Sunteți pe pagina 1din 15

Încrederea în sine

G H I D U L

P E R S O N A L I T Ă Ț I I

A L F A

Mai mult decât orice, nu te minţi pe tine. Omul care se minte pe sine şi îşi crede propria minciună ajunge într-un punct în care nu mai poate distinge adevărul de minciuna din el însuşi sau din jurul lui şi, astfel, îşi pierde orice respect pentru sine şi pentru ceilalţi. Iar lipsa de respect înseamnă lipsa iubirii. [Fyodor Dostoevsky]

Atitudine ș i mentalitate Ce este încrederea în sine?

Defini ţ ia mea preferat ă : credin ţ a profund ă c ă te vei descurca, vei supravie ţ ui ş i prospera într-o situa ţie necunoscut ă pe care via ţ a ţ i-o va arunca în cale.

Încrederea în sine are dou ă niveluri de profun-

zime:

nivelul 1: mental ş i emo ţ ional ş i emo ţ ional

nivelul 2: sufletesc ş i spiritual. ş i spiritual.

Nivelul 1 de încredere în sine se referă la dife- ritele domenii ale vie ţ ii unde se aplic ă defini ţia de mai sus.

Am încredere c ă într-o situa ţ ie dată m ă voi des- curca, voi supravie ţ ui ş i chiar prospera.

298

P E R A

N O V A C O V I C I

S ă spunem c ă sunt ş ofer de ma ş in ă de 10 ani.

Am încredere în mine c ă pot s ă fac taxi, de exemplu. Merg prin ora ş, am experien ţă , obiceiurile îmi sunt auto- matizate ş i m ă descurc foarte bine. Mental ş i emo ţional sunt lini ş tit, pozitiv ş i calm în leg ă tur ă cu abilităţ ile mele de şofer.

DAR

Deş i ca ş ofer mă descurc excelent, am încrede- re în mine şi totul este în regul ă , nu am deloc încredere în mine în alt domeniu al vie ţ ii.

S ă spunem că este vorba de rela ţ iile de cuplu.

Am avut câteva rela ţ ii care s-au sfâr ş it prost, habar nu am cum gânde ş te ş i ce simte o persoană de sex opus, nu ştiu să comunic prea bine ş i, în general, nu am încre- dere c ă m ă voi descurca în orice situaţ ie, dimpotriv ă , sunt ş anse mari s ă se termine prost.

Foarte mulţ i oameni fac o greş eal ă majoră la acest nivel 1 de încredere. Au încredere în ei c ă pot s ă fie buni profesioni ş ti în domeniul lor de activitate ş i apoi iau aceast ă încredere dintr-un domeniu ş i cred c ă o pot transfera în tot restul domeniilor, crezând c ă dac ă sunt buni în via ţ a profesional ă , sunt buni ş i la rela ţ ii interu- mane.

Astfel, ajung s ă aib ă experien ţe foarte nepl ăcu- te, e ş ecuri şi suferin ţ e ş i atunci, ca să nu îş i afecteze în- crederea în sine din domeniul la care se princep, nu î ş i

299

G H I D U L

P E R S O N A L I T Ă Ț I I

A L F A

asum ă responsabilitatea s ă înve ţ e s ă aib ă încredere ş i în domeniile deficitare, ci dau vina pe cauze externe pen- tru rezultatele lor. oamenii sunt pro şti ceilal ţ i sunt de vin ă eu nu am ce s ă fac

ş ti ceilal ţ i sunt de vin ă eu nu am ce s ă fac
ş ti ceilal ţ i sunt de vin ă eu nu am ce s ă fac
ş ti ceilal ţ i sunt de vin ă eu nu am ce s ă fac

Evident, acest gen de gândire ş i comportament ajunge s ă afecteze toate domeniile vie ţii ş i, într-un final, scade nivelul general de respect de sine, încredere în sine, iubire de sine.

