hammurabi
a e la m i til or
- . 1.ilala a i nc epur
.5 pri meas c i pentruanul 1728i.Hr.
:ntluen{aculturilordin podigulIranului.
r . i lrirrl()ritni llijlor:iu
IJ
.-.e00
j:'ui1;biir,r1."Homo
Undea locuit
erectus"'!
5. Care au fost contribulia dinastieiQin?
DinastiaQin estebineaunoscutipentru
$,:t:t'' I r'\)s;aJl'[ Cel mai celebru
specimenal
inceperea MareluiZid chinezesc, carea fost
maj tarziumdrit si dezvoltatin timpul
lui "Homo dinastieiMing.
erectus
desaoperitin 6. Carc a lbst un
Chinaesteaqa punctimportant
numitul,,on de cotituri in
de Pekin" istoriaChinei?
descoperitin In istoriaChinei
anul1923. s-ainregistat un
impodant punct de
cotiturdin secolul
2, De ce estenumit galbenFluviul al-XV-leai.Hr,
Calbcn? cdnddinastia
Fluviul Shanga inceputsdutilizezesemnecareau
Galbena fost evoluatin caracterele
chinezeqtide astdzi.
denunit 7. Ce dinastiea imbrititat filozofia
astfeldatoritd confucianisti in China?
stratuluide
loesscares-a
depuspc mal
ql apol
in sol, credndun aspectgdlbuial
ajung6.nd
apei.
3. Care esteprima dinasticinregistrati
din punct de Yedereistoric?
Dinastiaxia (2100i.Hr - 1600i.FIr.)din
Chinaesteprimadinastiedescrisdin analele
istoricii shdvechi,cum ar fi Analele
Mare l ulisto r i cg i A nal el pe
e bambus .
,1.Cine era popula{iazhou? DinastiaHan a apdrr"rt in anul206 i.Hr
A fost prima dinastiecarea imbrd{i$at
hlozofiaconfucianisti,carea devenit
fundan.rentul idcological tutwor
regimruilorpdni 1afinalul Chineiimperiale.
Ha n ,Ch in aa f E c um
5 u bd in c . t r a t ari
progresein multedomeniiale arteigr
$tiinfelor.
8. Ce tip dc
regiune
culturali a
avut China?
( ntna are o
PopulaJiazhouerapopulalacaretrdiala
vestde Shang,iar liderullor a lost numit civilizalie
skdveche,o
,,Protectorulvestic"de cdheShang.
entitate
14 1'cchcr ChiDa
narion asa
l 6 um u l ri nal i onali na.func 1irJ
'm.:l:H
ee ,,Zhongguo".
perspectlvd,careocupi o marepartca Asiei Literazhong
de est. inseamnd,,mijloc"
9. Ce fard a avut saucentral,iar ,grr0"
mari contributii tento u saurcgat.
in sfera 12.in timpul cirei
limbajuluiscris? dinastiis-aucmis
Chinadetinecel primii banide
mai lung sistem hertie ti s-a utilizat
de limbaj scris marina militari in
utilizatin mod mod permanent?
continuu,iar DinastiaSonga fost
savantul$i primul guvemdin
biochimistul rstorialumii carea
britanicJosephNeedhanra numit cele emisbancnotelcAi
mqri invenlii ole Chineiantice":
,,trtqtru pdmul statcarea utilizatnarina militardin
hdrtia,busola,prafulde puqcd9i tiparul. modpermanent.
10. Careau fostceledoui entititi 13. Cind s-a
politicecareau apirut in urma constituit
RizboiuluiCiyil chinez? Republica
China?
Republica China
s-aconstituitin
I ianuarie1912
vestindsm$itul
dinastieiQing.
SunYatsendin
parlidulKuominrang a fo'r proclamat
pre$edinteprovizoriual republicii.
14. Cine a inyentatscrisulin mod
independent?
Situaliade impasa ultimuluiRdzboiCivil
chineza dusla creareaa doudentitdti VecheaChina
politicecareau lolosit numeleChina: a fost unul
RepublicaPopulardChina(RPC)qi din primele
RepubliaChina(RC),cunoscutd in mod centreale
obiqnuitca civilizaliei
Taiwan. uulane.
Civilizalia
11.Cum se ohinezda fost
nume!te de asemenca
Chinain una dintre
limba pulinelecarea inventatscdereain mod
chinezi? independent, celelaltefiind Mesopotamra,
ln chneze$te civiliza{iade pe ValeaIndului,civilizatia
Chinase Maya,civilizaliaminoani a Crecicianttce
spune ti vechiulEgipt.

