Sunteți pe pagina 1din 48

2

Culturile mai a[ezate [tiu s\ instituie tradi]ii solide. A[a se `ntmpl\ de secole pe b\trnul continent, `ns\ nici Lumea Nou\ nu s-a l\sat mai prejos. Un exemplu bun `n acest sens este seria Best American Short Stories, care a pornit `n anul 1915 [i de

atunci, an de an, aduce pe pia]\ cte un nou volum. Re]eta sun\ simplu: se alege un editor coordonator [i, `n ideea diversit\]ii [i prestigiului, un editor-invitat pentru fiecare edi]ie `n parte. Astfel se face c\ `n anii din urm\ un cuvnt greu la alc\tuirea sumarului

l-au avut, printre al]ii, Joyce Carol Oates, John Updike, Margaret Atwood, E.L. Doctorow, Michael Chabon. Apoi, `n 2007, a venit rndul lui STEPHEN KING. (Ca fapt divers, cei care i-au urmat au fost nimeni al]ii dect Salman Rushdie [i Alice Sebold.) Am citit mii de povestiri `n anul `n care am fost editor-invitat, scrie King `n prefa]a celei mai noi colec]ii ale sale de povestiri, La asfin]it, [[i] m-am sim]it din nou entuziasmat [i [...] am re`nceput s\ scriu proz\ scurt\ cum f\cusem odinioar\. Dac\ asta sperasem s\ se `ntmple, totu[i nu cutezasem s\ cred c\ se va [i `ntmpla. Rec\p\tndu-[i `n felul acesta dorin]a de a compune proz\ scurt\, autorul din Maine a l\sat deoparte scrierile mai lungi pe care le avea `n lucru [i s-a concentrat asupra genului scurt pe care `l practicase cu succes `n zilele de `nceput, cnd doar banii primi]i pe o povestire din partea unei reviste pentru b\rba]i `i mai permiteau s\ ias\ din impasul financiar. A `nceput cu Willa, o istorisire stranie despre un grup de oameni al c\ror tren a deraiat [i care au r\mas abandona]i `ntr-o gar\ necunoscut\, noaptea. Iar pentru a re`nnoda firul cu trecutul, a ales s\ o publice `n num\rul din decembrie 2006 al deocheatei reviste Playboy. Celelalte texte strnse `n volum (Fata de Turt\-Dulce, Visul lui Harvey, Bicicleta eliptic\, N., Ayana etc.),

de[i unele aflate la grani]a cu nuveleta, s-au n\scut `n mod firesc [i au fost trimise `n lume `n reviste celebre precum Esquire, The New Yorker, The Paris Review, McSweeneys. {i cum num\r\toarea final\ a dat 12, iar un autor de factura lui merita mai mult (suma rotund\ [i potrivit\ de 13, `n cazul de fa]\), editorul a decis includerea unei povestiri mai vechi, neantologate pn\ atunci. Pisica diabolic\ ap\ruse `n anul 1977, `n la fel de deocheata revist\ Cavalier. La asfin]it e `n egal\ m\sur\ un volum al `ntoarcerii la origini [i al continu\rii unei tradi]ii personale. Mai realizat din punct de vedere artistic dect, s\ zicem, Skeleton Crew (1985), tematic avem o apropiere incontestabil\ de acesta, dar [i, `ntr-o anumit\ m\sur\, de celelalte trei antologii de autor. Sunt povestiri `n care terifiantul se `mplete[te cu umanul, iluzia cu realitatea, suferin]a cu acalmia mntuirii. Sunt un exer ci]iu reu[it de dozaj, de distilare a materiei epice, o demonstra]ie a iscusin]ei lui Stephen King de-a fi, pe lng\ pictor de fresce ample, [lefuitor de bijuterii miniaturale. La asfin]it e un regal de neratat pentru `mp\timi]ii scrierilor lui King [i, totodat\, pentru to]i amatorii literaturii de calitate, indiferent de numele [i renumele autorului.
MIRCEA PRIC|JAN

S T E P H E N
La vrsta de nou\sprezece ani, Stephen King s-a hot\rt s\ scrie o poveste similar\ cu cea din St\pnul inelelor de J.R.R. Tolkien. Westernul legendar regizat de Sergio Leone, Bunul, r\ul [i urtul, [i un poem de Robert Browning, Childe Roland to the Dark Tower Came, l-au inspirat s\ scrie ceva ce con]inea sentimentul de aventur\ [i magie din seria lui Tolkien, dar pe fundalul western aproape absurd de m\re] al lui Leone, o epopee de o m\re]ie apocaliptic\. Treizeci [i trei de ani mai trziu, magnus opus la care a lucrat `ntreaga via]\ a fost finalizat. Este povestea lui Roland Deschain, ultimul pistolar, [i a c\l\toriei sale spre Turnul ~ntunecat. Plasat\ `ntr-o stranie lume paralel\, cu o imagistic\ vizual\ hipnotic\ [i personaje de neuitat, seria TURNUL ~NTUNECAT este crea]ia cea mai vizionar\ a lui King, un amestec magic de science fiction, fantasy [i horror, care `i `ncununeaz\ `ntreaga oper\.
Barnes & Noble

K I N G

TURNUL ~NTUNECAT. O serie pe care o a[teapt\ mult\ lume. Sunt sigur de asta. Eu `nsumi am vorbit despre ea cu fiece ocazie. O serie pe care Stephen King a `nceput-o `n anii de studen]ie, `nc\ dinainte s\ fi ticluit, printre altele, povestea adolescentei Carrie White, a romancierului Ben Mears [i a dramaturgului ratat Jack Torrance. O serie pe care nu [tia c\ o scrie chiar `n timp ce-i scria `nceputul. O serie care l-a `nso]it toat\ cariera lui de scriitor [i care [i-a pus pecetea (incon[tient, uneori) asupra majorit\]ii lucr\rilor sale publicate. [] ~n anul 2003 seria era `ncheiat\. Se putea vorbi despre un tot unitar. O singur\ poveste `nsumnd peste 4 000 de pagini. 4 000 de pagini `n care cuvintele nu sunt `ntmpl\tor aruncate pe pagin\, unde termenii revin `n fiecare volum cu sensuri noi, sporite. Iar ceea ce Editura Nemira va oferi publicului romn, e obligatorie men]iunea, este edi]ia revizuit\ [i ad\ugit\ de Stephen King dup\ finalizarea `ntregii serii. [] Va urma volumul al III-lea, }inuturile pustii. Nu v\ `ndep\rta]i. ~l ave]i pe Pistolar s\ v\ ]in\ companie. Zile lungi [i nop]i u[oare, cititori-sai!
MIRCEA PRIC|JAN

~ntr-un fel, saga aceasta pare s\ fie propriul meu Turn. Personajele nu `mi dau pace, iar Roland m\ bntuie de-a dreptul. {tiu cu adev\rat ce este Turnul?... Da... [i nu. Tot ce [tiu e c\ aceast\ poveste m-a chemat iar [i iar, timp de treizeci de ani.
STEPHEN KING

roman poli]ist

A R T H U R

H A I L E Y

N\scut `n Luton, Anglia, Arthur Hailey a `nceput s\ scrie poezie [i nuvele `nc\ din copil\rie, dar a fost nevoit s\ renun]e la [coal\ `n adolescen]\ deoarece familia lui nu-[i permitea s\-i pl\teasc\ studiile la colegiu. Hailey a luptat ca pilot `n timpul celui de-al Doilea R\zboi Mondial, dup\ care a emigrat `n Canada, spernd s\ devin\ scriitor profesionist. ~n ultimii dou\zeci [i [ase de ani ai vie]ii a locuit `mpreun\ cu so]ia sa `n Bahamas. Printre romanele lui Hailey se num\r\ bestsellerurile Hotel, Strong Medicine, Airport, In High Places, The Final Diagnosis [i Detective. Romanele sale au fost publicate `n treizeci [i nou\ de limbi [i majoritatea au fost ecranizate.

