Sunteți pe pagina 1din 18

Prof.univ.dr.

Răzvan ZAHARIA

Disciplina:
INTRODUCERE ÎN METODOLOGIA
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE (IMCS)
CURS 1: PREZENTAREA DISCIPLINEI. CERINȚE
CARACTERISTICILE DISCIPLINEI

DISCIPLINĂ ATIPICĂ
NUMĂR REDUS DE ORE
NUMĂR REDUS DE PUNCTE CREDIT
EVALUARE FINALĂ PRIN PROBĂ DE VERIFICARE, NU PRIN EXAMEN
Sistemul de punctaj la IMCS
Nota la disciplina Introducere în Metodologia Cercetării Științifice (IMCS) se
obține prin împărțirea la 10 a sumei punctajelor aferente următoarelor activități:

1. Redactarea unui proiect de disciplină (articol științific) 50 puncte.


2. Elaborarea unei fișe de lectură 20 puncte.
3. Răspunsurile la trei teste/studii de caz 3 x 10 puncte = 30 puncte.

În cazul nepromovării disciplinei, în restanță se vor reevalua doar articolul


științific și fișa de lectură. Testele / studiile de caz pot fi recuperate și supuse
evaluării doar în anul universitar următor. Dacă nu se recuperează aceste
activități, se va păstra punctajul obținut în anul precedent.
Cerințe privind elaborarea proiectului de disciplină
(articolului științific)
Considerații generale

• Ceea ce vi se solicită nu este redactarea unui întreg articol științific, ci


doar a părții de început a unui articol științific, respectiv analiza
literaturii de specialitate.
• Articolul este unul care trebuie să respecte regulile de publicare într-o
revistă academică, nu într-o revistă destinată publicului larg. De aceea,
articolul trebuie să respecte cerințe specifice privind atât forma, cât și
limbajul utilizat. Stilul va fi unul academic, nu unul jurnalistic.
• Articolul trebuie să se încadreze între 800 și 1200 de cuvinte (începând
cu primul cuvânt al titlului și terminând cu ultimul cuvânt din
bibliografie). Asta înseamnă aproximativ 2-3 pagini.
Cerințe privind elaborarea proiectului de disciplină
(articolului științific)
Tema articolului
Articolul va prezenta o analiză a nivelului actual al cunoașterii pe o temă aleasă de
către autor.
Tema trebuie să fie din domeniul economic, preferabil din domeniul marketingului.
Nu sunt admise teme din alte domenii (fizică, chimie, biologie etc.).
Exemple de teme: marketingul serviciilor, neuromarketing, marketingul electoral,
marketing online, mixul de marketing, structura costurilor de producție, cererea și
oferta de forță de muncă, șomajul și creșterea economică, regula lui Pareto, comerțul
exterior, tipuri de magazine, distribuția inversă, managementul prin obiective etc.
Tema nu trebuie să privească o anumită organizație sau o anumită piață, ci să
abordeze o problemă teoretică (de exemplu, în cazul temelor de mai sus, se pot da
diferite definiții ale conceptului, se poate prezenta evoluția istorică a conceptului, se
pot analiza particularitățile sau funcțiile acestuia etc.).
Cerințe privind elaborarea proiectului de disciplină
(articolului științific)
Structura articolului

1. Titlul articolului.
2. Numele și afilierea autorului.
3. Abstract.
4. Clasificarea JEL.
5. Cuvinte-cheie.
6. Conținutul articolului.
7. Bibliografia.
1. Titlul articolului

Acesta trebuie să fie clar și concis, și să reflecte conținutul articolului.


Exemplele de teme prezentate mai sus pot fi luate în considerare și ca
titlu al articolului.
Nefiind o abordare jurnalistică, nu se admit titlurile “bombastice”.
2. Numele și afilierea autorului

Vă veți trece numele, prenumele și grupa din care faceți parte.


