Sunteți pe pagina 1din 2

Pact e optiune

Incheiat astazi 06.11.2011 I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. Mironescu Mihai cu domiciliul in Iasi,str Canta nr. 56, bloc 23 , scara C ,etaj 4, apartament 12, judetul Iasi, codul numeric personal 1671205223456, in calitate de ofertant si 1.2.Ionescu Constantin cu domiciliul in Iasi,str.Sucidava. nr.21, bloc G7, scara A, etaj 3, apartament 2, judetul Iasi, codul numeric personal 1871908223457 in calitate de beneficiar au convenit sa incheie prezentul pact de optiune, cu respectarea urmatoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Transmiterea dreptului de proprietate de catre ofertant beneficiaruluii asupra imobilului situat in Valea Lupuilui str. Ion Creanga nr.20 , judetul Iasi, compus din 3 camere, garaj si dependinte identificat cu nr cadastral 2.2. Odata cu vanzarea imobilului sus-mentionat se transmite beneficiarului si dreptul de proprietate asupra terenului aferent in suprafata de 500 mp. 2.3. Imobilul care face obiectul prezentului contract de vanzare-cumparare este proprietatea ofertantului fiind dobandit prin vanzare conform contractului de vanzare nr. 1234/20.01.2007 autentificat la Notarul Public Cozma Ion, dreptul de proprietate fiind inscris in Cartea funciara nr 3245435 III. PRETUL CONTRACTULUI 3.1. Pretul vanzarii este de 50.000 EURO IV. OBLIGATIILE PARTILOR 4.1. Ofertantul se obliga sa transmita proprietatea asupra imobilului mai sus mentionat daca beneficiarul va dori sa cumpere. 4.2. Ofertantul se oblige sa predea beneficiarului imobilul care face obiectul prezentului contract, liber in termen de 10 zile de la manifestarea vointei beneficiarului de a cumpara. 4.3. Ofertantul se oblige sa garanteze pe beneficiar contra evictiunii si a viciilor ascunse . 4.4. Ofertantul se oblige sa mentina prezenta oferta de vanzare pana la data de 21.12.2011 4.5. Ofertantul se oblige sa nu dispuna de bun conform art. 1668 din Codul Civil pana la data de expirare a ofertei 4.6. Beneficiarul se oblige sa-si exprime optiunea cu privire la acceptarea ofertei pana la implinirea termenului stipulate in prezenta conventie. 4.7.Beneficiarul se oblige sa comunice ofertantului optiunea . 4.8. Beneficiarul are obligatia sa faca acceptarea prin inscris authentic.

4.9. Beneficiarul se oblige ca in cazul in care va accepta oferta sa plateasca pretul stipulate in prezenta conventie. V. GARANTII 5.1. Ofertantul declara sub sanctiunea legii penale pentru fals in declaratii ca imobilul ce se vinde: a) se afla in intregime in proprietatea sa, nefiind instrainat sub nici o forma, vreunei alte persoane, pana la data incheierii prezentului contract; b) nu a fost scos din circuitul civil prin trecere in proprietate publica, nu este sechestrat si nici urmarit, nu face obiectul vreunui litigiu, este liber de orice sarcini, fiind in mod legal si continuu in proprietatea si posesia sa, de la data dobandirii si pana in prezent, garantand pe beneficiar impotriva oricarei evictiuni in conformitate cu prevederile art. 1695 si urmatoarele din Codul civil. 5.2. Beneficiarul: a) declara ca a luat cunostinta de situatia juridica si de fapt a apartamentului ca fiind cea aratata mai sus, de ofertant si stie ca nu este grevat de sarcini, potrivit extrasului de carte funciara nr. 1234 din 5.11.2011 eliberat de Biroul de carte funciara , ceea ce nu-l exonereaza pe ofertant de raspunderea pentru evictiune; b) consimte la intabularea dreptului de proprietate asupra apartamentului pe numele sau. 5.3. Taxele si impozitele catre stat sunt achitate la zi de catre ofertant, astfel cum rezulta din cazierul fiscal nr. 23451 din 2.11.2011 eliberat de ANAF . 5.4. Transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului sus-mentionat va avea loc in momentul acceptarii de catre beneficiar a acestei oferte Redactat de notar Cosoi Mircea in 3 exemplare.

Ofertant

Beneficiar