ROMANUL DETECTIVUL CRIME RITUALICE INSPIRATE DIN PROFE}IILE APOCALIPSEI


Cu doar cteva ore `nainte de un `ndelung amnat concediu al\turi de familia sa, sergentul Malcolm Ainslie prime[te un telefon tulbur\tor. Preotul de la `nchisoarea statal\ din Florida are un mesaj de la Elroy Doil, criminalul `n serie pe care detectivul l-a trimis `n spatele gratiilor. ~n ajunul execu]iei sale, Doil vrea s\ fac\ o m\rturisire. Singura condi]ie Malcolm Ainslie, fost preot catolic devenit detectiv, este singurul care trebuie s\ o aud\. Oferta este de nerefuzat. Doil fusese condamnat la moarte pentru dou\ crime, dar suspectat de alte zece, iar Malcolm nu poate rata [ansa de a rezolva zece cazuri `ntr-o singur\ noapte. ~ns\ m\rturisirea cap\t\ o turnur\ nea[teptat\: de[i Doil recunoa[te cele mai multe dintre crimele ritualice de care fusese acuzat, se declar\ nevinovat de uciderea comisarului Gustav Ernst [i a so]iei sale. ~n ciuda nebuniei evidente a lui Doil, detectivul Malcolm Ainslie [tie c\ m\celul a fost doar o crim\ la indigo. Investiga]ia `l conduce la suspectarea propriilor colegi de departament, [i chiar a `nal]ilor oficiali din Miami.

roman poli]ist

D I A N E

W E I

L I A N G

Diane Wei Liang s-a n\scut la Beijing. {i-a petrecut o parte a copil\riei, `mpreun\ cu p\rin]ii, `ntr-un lag\r de munc\ dintr-o regiune `ndep\rtat\ a Chinei. ~n timp ce era student\ la Universitatea Peking `n anii 80, a participat la Mi[carea studen]easc\ pro-democra]ie [i la revoltele din pia]a Tiananmen. Diane [i-a luat diploma `n domeniul Administra]ie [i Afaceri la Carnegie Mellon University [i este profesor de management `n SUA [i Marea Britanie de peste zece ani. Locuie[te la Londra cu so]ul ei [i cei doi copii ai lor.

Seria MEI WANG este o panoram\ fascinant\ a vie]ii `n China modern\. Cu o galerie bogat\ de personaje, de la lucr\tori la oficiali guvernamentali, romanul scoate la iveal\ rela]iile uneori dificile dintre brutalitatea trecutului comunist al Chinei [i prezentul din ce `n ce mai capitalist. Mei este o tn\r\ chinezoaic\ modern\ [i independent\. Are propria sa afacere `n Beijing, lucrnd ca detectiv particular; are o ma[in\, un secretar [i tr\ie[te curajos.

Cercet\rile ei dezv\luie lucruri din trecutul violent [i `ntunecat al Chinei, alegerea f\cut\ `ntre a ucide [i a fi ucis `n lag\rele de munc\, `ntre a iubi [i a min]i.

DIANE WEI LIANG, Ochiul de jad


trad.: Iris Manuela Anghel;

107 x 178 mm; 288 pp. ISBN 978-606-8134-22-2

DIANE WEI LIANG, Fluturele de hrtie trad.: Alin Mih\ilescu 107 x 178 mm; 272 pp. ISBN 978-606-8134-34-5

roman poli]ist

D O R O T H Y

L .

S A Y E R S

Dorothy Leigh Sayers (1893, Oxford1957, Essex) este o celebr\ scriitoare de romane poli]iste. A studiat limbile moderne [i literatura medieval\ la Oxford, unde a [i debutat cu piese de teatru, a fost profesoar\ de limbi moderne, a lucrat `ntr-o agen]ie de publicitate londonez\, iar `n 1923 a `nceput s\ publice seria de romane poli]iste clasice Aventurile lordului Peter Wimsey, `n cincisprezece volume. Mare amatoare de literatur\ poli]ist\, a fost mai `nti membr\ a Detection Club, al\turi de Agatha Christie [i John Dickson Carr, devenind apoi pre[edinte, `n 1940. Spre sfr[itul vie]ii, s-a consacrat literaturii clasice [i filozofiei [i a tradus `ntreaga oper\ a lui Dante. Seria de romane poli]iste clasice Aventurile lordului Peter Wimsey cuprinde: Whose Body? (1923), Clouds of Witness (1926), Unnatural Death (1927 O moarte suspect\, Editura Nemira, 2008), The Unpleasantness at the Bellona Club (1928), Strong Poison (1930), Five Red Herrings (1931 Cinci piste false, Editura Nemira, 2007), Have His Carcase (1932), The Nine Tailors (1934), Gaudy Night (1935) [i Busmans Honeymoon (1937). Alte romane poli]iste: The Floating Admiral (1931), Ask a Policeman (1933), The Sultry Tiger (1936), Double Death: a Murder Story (1939).

DOROTHY L. SAYERS, Cinci piste false trad.: Virgil Stanciu 107 x 178 mm; 512 pp. ISBN 978-973-143-047-8

DOROTHY L. SAYERS, O moarte suspect\ trad.: Gabriel Stoian 107 x 178 mm; 448 pp. ISBN 978-973-143-150-5

DOROTHY L. SAYERS, Reclama uciga[\ trad.: Irina Negrea 107 x 178 mm; 560 pp. ISBN 978-606-8073-64-4

roman poli]ist

Dorothy L. Sayers este unul dintre cei mai buni autori de literatur\ poli]ist\ din istorie.
E.C. BENTLEY

Peter Wimsey, celebrul detectiv britanic, este un aristocrat excentric, bibliofil [i meloman, care, ajutat de valetul s\u Bunter, `ncnt\ [i [ocheaz\ prin inteligen]a, rafinamentul [i inventivitatea de care d\ dovad\ `n descifrarea celor mai subtile enigme. AVENTURILE LORDULUI PETER WIMSEY, iat\ un regal poli]ist clasic, o serie de cincisprezece volume, un deliciu al secolului XX.
P.D. JAMES

~i admir romanele, [] pentru intrigile pline de imagina]ie [i inventivitate, precum [i pentru ochiul ei perfect antrenat pentru detalii.
RUTH RENDELL

roman poli]ist

10

A N D R E A

C A M I L L E R I

Andrea Calogero Camilleri (n. 1925) este unul dintre cei mai populari scriitori italieni contemporani. Poet promi]\tor `n tinere]e, apoi regizor de teatru, scenarist [i produc\tor de radio [i televiziune, Camilleri a `nceput s\ scrie romane trziu, dup\ vrsta de patruzeci de ani. Ast\zi, B\trnul, cum `l numesc cu tandre]e contemporanii, este considerat un nume de referin]\ al genului poli]ist, contribuind la glisarea lui spre fic]iunea literar\. Primul s\u roman, Il corso delle cose, a fost publicat abia `n 1978 (de[i fusese scris cu zece ani mai devreme), `ns\ consacrarea literar\ a cunoscut-o dup\ al]i cincisprezece ani, odat\ cu romanul La stagione della caccia (Sezonul de vn\toare). ~n 1994, a ap\rut La forma dellacqua (Conturul apelor), primul roman din seria Comisarul Montalbano, personaj care `n scurt timp avea s\ se transforme `ntr-un adev\rat cult. Dintre titlurile seriei care cuprinde 18 volume pn\ `n prezent men]ion\m: Ho]ul de merinde (Editura Nemira, 2009), Un mese con Montalbano (O lun\ cu Montalbano), Lodore della notte (Mireasma nop]ii), La pazienza del ragno (R\bdarea p\ianjenului), La luna di carta (Luna de hrtie) etc. ~n anul 2008, din aceea[i serie a ap\rut Leta ` del dubbio (Vrsta marilor dileme), pentru viitorul apropiat fiind anun]at titlul La danza del gabbiano (Dansul pesc\ru[ului). Comisarul Montalbano a devenit att de popular (la aceasta contribuind [i un serial de televiziune de mare succes), `nct Andrea Camilleri a ajuns `n situa]ia de a nu mai putea renun]a la el (asemenea lui Arthur Conan Doyle cu personajul s\u Sherlock Holmes). Cititorii `mi scriu [i-mi spun c\ personajul le apar]ine [i deci nu pot s\ fac ce vreau eu cu el. Ct despre a-l omor`, nici nu poate fi vorba. Am cerut sfaturi de la doi autori de romane poli]iste, Montalban [i Jean-Claude Izzo, dar se pare c\ e foarte primejdios s\ programezi dispari]ia unui astfel de personaj: cei doi au decedat `ntre timp. Prin urmare, Camilleri ar fi luat hot\rrea ca ultima aventur\ a lui Montalbano s-o `ncredin]eze editorului s\u, cu indica]ia de a fi `nchis\ `ntr-un seif [i publicat\ abia dup\ moartea autorului.