\ rlhr.r ( lilra
15
1. Care a fost 4. Cum era impir(iti populatiaAtenei?
inceputul Si
sfArqitulperioadei in Atena,populafia era impd4it6 in patru
Grecieiantice? clase
sociale,in
ln modtradrltonal. tunclie de
istoriciiau avere.
consideratanul776 Oameniiiqi
i.Hr., dataconsernati puteau
a primelorjocuri schimba
olimpice,ca fiind clasadacd
inceputulperioadei cestigau
Grecieiantice. mal multi
S{hrqitulperioadei Danr.rn Jpana.ro| cetalenllDarDatl
Grecieianticea fost dobdndeau un titlu de egalitatedacdiqi
considerat in mod teminau studiile.
traditional moartealui
Alexandru cel Mare in 5. Cine erau ilofii?
anul 323 i.Hr Ilolii eraulocuitoriitinutuluiMessemacare
2. De ce perioada1100-800i.Hr. este seinvecinacu Spafta.Messenieniiau
supranumiti,,Epocq intunecatd" ? d e r e n its c la ir a lla 1in
i p o s e s ia
s r a r u lu i .
Perioadadintrearul 1100i.Hr qi secolul
al-VIU-lea
i.[Ir. este
cunoscuta
dtept ,,Epoca
tntunecatd"
caxea urmat
pribuqirii
epocii
6. Care era principala deosebiredintre
educa(iabiietilor ti ceaa fetelorin
Grecia antici?
Atet bdielii cet SifeteleinvdJausdciteascd,
dupi care era divizat sdscrie5i sdfacdreferirela IiteranrA. in
plus,baieliiinvdlau9i sdcdntegi sd
interyreteze la un instrumentmuzicalgi
Grecia comunitdticu erauantrenalisi fie atleJi,iar f€t€le erau
r dictatin mare obligatesi sedeprinddcu responsabilitalile
masura aeCiei.undefiecare casel.
insuld,