3. Abstract
Este vorba despre un rezumat al articolului dumneavoastră, de circa
100-150 de cuvinte.
În principiu, în abstract se prezintă obiectivele urmărite de autor,
metodologia folosită și rezultatele obținute. În cazul dumneavoastră,
obiectivele vor urmări clarificarea unui concept, metodologia va avea în
vedere analiza literaturii de specialitate, iar rezultatele vor fi
asemănătoare cu concluziile formulate în articol.
Chiar dacă abstractul apare la începutul articolului, el se redactează
după ce articolul a fost scris (pentru a face un rezumat, trebuie mai întîi
să ai textul pe care să îl rezumi).
4. Clasificarea JEL

Fiecărui domeniu economic, Journal of Economic Literature (JEL) îi


atribuie un cod format dintr-o literă și două sau trei cifre.
De exemplu, codul domeniului Marketing este M31.
Dumneavoastră vă veți încadra articolul în unul sau mai multe domenii,
specificând codurile acestora.
Găsiți această clasificare la adresa
https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel
5. Cuvinte-cheie

Veți enumera 3-5 cuvinte sau sintagme, pe care le considerați


reprezentative pentru conținutul articolului dumneavoastră.
De exemplu, pentru un articol cu titlul ”Cercetarea calitativă de
marketing”, cinci cuvintele-cheie ar putea fi: focus group, interviu în
profunzime, ghid de conversație, respondent, imagine de marcă.
6. Conținutul articolului
În articolul dumneavoastră este necesar să citați opt surse relevante pentru tema pe care o abordați.
Aceste surse pot fi cărți de specialitate românești sau străine, articole din reviste academice tipărite sau online, rapoarte ale unor
organizații naționale sau internaționale (ONU, OECD, BNR etc.) etc. Puteți utiliza și surse neacademice (reviste de specialitate destinate
publicului larg, precum Capital, Ziarul financiar, Tribuna economică etc., bloguri etc.), dar este de dorit ca numărul acestora să fie foarte
limitat (nu mai mult de 1-2 din cele 8).
Nu puteți utiliza surse precum referate.ro, regielive.ro, scribd.com etc., dar nici surse precum wikipedia.org.
Încercați să introduceți în articolul dumneavoastră surse cât mai relevante, cât mai actuale și cât mai diverse. Sunt acceptate doar surse
publicate în limba română, engleză, franceză, germană, spaniolă sau italiană.
Prin intermediul Bibliotecii ASE aveți acces online, din interiorul campusului, la o mulțime de reviste academice, precum și la capitole din
cărți de specialitate. Adresa utilă este
http://www.biblioteca.ase.ro/index.php/resurseelectronice/64-resurse-anelis-plus/resurse-anelis-plus
De asemenea, vă recomandăm analiza articolelor din revista Amfiteatru economic, editată de Facultatea de Business și Turism din ASE, a
cărei tematică este apropiată de domeniul marketingului. Este o revistă de prestigiu, cotată ISI Clarivate Analytics, ale cărei articole pot fi
accesate gratuit și nerestricționat la adresa http://www.amfiteatrueconomic.ro/Arhiva_RO.aspx
Puteți găsi foarte multe articole academice interesante folosind Google Academic și cuvinte-cheie specifice temei dumneavoastră
(preferabil, în limba engleză).
Este obligatoriu ca în citarea în text a acestor surse să utilizați stilul de citare Harvard. O prezentare completă a acestui stil de citare o găsiți
la adresa https://studyskillshub.files.wordpress.com/2015/01/harvard-referencing-guide-5th-ed-2015.pdf
De asemenea, informații utile privind stilul de citare Harvard găsiți și în “Ghidul de bune practici privind elaborarea lucrărilor de finalizare
a studiilor de licență și masterat”, disponibil online la adresa: http://mefc.ase.ro/Media/Default/baza%20legislativa/ghid2020.pdf
În încheierea articolului veți prezenta un scurt paragraf de concluzii (4-5 rânduri).
7. Bibliografia
Aceasta trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, toate sursele citate în
text.
Fiecare sursă va fi prezentată respectând stilul Harvard.
Cele opt surse vor fi ordonate alfabetic, în funcție de numele de familie
al primului autor.
Foarte important!