11

roman poli]ist

Ast\zi, cnd vorbim despre romanul noir italian, vorbim despre Andrea Camilleri [i seria Comisarul Montalbano, devenit\ `ntre timp [i un serial TV de mare succes.
La Repubblica

A[a cum apa ia forma vasului `n care este turnat\, la fel [i mobilul mor]ii inginerului Luparello pare c\ se prelinge de-a lungul unor retorte alambicate, al unor canale transformate inten]ionat `n vase comunicante toate conducnd spre mediul de afaceri [i politico-mafiot al Siciliei. Aceasta este forma. Substan]a `ns\ (vinovatul, adev\ratul mobil sau circumstan]ele crimei) se afl\ altundeva, `ntr-o lume guvernat\ de cutume str\vechi, refractar\ la prezent, mai pesimist\ chiar dect lumea zilelor noastre. Sicilia: o lume perfect\ pentru un roman poli]ist perfect, al c\rui autor Andrea Camilleri abordeaz\ genul cu inventivitatea dezinvolt\, cu ironia [i inteligen]a care l-au consacrat ca maestru al artei povestirii.

Andrea Camilleri este autorul italian al momentului. Seria ce `l are ca protagonist pe Salvo Montalbano un amestec unic de umor, cinism, compasiune [i dragoste pentru mnc\ruri rafinate a devenit un adev\rat fenomen interna]ional. Cel mai iubit detectiv italian tr\ie[te `n Sicilia zilelor noastre, unde aventurile tipice unui roman poli]ist se `mpletesc cu tradi]iile locale. Atmosfera unic\ este `ncununat\ de dialectul sicilian, o vorbire insolit\ [i niciodat\ banal\.

ANDREA CAMILLERI, Ho]ul de merinde trad.: Emanuel Botezatu 107 x 178 mm; 256 pp. ISBN 978-606-92092-1-9

ANDREA CAMILLERI, Sunetul viorii trad.: Emanuel Botezatu 107 x 178 mm; 256 pp. ISBN 978-606-8073-23-1

roman poli]ist

12

Iain Pears s-a n\scut `n 1955 la Coventry, Anglia. A studiat la Wadham College, Oxford, apoi tot aici a ob]inut doctoratul `n filozofie [i istoria artelor. A fost consultant pentru BBC, Channel 4 [i ZDF pentru mai multe emisiuni consacrate artei, iar `ntre 1982 [i 1990 a fost corespondent pentru Reuters `n Italia, Fran]a, Anglia [i Statele Unite. S-a impus pe scena literar\ cu volume precum Cercul crucii (1998 Editura Nemira, 2007), The Dream of Scipio (2002) [i The Portrait (2005), dar recunoa[terea interna]ional\ [i-a c[tigat-o prin seria MISTERELE ITALIENE, al c\rei protagonist este istoricul de art\ Jonathan Argyll. Afacerea Rafael (1991 Editura Nemira, 2008), primul volum al seriei, este urmat de Misterul Tiziano (1991), Taina lui Bernini (1992), The Last Judgement (1993), Giottos Hand (1994), Death and Restoration (1996) [i The Immaculate Deception (2000).
MISTERELE ITALIENE o serie de romane poli]iste rafinate, inspirate din istoria artei []. Dar aici adev\rata oper\ de art\ este intriga, un exemplu de inginerie structural\ pe care orice artist ar fi invidios.
New York Times

Pears st\pne[te perfect istoria artei [i detaliile din culisele vie]ii italiene [i ale comer]ului legal [i, n special, ilegal cu obiecte de art\: de[i nu to]i arti[tii sau toate organiza]iile au o baz\ real\, totul s-a petrecut printre noi, nsp\imnt\tor de aproape. Ca literatur\ poli]ist\, seria MISTERELE ITALIENE este fascinant\. Ca studiu cultural, este f\r\ egal.
Publishers Weekly

IAIN PEARS, Afacerea Rafael trad.: Alexandra Danil\ 107 x 178 mm; 288 pp. ISBN 978-973-143-224-3

IAIN PEARS, Misterul Tiziano trad.: Adriana B\descu 107 x 178 mm; 288 pp. ISBN 978-973-143-294-6

13

roman poli]ist

roman poli]ist

14

G Y L E S

B R A N D R E T H

Gyles Brandreth (n. 8 martie 1948) este politician, jurnalist, dramaturg, scenarist, produc\tor de teatru [i realizator de radio [i televiziune. A studiat la Lyce Franais Charles de Gaulle, Bedales School [i New College, Oxford. {i-a publicat primul volum `n 1972, Created in captivity, un studiu asupra reformei `nchisorilor din Marea Britanie. ~ncepnd cu 1973 a realizat [i a prezentat diverse emisiuni de televiziune [i de radio. Din 1980 a lucrat ca scenarist [i dramaturg [i a creat numeroase spectacole de varieteu. A fost membru al Parlamentului din partea Partidului Conservator, `ntre 1992 [i 1997, [i membru al guvernului condus de John Major. ~n 2004 a publicat o biografie despre mariajul reginei Elisabeta a II-a cu ducele de Edinburgh, Philip and Elizabeth: Portrait of a Marriage. ~n 2005 a urmat o alt\ biografie de succes dedicat\ familiei regale, Charles and Camilla: Portrait of a Love Affair, despre iubirea de trei decenii dintre Charles, prin]ul de Wales, [i Camilla Parker, ducesa de Cornwall. ~ntre 2003 [i 2005 a prezentat emisiunea de divertisment Whispers la BBC Radio 4, ap\rnd de asemenea `n numeroase piese de teatru [i emisiuni la radio [i televiziune. Printre lucr\rile sale se num\r\ biografii, volume umoristice [i c\r]i pentru copii, dar adev\ratul succes i l-a adus seria Oscar Wilde crim\ [i mister (`n curs de apari]ie la Editura Nemira).

GYLES BRANDRETH, Oscar Wilde [i crimele la lumina lumn\rii; trad.: Gabriel Stoian; 107 x 178 mm; 416 pp.; ISBN 978-973-143-113-0

GYLES BRANDRETH, Oscar Wilde [i ringul mor]ii; trad.: Antuza Genescu; 107 x 178 mm; 464 pp.; ISBN 978-973-143-274-8

15

roman poli]ist

Seria OSCAR WILDE CRIM| {I MISTER va scoate la lumin\ via]a secret\ a lui Oscar Wilde: prieteniile sale neb\nuite, de la cercurile `nalte ale societ\]ii pn\ la cotloanele lumii criminale.

O lectur\ fin de sicle intelectual\ [...] cu dialoguri extrem de rafinate.


Sunday Times

Fabulos! Ac]iunea curge `n ritmul de nest\vilit al unei tr\suri trase de doi arm\sari pursnge.
Scotsman

roman poli]ist

16

17

roman poli]ist

Peter James, n\scut `n 1948 `n Brighton, Anglia, este unul dintre cei mai de succes autori contemporani de romane poli]iste. Dup\ ce a studiat la Charterhouse School [i la Ravensbourne Film School, Londra, [i-a `nceput cariera ca scenarist la televiziunea din Toronto. A lucrat ca produc\tor de film [i scenarist `n Canada [i Statele Unite, `ns\ ceea ce-[i dorea era s\ scrie literatur\ poli]ist\. A debutat cu romane de spionaj, urmnd apoi bestsellerul Possession (tradus `n dou\zeci [i trei de limbi), `n care se `ntrep\trund dou\ universuri: crima [i paranormalul. S-a impus pe scena literar\ cu nu mai pu]in de treisprezece volume, traduse `n treizeci [i [ase de limbi. A fost produc\tor executiv al filmului Negu]\torul din Vene]ia (2004 nominalizat la premiile BAFTA) [i a colaborat la serialul Bedsitcom, nominalizat la Rose dOr. Din seria de succes ce `l are `n centru pe detectivul Roy Grace fac parte romanele Viu sau mort (2005 Editura Nemira, 2006; Premiul Krimi-Blitz, 2005; Premiul Polar International, 2006; Premiul Cur Noir, 2007), S\ mori frumos! (2006 Editura Nemira, 2006; nominalizat la Richard & Judy Galaxy British Book Awards, 2007, Le Grand Prix de littrature policire [i Prix SNCF du polar, 2007) [i Aproape mort (2007 Editura Nemira, 2007; finalist al premiilor ITV Crime Thriller Author Of The Year [i Theakstons Old Peculier Crime Novel of the Year Award `n 2008), Pe urmele mortului (2009 Editura Nemira). ~n prezent, lucreaz\ la ecranizarea bestsellerului Viu sau mort, precum [i la al [aselea roman al seriei, Dead Like You.