Gr.tcia Bntici
7, Careera accentulprincipalal lilozofiei
@00
grece$ti? riatapublici Cn' 16afuafia
creciei ^
anrice?
Filozofia S116,;1,l.l-fSeiaq
greceascd se B d r b a t iia r e ar u
o lu lp r e lo m in a nin. I -iil /
axape rolul via{apublici a Grecieiantice.Ei erau ,'4;i ' ,
angajafiinpoliticd qi evenimente " J
gAndirii9i al
investigdxii. publice,in timp ce femeileerauincurajate
ln multe sdrdmAniacasd.
pdvinfe, 1 1 .Cu m il i
aceastA construiau
filozofiea casele
influentatfilozofiamodemd,precumqi grecii?
$tiinlamodemd.
Caseleerau
8. Care erau principalii zei ai grecilor? construite
Principaliizei ai din cdrdmidd
grecilorerau uscatdla
doisprezece soarepe o fundaliede piatrd.Pe ldngd
olimpieni,Zeus,so,ti cir5mizileuscalela soare.seulili,/auti
lui, Hera,Poseidon, tigle din lut penhuacoperirea
camerelor
Ares,Hermes, 12. Ce drepturiaveaufemeilein Grecia
Hephaestus, Afrodi antici?
Atena,Apolo,
Ademis,DemeterSi Femeiledin
Hestia. majontatea
ora$elor-stat din
9. Cc predominain Greciaantici
viata grecilor? aveauputine
Via{ain Greciaeradominatide religietl drepturi.Ele se
astfelnu erasurprinzitorlaptulcd templele aflau sub
Grecieianticeerauaelemai mari 9i mar stipenireagi
frumoase. Acestetempleaveaugi scop protec,tiatalilor,
solilor saua
rudelorbdrba{i,
intreagalor via{d.Femeilenu aveaumci un
rol in vialapoliticd.
13. De ceeraumonedele
larg rispandite
in Atena?
Atenieniifoloseauo moneddnumiti
drachma.Aceastaera largraspanditii
datorit5retelsicomercialepe caregi-au
dezvoltat-o.
l,l. Care era limba yorbiti de citrc
politic deoarece
eraudeseoriddicatepentru greci?
a celebraputereacivicdqi mAndriapentu a
ofed ofrandezeititii carepahonaora$ul Grecii antici au fost primii europenicareau
pentruizbandain rdzboi. utilizatun alfabetpentrua citi qi a scrie,
alfabelcarea dusin celedin urmdli
10.Ce rol aveaubirbafii qi femeilein fomareatuturorlimbilor europene
moderne.
( ; t . c i n r n lic:i
17
,€400
.lintieb&''t 1. Cinea intemeiat
Roma antici? de baz6pentuuconstrucliledin acea
/- : .
perioadl.
orar irLl{aSrAq Potrivit legendei,
'?i-Y / Romaa fost 5. Care era ,,sistemulde monede"pe care
f.-1 . intemeiatain 21 il aveaRoma antici?
aprilie753 i.Hr.
De$iin Romaanticd
de citre
.. sefoloseatrocul,
descendentii 1 deseoriin
gemeniai
shangerea
prinlului troian
Enea,Romulus
qi Remus- RomaaYeaun
sistemde monede
2. Care au fost binedezvoltat,
monumentele din monededin bronz
care gi metalpreJios.
infrumuse{au
6, Care era ,,sistemulde monede"pe care
Roma antici?
il aveaRoma antici?
OragulRomaaveaun marenumir de
Civitizaliaromanaesleadesea inclusain
structud monumentaleprecumColosseum,
Forumultroian$i Panteonul. ,gntichitatea clasicd" impreuni cu Grecia
anticd,o
3. Cum s-apdstratdreptulroman? civilizalie
carea
Dreptul romanagacum
inspint in
s-apdstratin codurile
maremisuri
lui Iustiniana
cultura
continuatin Imperiul
Romeiantice.
bizantin $i a constituit
Romaanticd
temeliaaltorcoduri
a contribuit
similarein Europa
mult la dezvoltarea dreptului,rizboiului,
occidentala
artei,literatudi,tehrologieiqi limbajuluiin
continentali.
lumeaoccidentali.
.1.Careerau
7. Cend a lbst lbndati Republica
activititile care se
RomanS?
antici?
Pelioada
romaua
dateazdin
general
aproximativ
din anul200
i.Hr pdndin
an:ll476
d.Hr qi se
impartein
epocarepublican6 9i epocaimperiald care
Activitifile industrialeqi de manufacturd poalefi datat5din anul27 i.Hr
eraumai neinsennate.Cele mai importante
8. in ce fel a fostRomacelmai mare
activitAf eraumineritul qi excavareapietrei,
centruurban al vremiisale?
ceeace a fumizat matedalede constructie
1B RorI'aanfic!
OraqulimperialRomaa fost cel maj mare 12. Undes-a
centru dezvoltatRoma
urbanal
vremll
sale,
avdndo
populalie
de un
milionde
locuitoriqi
numeroase
centrecomerciale.
9. Cineconducea
Romal
Romaanticda fost o civiliza{iecares-a
Initial, Romaa fost dezvoltatdintr-omicd comunitatede
condusede imp6ra!, agdcultoriintemeiatiin peninsulaitalic6in
careeraualeti pe s e c o lual l- V l- le a jr r n g d nudn m a r eim p e r i u
rdnddin fiecaredin cares-aintinspanala VareaMediterand.
principalelefamilii.
1 3 .Cu m triiau locuitorii din ltoma
Natumexacti a
puterii impiratului antici?
esteimprecisA. Este Teritoriul aflat sub
posibilsdfi detinut stdpdnirea Romei
putereaproape antice,arhitectura
absolutd,fiind qeful locului cuprindeade
executival la casefoarte
Senatuluigi al poporului. modesteIa vile de
10.Cum era impirtit dreptulin Roma !ard.in oraqul
capitalaRoma,
antici?
existauretedinte
Principalele caLegorii aledreprului din imperiale agezate pe .
Romaanticd,agacum aparin coduriledin elegantaColind
d repruluJ i Iu stin ian
5i al IuiTheodo.i rr. Palatini.Vizionareapieselorde teahrrqi
erat "lus civile" , "lus gentium" Si "lus organizarea jocurilor erauprincipalele
nuturale". activitalidin timpul liber.
11. Ce tip de economieexistain Roma 1 4 .De u n de
antici? vine
cuvantul
Unii
o,republicii"?
istorici
susfinci Luptelede
economia clasi din
Imperiului ,,R.epublict
Roman Romsnft"at
timpuriu dusla un
ela o amestec
economie neobiqnuitde
:: liatd qi una din cele mai dezvoltate democralie9i oligarhie.CuvAntul
:; -.ne.miiagricole,romanii fiind mari ,,repuhlicd" vite din latinescul,,res
:::.iitori de vite. publica" carese traducepdn trebudle
publice.
: -r r; liic ii 19
1. Cum au apirut
incapii? pistrare a cultudi lor. invelemantul inca$
eraimparlitin doudcategorii: educalia
Civilizajiainca96a
voca,tionali$i pregdtireaformald.
inceput ca
un trib din 5. Unde locuiau incatii?
zonaCusco,
unde Incagii locuiau pe teritorii muntoase,care
legendarii nu suntpotdvite pentru agdculturd.Ei tdiau
SapaInca, terasein panteleabrupte- cunoscutedrept
Manco
Capacau
intemeiat
Regatul
Cuscoin jurul anului1200.
2. Catecasteexistaula incati?
Incagiierauseparali in tlei castedistincte:
clasa
dominant6
(nobilii),
clasade
josgi andene- penuua-qiputeasemana cultudle.
sclavii Cultivauporumb,quinoa,dovlecei,
tomate,
(Yanas). arahide, ardei pepeni.
iute. bumbac ai
Sclavii cartofi.
includeau inca$ilorln
6. Careau lbst descopedril€
prizonieriiderdzboi,precumgi copiii medicini?
sclavilor.Majoritateabdrbafilor din clasade
jos erau;fermieri. Incagiiauf6cut
numeroase
3. De ce:utilizauincagiiquipusau ln
descoperiri
legiturile? medicind.
quipusauleg[turiledesfori Efectuauoperatii
pescalp,
reuqite
ceeace
presupunea
tiierea unor geuri in scalppentru a elibera
recensdmant. presiuneade la rdnileprovocatela cap.
Multedin Frunzelede cocaeraufolosite la bduturi
informa{iile carediminuau foameagi durerea.
7. Cum seapirau incaqiide dugmani?
Incagiinu
cunoqteaufterul
sauo{elul, dar
au dezvoltat
4. Ceteca aliajedin bronz
inca$ii? superiorpentru
Incagiidepindeau duqmanigi
transmitereape cal pentru
mezoamencanu
ln€rtii
contemporam.
11.Cind a cucerit
FranciscoPizarro
Etrehilfi
8. Cat era de puternici armata incali? teritoriul incat?

