Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DE POST

anexa la contractul de munca nr. __________ din data de _____________________

Denumire post: Fasonator mecanic (cherestea) (cod COR 614103)


Nume si prenume ocupant: ___________________________________
Locul desfasurarii muncii: teren
Departament: Exploatare
Subordonare: administratorului

Relatii functionale: cu ceilalti angajati ai firmei pentru obtinerea de date si informatii legate
de specificul activitatii sale.
Cerinte specifice postului: studii medii si certificat de calificare în domeniu.

Scopul postului: titularul postului identifica principalele defecte ale lemnului si, în functie de
acestea, stabileste sortimentele de lemn brut executând sectionarea trunchiurilor sau catargelor
la dimensiunile sortimentelor respective sau multipli ale acestora în functie de caracteristicile
mijloacelor de transport.
Activitati principale:
presortarea materialului lemnos brut;
sectionarea materialului lemnos;
oprirea craparii pieselor;
întretinerea corespunzatoare a ferastraielor mecanice.
Sarcini si îndatoriri specifice:
marcheaza prin metode specifice masa lemnoasa care urmeaza a se taia, conform criteriilor
silviculturale;
identifica defectele masei lemnoase cu atentie în functie de forma trunchiului si de structura
lemnului, prin modalitati specifice, pentru obtinerea unei mase lemnoase de calitate si în
vederea cresterii randamentului operatiei de taiere;
identifica alte defecte ale lemnului cu atentie în functie de aspectul exterior si de coloratia pe
care o are lemnul în vederea diminuarii influentei acestora asupra caracteristicilor
fizicomecanice ale prelucrarii produselor realizate;
efectueaza operatii de pregatire a uneltelor, utilajelor si echipamentelor în vederea utilizarii
conform instructiunilor din cartea tehnica, în functie de caracteristicile echipamentelor;
identifica defectiunile uneltelor, utilajelor si echipamentelor conform procedurilor în
vigoare;
remediaza defectele uneltelor, utilajelor si echipamentelor în functie de tipul acestora, în
conformitate cu instructiunile de utilizare specifice, trimitând atelierelor de reparatie
utilajele dificil de remediat;
efectueaza activitati de întretinere curenta a uneltelor, utilajelor si echipamentelor
permanent, conform procedurilor specifice, în concordanta cu caracteristicile constructive
ale acestora;
executa lucrari pregatitoare doborârii arborilor curatând locul de munca în jurul arborilor
începând de la baza acestora, amenajând potecile de refugiu conform instructiunilor de
lucru;
utilizeaza ferastraul mecanic conform instructiunilor descrise în cartea tehnica si îl
reglareaza cu promptitudine ori de câte ori este nevoie.
realizeaza doborârea arborilor, executarea tapei si a taieturii din partea opusa facând-o
corespunzator instructiunilor de lucru folosind unelte si scule adecvate, începând de la baza
prin înlaturarea labartarii acestuia, cu respectarea riguroasa a etapelor de lucru si a
instructiunilor de protectie a muncii;
executa operatia de fasonare a arborelui doborât conform procedurilor de lucru, utilizând
echipamentul de protectie, pe fiecare piesa în parte;
executa lucrari de curatire a parchetelor de resturi de exploatare manual, în martoane si
gramezi, conform conditiilor de regenerare naturala a padurii si realizeaza maruntirea si
împrastierea resturilor de exploatare cu ajutorul uneltelor specifice;
executa netezirea cioatei si cojirea ei, în cazul rasinoaselor utilizând unelte corespunzatoare;
executa masurarea lungimilor / grosimilor arborilor doborâti respectând cu strictete regulile
de masurare a lungimilor / grosimilor arborilor în vederea masurarii cu exactitate si
înregistrând valorile dimensiunilor masurate în vederea prelucrarii lor;
calculeaza volumul arborilor doborâti cu atentie, în conformitate cu formulele de calcul
adecvate, utilizând tabelele generale de cubaj în functie de specie, diametru de baza si
înaltime, consemnând corect si complet rezultatele calculelor efectuate;
executa sectionarea arborelui doborât în parchete si în platforme primare corect, conform
instructiunilor de lucru utilizând uneltele si utilajele specifice operatiei, conform schemelor
de sectionare, utilizând utilaje specifice;
executa presortarea lemnului brut în scopul eliminarii pieselor cu defecte grave, conform
prevederilor din standardele tehnice în vigoare si remediaza cu promptitudine craparea
pieselor conform procedurilor specifice;
raspunde de utilizarea si pastrarea în bune conditii a aparaturii din dotare;
informeaza persoana ierarhic superioara asupra problemelor ce apar în desfasurarea
activitatii la locul de munca;
îndeplineste si alte atributii stabilite de seful ierarhic superior în conformitate cu
reglementarile legale;
prezinta un comportament profesional în timpul zilei de lucru;
periodic face propuneri de îmbunatatire a activitatii prestate;
utilizeaza resursele existente exclusiv în interesul firmei;
respecta prevederile normativelor interne si procedurile de lucru specifice postului sau;
respecta instructiunile proprii de sanatate si securitate a muncii si orarul de munca;
este interzisa obtinerea de avantaje/foloase necuvenite, nu primeste bani sau alte foloase
pentru exercitarea atributiunilor de serviciu, nu foloseste sub nici o forma calitatea pe care o