De aceea, eu a ş alege oricând să lucrez la nive- lul 2, cel de profunzime a stimei de sine, nivelul sufle- tesc ş i spiritual, pentru c ă acolo nu mai e vorba de do- meniile exterioare mie, în care trebuie s ă am experien ţă pentru a avea încredere în mine, ci este vorba de o în- credere profund ă sufleteasc ă în valoarea mea ca om, în capacit ăţ ile ş i poten ţ ialul meu, care pot s ă dep ăş easc ă orice obstacol extern întâlnit.

De exemplu, chiar dac ă nu am permis de con- ducere ş i nu am ma ş in ă , ş tiu cu siguran ţă c ă , DACĂ VREAU, pot avea încredere în ambi ţ ia ş i în capacitatea mea de înv ăţ are pentru a lua permisul ş i a învăţ a s ă conduc ma ş ina ş i, dac ă e nevoie, s ă fac ş i taxi sau s ă fiu pilot de curse.

Acest nivel de încredere trebuie atins de orice aspirant la o personalitate alfa, iar în continuare vom

300

P E R A

N O V A C O V I C I

vorbi despre principiile de via ţă care ne ofer ă acest al doilea nivel, profund, de încredere în sine.

La acest prim nivel de încredere în sine func ţ io- n ă m pe baza ego-ului, a animalului din noi. La nivelul al doilea, func ţ ion ă m din latura superioară a fiin ţei noas- tre.

E important s ă le dezvolt ă m pe ambele.

PRINCIPIUL EXPERIEN Ț EI DE VIAȚĂ

Cu cât s-a scurs mai mult nisip din clepsidra timpului nostru, cu atât vedem lucrurile mai clar. [Jean-Paul Sartre]

În primul rând, ar fi foarte bine dac ă ai putea, ca prim pas spre dobândirea unei super încrederi în for-

ţ ele tale, să în ţ elegi c ă încrederea în sine are ca tovarăş foarte bun de drum experien ţ a de via ţă .

Pe m ă sur ă ce tr ă ie ş ti din ce în ce mai multe ex- perien ţ e de via ţă , î ţ i dai seama că e ş ti o persoan ă care are toate resursele pentru a se adapta rapid ş i pentru a supravie ţ ui în orice situa ţ ie.

Dobândirea experien ţ ei de via ţă duce la creş te- rea încrederii în sine în mod natural.

301

G H I D U L

P E R S O N A L I T Ă Ț I I

A L F A

Eu primesc cu prec ă dere dou ă tipuri de e-mail- uri de la cititori, dou ă categorii mari de probleme:

încredere în sineuri de la cititori, dou ă categorii mari de probleme: voca ţ ie Aceste dou ă

voca ţ ie ţ ie

Aceste dou ă categorii de probleme sunt cel mai des întâlnite. Nu este ironic faptul că , tocmai în această era a tehnologiei, când oamenii nu mai ies din cas ă , exact ace ş tia nu au încredere în ei?

“Sunt timid, ajut ă -m ă ” sun ă strigă tul de ajutor.

Ok, ie şi din cas ă ş i, în ciuda timidităţ ii, pune-te în situa ţ ii care te aduc în mijlocul oamenilor.

Nu po ţ i s ă rezolvi timiditatea ş i teama de a lega rela ţ ii, de a comunica ş i de a te deschide celor din jur, pe Facebook.

Ce a ş tep ţ i? S ă coboare zâna încrederii în sine ş i s ă î ţ i pun ă mâna pe frunte ş i s ă te fac ă cea mai tupeist ă ş i încrez ă toare persoan ă ?

Asta nu se va întâmpla prea curând.

A ş a cum ziceam, exist ă categorii de încredere în

sine, pe domenii. Timiditatea este lipsa de încredere în domeniul social.

Poate fi lipsa de încredere în domeniul desco- peririi voca ţ iei. La fel ca ş i cu timiditatea, cum crezi că vei avea tupeul, curajul ş i încrederea să pleci, de exem-

302

P E R A

N O V A C O V I C I

plu, la 30 de ani dintr-un domeniu profesional în altul, care nu are nicio legă tur ă cu ce ai f ă cut pân ă atunci?

