Sunteți pe pagina 1din 14

OSCILATII MECANICE

FI ZICA XI A

BUZDUGAN STEFAN
LIVIU
VIBRATIILE UNUI DIAPAZON

Exemple
de
fenomene MISCAREA BALANSOARULUI

periodice
CE ESTE
MISCAREA OSCILATORIE?

Miscarea oscilatorie este miscarea


executata de un corp,de o parte si de
alta a unei pozitii de echilibru.

Miscarea oscilatorie este cel


mai raspandit tip de miscare
mecanica.
DAR UN PENDUL ELASTIC?

Un pendul elastic este


alcatuit dintr-un corp de
masa m ,suspendat la
capatul unui resort de
constanta elastica k.
DAR UN OSCILATOR LINIAR ARMONIC?

Un oscilator care executa miscarea sub


actiunea unei forte de forma F=-ky , este un
oscilator armonic.

Iar daca traiectoria descrisa de


oscilatorul armonic este o linie dreapta,
oscilatorul armonic se numeste oscilator
liniar armonic.
CE ESTE UN
PENDUL GRAVITATIONAL?

•Pendulul gravitational zis si


pendulul matematic,pendulul cu
fir sau pendulul simplu
este alcatuit dintr-un fir
subtire,de masa neglijabila,
de lungime l , la capatul caruia
este legat un corp de masa m.
PRESUPUNAND CA LA UN MOMENT
DAT, PE
PARCURSUL MISCARII OSCILATORII, E
C=EP, CARE ESTE VALOAREA
ACESTORA, RELATIV CU ENERGIA
TOTALA E ?
PRIN COMPUNEREA A DOUA
OSCILATII ARMONICE, DE ACEEASI
FRECVENTA, SE OBTINE TOT
O OSCILATIE ARMONICA, DE
ACEEASI FRECVENTA : Y=Y1+Y2=A
SIN(Ω+Φ0)
CARE ESTE CONDITIA CA DOUA OSCILATII
ARMONICE SA FIE IN FAZA? CARE ESTE
VALOAREA AMPLITUDINII OSCILATIEI
REZULTANTE IN ACEST CAZ?

Daca In acest caz spunem ca oscilatiile sunt in faza.


CARE ESTE CONDITIA CA DOUA
OSCILATII ARMONICE SA FIE IN
QUADRATURA (LA SFERT)? CARE
ESTE VALOAREA AMPLITUDINII
OSCILATIEI REZULTANTE IN ACEST
CAZ?

Daca In acest caz


spunem ca oscilatiile sunt in cuadratura (
sau la sfert)
CUM SE NUMESC
OSCILATIILE UNUI CORP
IN PREZENTA
FORTELOR DISIPATIVE?

I n pr e z e n ta f o r te lo r disipa tiv e spu n e m


c a s-a pr o du s
a mo r tiz a r e a o sc ila tie i, ia r a c e st tip de
o sc ila tii se n u me sc o sc ila tii a mo r tiz a te .
CARE ESTE EFECTUL
FORTELOR DISIPATIVE
ASUPRA OSCILATORULUI SI
CUM SE NUMESTE ACEST
EFECT?
For tele disipative au ca efect pi er deri
de ener gie pe parcur sul osci l ati ei, astfel
dupa un anumit ti mp ener gi a osci l ator ul ui
se pier de sub diferi te for me, de exempl u
sub for ma de caldura.
CE SE INTAMPLA CU
PERIOADA OSCILATORULUI SI
CUM SE NUMESTE ACEASTA, IN
SITUATIA IN CARE IN
SISTEM APAR FORTE DISIPATIVE
MICI?

In c a z u l fo r te lo r d is ip a tiv e
mic i p e rio a d a d e s i s e mo d ific a
fo a r te p u tin , ra ma n e
a p rox ima tiv c o n s ta n ta .

P e rio a d a mis c a rii a m o r tiz a te s e


n u me s te p s e u d o p erio a da .
D A C A F RECV ENTA EX C I TATORU LUI ES T E F OA RT E
A P ROP I ATA S A U EG A LA C U F RECV ENTA P ROP RI E D E
OS C I LAT I E A EX CI TATU LU I A RE LOC U N P ROCES
D E T RA NS F ER MA X I M D E ENERG I E I NT RE CELE D OU A
S I S T EME. ACES T F ENOMEN S E NU MES T E REZ ONA NTA . I N
A C ES T C A Z P ERI OA D A EX C I TAT ULU I
RA MA NE A P ROX I MAT I V C ONS TA NTA , D A R
A MP LI T U D I NEA OS C I LAT I I LOR I A VA LORI F OA RT E MA RI ,
VA LORI C A RE P OT T I ND E C AT RE I NF I NI T I N C A Z U L
F ORT ELOR D I S I PAT IV E F OA RT E MI CI .
A C ES T F ENOMEN ES T E I NTA LNI T I N D I F ERI T E D OMENI I
A LE F I Z I C I S I T EHNOLOG I EI , P REC U M :
I N T RA NS MI S I U NI LE RA D I O- T V, I N MED I C I NA S A U I N
T EHNI C A REZ ONA NTA MA G NET I C A
N U C L E A R A (R M N ) S A U R E ZON A N TA E L E C TR ONI C A DE
S PI N (R E S).

S-ar putea să vă placă și