PETER JAMES, Viu sau mort trad.: Cristina Iordache 107 x 178 mm; 448 pp. ISBN 973-569-870-6

PETER JAMES, S\ mori frumos! trad.: Cristina Iordache 107 x 178 mm; 448 pp. ISBN 973-569-895-1

PETER JAMES, Aproape mort trad.: Cristina Iordache 107 x 178 mm; 576 pp. ISBN 978-973-143-030-0

PETER JAMES, Pe urmele mortului trad.: Mircea {tefancu 107 x 178 mm; 640 pp. ISBN 978-606-8073-08-8

roman poli]ist

18

E L M O R E

L E O N A R D

Elmore John Leonard Jr este unul dintre cei mai populari romancieri [i scenari[ti americani. ~n anii 50 a `nceput s\ publice romane western, apoi a abordat genurile thriller [i poli]ist, ca [i scenariile pentru filme, fiind aclamat de critic\ pentru realismul crud [i dialogurile excelente. ~n eseul s\u, Cele zece reguli de scriere ale lui Elmore Leonard, afirm\: Cea mai important\ regul\ a mea le `nsumeaz\ pe cele zece anterioare dac\ textul sun\ ca [i cum ar fi literatur\, `l rescriu. Leonard a fost poreclit Dickens din Detroit, iar urechea lui pentru dialoguri [i abilitatea de a le reproduce `n romane sunt ie[ite din comun [i au fost elogiate de autori consacra]i ca Saul Bellow [i Martin Amis. Proza lui `l face pe Raymond Chandler s\ par\ stngaci, a declarat Amis `n 1998. Multe dintre romanele lui Leonard au fost ecranizate.

Nimeni, dar absolut nimeni, nu poate egala abilitatea lui Elmore Leonard de a prezenta violen]a att de des\vr[it, cu o masca atat de joviala.
Detroit News

ELMORE LEONARD, Un glon], un mort; trad.: Mihai Dan Pavelescu; 107 x 178 mm; 320 pp.; ISBN 973-569-810-2

ELMORE LEONARD, Hot Kid. Trag ca s\ ucid!; trad.: Mihai Dan Pavelescu; 107 x 178 mm; 368 pp.; ISBN 973-569-847-1

19

roman poli]ist

Elmore Leonard nu scrie serii de romane, dar din cnd `n cnd reia unul dintre personajele sale favorite. Spre bucuria fanilor, avem parte de re`ntoarcerea lui Carl Webster, faimosul [erif federal din Hot Kid. La cteva luni dup\ sfr[itul celui de-al Doilea R\zboi Mondial, Carl e pe urmele a doi prizonieri germani evada]i. Indiciile `l conduc la Detroit, unde sunt ascun[i de Walter Shoen, m\celarul de origine german\ care seam\n\ leit cu `Himmler. ~n afacere par a fi

implicate Honey Deal, fosta so]ie a lui Walter, [i Vera Mezwa, spioan\ a germanilor. Carl sper\ s\ se foloseasc\ de Honey pentru a ajunge la cei doi evada]i, dar cnd aceasta `ncepe s\ flirteze cu el, aten]ia `i este brusc distras\ de la misiune. [] Ca `n orice roman semnat de Leonard, dialogul curge rapid [i natural, ca [i cum Mel Brooks [i Quentin Tarantino ar fi fost sublima]i `n ceva extrem de fin [i pur.
Booklist

roman poli]ist parodic

20

C A R L

H I A A S E N

Carl Hiaasen s-a n\scut la 12 martie 1953 `n statul Florida [i este unul dintre cei mai importan]i jurnali[ti [i scriitori americani contemporani. Dup\ ce a absolvit Universitatea din Florida, s-a al\turat echipei cotidianului The Miami Herald ca reporter. Din 1985 semneaz\ propria sa rubric\ [i a ob]inut ca jurnalist mai multe premii, printre care [i Damon Runyon Award. Hiaasen este un faimos autor de romane poli]iste, dar [i un maestru al literaturii de suspans pentru adolescen]i, fiind tradus `n peste treizeci [i trei de limbi. Primul s\u volum pentru tinerii cititori este bestsellerul mondial Hoot (2002 Bufni]a, Editura Nemira, 2006), `ncununat cu dou\sprezece premii interna]ionale [i ecranizat `n 2006. Dintre romanele sale, mai amintim: Native tongue (1991), Strip Tease (1993, ecranizat `n 1996 Striptease, Editura Nemira, 2006), Skinny Dip (2004 Goal\ pu[c\, `n preg\tire la Editura Nemira).

~n curnd: GOAL| PU{C|


Chaz Perrone ar putea fi singurul biolog marin din lume care nu [tie `n ce direc]ii se mi[c\ apele golfului. Dar a g\sit o cale de a face afaceri b\noase: falsificnd mostrele de ap\ `n favoarea magna]ilor care vars\ `n mod ilegal `ngr\[\minte `n zonele protejate. Iar cnd Chaz suspecteaz\ c\ so]ia sa a dibuit scamatoria pus\ la cale, o `mpinge peste bord `n apele `ntunecate ale Atlanticului. Din nefericire pentru Chaz, Joey nu moare, iar vn\torul urmeaz\ s\ devin\ vnat. C\r]ile lui Hiaasen sunt att de distractive `nct la sfr[it e[ti att de trist c\ paginile s-au terminat.
Publishers Weekly

Unele romane poli]iste sunt ct se poate de serioase, dar Hiaasen vine din [coala lui Elmore Leonard [], prefernd un ton destins, personaje grote[ti, deznod\minte extravagante [i intrig\ esen]ialmente comic\ sau chiar sentimental\.
MICHAEL DIRDA, The Washington Post

21

roman poli]ist parodic

Honey Santana, autoproclamat\ regina cauzelor pierdute, este un personaj p\tima[, care se las\ u[or prad\ sentimentelor, fiind diagnosticat\ cu sindromul tulbur\rii bipolare. F\r\ s\ [tie c\ este urm\rit\ de Piejack fostul patron extrem de `ndr\gostit de ea urm\rit la rndul s\u de Perry fostul so], fostul traficant de droguri, dar [i tat\l lui Fry,

fiul lor de doisprezece ani , Honey pleac\ `ntr-un periplu prin Cele Zece Mii de Insule, pe coasta de sud-est a Floridei, al\turi de Boyd Shreave, agent de vnz\ri, [i Eugenie, amanta acestuia [i prietena unui uciga[. Cine va reu[i s\ trezeasc\ la via]\ un suflet gol, animat doar de c[tiguri materiale, [i cine va supravie]ui l\comiei umane?

thriller istoric

22

C H U F O

L L O R N S

Chufo Llorns (Barcelona, 1931) a studiat Dreptul `ntre 1949 [i 1954, dar [i-a desf\[urat activitatea `n lumea spectacolului. Pasionat de istorie, [i-a `nceput cariera literar\ cu peste dou\zeci de ani `n urm\. Printre operele sale se num\r\ La otra lepra (Cealalt\ lepr\), Catalina, la fugitiva de San Benito (Catalina, fugara din San Benito) [i La saga de los malditos (Saga blestema]ilor), care s-au bucurat de aprecierea criticilor literari [i a cititorilor. Mo[tenirea lui Mart Barbany, romanul s\u cel mai ambi]ios, este rodul a patru ani de intens\ munc\ de documentare [i efort creator.

MO{TENIREA LUI MART BARBANY Pasiune, prietenie, invidie, onoare [i r\zbunare `n Barcelona medieval\
Barcelona, anul 1052 Mart Barbany are doar nou\sprezece ani atunci cnd sose[te `n ora[, spernd la o nou\ via]\, departe de s\r\cie. Metropola `l fascineaz\, nu doar prin m\rime, ci [i prin toate [ansele ce i se deschid `n cale. Drumul s\u nu este lipsit de obstacole. Dar, mul]umit\ unei mo[teniri nea[teptate [i priceperii sale `n afaceri, `l conduce spre bog\]ie [i `l face s\ ajung\ un om de vaz\, [i respectat, [i invidiat, [i du[m\nit. ~ns\ norocul nu `i va fi mereu al\turi. Destinul lui Mart va fi marcat de contele de Barcelona, Ramn Berenguer I, a c\rui iubire adulter\ pentru contesa de Toulouse, Almodis de la Marca, `l va face s\ se `nfrunte cu comitatele vecine [i chiar cu suveranul pontif, punnd `n pericol pacea Barcelonei.