Da, exist ă riscuri. Po ţ i ajunge să faci foamea, lu- mea din jur va urla la tine c ă nu ş tii ce faci, î ţi vei pierde actualul anturaj.

Dar încrederea în tine nu va veni în timp ce stai în zona de confort.

În acest principiu al experienţ ei de via ţă , e im- portant s ă în ţ elegi, s ă accepţ i ş i s ă ac ţionezi, ş tiind c ă încrederea în tine vine atunci când FACI tocmai lucrul la care î ţ i lipse ş te încrederea.

Când faci lucrul de care ţ i-e team ă ş i vezi c ă nu ai p ăţ it nimic r ă u, î ţ i creş te încrederea. Asta e tot.

Oamenii nu î ş i mai tr ă iesc experien ţ ele de via ţă ş i de aceea au tot mai pu ţ in ă încredere.

Z

PAȘI DE AC Ț IUNE

Cred c ă pentru un om cu o s ă n ă toas ă încredere în for ţ ele lui, ar trebui s ă avem urm ă toarele categorii de experien ţ e:

303

G H I D U L

P E R S O N A L I T Ă Ț I I

A L F A

1. Sexuale, pentru a avea încredere în propria sexuali-

tate.

2. Sociale, pentru a avea încredere în abilit ăţ ile sociale

ş i de rela ţ ionare cu cei din jur.

3. Rela ţ ii de cuplu, pentru a dobândi încrederea c ă po ţ i

începe ş i chiar întrerupe o rela ţ ie de cuplu.

4. Sport, pentru o încredere în for ţ ele fizice ş i pentru o

s ă n ă tate bun ă , precum ş i imaginea de sine, despre care discut ă m în urm ă torul principiu.

5. Experienţe în care î ţ i câ ş tigi propriii bani ca s ă vezi c ă

doar de tine depinde s ă ş tigi ş i mai mul ţ i. Experien ţ e în care încerci s ă faci bani nu ca angajat, ci în calitate de comerciant responsabil de marfa lui, ca antreprenor, ca un mic om de afaceri care, apoi, poate deveni un mare om de afaceri.

6. C ăl ătorii, pentru a descoperi noi culturi, noi oameni,

ca s ă vezi că te po ţ i descurca oriunde în lume;

7. Vorbit în public, la început, la mai pu ţ ini oameni,

apoi în fa ţ a mai multor persoane, pentru a sc ă pa de tea- ma de a fi judecat de cei din jur ş i de a- ţ i spune p ărerea, chiar dac ă e contrară curentului social.

8. Spirituale, pentru a începe s ă ne sim ţ im sufletul,

pentru a înv ăţ a s ă îi d ă m ascultare ş i pentru a ne încre- de în deciziile luate cu sufletul.

304

P E R A

N O V A C O V I C I

Ar trebui s ă iei fiecare dintre aceste domenii ş i s ă î ţ i propui activit ăţ i în fiecare dintre ele. Sunt condi ţii obligatorii pentru dezvoltarea încrederii în forţ ele tale.

PRINCIPIUL IMAGINII DE SINE

Un corp sănătos şi în formă este cea mai bună afirmare a unei imagini de sine. [Je C. Sco ]

Imaginea de sine este un aspect vital al încre-

derii în sine. Dac ă eu cred că sunt urât, prost, neîngrijit,

m ă voi comporta ca un sclav între st ă pâni ş i asta îmi va distruge total încrederea în sine.

Vreau să î ţi spun un mic secret.

St ă în puterea ta s ă ar ăţ i ca un superstar.

Nu î ţ i mai face griji legate de genetica ta, de fe- lul cum te-ai n ă scut. Poate ai nasul prea mare sau prea mic. Poate ai urechile într-un fel sau orice parte a feţ ei ori a corpului care nu î ţ i place. NU CONTEAZ Ă.