Incagii Dupd Rdzboiul Civil din


foloseau Inca$intr€
arme $1 fralii
purtau Huascargi
rdzboaiecu Atahualpa,
alte cuceritorii
civilizaJii spanioli
din zona. condu$ide
AImata Francisco
incagderaceamai puternicidin regtune Pizarro au
deoarece puteasetransformeun sdteansau cucelit
un fermier obignuitintr-un soldatgatade teritoriulinca$
luptA. in anul1533.
Pizarroa
9. Care a fost numelepe care l-au dat condusPerutimpdeaproape zeceanigi a
incapiiimperiuluilor? iniJiatprin Atahualpadeclinulcultunr
Incagiigi-au rncase.
denumitimperiul 12.Careau fostmituriledespreincagi?
,,Tinutulcelor
PafiuRegiunt' Au existatmaimultemituridesDre Manco
sauImperiul Capacqivenirealui la putere.intr-unul
Tahuantinsuyu. El dinheele,MancoCapac$i frateleseuemu
selntindeadela fiii zeuluisoarelnti. MancoCapacinsu5ia
nordIa sudpe fostveneratcazeual foculuigi al soarelui,
4000km de-a Incagii,cunosculi qi cafii ai soarelui,
au
lungullanfului
inaltal munlilor
Arzt. ^

10,Careera fundamentullimbii
incasilor?
Incaqiinu
aveauo
limbd
scrisd.
Toate
elementele
carele
influenta
limba 9i
chiar unele s si fie cel
cale nu o
influenjau i-au conferit un caracterdivin. Ei America.Putemicul
credeauci toatezeitdlile au fost created€ , suntcunoscutiast6zia t aproximativ
un zeu etem $i atotpuiemicnunit ::' ::,: in anul1438i.Hr Inc€ situatiin
wlraqochan. America de Sud, in zonele
vestioeale udimprejurul
Incrtii 21
1, Ce denumeqte
termenul de popoarelevorbitoarede limbdNahuatldin
,,aztec"? Mexic ilainte de cucerireaspanioli din anul
1519.
,Aztec" estewr
termenutilizat 4. Ce inseamni termen ,,aztecaltt'in
p€ntru a sereferi limba
la anumite Nahuatl?
grupud etnice
ln rmDa
din centrul
Nahuatl,
Mexicului,in
limba de
specialla acele
originea
grupuri care
mexicanilor,
vorbeaulimba
Nahuatl pi care ,,sztecakf'
inseamnd
au reugit s5
dominepolitic ai ,,cineyq csre se trage din Aztlqn" -
militar po4iunile 5. Unde se vorbea limba Nahuatl?
intinsedin Mezoamerica in secolele
Majoritatea
a1-XIV-lea,al-XVlea gi al-XVl-lea.
vorbitorilor de
2. Care erau oragelecare au format Nauatl locuiau
ImperiulAztec? in centrul
Mexicului in
Principalele
stateleEstado
oraie-stat
de MexicoEl
aliateale
Distrito
oragului
Federal,
Tenoehtitlan,
Puebla,
Acolh.ausdin
Tlaxcala,Morelos, Guerrero,Veracruz,
T 9r Michoacanqi Hidalgo.
impreuni cu Mexica au 6. Care era scrierealimbii Nahuatl?
Aliantd Azteci au ajuns
Nahuatl se scria la origine prin pictograme
Imperiul Aztec.
carenu reprez€ntauun sistemcompletde
ul ,,sztec"? scnere,ct
serveadrept
Cuvdntul
mnemonic
t\) a
-aztec" penfiu a le
fost la origine
reaminti
denumireanici
cititorilor de
ui grup etnic,
textelepe care
dobdndito
le-auinvelat
ilizarc
pe caleoral6.
7. Cum erau inmormantatecipeteniile
aztece?

incepdndcu
savantiai vrem
tetmer:rul,,szted'