Există trei condiții preliminare, care trebuie îndeplinite integral. Dacă una dintre aceste condiții nu este
îndeplinită, articolul dumneavoastră va primi 0 (zero) puncte din cele 50 de puncte atribuite acestui proiect de
disciplină. Aceste condiții sunt:
1. Utilizarea perfectă a sistemului de citare Harvard. Fie și o greșeală minoră – de exemplu, menționarea în
citarea din text a inițialei prenumelui autorului: (Ionescu, I. 2009) în loc de formularea corectă (Ionescu, 2009) –
va conduce anularea punctajului proiectului.
2. Prezentarea perfectă a bibliografiei. Fie și o greșeală minoră – de exemplu, menționarea unei lucrări scrise de
Ionescu înaintea unei lucrări scrise de Ionașcu – va conduce la anularea punctajului proiectului.
3. Toate sursele menționate în text trebuie să fie prezente în bibliografie. Chiar dacă ați utilizat perfect sistemul
de citare Harvard și ați elaborat o bibliografie perfectă, punctajul proiectului va fi anulat dacă una dintre sursele
citate în text nu se regăsește în bibliografie.

• În cazul în care fie și o mică parte a articolului este copiată, nota la disciplina IMCS va fi 1 (unu).

• Articolul este o lucrare individuală. Acesta va fi redactat, în limba română, în Word (.doc sau .docx).
Cerințe generale privind elaborarea
fișei de lectură

• Fișa de lectură reprezintă rezultatul citirii și analizei unui articol


științific dintr-o revistă academică. Fișa va avea 300-600 de cuvinte.

• Fișa de lectură este o lucrare individuală. Aceasta va fi redactată în


limba română, în Word (.doc sau .docx).
Cerințe privind elaborarea fișei de lectură.
Structura fișei
Începeți prin a vă trece numele, prenumele și grupa.
Structura fișei de lectură este următoarea:
1. Citarea articolului căruia îi faceți fișa, așa cum ar apărea el citat în bibliografia unei lucrări științifice
pe care intenționați să o scrieți dumneavoastră (numele autorului, inițiala prenumelui autorului, anul
apariției articolului ș.a.m.d.)
2. Ideile principale ale articolului căruia îi faceți fișa, care să scoată în evidență:
• Obiectivele urmărite de autor
• Metodologia folosită
• Principalele rezultate și concluziile la care s-a ajuns
3. Scurte citate din articolul căruia îi faceți fișa (fiecare citat nu poate avea mai mult de 3-4 rânduri), așa
cum ar apărea ele în textul unei lucrări șiințifice o veți scrie dumneavoastră. Citatele vor fi prezentate
atât în limba română, cât și în limba în care este scris articolul, dacă este alta decât româna.
4. Surse de citit ulterior. Câteva surse (cărți, articole etc.) citate în articolul căruia îi faceți fișa, pe care le
considerați interesante și pe care le notați pentru a le citi ulterior.
Termenul de predare a proiectului de
disciplină și a fișei de lectură

Pentru studenții de la forma de învățământ cu frecvență redusă,


proiectul de disciplină (articolul științific) și fișa de lectură trebuie
trimise pe adresa de email zaharia.imcs@gmail.com în ziua de luni, 13
decembrie 2021, între orele 00:00 și 23:59. Proiectele trimise anterior
sau ulterior nu vor fi evaluate.
Atenție! Adresa de email menționată mai sus se va folosi doar pentru
trimiterea celor două proiecte pentru evaluarea finală. Pentru
corespondența pe orice altă temă se va folosi platforma de blended
learning a ASE sau adresa rzaharia@ase.ro
Mulțumesc!

ÎNTREBĂRI ?

S-ar putea să vă placă și