Ceea ce conteaz ă sunt urm ă toarele trei lucruri:

cum î ţ i îngrije ş ti trupul ţ i îngrije ş ti trupul

cum te îmbraciN U CONTEAZ Ă . Ceea ce conteaz ă sunt urm ă toarele trei lucruri: cum

305

G H I D U L personalitatea ta P E R S O N A

G H I D U L

personalitatea ta

P E R S O N A L I T Ă Ț I I

A L F A

Studiind seduc ţ ia mulţ i ani de zile, am ş tiut c ă , pentru ca o femeie s ă fie foarte atrasă sexual de un b ă r- bat, s ă îl doreasc ă în patul ş i în via ţa ei, este mult mai important s ă ai o personalitate alfa decât orice alt as- pect.

Totu şi, dacă e ş ti b ă rbat ş i nu ai burt ă este un bonus uria ş , iar, dac ă te îmbraci decent ş i ş tii s ă î ţi pui în valoare personalitatea, po ţ i s ă fii o vedetă f ă ră alte efor- turi.

În acela ş i timp, un lucru pe care l-am aflat mai târziu un pic, a fost c ă nici la femei nu contează fiziono- mia cu care s-au n ă scut.

Ceea ce conteaz ă este FITNESS INDICATOR.

B ă rba ţ ii au un mecanism de excita ţie sexual ă

foarte simplu. Din ochi direct în creier. Şi ce anume le stimuleaz ă vederea b ă rba ţ ilor ş i îi excit ă sexual?

Coapse, fund, talie, glezne, sâni.

Dar, mai important decât orice altceva, este ra- portul dintre talie ş i coapse.

Acesta este indicatorul de fitness al unei femei ş i poate b ă ga în boal ă orice b ă rbat. Nu faţa, nu cerceii sau altceva.

306

P E R A

N O V A C O V I C I

A ş adar, cu sport ş i alimenta ţ ie, orice femeie

poate deveni extrem de atră gă toare sexual.

Deci un b ă rbat, ca să atrag ă o femeie, are nevo- ie de personalitate, de aceea vedem b ă rba ţi absolut

normali, cu burt ă , în relaţ ii cu fete foarte faine. Însă într-

o lume a b ă rba ţilor cu burt ă , s ă ai grij ă de corpul t ău

prin sport şi alimenta ţ ie î ţ i va da un avantaj uria ş pentru c ă , a ş a cum b ă rbatului îi place o femeie cu indicator de fitness, ş i femeia ar prefera s ă atingă un abdomen plat

în loc de un balon.

Î ţ i spun din postura unui b ă rbat care a avut bur- t ă : burta mare îţ i scade încrederea în tine. Oricât de mult te min ţ i c ă e ş ti foarte fericit ş i a ş a, când vine vara ş i se d ă tricoul jos, când te ui ţ i la cei f ă r ă burt ă, nu ai cum s ă î ţ i men ţ ii stima de sine la cote la fel de înalte.

La fel ş i ca femeie. Lucrurile pe care e important s ă le ai, în privin ţ a imaginii tale, nu sunt lucruri grele.

Sunt în puterea noastră .

Sportul ş i alimentaţ ia te ajut ă s ă ai un corp fru- mos în care te vei sim ţ i mai bine, vei avea emo ţ ii po- zitive datorit ă endorfinelor ş i te vei putea dezbră ca de complexele de inferioritate.

Aici trebuie lucrat chiar acum, pentru c ă dureaz ă

un pic.

307

G H I D U L

P E R S O N A L I T Ă Ț I I

A L F A

Apoi, hainele pe care le a ş ezi pe acest corp fain le po ţ i lua în câteva ore.

Chiar dac ă nu ai acum bani, nu e problem ă . Vei avea într-o zi, tu pân ă atunci pregă teş te- ţ i corpul, iar va- ra oricum nu î ţ i trebuie multe haine.