22 Aztecii
8. De ce deveneauaztecii sclavi? Ir.Lacerororeau
disxtrebfrri
azteciiboabelede

ll"ioo.l.
o..u.uo **iHff
"-"ffi :$
post de bani,
post bani.dar gi
5i pentru
pentrua face
faci
_
CdUffi
od@
-
,Xocolstf ', o bF!:uhJf,d
spumoas69i amard,
lipsitt de dulceatabduturilorde ciocolati
moderrre.De asemeneaaztecii lineau stupi
gi culegeaumiere.
12,Ce jocuri cu mingejucau aztecii?
Aztecii deveneau sclavidin cauzadatoriilor,
capedeapsd pentruo crimdsaucaprizonieri
tuturor culturilor
de rdzboi. Sclavii puteauaveadreptul la
propdetate$i chiarsEaibdproprii lor sclavi. mezoamericane,
azteciipracticau
9. Cu ce sehrinea poporul aztec? o variaati a
jocului
Aztecii i9i
produceau mezoamerican
hrana,
cu mingea,
cultivand
porumbul,fasolea rJ'rmil"tlachtli"
qi dovlecelul,la sau"ollamsliztli" in Nahuatl. Jocul sejuca
cu o mingedin cauciuctare,numitA"o//i",
carese adiugau
adeseaardeiul, 13.Cum iqi educauazteciicopiii?
tomatele,ele
compunend
meniul mexicar in
majoritatea
regiunilorpin6 in zilelenoastre.Culegeau
acocile,un soi de crevetemdruntce se
gdseaudin abundenJi.
10. Ce animaleau fost domesticitede
azteci?
Singurele

ffi
animale Pdndla vArstade pais
domestice copiilorerain m6inile
cunoscutede supravegheatide a lli.
aztecieraucAinii Acestslstem se
$i cucanii, bazape zic

ffi
ambelesoiuri
14.Ce co
fiind consumate
au creat
ca hane. La
mezoamericani, Existi
precum$1 existd;i astdzicreat 9r
americanii acesleasu m mare ritualice.
modemi,curcartuldomesticesteun Codexurilepost Codex
descendent
al cucanuluiselbaticdin MendozasauCodex fost pictate de
Amerlca. tlacuilos azteci(cr( codexuri),dar
subcontrolul spaniole.

Aztecii 23
Yucatan,QuintanaRoo,Campeche
sr
YucatanGuatemala.
4. Undes-au
stabilit a!ezirile
mayage?
De \Temece
regiuneaMayaera
locuiti inilial in
mileniul al-Xlea
i.Hr, primele
aqezdricareau fost
in mod clat ,,trIaya"
au fost stabilite
in
aproximativ anul 1800i.Hr in regrunea
Soconuscoa coasteiPacificului.
5,Cands-a
dczvoltat
CivilizaJiaMayaesteo civilizatie civiliza{ia
mezoamericand, renumitdpentrusingua
aztecd?
limbd scrisdcompletdezvoltatA din
Americapre-coluurbiand.Arhitectwa Aztecii,care
monumenhlespectaculoasd qi sistemul au cucent
matematicAiasftonomicsofisticatsunt ceamal
cheiarecunoagterii
sale. margpaftea
Mexicului,
2. Cu cecivilizatieare trisituri comune?
au conshuito civilizaliefoartedezvoltatdin
CivilizaJia anii 1400.ln acelaqitimp, incaqiizideauun
Maya imperiuin Peru.
impdxtdse$te 6. in cite zoneera impirtiti regiunea
multe trdsitud Maya?
comunecu alte
civilizaJii
mesoamencane
datodti
gradului inalt de interacliunegi de difuziune
a culturiicarea caracterizat aceareglune.
3, Care estegeografiaciviliza{ieiMayal
intinderea
geograficd
a
civilizaJiei Maya,
cunoscutddrept
regiuneaMaya, se
intindea de-a
lungul statelor
RegiuneaMaya estein generalimpdrJitdin
mexicanesudice
trei zoneslabdefinite:zoneleMayainalte
i Chiapas,Tabasco
de miazdzi.zoneleVayajoasede miazdzi
(saucentrale)qi zoneleMayamiazinoapte.

24 Nlayapii
7. Pentru ce a fost cunoscuti arta Maya?
Arta Maya este
consideratdde mulli ca
fiind ceamai sofisticatt
$i mai liumoasaarti a
lumii artice. Stilul
distinct al artei Maya a
fost influenlat de
civilizaliaOmlec. realiza cu fEcutedin odr de animal
Aceastaa atinszenitul
(anul1500i.Hr -
anul250 d.Hr) in
timpulperioadeiclasice
a civilizaliei9i este
pentruutilizareajadului,
cunoscutd
obsidianului$i stucco-ului.
dec l i nulpopul a!i ei
8. Ce a d e fe rm i nal

