Sunteți pe pagina 1din 21

PARTEA A II-A

 Reapectarea regulilor de sintaxa, ortografie,si


punctuatie;
 Folosirea formulelor agreate de firma
 Folosirea insemnelor firmei
 Note informative
 Note de constatare
 Sesizari
 Centralizatoare
PROCESUL
VERBAL MEMO
REFERATUL

FORMELE
MINUTA COMUNICA
RAPORTUL
RII
SCRISE

DAREA
DE
MEMORIUL
SEAMA
 document oficial in care se inregistreza o
anumita constatare sau se consemneaza
succint discutiile si hotararile unei anumite
adunari.
 Procesul verbal de constatare: intocmit de
persoane imputernicite de un organ de stat.
Pe baza acestora se aplica sanctiuni
administrative.
 Procesul verbal de predare-primire a unei
gestiuni: se incheie atunci cand are loc
transmiterea drepturilor si obligatiilor in ceea
ce priveste gestiunea, de la cel care preda la
cel care primeste.
Structura:
 Antetul
 Titlul si obiectul procesului verbal
 Numarul de ordine si data
 Textul in care se mentioneaza numele si
calitatea persoanei/persoanelor care au
facut constatarea indicand si actul oficial de
imputernicire; consemnarea detaliata a
faptelor.
 Numarul de exemplare in care a fost
intocmit
 Semnaturile persoanelor care l-au intocmit
Structura:
 Antetul
 Titlul de proces verbal de predare primire
 Data
 Textul in care se mentioneaza temeiul in baya
caruia se face operatiunea(decizia, ordinul,etc.),
numele si calitatea persoanelor care participa la
operatiunea de predare-primire
 Lista tuturor bunurilor

predate-primite cu mentionarea
starii lor,
 semnaturile de predare-primire
se intocmeste de catre secretarul sedintei /
alta
persoana imputernicita
Structura procesului verbal:
 Antetul
 Denumirea documentului
 Subiectul : al sedintei...
 Data
 Textul in care se consemneaza ordinea de
zi, persoanele care au deschis sedinta, au
luat cuvantul si concluziile, hotararile luate;
 Semnaturile participantilor
 Este utilizata ca modalitate de comunicare
intre departamente/ servicii/ birouri sau
persoane.
 Mesajul trebuie sa fie cat mai scurt (sa

cuprinda de regula o singura idee)


MEMO
de la................... catre............
data....................
Tema
Ref.
la .....................................................................
Comentarii:.........................................................
.........................................................................
............................................................
Termen.................................
Cine mai trebuie sa fie
informat:.............................
De la Mihai Dima sef serv aprovizionare
Catre Ileana Ionescu Contabil sef
22.07.1998
Ref. la ordinele de plata pentru transport.
Achitarea transportului de materii prime pe luna
iunie a.c.
trebuie facuta pana cel mai tarziu 25 iulie. Ordinele
de plata
trebuie semnate si depuse la banca cel mai tarziu 24
iulie
a.c. in caz de neachitare la termen a platii
transportatorul
nu va mai lucra cu noi.
Multumesc
 in care sunt prezentate aspecte concrete,
date, aprecieri in legatura cu anumite
probleme sau propuneri de modificare a unor
situatii existente.
 Cuprinde : prezentarea succinta a problemei

abordate, concluzii, propuneri si in final


semnatura persoanei care l-a intocmit,
 document ce inregistreaza o propunere sau
actiune intreprinsa la un moment dat, ce
urmeaza a fi completata ulterior
 Cuprinde o prezentare amanuntita ,
documentata a unei situatii sau probleme
 Consta in prezentarea si analiza activitatii
firmei sau justificarea unei gestiuni.
 Acest document se prezinta de catre

conducere in fata salariatilor la diferite


intervale de timp
 Imbraca forma unor comunicate in cadrul
organizatiei.
 Acestea se realizeaza atat pe orizontala cat si
pe verticala
 au rolul de a trece in revista aspectele ce pot
conduce la luarea unor decizii de
imbunatatire a activitatii sau pentru
desfasurarea in bune conditii a activitatii
curente a firmei.
 document ce relateaza activitatea unei
persoana sau a unui grup.
 Se poate intocmi din proprie initiativa sau la
solicitarea unui organ superior.
 Scopul este de a prezenta organului ierarhic
superior (seful) o analiza a situatiei activitatii
firmei/ departamentului, etc. astfel incat sa
poata fi luate cele mai bune decizii.
Prezentarea generală
 Pagina de titlu: data, emiţătorul,
destinatarul
 Cuprinsul
 Conţinutul
             Introducerea: prezentarea temei şi
descrierea planului
             Dezvoltarea: expunerea faptelor,
analiza, interpretarea.
             Concluziile: soluţii posibile la
problema prezentată.