Dac ă ai un corp care arat ă bine ( ş i oricine poate s ă îl aib ă ), instant devii o persoană atr ă gă toare sexual.

Problema multora, mai ales la femei, e c ă se opresc la a investi doar în corp, atrag sexual b ă rba ţii, în- s ă nu îi pot p ă stra în rela ţ ii. E normal, ca s ă p ă strezi o re- la ţ ie, î ţ i trebuie personalitate, iar, dup ă corp ş i haine, personalitatea contribuie decisiv la imaginea de sine.

Personalitatea se dezvolt ă prin educa ţ ie ş i chiar acum ai în mân ă un manual pentru dezvoltarea perso- nalit ăţ ii tale. Ş i nu orice personalitate, ci a liderului alfa din tine.

Cel mai mult e de munc ă la personalitate, de aceea ea trebuie f ă cut ă pentru toat ă via ţ a. Tot timpul ai de scos la suprafa ţă comori ascunse din tine.

Apoi sportul ş i alimenta ţ ia, între 3 luni ş i 2 ani. Oricine e ş ti ş i oricum ar ăţ i, î ţ i po ţ i duce corpul la un ni- vel excelent cu ajutorul specializat al antrenorului ş i al nutri ţ ionistului.

308

P E R A

N O V A C O V I C I

Cu hainele este cel mai simplu.

Chiar dac ă eş ti s ă rac lipit, dac ă ai un plan, î ţ i dezvol ţ i personalitatea ş i corpul, î ţ i iei hainele ş i arăţ i ca un zeu sau ca o zei ţă .

Dac ă , îns ă , ai to ţ i banii din lume, îţ i iei cele mai scumpe haine ş i le pui pe un corp care arat ă s ă ră cia ş i boala interioar ă a sufletului t ă u, precum ş i o personali- tate slabă , nu vei putea s ă ascunzi asta nici sub haine din fire de aur.

Z

PAȘI DE AC Ț IUNE

1. Dezvolt ă - ţ i personalitatea. Ţ in minte că cele mai fru-

moase pove ş ti de iubire le-am tr ă it când am fost cel mai

s ă rac. Poate nu întâmpl ă tor.

2. Corpul ş i alimenta ţ ia. Un efort mic pentru niş te be-

neficii uria ş e. Când ai un corp la care ai lucrat, încre- derea în tine sare prin tavan. E o senza ţ ie unică ş i, dac ă nu ai asta, f ă un efort, iar, când vei tr ă i aceast ă expe- rien ţă , nu vei dori s ă mai fii altfel. Eu, la 31 de ani, am

reu ş it s ă dau burta jos ş i, dup ă mul ţ i ani de zile, mi-am

b ăgat c ă ma ş a în pantaloni, în loc să o ţ in deasupra. În

309

G H I D U L

P E R S O N A L I T Ă Ț I I

A L F A

clipa aceea, am ş tiut c ă nu mai pot s ă tră iesc o via ţă cu burt ă . 3. Hainele. Ultima etap ă , când ai primele dou ă , şi mai te îmbraci cu gust ca s ă reflec ţ i personalitatea ta, e ş ti cel mai sexy om de pe lume.

Re ţ ine. Toate sunt în puterea ta, NU e dar de la zei, e în puterea ta. Imaginea ta de sine este responsabi- litatea ta.

PRINCIPIUL RESPECTULUI DE SINE

Respectul de sine nu poate fi vânat. Nu poate fi cumpărat. Nu poate fi fabricat din relaţiile noastre cu cei din jur. Respectul de sine vine când suntem singuri, în momentele de linişte, în locurile ferite de agitaţie, când ne dăm seama că, ştiind diferenţa dintre bine şi rău, am făcut binele; că, recunoscând frumuseţea, i-am oferit admiraţia noastră; cunos- când adevărul, l-am rostit. [Whitney Griswold]

Respectul se afl ă pe buzele tuturor, dar oare câţ i oameni ştiu c ă singurul respect care exist ă este respec- tul de sine?

310