gi cu pene.Stilul codex,scriscu cemealS


neagrdgi ingrogdriroqii,il numesc,fiztlz/
rogului gi al negrulut'.
12, in ce fel anul Maya misura durata
anuluisolar?
Mayagii au mdsuratdurataaaului solar.:cu
Teoriilenon-ecologice ale declinului un ina)tgradde precizie.mult mai precis
civilizaliei Maya seimpaxtin mai multe decalcel folosit in Europacarea statIa
sub-categorii,cum ar h suprapopularea, bazaCalendarului Georgian.
invazia str6ina,levolta l5reneasciSi
prdbuqirea rutelorcomercialecheie.
9. Ce monumentecelebreau lbst create
de mayagi?
Celemai
renumite
monumente
au fost um
piramidele naturacictcA a 9r
in tueptepe ceremoniile lwile
catele-au celestepe r
ridicatin centrelelor religioasel6rngi
palaLele conducdtorilor lor. Palatullui 14, hrana in
Cancuenestecel mai maredin regiunea
Maya, degilocul, loarte interesart,este
linsit de niramide. etodede
producere
a pudle
10.Care era clima din regiuneaM cultivate grddinilein
Climatul in resiuneaMava Itareapla.ntelol
1. Care a fost 5. Ce carte contineadescriereaculturii
civilizalia care a Veda?
marcatinceputul
istoriei Indiei? Cultufa Vedaeste
cultura
Istoria Indiei indo-arayani
debuteazi cu asociatdcu
civilizaliadin valea textelehinduse
Indului,cares-a sacrealeVedelor,
rispandit si a careau fost
inflodt ln parteade compuseoral in
nord-vesta sanscritavedic6.
sub-continentului
indian, lntre 6. Care sunt
aproximativ anul perioadelecunoscutedrept epoca
33009i anul1300 bronzului gi epocafierului in lndia?
i.Hr. Primii 500deani
2. CAnda ajunsislamulin India? (1500- 1000i.Hr) ai
epociivedice
Islamula ajunspesub-continent
in anul712 corespund Indieidin
d.Hr.candgeneralularabMuhammadbin epocabronzului, iar
Qasima cucerirSindthulMultanuldin urmdtorii500 de ani
sudulPunjabului. (1000- 500i.Hr)
3. Cenda inceputepocabronzuluiln corespund Indieidin
lndia? epoca fierului.
Epoca 7. Cum a fostposibilca romaniisi faci
bronzului a comertln India?
incepulpe Comer]ula fostlnceputdeEudoxus de
sub-cdntinentul Cyzicusln anul130i.Hr.Deatunciel s-a
$i,potrivitlui Strabo,
dezvoltat din vremea
pAndln anul120cordbiileigi
lui Augustus
ridicaupdnzelein fiecar€ar din Myos
Hosmosspre India.
8. Canda apirut dinastiaSunga?
t in lndia. noua
DinastiaSungaa apdrutin anul185i.Hr,
cu aproximativ
Locuitorii din cincizecide ani
vecheavale a dup6moartealui
Ashoka,cdnd
regeleBrihadratha
a fost ucis de
comandantulde
atunci al regelui
SungaPusyamifa.
9. Cend a atins
cultura hindusi
noi dimensiuni?
12.Cinea fost
norqut lnolel. ln prima femcie
aceastd perioadd, musulmani
cunoscutd Sub
numelede Epoca
deAur a renagterii
hindusedin India, India?
cultwa,Stiinla$i
administralia Sultaratul din
politicda atinsnoi Delhi este
culmi. singurul imperiu
indo-islamiccare
10. Cind a inceput ,,epocaclasicd" i\\
$i-aexprimat
India? intenliade a a$eza
pe tlon una dintre
pulinele femei cale au condusIndia, pe
e i Ra z iaS u lt a n( 1 2 3 6 - 1 2 4 0 ) .
n u m e le
13.Cinea
intemeiatgi a
consolidat
RegatulMaratha?
RegatulMarathaa
fost intemeiatgi
consolidatde
Jnlvajr.ln secolul
al-XVIIIJea,
acestas-a
transformatin
Epocaclasicdin India a incepulodati cu Imperiul Maratha
renagtereanordului in timpul cuceririlor lui subdomnia1uiPeshwas.
Harshain secolulal-XVII-leaqi s-aincheiat
odatdcu cddereaImperiului Vijayanagardin l,l. Ce a determinatca valeaIndului si
suo. lie ceamai dezvoltati civilizatiedin
intreagalume?
11. Cinea intemciatImperiuli\{ughal
din India? Rdmigitele
gdsitela
in anul 1526, Harappaqi
Babur,un Mohenjo-Daro
descendent sugereaz 6 faptul
timurid cd orageleerau
(turco-persan) a$ezat€in forme
al lui Timur qi de refea,av6nd
GenghisKhan shdzi drepte.
a venit prin Acest fapt este
trecitoarea important deoarecealte popoarecareau
Khyber 9i a trdit in aceea$iperioaddln diferite pirgi ale
intemeiat lumii nu aveauagaceva.Mohenjo-Daro
Imperiul aveapropria sabaie centrald,fiind
Mughal, carea ddinuit timp de peste200 de lnconjurati de mai multe cl6diri. Aceastd
a. a$ezareseamtnbcu biile romane.
Vechealndia )i
CI l. De ceperioada 4 . De c e a
Kolun era fost
importanti in perioada
Japonia? Yayoi
Pedoada impoftant
& Kofun, carea i pentru
inceputin Japonia?
juul arului Perioada
250d.Hr, a Yayoi a durat din anul 400 sauanul 300
fost martora i.Hr. pdni in anul250 d.Hr.Eaa primit
apariliei unor numeledupdoragulYayoi.Inceputul
statemilitaxe perioadei Yayoia marcalinfluxulde noi
putemrce practiciprecum,t€sutul, cultivareaorezului,
centratein qamanismul yi fabricarea
bronzului gi a
jurul unor fierului adusedin CoreeasauChina.
clanud
putemlce$l 5. Care a fost
intemeierii punctul
statului culminant al
dominantYamato,in jurul provinciel scrierilor istorice
Yamato. in Japonia?