23

thriller istoric

thriller istoric

24

Jack Whyte s-a n\scut la Johnstone, Sco]ia, `n 1939. A studiat `n Anglia [i `n Fran]a, apoi a emigrat `n Canada, `n 1967, unde, timp de dou\zeci de ani, a fost profesor de englez\, cnt\re], muzician [i actor. ~n anii 70 a scris, a regizat [i a jucat `ntr-un spectacol one man show despre poetul Robert Burns, care a avut un succes extraordinar, determinndu-l s\ aleag\ o carier\ `n publicitate. Ca romancier, a debutat `n for]\ `n 1992 cu bestsellerul The Skystone, primul din seria The Camulod Chronicles, o saga a patru genera]ii, ce urm\re[te ascensiunea [i pr\bu[irea regelui Arthur. A urmat apoi The Templar Trilogy, din care fac parte volumele: Cavalerii `n alb [i negru (2006 Editura Nemira, 2007), Codul onoarei (2007 Editura Nemira, 2009) [i Ordine [i haos (2009 `n preg\tire la Editura Nemira).

Jack Whyte e mai bun dect a fost vreodat\. Istorie sngeroas\, mister sacru [i o poveste care `nainteaz\ prin timp ca un [arpe uria[, prinznd `n strnsoarea sa p\gni [i cre[tini, regi [i solda]i, profe]i [i cavaleri templieri dar mai ales cititori...
DIANA GABALDON

Trilogia ORDINUL TEMPLIERILOR o poveste fermec\toare despre intrigi politice, b\t\lii, dorin]\ [i dragoste, plin\ de detalii istorice sclipitoare. [...] O trilogie pe care dup\ ce o cite[ti o adaugi la colec]ie.
Historical Novels Review

JACK WHYTE, Cavalerii `n alb [i negru; trad.: Adriana B\descu; 107 x 178 mm; 640 pp.; ISBN 978-973-143-031-7

JACK WHYTE, Codul onoarei, 2 vol.; trad.: Ana-Veronica Mircea; 107 x 178 mm; 944 pp.; ISBN 978-973-143-328-8

25

thriller istoric

Vineri, 13 octombrie 1307 Ziua Infamiei, cea care a dus la sfr[itul violent al Ordinului Templierilor. F\r\ a preveni pe nimeni, regele Filip al IV-lea [i-a instruit armatele s\-i captureze `ntr-o singur\ diminea]\ pe to]i templierii de pe teritoriul Fran]ei. Apoi, cu ajutorul papei Clement al V-lea, a confiscat bog\]iile Templului [i a asmu]it Inchizi]ia `mpotriva Ordinului. Dar c]iva au sc\pat [i se preg\tesc de un nou R|ZBOI SFNT

thriller istoric

26

R O B Y N

Y O U N G
Robyn Young s-a n\scut `n Oxford, Anglia, `n 1975. Autor de romane istorice a c\ror ac]iune este plasat\ `n Evul Mediu, a studiat la Universitatea Sussex din Brighton, unde a ob]inut diploma de master `n scriere creativ\. ~n 2006 a publicat primul volum din trilogia Fr\]ia Templierilor, Anima Templi, urmat `n 2007 de Cruciada [i `n 2008 de Requiem (`n preg\tire la Editura Nemira).

Dac\ v\ pasioneaz\ templierii, cruciadele [i Evul Mediu, aceasta-i seria voastr\. Robyn Young este una dintre vocile tinere ale literaturii, iar glasul ei se face auzit pn\ departe.
SHARON KAY PENMAN

~n ajunul ultimei cruciade, un tn\r cavaler, animat de vitejie [i protejat de credin]\, trebuie s\ apere secretul care poate schimba pentru totdeauna cursul istoriei. Cnd Will Campbell se al\tur\ celei mai puternice organiza]ii din Europa, Ordinul Cavalerilor Templieri, p\[e[te `n universul intrigilor [i al pericolului.

O serie irezistibil\, populat\ de personaje vibrante.


RAYMOND KHOURY

Sarcina sa este s\ recupereze un text eretic, Combinnd detaliile istorice bogate, intriga imprevizibil\ [i personaje ce sar din pagin\, Young a realizat un thriller istoric ce strne[te nevoia irepresibil\ s\ cite[ti toate volumele din trilogie.
Publishers Weekly

furat din taini]ele Ordinului. Dar codexul ascunde planurile unui grup secret din cadrul Ordinului, cunoscut ca Anima Templi Sufletul Templului. Cel care st\pne[te Cartea Graalului va controla destinul templierilor. {i to]i cei din jurul lui Will sunt gata s\ ucid\ pentru ob]inerea ei

27

thriller istoric

thriller istoric

28

29

thriller istoric

JULIO MURILLO LLERDA


Julio Murillo Llerda (n. 1957), scriitor, ziarist, director de crea]ie [i expert `n comunicare, a coordonat [i a condus numeroase publica]ii [i reviste de informare, precum [i programe de radio sau campanii publicitare. A debutat `n for]\ pe t\rmul prozei cu Lacrimile lui Karseb. Constantinopol, 1453 (2005), opera prima finalist\ a Premiului pentru Roman Istoric Alfonso al X-lea. Au urmat romanele Por]ile Paradisului. Misterul crimelor de la catedrala din Floren]a (2006) [i P\mnt [i ap\. Maraton, Termopile, Salamina [i Plateea (2007). Shangri-La. Crucea de sub Antarctica, prima sa incursiune `n thrillerul istoric, a fost recompensat\ `n 2008 cu Premiul pentru Roman Istoric Alfonso al X-lea, una dintre cele mai prestigioase distinc]ii literare din Spania, acordat\ de Caja Castilla La Mancha.

P|MNT {I AP| O MARE EPOPEE A GRECIEI ANTICE, O AVENTUR| A OMENIRII


456 `. Hr... `n timpul preg\tirilor pentru funeraliile lui Eschil, poetul Pindar descoper\ memoriile marelui dramaturg [i bun prieten: o cronic\ detaliat\ a `ncle[t\rii dintre puternica armat\ a lui Xerxes [i statele grece[ti rebele conduse de Temistocle [i Leonidas, dar [i o dezv\luire surprinz\toare a crimelor petrecute `n jurul Oracolului din Delfi [i a r\zbun\rii necru]\toare care le-a urmat. De la atacul legendar de pe nisipurile Maratonului pn\ la `ndrjita ap\rare a trec\torii Termopile, de la apele `nro[ite de snge ale Salaminei pn\ la izbnda final\ de pe cmpiile Plateei, cel mai mare r\zboi al Antichit\]ii [i soarta eroilor care l-au purtat.

JULIO MURILLO LLERDA, Shangri-La; trad.: Mihai Gruia Novac 107 x 178 mm; 432 pp.; ISBN 978-606-8073-24-8

thriller istoric

30

GUILLAUME

PRVOST

Guillaume Prvost s-a n\scut `n Madagascar, `n anul 1964. Este profesor de istorie [i prezentator de emisiuni pe canalul de televiziune Histoire. 7 crime la Roma este primul s\u roman, ap\rut `n 2000. Au urmat alte thrillere istorice `n seria DETECTIVI CELEBRI: Asasinul [i profetul, `n 2002, [i Camera obscura, `n 2005 (`n preg\tire la Editura Nemira).

CAMERA OBSCURA Un thriller erudit [i machiavelic `n vremea celui de-al Doilea Imperiu, cu Jules Verne `n rol de detectiv
August 1855, `n timp ce Parisul s\rb\tore[te prima sa expozi]ie universal\, un ilustru spirit englez este ucis cu un glon] `n fiecare ochi. Lng\ cadavru, asasinul a l\sat obturatorul unui aparat de fotografiat. Printre martorii bulversa]i se num\r\ [i Jules Verne, un tn\r scriitor de 27 de ani care `ncearc\ s\ se afirme. ~mpreun\ cu Felix, un amic jurnalist avid de senza]ional, Jules porne[te ancheta. O nou\ victim\ este descoperit\ curnd, ucis\ `n aceea[i manier\, cu un dagherotip a[ezat peste cadavru. Urmeaz\ un fotograf, asasinat `n fa]a propriului obiectiv, `mpu[cat `n ochi. Ghidat de imagina]ia sa deosebit\ [i de pasiunea sa pentru tehnic\, Jules Verne trebuie s\ rezolve cazul ct mai repede, c\ci `ns\[i via]a lui Napoleon al III-lea este amenin]at\...

