Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. S.R.L.

/ SA
str. . nr. .....
Localitate ....., jude/sector
Cod unic: ............
Tel.: ........ Fax: ......
nr............. data ......

ADEVERIN
Se adeverete prin prezenta ca dl/dna ................................................................
domiciliat in .............................. , str. ........................................... , nr. ........... , bl. .......... ,
sc. ....... , et. ...... , ap. ...... , judet/sector ..............................., este angajat in unitatea
noastra.
Se
elibereaza
prezenta,
fiindu-i
necesara
pentru .........................................................................................................

DIRECTOR,