2. Cine a introdus budismulin Japonia? Scdedleistorice


in Japoniaau
culminat la
inceputul
secolului
al-XVII-1eapdn
cronicilemasive
Kojiki qi Nihon Shoki.Acestecroniciredau
o prezentarelegendarea inceputudlor
Japoniei,cunoscutiastizi camitologia
Japoneza.
6. Care a fost arta care a cunoscut
culmeain
perioadaHeian?

in Japoniain anul PerioadaHeian,


538de ia Japoniai-a carea durat din
oferit fost promovat anul 794 p6ndin
de clasa ku gi-a anulI185,este
concen a ultimaperioadia
istoriei japoneze
clasice.
3. Ce a rep Esteconsideratd
Perioada punctul culminant
fost pedoada al cu4ii imperiale
cdhe
japonezegi esterenumitdpenku artel€ sale,
epoca mai alesin poeziesi literatur6.

:: ,it:,:,-, \'eehenJapoltla
7. Ce dezvoltdri
artisticeau ayut
loc in perioada
Edo?
aceastd ideepe motir'ulci nu existd
Multe dezvoltdri nici o menliunenici in mai vechea
artisticeau avut loc Kojiko, nici in vreoalteinsemnare
in perioadaEdo. coreeand sauchinez6.
Celemai
sernnificativedintre 10.De ce
acestea au fost economia
forma " ukiyo-e" a Japonieia lbst
tipdriturilorpe blocuride lemn ti teatrele ceamai
"kabuki" qi "bqnraku" studiati in
lu m e ?
8. Care a fost afta cere a cunoscut
culmeain Istoria
perioada economicea
Heian? Japonieieste
unadin celemai
in secolul studiatepentru
alJX-lea, cre9terea ei spectaculoasd
dupdRevolulia
Heian-kyo, Meiji. fiindprimaputereneeuropeana.
capitala Dupdal DoileaRizboiMondiala ajunsa
imperiali,avea douaeconomie a lumii.
cinci institulii
de inva{dmantsuperiorgi in pafieacarea ll, CAndau ajunsolandezii
pentru
mai rdmasdin perioadaHeian,au fost primadati in Japonia?
infiinlatealtegcolide odtrenobilimegi ausositprimadatdin Japonia
Olandezii ln
curteaimperial6. anul1600,la bordulcoribieiLiefde.Pilotul
9. CeesteGaya?

ffi
carea ajunsln
Japonia.
12.Ce a lbst Silla?
InvaziaSillei din

W
s-
secolulal-XIV-lea,
unul dintreceletrei
regateale Coreei,
esteprimaacliune
militardjaponeze ,:
inregistratd
in :,:,,] :;

Nafionalismulmilitar din Japoniaera


deseoripunoscutca "bushido", cuvdrnrl
denotdndun cod coereff di credinle ii
Nihonshokisuslinecd doctrinedesprecalea:ciiadreaptda
samuraiului. :
VecheaJaponia 29
, , , , , , . 't '
' : .::::::.::
1. Cineerau
barbarii? toatepopoarelescandinavrce
reprezenta sau
nordice.
Barbarul era
considerat un 4. Cinesuntvikinsii?
termenpeiorativ
Vikingii sereferdla
ahibuitunei
membriipopoarelor
persoane
scandinavice, celebri
necivilizategi inculte,
exploratori,
he careferiregenerald rdzboinici,mercenad
la un membrual unui gi pirali careau
poporsauetnici
nevAlit$i au colonizat
percepufica avendun
zoneintinse ale
nivel inferior de
Europeide la slbrqitul
civilizalie,fie careferire
secolului
individuald la o
al-XVIIIlea la
persoani brutald,crudd,
inceputuIsecoluluial-XTJea.
agresiviii insensibildal
cdrei comportamentesteinacceptabilin 5. I)e unde vine cuvintul ,,viking"?
societateavorbitorului.
CuvAntul,,riftl'ng" vine de la cuv6ntul din
2. Estebarbarul un parazit socialal norvegianaveche,,viftrngl',insemnand
civilizatiei? ,,cinevacare a venil din Jiordurt' , ptoventt
'" :$i:;.1;d'i:..-. : : dttt ,,iE',
Barbarul este golq
insemnand
din punct de
estuar,fiord sausin.
vederetehnic
un parazit perioadeivikingilor,
social:al termenulsereferea
civilizatiei la piralii sau
care jefuitorii care
de al operaupe mare,
a9e
cunosculrca
sune , surplusuriii luxud ,,vikingr" itr
jafuri, capturi.
NorvegiadeNord qi erautilizat catermen
3 .C cuventufui,,viking"'! pentrurdzboaielendscutepe mare qi care
distrugeau,vikinguf ' din Nowegia de Vest.
,,l4kingl'
estedoarun 6, Unde navigauYikingii?
cuvant
Vikingii navigaumai alesin Atlanticul de
nowegian
Nord,
care
ajungand
insemnd pdndin sudul
Africii de
feri
Nord Sila est
de Rusia,ca
pldddtori,
purta! pe negustodti
Scandinavia, mefcenan.
intreg. Termen Sub
specificia popul conducerea
momentspecific