ASASINUL {I PROFETUL Un thriller biblic `n care soarta omenirii depinde de tn\rul Philon din Alexandria
Ierusalim, anul [ase dup\ Iisus Hristos, legiunile romane p\trund `n Ora[ul Sfnt, `n ciuda opozi]iei clericilor. La [apte zile dup\ Pa[ti, conduc\torul fariseilor este ucis cu brutalitate. ~ntre buzele sale este g\sit un pergament ce anun]\ o teribil\ pedeaps\ divin\ `mpotriva poporului lui Israel. Cteva ore mai trziu, marele preot al Templului este [i el asasinat. Buzele sale moarte ascund continuarea profe]iei: venirea Salvatorului sau distrugerea total\. Tn\rul filozof Philon din Alexandria, bun cunosc\tor al textelor sacre, porne[te `n c\utarea uciga[ului. Nu are la dispozi]ie dect [apte zile pentru a `mpiedica seria de crime ce ar putea aduce sfr[itul istoriei

31

thriller istoric

thriller istoric

32

W I L L I A M

D I E T R I C H

William Dietrich s-a n\scut `n 1951 `n Tacoma, Washington. A studiat jurnalismul la Western Washington University, a publicat cronici `n Herald, a fost reporter pentru Columbian, iar din 1982 este reporter la Seattle Times. ~ntre 1987 [i 1988 a studiat la Harvard University [i `n 1990 a c[tigat Premiul Pulitzer pentru jurnalism. Ca romancier, a debutat `n 1992 cu The Final Forest, apoi au urmat: Ice Reich (1998), Getting Back (2000), Dark Winter (2001), Hadrians Wall (2004), The Scourge of God (2005 Biciul lui Dumnezeu) [i Napoleons Pyramids (2007 Piramidele lui Napoleon, Editura Nemira 2007).

BICIUL LUI DUMNEZEU un roman pe care `l savurezi ca pe un vin vechi


O carte minunat\, cu personaje puternice [i conving\toare Descrierile cmpului de b\t\lie sunt att de vii, `nct sim]i praful cum se ridic\, auzi s\biile lovindu-se [i vezi arm\sarii cabra]i `n lupt\.
Library Journal

Anul 450 d. Hr De dou\sprezece secole, Roma st\pne[te `ntreaga lume civilizat\. Dar profe]iile [i legendele prevestesc pr\bu[irea imperiului peste numai trei ani. ~n pust\, Atilla Hunul adun\ cea mai amenin]\toare armat\ dintre toate cele pe care le-a avut Roma de `nfruntat vreodat\. ~n urma ororii dezl\n]uite de hoardele barbare, Atilla prime[te supranumele Biciul lui Dumnezeu. C\peteniile romane sunt `n pragul disper\rii. Creznd c\ au atras `n complotul de asasinare pe unul dintre c\pitanii lui Atilla, `i trimit conduc\torului barbar o solie tic\loas\. ~ns\ chiar `nainte de a deveni prizonierul hunilor, secretarul imperial Jonas Alabanda `[i d\ seama c\ romanii sunt adev\rata victim\ a tr\d\rii. Al\turi de o frumoas\ prizonier\ [i de un aliat imprevizibil, Jonas trebuie s\ `[i arunce `n lupt\ toate abilit\]ile de r\zboinic [i diplomat ca s\ poat\ evada, `n dorin]a sa de a salva imperiul.

33

thriller istoric

thriller istoric

34

I N G R I D

J.

P A R K E R

Ingrid J. Parker este autoarea celebrei serii de romane de suspans ce `l are ca protagonist pe Sugawara Akitada, detectiv f\r\ voie `n epoca Heian a Japoniei imperiale. S-a n\scut [i a crescut `n Germania. A fost profesor asociat de limba englez\ [i limbi str\ine la Universitatea din Virginia, unde a predat pn\ la ie[irea la pensie. Ca urmare a interesului profesional pentru literatura japonez\ medieval\, a `nceput s\ scrie seria de romane poli]iste de epoc\, devenit\ celebr\ `n foarte scurt timp. Prima ei povestire scurt\, Instruments of Murder, a fost publicat\ `n Alfred Hitchcock's Mystery Magazine, `n octombrie 1997. ~n 2000 a c[tigat Premiul Shamus pentru cea mai bun\ povestire scurt\ cu detectivi particulari pentru Akitada's First Case. Urm\toarele romane ale seriei SUGAWARA AKITADA sunt Rashomon Gate (2002 `n preg\tire la Editura Nemira), The Hell Screen (2003), Black Arrow (2006), Island of Exiles (2007).

O `ntoarcere `n timp, o aventur\ plin\ de bandi]i, politicieni lipsi]i de scrupule [i c\lug\ri renega]i. Japonia secolului al XI-lea [i un erou irezistibil, Sugawara Akitada. Nobil s\rac [i onest prins `n mijlocul conspira]iilor periculoase, Sugawara trebuie s\ afle adev\rul `ntr-un t\rm al secretelor amenin]\toare.

Povestit\ fascinant [i cu un irezistibil sim] al umorului, Seria SUGAWARA AKITADA `i va `nrobi pe to]i fanii romanelor istorice de suspans, cu att mai mult cu ct ac]iunea recreeaz\ fermec\toarea epoc\ Heian a Japoniei medievale.

I. J. PARKER, Dragonul furtunii; trad.: Gabriel Stoian; 107 x 178 mm; 512 pp.; ISBN 978-973-143-217-5

35

thriller

R O B E R T

S C H N E I D E R

Robert Schneider s-a n\scut `n 1961, la Bregenz, Austria. ~ntre 1981 [i 1986 a studiat compozi]ie, istoria artei [i teatrologie la Viena. ~n 1993 a publicat romanul de debut Schlafes Bruder, premiat cu diferite distinc]ii `n Austria [i `n str\in\tate, tradus `n 24 de limbi [i ecranizat. ~n prezent tr\ie[te la Meschach, un sat de munte din landul Vorarlberg. Romane publicate: Schlafes Bruder (1992), Die Luftgngerin (1998) Die Luftberhrten (2000), Schatten (2003) [i nuvela Der Papst und das Mdchen (2001). Penultimul s\u roman, Kristus (2004), a fost recent lansat [i `n versiunea audiobook.

REVELA}IA magia muzicii. O oper\ unic\, un roman `n registrul tragicomic, amuzant ca un scherzo, abisal ca o scriere dedicat\ Patimilor
1992, noaptea de Ajun, fratele cel mic al organistului Jakob Kemper g\se[te `ntre pere]ii [ubrezi ai orgii o lucrare de Bach, absolut necunoscut\. Descoperirea `l pune la grea `ncercare pe Kemper. Pe m\sur\ ce excentricul cercet\tor muzical examineaz\ tot mai atent partiturile, se petrec lucruri tot mai inexplicabile.

Dar curnd va `n]elege c\ notele ascund un secret: portativele sunt capabile s\ evoce trecutul [i s\ prefigureze viitorul. ~n amurgul vie]ii sale, Bach reu[ise s\ p\trund\ o lege cosmic\, `n virtutea c\reia sufletul se poate vindeca sau n\rui `n cea mai neagr\ disperare. ~n vreme ce Kemper se zbate `ntre spaim\ [i euforie, la Naumburg sose[te o echip\ de exper]i pentru a supraveghea restaurarea orgii, la care, odinioar\, cntase Bach. Iar Kemper trebuie s\ aleag\: le va `mp\rt\[i secretul [tiut doar de fratele s\u mai mic [i Lucia, pe care o ador\ `n tain\?

thriller esoteric

36

S C O T T

M c B A I N

Scott McBain (n. 1960, Stirling, Sco]ia) este pseudonimul unui scriitor sco]ian de succes. A absolvit dreptul la Peterhouse College, Cambridge, iar `n 1986 a primit o burs\ Fulbright pentru Harvard University. A lucrat `n sistemul bancar, apoi, `n urma succesului literar, s-a dedicat `n exclusivitate scrisului. A mai scris romanele: Jocul st\pnirii (2000 `n preg\tire la Editura Nemira) [i The Final Solution (2005).