detine în cadrul organizatiei pentru rezolvarea unei probleme personale sau pentru obtinerea
unor privilegii personale;
se supune examenelor medicale obligatorii, periodice, la angajare sau la reîncadrarea în
activitate, organizate de catre angajator în colaborare cu Cabinetul de Medicina Muncii ;
refuzul participarii la aceste controale medicale reprezinta abatere disciplinara si se
sanctioneaza conform Codului Muncii;
în cazul recomandarii concediului medical de catre medic, anunta telefonic seful direct, cel
mult a doua zi de la data la care a intervenit starea de boala si trimite sefului direct
certificatul medical, pâna cel tarziu la datele de 15 si 30 ale lunii (dupa caz);
participa la programele de training organizate de catre angajator, programe ce pot duce la
îmbunatatirea calitatii activitatilor prestate ;
participa la sesiunile de evaluare profesionala organizate periodic de catre angajator si are
obligatia sa-si îmbunatateasca performantele în functie de rezultatele evaluarilor ;
are o tinuta decenta si poarta legitimatia de serviciu;
nu paraseste locul de munca fara aprobarea seful direct ;
nu angajeaza discutii cu colegii sau alti angajati ai firmei referitoare la conditiile de
salarizare si a altor informatii;
în afara firmei nu are voie nici macar indirect sa faca publice evenimente, proceduri de
lucru, detalii tehnice sau sa discute competenta, salarizarea, contractele de munca sau
contractele comerciale ale angajatorului sau actele încheiate cu angajatorul;
respecta confidentialitatea datelor, informatiilor si a documentelor ce îi sunt transmise de
angajator, la care are acces în virtutea desfasurarii activitatii sale, despre proiectele acestuia
precum si orice alte date a caror divulgare ar produce prejudicii materiale si/sau morale
acestuia;
nu consuma bauturi alcoolice si/sau alte substante interzice de lege în timpul programului si
nu vine în stare de ebritate la servici.
Responsabilitati ale postului:
raspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a atributiilor ce-i revin;
raspunde pentru prejudiciile create ca efect al activitatii sale;
raspunde de respectarea prevederilor R.O.I. si a contractului colectiv de munca;
raspunde de îmbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate ;
raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma;
raspunde de utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei;
respecta prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau;
adopta permanent un comportament în masura sa promoveze imaginea si interesele firmei.
Autoritatea postului:
în cadrul ariei de probleme ce priveste activitatea pe care o desfasoara, conform atributiilor,
sarcinilor, Regulamentului Intern si deciziilor angajatorului;
este obligat sa informeze si sa consulte angajatorul în cazul problemelor deosebite sau care
depasesc competentelor sale de rezolvare.
Standarde de performanta asociate postului
Indicatori cantitativi: rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si
îndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;
Indicatori calitativi: rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de
conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;
Costuri: în limita fondurilor alocate;
Timp: încadrarea în termenele ordonate de conducere;
Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta a resurselor din subordine în scopul îndeplinirii
atributiilor;
Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, în colectiv sau în colaborare cu alte
structuri ale organizatiei.
Evaluarea activitatii:
obiective de performanta individuala:
- modul de îndeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor;
- modul de raspuns la alte solicitari decât cele curente.
criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu insuficient, suficient, bine sau foarte
bine):
- rezultatele obtinute:
o cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate;
o nivelul de îndeplinire a sarcinilor si lucrarilor în termenele stabilite;
o eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, în contextul atingerii obiectivelor propuse;
- adaptarea la complexitatea muncii:
o adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi (creativitate);
o analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate;
o evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive);
- asumarea responsabilitatii:
o intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei în realizarea atributiilor;
o evaluarea nivelului riscului decizional;
- capacitatea relationala si disciplina muncii:
o capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice;
o adaptabilitatea la situatii neprevazute;
Sanctiuni:
nerespectarea responsabilitatilor si atributiilor postului, a cerintelor de etica, precum si a
legislatie privind protectia si securitatea muncii, se penalizeaza prin avertisment si
sanctiuni conform Codului Muncii ;
raspunde material si disciplinar pentru exactitatea informatiilor cuprinse în documentele
întocmite si/sau în ce priveste executia corecta a sarcinilor postului;
încalcarea procedurilor de functionare a echipamentelor utilizate în procesul de munca aflate
în proprietatea companiei, atrage dupa sine atrage avertisment si sanctiuni conform Codului
Muncii, de asemenea si plata de daune în raport cu prejudiciile aduse.

Angajat
Am luat la cunostinta,
Data: _______________

Angajator
Lao Forex SRL