Sunteți pe pagina 1din 5

FIȘA POSTULUI

aferentă contractului de muncă nr. ......................................... din .................................

1. Denumire post

CONTABIL – COR 331302

Nivelul - Executie

2. Nume și prenume ocupant

3. Locul desfășurării muncii

Departamentul Contabilitate - birou la sediul societatii - cazurile special sunt stabilite cu


atentie in cadrul echipei de lucru.

Program de lucru normal, ori, dupa nevoie, prelungit.

4. Subordonare și supervizare

Se subordonaza si raspunde direct in fata reprezentantilor societatii sau delegatilor acesteia.

Respecta Regulamentul de Ordine Interioara .

Colaboreaza cu toate departamentele societatii pentru buna desfasurare a activitatii


societatii.

5. Expertiza și calitățile profesionale

 Sa detina insusiri de personalitate precum : seriozitate, loalitate, hotarare,


adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare
lucrului in echipa si in subordonare ( spirit de observatie, rabdare, viteza de
reactie, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de comunicare ,etc) etc;
 Sa aiba urmatoarele insusiri: incredere in sine, atentie,ascultarea activa,
indemanare,concentrare,punctualitate, capacitate de a invata,aptitudini tehnice,
sa fie orientat catre client pentru realizarea sarcinilor, cu respectarea termenelor
limita, sa existe disponibilitate pentru imbunatatirea bagajului de cunostinte;
 Sa cunoasca utilizarea la nivel satisfacator a PC ( Microsoft Office, aplicatii
informatice specifice activitatii)
 Sa nu aiba antecedente penale;
 Sa fie apt din punct de vedere medical;
 Sa aiba disponibilitatea de a lucra cu program prelugit;

6. Atribuții

Contabilul este persoana care isi desfasoara activitatea in compartimentul financiar-contabil


al societatii comerciale si acopera partial sau in totalitate activitatile acestuia.

Sarcinile de serviciu sunt obligatorii, reprezentand 100% din norma de baza


corespunzatoare unei parti de 100% din salariu de baza.

Este direct raspunzator pentru indeplinirea atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu.

Este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura ce i-au fost
incredintate.

Obligatiile includ, spre exemplificare :

 Sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea,publicarea si


pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si
fluxurile de trezorerie;
 Sa intocmeasca si sa completeze documentele primare ale firmei/clientilor;
 Sa conteze operatiunile primordiale;
 Sa sorteze documentele pentru arhivare ale firmei/clientilor;
 Sa analizeze contabil documentele primare colectate ale firmei/clientilor;
 Sa efectueze calculele contabile necesare si specifice activitatii firmei/clientilor;
 Sa conceapa articolele contabile in acord cu prevederile legale necesare
firmei/clientilor;
 Sa completeze registrele contabile ale firmei/clientilor;
 Sa intocmeasca balanta de verificare a firmei;
 Sa realizeze evaluarea patrimoniala a firmei;
 Sa trasmita documentele specifice ale firmei/clientilor;
 sa intretina si sa actualizeze baza de rapoarte ale firmei/ clientilor;
 sa arhiveze documentele specifice;
 sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei;
 sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine
civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
 sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde
desfasoara serviciul;
 sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o
situatie de pericol;
 sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si
masurile de aplicare a acestora;
 sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite
de propria persoana sau de alti angajati;
 sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si
sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini
sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si
bolilor profesionale;
 sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in
pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti
colegi;
 sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau
eveniment petrecut;
 sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate
de persoanele care au acest drept;
 nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decat daca ea vine
de la persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se incadreaza in
prevederile legale;
 sa asigure pastrarea secretului profesional privind activitatile ce se desfasoara in
cadrul spatiului de lucru;

7. Responsabilitatea postului:

A. Legat de sarcinile de serviciu :


 Desfasoara intreaga activitate in conformitate cu principiile stabilite de catre
societate in domeniul calitatii;
 Raspunde de respectarea termenelor de executie a operatiunilor desfasurate;
 Responsabilitatea realizarii sarcinilor de serviciu este data de atributiile de
serviciu cuprinse in fisa postului;
 Raspunde altor sarcini stabilite de seful ierarhic superior direct si care au
legatura directa cu obiectivul postului ocupat;

B. Legat de disciplina muncii, raspunde de :


 Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma;
 Pastrarea in bune conditii a bunurilor si utilizarea resurselor existente exclusiv
in intereseul firmei;
 Respecta prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la
postul sau;
 Respecta normele de sanatate si securitate in munca, normele de prevenire
si stingere a incendiilor si de protectie a mediului inconjurator;
 Raspunde material/administrativ/penal , dupa caz, pentru neindeplinirea
sarcinilor incredintate si pentru eventualele pagube pricinuite societatii;
C. Legat de sanatatea si securiatea in munca:
 Lucratorul trebuie sa isi desfasoarea activitatea, in conformitate cu
instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la
pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana,
cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in
timpul procesului de munca
 In scopul realizarii obiectivelor de mai sus, lucratorul are urmatoarele
obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele
periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa
utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea
sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale
masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa
utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice
situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un
pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice
deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau
angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat
este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte
dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru
protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu
lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca
mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru
securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul
securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii
sanitari.

 Riscurile profesioanale la care poate fi supus : accidentare prin taiere,


traumatisme mecanice, etc.

8. Conditii de formare profesionala:


Participa la sesiuni de formare si perfectionare.
Delegarea este posibila doar pentru cazuri speciale, cu aprobarea conducerii
societatii.
9. Semnaturi:

Prezentul document se constituie în anexa la contractul individual de muncă şi a fost


întocmit în 2 (doua) exemplare originale, unul pentru salariat si unul pentru dosarul său de
personal .

Angajator Angajat

__________________________________ __________________________________

Data semnării: [introduceți data]

S-ar putea să vă placă și