JOCUL ST|PNIRII o curs\ nebun\ pentru descoperirea secretului ce ofer\ puterea suprem\
La `nceputul secolului XXI o singur\ institu]ie se ridic\ deasupra m\rii de corup]ie [i `n[el\ciune care a `nghi]it globul. Colegiul, `nfiin]at pe una din insulele Sco]iei `nc\ din Evul Mediu, este cea mai puternic\ [i mai selectiv\ organiza]ie secret\ din lume. Controlul deplin asupra ei `l are St\pnul. Cel care c[tig\ Jocul St\pnirii va fi urm\torul conduc\tor al Colegiului. Doar cinci membri pot intra `n concurs. Fiecare dintre ei trebuie s\ `ndeplineasc\ anumite sarcini [i s\ fac\ dovada `n]elegerii naturii morale [i filozofice a Jocului. Nu poate fi dect un `nving\tor, iar candida]ii realizeaz\ curnd c\ adev\ratele reguli ale competi]iei le-au fost ascunse. Ct de mare este miza? Crima face parte [i ea din joc? Ceilal]i joac\ dup\ acelea[i reguli? Singurul indiciu este un antic puzzle chinezesc. Nimeni nu [tie unde se afl\, nici ce secrete ascunde. Dar to]i sper\ c\ le va oferi calea c\tre victorie. Jocul se desf\[oar\ pe tot cuprinsul globului, iar cei implica]i vor avea nevoie de toat\ priceperea lor nu doar pentru a descoperi indiciile, ci [i pentru a sc\pa cu via]\...

SCOTT MCBAIN, Argin]ii lui Iuda;


trad.: Iris Manuela Gtlan-Anghel;

107 x 178 mm; 512 pp.; ISBN 978-973-143-000-3

37

thriller esoteric

T H I E R R Y

C A R M E S

Thierry Carmes are patruzeci [i patru de ani. Fost consultant pe probleme strategice [i c\l\tor neobosit, a f\cut de mai multe ori `nconjurul lumii. Pasionat de culturile alternative, a descoperit pe parcursul c\l\toriilor sale magia antilez\, voodoo-ul haitian [i spiritualitatea tibetan\. ~n prezent tr\ie[te la Paris.

TRILOGIA ARCANELOR o serie ame]itoare ce p\trunde `n inima societ\]ilor secrete


Marele joc a `nceput! R\ul `[i d\ c\r]ile pe fa]\, una dup\ alta. O organiza]ie secret\ la scar\ planetar\ invoc\ puterile Tarotului din Marsilia, faimosul joc de c\r]i divinatoriu, planificnd asasinate stranii, ritualice. Cine poate `mpiedica urm\toarele levate? Se poate r\sturna destinul, cnd sfr[itul lumii e att de aproape o lume violent\, neagr\, decadent\?

roman istoric

38

G E R A L D

M E S S A D I

Gerald Messadi s-a n\scut `n Egipt, `n 1931, [i este jurnalist, istoric, eseist [i romancier francez. Opera sa, tradus\ `n `ntreaga lume [i num\rnd peste [aizeci de titluri, cuprinde eseuri despre credin]ele, culturile [i religiile lumii, biografii, romane istorice [i chiar science fiction. Dintre lucr\rile sale amintim: LHomme qui devint Dieu, 4 vol. (19881995), Via]a mea amoroas\ [i criminal\ cu Martin Heidegger (1994 Editura Nemira, 1997), 29 de zile pn\ la sfr[itul lumii (1995 Editura Nemira, 1997), Ochiul lui Nefertiti (2004 Editura Nemira, 2008), M\[tile lui Tutankhamon (2004 Editura Nemira, 2009), Patruzeci de secole de esoterism (2006 Editura Nemira, 2008), Maria Antoaneta (2006 Editura Nemira, 2009), Iuda, preaiubitul (2007 Editura Nemira, 2009).

Dezv\luind adev\rul din spatele unei legende poleite cu aur, FURTUNI PE NIL ESTE o fascinant\ trilogie consacrat\ unei perioade str\lucite [i tragice din istoria faraonilor, de la declinul cultului zeului Aton [i succesiunea lui Tutankhamon la tron pn\ la a doua domnie a prin]esei Ankhensepamon.

GERALD MESSADI, Ochiul lui Nefertiti trad.: Mihaela Stan 107 x 178 mm; 544 pp. ISBN 978-973-143-297-7

GERALD MESSADI, M\[tile lui Tutankhamon trad.: Mihaela Stan 107 x 178 mm; 448 pp. ISBN 978-973-143-331-8

GERALD MESSADI, Triumful lui Seth trad.: Mihaela Stan 107 x 178 mm; 416 pp. ISBN 978-606-8134-06-2

39

thriller religios

R A Y M O N D

K H O U R Y

Raymond Khoury, originar din Liban, s-a refugiat `n timpul R\zboiului Civil, `n anul 1975, la New York. Apoi s-a `ntors `n Liban [i a studiat arhitectura la Universitatea American\ din Beirut. La terminarea studiilor, `n anul 1984, cnd a izbucnit din nou r\zboiul, a fost evacuat din ora[ la bordul unui elicopter [i s-a stabilit la Londra, unde [i-a deschis un birou de arhitectur\. Khoury a scris un scenariu de film, nominalizat la Fulbright Fellowship in Screenwriting. Apoi a ob]inut drepturile de ecranizare pentru romanul lui Melvin Bragg, The Maid of Buttermere, cu Robert De Niro `n rolul principal, [i `n prezent scrie pentru serialele Spooks [i Waking the Dead. ~n 2005 a ap\rut primul s\u roman, Ultimul templier, care a fost tradus `n peste 38 de limbi. ~n 2007 a ap\rut Sanctuarul, al treilea s\u roman, Semnul, fiind lansat `n mai 2009.

RAYMOND KHOURY, Ultimul templier trad.: Maria Cotfas 107 x 178 mm; 576 pp. ISBN 973-569-832-3

RAYMOND KHOURY, Sanctuarul trad.: Ana-Veronica Mircea 107 x 178 mm; 560 pp. ISBN 978-973-143-091-1

thriller

40

Jess Walter, scriitor american, s-a n\scut la 20 iulie 1965. A publicat eseuri, povestiri scurte, critic\ literar\ [i articole de opinie `n periodice ca Newsweek, Washington Post, Los Angeles Times, Boston Globe, Playboy. A scris cinci romane, traduse `n mai mult de dou\zeci de limbi: The Financial Lives Of The Poets (2009), Zero (2006 Premiul Pacific Northwest [i finalist la National Book Award, PEN Center Literary Award [i LA Times Book Prize), Citizen Vince (2005 Edgar Allan Poe Award), Land Of The Blind (2003), Over Tumbled Graves. Locuie[te cu so]ia [i cei trei copii `n casa p\rinteasc\ din Spokane, Washington.

ZERO un roman apocaliptic despre evenimentele din 11 septembrie


Cnd poli]istul Brian Remy `[i recap\t\ cuno[tin]a, realizeaz\ c\ a fost `mpu[cat `n cap. Mai mult, toate indiciile sugereaz\ c\ el singur a ap\sat pe tr\gaci. ~n timp ce fumul care a mistuit Turnurile Gemene se risipe[te u[or, Remy `[i d\ seama c\ memoria `i joac\ feste, [ov\ind `ntre momente de luciditate [i zile `ntregi `n care parc\ ar tr\i via]a altcuiva. Lumea care `l `nconjoar\ pare `n acela[i timp fracturat\ [i familiar\ `ntr-un mod straniu. Este un univers dominat de un primar diabolic numit {eful cel mare [i populat de celebrit\]i inepte, poli]i[ti angoasa]i [i rechini imobiliari care profit\ din plin de pe urma tragediei. Curnd Remy afl\ c\ are o nou\ iubit\ pe care `nc\ nu a `ntlnit-o, un fiu care pretinde c\ a murit [i o misiune ciudat\, comandat\ de un serviciu de informare obscur, cunoscut ca Departamentul Documente. Sarcina sa este s\ mearg\ pe urmele unor rapoarte care par s\ fac\ leg\tura `ntre terori[ti [i o persoan\ care lucra `n unul dintre Turnuri.

41

thriller

thriller

42

L E V

G R O S S M A N

Lev Grossman, scriitor [i jurnalist american, s-a n\scut la 26 iunie 1969 [i a crescut `n Lexinton, o suburbie lini[tit\ a Bostonului. A studiat literatura la Harvard [i a absolvit `n 1991. C]iva ani mai trziu, a `nceput un doctorat `n Literatur\ comparat\ la Yale. Dup\ trei ani a realizat c\ domeniul nu i se potrive[te [i a abandonat studiile. A lucrat ca editor pentru mai multe publica]ii online [i a `nceput s\ scrie recenzii [i articole pentru diverse cotidiene [i reviste, printre care Village Voice, Entertainment Weekly, Time Out New York, Salon [i New York Times. ~n 2002 s-a angajat la prestigioasa publica]ie Time, devenind `n scurt timp liderul rubricii de recenzii de carte. A publicat primul roman, Warp, `n 1997. ~n 2004 a ap\rut thrillerul literar Codex, devenit `n scurt timp bestseller interna]ional publicat `n treisprezece ]\ri. Cel mai recent roman al s\u, The Magicians, a ap\rut `n august 2009 [i a urcat rapid `n topul New York Times al celor mai bine vndute c\r]i.