30
lui LeifEriksson,fiul lui Erik cel Roqu,
vikingii au ajunsin Americade Nord,unde
au intemeiatmici ageziricunoscute ln zilele
noastreca L'AnseauxMeadows,
Newfoundlandqi Labrador,Canada.
7, Care a fost ceamai mare realizarea de
vikingilor? frumusele,
Ceamaimarerealizare a"rikingilora fost drept,
construireaunei corAbii.Intr-ovremecand a$teptdn
al(i europeniabiaindrizneausi navigheze, socialegi
vikingii au altele.
traversat 11.De unde
Oceanul Yine
- Atlantic. cuventul
i. Acest lucru ubarbur"?
a fost
':## posibil Cuvintul barbara inhat in englezddln
*=: -: - iatorita Iatinescul
concepfieispecialea cordbiilorpe care medieval
le-aufbcutvikingii. ,,burbarinus"
via cuvdntul
B. De ceerauconptien{i
vikingii? din greaca
veche
Vikingiieraucongtienli
de vechimea Poppoo6,
barbaros.
civilizaliilormult
Cuvantul este
mai dezvoltatea1e
onomatopeic.
Egiptului,
El reprezintdbla bla-ul.trancaneala.
Levantuluigi
qi a vorbdria din englezamodema.
Mesopotamiei
Perisieide la care
imprumutat foaxte utilizat in chinezi?
mult.
Chinezautiliza diferiti
9. Ce limbi vorbeaubarbarii? ..borbari'. fua\ide la di
busolei.Cei de la estse
Termerul -.barbsf' fie descriaun individ

Sa*$ ::d#:-
'; B un trib
tg E a
european
T W cdruilimbdera
' T ne-greacd,
fie
. lr un tuib
i 'iiji"] inoi"iouar
' grecesccare
Fr' vorbeagreaca
#8" t'*-
grosoran'
l;.;:^i-'|
': :',.
Barharii 1i likingii
l. Ceesteistoria
striYeche? Caucazla inceputulmileniului
al-Ill-leai.Hr Uneleadefactedin bronz
IstoriastrAveche
arsenicdin culturaMaykopsuntpistratela
estestudiul
nordde Caucaz.
trecutului
scrisde la 5. Ce esteantichitateaclasici?
inceputul
Antichitatea
istoriei
clasicaesteun
omenirii
termenlarg
p6ni la
utilizat pentru o
inceputul
perioadalungi
Evului
din istoda
Mediu in
culturii avdndin
EuIopa,
centruMarea
dinastiaQin in China,Imperiul Chola in
Mediterani,
India, iar in restul lumii p6ni la un anumit
cuprinzdnd
punct slabdefinit.
civilizaJiile
2. A fost Imperiul Roman una din aferenteale Grecieiantice$i Romeiantice.
culturile celemai culte ale lumii
6. Cend a inceput migratia istorici a
strivechi?
populaliilor umane?
Imperiul
Migraliaistoricda populatiilorumane
Romana fost
incepeodat6cu deplasarcahi "Homo
una din
erectus" de-aluneul Eurasieicu
culturilecele
aproximativ un milion de ani in urm6.
mai culteale
lumii- 7. CAnda inceput civiliza{iavechiului
strdvechi,dar Egipt?
multe lucrEri
Civilizaliaa
ale catarva
inceputin
din istoricii jurul anului
. ,i,.
cel' mal cruu s-auplerqur.
3 1 5 0i. Hr
3. Ce estearheolosia? odati cu
unificarea
politic[ a
Egiptului de
Arheologia Suscu cel de
estescoaterea Jossub
la suprafalA$i domnia
primului faraon fi s-adezvoltatin decursul
m urmetoarelor trei milenii.
B. CAnda inceputepocafierului?
Sepresupune cd epocafierului a inceputin
hecutulco s e c o lual l X ll- le ai. Hr in r e c h e aP e r s ie ,
4. Unde au fost.f India gi Grecia.
arsenic? ':
: ]::::::: Epocafierului a inceputin secolulal VIII-
Srol\ lllle de arseruc a lea i.Ilr. in EuropaCentrali qi in secolulal
Anatoliagi de ambelel Vl-lea in Eiropa de Nord.

32
i,3trebffiwfr .n l l
:,,* o
jfl:1P
T]}iffiswflr)
k;ifrsffi#/

lvx.
Strffiv
In cazul copiilor,curiozitatea
unui motor care ii indrumi
cunoasterii.
Deti pepia(i existi o gami largi de
olerd volume pline de informa(ii,
reuqescsi ofereun rispuns iltret
Seria200 deIntrebdfi qi Rdspunsu,
20 de volumediferite, cupri
intrebiri. Volumele.inclu
RegqtulPlsntelo\ Cosm
Rduri, Invenlii qi
Minunile Lumii,
Culturd, Ansto
Sporturi,
Lamea Imperii
rispun

7 9 3

S-ar putea să vă placă și