Bibliofili, bucura]i-v\ acum! Inteligentul roman al lui Grossman CODEX `i `ncredin]eaz\ eroului misiunea de a c\uta `n dou\ biblioteci misterioase o fabuloas\ carte medieval\ care s-ar putea s\ nici nu existe
Edward Wozny, un tn\r bancher de succes, urmeaz\ s\ plece `n vacan]\ pentru prima oar\ dup\ mul]i ani. Dar interven]ia unei cliente bogate [i misterioase `i stric\ planurile.

Aparent, ducesa `l roag\, insist\ chiar, s\ o ajute s\ inventarieze biblioteca privat\ pe care a mo[tenit-o `mpreun\ cu so]ul s\u. Adev\rata sarcin\ a lui Edward este s\ g\seasc\ `n biblioteca familiei un codex extrem de pre]ios [i vechi de cteva secole. ~ns\ nu doar autenticitatea obiectului este pus\ la `ndoial\, ci `ns\[i existen]a lui... Margaret Napier, specialist\ `n istorie medieval\, este [i ea atras\ `n c\utarea manuscrisului. Iar Edward este hot\rt s\ rezolve misterul [i s\ deslu[easc\ leg\turile stranii dintre legenda textului [i un joc pe calculator care `l absoarbe cu totul `n orele trzii ale nop]ii.

43

thriller

thriller

44

S C O T T

M A R I A N I

Scott Mariani s-a n\scut `n Sco]ia [i a studiat limbi moderne la Universitatea din Oxford. ~nainte de a deveni scriitor profesionist, a tr\it c]iva ani `n Italia [i Fran]a, a fost translator, muzician, instructor de arme de foc [i jurnalist [i a ]inut pagina de thriller `n Writing Magazine. Este membru al International Thriller Writers (ITW), din care fac parte nume mari ale thrillerului interna]ional. A debutat cu volumul de nonfic]iune How To Write a Thriller (2007).

O crim antic\, o societate secret\, o conspira]ie letal\ CONSPIRA}IA MOZART al doilea volum din seria Benedict Hope
Leigh Llewellyn, frumoasa cnt\rea]\ de oper\ [i iubit\ din tinere]e, `l angajeaz\ pe Ben Hope s\ investigheze decesul suspect al fratelui ei. Potrivit versiunii oficiale, Oliver a murit `ntr-un accident tragic `n timp ce investiga misterul mor]ii lui Mozart. Dar probele spun altceva. Cercet\rile lui Oliver arat\ c\ Mozart francmason de frunte a fost ucis de o grupare obscur\ din\untrul societ\]ii secrete. Singurele indicii sunt g\site `ntr-o scrisoare veche, semnat\ de legendarul compozitor. Cnd Ben [i Leigh g\sesc `nregistrarea video a unui sacrificiu ritualic, realizeaz\ c\ presupusa sect\ exist\ [i este `nc\ activ\. {i, mai ales, membrii ei nu se dau `n l\turi de la nimic pentru a-[i p\zi secretul. De la turnurile din Oxford pn\ la canalele labirintice ale Vene]iei, de la arhitectura maiestuoas\ a Vienei pn\ la mun]ii sloveni acoperi]i de z\pad\, Ben [i Leigh trebuie s\ lase trecutul `n urm\ [i s\ parcurg\ `ntregul b\trn continent pentru a afla adev\rul din spatele CONSPIRA}IEI MOZART.

SCOTT MARIANI, Manuscrisul lui Fulcanelli; trad.: Ana-Veronica Mircea 107 x 178 mm; 448 pp.; ISBN 978-973-143-040-9

45

thriller

Ted Dekker, autor american de romane horror [i fantasy, s-a n\scut `n Indonezia, `n 1961, din p\rin]i misionari. La terminarea liceului, s-a mutat `n America pentru a studia filozofia [i religia. A intrat apoi `n lumea managementului corporatist. Foarte talentat `n domeniu, a devenit `n curnd director de marketing pentru o mare companie medical\ din California. Experien]a acumulat\ i-a permis s\-[i deschid\ propria afacere. Confruntat cu moartea fratelui s\u Danny, Dekker a scris primul roman `n 1997, Heavens Wager, ini]ial respins de editori, fiind considerat prea demonic pentru pia]a american\ de carte cre[tin\. Au urmat alte dou\ volume `n continuarea acestuia, scrise f\r\ dorin]a de a fi publicate: When Heaven Weeps [i Thunder of Heaven. ~n 2000 i-a fost publicat\ prima carte, Blessed Child, `n colaborare cu Bill Bright, urmat\ la scurt timp de A Man Called Blessed. Tot `ncepnd cu 2000 i-au fost publicate [i primele trei manuscrise. A devenit celebru odat\ cu thrillerul Three (2003), adaptat pentru marele ecran `n 2007. ~n 2004 a lansat Trilogia Cercului, compus\ din romanele Negru, Ro[u [i Alb, care combin\ suspansul, intriga poli]ist\ [i lumile paralele inspirate de opera lui C.S. Lewis. Dup\ apari]ia romanelor grafice omonime inspirate din serie, a fost lansat\ `n septembrie 2009 a patra carte, Green, care `nchide definitiv cercul.

thriller

46

P H I L

R I C K M A N

Phil Rickman, jurnalist, reporter de televiziune [i scriitor britanic, s-a n\scut `n Lancashire, `n nordul Angliei. Primul s\u roman, Candlenight (1991), a fost foarte bine primit att de public, ct [i de critic\, Rickman fiind rapid considerat urm\torul star al literaturii horror britanice. Dup\ alte patru romane, a `nceput seria Merrily Watkins, despre o femeie-pastor `n cadrul Bisericii Anglicane, angajat\ ca exorcist. Astfel, Rickman a inaugurat un nou gen de thriller, care se concentreaz\ asupra spiritualului [i supranaturalului. ~n prezent, Rickman tr\ie[te `mpreun\ cu so]ia sa Carol `ntr-o cas\ medieval\, la grani]a dintre }ara Galilor [i Anglia.

47

thriller militar

W . E . B .

W.E.B. Griffin s-a n\scut `n 1929 la Newark, New Jersey. Dup\ serviciul militar, unde a primit medalia Army of Occupation, [i-a `nceput studiile la Philipps-Universitt Marburg, Germania, pe care le-a `ntrerupt pentru a participa la R\zboiul din Coreea, `n calitate de corespondent de r\zboi, unde i-a fost decernat\ insigna Infanterist Combatant. La sfr[itul conflictului, Griffin a continuat s\ lucreze `n armata american\. Dup\ succesul primelor sale romane, s-a dedicat exclusiv scrisului. Este autorul a 36 de romane publicate `n 6 serii (The Brotherhood of War, The Corps, Men at War, Badge of Honor, Honor Bound [i The Presidential Agent), fiecare dintre ele devenind bestseller pe listele The New York Times, The Wall Street Journal [i Publishers Weekly. C\r]ile sale sunt traduse `n peste 15 limbi. The Hostage, al doilea volum din seria Agentul pre[edintelui, se afl\ `n preg\tire la Editura Nemira. Este membru al asocia]iilor Opera]iuni Speciale, Veterani ai R\zboaielor `n Str\in\tate, al Legiunii Americane, al Asocia]iei Pilo]ilor din Avia]ia Armatei [i Asocia]iei Tanchi[tilor. A fost `nvestit cu Ordinul St George al Asocia]iei Tanchi[tilor [i cu Ordinul St Andrew al Asocia]iei pilo]ilor din Avia]ia Armatei.

Afl\ primul care sunt noile apari]ii ale Editurii Nemira. Intr\ pe www.nemira.ro [i `nscrie-te la newsletter. Vei g\si cele mai complete informa]ii despre titlurile, autorii [i colec]iile Nemira.

Redactor: Vlad PUESCU Concep]ie grafic\: Corneliu ALEXANDRESCU ISSN 2068 - 2026